สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI

ความคิดเห็น

"บ้านมั่นคงบ้านที่มากกว่าคำว่าบ้าน" 🏠🏠🏠

การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใช้แนวทางโครงการบ้านมั่นคง มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร โครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย รวม 38 ชุมชน 6,386 ครัวเรือน โดยมีระยะความยาวคลองประมาณ
17 กิโลเมตร ประกอบด้วย 3 เขต คือ เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตจตุจักร และเทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลการดำเนินงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ณ ปัจจุบัน สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ 5 ชุมชน รวม 774 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของเป้าหมายทั้งหมด ทั้งนี้เป้าหมายของการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีแผนรื้อย้ายบ้านเดิมและก่อสร้างบ้านใหม่พร้อมกับการก่อสร้างเขื่อนของกรุงเทพมหานคร ในเขตหลักสี่ และเขตดอนเมืองในปี 2565 รวม 17 ชุมชน
หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลหลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ สามารถพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงได้ตามแผนภายใต้การบริหารงานของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จํากัด และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธียกเสาเอกบ้านมั่นคง ให้กับชุมชน โดยหมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลหลักหก ได้แบ่งการก่อสร้างบ้านเป็น 2 เฟส รวม 218 หลังคาเรือน โดยเฟสที่ 1 มีจำนวน 190 หลังคาเรือน เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน ธันวาคม 2563 ส่วนเฟสที่ 2 อีกจำนวน 28 หลังคาเรือน เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่ในเดือนเมษายน 2565 นี้ บ้านสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ ราคาค่าก่อสร้างเพียง 430,000 บาทเท่านั้น ผ่อนชำระต่อเดือน เพียง 2,700 บาท บริหารงานโดยสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด
ส่วนจำนวนครัวเรือนที่เหลืออยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการรื้อย้ายและก่อสร้างบ้านมั่นคงในระยะถัดไป

จิราวรรณ
สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง/ รายงาน
ตอบคำถามครับ
โลโก้ของ พอช คล้ายรังผึ้ง
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ขบวน #องค์กรชุมชนลูกพ่อขุนรามจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะทำงาน #พัฒนาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกันจัด
#งานวันที่อยู่อาศัยโลกสากล ปี2564 จังหวัดสุโขทัย เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาที่ที่ดินทำกินและอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย โดยมี
ท่านวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมจัดงานที่สำคัญคือ สำนักงาน #พัฒนาสังคงและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ผู้แทนสำนักงาน #ส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน #วัฒนธรรมจังหวัด #ขบวนองค์กรชุมชน #สภาองค์กรชุมชน #เครือข่ายบ้านมั่นคง เครือข่ายที่ดิน โดยมุ่งเน้นแนวทางการขับเคลื่อนงานที่สำคัญ คือขบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การสร้างแนวคิดสิทธิรูปแบบใหม่ ในรูปแบบกรรมสิทธิ์ร่วม ด้วยใจจิตอาสา เพื่อแก้ปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ณ เทรเชอร์รีสอรท์&สปา เมืองเก่าจังหวัดสุโขทัย
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 พอช. บรรจบครบวาระ 21 ปี เรามีจัดงาน ภายใต้ชื่องาน 21 ปี พอช. พลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “เหลียวหลัง แลหน้าทิศทาง พอช. กับการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนและสังคมแนวใหม่” โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
- พิธีกรรมทางศาสนา พิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่
- พิธีมอบรางวัล “1 คนดี
มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ประจำปี 2564”
- ปาฐกถาพิเศษ "พอช. กับการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนและสังคมแนวใหม่”
- วงแลกเปลี่ยน 21 ปี พอช.ฯ

ปีนี้เน้นรูปแบบผ่านระบบออนไล์ผ่านซูมและไลท์สดผ่าน FB เพจสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชร-CODIเริ่มตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไปสำหรับเวทีที่เป็นทางการ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีคุณูปการได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นและเสนอทิศทางการขับเคลื่อนงานในอนาคตขององค์กรเพื่อประชาชนแห่งนี้....รับชมบรรยากาศสดได้ที่นี่
ประชาคมคนภาคเหนือ ประกาศนาม
วาระประชาชนจัดการตนเอง

บนเส้นทางการขับเคลื่อน การพัฒนาที่มาจากประชาชน เพื่อให้ประชาชนกำหนดอนาคตตนเอง คือแนวคิดและแนวทางหลักที่จะให้ภาคประชาชน หลุดพ้นจากการครอบงำและการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ไม่ใช่ผู้ได้รับผลพวงจากการพัฒนา จากแนวคิดการพัฒนาแบบเก่าที่ล้าหลังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน
เครือข่ายประชาชนคนภาคเหนือ “กำหนดวาระประชาชนคนภาคเหนือ เพื่อทวงคืนอำนาจประชาชน” บนแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญ
1. ประชาชนต้องเป็นเจ้าของการตัดสินใจกำหนดอนาคตตนเองบนแนวทางการ “พัฒนาต้องมาจากประชาชน”
2. การรวมศูนย์อำนาจ สั่งการ ตามนโยบาย ที่ถูกกำหนดจากศูนย์กลางอำนาจ จากองค์กรหน่วยงานรัฐ และภาคการเมืองที่มีเบื้องหลังกับผลประโยชน์จากการพัฒนา คือแนวทางหายนะของสังคมไทย การพัฒนาแนวใหม่คือทางออก “ทุกภาคีคือหุ้นส่วนของการพัฒนา”ไม่ใช่ภาคประชาชนเป็นเป้าหมายและถูกกระทำจากวาทกรรมพัฒนา
3. การจัดการตนเองเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน ปรับตัว ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม คือแนวทางที่ประชาชนจะพัฒนาตนเองสู่ความเข้มแข็งของชุมชน สังคมมุ่งสู่ เป้าการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นข้อตกลงร่วมกันของ 193 ประเทศทั่วโลกโดยมีภาคประชาชนเป็นภาคีหุ้นส่วนในการพัฒนา

ข้อเรียกร้อง ประชาคม ประชาสังคม ประชาชน คนภาคเหนือ
1. การบั่นทอนขบวนการพัฒนาของภาคประชาชนโดยการแทรกแซงองค์กรสนับสนุนการสร้างความเข็มแข็งของภาคประชาชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)โดยนักการเมือง คือแนวทางที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองกับภาคประชาชน ภาคประชาชนเรียกร้องให้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารสถาบันองค์กรพัฒนาองค์ชุมชนอย่างเร่งด่วน
2. แนวคิดการพัฒนาแนวใหม่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก “กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาจากการสงเคราะห์และผูกขาดการพัฒนาสังคม สู่การสร้างภาคีหุ้นส่วนการพัฒนาที่ทุกภาคส่วนเข้าไปเป็นเจ้าของกระบวนการพัฒนาสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

ประชาคม ประชาสังคม ประชาชน คนภาคเหนือ “ประกาศนาม”

