Enlighten Corporation - Law Practice

Enlighten Corporation - Law Practice

ตำแหน่งใกล้เคียง การปฏิบัติตามกฎหมาย

Antonio Attorney ที่ปรึกษาด้านการเงิน เจรจาประนอม และปรับโครงสร้างหนี้
Antonio Attorney ที่ปรึกษาด้านการเงิน เจรจาประนอม และปรับโครงสร้างหนี้
pattanakarn
Antonio Attorney ที่ปรึกษาสินเชื่อ การเงิน และการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้
Antonio Attorney ที่ปรึกษาสินเชื่อ การเงิน และการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้
pattanankarn
We craft travel
We craft travel
735/2 อาคาร B ชั้น G ห้องเลขที่ BG 51 และ BG 20-21 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลว
SJ.Visa Center Co.,Ltd
SJ.Visa Center Co.,Ltd
50/115 Klaorattana Village, Soi1 Rattanathibet Rd., Saothonghin Bangyai Nonthaburi., Nonthaburi
บริษัท เอ็ม ซี มาร์ชโก้ จำกัด
บริษัท เอ็ม ซี มาร์ชโก้ จำกัด
ถนนอ่อนนุช ซอยอ่อนนุช65
Millennium Law Company Pvt Ltd
Millennium Law Company Pvt Ltd
99/81 The Exclusive soi 74/3-1 OnNut Road
NAPA Business Solutions Co.,Ltd
NAPA Business Solutions Co.,Ltd
9 Muangthong Garden Village, Soi 69 Pattanakarn Rd Yak 2-3-4
บริษัทบายพร็อพเพอร์ตี้ ด็อท
บริษัทบายพร็อพเพอร์ตี้ ด็อท
29/1 ถนนศรีนครินทร์
ขายและรับซ่อมไดชาร์ท ไดสตาร
ขายและรับซ่อมไดชาร์ท ไดสตาร
ถนนอ่อนนุช ( อ่อนนุช 39/1) ติดถนน
รับปรึกษาคดีครอบครัวและมรด
รับปรึกษาคดีครอบครัวและมรด
108/1 ซอยรามคำแหง52/2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
บริษัท เอสดี ไจแอนด์ จำกัด
บริษัท เอสดี ไจแอนด์ จำกัด
20 ซอยอ่อนนุช69
Lucky Star Financial Professional
Lucky Star Financial Professional
บริษัท นาธาเนียล เวลธ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 183/3 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเ
Park Srinakarin
Park Srinakarin
165 Srinakarind Rd Huamark Bangkapi
บ้านทนายความ ilawcorner
บ้านทนายความ ilawcorner
10240
สำนักงานกฎหมาย ว่าที่ร้อยตร
สำนักงานกฎหมาย ว่าที่ร้อยตร
43/42 รามคำแหง 60/2 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ

บริการให้คำปรึกษากฎหมาย ภาษี ว่าความอรรถคดี ฝึกอบรม ติดตามทวงหนี้ ฯลฯ Litigation & Notarial services. บริการให้คำปรึกษากฎหมาย ภาษี ว่าความอรรถคดี ระงับข้อพิพาทนอกศาล ฝึกอบรม บริหารสัญญา ฯลฯ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Enlighten Corporation - Law Practice's post 10/04/2021

#แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ‼️
#การคิดอัตราดอกเบี้ย พ.ศ.๒๕๖๔

📍 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๔

🚩 มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
มาตรา ๗ "ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละสามต่อปี
อัตราตามวรรคหนึ่งอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยปกติให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนทุกสามปี ให้ใกล้เคียงกับอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์”

🚩 มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน
มาตรา ๒๒๔ "หนี้เงินน้ันให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่าน้ันโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น
ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด
การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกจากน้ัน ให้พิสูจน์ได้”

🚩 มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒๔/๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๒๒๔/๑ "ถ้าลูกหนี้มีหน้าที่ผ่อนชาระหนี้เงินเป็นงวด และลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหน้ีในงวดใด เจ้าหน้ีอาจเรียกดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้เฉพาะจากต้นเงินของงวดท่ีลูกหน้ีผิดนัดน้ัน
ข้อตกลงใดขัดกับความในวรรคหน่ึง ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ”

▶️ รายละเอียดไฟล์ PDF (คลิก) 👉🏻http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/026/T_0001.PDF

02/04/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒ เมษายน ๒๕๖๔
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ทีมงาน และแฟนเพจ สำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒ เมษายน ๒๕๖๔
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ทีมงาน และแฟนเพจ สำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

11/02/2021

Happy Lunar New Year 2021 - The Year of Ox
Gong Xi Fa Cai
ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้

ขอให้สมาชิกเพจ Enlighten Corporation ทุกท่านมีความสุข เฮง เฮง เฮง ร่ำรวยความสุข และทรัพย์สินดั่งใจหวังนะคะ ขอให้เป็นปีฉลูทองที่ทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ

Happy Lunar New Year 2021 - The Year of Ox
Gong Xi Fa Cai
ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้

ขอให้สมาชิกเพจ Enlighten Corporation ทุกท่านมีความสุข เฮง เฮง เฮง ร่ำรวยความสุข และทรัพย์สินดั่งใจหวังนะคะ ขอให้เป็นปีฉลูทองที่ทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ

02/02/2021

อ.ปริญญา ยก 4 ข้อกฎหมายหาทางออกปมจ่ายเงินเบี้ยคนชราซ้ำซ้อน พร้อมยกตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา ระบุหากเป็นการรับเงินไปโดยสุจริต ถ้าใช้เงินนั้นหมดไปแล้วก็ไม่ต้องคืน

วันที่ 30 ม.ค.2564 ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความคิดเห็นกรณีคนชรารับเงินเบี้ยยังชีพคนชรา และเงินบำนาญซ้ำซ้อนกว่า 15,000 คนทั่วประเทศว่า ตามที่มีการเรียกเงินเบี้ยยังชีพคืนจากผู้สูงอายุ โดยเหตุผลว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ออกใหม่กำหนดว่า ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพต่อเมื่อไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในทางอื่น ดังนั้น ผู้สูงอายุรายใดได้รับเงินช่วยเหลือทางอื่นด้วยแล้วจึงไม่มีสิทธิได้เบี้ยยังชีพอีก เมื่อรับไปแล้วจึงต้องคืน โดยจำนวนเงินที่เรียกคืนสูงหลายหมื่นจนเป็นแสนบาทนั้น

ดร.ปริญญา ระบุว่า โดยหลักแห่งความยุติธรรมแล้วเรื่องนี้ไม่ถูกต้องแน่ และไม่ใช่เรื่องที่ผู้สูงอายุคุณปู่คุณย่าคุณยายทั้งหลายที่รับเบี้ยยังชีพไปโดยสุจริต และใช้จ่ายในการยังชีพไปแล้วจะต้องคืนเงิน แต่ยังไม่ได้ค้นดูข้อกฎหมายจนกระทั่งวันนี้มีเวลาไปค้น และจึงขอนำมาเสนอต่อสาธารณะ ดังต่อไปนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ออกใหม่ในปี 2552 ชื่อ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ซึ่งข้อ 6 (4) กำหนดว่า ผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้อง “ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ...” ซึ่งหลักเกณฑ์เดิมของกระทรวงมหาดไทย (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548) ไม่มีข้อกำหนดตรงนี้
กรมบัญชีกลางไปเจอตรงนี้เข้า จึงแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล และ อบต. ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ให้เรียกเงินคืนจากผู้สูงอายุ และโดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ประกาศใช้วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2552 การเรียกคืนจึงย้อนไปถึงปี 2552 จำนวนเงินที่เรียกคืนจึงสูงหลายหมื่นบาทจนถึงเป็นแสนบาทอย่างน่าตกใจ

2. แต่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ปี 2552 นี้ มันมีบทเฉพาะกาล ซึ่งข้อ 6 เขียนว่า “ระเบียบนี้มิให้กระทบต่อสิทธิผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ... ที่มีอยู่ก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และให้ถือว่าผู้สูงอายุดังกล่าวเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว”
หมายความว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยปี 2552 ใช้กับผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพหลังระเบียบฉบับนี้ประกาศใช้ คือตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2552 เป็นต้นมา ดังนั้นผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพก่อนหน้านั้น คือ ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2552 แม้จะได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ยังคงมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพต่อไป และดังนั้นจึงไม่ต้องคืนเงิน

3. แล้วผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2552 เป็นต้นมา ที่ได้สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแล้วจะต้องทำอย่างไร เรื่องนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกา วางบรรทัดฐานไว้แล้วว่า เป็นเรื่องลาภมิควรได้ ซึ่งหลักตามมาตรา 412 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ หากเป็นการรับเงินไปโดยสุจริต (คือไม่ทราบเรื่องระเบียบใหม่ปี 2552) ถ้าใช้เงินนั้นหมดไปแล้วก็ไม่ต้องคืน (ฎ.10850/2559)

เรื่องนี้เป็นแน่ชัดว่า คุณป้าคุณย่าคุณยายรับเงินกันไปโดยสุจริต เพราะจะไปรู้เรื่องระเบียบใหม่ได้อย่างไร ดังนั้นถ้าใช้เบี้ยยังชีพหมดไปแล้วก็ไม่ต้องคืน ว่าง่ายๆ เรื่องนี้ถ้าถึงศาล องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ทวงเงินแพ้แน่นอน

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องเงินของรัฐ ไม่ใช่เรื่องเจ้าหนี้ลูกหนี้ตามกฎหมายแพ่ง รัฐบาลจึงต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหา ไม่ต้องให้ไปฟ้องร้องกันในศาล

4. ประเด็นสำคัญที่สุดที่อยากจะเขียนคือ คนที่ผิดในเรื่องนี้คือหน่วยงานของรัฐด้วยกันต่างหาก ทั้งกรมบัญชีกลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ดูระเบียบใหม่ปี 2552

และที่น่าจะผิดมากกว่าคือ กรมบัญชีกลาง เพราะระเบียบใหม่ประกาศตั้งแต่ปี 2552 ทำไมจึงเพิ่งมาทวง และที่สำคัญทำไมถึงไปแจ้งให้องค์กรปกครองท้องถิ่นไปเรียกเงินคืนจากผู้สูงอายุ ทั้งๆ ที่ผู้สูงอายุรับเงินโดยสุจริต ไม่ได้มีเจตนาจะหลอกเอาเงินจากหน่วยงานของรัฐแต่ประการใด เรื่องนี้เป็นความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐกันเอง ทำไมกรมบัญชีกลางไม่หาทางอื่นในการแก้ปัญหา ทำไมถึงผลักภาระความผิดพลาดของตนไปให้ประชาชนเช่นนี้

สรุปคือ ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ไม่ต้องคืนเงินเบี้ยยังชีพ ส่วนผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2552 เป็นต้นมา ในเมื่อไม่ทราบเรื่องระเบียบใหม่ปี 2552 จึงเป็นการรับเบี้ยยังชีพโดยสุจริตเมื่อใช้หมดไปแล้วก็ไม่ต้องคืน โดยรัฐบาลก็ต้องรีบแก้ปัญหา อย่าให้กรมบัญชีกลางบอกให้เทศบาล และอบต.ไปทวงเงินสร้างความทุกข์ให้กับผู้สูงอายุเช่นนี้

