LawNIDA

LawNIDA

นำนิติธรรม สร้างความรู้ สู่การพัฒน?

24/01/2023

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอกราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ที่ให้ความกรุณาบรรยายพิเศษ ในรายวิชา กบ 7203 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญาของรัฐ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2566 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Photos from LawNIDA's post 20/01/2023

ซ้อมย่อย ปริญญาโท นิติศาสตร์ วันพรุ่งนี้

19/01/2023

📢ประกาศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 20

✏️📖 เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์

ตั้งแต่บัดนี้ -19 มีนาคม 2566
(เปิดภาคการศึกษา 12 สิงหาคม 2566)

รายละเอียดการรับสมัครที่ http://law.nida.ac.th/program/16/24

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line ID :
หรือ 088-0226789

19/01/2023

📢📢 ใกล้จะปิดรับสมัครแล้วนะคะ 📢📢
รับไม่เกิน 50 ท่านเท่านั้น
🔺ฟรี ‼️ อบรมเสริมพื้นฐานกฎหมาย 30 ชั่วโมง สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นความรู้ด้านกฎหมาย 💻
🔺รวมค่าศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 👩‍⚖️🧑‍⚖️และกิจกรรมวิชาการนอกสถานที่ 🏛

มาสมัครกันเยอะ ๆ นะคะ 😁

🚨🚨🚨
⚖️หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง รุ่น 7 ⚖️
✅ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. ✅

เปิดรับไม่เกิน 50 ท่านเท่านั้น

🔺ฟรี ‼️ อบรมเสริมพื้นฐานกฎหมาย 30 ชั่วโมง สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นความรู้ด้านกฎหมาย 💻
🔺รวมค่าศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 👩‍⚖️🧑‍⚖️และกิจกรรมวิชาการนอกสถานที่ 🏛

🚩 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2566
🚩เริ่มเรียนปรับพื้นฐานกฎหมาย 4 กุมภาพันธ์ 2566
🚩 ปฐมนิเทศและเปิดเรียนภาคต้น 25 กุมภาพันธ์ 2566 ที่นิด้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📞 โทร. 084-065-4421
FB : หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง NIDA
Line Official : นิด้า

18/01/2023

📢📢 📢แนะนำหนังสือใหม่
🌳🫧☔️การศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในอากาศสะอาด / โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล
“นำเสนอแนวคิดและหลักการว่าด้วยสิทธิในอากาศสะอาด ประเด็นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมมาตรฐานคุณภาพอากาศที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศต่างๆ และประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะห์กฎหมายของไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันมีมีการกำกับดูแลเพียงพอแล้วหรือไม่ หากไม่เพียงพอจะมีการปรับปรุงอย่างไร นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตทั้งทางกฎหมายและนโยบาย ”
📌รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (pdf) 👉https://bit.ly/3IUe4bt
📌อ่าน ebook 👉 https://bit.ly/3Wg4Lpk
หรือ
📌สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ในแอปพลิเคชัน KPI eBooks http://www.kpiebooks.com
************************************
📲คู่มืออ่าน ebook
https://bit.ly/3HaoBxR
🌐 Link ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
https://kpi-lib.com/library/
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-1419671-74
#หนังสือใหม่ #งานวิจัยใหม่
#ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

📢📢 📢แนะนำหนังสือใหม่

🌳🫧☔️การศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในอากาศสะอาด / โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล

“นำเสนอแนวคิดและหลักการว่าด้วยสิทธิในอากาศสะอาด ประเด็นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมมาตรฐานคุณภาพอากาศที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศต่างๆ และประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะห์กฎหมายของไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันมีมีการกำกับดูแลเพียงพอแล้วหรือไม่ หากไม่เพียงพอจะมีการปรับปรุงอย่างไร นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตทั้งทางกฎหมายและนโยบาย ”

📌รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (pdf) 👉https://bit.ly/3IUe4bt

📌อ่าน ebook 👉 https://bit.ly/3Wg4Lpk

หรือ
📌สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ในแอปพลิเคชัน KPI eBooks http://www.kpiebooks.com

************************************
📲คู่มืออ่าน ebook
https://bit.ly/3HaoBxR

🌐 Link ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
https://kpi-lib.com/library/

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-1419671-74

#หนังสือใหม่ #งานวิจัยใหม่
#ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

18/01/2023

📢📢 📢แนะนำหนังสือใหม่

🌳🫧☔️การศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในอากาศสะอาด / โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล

“นำเสนอแนวคิดและหลักการว่าด้วยสิทธิในอากาศสะอาด ประเด็นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมมาตรฐานคุณภาพอากาศที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศต่างๆ และประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะห์กฎหมายของไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันมีมีการกำกับดูแลเพียงพอแล้วหรือไม่ หากไม่เพียงพอจะมีการปรับปรุงอย่างไร นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตทั้งทางกฎหมายและนโยบาย ”

📌รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (pdf) 👉https://bit.ly/3IUe4bt

📌อ่าน ebook 👉 https://bit.ly/3Wg4Lpk

หรือ
📌สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ในแอปพลิเคชัน KPI eBooks http://www.kpiebooks.com

************************************
📲คู่มืออ่าน ebook
https://bit.ly/3HaoBxR

🌐 Link ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
https://kpi-lib.com/library/

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-1419671-74

#หนังสือใหม่ #งานวิจัยใหม่
#ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

Photos from LawNIDA's post 16/01/2023

📌 กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 ปริญญาโทและปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

🌟 ปริญญาโท วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. (เปิดลงทะเบียน 08.00 น. เป็นต้นไป)

🌟 ปริญญาเอก วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. (เปิดลงทะเบียน 08.00 น. เป็นต้นไป)

- สถานที่ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

- การแต่งกาย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกาศ)

- รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเพิ่มเติม https://nida.ac.th/commencement/

***โปรดตรงเวลา แต่งกายให้ถูกต้องตามประกาศโดยเคร่งครัด***

สอบถามเพิ่มเติม ปริญญาโทนิติ โทร. 0 2727 3658, ปริญญาเอกนิติ โทร. 0 2727 3662 (วันเวลาทำการ)

13/01/2023

🌟 🎊 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้ากราบสวัสดีและขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ NIDA ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ณ สำนักงานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM Tower กรุงเทพมหานคร🙏

Photos from NIDA Thailand's post 12/01/2023

University of Hull Delegations’ Visit
Assistant Professor Dr. Aree Manosuthikit, Assistant to the President for International Affairs, Assistant Professor Dr. Sarawut Jansuwan, Associate Dean for Administrative Affairs of Graduate School of Applied Statistics, Dr. Siwiga Dusadenoad, Associate Dean for Academic Affairs of Graduate School of Applied Statistics, Associate Professor Dr. Kannapha Amaruchkul, Faculty Member of Graduate School of Applied Statistics, Dr. Akkaranan Pongsathornwiwat, Faculty Member of Graduate School of Applied Statistics, Assistant Professor Dr. Krisdakorn Wongwuthikun, Associate Dean for Planning and Development Affairs of Graduate School of Law, Ms. Nipa Chumsuk, Acting Director for International Relations and Corporate Communication Division, Mr. Kittinun Jongaree, Graduate School of Law and Ms. Supitcha Konchom, Foreign Relations Officer (Professional Level) of OIA officially welcomed Ms. Katy Brough, International Recruitment and Partnerships Manager. The event was held on January 9, 2023 and the activity on that day included discussion on academic collaboration (e.g., MOU renewal, faculty exchange, field trip, knowledge exchange etc.) at the Meeting Room 803, 8th Fl., Prince Naradhip Bongsprabandha Building.
✨✨✨✨✨✨✨✨
University of Hull เยือนสถาบันฯ
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ผศ.ดร. อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถิติประยุกต์ ดร. ศิวิกา ดุษฎีโหนด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถิติประยุกต์ รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์นภา อมรัชกุล อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ ดร. อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิติศาสตร์ คุณนิภา ชุมสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ คุณกิตตินันท์ จงอารี เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ และนางสาวสุพิชญ์ชา คนชม นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Ms. Katy Brough, International Recruitment and Partnerships Manager จาก University of Hull สหราชอาณาจักร ในการเดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือกับผู้บริหารสถาบันฯ และผู้บริหารของคณะต่างๆ
ได้แก่ คณะสถิติประยุกต์ และคณะนิติศาสตร์ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในประเด็น การต่ออายุ MOU การแลกเปลี่ยนอาจารย์ field trip การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เป็นต้น ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
🌐ติดตามข่าวทางเว็บไซต์สถาบัน
https://www.nida.ac.th/th/67-photos-news-2566/2571-660109oia

