กลุ่มเพื่อนทับลาน friend for thaplan

กลุ่มเพื่อนทับลาน friend for thaplan

องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

17/11/2023
[GreenNewsThailand] กรมฯทช ปล่อยเต่าตนุ คืนสู่ธรรมชาติ บริเวณหาดราชมงคล อ.สิเกา จ.ตรัง กรม ทช. ปล่อยเต่า 10/11/2023

[GreenNewsThailand] กรมฯทช ปล่อยเต่าตนุ คืนสู่ธรรมชาติ บริเวณหาดราชมงคล อ.สิเกา จ.ตรัง กรม ทช. ปล่อยเต่า กรม ทช. ปล่อยเต่าตนุกลับคืนสู่ทะเล บริเวณหาดราชมงคล อ.สิเกา จ.ตรัง

02/11/2023

#สื่อเพื่อการขับเคลื่อน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้โลกเย็น

TAWANAOK Forum
(ตะวันออกฟอรั่ม) ครั้งที่ 2

เมื่อชาวตะวันออกขอเป็นหัวหอกให้โลกเย็นที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืน

เชิญร่วมงานเสวนา เรื่องราวการแก้ปัญหาโลกร้อน นำโดย กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อนตะวันออก เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาวิกฤตโลกร้อน
"...ให้โลกเย็นที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืน"

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สอบถามรายละเอียด
Tel. คุณฝน 061 424 4446
ลงทะเบียนออนไลน์
ผ่าน QR Code

#สื่อเพื่อการขับเคลื่อน
#ตะวันออกฟอรั่ม #โลกเย็นที่เป็นธรรม #กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม #ตะวันออก

18/10/2023

เลขาธิการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ส่งข้อความมาในกลุ่มไลน์ว่า........
วันนี้ขออนุญาตชวนคณะกรรมการทุกท่านโพสภาพตามแนบและติดแฮสแท็ก # #หยุดปลดล็อกสัตว์ป่าคุ้มครอง
เนื่องจากวันนี้คุณภาณุเดช เกิดมะลิ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการปลดนกปรอดหัวโขนออกจากบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประธานกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า) ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้นบี 1 สภาผู้แทนราษฎร และจะร่วมกับเครือข่าย ในการยื่นเอกสารคัดค้านแก่ปธ.กมธ.ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ด้วยค่ะ......
ผมขออนุญาตชวนเพื่อนมิตรในเฟสนี้ต่อนะครับ

02/09/2023
Photos from The Active's post 31/08/2023
19/05/2023

#ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม คณะกรรมการประสานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ช้างป่าตะวันออก และเครือข่ายเสียงคนเสียงช้าง โดยการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินโครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนเพื่อการจัดการช้างป่าอย่างยั่งยืน ตำบลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิจัยและพัฒนาชุดความรู้ ฐานข้อมูลช้างป่า และระบบติดตามช้างป่าในระดับเครือข่ายชุมชน ด้วยเครื่องมืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 2) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการช้างป่าชุมชน และพัฒนากลไกประสานการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ บนฐานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและวิทยาศาสตร์พลเมือง และ 3) วิจัยและพัฒนาแนวทางการลดผลกระทบและควบคุมความเสียหายจากช้างป่า ในระบบการจัดการร่วมกันเป็นเครือข่าย
ซึ่งกำหนดการจะเริ่มตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 16.00 น. ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง หมู่ที่ 5 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ดังนี้

1. กล่าวเปิดเวทีประชุม โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชน เพื่อการจัดการช้างป่าอย่างยั่งยืน ตำบลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดย นายจันทรานนท์ ชญานินศิวกูร หัวหน้าโครงการฯ

2. เวทีเสวนา หัวข้อ "แนวทางการจัดการปัญหาช้างป่าในพื้นที่ท่าตะเกียบ ปัจจุบัน-อนาคต"
โดย 1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ 2. ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 4. สถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา

3. บรรยาย หัวข้อ ภาพรวมโครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชน เพื่อการจัดการช้างป่าอย่างยั่งยืน ตำบลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดย ทีมนักวิจัย

4. ทบทวนและนำเสนอสถานการณ์ช้างป่าในพื้นที่ชุมชน 10 หมู่บ้าน
โดย กลุ่มย่อย 5 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 22
กลุ่มที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8
กลุ่มที่ 3 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 14
กลุ่มที่ 4 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 16
กลุ่มที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 20

5. ถอดบทเรียนและนำเสนอ การจัดการช้างป่าเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังช้างป่า 10 หมู่บ้าน
โดย กลุ่มย่อย 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 22
กลุ่มที่ 2 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 14
กลุ่มที่ 3 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 20

6. ร่วมกันกำหนดและนำเสนอ รูปแบบแนวทางการเฝ้าระวังช้างป่าที่มีประสทธิภาพและปลอดภัย
โดยกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 22
กลุ่มที่ 2 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 14
กลุ่มที่ 3 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 20

#ช้างป่า #ตะวันออก #วิจัยและพัฒนา #ศักยภาพเครือข่ายชุมชน

30/03/2023
[คน-ช้าง-ป่าตะวันออก] " 7 ปีกับการเดินสู่แสงสว่างปลายอุโมงค์ จุดเริ่มต้นเครือข่ายแก้ปัญหาช 17/03/2023

[คน-ช้าง-ป่าตะวันออก] " 7 ปีกับการเดินสู่แสงสว่างปลายอุโมงค์ จุดเริ่มต้นเครือข่ายแก้ปัญหาช ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาช้างป่า​ จุดกำเนิดจากภาคตะวันออก​ ที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า....

[คน-ช้าง-ป่าตะวันออก] เปิด 4 ยุทธศาสตร์ 3 เป้าหมาย กรมอุทยานฯแก้ปัญหาคนกับช้างป่าอย่างยั่งย 15/03/2023

[คน-ช้าง-ป่าตะวันออก] เปิด 4 ยุทธศาสตร์ 3 เป้าหมาย กรมอุทยานฯแก้ปัญหาคนกับช้างป่าอย่างยั่งย (13 มีนาคม 66 ) 4 ยุทธศาสตร์ 3 เป้าหมาย แก้ปัญหาคนกับช้างป่าอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของกรมอุทยานแห.....

[คน-ช้าง-ป่าตะวันออก] 13​ มีนาคม​ "วันช้างไทย" "ปัญหาช้างเลี้ยง" ช้างไทยพิการกระดูกสันหลังผิด 14/03/2023

[คน-ช้าง-ป่าตะวันออก] 13​ มีนาคม​ "วันช้างไทย" "ปัญหาช้างเลี้ยง" ช้างไทยพิการกระดูกสันหลังผิด "ปัญหาช้างเลี้ยง" ช้างไทยพิการกระดูกสันหลังผิดรูป​ ที่มีการนำเสนอในสื่อออนไลน์นั้น​ เท็จจริงเป็นอย่างไร....

ภารกิจย้ายช้างป่าEp7 : สื่ออาสาคนช้างป่าตะวันออก 30/01/2023

ภารกิจย้ายช้างป่าEp7 : สื่ออาสาคนช้างป่าตะวันออก 28 มกราคม 2566 จับสีดอมะปริง พื้นที่หนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ปล่อยสู่ป่าเขตรักษาพ.....

Photos from กรมชลประทาน's post 28/01/2023
ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ช่วยเต่า หนีไฟป่า
ไฟป่าผาเม่น 12/ก.พ.63
ไฟป่าผาเม่น 12/ก.พ.63

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

246/8 ซอย โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
Bangkok
10240

Environmental Conservation อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Love Wildlife Love Wildlife
77 Nakornsawan Road Wat Sommanat, Pomprap Sattruphai
Bangkok, 10100

Love Wildlife is a Thai non-profit organization dedicated to protecting southeast Asian wildlife thro

ANURA CLUB ANURA CLUB
Bangkok

มาเรียนรู้วิธีการรักษ์โลกไปด้วยกัน 🌎💙 Let’s learn how to save the world together

KMITL Zero Waste KMITL Zero Waste
KMITL
Bangkok, 10520

KMITL Zero waste อยากเห็น ทุกคนใน สจล. ลดการเกิดขยะจากต้นทางให้เป็น "0" FIGHT!!

Sustainable Ocean Alliance Thailand - SOA Thailand Sustainable Ocean Alliance Thailand - SOA Thailand
Bangkok

A community of ocean lovers in Thailand, collaborating to share, discuss, and take actions against marine environmental issues. Join us to make the difference!

Now It's Your Turn เริ่ม-เปลี่ยน-อนาคต Now It's Your Turn เริ่ม-เปลี่ยน-อนาคต
Bangkok

เริ่มลงมือวันนี้ เพื่อเปลี่ยนอนาคตให้ยั่งยืน..

Future Forest Future Forest
Bangkok

My name is Kin (Rattanapong Jennarongsak), I am 15 years old and the founder of this project, based in Thailand, which aims to make a positive environmental change. I also love nat...

Thailand MPAs 30 by 30 Thailand MPAs 30 by 30
Ramkhamhaeng Road
Bangkok, 10240

การสนับสนุนการประกาศเพิ่มพื้นที่คุ้มครองอย่างน้อยร้อยละ 30 ภายในปี ค.ศ. 2030

Tnmsky Tnmsky
82
Bangkok, 10500

CRU go Green CRU go Green
39/1 Ratchadapisek Road Chandrakasem Chatuchak
Bangkok, 10900

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ?

Thailand Business and Biodiversity Network Alliance: B-DNA Thailand Business and Biodiversity Network Alliance: B-DNA
Bangkok, 10110

The Thailand Bio-Diversity Network Alliance (B-DNA) is the country’s first and only national Business and Biodiversity platform.

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นอร์ทกรุงเทพ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน
Bangkok, 10220

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ?