NA accouting consultant co.,Ltd

NA accouting consultant co.,Ltd

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จัดตั้งบริษัท จัดทำวิทยานิพนธ์ ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร กฎหมายและการบริหารการเงิน

เปิดเหมือนปกติ

03/06/2021

สวัสวันหยุดค่ะทุกคน อย่าลืมยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะ หมดเขต30 มิย.นี้ค่า

สวัสวันหยุดค่ะทุกคน อย่าลืมยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะ หมดเขต30 มิย.นี้ค่า

17/04/2021

LINE Add Friend

สิ้นปีภาษี2563 แล้ว อย่าลืมยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกำหนดเวลา เนื่องจากปีนี้มีสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 กรมสรรพากรจึงยืดระยะเวลาการยื่นแบบ ภงด.90, ภงด.91 ถึง 30 มิ.ย.64 ยื่นล่าช้า โดนปรับนะคะ
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่ม รับให้คำปรึกษา สามารถ add line ทันที ตามนี้นะคะ
📞Line ติดต่อ รายละเอียด
add มาคุยกัน
http://line.me/ti/p/~nadatai
TEL:0835396142,0864295916

LINE Add Friend Open the Friends tab in your LINE app, tap the add friends icon inthe top right, select "QR code," and then scan this QR code.

Timeline photos 29/01/2019

Timeline photos

รับทำบัญชี และยื่นแบบภาษีฯ
ขอบเขตงานบริการ

ด้านประกันสังคมและอื่นๆ

จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือนและกองทุนเงินทดแทนที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

บริการยื่นแบบภาษีป้ายทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ภ.ป. 1)

บริการยื่นแบบภาษีโรงเรือนทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ(โรงเรือนเป็นของกิจการเท่านั้น)

เป็นตัวแทนในการพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร กรมทะเบียนการค้า, กระทรวงแรงงานในกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ

วางแผนการเสียภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีโรงเรือน ให้ประหยัดและถูกต้อง

ให้คำปรึกษาการจัดทำบัญชีตามหลักการ ควบคุมภายในที่ดีเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
.
อัตราค่าบริการต่อเดือน

เริ่มต้น 1,500 บาท โดยพิจารณาจากปริมาณเอกสาร และความซับซ้อนของกิจการ
ด้านการบันทึกบัญชี


รวบรวมและจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งบันทึกบัญชีรายวันซื้อ - ขาย, รับ - จ่าย, ลูกหนี้ - เจ้าหนี้, รายวันทั่วไป, บัญชีแยกประเภท โดยจัดเป็นชุด และจัดเก็บเป็นรายเดือน

ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี

วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด

บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของ กรมสรรพากร
ด้านการยื่นแบบภาษี

ประจำเดือน
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)

จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ - VAT (ภธ. 40)

จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

ประจำปี
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคธรรมดากลางปี (ภงด.94) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภงด.90, 91)

จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

ทำการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นงวดบัญชีพร้อมทั้งนำส่งงบการเงินให้ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณภาพ เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป
สอบถาม

📞094-7451663
หรือคลิก👇
http://line.me/ti/g/-9oiwZIMU5

NA accouting consultant co.,Ltd updated their phone number. 23/06/2018

NA accouting consultant co.,Ltd updated their phone number.

NA accouting consultant co.,Ltd updated their phone number.

Timeline photos 18/02/2017

Timeline photos

#ตรวจสอบบัญชี โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) พร้อมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ

โดยได้นำประสบการณ์ทำงาน รวมถึงระบบการตรวจสอบบัญชี จากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำมาให้บริการแก่ท่านในราคาที่คุ้มค่าอย่างสูงสุด
ตรวจสอบบัญชี
อัตราค่าบริการ
ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ และปริมาณเอกสารของบริษัทลูกค้า โดยเราจะคำนวนค่าบริการตรวจสอบบัญชีจากประมาณการระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบและการทำงานเป็นสำคัญ
1. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี

2. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส

3. การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน

4. บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5), รายงานการประชุม

5. รายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบระหว่างการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบถึงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำถึงแนวทางการดำเนินงานต่อไป

Timeline photos 04/02/2017

รับทำบัญชี และยื่นแบบภาษีฯ
ขอบเขตงานบริการ

ด้านประกันสังคมและอื่นๆ

จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือนและกองทุนเงินทดแทนที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

บริการยื่นแบบภาษีป้ายทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ภ.ป. 1)

บริการยื่นแบบภาษีโรงเรือนทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ(โรงเรือนเป็นของกิจการเท่านั้น)

เป็นตัวแทนในการพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร กรมทะเบียนการค้า, กระทรวงแรงงานในกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ

วางแผนการเสียภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีโรงเรือน ให้ประหยัดและถูกต้อง

