Enlighten Corporation - Law Practice

Enlighten Corporation - Law Practice

ตำแหน่งใกล้เคียง การปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัท เอ็ม ซี มาร์ชโก้ จำกัด
บริษัท เอ็ม ซี มาร์ชโก้ จำกัด
ถนนอ่อนนุช ซอยอ่อนนุช65
บริษัท เอสดี ไจแอนด์ จำกัด
บริษัท เอสดี ไจแอนด์ จำกัด
20 ซอยอ่อนนุช69
รับปรึกษาคดีครอบครัวและมรด
รับปรึกษาคดีครอบครัวและมรด
10240
Bhatara Progress
Bhatara Progress
10, 12 Ramkamhaeng 30 Rd., Huamak Bangkapi Bangkok
เครื่องฆ่าเชื้อโรคทุกรุ่น Spac
เครื่องฆ่าเชื้อโรคทุกรุ่น Spac
ุ60/257 หมูุ่6
Majoradvertising
Majoradvertising
32 Soi Supapong 1 Yak 6 , Srinakarin Rd., Nongbon, Pravet
รู้ทันกฎหมายรู้ทันคน
รู้ทันกฎหมายรู้ทันคน
143/388​ถนนบรมราชชนนี​ แขวงอรุณ​อมรินทร์​ เขตบางกอกน้อย​ กทม.10700
รับทำวีซ่า-วีซ่าจีน
รับทำวีซ่า-วีซ่าจีน
Bang Kapi 10240
สืบทรัพย์บังคับคดี Chattham Legal Consultant
สืบทรัพย์บังคับคดี Chattham Legal Consultant
123/172 หมู่บ้านประภาทรัพย์ 5 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
สถาบันแอ๊คกรุ๊ป
สถาบันแอ๊คกรุ๊ป
สถาบันแอ๊คกรุ๊ป ซอย รามคำแหง 51/3 แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายน่ารู้
รามคำแหง 65, วังทองหลาง, วังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ประเทศไทย
นิติสาส์น ลุงชาวใต้ สำนักงาน
นิติสาส์น ลุงชาวใต้ สำนักงาน
299 ปากซอย41/1 (ใกล้ ร.ร.เทพลีลา) ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
สถาบันติวกฎหมาย Ohm's Law (โอห์ม ลอ
สถาบันติวกฎหมาย Ohm's Law (โอห์ม ลอ
60 ซอยรามคำแหง 43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
สอบทนายความ สอบตั๋วทนาย
สอบทนายความ สอบตั๋วทนาย
ซอยรามคำแหง 43/1
สถาบันสอนเสริมกฎหมาย Advanced Law
สถาบันสอนเสริมกฎหมาย Advanced Law
หมู่บ้านฐิติพร 2 ซอยรามคำแหง 120

บริการให้คำปรึกษากฎหมาย ภาษี ว่าความอรรถคดี ฝึกอบรม ติดตามทวงหนี้ ฯลฯ Litigation & Notarial services. บริการให้คำปรึกษากฎหมาย ภาษี ว่าความอรรถคดี ระงับข้อพิพาทนอกศาล ฝึกอบรม บริหารสัญญา ฯลฯ

เปิดเหมือนปกติ

29/04/2022

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

13/04/2022

🌼 วันสงกรานต์นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 🌼

ภาพ: พระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนาหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา

10/04/2022

รู้จัก #ยี่ต๊อก บัญชีมาตรฐานกำหนดโทษทางอาญา

ความหมายของคําว่า "ยี่ต๊อก”

คําว่า “ยี่ต๊อก” ที่ใช้กันในวงการตุลาการ หมายถึง บัญชีกํากับการใช้ดุลพินิจของศาลในเรื่องต่าง ๆ เช่น บัญชีมาตรฐานกําหนดโทษผู้กระทําผิดในทางอาญา บัญชีกําหนดจํานวน ทุนทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราวในคดีอาญา บัญชีกําหนดอัตราค่า ทนายความที่ฝ่ายแพ้คดีจะต้องใช้ให้แก่ฝ่ายชนะคดีแพ่ง เป็นต้น แต่ในที่นี้ผู้เขียนมุ่งเน้นถึงบัญชี มาตรฐานกําหนดโทษผู้กระทําผิดทางอาญาเท่านั้น