Photos from LawNIDA's post 11/01/2023

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ และ อ.ดร.วิสาขา ภู่สำรวจ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้รับเชิญจากโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ กับนักเรียนในแผนการเรียนเตรียมนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (มัธยมศึกษาปีที่ 4/5) ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนนิติรัฐ MBP รูุ่น 1 ) ประมาณ 30 คน ด้านกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมาณ ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยในโครงการส่งเสริมความถนัดด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามแผนการเรียนเตรียมนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

10/01/2023

🌟 🎊 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้ากราบสวัสดีและขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2566 ท่านศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตประธานคณะกรรมการข้าราชการอัยการ และอัยการสูงสุด ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ณ สมาคมชาวฉะเชิงเทรา เมืองทองธานี ทั้งนี้ ท่านอาจารย์ได้ให้ความอนุเคราะห์ด้านวิชาการแก่คณะฯ โดยเป็นอาจารย์พิเศษ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้วิพากษ์หลักสูตรต่าง ๆ มาโดยตลอด 🙏

Photos from LawNIDA's post 09/01/2023

🌟 🎊 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้ากราบสวัสดีและขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2566 ท่านอาจารย์สัตยา อรุณธารี ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตกรรมการข้าราชการอัยการ ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ท่านอาจารย์ได้ให้ความอนุเคราะห์ด้านวิชาการแก่คณะฯ โดยเป็นอาจารย์พิเศษ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้วิพากษ์หลักสูตรต่าง ๆ มาโดยตลอด 🙏

08/01/2023

🌟 คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอขอบพระคุณ ท่านศาสตราจารย์พิเศษอธึก อัศวานันท์ ที่ปรึกษากฎหมายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ รายวิชากฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญาของรัฐ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ✨

#นิตินิด้าน่าเรียนที่สุด NIDA Thailand

08/01/2023

🌟 คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การพัฒนากฎหมายธุรกิจในยุคดิจิทัล: มิติมุมมองของสำนักงาน ก.ล.ต." ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ✨

07/01/2023

🌟⭐️ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้ากราบสวัสดีและขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2566 จาก ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง รองประธานศาลฎีกา ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ณ ศาลฎีกา 🎊 ✨

Photos from LawNIDA's post 06/01/2023

🌟⭐️ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้ากราบสวัสดีและขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2566 จากอาจารย์วรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และอาจารย์ ดร.ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 ณ ศาลรัฐธรรมนูญ อนึ่ง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อีกด้วย 🎊 ✨

04/01/2023

⚖️คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ เปิดรับสมัครเข้าพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

📆 ตั้งแต่บัดนี้ - 19 ม 2566
🗂️ เปิดเรียน 12 สิงหาคม 2566 (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566)
✅ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์
🔖 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 224,700.- บาท

รายละเอียดหลักสูตร/ค่าใช้จ่าย/แผนการศึกษา/ประกาศรับสมัคร http://law.nida.ac.th/program/15

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
http://edserv.nida.ac.th/th/

📲 ช่องทางการสอบถามเพิ่มเติม
- Line ID:
- โทร. 0 2727 3706, 0 2727 3754

03/01/2023

📣 🎊 🌟 คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอแสดงความยินดีแก่ นายวีระวุฒิ บูรณะชัย นักศึกษาเก่าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 4 มีโอกาสผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 🎉 👏 🌟