ให้คำปรึกษาการจัดทำบัญชีตามหลักการ ควบคุมภายในที่ดีเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
.
อัตราค่าบริการต่อเดือน

เริ่มต้น 1,500 บาท โดยพิจารณาจากปริมาณเอกสาร และความซับซ้อนของกิจการ
ด้านการบันทึกบัญชี


รวบรวมและจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งบันทึกบัญชีรายวันซื้อ - ขาย, รับ - จ่าย, ลูกหนี้ - เจ้าหนี้, รายวันทั่วไป, บัญชีแยกประเภท โดยจัดเป็นชุด และจัดเก็บเป็นรายเดือน

ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี

วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด

บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของ กรมสรรพากร
ด้านการยื่นแบบภาษี

ประจำเดือน
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)

จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ - VAT (ภธ. 40)

จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

ประจำปี
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคธรรมดากลางปี (ภงด.94) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภงด.90, 91)

จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

ทำการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นงวดบัญชีพร้อมทั้งนำส่งงบการเงินให้ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณภาพ เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป
สอบถาม

📞094-7451663
หรือคลิก👇
http://line.me/ti/g/-9oiwZIMU5

รับทำบัญชี และยื่นแบบภาษีฯ
ขอบเขตงานบริการ

ด้านประกันสังคมและอื่นๆ

จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือนและกองทุนเงินทดแทนที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

บริการยื่นแบบภาษีป้ายทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ภ.ป. 1)

บริการยื่นแบบภาษีโรงเรือนทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ(โรงเรือนเป็นของกิจการเท่านั้น)

เป็นตัวแทนในการพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร กรมทะเบียนการค้า, กระทรวงแรงงานในกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ

วางแผนการเสียภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีโรงเรือน ให้ประหยัดและถูกต้อง

ให้คำปรึกษาการจัดทำบัญชีตามหลักการ ควบคุมภายในที่ดีเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
.
อัตราค่าบริการต่อเดือน

เริ่มต้น 1,500 บาท โดยพิจารณาจากปริมาณเอกสาร และความซับซ้อนของกิจการ
ด้านการบันทึกบัญชี


รวบรวมและจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งบันทึกบัญชีรายวันซื้อ - ขาย, รับ - จ่าย, ลูกหนี้ - เจ้าหนี้, รายวันทั่วไป, บัญชีแยกประเภท โดยจัดเป็นชุด และจัดเก็บเป็นรายเดือน

ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี

วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด

บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของ กรมสรรพากร
ด้านการยื่นแบบภาษี

ประจำเดือน
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)

จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ - VAT (ภธ. 40)

จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

ประจำปี
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคธรรมดากลางปี (ภงด.94) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภงด.90, 91)

จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

ทำการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นงวดบัญชีพร้อมทั้งนำส่งงบการเงินให้ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณภาพ เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป
สอบถาม

📞094-7451663
หรือคลิก👇
http://line.me/ti/g/-9oiwZIMU5

NA accouting consultant co.,Ltd updated their address. 04/02/2017

NA accouting consultant co.,Ltd updated their address.

NA accouting consultant co.,Ltd updated their address.

Timeline photos 04/02/2017

#ตรวจสอบบัญชี โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) พร้อมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ

โดยได้นำประสบการณ์ทำงาน รวมถึงระบบการตรวจสอบบัญชี จากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำมาให้บริการแก่ท่านในราคาที่คุ้มค่าอย่างสูงสุด
ตรวจสอบบัญชี
อัตราค่าบริการ
ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ และปริมาณเอกสารของบริษัทลูกค้า โดยเราจะคำนวนค่าบริการตรวจสอบบัญชีจากประมาณการระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบและการทำงานเป็นสำคัญ
1. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี

2. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส

3. การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน

4. บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5), รายงานการประชุม

5. รายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบระหว่างการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบถึงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำถึงแนวทางการดำเนินงานต่อไป

#ตรวจสอบบัญชี โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) พร้อมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ

โดยได้นำประสบการณ์ทำงาน รวมถึงระบบการตรวจสอบบัญชี จากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำมาให้บริการแก่ท่านในราคาที่คุ้มค่าอย่างสูงสุด
ตรวจสอบบัญชี
อัตราค่าบริการ
ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ และปริมาณเอกสารของบริษัทลูกค้า โดยเราจะคำนวนค่าบริการตรวจสอบบัญชีจากประมาณการระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบและการทำงานเป็นสำคัญ
1. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี

2. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส

3. การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน

4. บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5), รายงานการประชุม

5. รายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบระหว่างการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบถึงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำถึงแนวทางการดำเนินงานต่อไป

Timeline photos 04/02/2017

#จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

ให้บริการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

กรณีเร่งด่วน และเอกสารลูกค้ามีความพร้อม จัดตั้งได้ทันที 3 วันทำการ

ให้บริการและคำแนะนำ โดยผู้ชำนาญการ อย่างมีความเข้าใจผู้ประกอบการทุกท่าน

ให้ความสะดวกในการใช้บริการ ด้วยขั้นตอนที่กระชับและไม่ซับซ้อน

ให้ความคุ้มค่า และประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด พร้อมรับงานอย่างมีคุณภาพ

ให้บริการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ทั่วประเทศไทย

ไม่มีข้อผูกมัดอื่นๆหลังจากจดทะเบียน

#จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

ให้บริการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

กรณีเร่งด่วน และเอกสารลูกค้ามีความพร้อม จัดตั้งได้ทันที 3 วันทำการ

ให้บริการและคำแนะนำ โดยผู้ชำนาญการ อย่างมีความเข้าใจผู้ประกอบการทุกท่าน

ให้ความสะดวกในการใช้บริการ ด้วยขั้นตอนที่กระชับและไม่ซับซ้อน

ให้ความคุ้มค่า และประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด พร้อมรับงานอย่างมีคุณภาพ

ให้บริการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ทั่วประเทศไทย

ไม่มีข้อผูกมัดอื่นๆหลังจากจดทะเบียน

[02/04/17]   ตรวจสอบบัญชี โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) พร้อมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ

โดยได้นำประสบการณ์ทำงาน รวมถึงระบบการตรวจสอบบัญชี จากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำมาให้บริการแก่ท่านในราคาที่คุ้มค่าอย่างสูงสุด
ตรวจสอบบัญชี
อัตราค่าบริการ
ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ และปริมาณเอกสารของบริษัทลูกค้า โดยเราจะคำนวนค่าบริการตรวจสอบบัญชีจากประมาณการระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบและการทำงานเป็นสำคัญ
1. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี

2. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส

3. การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน

4. บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5), รายงานการประชุม

5. รายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบระหว่างการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบถึงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำถึงแนวทางการดำเนินงานต่อไป

[02/04/17]   จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

ให้บริการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

กรณีเร่งด่วน และเอกสารลูกค้ามีความพร้อม จัดตั้งได้ทันที 3 วันทำการ

ให้บริการและคำแนะนำ โดยผู้ชำนาญการ อย่างมีความเข้าใจผู้ประกอบการทุกท่าน

ให้ความสะดวกในการใช้บริการ ด้วยขั้นตอนที่กระชับและไม่ซับซ้อน

ให้ความคุ้มค่า และประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด พร้อมรับงานอย่างมีคุณภาพ

ให้บริการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ทั่วประเทศไทย

ไม่มีข้อผูกมัดอื่นๆหลังจากจดทะเบียน

[02/04/17]   รับทำบัญชี และยื่นแบบภาษีฯ
ขอบเขตงานบริการ

ด้านประกันสังคมและอื่นๆ

จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือนและกองทุนเงินทดแทนที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

บริการยื่นแบบภาษีป้ายทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ภ.ป. 1)

บริการยื่นแบบภาษีโรงเรือนทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ(โรงเรือนเป็นของกิจการเท่านั้น)

เป็นตัวแทนในการพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร กรมทะเบียนการค้า, กระทรวงแรงงานในกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ

วางแผนการเสียภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีโรงเรือน ให้ประหยัดและถูกต้อง

ให้คำปรึกษาการจัดทำบัญชีตามหลักการ ควบคุมภายในที่ดีเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
.
อัตราค่าบริการต่อเดือน

เริ่มต้น 1,500 บาท โดยพิจารณาจากปริมาณเอกสาร และความซับซ้อนของกิจการ
ด้านการบันทึกบัญชี


รวบรวมและจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งบันทึกบัญชีรายวันซื้อ - ขาย, รับ - จ่าย, ลูกหนี้ - เจ้าหนี้, รายวันทั่วไป, บัญชีแยกประเภท โดยจัดเป็นชุด และจัดเก็บเป็นรายเดือน

ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี

วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด

บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของ กรมสรรพากร
ด้านการยื่นแบบภาษี

ประจำเดือน
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)

จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ - VAT (ภธ. 40)

จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

ประจำปี
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคธรรมดากลางปี (ภงด.94) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภงด.90, 91)

จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

ทำการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นงวดบัญชีพร้อมทั้งนำส่งงบการเงินให้ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณภาพ เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป

[01/30/17]   ได้ 50 ทวิ กันมารึยัง ปีนี้จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคนละเท่าไหร่น๊า

สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้ใต้โพสต์นะคะ

22/01/2017

LINE Add Friend QR code

สิ้นปี 2016 แล้ว อย่าลืมยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกำหนดเวลา ยื่นล่าช้า โดนปรับนะคะ
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่ม รับให้คำปรึกษา สามารถ add line ทันที ตามนี้นะคะ
📞Line ติดต่อ รายละเอียด
add มาคุยกัน
http://line.me/ti/p/~nadatai
TEL:0948858991

LINE Add Friend QR code

NA accouting consultant co.,Ltd updated their business hours. 22/01/2017

NA accouting consultant co.,Ltd updated their business hours.

