สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ

ความคิดเห็น

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2507781466168605&id=100008103286419


#โครงการแลกเปลี่ยนของเฉิงตู
ขอสอบถามชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนราชการ่ค่ะ (ปรับโครงสร้างใหม่)ของกองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา ค่ะ ว่า
กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา กับ กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จะใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ว่าอย่างไรคะ
การเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมไปแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้อง ณ นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ทำให้ได้รับความรู้มากมาย พร้อมทั้งเพิ่มพูนศักยภาพทางด้านภาษา และเรียนรู้เรื่องการปรับตัว และยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมากก่อนเดินทาง รวมถึงทำให้ได้มิตรภาพใหม่ๆ ทั้งกับรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยเฉพาะเพื่อนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน


ขอขอบคุณ สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ที่ได้จัดโครงการดีๆ และมอบโอกาสให้แก่นิสิตนักศึกษา ให้ได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง ณ ประเทศต่างๆ ทำให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ขอสนับสนุนให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ทำให้ได้สาระความรู้เพิ่มขึ้น และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21-27 ตุลาคม 2561 โดยกิจกรรมในแต่ละวันสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

วันที่ 1 การบรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครและการท่องเที่ยว ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 2 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ความรู้เบื้องต้นและทราบวิธีการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ

วันที่ 3 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานคร ทำให้มีทักษะการสื่อสารมากขึ้นและเป็นโอกาสอันดีได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่

ประทับใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้รับสาระความรู้ ยังได้รับมิตรภาพจากเพื่อนและน้องๆที่เข้าร่วมโครงการด้วย
😆จากการได้เข้าอบรมโครงการเเลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้อง กรุงอูลานลาบาตอร์สำนักงานการต่างประเทศกรุงเทพมหานคร ณ วันที่1-3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs office👈

😋วันที่1 เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา สถานที่ท่องเที่ยว ของกรุงเทพมหานคร การอบรมนี้ช่วยให้เราได้รู้จักกรุงเทพมหานคร ของเรามากขึ้นทำให้เราสามาถรไปเเพร่หลายต่อชาวต่างชาติได้เเละยังได้รู้จักผู้คนหลายๆคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ครับ

😄วันที่2 เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ ประเพณี วัฒนธรรมของมองโกเลียเเละได้ความรู้ในกานเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

😊วันที่3 เราได้ฝึกการเรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้เราได้เอาไปปรับใช้ในการพูดคุยสื่อสารกับชาวต่างชาติได้

😉 สรุป ในการอบรมทั้ง3วันผมได้รู้จักอะไรใหม่ๆหลากหลายเเละการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราได้เเละได้พบเพื่อนใหม่ๆหลากหลายโรงเรียนอีกด้วยครับ
หลังจากการอบรมวันที่ 1-3 พ.ค.
พวกผมได้รู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครมากขึ้นว่า กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration, BMA)นั้นเป็นเขตปกครองพิเศษ มีการปกครอง 50 เขต

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
มีคำขวัญที่ว่า "กรุง​เทพฯ ดุจ​เทพสร้าง เมืองศูนย์กลาง​การปกครอง วัด วัง งาม​เรืองรอง เมืองหลวงของประ​เทศ​ไทย"

มีหน่วยงานระดับสำนักทั้งหมด 22 หน่วยงานที่ดูแล
1. สำนักอนามัย
2. สำนักสิ่งแวดล้อม
3. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
4. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
5. สำนักพัฒนาสังคม
6. สำนักผังเมือง
7. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
9. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
10. สำนักการศึกษา
11. สำนักการระบายน้ำ
12. สำนักการโยธา
13. สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
14. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
15. สำนักเทศกิจ
16. สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
17. สำนักเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
18. สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร
19. สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
20. สำนักงานกฎหมายและคดี กรุงเทพมหานคร
21. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่แปลกใหม่ และ น่าค้นหา เช่น
1. โบสถ์ซางตาครูซ ชุมชนโปรตุเกส กุฏิจีน
2. ที่ทำการไปรษณีย์กลาง
3. พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
4. พิพิธบางลำพู
5. ชุมชนบ้านบาตร
6. มิวเซียมสยาม
เป็นต้น

--------------------------------------------------------------------

โครงการของพวกผมเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย วันที่ 23-30 กค. 2561 พวกผมได้เรียนรู้ว่า
อากาศ: ช่วงที่พวกผมไปเป็นฤดูร้อน แต่เนื่องจากมองโกเลียเป็นประเทศทะเลทราย และ ห่างไกลทะเล ทำให้พอตกค่ำอุณหภูมิจะลดลงต่ำ ควรพกเสื้อกันหนาวไปด้วย
อาหาร: ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสัตว์ และ ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์
วัฒนธรรม และ หลักปฏิบัติที่ควรรู้:
เช่น
- เวลาเข้าบ้านห้ามเคาะให้พูดคำว่า Sain baim uu แทน
- เวลาจะเดินไปท้ายเกอร์ให้เดินตามเข็มนาฬิกา
- เวลานอนให้หันเท้าไปทางประตู
- สำหรับผู้เยี่ยมเพศชาย ถ้ามีผู้ใหญ่เสนอบุหรี่แบบผงให้สูด ถ้าไม่เอาให้ปฏิเสธแบบสุภาพและยิ้ม
- เลี่ยงการเดินหรืออยู่หน้าผู้ใหญ่
- อย่าทำนมหก หรือ ไปยุ่งอะไรกับไฟเด็ดขาด เพราะถือเปนของศักดิ์สิทธ์
- ควรเอาแขนเสื้อลงเลี่ยงการโชว์ข้อมือของตน
- ห้ามจับหมวกของคนอื่น
- เวลาจับแก้วให้จับก้นๆแก้ว ห้ามจับส่วนบน
- ถ้าเขาเสนออะไรให้ ถ้าไม่เอา ให้กัดคำเล็กๆ หรือ จิบๆ
- เวลากินโต๊ะรวมให้หยิบทุกอย่างด้วยมือขวา และก่อนจะหยิบมือต้องแบและหงายขึ้น
สิ่งของที่ควรเตรียม:
- กระเป๋า 24 นิ้ว
- ครีมกันแดด
- ยาประจำตัว
- ผ้าปิดปาก
- ปลั๊กแบบ universal
- แลกเงินดอลล่าร์ไป

--------------------------------------------------------------------

การอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์สำหรับการเดินทางไปมองโกเลียสำหรับผมมากเลยครับ ทำให้ผมมีความพร้อมมากขึ้นในการเดินทาง ทำให้ผมได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ ๆ จากหลากหลายโรงเรียน เกิดมิตรภาพใหม่ๆที่ดีต่อกัน

ขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่่น และ คำแนะนำต่าง ๆ จากพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการนี้ครับ ผมรู้สึกมีความสุข และ รู้สึกดีใจมากที่ผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนเมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ปี 2561 ครับ
ขอสอบถามเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองเงินเดือนภาษาอังกฤษในระบบค่ะ

International Affairs Office,
Office of the Permanent Secretary for the BMA,
BANGKOK

Photos from กรุงเทพมหานคร's post 15/12/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร's post

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 14/12/2022

(14 ธ.ค.65) 07.00 น.ส.พรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 151 รูป เนื่องในวันครบรอบสถาปนากรุงเทพมหานคร 50 ปี ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ การบริจาคโลหิต กิจกรรมบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน

10/12/2022

ชมสด !!!! ดนตรีแจ๊ส ระดับโลก igor butman and Friend s concert ณ สวนเบญจกิติ ครับ :)

Photos from กรุงเทพมหานคร's post 09/12/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร's post

09/12/2022
Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 08/12/2022

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายแพทริก เบิร์น (H.E. Mr. Patrick Bourne) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบกุญแจเมืองและหนังสือ Vanishing Bangkok the Changing Face of the City เป็นของที่ระลึก

เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสพบกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วหลายครั้ง เช่น
ในเทศกาลภาพยนตร์ Irish Film Festival และโครงการพล็อกกิ้ง วิ่งเก็บขยะ เพื่อกรุงเทพสีเขียว เมื่อทราบว่าจะได้มารับหน้าที่ในประเทศไทยก็ได้ติดตามข่าวสารของกรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งล่าสุด รู้สึกชื่นชมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สนับสนุนกิจกรรมและความเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตย อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีภูมิหลังและจรรยาบรรณในการทำงานที่น่านับถือ กล่าวคือทำงานทุกวันเพื่อความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นของประชาชน นอกจากนี้เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวว่าถึงแม้ว่าประเทศไอร์แลนด์จะมีประชากรค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับกรุงเทพมหานคร แต่ก็มีเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งหากจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไอร์แลนด์กับไทยแล้วพบว่า ในแต่ละปีมีชาวไอริชเป็นจำนวนมากที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย จึงหวังว่าในอนาคตจะมีชาวไทยที่เดินทางไปเยือนประเทศไอร์แลนด์จำนวนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเดินทางไปศึกษาด้วย ส่วนด้านการแลกเปลี่ยนระดับเมืองก็มีความเป็นไปได้ คือ เมืองคอร์กที่เป็นเมืองท่าที่มีความสนใจร่วมกันกับกรุงเทพมหานครในหลายประการ และกรุงดับลิน เมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์ที่เผชิญกับความท้าทายด้านการจราจรติดขัด ดังนั้นจึงน่าจะดำเนินโครงการร่วมกันได้ เช่น ลดความหนาแน่นทางจราจร สนับสนุนให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า เตรียมจุดชาร์จแบตเตอรี่ การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ฯลฯ

ในการนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ได้หารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนที่ประเทศไอร์แลนด์และกรุงเทพมหานครจะดำเนินการร่วมกันในอนาคต เช่น โครงการ Global Greening Programme ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร การส่งเสริมการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนทางศิลปะวัฒนธรรม การอำนวยความสะดวกและสิ่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการ การส่งเสริม ภาคธุรกิจผ่านหอการค้าไทย-ไอร์แลนด์ การจัดการขยะ พลังงานสีเขียว ฯลฯ

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 05/12/2022

สำนักงานการต่างประเทศนำผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม CCRS CitiesXchange ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2565 โดยเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมืองสมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ Catalyzing City Resilience Solutions - CCRS (การเร่งแก้ปัญหาความยืดหยุ่นของเมือง) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้เครือข่าย R-Cities
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจท้องถิ่นของเมืองฟื้นตัวจาก COVID-19 โดยการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจ SMEs ที่สำคัญ ซึ่งมีเมืองทั้งหมด 6 เมืองที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองมะละกา (มาเลเซีย)​, เมืองเซมารัง และกรุงจาการ์ตา (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)​, เมืองเกิ่นเทอ และเมืองดานัง (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)​ ซึ่งคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตามโครงการ CCRS ของ กทม. คือ ชุมชนริมคลองบางมด ด้านการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งได้ปรับตัวในการหารายได้และประกอบอาชีพ จากเดิมที่คนในชุมชนมีการทำสวนส้มเป็นหลักมาเป็นการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีผู้แทนจากส่วนการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขตทุ่งครุ ร่วมดำเนินการ ซึ่งจะทำการทดลองเส้นทางท่องเที่ยวและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการต่อไป

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 02/12/2022

สำนักงานการต่างประเทศร่วมกับ Resilient Cities Networks (R-Cities) จัดการประชุม APACXchange Regional Covening ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน​ - 2 ธันวาคม 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง แบ่งปันประสบการณ์เรื่องการสร้างความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในภูมิภาค ซึ่งเป็นการพบปะกันครั้งแรกหลังสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคโควิด โดยมีเมืองสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเข้าร่วมประชุม เช่น เกียวโต เชนไน เมลเบิร์น ไครสต์เชิร์ช จาการ์ตา สิงคโปร์​ พร้อมด้วยผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานพันธมิตร เช่น Visa, Arup, the Rockefeller และผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการระบายน้ำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตทุ่งครุ
การประชุมสองวันแรกเป็นการแบ่งปันประสบการณ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าเมืองยืดหยุ่น หรือ resilient cities และบทบาทของผู้ที่มีหน้าที่อย่างเมืองท้องถิ่น (local government) ในการเตรียมความพร้อมรับมือ ปรับตัวและฟื้นฟูจากวิกฤติได้อย่างรวดเร็ว
ในโอกาสนี้ยังได้นำผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมอุทยาน 100 ปี จุฬา​ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตัวอย่างของการสร้างเมืองแบบ Green &​ Clean City และศูนย์กลางที่เชื่อมโครงสร้างระบบนิเวศสีเขียว (Urban Green Infrastructure) คำนึงถึงการรับน้ำและการหมุนเวียนทรัพยากรน้ำภายในอุทยาน เป็นต้นแบบสวนสาธารณะที่เป็นพื้นที่หน่วงน้ำของเมือง รวมถึงเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ให้กับชุมชนโดยรอบด้วย

30/11/2022

วันหยุดยาวใครไม่ได้ไปไหน ขอเชิญชาว กทม.ฟังดนตรีแจ๊สระดับโลก จาก
ซูเปอร์สตาร์ชาวรัสเซีย ฟรี ณ สวนเบญจกิติ เวลา 18.00 - 20.00 น.

Photos from กรุงเทพมหานคร's post 30/11/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร's post

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 23/11/2022

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ นายอูเว่ โมราเวทซ์ (Mr. Uwe Morawetz) ประธานคณะกรรมการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิสันติภาพนานาชาติ (International Peace Foundation) เกี่ยวกับการจัดงาน THAI-JAPAN-ASEAN BRIDGES Event Series

(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ และผู้แทนจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับนายอูเว่ โมราเวทซ์ (Mr. Uwe Morawetz) ประธานคณะกรรมการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิสันติภาพนานาชาติ (International Peace Foundation) ในโอกาสการเข้าพบหารือเรื่องการจัดงาน THAI-JAPAN-ASEAN BRIDGES Event Series ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึงเดือนเมษายน 2567 ณ ประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น โดยมูลนิธิสันติภาพนานาชาติจะเป็นเจ้าภาพในการเชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาเศรษฐศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และการแพทย์ มาทำการบรรยาย การเสวนา การประชุมเชิงปฏิบัติการและการหารือต่าง ๆ ร่วมกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยการดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ ในพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับสถาบันการศึกษาซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมือที่ส่งเสริมโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษาร่วมกัน เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนและบรรลุความร่วมมือที่ดีขึ้นในการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนา รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสาธารณชนจำนวนมากโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงวัฒนธรรมแห่งสันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรง ทั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาต่าง ๆ ที่ตอบรับยืนยันการเป็นองค์ปาฐก (Keynote speaker) สำหรับงาน THAI-JAPAN-ASEAN BRIDGES Event Series ณ ประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 9 คน นอกจากนี้ ยังได้หารือในการขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการให้การต้อนรับผู้ได้รับรางวัลโนเบลที่จะเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ ซึ่งกรุงเทพมหานคร (กทม.) ยินดีต้อนรับ พร้อมให้การสนับสนุนและประสานความร่วมมือในรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปอย่างเต็มที่

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 22/11/2022

จบไปแล้วสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ​เอเปค
กรุงเทพมหานครรวมพลังร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการสนับสนุนทั้งบุคลากร และอุปกรณ์เครื่องมือ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมตอดทั้งปี โดย กทม.เป็นคณะอนุกรรมการ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านพิธีการและอำนวยการ (2) ด้านการักษาความปลอดภัยและจราจร (3) ด้านการประชาสัมพันธ์​
สำนังานการต่างประเทศ เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักประสานงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการจัดทำป้ายต้อนรับผู้นำฯ ติดตั้งธงเอเปคตามเส้นทางสัญจรโดยมีสำนักการโยธาช่วยติดตั้ง สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งรถดับเพลิงและกองกำลังเตรียมพร้อมป้องกันเหตุประจำโรงแรมที่พักและศูนย์การประชุมฯ สำนักการระบายน้ำตรวจสอบหาวัตถุต้องสงสัยตามท่อระบายน้ำ สำนักการแพทย์ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ สำนักอนามัยร่วมตรวจสอบหาเชื้อลิจิโอเนลา (legionellosis) ระบบหอผึ่งเย็นตามโรงแรมที่ผู้นำพักให้ได้ตามมาตรฐาน สำนักสิ่งแวดล้อมจัดตกแต่งสวนป่าเบญจกิติ ตรวจวัดคุณภาพ​อากาศ ตลอดจนสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตต่างๆ ร่วมส่งกำลังสนับสนุนเต็มที่เพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบแล้วและสมเกียรติ

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 21/11/2022

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าพบหารือกับนางมิเรียม อ๊ตโตะ หัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและการเมือง สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ซึ่งได้นำนายโบแยน สแลต ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งองค์กร The Ocean Cleanup พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเล อ่าวไทยตอนบน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และ ศ.ดร. สุชนา ชวนิชย์ ผู้อำนวยการภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งความก้าวหน้าการดำเนินโครงการการบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานครโดยใช้นวัตกรรมเครื่อง Interceptor เป้าหมายการดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และความร่วมมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นางมิเรียมฯ กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ให้โอกาสเข้าพบในวันนี้ ด้านนายโบแยนฯ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่นวัตกรรมเครื่อง Interceptor ซึ่งเป็นเรือเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ในแม่น้ำก่อนลงสู่ทะเลและมหาสมุทรจะได้นำมาใช้ในประเทศไทย โดยขยะที่เก็บได้จะนำมาคัดแยกและนำไปรีไซเคิล ทั้งนี้ ได้ติดตั้งเครื่อง Interceptor ในแม่น้ำจำนวน 10 สายในทวีปเอเชีย และความท้าทายคือ การเร่งติดตั้งเครื่อง Interceptor ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งนายสตีเวน พาล์นแมน ผู้อำนวยการด้านแม่น้ำในทวีปเอเชีย องค์กร The Ocean Cleanup กล่าวว่า หลังประกอบเรือเก็บขยะ Interceptor จะดำเนินโครงการในระยะแรก คือ การเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะนำไปจอดบริเวณหน้าสวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 9 โดยขอความอนุเคราะห์จากกรุงเทพมหานครใช้พื้นที่และอำนวยความสะดวกในการนำขยะขึ้นที่จุดขนขยะที่คลังสินค้าราษฎร์บูรณะ และนำขยะไปจัดการอย่างเหมาะสม ระยะที่สองจะติดตั้งเรือเก็บขยะตามคลองสายย่อยต่าง ๆ ในการนี้ ศ.ดร. สุชนาฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำเนินโครงการวิจัยกำจัดขยะพลาสติกจากแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2564 - 2567) ทั้งนี้ ได้ติดตั้งกล้องสำรวจตามลำน้ำสาขาและบนสะพานข้ามแม่น้ำ รวมถึงติดตั้งกล้องบันทึกภาพ (The River Monitoring System) และพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ตรวจติดตามปริมาณขยะลอยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 8 ชุด บนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานอรุณอมรินทร์ และสะพานภูมิพล เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของแม่น้ำเจ้าพระยาในฐานะห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลอ่าวไทยตอนบน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้ขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าเพื่อติดตั้งนวัตกรรมเครื่อง Interceptor บริเวณสวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 9 เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการขอการอนุญาตจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่า แม่น้ำเจ้าพระยามีปัญหาขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพลาสติกและผักตบชวา การติดตั้งเครื่อง Interceptor ในกรุงเทพมหานครถือเป็นการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนและหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จ ควรขยายการดำเนินการไปยังคลองสายย่อยซึ่งมีบ้านเรือนตั้งอยู่ โดยปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้ริเริ่มส่งเสริมให้ประชาชนแยกขยะ เริ่มจากขยะเศษอาหาร ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการ-กรุงเทพมหานครจะนำประเด็นการติดตั้งเครื่อง Interceptor เข้าหารือที่กระทรวงคมนาคมในสัปดาห์หน้าเพื่อให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) ตอบกลับการขออนุญาตจอดเครื่อง Interceptor บริเวณที่กำหนด

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 19/11/2022

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี นำโดย นางสาวซูจอง ลี รองผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายการทูตเมือง กองการทูตและการค้า นครปูซาน ในโอกาสที่เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อรับฟังการนำเสนอการเตรียมจัดการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ และได้เยี่ยมชมศูนย์ติดตาม ประสานงานแก้ไขปัญหาการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ ณ ห้องเจ้าพระยา โดยมีนายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ในฐานะรองประธานศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและนำชมโดยผู้แทนนครปูซานจะนำข้อมูลที่ได้รับจากกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ ไปประกอบการเตรียมความพร้อมของนครปูซานในการเสนอตัวต่อรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเป็นเมืองเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่สาธารณรัฐเกาหลีจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2568

Photos from กรุงเทพมหานคร's post 15/11/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร's post

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 12/11/2022

ทีม กทม. ร่วมนำเสนอ best practice ในโครงการความร่วมมือ Smart Change ให้กับผู้แทนกรุงเบอร์ลินและกรุงจาการ์ตา ที่เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7-11 พ.ย. 65 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสวงหาความร่วมมือด้านเมืองอัจฉริยะ โดยมีกลุ่มพาไท ย่านอารีย์ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)​ ร่วม Workshop เพื่อระดมสมองในการพัฒนาเมือง หัวข้อ (1) Waste savvy community (2) Mobility intergration (3) Greener city ซึ่งมีบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญของ กทม. จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมระดมสมองด้วย ได้แก่ ผู้แทนสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักวัฒนธรรม กีฬา​ และการท่องเที่ยว และสำนักงานการต่างประเทศ นอกจากนี้คณะฯ ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านเมืองอัจฉริยะของ กทม. ในเรื่อง Urban planing, CCTV, รถไฟฟ้า BMA Feeder และศูนย์ป้องกันน้ำท่วม ตลอดจนเครือข่ายภาคสังคมย่านอารีย์ เช่น Muvmi, ETRAN, Ari Around, Emo-D ร่วมนำเสนอกิจกรรมความร่วมมือที่นำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 10/11/2022

“ลิลี่ คูคา” ศิลปินสาวชาวโคลอมเบีย กำลังมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานผ่านฝีแปรง บนผนังกำแพงโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง สำนักการระบายน้ำ ซึ่งเป็นส่วนราชการของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

จิตรกรรมฝาผนังนี้เป็นโครงการระหว่างสถานทูตโคลอมเบียประจำประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโคลอมเบียในต่างประเทศ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศโคลัมเบีย และประเทศไทย

ทุกท่านสามารถให้กำลังใจ ลิลี่ ได้โดย โพสภาพให้กำลังใจ ทาง social media ต่างๆ โดยติดแฮชแท็ค

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 09/11/2022

สำนักงานการต่างประเ​ทศ​ให้การต้อนรับคณะผู้แทนด้านเมืองอัจฉริยะจากกรุงเบอร์ลิน​และกรุง​จาการ์ตา​ ตามโครงการความร่วมมือ Smart Change ซึ่งเยือนกรุงเทพมหานคร​ ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 เพื่อทำกิจกรรม workshop ระดมสมองในการวางแผนพัฒนา​พื้นที่ร่วมกัน
โดยในช่วงแรก กทม.นำชมพื้นที่ตามแนวคิด creative district ในย่านเจริญ​กรุง ตลาดน้อย ชี้ให้เห็นถึงการส่งเสริม​เศรษฐกิจ​ชุมชมที่ผ่านมาเกิดความยั่งยืนและเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวได้ก็ด้วยความร่วมมือของภาคเอกชน ประชาสังคม ชาวบ้าน และกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการพัฒนา​คมนาคมขนส่ง ที่เอื้อให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ ด้วยโครงข่ายเชื่อมโยงและการบริการที่เท่าเทียม โดยคณะได้ทดลองใช้บริการขนส่งสาธารณะ​ จากสถานีกลางบางซื่อ รถไฟฟ้าใต้ดินไปยังสถานีสนามชัย สถานีหัวลำโพง ก่อนจะนั่งเรือไฟฟ้าของ กทม.เยี่ยมชมวิถีชาวริมคลองผดุงกรุงเกษม

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 08/11/2022

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) 2566

นายพิพล กระบวนรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการต่างประเทศให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศ จังหวัดฟูกูโอกะ นำโดย Mr. Shinya Watanabe ผู้จัดการ สำนักงานการต่างประเทศ จังหวัดฟูกูโอกะ และคณะ พร้อมด้วยคณะเยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะ และคณะเยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะ ได้เดินทางมาพักและทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะเยาวชนกรุงเทพมหานคร ในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 5 - 11 พ.ย. 65

โดยร่วมทำกิจกรรม เช่น กิจกรรม Ice Breaking กิจกรรมปฐมนิเทศ การแบ่งกลุ่มทำผลงานร่วมกันระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนญี่ปุ่น การหารือหัวข้อในการจัดทำผลงาน การเยี่ยมชมบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เดินทางไปศึกษาและเรียนรู้การออกแบบเทคโนโลยี ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ AR/VR ณ FabCafe ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานร่วมกัน การนำผู้แทนเข้าเยี่ยมชมสถาบันปัญญาภิวัฒน์ รวมไปถึงการนำเสนอผลงานร่วมกัน โดยมีกำหนดเดินทางกลับจังหวัดฟูกูโอกะ ในวันที่ 12 พ.ย. 65

โดยในวันที่ 7 พ.ย.2565 ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศ จังหวัดฟูกูโอกะ คณะเยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะ และคณะเยาวชนกรุงเทพมหานคร พร้อมได้กล่าวถึงข้อหารือร่วมกับคณะผู้แทนสภาจังหวัดฟูกูโอกะเมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลกรุงเทพฯ – ฟูกูโอกะ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้ แนะนำอาหาร สิ่งที่น่าสนใจ และแหล่งท่องเที่ยวในฟูกูโอกะ โดยอาจจะเชิญสายการบินที่บินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังฟูกูโอกะมาเข้าร่วมออกบูธ ซึ่งในรายละเอียดจะมอบให้สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ประสานงานต่อไป

การเข้าเยี่ยมคารวะในวันนี้ คุณ Watanabe ได้แจ้งว่า ในวันที่ 12 ม.ค. 66 Mr. Seitaro Hattori ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ จะเดินทางมาที่กรุงเทพมหานคร และจะขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 ม.ค. 66 พร้อมเรียนเชิญผู้ว่าฯ กทม. ร่วมลงนามในข้อตกลงฉันมิตร ระหว่างจังหวัดฟูกูโอกะแห่งประเทศญี่ปุ่น กับกรุงเทพมหานครแห่งราชอาณาจักรไทย และรับประทานอาหารร่วมกัน

Photos from กรุงเทพมหานคร's post 08/11/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร's post

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 02/11/2022

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เครือรัฐออสเตรเลีย
ในการเยี่ยมชมสวนลุมพินี พร้อมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้การต้อนรับวุฒิสมาชิก เพนนี หว่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เครือรัฐออสเตรเลีย ในการเยี่ยมชมสวนลุมพินีและหารือถึงความร่วมมือในอนาคตของทั้งสองฝ่ายในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการศึกษา พร้อมทั้งเชิญชวนนักธุรกิจชาวออสเตรเลีย เข้ามาลงทุนในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงเทพมหานครและเครือรัฐออสเตรเลีย

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 19/10/2022

ลานคนเมืองเป็นสถานที่ถ่ายทำวิดีโอของค่ายเพลง JYP ประเทศเกาหลี พร้อมด้วยนักเต้นเยาวชนไทยกว่า 200 คน

วันนี้ (19 ต.ค. 65) นายมุน ซึง-ฮย็อน (H.E. Mr. Moon Seoung-hyun) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี สถานเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมเต้นแรนดอม เคป็อบ และการถ่ายวิดีโอเพื่อลงช่อง Youtube ชื่อ Go Toe Kyung ซึ่งเป็นช่องเกี่ยวกับความบันเทิงเคป็อบ มีผู้ติดตามกว่า 2 ล้านคน โดยจะเลือกใช้สถานที่สำคัญ ๆ ที่บ่งบอกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้กรุงเทพมหานครเป็น 1 ใน 5 เมืองทั่วโลกที่ใช้ในการถ่ายทำ โดยมีเพียง 2 เมืองในทวีปเอเชียที่ได้รับเลือกได้แก่ กรุงโซล และ กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณพัค จินยอง ประธานบริษัทเพลง JYP Entertainment ร่วมเต้นกับนักเต้นเยาวชนไทยกว่า 200 คน ซึ่งลานคนเมืองเป็นสถานที่ที่เหมาะสม เนื่องจากมีฉากหลังคือศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และเสาชิงช้า ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร และเมื่อวิดีโอดังกล่าวได้เผยแพร่ไปทั่วโลก จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 19/10/2022

ผู้แทนจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) และสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าพบและหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 65 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ ให้การต้อนรับผู้แทนจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) นำโดย ดร. เสรี นนทสูติ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) และนายเอกสิทธิ์ จุลกิตติพันธ์ ผู้แทนจากสำนักงานทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าหารือแนวทางการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการให้เอกชนร่วมลงทุนของกรุงเทพมหานครในการสัมมนา The 30th Annual National Conference (P3 2022) ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะสามารถประชาสัมพันธ์ความสำคัญของเมืองและโครงการของกรุงเทพมหานคร พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศที่ปฏิบัติงานจริงในด้านต่าง ๆ

ผู้แทนจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐเล็งเห็นว่า กรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการพัฒนาเมืองสูง มีโครงการในการพัฒนาเมืองเป็นของตนเอง ซึ่งมีโครงการหลายชิ้นที่สามารถดำเนินการในรูปแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public - Private Partnerships หรือ PPP) ได้ โดยการดำเนินการฯ ควรคำนึงถึงการให้ความสำคัญกับความเสี่ยงในระยะยาว เพื่อแบ่งสรรความเสี่ยงการดำเนินโครงการ และควรมีค่าตอบแทนที่สอดคล้อง สมเหตุสมผล และผู้แทนจากสำนักงานทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาฯ ยกตัวอย่างปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ รวมถึงยกตัวอย่างโครงการของกรุงเทพมหานครที่สามารถดำเนินการด้วยวิธี PPP ได้ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น พร้อมชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการมีที่ปรึกษาด้านการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มเติมจากการมีที่ปรึกษาด้านการเงินและด้านกฎหมาย และเชิญชวนให้นำนโยบาย 214 ข้อของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโครงการที่จะดำเนินการในอนาคตของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมนำเสนอในการสัมมนา P3 2022 ในการนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความสนใจในการดำเนินโครงการจัดการที่จอดรถบริเวณสวนลุมพินี และการดำเนินการรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยาย พร้อมทั้งหารือประเด็นและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และยกตัวอย่างโครงการที่อาจดำเนินการในรูปแบบ PPP ได้กับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าตนเองจะไม่สามารถไปเข้าร่วมในการประชุม P3 2022 ในครั้งนี้ได้เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิด แต่เล็งเห็นเช่นเดียวกันว่า การดำเนินการในรูปแบบ PPP น่าจะเป็นประโยชน์กับกรุงเทพมหานคร จากนี้จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาพิจารณาว่า โครงการใดที่สามารถดำเนินการในรูปแบบ PPP ได้

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 19/10/2022

รองผู้ว่าฯ ทวิดา ร่วมปิดโครงการความร่วมมือ Global Future Cities พร้อมนำความรู้ที่ได้พัฒนากรุงเทพฯ

สำหรับโครงการ Global Future Cities (GFC) เป็นโครงการให้การสนับสนุนทางเทคนิคและวิชาการในด้านการขนส่ง การวางผังเมือง และการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง กรุงเทพมหานคร ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ พร้อมมอบหมายคณะทำงานเพื่อดำเนินการร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ภายใต้การสรับสนุนงบประมาณโดยรัฐบาลอังกฤษ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2562 – 2565 ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่อง อาทิ การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและแบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วม(Flood Modeling) ให้แก่คณะทำงานของสำนักการระบายน้ำ การศึกษาการจัดการความเสี่ยงจากภัยน้ำท่วมโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Base Disaster Risk Management) ซึ่งใช้ชุมชนริมคลองเจ้าคุณสิงห์เป็นต้นแบบ การร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอแผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน การเชื่อมต่อขนส่งมวลชนรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่ และส่งเสริมการวางผังเมืองที่คำนึงถึงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่ออยู่อาศัย เศรษฐกิจ พื้นที่สาธารณะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ เป็นต้น
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะนำผลการศึกษา ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาเมืองให้ครอบคลุมทุกด้านต่อไป

ประกาศเยาวชนผู้ผ่านการสัมภาษณ์ SYEP 2023.pdf 18/10/2022

ประกาศเยาวชนผู้ผ่านการสัมภาษณ์ SYEP 2023.pdf

ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (SYEP) ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566

https://drive.google.com/file/d/11VPb789WpbUgX8gQAc1a_PjKKxcD1fFN/view?usp=sharing

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
https://drive.google.com/file/d/1m3Ku2UxBWWcaA8Xo0bTmmab4X439dF4r/view?usp=sharing

* หมายเหตุ เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการมาที่อีเมล์ [email protected]

ประกาศเยาวชนผู้ผ่านการสัมภาษณ์ SYEP 2023.pdf

Photos from กรุงเทพมหานคร's post 17/10/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร's post

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 07/10/2022

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ชีวิตคนเมืองกับเรื่องโรคอ้วน” ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย เชิญเข้าร่วมการเสวนาและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน “ชีวิตคนเมืองกับเรื่องโรคอ้วน” ในหัวข้อ “ชีวิตคนเมืองและสถานการณ์โรคอ้วนในปัจจุบัน: ประชากรวัยทำงานของกรุงเทพฯ เอาชนะโรคอ้วนได้อย่างไร” พร้อมกับคณะแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วนจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยและบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แนะแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายให้ห่างจากโรคอ้วน พร้อมทั้งกล่าวถึงการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร เช่น การขยายเวลาเปิด-ปิดของสวนสาธารณะ 3 แห่งและศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร แนวคิดการส่งเสริมการเป็นเมืองพี่เดินได้ การปรับปรุงพัฒนาทางเดินเท้า มีทางเดินเท้าที่มีหลังคาเพื่อป้องกันแดดและฝนให้กับผู้สัญจร การปรับปรุงทางเดินวิ่งและทางจักรยาน การให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคอ้วนและโรคที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดีต่อไป

Governor of Bangkok participates in “Press Event: Urbanization and Obesity” at Danish Ambassador’s Residence in Bangkok

On 4th October 2022 at 15.00 hrs., Mr. Chadchart Sittipunt, Governor of Bangkok, was honored and invited by Ambassador of the Kingdom of Denmark to Thailand, to be a keynote speaker in a panel discussion under the topic of “Urban Life and the Current Obesity Situation - How the Working Age Population of Bangkok Overcomes Obesity” in the “Press Event: Urbanization and Obesity” hosted by the Royal Danish Embassy in cooperation with Novo Nordisk Pharma (Thailand) Ltd. The panel discussion was also participated by doctors specializing in obesity from Diabetes Association of Thailand, Association of Thai NCD Alliance, and Ministry of Public Health. The Governor of Bangkok has suggested guidelines for promoting health and exercise to stay away from obesity and talked about related work implementation of Bangkok Metropolitan Administration. For example, extension of opening and closing time of three BMA public parks and Bangkok Sport Centers, idea of walkability city, improvement of quality pavements, covered walkways, improvement of cycling, walking and running trails, and medical care for obesity and other related diseases. All these aims to promote and support people to exercise and have good health.

Photos from สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office's post 05/10/2022

อดีตที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและคณะขอเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาเมือง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายฮิโรโตะ อิซูมิ อดีตที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เข้าพบนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาเมือง ในการนี้ อดีตที่ปรึกษาพิเศษฯ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้นำคณะผู้บริหารบริษัทเอกชนของญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ทั้งทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการวางผังเมือง เข้าพบ โดยผู้บริหารบริษัทเอกชนได้นำเสนอผลงานและประเด็นที่ขอให้กรุงเทพมหานครสนับสนุนภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความยินดีที่จะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

Former Special Advisor to the Prime Minister of Japan and his delegation met the Governor of Bangkok to discuss the urban development

On 4th October 2022, at 13.30 hrs., Mr. Hiroto Izumi, Former Special Advisor to the Prime Minister of Japan, met with Mr. Chadchart Sittipunt, Governor of Bangkok, to discuss the collaboration on urban development. On this occasion, Mr. Izumi, together with the Japanese Ambassador to Thailand, led the delegation of executives from Japan’s private companies, whose expertise is in various fields including urban development both in engineering, architecture, and urban planning. The executives from private companies presented their successful projects and issues that would like to request support from the BMA in doing their businesses in Bangkok. The Governor of Bangkok was pleased to support and facilitate the Japanese companies in running businesses in Bangkok in order to mutually build and develop Bangkok to be a livable city for all.

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลจากรายการ Inter Talks ตอน TODP คุณพิมพ์นิภา ศรีโพธิ์งาม โปรดติดต่อแจ้งที่อยู่สำหรับส่งของรางวัลให...
ประกาศผลผู้โชคดีจาก EP. 5คำตอบคือ ประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมาย SDGs ข้อ 1 ยุติความยากจนยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านนะคะ แอดมินจะ...
📢 Inter Talks ตอนใหม่มาแล้วจ้า ☺️วันหยุดยาวเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานี้ ให้พอดคาสต์รายการ Inter Talks รอบรู้ ...
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอขอบคุณภาพจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์...
🌏 Inter Talks รอบรู้ รอบโลก EP 5: การพัฒนาเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติInter Talks ตอนนี้ ยัง...
🎉ยินดีกับผู้ที่ตอบคำถามและปฏิบัติตามกติกาถูกต้องตามรายชื่อ ดังนี้ 1. คุณ Honeykk Pim Chilchill2. คุณ โลกกว้าง อย่า ใจแคบ...
📢 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการร่วมสนุกตอบคำถามกับสำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร💜 เฉลยคำถามจาก InterTa...
📢 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการร่วมสนุกตอบคำถามกับสำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร🌏 คำถามจาก InterTalks ...
วันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใกล้เข้ามาแล้ว.Inter Talks รอบรู้ รอบโลก จึงพาทุกท่านมาสำร...
เนื่องในโอกาสใกล้เทศกาลตรุษจีน นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร จึงได้ส่งคำกล่าวอวยพรไปยังนครเทียนจิน ขอให้ปีใหม่นี้...
สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ารับชมการแสดงดนตรีร่วมสมัย ในงาน Seoul Friendship Festival 2021 ก...
Shanghai: Huangpu River.แม่น้ำหวงผู่!! 😊สำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินโครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับเมืองพี่เมืองน้...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


173 Dinso Road Phra Nakhon Dist
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30

Public Services & Government อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Administrative Court of Thailand Administrative Court of Thailand
120 Moo3 Chaeng Watthana Road
Bangkok, 10210

ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง Twitter @THadmincourt

Sukhumvit Road Sukhumvit Road
Sukhumvit Road
Bangkok

What's your best reason to love sukhumvit road?

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา
50 Ngam Wong Wan Road, Ladyaow Chatuchak
Bangkok, 10900

https://www3.rdi.ku.ac.th/

Thailand Shining Through Thailand Shining Through
Bangkok

An official source for interested investors to look for new opportunities in Thailand. The Advisory

Chemistry at Mahidol University Chemistry at Mahidol University
272 Rama VI Road Rachathewi
Bangkok, 10400

Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University

Southeast Asian Ministers of Education Organization Southeast Asian Ministers of Education Organization
920 Sukhumvit Road
Bangkok, 10110

SEAMEO was established in 1965 as a chartered international organisation to promote cooperation in e

กรมสรรพสามิต :: Excise Department กรมสรรพสามิต :: Excise Department
1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุง
Bangkok, 10300

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน www.excise.go.th

CUEE CUEE
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปท
Bangkok, 10330

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

sirirajpr sirirajpr
โรงพยาบาลศิริราช
Bangkok, 10700

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

ITD - International Institute for Trade and Development ITD - International Institute for Trade and Development
ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงก
Bangkok, 10330

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ?

TICA - Thailand Incentive and Convention Association TICA - Thailand Incentive and Convention Association
99/7 The Legacy Viphawadi Bldg. , Soi Ladprao 8, Ladprao Road, Ladyao, Chatuchak
Bangkok, 10900

The Thailand Incentive and Convention Association (TICA) is a non-profit organisation established in

Social-security Social-security
Police General Hospital, Pathumwan
Bangkok, 10330

Social Security ประกันสังคม โรงพยาบาลตำรวจ