1. ประชาคมคนภาคเหนือจะร่วมกับพี่น้องทุกภาค ทุกภาคี เพื่อปกป้ององค์กรสนับสนุนขบวนประชาชนโดยการประสานเพื่อให้เกิดการระดมพลังภาคประชาชน เพื่อยื่นข้อเสนอของภาคประชาชน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสังคมในอนาคต
2. การสร้างความเข้มแข็งในการทำงานในระดับพื้นที่ “แนวทางประชาชนจัดการตนเอง”
3. การสร้างวาทกรรมและความหมายใหม่ของการพัฒนา ที่ต้องมาจากประชาชนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หลักคิดการพัฒนาของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเป็นเป้าหมายและทิศทางหลักของการเคลื่อนไหวภาคประชาชน ในระยะยาว
ด้วยจิตคารวะ
ประชาคม ประชาสังคม ประชาชนคนภาคเหนือ ประกาศนาม เพื่อการประกาศชัย
ณ.นครเวียงโกศัย
ทีมผูบริหารสภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งพระยา มิถุนา64 - มิถุนา 68
8 ตุลา 64
#### รายงานจำนวนผู้ขอที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตำบลทุ่งพระยา
ม.1 บ้านอ่างตะแบก คน โดย นิติธร เพียรการ ผู้ใหญ่ทรัพย์
ม.2 บ้านกระบกหวาน ไม่มี โดย ผู้ใหญ่บรรพต เชนรัมย์
ม.3 บ้านโคกตะเคียนงาม 17 คน โดยคุณ พัฒนาราชประโคน
ม.4 บ้านคลองอุดม 15 คน โดย อจ.ทนงเดช ผู้ทรงฯสภาองค์กรฯ
ม.5 บ้านมาบนาดี 7 คน โดยคุณ ปาจารี อ่อนมนทา
ม.6 บ้านท่าทองดำ 10 คน โดยคุณ สายไหม ลุงหล่อ
ม.7 บ้านโป่งตาสา 73 คน/ครัวเรือน โดยคุณ เพรชรัต อุตตะมะ ชรัตน
ม.8 บ้านวังคู คน โดยคุณ สุธีญา อยู่เย็น
ม.9 บ้านเขาจันทร์ 5 คน โดยคุณ นพดล วิมุตติกร
ม.10 บ้านคลองยายสร้อย 10 คน โดย อจ.ทนงเดช ผู้ทรงฯ สภาองค์กรฯ
ม.11 บ้านหนองย่ากล่อม 31 คน โดย คุณ พรรณี วงค์บุตตะ
ม.12 บ้านโคกผาสุก 10 คน โดยคุณ นันท์ สาแก้ว
ม.13 บ้านทุ่งวัว 20 คน โดย อดีต ผช.
ม.14 บ้านหนองใหญ่ 64 คน โดย ผญ. ถวัลย์ สุจริต
ม.15 บ้านทางโค้ง 29 คน โดย กมลลักษณ์ บุญค้ำ
ม.16 บ้านท่าชีวิต คน โดย
ม.17 บ้านภูเขาทอง 25 คน โดย ผญ. ลุน ใจงาม
ม. 18 บ้านมาบสมบูรณ์ 10 คน โดย
ม.19 บ้านสันติสุข ไม่มี โดย ผญ.บ้าน
รวมทั้งตำบล ทุ่งพระยา คน ####
ยินดีกับตำบลเขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทราครับ กำนันรับจดแจ้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเขาหินซ้อนเมื่อวันที่ 17 กันยา 64..โดยมี นางสุดใจ เกตุสุวรรณ เป็นประธานสภาฯคนแรก
ถ้า พอช.มีนโยบายช่วยเหลือชุมชนจริง ทำไมไม่ให้กู้ในนามชุมชนโดยตรง จะต้องมาตั้งเงื่อนไขให้เป็นนิติบุคคลรูปนั้นรูปนี้ทำไม สุดท้ายเค้าก็ทำไม่ได้เพราะกฎหมายอื่นมันยาก ชาวบ้านทำไม่ได้ กลายเป็นโยนภาระให้ชาวบ้าน ให้หน่วยงานอื่น ตัวเองลอยตัว แต่ถ้าท้ายสุดบอกไปไม่รอดคนสะสางเป็นคนของ พอช. เอง แบบนี้น่าจะแฟร์ๆ นะคะ พบกันคนละครึ่งทางน่าจะดีค่ะ
ขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ทางเพจ สภาองค์กรชุมชน เพจ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI เเละเพจ สถาบันพระปกเกล้า

สภาองค์กรชุมชนตำบลถือเป็นประชาธิปไตยทางตรง เพราะข้อเสนอการแก้ไขปัญหาจากประชาชนสามารถเสนอต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะรัฐมนตรีได้

#13ปีสภาองค์กรชุมชน ร่วมส่งเสริมสิทธิพลเมือง กระจายอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
5กันยา 64 แกนนำขับเคลื่อนประเด็นที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ตำบลเชาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นำโดย นางเจริญศรีช พาโนมัย เจริญศรี ศรี เข้าพบ นายประดิษฐ์ ดีรอบ ผู้ทรงคุณวุฒิสภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งะระยา
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ที่ สวนบุญธรรม-Boonthum Garden เพื่อหารือและจัดเตรียมเอกสารจดแจ้งชุมชน เตรียมที่จะจดจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลและเทศบาลตำบลเขาหินซ้อนพร้อมกันใภายในวันที่ 20 กันยายน 2564
ขอบคุณผู้ร่วมให้ข้อมูลนการจดแจ้ง เอกวิทย์ เผ่าเอียม อดีตเลขาฯโซน3 จ.สุรินทร์

เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ขบวนองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 24/03/2023

👨‍🌾นิรันดร์ สมพงษ์ เกษตรรุ่นใหม่ โครงการบ้านมั่นคง สปก.ปากช่อง โคราช สร้างนวัตกรรม IOT ควบคุมระบบให้น้ำอัตโนมัติในการเกษตร พร้อมขยายผลสู่ชุมชนทั่วประเทศ📡🌏
https://web.codi.or.th/20230324-44253/
https://thecitizen.plus/node/76371

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 24/03/2023

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 24/03/2023

🔥พอช. จัดอบรม โครงการ “อบรมการป้องกันอัคคีภัย การอพยพหนีไฟและการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” 🔥
https://web.codi.or.th/20230324-44220/
https://thecitizen.plus/node/76368