#นิตินิด้าน่าเรียนที่สุด NIDA Thailand

21/12/2022

อยากให้ทุกคนได้อ่าน ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ จึงอนุญาตเปิดให้โหลดอ่านฟรีๆ เพื่อให้ทุกคนช่วยกันนำความรู้ต่อยอดสู่การสร้าง “ประชาธิปไตยอัตลักษณ์ไทย” ร่วมกัน🤝

http://law.nida.ac.th/activity/article/265

Photos from NIDA Thailand's post 21/12/2022

Photos from NIDA Thailand's post

Photos from NIDA Thailand's post 21/12/2022

Photos from NIDA Thailand's post

20/12/2022
18/12/2022

ขอเชิญชวนประกวดราคา
(e-bidding) ปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์
(รายละเอียดในโพสต์)

Photos from LawNIDA's post 16/12/2022

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และกำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 19 ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

16/12/2022

ขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเก่าและปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอน้อมถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

14/12/2022

ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ "การเขียนบทความวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่"

เนื้อหาสำคัญ
- บทความวิจัยคืออะไร ?
- ลักษณะของบทความวิจัยที่ดี
- การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

วันศุกร์ที่ 19 ธ.ค. 2565 17.00 - 20.00 น.
บรรยายโดย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

บรรยายผ่าน https://us02web.zoom.us/j/6930189789?pwd=Y3d4TmdHeHRwc2dNTWhpVjdITkJ5Zz09
Meeting ID : 693 018 9789
Passcode : 0880226789

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

088-0226789
ในวันและเวลาราชการ

Photos from NIDA Thailand's post 14/12/2022

“นิด้า - พอช. - เครือข่ายองค์กรชุมชน” ร่วมลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดเวทีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยพื้นที่เป็นตัวตั้ง” ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายองค์กรชุมชน
โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนทั้ง 3 ฝ่ายในการแถลงข่าวเกี่ยวกับการลงนามในครั้งนี้ ได้แก่ รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กล่าวเจตนารมณ์ในด้าน “นิด้ากับการสนับสนุนงานวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กล่าวเจตนารมณ์ในด้าน “พอช. กับความร่วมมือภาคีในการหนุนเสริมชุมชนเข้มแข็งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และนายจินดา บุญจันทร์ ผู้แทนคณะประสานงานองค์กรชุมชน กล่าวเจตนารมณ์ “องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก ร่วมขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง”
ติดตามอ่านข่าวทั้งหมดได้ที่
http://www.nida.ac.th/.../63-photos-news-2565/2540-651213mou
#สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

13/12/2022

เวทีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง CODI NIDA

ถ่ายทอดสด (Live) ❗️❗️❗️

✍️ เวทีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 💡
กับ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และ เครือข่ายองค์กรชุมชน👨‍👩‍👧‍👦


🏪พบกับ
📍แถลงข่าว บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยพื้นที่เป็นตัวตั้ง”
🛑เปิดตัวหนังสือ “นวัตกรรมชุมชนเข้มแข็ง ฐานรากประชาธิปไตยอัตลักษณ์ไทย”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
🛑เวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน “การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง”
โดย คณาจารย์ ผู้บริหาร พอช. และผู้นำเครือข่ายองค์กรชุมชน
ดำเนินรายการโดย นายสามารถ สุขบรรจง และนายทองใบ สิงสีทา
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

📍📍📍รับชมสดออนไลน์ได้ที่ ลิ้งด้านล่าง คลิ๊กเลย👇👇👇

NIDA Thailand

13/12/2022
Photos from LawNIDA's post 10/12/2022

🎯เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์​ นำโดย​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติพร อำไพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ในนามผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์

พร้อมด้วย
🔹 ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
🔹รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต (ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกฎหมาย)
🔹ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต)
🔹อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์)

ได้เดินทางไปยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคม​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา​ ในการนี้​ ได้ร่วมหารือกับท่านผู้บริหาร​ ประกอบด้วย​ท่านอธิการบดี​ รองอธิการบดี​ คณบดี​ รองคณบดี​และคณาจารย์​คณะมนุษยศาสตร์และสังคม​ศาสตร์​ เพื่อหาแนวทางต
จัดทำความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยน​องค์​ความรู้​ทางวิชาการ​ การจัดการเรียนการสอน​ การวิจัย​ และการบริการวิชาการ​เพื่อสร้างเครือข่าย​ความเข้มแข็งทางวิชาการต่อไป ⚖️

09/12/2022

NIDA Law Forum Ep.21

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนา NIDA Law Forum Ep.22
ในหัวข้อ ''The exercise of extraterritorial jurisdiction to prosecute NGO workers for misconducts perpetrated overseas.

09/12/2022

📖✏️ประกาศประชาสัมพันธ์ งานเสวนา NIDA LAW FORUM Ep.22
''The exercise of extraterritorial jurisdiction to prosecute NGO workers for misconducts perpetrated overseas.''
📌 วันที่ 9 ธ.ค. 65 เวลา 17.00-19.00 น.
ผ่านระบบ ZOOM และ Facebook Live: LawNIDA
ลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์เข้าร่วมในระบบ ZOOM และรับเอกสารได้ที่
https://forms.gle/DMRwsKs3SBJibvbA6
แล้วพบกันนะคะ 😁😆

📖✏️ประกาศประชาสัมพันธ์ งานเสวนา NIDA LAW FORUM Ep.22
''The exercise of extraterritorial jurisdiction to prosecute NGO workers for misconducts perpetrated overseas.''

📌 วันที่ 9 ธ.ค. 65 เวลา 17.00-19.00 น.
ผ่านระบบ ZOOM และ Facebook Live: LawNIDA

ลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์เข้าร่วมในระบบ ZOOM และรับเอกสารได้ที่
https://forms.gle/DMRwsKs3SBJibvbA6

แล้วพบกันนะคะ 😁😆

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฏอยุธยา จัดเสวนา หัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า รัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบัน 08/12/2022

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฏอยุธยา จัดเสวนา หัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า รัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบัน

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฏอยุธยา จัดเสวนา หัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า รัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบัน สืบเนื่องจากวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวัน “รัฐธรรมนูญ” จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบ...

08/12/2022

เสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙

08/12/2022

📢📢 D-1 แล้วนะคะ 📢📢

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ scan QR code หรือคลิกที่ลิงก์เพื่อลงทะเบียนและขอรับเอกสารได้เลยค่ะ

มาเข้าร่วมกันเยอะ ๆ นะคะ 😁😆

📖✏️ประกาศประชาสัมพันธ์ งานเสวนา NIDA LAW FORUM Ep.22
''The exercise of extraterritorial jurisdiction to prosecute NGO workers for misconducts perpetrated overseas.''

📌 วันที่ 9 ธ.ค. 65 เวลา 17.00-19.00 น.
ผ่านระบบ ZOOM และ Facebook Live: LawNIDA

ลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์เข้าร่วมในระบบ ZOOM และรับเอกสารได้ที่
https://forms.gle/DMRwsKs3SBJibvbA6

แล้วพบกันนะคะ 😁😆

06/12/2022

รัฐผิดพลาด เอื้อทุนใหญ่ ทำค่าไฟแพง ขัดรัฐธรรมนูญ ?

06/12/2022

รัฐผิดพลาด เอื้อทุนใหญ่ ทำค่าไฟแพง ขัดรัฐธรรมนูญ ?

06/12/2022

📖✏️ประกาศประชาสัมพันธ์ งานเสวนา NIDA LAW FORUM Ep.22
''The exercise of extraterritorial jurisdiction to prosecute NGO workers for misconducts perpetrated overseas.''

📌 วันที่ 9 ธ.ค. 65 เวลา 17.00-19.00 น.
ผ่านระบบ ZOOM และ Facebook Live: LawNIDA

ลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์เข้าร่วมในระบบ ZOOM และรับเอกสารได้ที่
https://forms.gle/DMRwsKs3SBJibvbA6

แล้วพบกันนะคะ 😁😆

Photos from LawNIDA's post 04/12/2022

Photos from LawNIDA's post

04/12/2022

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

NIDA LAW FORUM EP.17
งานประชุมวิชาการนิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7
รัฐธรรมนูญเยอรมนี : บทเรียน ความล้มเหลว และความสำเร็จ : ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร...
NIDA Law Forum EP.15 "ภูมิทัศน์การเมืองใหม่สู่รัฐธรรมนูญไทย"
การนำเสนอผลงานประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาฯ พ.ศ. 2564
NIDA Law Forum EP.12
การบริหารงานภาครัฐในอนาคตโครงการนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 9"การบริหารงานในมุมภาครัฐ ต่อสถานการณ์โ...
สิทธิประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับจากการบริหารงานภาครัฐ ในสถานการณ์โควิด-19โครงการนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลต่อชุมชน ...
01 การบริหารจัดการภาครัฐในวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019
NIDA Law Forum Ep.11 "อาชญากรรมไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในยุคโควิด-19"
การเสวนา NIDA Law Forum #7

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสต
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

Universities อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Kasetsart University Kasetsart University
50 Ngam Wong Wan Road, Ladyaow Chatuchak
Bangkok, 10900

Official Page of Kasetsart University -- งดฝากร้านและโฆษณา

aims aims
3rd Floor, Bangkok Bank Building (Siam Square) Rama I Road Pathumwan
Bangkok, 10330

สถาบันติวหลักสูตรนานาชาติ เช่น SAT, IELTS, GED, A-Level, IB, IGCSE, BMAT พร้อมบริการ Consult โดยผู้เช

Master of Management (MM), Chulalongkorn University Master of Management (MM), Chulalongkorn University
Master Of Management, Chulalongkorn University, 50th Anniversary Building, Phyat
Bangkok, 10330

Welcome to MMCHULA

AIT School of Management AIT School of Management
AIT School Of Management, Column Tower (15th Fl), Sukhumvit Soi 16
Bangkok, 10110

Official page of School of Management, AIT- Thailand !

Chandrakasem Rajabhat University Chandrakasem Rajabhat University
39/1 Ratchadaphisek Road
Bangkok, 10900

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร 0 2942 5800, 0 2942 6800 โทรสาร 0 2541 7113

NIDA Business School NIDA Business School
148 ม. 3 ถ. เสรีไทย แขวงคลองจั่น เ
Bangkok, 10240

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ MBA NIDA l NIDA Business School l AACSB

KMUTT KMUTT
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เข
Bangkok, 10140

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

Valaya Alongkorn Rajabhat U. (Bangkok) Valaya Alongkorn Rajabhat U. (Bangkok)
153 Petchburi Road , Thung Phayathai
Bangkok, 13180

Welcome To Valaya Alongkorn Rajabhat University Bangkok Center.

CRU:Chandrakasem Rajabhat University Community CRU:Chandrakasem Rajabhat University Community
ถนน รัชดาภิเษก
Bangkok, 10900

สวัสดีครับทุกท่านที่มาเยือนหน้า Facebo

BBA Thammasat University | Bangkok Thailand BBA Thammasat University | Bangkok Thailand
Thammasat Business School, 2 Prachan Road
Bangkok, 10200

BBA Thammasat was established in 1992 with the objective of creating a program in undergraduate busi

University Scholars Leadership Symposium University Scholars Leadership Symposium
Habito Road, Phra Khanong Nuea, Wattahana
Bangkok, 10110

Humanitarian Affairs Asia aspires to tackle global challenges and serve society by getting young people involved. We believe in cultivating a spirit of selfless giving and contribu...

Graduate School of Applied Statistics, NIDA Graduate School of Applied Statistics, NIDA
148 Serithai Road
Bangkok, 10240

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)