ហ្គោ ហូ ត្រាវែល - Go Ho travel

ហ្គោ ហូ ត្រាវែល - Go Ho travel

ความคิดเห็น

$29 Tuk Tuk Adventure Tour, Best Experience

Further $4 Off If you Click 'Like', on this post.

Only redeemable via Messenger App. for direct bookings. Act now offer ends.
The magic of Angkor Wat unvailed by a magical tour guide!! Breathtaking!!..

provide bus tickets Cambodia & Thailand provide Taxi service & Tour Cambodia Thailand

Photos from Ho's Best Transport Services's post 07/07/2022

Photos from Ho's Best Transport Services's post

ហ្គោ ហូ ត្រាវែល - Go Ho travel updated their phone number. 29/11/2021

ហ្គោ ហូ ត្រាវែល - Go Ho travel updated their phone number.

ហ្គោ ហូ ត្រាវែល - Go Ho travel updated their phone number.

Photos from ហ្គោ ហូ ត្រាវែល - Go Ho travel's post 25/11/2021

Welcome to Cambodia & Thailand,
Easy ticket taxi & Tour,
Cambodia & Thailand,

Photos from Ho's Best Transport Services's post 15/07/2021

Photos from Ho's Best Transport Services's post

08/02/2019
Photos from Angkor Transportation's post 24/01/2019

Enjoy a memorable experience, while supporting a local business which helps to support local village community.

Photos from Angkor Transportation's post 23/01/2019

Photos from Angkor Transportation's post

Photos from Angkor Transportation's post 23/01/2019

Helping to create a better world, in Siem Reap.😍😊

Photos from Angkor Transportation's post 22/01/2019

Photos from Angkor Transportation's post

22/01/2019

Helping to engage more with my Facebook tourists of Siem Reap, with some of my Testimonials...

Thank you

Kindest regards,

Mr. Ho Ho Horn
Ho's Best Transport and Tours

22/01/2019

Helping to engage more with my Facebook tourists of Siem Reap, with some of my Testimonials...

Thank you

Kindest regards,

Mr. Ho Ho Horn
Ho's Best Transport and Tours

22/01/2019

Helping to engage more with my Facebook tourists of Siem Reap, with some of my Testimonials...

Thank you

Kindest regards,

Mr. Ho Ho Horn
Ho's Best Transport and Tours

22/01/2019

Helping to engage more with my Facebook tourists of Siem Reap, with some of my Testimonials...

Thank you

Kindest regards,

Mr. Ho Ho Horn
Ho's Best Transport and Tours

22/01/2019

Helping to engage more with my Facebook tourists of Siem Reap, with some of my Testimonials...

Thank you

Kindest regards,

Mr. Ho Ho Horn
Ho's Best Transport and Tours

22/01/2019

Helping to engage more with my Facebook tourists of Siem Reap, with some of my Testimonials...

Thank you

Kindest regards,

Mr. Ho Ho Horn
Ho's Best Transport and Tours

22/01/2019

Helping to engage more with my Facebook tourists of Siem Reap, with some of my Testimonials...

Thank you

Kindest regards,

Mr. Ho Ho Horn
Ho's Best Transport and Tours

22/01/2019

Helping to engage more with my Facebook tourists of Siem Reap, with some of my Testimonials...

Thank you

Kindest regards,

Mr. Ho Ho Horn
Ho's Best Transport and Tours

22/01/2019

Full Day Tuk Tuk Adventure of Khmers' Angkor
By Mr. Ho Tuk Tuk & Ho's Best Transport

From Sunrise to Sunset, or until you're Templed tired out!

$25 for 2 and $35 for 4 People.
Best Value!
Act Now!

Inclusions:-
✓ Free Map
✓ Cool Refreshments & Towels Included
✓ Trusted Local Tuk Tuk Driver
✓ Your Property is Secure
✓ Free Group Photography (driver)
✓ Transfer to and from hotel or airport
✓ Free Tourist Information
✓ Free 'Pub St.' Celebration Beverage with Driver
✓ Best Experience, Best Adventure, Best Local!

Exclusions:-
* $37 Park Entry Ticket
* $30 Private tour guide, preferred language.
* $10 Lunch per person, Voucher
* $25 Pax Upgrade to Aircon Luxury Car min. 4p

All exclusions can be requested at above mentioned competitive prices.

Please join us, your patronage helps us to continue to support my village and local businesses, not corporations.

If you are interested, come meet the kids of my co-founded local village school, see how they love to share the smiles too.

Thank you!

Kindest Regards,

Mr. Ho Horn

Ho's Best Transport & Tours

22/01/2019
22/01/2019

By Mr. Ho Tuk Tuk and Ho's Best Transport & Tours, of Siem Reap

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Borei Seang Nam. Siem Reap
Bangkok
17252

รถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
เช่ารถตู้พร้อมคนขับราคาถูก  เช่ารถตู้พร้อมคนขับราคาถูก
Bangkok, 10400

บริการรถตู้ Vip ให้เช่าพร้อมคนขับ ในร?

K M Car Rental บริการให้เช่ารถตู้ VIP พร K M Car Rental บริการให้เช่ารถตู้ VIP พร
Bangkok, 10220

คิดถึงรถ คิดถึงเรา บริการรถให้เช่า?

Apisid Travel Apisid Travel
พหลโยธิน50
Bangkok

รถเช่าราคาถูกพร้อมคนขับน้ำมันต่างหาก

Alphard Luxury Car Service Alphard Luxury Car Service
สุขุมวิท 24, คลองตัน, คลองเตย, ก
Bangkok, 10110

บริการให้เช่ารถ Alphard พร้อมคนขับแบบมืออาชีพ

Dom Car Rental Donmueang-Bangkok ดม รถเช่ากรุงเทพ Dom Car Rental Donmueang-Bangkok ดม รถเช่ากรุงเทพ
พหลโยธิน
Bangkok, 10220

บริการรถยนต์เช่า กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง

ภูมิใจรถเช่า Poomjai rent a car ภูมิใจรถเช่า Poomjai rent a car
172 ซอย ลาดพร้าว 122 แยก 17, วังทองห
Bangkok, 10310

บริการรถเช่า ขับเอง/พร้อมคนขับ รายว?

Bizcar DMK Bizcar DMK
Bangkok, 10210

LINE ID : bizcardmk

หนึ่งรถกระบะรับจ้าง รถรับจ้ หนึ่งรถกระบะรับจ้าง รถรับจ้
209/5 ซอยเพชรบุรี5 ถนนเพชรบุรีตั
Bangkok, 10400

หนึ่งบริการ รถกระบะรับจ้าง,รถรับจ้าง,รถขนของ 24 ชั่วโมง รับส่งของ-ขนย้ายของ โทร.081-773-8412 Line : oneservicemove

พันธมิตร แวน club บริการรถตู้เช พันธมิตร แวน club บริการรถตู้เช
Bangkok, 10400

รถตู้ให้เช่าและการท่องเที่ยว

D-carรถเช่าราคาถูก D-carรถเช่าราคาถูก
ถนนออ่นนุชลาดกระบัง
Bangkok, 10520

🚘บริการรถเช่าขับเองชัดเจนปลอดภัย100%🚘