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 24/03/2023

🌅พอช. เครือข่ายขบวนที่ดินที่อยู่อาศัยกลุ่มจังหวัดกลางล่าง 1 จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเขาโจด ⛰
https://web.codi.or.th/20230323-44193/
https://thecitizen.plus/node/76338

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 23/03/2023

🦸‍♂️พอช.ภาคอีสาน รวมผู้นำชุมชนออกแบบขับเคลื่อนจังหวัดบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 💪
https://web.codi.or.th/20230323-44182/

https://thecitizen.plus/node/76335

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 23/03/2023

🏠พม. และ พอช. ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย สำรวจพื้นที่อาคารร้างใน กทม.
ตั้งเป้าโครงการนำร่อง โครงการบ้านสวัสดิการที่อยู่อาศัยคนจนเมือง 🌇
https://web.codi.or.th/20230323-44164/
https://thecitizen.plus/node/76312

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 21/03/2023

👨‍👩‍👧‍👦ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินหน้า บันทึกความร่วมมือสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อ สร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้กับชุมชน❤️
https://web.codi.or.th/20230321-44092/
https://thecitizen.plus/node/76228

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 20/03/2023

🛶 (2) คนปัตตานีใช้ทุนธรรมชาติ-วัฒนธรรมปลุกเศรษฐกิจชุมชน
“ชมหัวเมืองเก่าเขย่าเศรษฐกิจ”....ที่สายบุรี ✨

https://web.codi.or.th/20230320-44068/

https://thecitizen.plus/node/76207

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 20/03/2023

🌿(1) คนปัตตานีใช้ทุนธรรมชาติ-วัฒนธรรมปลุกเศรษฐกิจชุมชน
“ฟังเสียงธรรมชาติกระซิบ”...ที่บูนาดารา 🛶
“ชมหัวเมืองเก่าเขย่าเศรษฐกิจ”....ที่สายบุรี✨

https://thecitizen.plus/node/76204

https://web.codi.or.th/20230320-44057/

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 18/03/2023

🤝พอช. จับมือ 19 หน่วยงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน MOU ขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย แก้ไขปัญหาความยากจน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีความสุข ‘Home of Happiness’ 🏠❤️

https://web.codi.or.th/20230318-44043/

https://thecitizen.plus/node/76106

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 18/03/2023

💡🥦SMART FARM IOT ถูกใจ ตรงความต้องการ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ☀️
https://web.codi.or.th/20230318-44032/
https://thecitizen.plus/node/76102

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 17/03/2023

💪‘สานพลังเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง’🏡
https://web.codi.or.th/20230317-44024/
https://thecitizen.plus/node/76097

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 17/03/2023

🚄🏘พอช.เดินหน้าพัฒนา ‘ที่อยู่อาศัย-คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย’ ชุมชนในที่ดิน รฟท.ทั่วประเทศ 27,084 ครัวเรือน ส่วนปี 2565 พัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วเกือบ 3 หมื่นครัวเรือน👨‍👩‍👧‍👦❤️
https://web.codi.or.th/20230317-44013/
https://thecitizen.plus/node/76094

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 17/03/2023

👨‍👩‍👦‍👦เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างสังคมสุจริตและต่อต้านการทุจริตจังหวัดฉะเชิงเทรา✅
https://web.codi.or.th/20230317-43999/
https://thecitizen.plus/node/76063

16/03/2023

พลับพลึง บ้านหนองแต้
ปทุมรัตต์ 101

ออเดอร์ในปีที่ผ่านมา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกไม้ดอกไม้ประดับบ้านหนองแต้ หมู่ 6 ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีนี้ส่งหัวพลับพลึงหนูไปแล้วกว่า 5 แสนหัว ๆ ละ 50 สตางค์

กว่า 8 ปีแล้ว ที่บ้านนี้หันมาปลูกพลับพลึง จากที่ญาติในหมู่บ้านออกไปทำไม้ดอกไม้ประดับอยู่คลอง15 และดึงกันไปช่วยงาน รับงานทั้งจัดสวน ล้อมต้นไม้ ปลูกไม้ประดับ เรียกได้ว่ามีประสบการณ์ในวงการ

หลังไม้ประดับใบเขียว พลับพลึงได้รับความนิยมในหมู่นักจัดสวนเพราะราคาถูก จากหัว50สตางค์ ใส่ถุง 2-5 บาท ราคาขยับตามขนาดถุง พี่ปราณีและสมาชิก ก็หันมาทำ