NA accouting consultant co.,Ltd updated their business hours.

NA accouting consultant co.,Ltd updated their info in the about section. 22/01/2017

NA accouting consultant co.,Ltd updated their info in the about section.

NA accouting consultant co.,Ltd updated their info in the about section.

Timeline photos 14/01/2017

ขอขอบคุณ SE-solution ที่ให้ความไว้วางใจกับเรามายาวนานถึง 2 ปีด้วยกัน

สนใจแอดline มาคุยรายละเอียดกันค่ะ

โทร 094 8858991
ไลน์ คลิ๊ก
http://line.me/ti/p/~nadatai

ขอขอบคุณ SE-solution ที่ให้ความไว้วางใจกับเรามายาวนานถึง 2 ปีด้วยกัน

สนใจแอดline มาคุยรายละเอียดกันค่ะ

โทร 094 8858991
ไลน์ คลิ๊ก
http://line.me/ti/p/~nadatai

[01/14/17]   บริการรับทำบัญชี ครบวงจร จัดตั้งบริษัท ยื่นภาษี ราคาเป็นเอง สนใจทักมานะคะ

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


เลขที่ 5 ถนนลาซาล บางนา
Bangkok
10260
การเตรียมการยื่นภาษี อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Viracco : นักบัญชีเสมือน Viracco : นักบัญชีเสมือน
เคหะร่มเกล้า
Bangkok, 10520

Viracco เราเป็นศูนย์รวมนักวิชาชีพบัญชีเสมือน(VA) โดยเราได้จัดกลุ่มVAไว้ให้ท่านเลือก ตามหมวดธุรก

GPS Accounting GPS Accounting
4/F Srisothorn Place, 47 Sukhumvit Soi 23, Klongtoey Nua
Bangkok, 10110

We offer value adding affordable accountancy, payroll, tax compliance and advisory business services to SME's in Thailand.

iTAX Thailand iTAX Thailand
Bangkok

เทคโนโลยีที่ทำให้ภาษีเป็นเรื่องง่ายจนผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้ภาษี

JT. Accounting Office Tel. 081 616 1315 JT. Accounting Office Tel. 081 616 1315
101/34 Suknivet 5, Soi Phuttabucha 39 Yak 1-1, Bankmod, Thungkru
Bangkok, 10140

รับทำบัญชี ภาษี ประจำเดือน สนใจติดต่อ คุณทศพร Tel. 0816161315

Value Plus Audit รับทำบัญชี สอบบัญชี ปร Value Plus Audit รับทำบัญชี สอบบัญชี ปร
Bangkok, 10120

CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/ประสบการณ์ Big4/บัญชีบัณฑิต จุฬา

UK tax advisor UK tax advisor
446/17, Second Floor, Park Avenue Plaza, Soi 20/1 Sukhumvit 71, Phrakanong Nua
Bangkok, 10110

UK tax advice worldwide and tax treaty claims for teachers who have worked in Thailand, the UK, USA and Germany

DLW Consultants DLW Consultants
8/71 Cordiz At Udomsuk39, Soi Udomsuk 39, Bang Chak, Phrakhanong,
Bangkok, 10260

Accounting, Financial, Legal, Permits, Commercial Contracts, Employee Management for SME and Online Sale Companies. We are experts in company accounting and financial audits and provide outsourced accounting services using cloud based online technology.

B-Accounting Co., LTD B-Accounting Co., LTD
92/46 Sathorn Thani Building 2, 17th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak
Bangkok, 10500

Audit & Accounting Services in French, English and Thai Language in Bangkok. Services en comptabilite et audit en Francais, Anglais, et Thai a Bangkok. www.b-accounting.com

Count On Accounting Count On Accounting
Bangkok, 10520

The Digital Aged Accounting Firm

P.U. INTER LAW P.U. INTER LAW
39/17 ซอยลาดปลาเค้า 60 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน
Bangkok, 10220

รับทำบัญชี และให้คำปรึกษาทางกฏหมาย

สำนักงานบัญชีเอสเอ็มแอลออด สำนักงานบัญชีเอสเอ็มแอลออด
59/294 ซอยศรีด่าน24 ถนน ศรีนครินทร์
Bangkok, 10270

สอนโปรแกรมบัญชี สำหรับผู้ประกอบกิจการยืนภาษี ปิดงบดุล

NNP アドバイザリー(タイ) NNP アドバイザリー(タイ)
47 Floor, Empire Tower, 1 South Sathorn Road, Bangkok
Bangkok, 10120

タイの税務、法律、会計、監査サービスを提供するプロフェショナルアドバイザリーグループです。