Asian Pharmaceutical Co., Ltd.

Asian Pharmaceutical Co., Ltd.

#คณะเภสัชศาสตร์

Herbal by Chewavate
Herbal by Chewavate
Lumpini Ville Ramindhra

ความคิดเห็น

🔴 [NEWS UPDATE]
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 บริษ ัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนงานวิจัยให้แก่คณะเภสัช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกร รม เพื่อสนับสนุน ผลักดันงานวิจัยของคณะฯให้เกิดขึ้นและนำประโยชน์สู่สังคม

#anulin #biotinzinc #calteos
บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด
รับสมัคร >>> เภสัช กร ควบคุมคุณภาพ (QC)
รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้

หากสนใจ ส่ง resume พร้อมรูปถ่ายไปที่ [email protected]
(โปรดระ บุ "ตำแหน่ง" ที่สมัครในหัวข้ออีเมล)

#รับสมัครเภสัชกร #เภสัชกรโรงงาน
บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด
รับสมัคร >>> เภสัช กร ขึ้นทะเบียนยา (RA)
รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้

หากสนใจ ส่ง resume พร้อมรูปถ่ายไปที่ [email protected]
(โปรดระ บุ "ตำแหน่ง" ที่สมัครในหัวข้ออีเมล)

#รับสมัครเภสัชกร #เภสัชกรโรงงาน
บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด
รับสมัคร >>> เภสัช กร ควบคุมคุณภาพ (QC)
รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้

หากสนใจ ส่ง resume พร้อมรูปถ่ายไปที่ [email protected]
(โปรดระ บุ "ตำแหน่ง" ที่สมัครในหัวข้ออีเมล)

#รับสมัครเภสัชกร #เภสัชกรโรงงาน
📍[NEWS UPDATE]📍
เอเชี่ยนฟาร์มา จับมือ คณะเภสัชฯ จุฬาฯ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสา กล สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด 🤝✒️

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เว ลา 14.00 น. นายแพทย์สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ประธานกรรมก าร บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ "การพัฒนาสูตรตำรับและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาห าร" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร.รุ่งเพชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ัย ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารนวัตกรรม ชั้น 9 คณะเภสัชศาสต ร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติค ัล จำกัด ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบทบาทหลักในการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ เครื่องมือและบุคลากร ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสา กล ด้วยกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพชั้นสูง และบริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด มีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง และการดำเนินการทางการตลาด

#เอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล #เอเชี่ยนฟาร์มา #เภสัชจุฬา #คณะเภสัชศาสตร์ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #บันทึกความเข้าใจความร่วมม ือ #พัฒนาสูตรตำรับ #ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร #บริษัทยา #AsianPharmaceutical
###ปิดรับสมัครแล้ว###

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด เปิดรับสมัคร
✴️ เภสัช กร ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC)
1 ตำแหน่ง ประจำโรงงาน (จ.ปทุมธานี)

คุณสมบัติ
1.
เภสัชศาสตร์บัณฑิต ปริญญาตรีขึ้นไป
2. ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
3.
มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
4. มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะการเป็นหัวหน้างาน
5. มีความรู้เกี่ยวกับ GMP, PIC /s, ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่ง resume มาที่ [email protected]
หรือติดต่อสอบถาม คุณกษ มา ฝ่ายบุคคลที่ 02-1173999 ต่อ 128
.
.
.
#รับสมัครงาน #ตำแหน่งงานว่าง #งานเภส ัช #เภสัชโรงงาน #เภสัชกร #เภสัชกรโรงงาน #เภสัชกรควบคุมคุณภาพ #QC #qualitycontr ol #pharmacist #โรงงานยา #ยา #AsianPharmaceutical
🙏
บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด เปิดรับสมัคร
✴️ เภสัช กร ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) 1 ตำแหน่ง และ
✴️ เภสัช กร ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) 1 ตำแหน่ง
ประจำโรงงาน 👨‍🔬👩 ‍🔬 (ปทุมธานี)

คุณสมบัติ
1. เภสัชศาสตร์บัณฑิต ปริญญาตรีขึ้นไป 👨‍🎓👩‍🎓
2. ชายหรือหญิง อายุไม่เก ิน 35 ปี
3. ต้องการเป็นส่วนสำคัญในการบริหารหน่วยงาน👨‍💼👩‍💼 และร่วมพัฒนาองค์กรให้เติบโต 🏆🥇
4. มีทัศนคติที่ ดี และมีทักษะในการทำงานเป็นทีม
5. ทำงานวันเสาร์ได้ (หยุด 2 เสาร์/เดือน)

ส่ง resu me มาที่ [email protected]
หรือสอบถามฝ่ายบุคคลที่ 02-2528868 ต่อ 26

#รับสมัครงาน #ตำแหน่งงานว่ าง #งานเภสัช #เภสัชกร #เภสัชกรควบคุมคุณภาพ #เภสัชกรวิจัยและพัฒนา #เภสัชโรงงาน # QC #RD #qualitycontrol #researchanddevelop #pharmacist #โรงงานยา # ยา #AsianPharmaceutical #ปทุมธานี #บางกะดี
🙏
*****ปิดรับสมัครแล้ว*****

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้แทน ยา (เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล - ร้านยาและคลินิก) จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1.ปริญญาตรีขึ้น ไป สาขาเภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ 👩‍🎓👨‍🎓
2.ไม่จำกัดอายุ 20+ 30+ 40+ 50+ 👱👨👩👴👵
3.ประสบการณ์ 0️⃣-️ 3️ ⃣️ ปี
3.มีความสนใจและพร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับยาสามัญ (Generic)
4.มีความมุ่งมั่นและความต้องการเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาองค์กรให้เติบโต 👑***
5.มีความพยายาม และความอดทน 💪***
6.รักการขาย การเดินทางและการพบปะผู้ คน 👫👬👭***

สนใจ ส่ง resume มาที่ [email protected]
หรือสอบถามฝ่ายบุคคลที่ 02-25288 68 ต่อ 26
***ปิดรับสมัครแล้ว***

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้แทน ยา (เขตกรุงเทพฯ - ร้านยาและคลินิก) จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1.ไม่จำกัดอา ยุ 20+ 30+ 40+ 50+ 👱👨👩👴👵
2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 🤚***
3.มีความสนใจหรือความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านยาสาม ัญ (Generic)
4.มีความมุ่งมั่นและความต้องการเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาองค์กรให้เติบโต 👑***
5.มีความพยายาม และความอดทน 💪***
6.รักการขาย การเดินทางและการพบปะผู้คน 👫👬👭***

สน ใจ ส่ง resume มาที่ [email protected]
หรือสอบถามฝ่ายบุคคลที่ 02-2528868 ต ่อ 26
*****ปิดรับสมัครแล้ว*****

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด กำลังเปิดรับสมัคร ***เภสัช กร ฝ่ายผลิต*** จำนวน 1 ตำแหน่ง 👨‍🔬

คุณสมบั ติ 👍
- จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาเภสัชกรรม
- อายุไม่เกิน 35 ป
-
มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- มีทักษะในการวางแผนและนำไปปฏิบัติใช้
- มีความรู้ด้าน GMP PIC/S
- มีภาวะความเป็นผู้ นำ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

ลักษณะงาน 📃
- ควบคุมสายงานการผลิต
- บริหารจัดการพนักงานในไลน์ผลิต
- จัดเตรียมและทำรายงานการผลิต
- วางแผนและพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้
-
ประสานงานกับฝ่ายช่างในการรักษามาตรฐานเครื่องจักร
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงาน
ตำบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

📑 ส่ง Resume หรือติดต่อสอบถามได้ท ี่ 📞
- [email protected]
- ฝ่ายบุคคล 02-2528868 ต่อ 26

⌨️ www.asianpharma.co.th 🖱️

Asian Pharmaceutical Company Limited (บริษัท เอเชี่ ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด) - Thailand We ha ve been a trusted name in providi ng quality medicines for more than for ty years.

เปิดเหมือนปกติ

18/02/2022

🔴 [NEWS UPDATE]
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 บริษ ัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนงานวิจัยให้แก่คณะเภสัช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกร รม เพื่อสนับสนุน ผลักดันงานวิจัยของคณะฯให้เกิดขึ้นและนำประโยชน์สู่สังคม

18/01/2022

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด
รับสมัคร >>> เภสัช กร ควบคุมคุณภาพ (QC)
รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้

หากสนใจ ส่ง resume พร้อมรูปถ่ายไปที่ [email protected]h
(โปรดระ บุ "ตำแหน่ง" ที่สมัครในหัวข้ออีเมล)

#รับสมัครเภสัชกร #เภสัชกรโรงงาน

18/01/2022

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด
รับสมัคร >>> เภสัช กร ขึ้นทะเบียนยา (RA)
รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้

หากสนใจ ส่ง resume พร้อมรูปถ่ายไปที่ [email protected]
(โปรดระ บุ "ตำแหน่ง" ที่สมัครในหัวข้ออีเมล)

#รับสมัครเภสัชกร #เภสัชกรโรงงาน

10/12/2021

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด
รับสมัคร >>> เภสัช กร ควบคุมคุณภาพ (QC)
รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้

หากสนใจ ส่ง resume พร้อมรูปถ่ายไปที่ [email protected]
(โปรดระ บุ "ตำแหน่ง" ที่สมัครในหัวข้ออีเมล)

#รับสมัครเภสัชกร #เภสัชกรโรงงาน

09/09/2019

📍[NEWS UPDATE]📍
เอเชี่ยนฟาร์มา จับมือ คณะเภสัชฯ จุฬาฯ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสา กล สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด 🤝✒️

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เว ลา 14.00 น. นายแพทย์สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ประธานกรรมก าร บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ "การพัฒนาสูตรตำรับและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาห าร" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร.รุ่งเพชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ัย ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารนวัตกรรม ชั้น 9 คณะเภสัชศาสต ร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติค ัล จำกัด ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบทบาทหลักในการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ เครื่องมือและบุคลากร ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสา กล ด้วยกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพชั้นสูง และบริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด มีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง และการดำเนินการทางการตลาด

#เอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล #เอเชี่ยนฟาร์มา #เภสัชจุฬา #คณะเภสัชศาสตร์ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #บันทึกความเข้าใจความร่วมม ือ #พัฒนาสูตรตำรับ #ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร #บริษัทยา

30/08/2019

###ปิดรับสมัครแล้ว###

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด เปิดรับสมัคร
✴️ เภสัช กร ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC)
1 ตำแหน่ง ประจำโรงงาน (จ.ปทุมธานี)

คุณสมบัติ
1.
เภสัชศาสตร์บัณฑิต ปริญญาตรีขึ้นไป
2. ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
3.
มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
4. มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะการเป็นหัวหน้างาน
5. มีความรู้เกี่ยวกับ GMP, PIC /s, ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่ง resume มาที่ [email protected]
หรือติดต่อสอบถาม คุณกษ มา ฝ่ายบุคคลที่ 02-1173999 ต่อ 128
.
.
.
#รับสมัครงาน #ตำแหน่งงานว่าง #งานเภส ัช #เภสัชโรงงาน #เภสัชกร #เภสัชกรโรงงาน #เภสัชกรควบคุมคุณภาพ #โรงงาน ยา #ยา
🙏

08/08/2018

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด เปิดรับสมัคร
✴️ เภสัช กร ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) 1 ตำแหน่ง และ
✴️ เภสัช กร ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) 1 ตำแหน่ง
ประจำโรงงาน 👨‍🔬👩 ‍🔬 (ปทุมธานี)

คุณสมบัติ
1. เภสัชศาสตร์บัณฑิต ปริญญาตรีขึ้นไป 👨‍🎓👩‍🎓
2. ชายหรือหญิง อายุไม่เก ิน 35 ปี
3. ต้องการเป็นส่วนสำคัญในการบริหารหน่วยงาน👨‍💼👩‍💼 และร่วมพัฒนาองค์กรให้เติบโต 🏆🥇
4. มีทัศนคติที่ ดี และมีทักษะในการทำงานเป็นทีม
5. ทำงานวันเสาร์ได้ (หยุด 2 เสาร์/เดือน)

ส่ง resu me มาที่ [email protected]
หรือสอบถามฝ่ายบุคคลที่ 02-2528868 ต่อ 26

#รับสมัครงาน #ตำแหน่งงานว่ าง #งานเภสัช #เภสัชกร #เภสัชกรควบคุมคุณภาพ #เภสัชกรวิจัยและพัฒนา #เภสัชโรงงาน #โรงงาน ยา #ยา #ปทุมธานี #บางกะดี
🙏

20/10/2017

*****ปิดรับสมัครแล้ว*****

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้แทน ยา (เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล - ร้านยาและคลินิก) จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1.ปริญญาตรีขึ้น ไป สาขาเภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ 👩‍🎓👨‍🎓
2.ไม่จำกัดอายุ 20+ 30+ 40+ 50+ 👱👨👩👴👵
3.ประสบการณ์ 0️⃣-️ 3️ ⃣️ ปี
3.มีความสนใจและพร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับยาสามัญ (Generic)
4.มีความมุ่งมั่นและความต้องการเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาองค์กรให้เติบโต 👑***
5.มีความพยายาม และความอดทน 💪***
6.รักการขาย การเดินทางและการพบปะผู้ คน 👫👬👭***

สนใจ ส่ง resume มาที่ [email protected]
หรือสอบถามฝ่ายบุคคลที่ 02-25288 68 ต่อ 26

Timeline photos 29/08/2017

***ปิดรับสมัครแล้ว***

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้แทน ยา (เขตกรุงเทพฯ - ร้านยาและคลินิก) จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1.ไม่จำกัดอา ยุ 20+ 30+ 40+ 50+ 👱👨👩👴👵
2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 🤚***
3.มีความสนใจหรือความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านยาสาม ัญ (Generic)
4.มีความมุ่งมั่นและความต้องการเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาองค์กรให้เติบโต 👑***
5.มีความพยายาม และความอดทน 💪***
6.รักการขาย การเดินทางและการพบปะผู้คน 👫👬👭***

สน ใจ ส่ง resume มาที่ [email protected]
หรือสอบถามฝ่ายบุคคลที่ 02-2528868 ต ่อ 26

Timeline photos 01/08/2017

*****ปิดรับสมัครแล้ว*****

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด กำลังเปิดรับสมัคร ***เภสัช กร ฝ่ายผลิต*** จำนวน 1 ตำแหน่ง 👨‍🔬

คุณสมบั ติ 👍
- จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาเภสัชกรรม
- อายุไม่เกิน 35 ป
-
มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- มีทักษะในการวางแผนและนำไปปฏิบัติใช้
- มีความรู้ด้าน GMP PIC/S
- มีภาวะความเป็นผู้ นำ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

ลักษณะงาน 📃
- ควบคุมสายงานการผลิต
- บริหารจัดการพนักงานในไลน์ผลิต
- จัดเตรียมและทำรายงานการผลิต
- วางแผนและพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้
-
ประสานงานกับฝ่ายช่างในการรักษามาตรฐานเครื่องจักร
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงาน
ตำบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

📑 ส่ง Resume หรือติดต่อสอบถามได้ท ี่ 📞
- [email protected]
- ฝ่ายบุคคล 02-2528868 ต่อ 26

⌨️ www.asianpharma.co.th 🖱️

Asian Pharmaceutical Co., Ltd. updated the ir phone number. 01/08/2017

Asian Pharmaceutical Co., Ltd. updated the ir phone number.

Asian Pharmaceutical Co., Ltd. updated the ir phone number.

กว่าจะมาเป็น "ยาใหม่" ต้องผ่านอะไรมาบ้าง (ฉบับย่อ) 07/04/2017

กว่าจะมาเป็น "ยาใหม่" ต้องผ่านอะไรมาบ้าง (ฉบับย่อ)

" กว่าจะมาเป็น "ยาใหม่" ต้องผ่านอะไรมาบ้าง? "
ข้อมูลกระชับ เข้าใจง่ายจากสมาช ิก pantip หมายเลข 2886449
>>> https://pantip.com/topic/36308254

กว่าจะมาเป็น "ยาใหม่" ต้องผ่านอะไรมาบ้าง (ฉบับย่อ) ผมไม่แน่ใจว่าจะมีใครบ้างมั้ยที่เคยชมภาพยนตร์สั้น "นับหนึ่งถึงชั้น11" เรื่องราวของหมอนักวิจัยคิดค้นยารักษาโรคไข้เลือดออกที่ต้องต่อสู้กับทั้งปัญหาในการว

Timeline photos 21/03/2015

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด เปิดรับสมัครเภสัชกร (ฝ่ายผล ิต) 1 ตำแหน่ง

Timeline photos 07/03/2015

*****ปิดรับสมัครแล้ว*****

รับสมัครเภสัชกร (ฝ่ายผลิต) 1 ตำแหน่ง
ติดต่อสอบถามผ่านทาง Inbox

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


9/4 Soi Watthanawong, Ratchaprarop Road, Makkasan, Ratchathewi
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00

Bangkok ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงามอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Pain Center Rangnam - Sahaphaet Clinic Pain Center Rangnam - Sahaphaet Clinic
P.T.court Soi Lertpanya, Rangnam Rd, Rachatewi
Bangkok, 10400

www.sahaphaet.com

ครีมหน้าใส กลูต้าผิวขาว แบรน ครีมหน้าใส กลูต้าผิวขาว แบรน
[email protected]
Bangkok

เปิดเวลา :วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00AM - 20.00PM สั่งสินค้าได้ทาง Line: @sparklingwhitebooster (มี@ด้วย) Instagram: @sparklingwhitebooster

Bobbi Brown Cosmetics Bobbi Brown Cosmetics
Elca (Thailand) Ltd. 990 Rama IV, Silom, Bangrak
Bangkok, 10500

Confidence is True Beauty

AcuMedic Asia AcuMedic Asia
Bangkok

kan'ser kan'ser
Union Mall
Bangkok, 10900

kan'ser Line: Tumza11

Quality Health Travel Quality Health Travel
30 Soi 18, Sukhumvit Road
Bangkok, 10110

A seamless match of professional medical care and expert travel and tourism services. http://qualityhealthtravel.com/

Tropicalife Thailand Tropicalife Thailand
Bangkok, 10900

Visit us online store http://www.buytropicalife.com

سيف للسفر والسياحة العلاجية في تايلاند سيف للسفر والسياحة العلاجية في تايلاند
90-95 Ratchada City Cond , Phacharatbamphen Soi 7 , Huai Kwang
Bangkok, 10320

رحلات تايلاند أكبر موقع عربي للتنسيق الطبي و السياحة في تايلند، حجز مواعيد المستشفيات مجانا، حجز البرامج و الرحلات السياحية في تايلاند

Pilates Thailand Pilates Thailand
888/58-59 Mahatun Plaza
Bangkok, 10330

At the Pilatestudio, we are committed to deliver excellent, safe and well-rounded workouts to meet each client's unique needs. Set in a warm, relaxed and friendly environment, the studio provides the ideal setting to develop your body and mind

Estee Lauder Thailand Estee Lauder Thailand
Elca (Thailand) Ltd. 990 Rama IV, Silom, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500
Bangkok, 10500

"Every Woman Can Be Beautiful." - Estée Lauder สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ esteelauder.co.th

Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร
ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
Bangkok, 10700

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Website: https://ns.mahidol.ac.th

Bangkok Drugstore Bangkok Drugstore
Saladaeng 2
Bangkok, 10500

High quality health care Products Delivery Service Consultant Service Reminding Service