ปีหนึ่งสมาชิกกลุ่ม16คน สามารถผลิตได้กว่า 5 แสนหัว ปลูกง่าย 3 เดือนเก็บหัวตัดส่งขาย 1 งาน ได้หลายหมื่นหัว พี่ปราณี บอกว่าแรงบันดาลใจเกิดจากความยากจน ที่ต้องการมีอาชีพมีรายได้เสริม ทำมาได้ 8 ปี ปัจจุบันยังเพาะปลูกไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด อีกประมาณเท่าตัว แต่เพราะมีปัญหาเรื่องแล้งน้ำ กระทบประปาหมู่บ้าน จึงสะดุดการผลิต

มาปีนี้ หลังช่วยกันพัฒนาโครงการเสนอ NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก็สนับสนุนนวัตกรรมระบบการให้น้ำแบบไฮโดรกริด ให้น้ำชุ่มพื้นดินในระดับราก นวัตกรรมจากอาจารย์หมี ผศ.ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพื่อส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจที่มีตลาดรองรับ มีกำลังการผลิต กลุ่มเข้มแข็ง แต่ขาดเรื่องการจัดการน้ำ และพื้นที่แห้งแล้ง ไม่มีระบบชลประทาน โดยนำเอานวัตกรรมมาแก้ปัญหา เรื่องนี้หลังผ่านแล้งนี้จะเป็นตัวบอกว่าจัดการน้ำได้หรือไม่

โดยNIAสนับสนุน พื้นที่แปลงรวมของกลุ่ม ขนาด 4 ไร่ ซึ่งแบ่งให้เกษตรกรคนละ 1 งาน 16 ราย เพื่อนำร่องการจัดการน้ำมาพัฒนาสร้างรายได้ให้ครัวเรือนและชุมชน

หากใครสนใจ ปลูกประดับบ้านวิธีการเพาะปลูกก็ไม่ยาก ทำแปลง ปรุงดินด้วยปุ๋ยคอก ผ่าหัว หว่านดำ ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ก็เห็นใบเขียว ขายก็เห็นเงิน

อะไรที่สร้างรายได้ให้จริงพี่น้องลงมือทำทั้งนั้นหละครับ

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 16/03/2023

🤝NIA จับมือภาคีวิชาการ และพอช. หนุน 9 วิสาหกิจชุมชนร้อยเอ็ด 6.2 ล้านบาท ยกระดับหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2566💰🪙
https://web.codi.or.th/20230316-43979/
https://thecitizen.plus/node/76060

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 16/03/2023

📍จาก ‘หนองบัวลำภูถึงชุมชนเลียบคลองสอง’ เปลี่ยน “เหตุร้าย” เป็นบทเรียนมีค่าของชุมชนและสังคม กระทรวง พม.ใช้ระบบ ESS แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม 📢🆘
https://web.codi.or.th/20230316-43969/
https://thecitizen.plus/node/76057

15/03/2023

ครม. เห็นชอบแล้ว แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง วงเงินกว่า 7,000 ล้านบาท 🚈🏡

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 15/03/2023

📌2 6 ชั่วโมงแห่งความตึงเครียด…. เหตุเกิดที่บ้านมั่นคงชุมชนเลียบคลองสอง🏘
https://web.codi.or.th/20230315-43886/
https://thecitizen.plus/node/76029

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 15/03/2023

📍📝🏡วันนี้ (วันที่ 15 มีนาคม 2566) #การประชุมคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม 301-302 พอช. กทม. และผ่านระบบ e-Meeting โดยมี นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ ที่ปรึกษา นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้เเทนหน่วยงานสภาพัฒน์ กระทรวง พม. เครือข่ายชุมชนเมืองและชนบท เจ้าหน้าที่ พอช. เข้าร่วม ✨🤝📍

📍ในการประชุมเห็นชอบการสนับสนุนโครงการและงบประมาณ 📑📂💵💰ดังนี้
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท จำนวน 469 โครงการ 448 พื้นที่
- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคงเมืองและชนบท จำนวน 9 โครงการ 1,449 ครัวเรือน
- โครงการบ้านพอเพียง จำนวน 12 โครงการ 500 ครัวเรือน และงบฯสนับสนุนค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างเครือข่ายชาวเลอูรักลาโว้ย เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เกาะ ห่างไกล แต่เห็นความร่วมมือของสมาชิกที่จะร่วมสมทบเพิ่มเติม
- โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการพัฒนาคน โดยใช้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นฐาน และ
- โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการอาคารทิ้งร้างเพื่อพัฒนาเป็นที่พักอาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