เหตุที่ต้องมี “ยี่ต๊อก” เป็นแนวทางในการลงโทษ

ด้วยจํานวนประชากรของประเทศไทยที่เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทําให้สถิติอาชญากรรมเพิ่มขึ้นทุกปี อาชญากรรมประเภทเดียวกัน เช่น ความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน เป็นต้น ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ประกอบกับผู้พิพากษาในปัจจุบันมีจํานวนเพิ่มขึ้น ศาลบางแห่งมีผู้พิพากษาประจําอยู่จํานวนมาก

ดังนั้น หากไม่มี “ยี่ต๊อก” เป็นแนวทางในการกําหนดโทษผู้กระทําผิดแล้ว ด้วยความคิดเห็นที่เป็นอิสระของผู้พิพากษาแต่ละคน ย่อมทําให้การกําหนดโทษในคดีประเภทเดียวกัน แต่ละคดีนั้น แตกต่างกันไปได้ ความผิดบางประเภทกฎหมายกําหนดช่องว่างให้ศาลใช้ดุลพินิจไว้กว้างมาก หากผู้พิพากษาแต่ละคนใช้ดุลพินิจกันอย่างอิสระ ก็อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ ดังนั้น การมี “ยี่ต๊อก” จึงเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้แก่ผู้พิพากษาในศาลเดียวกันให้อยู่ในกรอบของความเป็นเอกภาพ และไม่เป็นการใช้ดุลพินิจกันตามอําเภอใจ

“ยี่ต๊อก” ใช้ในคดีประเภทใด

กฎหมายที่กําหนดโทษในทางอาญามีเป็นจํานวนมาก “ยี่ต๊อก” จึงไม่ได้ถูกกําหนดขึ้นมาใช้กับทุกคดีทุกประเภท แต่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใช้กับคดีบางประเภทที่เกิดขึ้นในท้องที่ใดบ่อยครั้ง คดีบางประเภทถูกกําหนดไว้ใน “ยี่ต๊อก” ในศาลทุกศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้น เพราะเป็นคดีที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทั่วประเทศ เช่น ความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในความ ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ความผิดบางประเภทถูกกําหนดไว้ใน “ยี่ต๊อก” เฉพาะบางศาลเท่านั้น บางศาลอาจไม่มีคดีประเภทนี้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นน้อยครั้ง เช่น ความผิดต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ดังนั้น จึงไม่มีหลักเกณฑ์ใดที่จํากัดการกําหนด “ยี่ต๊อก” หาก ศาลใดเห็นว่าคดีประเภทใดควรกําหนดแนวทางในการลงโทษไว้ ก็อาจจัดทํา “ยี่ต๊อก” ขึ้นเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในศาลนั้นได้

ที่มา: ปัญหาการใช้บัญชีมาตรฐานกำหนดโทษทางอาญา
โดย สุรพันธุ์ บุญช่วย
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2xbSDjH

06/04/2022

๖ เมษายน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและทีมงานสำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

05/04/2022

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 5 เมษายน 2565
ทรงเจริญพระชันษา 71 ปี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและทีมงานสำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

02/04/2022

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและทีมงานสำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัดขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
คณะผู้บริหารและทีมงานสำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
๒ เมษายน ๒๕๖๕

Photos from Enlighten Corporation - Law Practice's post 23/03/2022

🌼💛 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ทีมงานบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับมูลนิธิธรรมทานกุศลจิต และพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา ให้การต้อนรับ พระอาจารย์วินัยสุธี วัดธาตุทองและพระกากัน อโสโก (Bhikhu Ashoko) ดารา Bollywood จากประเทศอินเดีย ผู้เคยรับบทเป็นพระพุทธเจ้าในหนังเรื่องพระพุทธ มหาศาสดาโลก ที่ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา และรับมอบการถวายพระพุทธรูปสุโขทัยปางประทานพรขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว และสมเด็จองค์ปฐมขนาดหน้าตัก 20 นิ้วที่ทางผู้บริหารและทีมงานสำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทินฯ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างและถวายพระพุทธรูปทั้งสององค์เพื่อเข้าร่วมโครงการพลิกฟื้นพุทธ สุวรรณภูมิสู่พุทธภูมิ โครงการโดยพระกากัน อโสโก ในวันดังกล่าวด้วย จึงนำข่าวสารมาเล่าให้สมาชิกเพจร่วมกันอนุโมทนาค่ะ 🌼🌼

14/03/2022

🌼 สวัสดีวันจันทร์ค่ะ 🌼 วันนี้ที่สำนักงานเริ่มโครงการช่วยเหลือทีมงานในยุคข้าวยากหมากแพง ด้วยการแจกข้าวหอมมะลิ 5 กิโล และไข่ไก่เดือนละ 2 แผงให้กับทีมงานทุกคน 🌼 #เราจะผ่านไปด้วยกัน #เอนไลเทินคอร์ปอเรชั่น

12/01/2022

‼️ ในวันที่ 10 มค.65 แก๊งคอลเซ็นเตอร์ล่อลวงหญิงสาวรายหนึ่งได้เงินไปมากถึง 1,080,000 บาท

ผู้เสียหายอยู่กรุงเทพ ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้สคริปเดิมในการลวงให้โอนเงิน
1) อ้างเป็น ตร.สภ.เมืองเชียงใหม่
2) มีพัสดุส่งของไปจีนโดยมีชื่อเหยื่อเป็นผู้ส่ง
3) ข่มขู่ขอตรวจสอบบัญชีธนาคารโดยให้โอนเงินเข้าบัญชีแก๊งเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี โดยอ้างว่าส่งให้ตรวจสอบแล้วหากไม่มีความผิดจะโอนคืน
4) บังคับพูดคุยไม่ให้วางสายโทรศัพท์เพื่อไปปรึกษาใครได้
5) กดดัน ข่มขู่ด้วยอ้างชื่อตำรวจ, บัตรประจำตัว, รูปถ่ายการจับกุมเก่าๆจากอินเตอร์เน็ต (ครั้งนี้ใช้บัตรเจ้าหน้าที่ ปปง.)
6) เหยื่อหลงเชื่อ โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาที่แก๊งส่งมาให้
7) แก๊งบล็อกไลน์ ระงับการติดต่อสื่อสาร

😎เหล่าพนักงานโทรศัพท์ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างใช้สคริปเดิมๆในการล่อลวงเหยื่อ อาจจะเปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ อาทิ บัตรต่างๆ, ภาพต่างๆ แต่สคริปหลอกเป็นเหมือนเดิมคือ เริ่มจากพนักงาน DHL โทรมาแจ้งว่ามีพัสดุผิดกฎหมายส่งออกนอก แล้วจะโอนสายให้แจ้งความกับตำรวจปลอม แล้วตำรวจปลอมจะขู่เอาเงิน

🤬ตัวเลขความเสียหายปี 2564 มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความถูกหลอกในลักษณะนี้กับ สอท.กว่า 1,600 คน มูลค่าความเสียหายสูงกว่า 1,000 ล้านบาท

📢📢Please share
อย่าให้เพื่อนคุณรู้เป็นคนสุดท้าย
เพราะแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันตรายจริง

#ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ูมิรู้สู้ภัยอาชญากรรมไซเบอร์
#แก๊งคอลเซ็นเตอร์
#ตำรวจปลอม

‼️ ในวันที่ 10 มค.65 แก๊งคอลเซ็นเตอร์ล่อลวงหญิงสาวรายหนึ่งได้เงินไปมากถึง 1,080,000 บาท

ผู้เสียหายอยู่กรุงเทพ ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้สคริปต์เดิมในการลวงให้โอนเงิน
1) อ้างเป็น ตร.สภ.เมืองเชียงใหม่
2) มีพัสดุส่งของไปจีนโดยมีชื่อเหยื่อเป็นผู้ส่ง
3) ข่มขู่ขอตรวจสอบบัญชีธนาคารโดยให้โอนเงินเข้าบัญชีแก๊งเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี โดยอ้างว่าส่งให้ตรวจสอบแล้วหากไม่มีความผิดจะโอนคืน
4) บังคับพูดคุยไม่ให้วางสายโทรศัพท์เพื่อไปปรึกษาใครได้
5) กดดัน ข่มขู่ด้วยอ้างชื่อตำรวจ, บัตรประจำตัว, รูปถ่ายการจับกุมเก่าๆจากอินเตอร์เน็ต (ครั้งนี้ใช้บัตรเจ้าหน้าที่ ปปง.)
6) เหยื่อหลงเชื่อ โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาที่แก๊งส่งมาให้
7) แก๊งบล็อกไลน์ ระงับการติดต่อสื่อสาร

😎เหล่าพนักงานโทรศัพท์ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างใช้สคริปเดิมๆในการล่อลวงเหยื่อ อาจจะเปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ อาทิ บัตรต่างๆ, ภาพต่างๆ แต่สคริปหลอกเป็นเหมือนเดิมคือ เริ่มจากพนักงาน DHL โทรมาแจ้งว่ามีพัสดุผิดกฎหมายส่งออกนอก แล้วจะโอนสายให้แจ้งความกับตำรวจปลอม แล้วตำรวจปลอมจะขู่เอาเงิน

🤬ตัวเลขความเสียหายปี 2564 มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความถูกหลอกในลักษณะนี้กับ สอท.กว่า 1,600 คน มูลค่าความเสียหายสูงกว่า 1,000 ล้านบาท

📢📢Please share
อย่าให้เพื่อนคุณรู้เป็นคนสุดท้าย
เพราะแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันตรายจริง

#ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ูมิรู้สู้ภัยอาชญากรรมไซเบอร์
#แก๊งคอลเซ็นเตอร์
#ตำรวจปลอม

#1. หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานดีๆ บริษัทชั้นนำ ฝากประวัติที่ JOBTOPGUN.COM 07/01/2022

#1. หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานดีๆ บริษัทชั้นนำ ฝากประวัติที่ JOBTOPGUN.COM

ขณะนี้สำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งทนายความอาวุโส และทนายความนะคะ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานผ่าน Link ของ JOBTOPGUN นะคะ หรือติดต่อที่ Official Line: @elt-corp หรือ email: [email protected]

#1. หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานดีๆ บริษัทชั้นนำ ฝากประวัติที่ JOBTOPGUN.COM เว็บไซต์หางานอันดับหนึ่ง หางาน สมัครงาน รวมตำแหน่งงานมากที่สุด จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ งานดีๆ โอกาสดีๆ...

ปูทางบุญสู่พระเจ้าจักรพรรดิ (ไฟล์เสียง) : 5 ม.ค. 65 เช้า | หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก 05/01/2022

ปูทางบุญสู่พระเจ้าจักรพรรดิ (ไฟล์เสียง) : 5 ม.ค. 65 เช้า | หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

วันนี้ผู้บริหารสำนักงาน 2 ท่านไปถวายพระแก้วมรกต 3 ฤดู ขนาดหน้าตัก 30 นิ้วให้แก่วัดป่านาคำน้อย โดยมีพระอาจารย์หลวงพ่ออินทร์ถวายเมตตารับการถวาย

ปูทางบุญสู่พระเจ้าจักรพรรดิ (ไฟล์เสียง) : 5 ม.ค. 65 เช้า | หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกวัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานีแสดงธรรมเมื่อ เช้า วันพุธที่ 5 ....

01/01/2022

เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ นี้ ทีมงานผู้บริหารและทีมงานสำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวประสบพบเจอแต่ความสุขสวัสดี ประสบความสำเร็จ ร่ำรวยเงินทอง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สิ่งใดชอบด้วยธรรมไซร้ขอให้สมหวังดั่งใจหมาย สุขสันต์วันปีใหม่ทุกท่านค่ะ

07/12/2021

๗ ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและทีมงานสำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

05/12/2021

🌻 ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและทีมงานสำนักงานกฎหมาย บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 🌻

09/11/2021

🍀 วันนี้ทางสำนักงานฯ ได้จัดให้ทนายความและทีมงานของสำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทินฯ ได้รับการฉีดวัคซีน Moderna เป็นวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 สำหรับทีมงานที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายมา 2 เข็มก่อนหน้านี้ เพื่อให้ทั้งทีมงานและผู้รับบริการได้รับความมั่นใจและปลอดภัยในการให้บริการของเราค่ะ 🍀22/10/2021

๒๓ ตุลาคม
วันปิยมหาราช

น้อมรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและทีมงานสำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

13/10/2021

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
ธ สถิตในดวงใจ ตราบชั่วนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธศาสนาผู้บริหารและทีมงานบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Photos from หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย's post 06/10/2021

🌻 สำนักงานกฎหมายบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต ครอบครัวปิลันธน์โอวาท และผู้บริหารมูลนิธิธรรมทานกุศลจิต ได้มีจิตศรัทธาร่วมถวายปัจจัยกับพระอาจารย์หลวงพ่ออินทร์ถวาย วัดป่านาคำน้อยในโครงการจัดพิมพ์หนังสือประมวลพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์หลวงตามหาบัว 🌸

🍀ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกับพระอาจารย์หลวงพ่ออินทร์ถวายได้ตามโพสที่แชร์มานะคะ🌸

🌼สพพฺทานํ ธมมฺทานํ ชินาติ - การให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวง 🌼


#ทนายขวัญELT
#งานบุญงานกุศลELT

11/08/2021

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณะกรรมการและทีมงานบริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะกรรมการและทีมงาน #บริษัทเอนไลเทินคอร์ปอเรชั่นจำกัด

28/07/2021

ขอถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา
๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและทีมงาน สำนักงานกฎหมาย บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั้น จำกัด

27/07/2021

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพร ความว่า

อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทย สำแดงมุทิตาปราโมทย์ และถวายพระพรชัยมงคล

สมัยหนึ่ง เมื่อครั้งพุทธกาล พระเทวทัตจัดแจงให้ควาญปล่อยช้างดุร้ายชื่อนาฬาคิรี เข้าไปยังหนทางที่จะเสด็จออกบิณฑบาต หมายให้ช้างนั้นประทุษร้ายต่อพระชนม์ของพระพุทธองค์ ภิกษุต่างกราบทูลอาราธนาให้ทรงหลีกหลบ ส่วนคนทั้งหลายก็พากันวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัว สมัยนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงดำรงพระองค์มั่นคงด้วยพระกิริยาอันงามสง่า ทรงแผ่พระเมตตาจิตด้วยพระหฤทัยอ่อนโยน เต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาอย่างไม่มีประมาณ ช้างดุร้ายพลันได้สัมผัสพระเมตตาจิต ก็คลายพยศ ลดงวงลงแล้วค่อย ๆ ย่างเข้าไป พระผู้มีพระภาคทรงยกพระหัตถ์ขวาขึ้นลูบกระพองช้าง พลางตรัสประทานพระบรมพุทโธวาท ช้างนาฬาคิรีน้อมกายลงเอางวงลูบละอองธุลีพระบาทแล้วพ่นลงบนกระหม่อม ย่อตัวถอยกลับคืนสู่ที่ของตน ด้วยพุทธชัยมงคลเห็นอัศจรรย์ปานนี้ มหาชนจึงแซ่ซ้องสดุดีสรรเสริญพระพุทธคุณ ว่า “คนพวกหนึ่งย่อมฝึกช้างและม้า ด้วยใช้ท่อนไม้บ้าง ใช้ขอบ้าง ใช้แส้บ้าง ส่วนสมเด็จพระพุทธเจ้าผู้แสวงพระคุณใหญ่ ทรงทรมานช้างได้ โดยมิต้องใช้ท่อนไม้ มิต้องใช้ศัสตรา” ความอันกล่าวถึงเนื่องในพระพุทธประวัตินี้ เป็นตัวอย่างหนึ่งแห่งพระพุทธจริยาที่เปี่ยมด้วยเมตตาคุณ และพระพุทธจริยานี้เอง ย่อมแสดงให้เห็นอำนาจแห่งเมตตาว่ามีคุณปานใด

สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเป็นอัครพุทธศาสนูปถัมภก ทรงทราบกระจ่างถึงหนทางประสบชัยมงคลอันต้องตรงตามวิถีแห่งพระพุทธจริยา จึงทรงตั้งพระบรมราชปณิธานที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัยเมตตาต่อพสกนิกรสืบมา ทรงแผ่พระมหากรุณามาโอบอุ้มคุ้มครองให้มหาชนทั่วหน้าได้รับความผาสุกเกษมโสตถิ์ ยังให้ทรงสำเร็จประโยชน์ในการประกอบพระราชกรณียกิจด้วยดี สมพระราชสัตยาธิษฐานที่จะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

ณ อุดมสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา อาตมภาพขออัญเชิญนิพนธคาถา แห่งสุขาภิยาจนคาถา มากล่าวอ้างเป็นสัจจวาจา ว่า

มาตา ปิตา จ อตฺรชํ นิจฺจํ รกฺขนฺติ ปุตฺตกํ
เอวํ ธมฺเมน ราชาโน ปชํ รกฺขนฺตุ สพฺพทา ฯ

ความว่า “มารดาและบิดา ย่อมถนอมบุตรน้อย อันบังเกิดในตนเป็นนิตย์ฉันใด พระราชาจงทรงรักษาประชาราษฏร์โดยชอบ ในกาลทั้งปวงฉันนั้น”

ด้วยเดชะแห่งสัจจวาจานี้ ขอราษฎรทั้งปวงจงสมัครสมานสามัคคี ประพฤติปฏิบัติตนตามหน้าที่โดยสุจริตธรรม พร้อมเพรียงกัน ทำนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้วัฒนาสถาพร เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้ทรงตั้งพระราชหฤทัย ที่จะทรงรักษาประชาราษฎร์โดยชอบ ดุจดั่งบิดรมารดา จักได้ทรงบริบูรณ์ด้วยพระกำลังอันมั่นคง ในอันที่จะทรงปกป้องคุ้มครองพสกนิกรไทยสืบไป

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และพระราชกุศลธรรมจริยา จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทย ตราบจิรัฏฐิติกาล เทอญ.

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพร ความว่า

อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทย สำแดงมุทิตาปราโมทย์ และถวายพระพรชัยมงคล

สมัยหนึ่ง เมื่อครั้งพุทธกาล พระเทวทัตจัดแจงให้ควาญปล่อยช้างดุร้ายชื่อนาฬาคิรี เข้าไปยังหนทางที่จะเสด็จออกบิณฑบาต หมายให้ช้างนั้นประทุษร้ายต่อพระชนม์ของพระพุทธองค์ ภิกษุต่างกราบทูลอาราธนาให้ทรงหลีกหลบ ส่วนคนทั้งหลายก็พากันวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัว สมัยนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงดำรงพระองค์มั่นคงด้วยพระกิริยาอันงามสง่า ทรงแผ่พระเมตตาจิตด้วยพระหฤทัยอ่อนโยน เต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาอย่างไม่มีประมาณ ช้างดุร้ายพลันได้สัมผัสพระเมตตาจิต ก็คลายพยศ ลดงวงลงแล้วค่อย ๆ ย่างเข้าไป พระผู้มีพระภาคทรงยกพระหัตถ์ขวาขึ้นลูบกระพองช้าง พลางตรัสประทานพระบรมพุทโธวาท ช้างนาฬาคิรีน้อมกายลงเอางวงลูบละอองธุลีพระบาทแล้วพ่นลงบนกระหม่อม ย่อตัวถอยกลับคืนสู่ที่ของตน ด้วยพุทธชัยมงคลเห็นอัศจรรย์ปานนี้ มหาชนจึงแซ่ซ้องสดุดีสรรเสริญพระพุทธคุณ ว่า “คนพวกหนึ่งย่อมฝึกช้างและม้า ด้วยใช้ท่อนไม้บ้าง ใช้ขอบ้าง ใช้แส้บ้าง ส่วนสมเด็จพระพุทธเจ้าผู้แสวงพระคุณใหญ่ ทรงทรมานช้างได้ โดยมิต้องใช้ท่อนไม้ มิต้องใช้ศัสตรา” ความอันกล่าวถึงเนื่องในพระพุทธประวัตินี้ เป็นตัวอย่างหนึ่งแห่งพระพุทธจริยาที่เปี่ยมด้วยเมตตาคุณ และพระพุทธจริยานี้เอง ย่อมแสดงให้เห็นอำนาจแห่งเมตตาว่ามีคุณปานใด

สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเป็นอัครพุทธศาสนูปถัมภก ทรงทราบกระจ่างถึงหนทางประสบชัยมงคลอันต้องตรงตามวิถีแห่งพระพุทธจริยา จึงทรงตั้งพระบรมราชปณิธานที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัยเมตตาต่อพสกนิกรสืบมา ทรงแผ่พระมหากรุณามาโอบอุ้มคุ้มครองให้มหาชนทั่วหน้าได้รับความผาสุกเกษมโสตถิ์ ยังให้ทรงสำเร็จประโยชน์ในการประกอบพระราชกรณียกิจด้วยดี สมพระราชสัตยาธิษฐานที่จะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

ณ อุดมสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา อาตมภาพขออัญเชิญนิพนธคาถา แห่งสุขาภิยาจนคาถา มากล่าวอ้างเป็นสัจจวาจา ว่า

มาตา ปิตา จ อตฺรชํ นิจฺจํ รกฺขนฺติ ปุตฺตกํ
เอวํ ธมฺเมน ราชาโน ปชํ รกฺขนฺตุ สพฺพทา ฯ

ความว่า “มารดาและบิดา ย่อมถนอมบุตรน้อย อันบังเกิดในตนเป็นนิตย์ฉันใด พระราชาจงทรงรักษาประชาราษฎร์โดยชอบ ในกาลทั้งปวงฉันนั้น”

ด้วยเดชะแห่งสัจจวาจานี้ ขอราษฎรทั้งปวงจงสมัครสมานสามัคคี ประพฤติปฏิบัติตนตามหน้าที่โดยสุจริตธรรม พร้อมเพรียงกัน ทำนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้วัฒนาสถาพร เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้ทรงตั้งพระราชหฤทัย ที่จะทรงรักษาประชาราษฎร์โดยชอบ ดุจดั่งบิดรมารดา จักได้ทรงบริบูรณ์ด้วยพระกำลังอันมั่นคง ในอันที่จะทรงปกป้องคุ้มครองพสกนิกรไทยสืบไป

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และพระราชกุศลธรรมจริยา จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทย ตราบจิรัฏฐิติกาล เทอญ.

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

#คุยกฎหมายกับทนายELT ความรู้กฎหมายจากประเด็นข่าวดัง
Re-run: #รายการคุยกฎหมายกับทนายELT Series พาองค์กรฝ่าวิกฤติ COVID-19 ในเรื่องของกระบวนการฟื้นฟูกิจการ EP.5/5
Live EP.4/5 กระบวนการฟืนฟูกิจการ
Re-run - รายการคุยกฎหมายกับทนาย ELT Series พาองค์กรฝ่าวิกฤต COVID-19 เรื่องกระบวนการฟื้นฟูกิจการ EP.2
Live: Series พาองค์กรฝ่าวิกฤติ COVID 19 - กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ตอนที่ 2
รายการคุยกฎหมายกับทนาย ELT เรื่องกระบวนการฟื้นฟูกิจการ EP.1/5 วันที่ 9 May 2020
คุยกฎหมายกับทนาย ELT หัวข้อ เหตุเลิกจ้าง...โดยนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
คุยกฎหมายกับทนาย ELT หัวข้อ วิกฤติ COVID-19 เป็นเหตุสุดวิสัยในการไม่ชำระหนี้ได้หรือไม่

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


41 อาคารพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา ซอยพัฒนาการ 64 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เ
Bangkok
10250

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 20:00
อังคาร 09:00 - 20:00
พุธ 09:00 - 20:00
พฤหัสบดี 09:00 - 20:00
ศุกร์ 09:00 - 20:00
เสาร์ 09:00 - 20:00
อาทิตย์ 09:00 - 20:00
Bangkok การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Dharmniti Seminar & Training Dharmniti Seminar & Training
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ ถนนประชาชื่น 20 แขวงบางซื่อ เขตบางซื
Bangkok, 10800

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด Dharmniti Seminar and Training Co.,Ltd.

ทนายคลายทุกข์ ทนายคลายทุกข์
194 รามอินทรา52/1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
Bangkok, 10230

ประธานเครือข่าย ทนายคลายทุกข์ วิทยากรฝึกอบรม กฎหมาย/ทวงหนี้ คอลัมนิสต์โพสทูเดย์ Cop magazine

Pongpasin & Associates Pongpasin & Associates
Bangkok

Full-cycle Legal Services with Extensive Experience Lawyers ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

CTAB Attorneys Association CTAB Attorneys Association
Bangkok, 10240

ส่งเสริม อบรม พัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป

สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข - Udomsuk สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข - Udomsuk
สน.อุดมสุข เลขที่ 306 ถ.รามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10250

สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข

มุมกาแฟ คนสอบ Tax Auditor-TA BY AJ.Artit มุมกาแฟ คนสอบ Tax Auditor-TA BY AJ.Artit
วิภาวดี-รังสิต
Bangkok, 10210

บริการทางวิชาการ ความรู้ด้านการสอบใบอนุญาต Tax Auditor และความรู้ทางวิชาชีพบัญชี

สถานีกฎหมายอวกาศ - S**ce Law Station สถานีกฎหมายอวกาศ - S**ce Law Station
Thailand
Bangkok

Platform แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ และผู้สนใจ

Thailand Bike Tours - B.S.T Adventure Travel Thailand Bike Tours - B.S.T Adventure Travel
98/10 Mind Hof Village, Romklao Rd, Klongsampraves, Ladkrabang
Bangkok, 10520

Operating for Indochina Bike Tours which mean doing the best package service for Adventure Cyclist's Travelers Across Thailand to Cambodia and Vietnam. And the most convenient for Thailand Visa Application Service...

Aequitas Aequitas
Bangkok

A personal blog to share knowledge about legal English, the language of the law, and legal translation

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเม คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเม
ถนนสามเสน
Bangkok, 10300

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การส

Tax and Biz Law Tax and Biz Law
87/489 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน
Bangkok, 10150

ผู้เชี่ยวชาญภาษีอสังหาริมทรัพย์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีการปรับโครงสร้างองค์กร

DPO Thailand DPO Thailand
179 Bangkok City Tower, 5th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek Sub-District, Sathorn District.
Bangkok, 10120

Our privacy law consultants have the experience, expertise, and resources to provide advisory and implementation services of data privacy and cybersecurity in order to assist your organization to be more strengthen.