ที่มา https://www.facebook.com/prinya.thaewanarumitkul

#workpointTODAY
#สาระความรู้เพื่อวันนี้
ติดตาม workpointTODAY ทาง YouTube https://bit.ly/2YDfyiK

doe.go.th 06/01/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป - จับกัง1 ผลักดัน มาตรการผ่อนผันต่างด้าว 3 สัญชาติ อยู่และทำงานไม่

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยนายจ้าง/สถานประกอบการ/คนต่างด้าว ต้องยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กรมการจัดหางานกำหนด ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ
https://www.doe.go.th/prd/main/news/param/site/1/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/41868

doe.go.th doe


01/01/2021

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมและพร เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ความว่า

“บัดนี้ บรรลุถึงอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ แล้ว ในเทศกาลเช่นนี้ของทุกปี ผู้คนต่างตั้งความหวังว่าชีวิตในปีใหม่ จะดีกว่าปีเก่า ครั้นทบทวนวันเวลาในรอบปีที่ล่วงผ่าน เราทั้งหลายย่อมเห็นประจักษ์ว่า สถานการณ์ต่าง ๆ อันก่อให้เกิดความทุกข์ยาก ได้ถาโถมหลั่งไหลเข้ามามากเป็นประวัติการณ์ และยังคงดำเนินอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ในวาระเถลิงศก จึงควรที่ทุกคนจะยกจิตใจให้สูงขึ้นด้วยเมตตาธรรม นำกระแสความร่มเย็นแผ่ออกไปสู่สมาชิกในครอบครัว มิตรสหาย เพื่อนร่วมชาติ และร่วมโลกนี้อย่างไม่มีประมาณ เร่งประสานน้ำใจกันอย่างจริงใจ คอยส่งความสุขให้กันและกันด้วยความเห็นอกเห็นใจ เพื่อให้ทุกคนเกิดขวัญดี มีกำลังกายและจิตใจแกล้วกล้า ที่จะสามารถฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคให้ล่วงพ้นไปได้โดยสวัสดี

ปัญหาและอุปสรรคใหญ่ ๆ โดยเฉพาะในยามที่ชาติบ้านเมืองกำลังเผชิญภาวะวิกฤต ไม่ว่าจะทางความคิด ความเห็น ความเป็นอยู่ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าแต่ละคนแต่ละฝ่ายในชาติบ้านเมืองนั้น หนักแน่นมั่นคงใน ‘สามัคคีธรรม’ ต่างหวังดี หวังเจริญต่อส่วนรวมอย่างจริงใจ ก็ย่อมทำให้วิกฤตการณ์นานา สามารถคลี่คลายลงได้โดยเร็ว ทั้งนี้ มีข้อพิจารณาอยู่ว่าความสำเร็จประโยชน์แห่งสามัคคีธรรม ย่อมจะบังเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง เมื่อบุคคลแต่ละฝ่ายต่างเจริญ ‘เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม’ ต่อเพื่อนร่วมสังคมซึ่งอาจคิดเห็นแตกต่าง เริ่มตั้งแต่ผู้คนแวดล้อมใกล้ตัวในครอบครัว ในชุมชน ตลอดถึงในประเทศชาติ ขยายวงเรื่อยไปสู่เพื่อนมนุษย์ทุกผู้ทุกนามในโลกนี้

ผู้ปรารถนาความสุขในปีใหม่ จึงพึงสังวรไว้เสมอว่า การแก้ไขปัญหาของสังคมส่วนรวม ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังเมล็ดพันธ์ุแห่งความเมตตากรุณาต่อผู้คนทั่วไปอย่างเสมอหน้า ให้หยั่งรากลึกลงไปในจิตใจตนเอง ข่มใจให้ฉ่ำเย็นประดุจสายน้ำ อดทนอดกลั้นหนักแน่นประดุจแผ่นดิน เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถสำหรับระงับยับยั้งความรู้สึกขุ่นข้องหมองมัว กระทั่งสามารถพลิกผันสถานการณ์แห่งความร้อนรุ่มให้ผ่านพ้นไป ด้วยท่าทีอันเป็นกัลยาณมิตร รู้จักประสานประโยชน์ อนุเคราะห์สงเคราะห์ สงบและสง่างาม แล้วในที่สุด เมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตากรุณานั้น จะค่อย ๆ เติบโตผลิดอกออกผลเป็นความกลมเกลียวสมานฉันท์ แผ่กิ่งก้านสาขาแห่งสันติสุข ปกคลุมถิ่นฐานบ้านเมืองนั้นให้เป็นรมณียสถานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณความดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างสรรค์ จงดลบันดาลความร่มเย็นแก่ประชาชาติไทย ยังความชุ่มชื่นเบิกบานพระราชหฤทัยแด่ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อจักได้เสด็จสถิตธำรง ทรงเป็นมิ่งขวัญหลักชัยอยู่ยั่งยืนนาน กับทั้งดลบันดาลพสกนิกรจงภิญโญสโมสรด้วยความสุขเกษมศานต์ ตลอดพุทธศักราช ๒๕๖๔ นี้โดยทั่วกัน เทอญ.”

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมและพร เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ความว่า

“บัดนี้ บรรลุถึงอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ แล้ว ในเทศกาลเช่นนี้ของทุกปี ผู้คนต่างตั้งความหวังว่าชีวิตในปีใหม่ จะดีกว่าปีเก่า ครั้นทบทวนวันเวลาในรอบปีที่ล่วงผ่าน เราทั้งหลายย่อมเห็นประจักษ์ว่า สถานการณ์ต่าง ๆ อันก่อให้เกิดความทุกข์ยาก ได้ถาโถมหลั่งไหลเข้ามามากเป็นประวัติการณ์ และยังคงดำเนินอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ในวาระเถลิงศก จึงควรที่ทุกคนจะยกจิตใจให้สูงขึ้นด้วยเมตตาธรรม นำกระแสความร่มเย็นแผ่ออกไปสู่สมาชิกในครอบครัว มิตรสหาย เพื่อนร่วมชาติ และร่วมโลกนี้อย่างไม่มีประมาณ เร่งประสานน้ำใจกันอย่างจริงใจ คอยส่งความสุขให้กันและกันด้วยความเห็นอกเห็นใจ เพื่อให้ทุกคนเกิดขวัญดี มีกำลังกายและจิตใจแกล้วกล้า ที่จะสามารถฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคให้ล่วงพ้นไปได้โดยสวัสดี

ปัญหาและอุปสรรคใหญ่ ๆ โดยเฉพาะในยามที่ชาติบ้านเมืองกำลังเผชิญภาวะวิกฤต ไม่ว่าจะทางความคิด ความเห็น ความเป็นอยู่ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าแต่ละคนแต่ละฝ่ายในชาติบ้านเมืองนั้น หนักแน่นมั่นคงใน ‘สามัคคีธรรม’ ต่างหวังดี หวังเจริญต่อส่วนรวมอย่างจริงใจ ก็ย่อมทำให้วิกฤตการณ์นานา สามารถคลี่คลายลงได้โดยเร็ว ทั้งนี้ มีข้อพิจารณาอยู่ว่าความสำเร็จประโยชน์แห่งสามัคคีธรรม ย่อมจะบังเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง เมื่อบุคคลแต่ละฝ่ายต่างเจริญ ‘เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม’ ต่อเพื่อนร่วมสังคมซึ่งอาจคิดเห็นแตกต่าง เริ่มตั้งแต่ผู้คนแวดล้อมใกล้ตัวในครอบครัว ในชุมชน ตลอดถึงในประเทศชาติ ขยายวงเรื่อยไปสู่เพื่อนมนุษย์ทุกผู้ทุกนามในโลกนี้

ผู้ปรารถนาความสุขในปีใหม่ จึงพึงสังวรไว้เสมอว่า การแก้ไขปัญหาของสังคมส่วนรวม ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังเมล็ดพันธ์ุแห่งความเมตตากรุณาต่อผู้คนทั่วไปอย่างเสมอหน้า ให้หยั่งรากลึกลงไปในจิตใจตนเอง ข่มใจให้ฉ่ำเย็นประดุจสายน้ำ อดทนอดกลั้นหนักแน่นประดุจแผ่นดิน เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถสำหรับระงับยับยั้งความรู้สึกขุ่นข้องหมองมัว กระทั่งสามารถพลิกผันสถานการณ์แห่งความร้อนรุ่มให้ผ่านพ้นไป ด้วยท่าทีอันเป็นกัลยาณมิตร รู้จักประสานประโยชน์ อนุเคราะห์สงเคราะห์ สงบและสง่างาม แล้วในที่สุด เมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตากรุณานั้น จะค่อย ๆ เติบโตผลิดอกออกผลเป็นความกลมเกลียวสมานฉันท์ แผ่กิ่งก้านสาขาแห่งสันติสุข ปกคลุมถิ่นฐานบ้านเมืองนั้นให้เป็นรมณียสถานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณความดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างสรรค์ จงดลบันดาลความร่มเย็นแก่ประชาชาติไทย ยังความชุ่มชื่นเบิกบานพระราชหฤทัยแด่ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อจักได้เสด็จสถิตธำรง ทรงเป็นมิ่งขวัญหลักชัยอยู่ยั่งยืนนาน กับทั้งดลบันดาลพสกนิกรจงภิญโญสโมสรด้วยความสุขเกษมศานต์ ตลอดพุทธศักราช ๒๕๖๔ นี้โดยทั่วกัน เทอญ.”

16/12/2020

ใครเจอแจ้งเตือนแบบนี้ห้ามกด มันคือเขาติดไวรัส แล้วลงลิงค์หลอกเอารหัสผ่านเรา

ใครเจอแจ้งเตือนแบบนี้ห้ามกด มันคือเขาติดไวรัส แล้วลงลิงค์หลอกเอารหัสผ่านเรา

07/12/2020

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๔๒ ปี ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและทีมงานสำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

05/12/2020

🌼🌼 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

🌼🌼🌾🌼🌼
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหารและทีมงานสำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

13/10/2020

💛 ๑๓ ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและทีมงานสำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัดขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 💛

youtube.com 08/10/2020

สามีร้อง! รพ.ดังเชียงใหม่ ทำภรรยาเสียชีวิต แถมมารู้ทีหลังว่าตั้งครรภ์ l EP.793 l 8 ต.ค.63 l#โหนกระแส

#คดีเกี่ยวกับการแพทย์
#ว่าด้วยเรื่องของความประมาท
#ทุรเวชปฏิบัติ

"ทุรเวชปฏิบัติ (Malpractice)” หมายถึง การขาดทักษะที่ควรพึงมีอย่างมีเหตุมีผลตามสมควรในฐานะแพทย์และขาดการเอาใจใส่ดูแลคนไข้จนทำให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพหรือชีวิตของคนไข้

ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน ของคนไข้ ย่อมนำมาซึ่งความรับผิดทั้งทางแพ่ง และบางครั้งทางอาญาด้วยเช่นกัน 

สำหรับในเคสนี้ คุณกิ๊ฟภรรยาคุณหมอ (ท.พ.) บอย เสียชีวิตจากอาการแพ้สารทึบรังสี (Contrast Media) ซึ่งได้พบ (ในภายหลัง) ว่าคุณกิ๊ฟกำลังตั้งครรภ์ด้วย ในวันที่ 8 กันยายน 2563 ที่เข้ารับการรักษาที่ ร.พ.เอกชนดังแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่นั้น เป็นเคสที่มีการตั้งข้อสังเกตหลายประการเกี่ยวกับการตรวจรักษา โดยเฉพาะเมื่อการเสียชีวิตเกิดขึ้นในโรงพยาบาล ทางทีมงานสำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทินฯ ขอแสดงความเสียใจกับคุณหมอบอยและครอบครัวอย่างยิ่ง

https://www.youtube.com/watch?v=TPaggqbSDaY

youtube.com มาร่วมตีแผ่กระแสที่แรงที่สุดในสังคม กับรายการโหนกระแส สนับสนุนโดย วิตามินรวม Tomin เพื่อสุขภาพที่ดีของท่าน ....

01/10/2020

#มีผลวันนี้

ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ฉบับเต็ม :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/078/T_0009.PDF

14/09/2020

Enlighten Corporation - Law Practice's cover photo

12/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2563
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

*****************************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและทีมงานสำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

07/08/2020

“...ควรจะช่วยเหลือคนอื่น ไม่ใช่เหยียบย่ำ
ควรจะรับใช้ ไม่ควรคิดเป็นนายคน”

รำลึกพระคุณูปการ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เนื่องในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๑๐๐
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

.......

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#LawChula

“...ควรจะช่วยเหลือคนอื่น ไม่ใช่เหยียบย่ำ
ควรจะรับใช้ ไม่ควรคิดเป็นนายคน”

รำลึกพระคุณูปการ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เนื่องในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๑๐๐
๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

.......

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#LawChula

03/08/2020

Enlighten Corporation - Law Practice's cover photo

28/07/2020

ขอถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา
๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและทีมงาน สำนักงานกฎหมาย บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั้น จำกัด

16/07/2020

สำนักงานกฎหมาย บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และทีมงานเพจ Enlighten Corporation - Law Practice ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ประธานศาลฎีกาหญิงท่านแรกของประเทศไทย ท่านเมทินี ชโลธร - ว่าที่ประธานศาลฎีกาคนที่ 46 มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

#ประธานศาลฎีกา
#ศาลฎีกา

05/07/2020

🌝 วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์

การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ในปัญจวัคคีย์ ประกอบด้วย โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า "วันพระธรรม" หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ "วันพระสงฆ์" คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดว่าเป็น"วันพระรัตนตรัย" อีกด้วย

✅ วันนี้เวลา 18:00 น. ขอเชิญรับชมสารคดีวันอาสาฬหบูชาทางช่อง THAMMAPEDIA YOUTUBE CHANNEL

#วันอาสาฬหบูชา
#เอนไลเทินคอร์ปอเรชั่น #ELT
#สำนักงานกฎหมาย #กฎหมาย #นักกฎหมาย
#Lawyer #Legal #LawOffice

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

#คุยกฎหมายกับทนายELT ความรู้กฎหมายจากประเด็นข่าวดัง
Re-run: #รายการคุยกฎหมายกับทนายELT Series พาองค์กรฝ่าวิกฤติ COVID-19 ในเรื่องของกระบวนการฟื้นฟูกิจการ EP.5/5
Live EP.4/5 กระบวนการฟืนฟูกิจการ
Live: รายการคุยกฎหมายกับทนาย ELT ชุดพาองค์กรฝ่าวิกฤติ COVID-19 เรื่องกระบวนการฟื้นฟูกิจการ EP.3/5 วันนี้คุยเรื่องขั้นตอน...
Re-run - รายการคุยกฎหมายกับทนาย ELT Series พาองค์กรฝ่าวิกฤต COVID-19 เรื่องกระบวนการฟื้นฟูกิจการ EP.2
Live: Series พาองค์กรฝ่าวิกฤติ COVID 19 - กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ตอนที่ 2
รายการคุยกฎหมายกับทนาย ELT เรื่องกระบวนการฟื้นฟูกิจการ EP.1/5 วันที่ 9 May 2020
คุยกฎหมายกับทนาย ELT หัวข้อ เหตุเลิกจ้าง...โดยนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
คุยกฎหมายกับทนาย ELT หัวข้อ วิกฤติ COVID-19 เป็นเหตุสุดวิสัยในการไม่ชำระหนี้ได้หรือไม่
คุยกฎหมายกับทนาย ELT เรื่อง ลดค่าจ้างอย่างไรให้ลูกจ้างยอมรับและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


41 อาคารพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา ซอยพัฒนาการ 64 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เ
Bangkok
10250

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 20:00
อังคาร 09:00 - 20:00
พุธ 09:00 - 20:00
พฤหัสบดี 09:00 - 20:00
ศุกร์ 09:00 - 20:00
เสาร์ 09:00 - 20:00
อาทิตย์ 09:00 - 20:00
Bangkok การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์รวมขายและให้เช่า บ้าน ท ศูนย์รวมขายและให้เช่า บ้าน ท
กรุงเทพมหานคร
Bangkok

ขาย ให้เช่า และรับฝากขาย ทั้งบ้าน ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้า คอนโด

ทนายความจังหวัดแพร่  Phrae Lawyer ทนายความจังหวัดแพร่ Phrae Lawyer
22 K-Building, Sukhumvit 35 (สำนักงานใหญ่)
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ บริการให้คำปรึกษา จัดหาทนายความ ที่มีประสพการณ์ในคดีต่างๆ

ทนายคดีหมิ่นประมาท Defamation Lawyer ทนายคดีหมิ่นประมาท Defamation Lawyer
22 K-Building, Sukhumvit 35
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ บริการให้คำปรึกษา จัดหาทนายความที่ทีประสพการณ์ในคดีต่างๆ

Mt2k Holidays Travel Mt2k Holidays Travel
285/11 หมู่บ้าน เค ริช ทาวน์ ซอย นิมิตใหม่ 13/2 ถนน นิมิตรใหม่ แขวง ทรายกองดิน เข
Bangkok, 10510

ท่องเที่ยวทั่วโลก ในประเทศ -ต่างประเทศ จัดเป็นกรุ๊ป หรือ เเพคเกตทัวร์

สำนักงานกฎหมายธุรกิจ blc แปลเอ สำนักงานกฎหมายธุรกิจ blc แปลเอ
Changwattana
Bangkok, 10210

International and Local Law firm. สำนักงานกฏหมายธุรกิจการค้าออนไลน์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อง
499, อาคารสุขประพฤติ, ถนนประชาชื่น
Bangkok, 10800

พื้นที่แห่งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ที่มีอยู่โดยรอบในองค์กรแห่งความสุขของพวกเรา

ลอว์สยาม ดอทคอม ลอว์สยาม ดอทคอม
Bangkok

แบ่งปันข้อมูล สนทนากฎหมาย ข้อคิด คำคม ธรรมะ เตรีัยมสอบเนติฯ ทนาย อัยการ ผู้พิพากษา

ทนายความจังหวัดสุรินทร์  Surin Law ทนายความจังหวัดสุรินทร์ Surin Law
22 K-Building, Sukhumvit 35
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน โทร. 089-226-8899

Pat Monny Pat Monny
[email protected]
Bangkok, 10100

Like page ដើម្បីចំណេះដឹងជីវិត មានសុភមង្គល..!

ปรึกษาทนายฟรี จริงใจในการทำ ปรึกษาทนายฟรี จริงใจในการทำ
10510
Bangkok, 10310

ปรึกษาทนายฟรี จริงใจในการทำคดี

ASAP law and associate Co.,Ltd. ASAP law and associate Co.,Ltd.
Bangkok,Thailand
Bangkok, 10400

A.S.A.P. Law Firm is a law office established by a knowledgeable and experienced lawyers team

Notary Public Notary Public
Glas Haus Building, 9 Floor, Sukhumvit 25 Road, Wattana, Bangkok
Bangkok, 10110

Suwat International Law Office is law firm and business consultancy firm based in Bangkok, Thailand.