📍 #สถาบัน​พัฒนา​องค์กร​ชุมชน​ 🤍❤️💙

15/03/2023

❤️กระทรวง พม. และ พอช. ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบคลองสองสามัคคี จำกัด ซ.สายไหม 46 💯🏡

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 14/03/2023

🚄ครม.อนุมัติแผนแก้ปัญหาชุมชนในที่ดิน รฟท.35 จังหวัด รวม 27,084 ครัวเรือน ใช้งบ 7,718 ล้าน ด้านพอช.พร้อมเริ่มทันที 💪🦹‍♂️
https://web.codi.or.th/20230314-43731/
https://thecitizen.plus/node/76020

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 14/03/2023

✒️พอช. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือเด็กเยาวชนด้อยโอกาสเพื่อความโอกาส เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสังคม👶🌟
https://web.codi.or.th/20230314-43673/
https://thecitizen.plus/node/75987

14/03/2023

⭐️ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจำปี 2565 🏆🏘
https://thecitizen.plus/node/75980
https://web.codi.or.th/index.php/20230314-43671/

14/03/2023

🌟อยากติดตามเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน กดติดตามเพจนี้ได้เลยนะครับ

เร็วๆ นี้กำลังจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลฉลองเปิดเพจด้วยน้าาาา ติดตามกันไว้ได้เล๊ยยย🥳🎁 🎈 กดที่ลิ้งด้านล่างได้เลยย

https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99-Community-Life-113869391636223

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 13/03/2023

🤝พม. และ พอช. จัดเวทีบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นกับภารกิจของกระทรวง พ.ม. ตั้งเป้าบูรณาการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย 🏡 และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 👨‍👩‍👧‍👦💪
https://web.codi.or.th/20230313-43646/
https://thecitizen.plus/node/75972

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 13/03/2023

🗓️วันนี้ (13 มีนาคม 2566) การประชุมคณะทำงานพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงชนบท ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 303 และระบบ ZOOM Meeting โดยมี นายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อเติมเต็ม และให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการโดยภาพรวม🏡🏘️🌳

🚩โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ และอำนาจหน้าที่
2. รับทราบกรอบเกณฑ์และแนวทางการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบท ปี 2566
3. พิจารณาแผนงานโครงการบ้านมั่นคงชนบท 4 โครงการ 790 ครัวเรือน งบประมาณ รวม 38,812,735 บาท ดังนี้
🏡- คก.บ้านมั่นคงชนบาทตำบลชัยเกษม จ.ประจวบคีรีขันธ์
🏡- คก.บ้านมั่นคงชนบทตำบลนาใน จ.นครพนม
🏡- คก.บ้านมั่นคงชนบทตำบลดงลาน จ.ขอนแก่น
🏡- คก.พัฒนาที่อยู่อาศัย กอ.บ้านมั่นคงชนบทตำบลทุ่งพระยา จ.ฉะเชิงเทรา
4. พิจารณาให้ความเห็นแผนงานโครงการศึกษาภูมินิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รูปธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย (กระบวนเมืองและภาคี)

ทั้งนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน เพื่อพิจารณาต่อไป🌳⛰️🏡🏚️

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 13/03/2023

📌👨‍👩‍👧‍👦💖วันนี้ (วันที่ 13 มี.ค. 66) ณ ห้องประชุม 301-302 พอช. กทม. 👶 #เปิดประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 👶 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้แทนจากมูลนิธิยุวพัฒน์ ICAP ผู้แทนท้องถิ่น ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วม 🤝

สาระสำคัญของการพัฒนา และการประชุมครั้งนี้ ทุกฝ่ายมีเป้าหมายร่วมกันชัดเจน 📌#พัฒนาคนตั้งแต่เริ่มต้นอย่างมีคุณภาพ โดยใช้ศูนย์เด็กเล็กที่มีความร่วมมือจากท้องถิ่น เครือข่ายชุมชน เป็นฐานการพัฒนา และจะมีการประสานความร่วมมือกับเอกชน ภาคี มาร่วมสนับสนุนต่อไป ✏️🖌️🎨

📝ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. ถึง 10 มี.ค. 66 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวน 179 ศูนย์ ครอบคลุมใน 116 ท้องถิ่น 89 เขต/อำเภอ 44 จังหวัดซึ่งมีการพิจารณาประเมินพื้นที่เป็น 2 ระยะ ได้แก่
- ✨ระยะที่ 1 ศูนย์ต้นแบบ จำนวน 20 ศูนย์ ครอบคลุม 18 กลุ่มจังหวัด
- ✨ระยะที่ 2 ศูนย์ขยายผล ซึ่งจะจัดกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับศูนย์ต้นแบบ
นอกจากนี้มีการพิจารณา โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการพัฒนาคน โดยใช้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นฐาน ซึ่งจะเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนงาน ปฏิบัติการสร้างรูปธรรมในพื้นที่ต่อไป อย่างน้อยตามที่ตั้งเป้าหมาย จำนวน 60 ศูนย์ ภายในปี 2566

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 13/03/2023

👨‍👩‍👧‍👦ขบวนองค์กรชุมชนประจวบคีรีขันธ์ และ พอช. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณ ปี 2566 สานงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมร่วมยินดีรับโล่จาก ปปท. 🏆
https://thecitizen.plus/node/75953
https://web.codi.or.th/20230313-43623/

Photos from Community Man's post 12/03/2023

ล่อง 3 คลอง มีที่ไหนบ้าง

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 11/03/2023

🦸‍♂️ดร.กอบศักดิ์ ประธานบอร์ด พอช. ลงพื้นที่ชุมชนบ้านมั่นคงเปรมประชาสมบูรณ์ เขตดอนเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องในชุมชนที่จะได้เข้าอยู่บ้านหลังใหม่ 🌊🏠❤️
https://web.codi.or.th/20230311-43607/
https://thecitizen.plus/node/75905

กอบศักดิ์ ภูตระกูล

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 11/03/2023

✨พอช. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำนโยบายคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รวมผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมกำหนดทิศทางในการสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ พอช.💪❤️👨‍👩‍👧‍👦
https://web.codi.or.th/20230311-43588/
https://thecitizen.plus/node/75902

กอบศักดิ์ ภูตระกูล

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 10/03/2023

🤝👨‍👩‍👧‍👧สานพลังชุมชนให้เข้มแข็ง สภาองค์กรชุมชนตำบลบางพลวง มอบบ้านพอเพียง ปี2566 ✨🏠
https://web.codi.or.th/20230310-43573/
https://thecitizen.plus/node/75887

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 10/03/2023

🤝พอช.จับมือมูลนิธิ Ttb เซ็น MoU.พัฒนาขบวนองค์กรชุมชน
ร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน-ต่อยอดการผลิตสินค้า-ขายออนไลน์🌏💰
https://web.codi.or.th/20230310-43558/
https://thecitizen.plus/node/75819

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 10/03/2023

⭐️🥳จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ลุยคลองเปรมประชากร มอบทะเบียนบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง จำนวน 123 หลัง🏘👨‍👩‍👧‍👦🌊
https://web.codi.or.th/20230310-43527/
https://thecitizen.plus/node/75789

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 10/03/2023

📌📌วันนี้ (วันที่ 10 มีนาคม 2566) เปิดประชุมคณะทำงานพัฒนาและกลั่นกรองโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม 303 และระบบ ZOOM Meeting โดยมี นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อเติมเต็ม และให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการโดยภาพรวม🏡🏠👩‍👩‍👧‍👧🐷🍄🥬

สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้
1. พิจารณาแผนงานโครงการ ดังนี้
- ระดับภาค พื้นที่ภาคใต้
- ระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 6 กลุ่ม
- ระดับตำบล/เมือง 203 พื้นที่
2. พิจารณาแผนงานโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดบูรณาการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปี 2566
3. พิจารณาแนวทางการติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการฯท ซึ่งเป็นการออกแบบการประเมินผลที่จะมีการศึกษาร่วมกับองค์ประกอบที่หลากหลาย ศึกษากลไกการพัฒนาในแต่ละระดับ รวมทั้งผลการดำเนินงานที่มุ่งหวังการศึกษาผลลัพธ์ที่ชี้ทิศการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อน และ หลังทำโครงการ

#โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท #พอช.

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 09/03/2023

🏆8 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ ตามแนวคิดสวัสดิการสังคม ‘จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน’👶💞🧑‍🦳
https://web.codi.or.th/20230308-43495/
https://thecitizen.plus/node/73738

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 09/03/2023

✨✨“18 ปี…สวัสดิการภาคประชาชน จัดตั้งกองทุนทั่วประเทศแล้ว 5,915 กองทุน🎉🎉
https://web.codi.or.th/20230308-43484/
https://thecitizen.plus/node/73722

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 09/03/2023

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post

Photos from สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI's post 09/03/2023

เมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา นำร่องจัดเวทีประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี Smart Farm IOT 🦾

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ที่ครัวกลางกองทุนเมืองแจระแมนวลศรี เครือประสาน ครัวกลางกองทุนเมืองแจระแม ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองแก ชุมชนเบ็ญ...
เครือข่ายองค์กรชุมชน จับมือ พมจ.อุบลราชธานี และพอช.อีสาน ลงพื้นที่เยี่ยมยามผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบธา...
“บ้านที่มีชีวิต บ้านที่มากกว่าคำว่าบ้าน” Living house, a house is much more than a mere shelter  เนื่องในวันที่อยู่อาศัย...
“ใส่ใจช่องว่าง ไม่ทิ้งใครและที่ใดไว้ข้างหลัง”
การพัฒนาที่อยู่อาศัย“ใส่ใจช่องว่าง ไม่ทิ้งใครและที่ใดไว้ข้างหลัง”
นําเสนอรูปธรรม : ขบวนองค์กรชุมชนตื่นรู้ สานพลังสู้ภัยโควิด-19
TED Talk : พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน
ปาฐกถาพิเศษ : สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยพลังชุมชนและเครือข่ายภาคีพัฒนา
ความร่วมมือของสภาองค์กรชุมชนกับหน่วยงาน พม. ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง
การพัฒนาเชิงพื้นที่ สภาองค์กรชุมชน (Sand box)
การพัฒนาตําบลเข้มแข็ง : พลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หญ้าคา พลิกชีวิต

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


912 ถ. นวมินทร์ คลองจั่น บางกะปิ
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

Bangkok องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
The Rotary Club of Bangkok South The Rotary Club of Bangkok South
The Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel, Lower Ground Floor, 952 Rama IV Roa
Bangkok, 10500

Give a little, change a lot... With help of sponsors and donations, we have funded and installed over 500 water systems throughout Thailand.

Greenpeace Thailand Greenpeace Thailand
1371 แคปปิตอล แมนชั่น ชั้น 1 ถนนพ
Bangkok, 10400

ปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลงมือทำ เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมด้วยสันติวิธี

The JUMP Foundation The JUMP Foundation
1/5-1/6, Soi Ari 2, Phahonyothin Road Samsen Nai, Phayathai , กรุงเท
Bangkok, 10200

The JUMP! Foundation is a non-profit organization that believes in inspiring, empowering, and engaging youth through collaborative and innovative transformational learning programs...

Love Wildlife Love Wildlife
77 Nakornsawan Road Wat Sommanat, Pomprap Sattruphai
Bangkok, 10100

Love Wildlife is a Thai non-profit organization dedicated to protecting southeast Asian wildlife through outreach and education. Thank you for the support!

Friedrich Naumann Foundation for Freedom Southeast & East Asia Friedrich Naumann Foundation for Freedom Southeast & East Asia
Bangkok, 10110

The creative innovation platform for the promotion of freedom

William Warren Library ห้องสมุดวิลเลียม วอ William Warren Library ห้องสมุดวิลเลียม วอ
10/1, Soi Kasemsan2, Rama 1 Road , Wangmai, Pathumwan
Bangkok, 10330

พื้นที่สำหรับผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลด้านผ้า การออกแบบ และศิลปะร่วมสมัย

Imagine Thailand Imagine Thailand
195 Soi Udomsuk 37 Sukhumvit Road
Bangkok, 10261

We believe in the capacity of youth, university students and skilled professionals to create a new f

ChangeFusion ChangeFusion
4th Floor, VolunteerSpirit Home 2044/21 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huay Khwa
Bangkok, 10310

ChangeFusion grows social entrepreneurs for sustainable change

Guidotti Foundation Guidotti Foundation
Bangkok, 10110

GCS (Guidotti Care Services) Foundation strives in assisting people reaching financial independence and contributing to society irrespective of culture

Culture Network Foundation - CNF Culture Network Foundation - CNF
Bangkok, 10230

Culture Network Foundation (CNF) is a not-for-profit organisation run by a small local Thais family

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
19/39 ซอยหัวหมาก 11 แขวงหัวหมาก เข
Bangkok, 10240

A tree planting organization that aims to increase no. of trees in Thailand and raise green awareness in Thai people.

ASAswu ชมรมอาสาพัฒนา มศว ASAswu ชมรมอาสาพัฒนา มศว
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
Bangkok, 10110

เพจประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมอาส?