สำนักงานทนายความอุบลรัตน์ ใ

สำนักงานทนายความอุบลรัตน์ ใ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปร
สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปร
27 ถนนศรีสมุทร ต.ปากน้ำ อ.เมือง
เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัด
เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ 999 หมู่ 9
งานอารักขาพืช สำนักงานเกษตร
งานอารักขาพืช สำนักงานเกษตร
เลขที่ 3 ถ.ศรีสมุทร ซ.1 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ, Samut Prakan
หจก.กล้าเครน
หจก.กล้าเครน
89/27 หมู่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
คณะกรรมการสภานักเรียน Suankularb Witay
คณะกรรมการสภานักเรียน Suankularb Witay
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ, Samut Prakan
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรือ
204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
71 ถนนจักกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเ
ช่างกุญแจบางพลี 087 488 4333
ช่างกุญแจบางพลี 087 488 4333
10540
B.N.Tires and Max - สาขา1 ศรีนครินทร์
B.N.Tires and Max - สาขา1 ศรีนครินทร์
99/7-8 หมู่บ้าน รินทร์ทองคอนโด ถ.ศรีนครินทร์
หน่วยกู้ชีพ เทศบาลเมืองแพรก
หน่วยกู้ชีพ เทศบาลเมืองแพรก
555/555 ม.5 ต.แพรกษาใหม่, Samut Prakan
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปรา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปรา
23/17-20 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 โทร.02-3842493-4, Samut Prakan
โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิ
โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิ
999 ม.4 บางเมือง เมือง สมุทรปราการ
ช่างกุญแจสมุทรปราการ 082 473 1555
ช่างกุญแจสมุทรปราการ 082 473 1555
10270
สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดี
สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดี
459 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์, Changwat Samut Prakan
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน
1636 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

นักกฎหมาย (Lawyer) สำนักงานทนายความอุบลรัตน์ ใจเย็น
รับปรึกษาคดีและว่าความทั่วราชอาณาจักร

เปิดเหมือนปกติ

13/10/2020

ธ สถิตย์ในดวงใจไทยตราบนิรันดร์ 🇹🇭

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

05/02/2013

"ผู้กระทำความผิดอาญา"
๑.ผู้กระทำความผิดด้วยตนเอง
๒.ผู้ร่วมกระทำความผิด (ตัวการ -> บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันกระทำความผิด)
๓.ผู้ใช้ให้กระทำความผิด ต้องโทษเหมือนผู้กระทำความผิด
ผู้ถูกใช้ ได้กระทำความผิด รับโทษเสมือนตัวการ
๔.ผู้สนับสนุนให้กระทำความผิด ต้องโทษ ๒ ใน ๓
(ผู้สนับสนุน -> ให้ความช่วยเหลือ, ให้ความสะดวกแกผู้กระทำผิด ก่อน หรือ ขณะ กระทำความผิด... แม้ว่าผู้กระทำความผิดจะรู้หรือไม่รู้ถึงความช่วยเหลือนั้นก็ตาม)

05/02/2013

ขั้นตอนในการกระทำความผิดอาญา มีดังนี้
๑. คิด ๒. ตกลงใจ ๓. ตระเตรียม ๔. พยายาม ๕. กระทำ

05/02/2013

โทษ หรือ สภาพบังคับทางอาญา มี ๕ อย่าง
๑. ประหารชีวิต
๒. จำคุก
๓. กักขัง
๔. ปรับ
๕. ริบทรัพย์

05/02/2013

กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดเป็นความผิด และกำหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดไว้ด้วย (กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชน คือ เป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน)
เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้น รัฐมีอำนาจใช้บังคับกฎหมายอาญาได้โดยตรง โดยที่ผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ความผิดทางอาญา คือ การกระทำความผิดที่มีผลกระทบต่อสังคม,ต่อประเทศ ได้แก่ ความผิดต่อแผ่นดินและความผิดที่ยอมความกันไม่ได้ เช่น ความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิดฐานฆ่าคนตาย ฯลฯ

05/02/2013

"กระบวนการยุติธรรม" คือ กระบวนการดำเนินคดีแก่ผู้ที่ประพฤติฝ่าฝืนกฎหมาย ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งในดคีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง ฯลฯ แต่กระบวนการยุติธรรมที่ถือเป็นหลัก มี ๒ ประการ คือ กระบวนการยุติธรรมทาง "อาญา" และทาง "แพ่ง"

05/02/2013

ลำดับชั้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law)
๑. รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ กฎหมายใดจะมาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่วางโครงสร้างองค์กรของรัฐและรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน หากผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างมีความผิดฐานกบฏ ปัจจุบันใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑๘
๒. พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) เป็นกฎหมายโดยแท้ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาโดยตรง(องค์กรนิติบัญญัติ)
๓. พระราชกำหนด(พ.ร.ก.) เป็นกฎหมายยกเว้น เพราะออกโดยฝ่ายบริหาร(คณะรัฐมนตรี) การตรา พ.ร.ก.นั้น รัฐธรรมนูญกำหนดให้ออกได้ ๒ กรณี คือ
๓.๑ พระราชกำหนดทั่วไป กรณีฉุกเฉิน มีความจำเป็นรีบด่วนในอันจะรักษาความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ
๓.๒ พระราชกำหนดเฉพาะ กรณีในระหว่างสมัยประชุมสภา มีความจำเป็นเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอาการหรือเงินตราที่ต้องพิจารณาโดยด่วน และเป็นความลับ เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
*๔. พระราชกฤษฎีกา(พ.ร.ฎ.) ออกโดยอาศัยอำนาจของรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีออก โดยความอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
*๕. กฎกระทรวง รัฐมนตรีว่าการออก โดยความอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
*๖. ประกาศกระทรวง ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
๗. กฎหมายองค์การบัญญัติ เช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพฯ ข้อบัญญัติเมืองพัทยา ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติตำบล เทศบัญญัติ .. .. ((( ๔,๕,๖ เป็นกฎหมายลำดับรอง )) ( ประกาศคำสั่งคณะปฏิวัติ บางฉบับมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ )

05/02/2013

ลักษณะของกฎหมาย
๑. เป็นข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อห้ามให้ประชาชนปฏิบัติตาม
๒. มีสภาพบังคับ(บทลงโทษที่ชัดเจน) ที่ถูกกำหนดขึ้น โดยผู้มีอำนาจในสังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับ เรียกว่า “รัฐาธิปัตย์”
๓. กฎหมายเป็นคำสั่งที่ใช้บังคับให้เป็นที่ทราบแก่บุคคลทั่วไป เมื่อประกาศมีผลบังคับใช้แล้วก็ให้ใช้ได้ตลอดไป จนกว่าจะถูกแก้ไขหรือยกเลิก
๔. เป็นข้อบังคับความประพฤติของประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
Note : รัฐาธิปัตย์ หมายถึง ผู้ที่ประชาชนส่วนมากยอมรับนับถือว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดิน

17/08/2012

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย เดิมเรียกชื่อว่า "พระธรรมศาสตร์" (JURISPRUDENCE) มาจากคำว่า JURISPRUDENTIA ซึ่ง พระเจ้าจัสติเนียน (JUSTINIAN) ทรงบัญญัติขึ้นใช้เป็นครั้งแรก และประเทศอังกฤษได้นำเอาคำนี้มาใช้ทับศัพท์ว่า "JURISPRUDENCE" เสด็จในกรม กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) ซึ่งทรงสำเร็จ กฎหมายจากประเทศอังกฤษได้ทรงทำหลักวิชานี้มาสอนที่โรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรมเป็นครั้งแรก

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


45 Srisamut Road
Bangkok
10270

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Administrative Court of Thailand Administrative Court of Thailand
120 Moo3 Chaeng Watthana Road
Bangkok, 10210

ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง Twitter @THadmincourt

Queen Sirikit National Convention Center Queen Sirikit National Convention Center
Queen Sirikit National Convention Center 60 Ratchadaphisek Rd, Khlong Toei, Bang
Bangkok, 10110

The Ultimate Inspiring World Class Event Platform for All.

NIDA Business School NIDA Business School
148 ม.3 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
Bangkok, 10240

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ MBA NIDA l NIDA Business School l AACSB

Sukhumvit Road Sukhumvit Road
Sukhumvit Road
Bangkok

What's your best reason to love sukhumvit road?

Bake Ministry Bake Ministry
25/2 Sukhumvit 26 Road
Bangkok, 10110

We are the original homemade bakeshop that offers a wide range of delicious and flavorful mouth-watering treats. Contact : 089-154-0474

NIDA Poll - นิด้าโพล NIDA Poll - นิด้าโพล
148 Moo3, Serithai Road, Klong-Chan, Bangkapi
Bangkok, 10240

ถูกต้อง เที่ยงตรง ด้วยคุณภาพตามหลักวิชาการ

Graduate School of Applied Statistics, NIDA Graduate School of Applied Statistics, NIDA
148 Serithai Rd
Bangkok, 10240

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Leelawadee Holiday Leelawadee Holiday
36/10
Bangkok, 10110

เลือกใช้รสนิยมบนโลกกว้าง กับเรา ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ลีลา...ที่เป็นตัวคุณ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา
50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok, 10900

https://www3.rdi.ku.ac.th/

Thailand Shining Through Thailand Shining Through
Bangkok

An official source for interested investors to look for new opportunities in Thailand. The Advisory

มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิกระจกเงา
เลขที่ 191 ซอย วิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-7 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหาน
Bangkok, 10210

มูลนิธิกระจกเงา เราอาสาเป็นเงาสะท้อนปัญหาของสังคม

Chemistry at Mahidol University Chemistry at Mahidol University
272 Rama VI Rd. Rachathewi
Bangkok, 10400

Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University