Freight Rangers Co.,Ltd

One stop service freight and logistics.
ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก

#FreightRangers ตัวแทนนำเข้าและส่งออกสินค้า พร้อมให้บริการ
ด้วยประสิทธิภาพของบุคลากรและเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารด้านการขนส่งสินค้า ความมุ่งมั่นที่จะให้สินค้าของท่านไปถึงจุดหมายปลายทาง เพราะเราเชื่อว่าการขนส่งสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า โดยหน้าที่หลักของเรานั้นจะให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งครบวงจร #OneStopService
บริการ #ทางอากาศ
• บริการเฟรท
• บริการรับส่งสินค้าส่งอ

10/06/2024

“Singapore Port Congestion”

ท่าเรือสิงคโปร์เจอปัญหาความแออัดหน้าท่าส่งผลต่อการน าเข้าส่งออกของไทย

-serve News

ท่าเรือสิงคโปร์ เป็นท่าเรือถ่ายล าที่ส าคัญมากส าหรับการขนส่งสินค้าของ
ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ ตู้คอนเทนเนอร์จะถูกขนส่งจาก
ประเทศไทยด้วยเรือขนาดเล็ก (Feeder Vessel) ส าหรับสินค้าที่ส่งออกไปใน
ภูมิภาคที่ไกลออกไป เช่น อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป และอเมริกา
โดยตู้คอนเทนเนอร์จะต้องขนถ่ายลงที่ท่าเรือ สิงคโปร์เพื่อรอเรือแม่ (Mather
Vessel) เข้ามาจอดเทียบท่ารับขนส่งสินค้าต่อไป ในส่วนของสินค้าที่น าเข้ามาก็
เช่นเดียวกันตู้คอนเทนเนอร์จะมารอพักเพื่อรอขนส่งเข้ามาประเทศไทย ส าหรับ
เส้นทางขนส่งของเรือแม่จะเริ่มต้นที่ท่าเรือในประเทศจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี ใน
สถานการณ์ทั่วไปท่าเรือสิงคโปร์สามารถรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าได้เป็น
อย่างดี มีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าจากการรวบรวมล่าสุดในปี 2022 จ านวน
37.29 ล้านทีอียู (ท่าเรือ Shanghai เป็นท่าเรืออันดับหนึ่ง มีปริมาณตู้คอนเทน
เนอร์ผ่านท่าจ านวน 47.28 ล้าน TEU)
เรือจ านวนมากไม่สามารถเข้าเทียบท่าในท่าเรือสิงคโปร์ได้ ต้องจอดรอหน้า
ท่า 7-10 วัน ปัญหาเหล่านี้เริ่มก่อตัวขึ้นช่วงปลายเดือนพฤษภาคม เมื่อรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นภาษีสกัดสินค้าจากจีน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
ครอบคลุมสินค้าจีนจีนคิดเป็นมูลค่า 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ (ราว 6.6 แสนล้าน
บาท) ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าของจีนพยายามส่งออกสินค้าเพื่อให้ทันก่อนการบังคับ
ใช้ภาษีดังกล่าว ปริมาณการส่งออกสินค้าของจีนจึงเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลให้ปริมาณ
เรือจ านวนมากมาแออัดที่ท่าเรือสิงคโปร์(port congestion) ประกอบกับปัญหา
ความแออัดในเส้นทางการเดินเรือจากความล่าช้ากรณีเรือต้องเดินทางอ้อม
แหลมกู๊ดโฮปของแอฟริกาใต้และยังพบว่า port Durban และ Cape Town ของ
แอฟริกาใต้ก็พบกับปัญหาความหนาแน่นหน้าท่าสะสมยาวนานมีเรือรอเข้าเทียบ
ท่าต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 80 ล า ปริมาณตู้กว่า 60,000 TEU มีความล่าช้า 7-14 วัน
ตั้งแต่มีการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งสินค้ามาใช้เส้นทางนี้

07/06/2024
04/06/2024

ยื่นต้นทุน

🔴ROVERS หรือ Rules of Origin Verification System คือ ระบบการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติด้านแหล่งกำเนิดสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับสินค้าที่จะส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement)( FTA) ที่ไทยทำกับประเทศต่าง ๆ

🔴ROVERS เป็นระบบที่กรมการค้าต่างประเทศ (Foreign Trade Department)กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบและออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า(Certificate of Origin) จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ส่งออกตรวจสอบได้ด้วยตนเองว่าสินค้าที่ต้องการส่งออก มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับสิทธิลดหย่อน หรือยกเว้นภาษีนำเข้า (import duty exemption) ภายใต้ FTA หรือไม่ โดยการกรอกรายละเอียดตามขั้นตอนต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตให้ถูกต้อง

🔴ระบบ ROVERS นอกจากจะช่วยรองรับปริมาณการตรวจสอบแหล่งกำเนิดสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น หลังจาก FTA ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ เริ่มทยอยมีผลบังคับใช้แล้ว ยังช่วยให้ผู้ส่งออกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย จากเดิมที่ต้องนำเอกสารหลักฐานการผลิตทั้งหมดมาแสดง เพื่อขอให้กรมการค้าต่างประเทศ (Foreign Trade Department) ตรวจสอบแหล่งกำเนิดสินค้า ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน

🔴แต่ภายใต้ ROVERS ระบบจะทำการตอบกลับผลการตรวจสอบแหล่งกำเนิดสินค้ามาทันที ทำให้ผู้ส่งออกมีความคล่องตัวมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจ

🔴ขั้นตอนการใช้งาน ROVERS มีดังนี้

🔴1)การขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานใน ROVERS ผู้ส่งออกต้องยื่นเอกสารสำคัญต่าง ๆ อาทิ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration) สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(Value Added Tax Registration) (กรณีนิติบุคคล) และ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID)(กรณีบุคคลธรรมดา) และสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (Factory Operation Permit) เป็นต้น เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

🔴2)การยื่นคำขอให้ตรวจสอบแหล่งกำเนิดสินค้า (Origin Verification) ผู้ส่งออก (Exporter) ต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำขอฯ หรือเรียกคำขอฯ ที่ได้บันทึกไว้ และดำเนินการต่อโดยการบันทึกหรือแก้ไขข้อมูลการผลิตจากนั้นจึงส่งคำขอฯ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เมื่อระบบแจ้งผลการตรวจสอบแหล่งกำเนิดสินค้าแล้วผู้ส่งออก (Exporter) ต้องพิมพ์คำรับรองการผลิตสินค้า เพื่อนำไปยื่นขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่กรมการค้าต่างประเทศ (Foreign Trade Department) ต่อไป
ปัจจุบันประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะทำ FTA กับประเทศต่าง ๆ อีกมาก อาทิ นิวซีแลนด์ (New Zealand) สหรัฐฯ (USA) ญี่ปุ่น (Japan) ฯลฯ ซึ่งหากประสบความสำเร็จและเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อใด จะทำให้ต้องมีการตรวจสอบและรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ FTA เพิ่มขึ้น

🔴ดังนั้น การนำระบบ ROVERS มาใช้จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกมีความคล่องตัว และสามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ได้อย่างเต็มที่

🔴สรุป

🔴Rules of Origin Verification System หรือ ROVERS คือ ระบบตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด

🔴ผู้ผลิตจะต้องยื่นสูตรการผลิต (Production Formula) ชี้แจงรายการวัตถุดิบ (Description of Raw Material) ราคาวัตถุดิบ (Raw Material price) ค่าแรง (Labor Cost) ค่าใช้จ่ายของสินค้า เพื่อคำนวณต้นทุนการผลิต (Production Cost)

🔴ผู้ส่งออก (Exporter) เป็นผู้ขอ FORM แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ผลิตให้ใช้ต้นทุนร่วม หรือ อนุญาตให้ผู้ส่งออกนำข้อมูลต้นทุนการผลิตไปยื่นขอตรวจสอบคุณสมบัติด้านถิ่นกำเนิด


#ครูนัทรักทุกคน❤️
#ภาษาอังกฤษวันละหลายคำกับครูนัท

03/06/2024

เจ้าของ เรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ใหญ่สุดในโลก คือใคร ? /โดย ลงทุนแมน
ในธุรกิจสายเรือตู้คอนเทนเนอร์ ชื่อที่เราคุ้นหูมากที่สุด ก็น่าจะนึกถึง Maersk หรือไม่ก็ Evergreen

รู้ไหมว่า 2 เจ้านี้ไม่ใช่สายเรือขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เป็นบริษัทชื่อว่า Mediterranean Shipping Company หรือ MSC

โดยตอนนี้ MSC มี

- เรือขนส่งทั้งหมด 830 ลำ
- มีการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ต่อปี 24.5 ล้านตู้

แซงหน้า Maersk อดีตแชมป์สายเรือขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากเดนมาร์ก ไปในปี 2022

โดยเจ้าของ MSC เป็นคู่สามีภรรยา ที่ปั้นอาณาจักรธุรกิจจากเรือ 1 ลำเท่านั้น

มาวันนี้ ทั้งคู่ครองตำแหน่งมหาเศรษฐีอันดับที่ 45 ของโลกร่วมกัน ด้วยความมั่งคั่งคนละ 1.3 ล้านล้านบาท หรือรวมกันมากถึง 2.6 ล้านล้านบาท

เรื่องราวของ MSC จากเรือลำเดียว สู่กองทัพเรือที่ขนส่งสินค้าไปทั่วโลก เป็นมาอย่างไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
MSC มีจุดเริ่มต้นมาจากสามีภรรยาคู่หนึ่ง
คุณ Gianluigi Aponte และคุณ Rafaela Aponte-Diamant

ทั้งคู่เจอกันในปี 1969 โดยคุณ Rafaela เดินทางไปเที่ยวเกาะคาปรีในอิตาลี แล้วได้พบกับคุณ Gianluigi ซึ่งเป็นกัปตันเรือเฟอร์รี

ต่อมาในปี 1970 ทั้งคู่ได้เริ่มต้นธุรกิจเรือขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยเริ่มจากเรือแค่ 1 ลำ ด้วยเงินที่กู้มาราว 10 ล้านบาท

หลังจากนั้น MSC ก็เติบโตไปพร้อมกับการค้าขายระหว่างประเทศทั่วโลก และในปี 1978 ก็ได้ย้ายสำนักงานใหญ่ มาอยู่ที่เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนถึงทุกวันนี้

ต่อมาในปี 1988 ครอบครัว Aponte ตัดสินใจขยายมาสู่ธุรกิจเรือสำราญ ด้วยการซื้อ Monterey ซึ่งทุกวันนี้อยู่ภายใต้ชื่อ MSC Cruises

และในปีเดียวกันนั้น MSC ก็ได้ก่อตั้งบริษัท MEDLOG ที่จะเน้นการขนส่งภายในประเทศ รวมถึงบริการคลังสินค้า เพื่อให้บริการของ MSC ครบวงจรมากขึ้น

เท่านั้นยังไม่พอ ในปี 2000 ครอบครัว Aponte ก็ได้ก่อตั้ง Terminal Investment Limited (TiL) ซึ่งเป็นธุรกิจดูแลท่าเรือ เพื่อรักษาความปลอดภัยของท่าเทียบเรือของ MSC โดยเฉพาะอีกด้วย

นั่นเลยทำให้ทุกวันนี้ MSC Group ของครอบครัว Aponte ประกอบไปด้วย 4 บริษัท คือ

1) MSC Mediterranean Shipping Company : ธุรกิจเรือขนส่งระหว่างประเทศ ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ รวมไปถึงเครื่องบิน

2) MSC Cruises : ธุรกิจเรือสำราญ

3) MEDLOG : ธุรกิจขนส่งภายในประเทศ ทั้งเรือและรถบรรทุก ซึ่งครอบคลุมหลายประเทศทั่วโลก

4) Terminal Investment Limited (TiL) : ธุรกิจจัดการท่าเรือ

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจหลัก ก็ยังเป็นเรือขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ที่ทำให้ MSC กลายมาเป็นสายเรือขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งในแง่ของจำนวนเรือ และส่วนแบ่งตลาด

รวมไปถึง ผลักดันให้รายได้ของ MSC Group เติบโตแบบก้าวกระโดด

ปี 2020 รายได้ 1,149,600 ล้านบาท
ปี 2021 รายได้ 2,735,200 ล้านบาท
ปี 2022 รายได้ 3,425,000 ล้านบาท

ซึ่งหลัก ๆ แล้ว มาจากอัตราค่าระวางเรือ ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จากความต้องการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น และเกิดการขัดข้องในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเดินเรือ ในช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมา

ส่งผลดีต่อทั้ง MSC, MEDLOG และ TiL
โดยในปี 2022 MSC มีกำไรกว่า 1,435,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่สูงถึง 42% เลย

ต้องบอกว่ากำไรตรงนี้ เข้ากระเป๋าผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทเต็ม ๆ ซึ่งก็คือ คุณ Gianluigi และคุณ Rafaela ที่ถือหุ้นอยู่คนละ 50% นั่นเอง

โดยความมั่งคั่งของทั้งคู่ ก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยเช่นกัน จนกลายมาเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยอันดับ 1 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และรวยเป็นอันดับที่ 45 ของโลก ซึ่งทั้งคู่มีมูลค่าทรัพย์สินเท่า ๆ กัน อยู่ที่คนละ 1.3 ล้านล้านบาท

แต่ทั้งนี้ พวกเขาได้ส่งไม้ต่อเรื่องการบริหารงาน ให้กับลูกชายและลูกสาว เรียบร้อยแล้ว

โดยให้คุณ Diego ลูกชาย ดำรงตำแหน่ง CEO
และคุณ Alexa ลูกสาว ดำรงตำแหน่ง CFO
ซึ่งทั้งสองยังคงขยายกิจการไปยังธุรกิจอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

ส่วนตอนนี้คุณ Gianluigi ย้ายไปดำรงตำแหน่ง Executive Chairman ของบริษัท
และคุณ Rafaela ดูแลการตกแต่งภายในของเรือสำราญ รวมถึงเป็นกรรมการในบอร์ดของ MSC Foundation องค์กรการกุศลของครอบครัว

ทั้งหมดนี้ ก็คือเรื่องราว MSC Group ของครอบครัว Aponte ที่ได้กลายเป็นสายเรือขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากจุดเริ่มต้นจากเรือแค่ 1 ลำ และดำเนินธุรกิจมานานกว่า 50 ปี..
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงทุนแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References
-https://www.forbes.com/profile/gianluigi-aponte/?list=rtb/&sh=12c84cf34518
-https://www.forbes.com/profile/rafaela-aponte-diamant/?list=rtb/&sh=7518541f1bdc
-https://www.ti-insight.com/briefs/msc-group-whats-driving-profits/
-https://www.msc.com/en/about-us/msc-group
-https://www.forbesmiddleeast.com/billionaires/world-billionaires/meet-rafaela-aponte-diamant-the-worlds-richest-self-made-woman
-https://www.medlog.com/en/history
-https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_container_shipping_companies

31/05/2024

17/05/2024

NOTICE TO CUSTOMERS

Please be informed that there will be Rate Restoration apply for shipments
from Thailand with following details shown as below:

Rate Restoration( )
Destination : Intra Asia
Effective : Jun 1st 2024
Quantum : Usd 100/Container
Container Type : Dry Container

Thank you for your understanding and continue support Wan Hai. Should
be any further information or questions may require, please do not hesitate
to contact us.
Regards,
Wan Hai Line

16/05/2024

🚢what type of cargo ships have you sailed on?

🛳️ Dive into the fascinating world of maritime transport and Discover the various types of cargo ships that keep our global trade afloat.

📚Download our Combo Pack For Combo Pack
🔗Link in Comments!

Preliminary Determinations in the AD Investigations of Aluminum Extrusions from Multiple Countries 14/05/2024

ITA's Anti-Dumping Preliminary Affirmative Determinations - Aluminum Extrusions from 14 Countries


The International Trade Administration (ITA) issued preliminary affirmative dumping determinations for aluminum extrusions for 14 countries of origin on May 7, 2024. The countries included are China, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Italy, Malaysia, Mexico, South Korea, Taiwan, Thailand, Turkey, the United Arab Emirates, and Vietnam.

The Anti-Dumping duty rates can be found via the following link based on each country of origin for aluminum extrusions entered for consumption or withdrawn from a warehouse for consumption on or after May 7, 2024. Please note Anti-Dumping duty liability could be retroactive if the ITA advises at a later date.

https://www.trade.gov/preliminary-determinations-ad-investigations-aluminum-extrusions-multiple-countries

The Scope Investigations have been expanded and could possibly be further expanded based on the ITA’s determinations. See below notices from the Federal Register for additional information pertaining to each country of origin.

People's Republic of China [A–570–158]

Colombia [A–301–806]

Ecuador [A–331–804]

India [A–533–920]

Indonesia [A–560–840]

Italy [A–475–846]

Republic of Korea [A–580–918]

Malaysia [A–557–826]

Mexico [A–201–860]

Taiwan [A–583–874]

Thailand [A–549–847]

Republic of Turkiye [A–489–850]

United Arab Emirates [A–520–810]

Socialist Republic of Vietnam [A–552–837]

Importers should extensively review their finished and
material component aluminum extrusions products to
ascertain if Anti-Dumping duty rates are applicable.

Seeking legal counsel who specializes in Anti-Dumping is highly recommended.

Any further questions should be sent to [email protected]

Preliminary Determinations in the AD Investigations of Aluminum Extrusions from Multiple Countries This is a fact sheet for the preliminary determinations of AD investigations of Aluminum Extrusions from 14 Trading Partners.

08/05/2024

รถไฟขนส่งสินค้าใหม่ เชื่อมการค้า ‘จีน-ลาว-ไทย-มาเลย์’

🚂🚂🚂

รถไฟขนส่งสินค้าด่วนจีน-ลาว-ไทย-มาเลเซีย ขบวนแรกได้ออกเดินทางจากนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เพื่อไปยังมาเลเซียแล้ว ถือเป็นก้าวสําคัญในการเชื่อมต่อการค้าระดับภูมิภาค

รถไฟขบวนแรกนี้มีทั้งหมด 30 ตู้ บรรทุกจอ LCD และรถยนต์พลังงานใหม่ เดินทางด้วยเส้นทางรถไฟลาว-จีน จากนั้นจะเปลี่ยนไปใช้โครงข่ายรถไฟใน สปป.ลาว และไทย เพื่อเดินทางต่อไปยัง Port Klang เมืองท่าในมาเลเซีย

ทั้งนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเส้นทางดังกล่าวมายังไทยจะใช้เวลา 5 วัน และเดินทางไปยังมาเลเซียเป็นเวลา 8 วัน ซึ่งช่วยลดเวลาในการขนส่งลงประมาณ 50% เมื่อเทียบกับการขนส่งทางเรือจากเมืองชินโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน

ขณะที่ ผู้เชี่ยวชาญมองว่าเส้นทางขนส่งสายใหม่นี้ไม่เพียงแต่จะช่วยสนับสนุนเส้นทางรถไฟลาว-จีน แต่ยังส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของจีน สปป.ลาว ไทย และมาเลเซียให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้การค้าระหว่างมณฑลเสฉวนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ รถไฟด่วนเส้นนี้ได้ช่วยลดทอนระยะเวลาในการขนส่งจากไทยไปยังตะวันตกเฉียงใต้ของจีนอย่างเห็นได้ชัด จาก 1 สัปดาห์หากเป็นการขนส่งทางเรือ เหลือเพียง 1-2 วัน

#ขนส่ง

07/05/2024

ไทยนำเข้า สินค้าเกษตร อะไรบ้าง จากประเทศเพื่อนบ้าน
- แพลตฟอร์ม Blockdit Invest แอปโซเชียลแรก ที่ผู้ใช้สามารถให้ความเห็นต่อ หุ้นรายตัว ทั้งหุ้นไทย หุ้นอเมริกา ลองใช้ได้ที่ Blockdit.com/download เลือกแถบเมนู Invest

Photos from ชมรมชิ้ปปิ้งช่วยกันนะ's post 04/05/2024
30/04/2024

We also here. WCA

Join us in welcoming our new member this week:

✴️ Freight Rangers Co.,Ltd
Learn more: https://ow.ly/ozIW50RoKk3

Get exclusive member benefits updates and the latest network news by following us on social media.

30/04/2024

Dear Value customers,

Please be informed that our office will be closed due to Labor Day on 01 May 2024, Wednesday.

We will resume to work on 02 May 2024, Thursday.

Thanks in advance for your kind understanding.

รู้ไหม ? 31 มณฑลจีน ชอบสินค้าอะไรของไทย 27/04/2024

#ส่งออกจีน

รู้ไหม ? 31 มณฑลจีน ชอบสินค้าอะไรของไทย “ภูมิธรรม” สั่งพาณิชย์ วิเคราะห์สินค้าส่งออกศักยภาพไปจีน ชี้ช่องทางให้ภาคธุรกิจไทย หาโอกาส รุกตลาดจีนรา....

Photos from กรมศุลกากร : The Customs Department's post 25/04/2024
Photos from Thairath - ไทยรัฐออนไลน์'s post 25/04/2024

โดยพื้นที่ กทม. รถบรรทุกห้ามใช้เส้นทางในเวลาดังนี้

• รถบรรทุกก๊าซ-วัตถุไฟ ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถพ่วง ห้ามวิ่งในเวลา 06.00-22.00 น. ทุกวัน เว้นวันอาทิตย์
• รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ห้ามวิ่งในเวลา 06.00-09.00 น. และเวลา 16.00-20.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
• รถบรรทุกอื่น เช่น บรรทุกซุง, เสาเข็ม ห้ามวิ่งในเวลา 06.00-21.00 น.

24/04/2024

THE ONE of Expertise in THAILAND !

17/04/2024

องค์ประกอบของรถยนต์มีอะไรบ้าง ?

เครื่องยนต์ และส่วนประกอบ:

ในหลักการแยกประเภทพิกัดเราจะแบ่งเป็น
-ส่วนของเครื่องยนต์ (84.07,84.08)
-ส่วนของชิ้นส่วนตัวถังและอุปกรณ์อื่นๆ

โพสต์นี้เราจะอธิบายในเรื่องของ ส่วนประกอบของรถยนต์ เเบ่งได้เป็น2 ส่วน คือ
- ส่วนประกอบภายใน ประกอบด้วย ระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ช่วงล่างไฟฟ้าเครื่องยนต์ ไฟฟ้าตัวถัง เเละ
- ส่วนประกอบภายนอก ประกอบด้วย ตัวถังรถ เเละยาง

องค์ประกอบของรถยนต์มีอะไรบ้าง

ระบบเครื่องยนต์ :

เป็นตัวสร้างพลังงานในตัวที่สามารถทำให้รถขับเคลื่อนที่ได้ โดยแบ่งออกตามกำลังขับเคลื่อนดังต่อไปนี้

- รถที่ใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีน (น้ำมันเบนซิน)
- รถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเชล
- รถไฮบริด (Hybrid vehicle)
- รถพลังงานไฟฟ้า (EV)
- รถฟูเอลเซลไฮบริด (Fuel cell hybrid vehicle)

ระบบส่งกำลัง :

หน้าที่ของระบบส่งกำลัง (Power train System) คือ การถ่ายทอดการหมุนของเครื่องยนต์ ไปยังล้อ เพื่อให้เคลื่อนที่ได้ ระหว่างทางการส่งกำลังหมุนไปนี้ ก็จะผ่านส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ หลายส่วนคือ

ชุดคลัตช์ (Clutch) 8708.93
ชุดเกียร์ (Transmission) 8708.40
เพลาขับ (Drive shaft) 8708.50
ชุดเฟืองท้าย (Differential) 8708.99
เพลา (Axle) - 8708.50
ล้อ (Wheel) - 8708.70

สำหรับรถยนต์ ที่ขับเคลื่อนล้อหน้า จะมีเพลาขับต่อออกจาก ชุดเฟืองท้าย ไปหมุนล้อโดยตรง การพัฒนาระบบส่งกำลังของรถยนต์ แต่ละบริษัทผู้ผลิต ก็อาจแตกต่างกันไปบ้าง แต่โดยหลักแล้ว มีจุดประสงค์เดียวกันคือ ส่งกำลังหมุนจากเครื่องยนต์ไปที่ล้อ

การทำงานของระบบส่งกำลัง เริ่มต้นที่ตัวเครื่องยนต์หมุน ในส่วนของเพลาข้อเหวี่ยง ก็จะมีแกนต่อออกมายึด กับล้อช่วยแรง (Fly Wheel) เมื่อเครื่องยนต์หมุน ล้อช่วยแรงก็หมุนไปด้วย ชุดคลัตช์ (Clutch)ที่ติดตั้งอยู่ในระบบ จะมาช่วยรับแรงหมุนนี้ ส่งผ่านไปตามเพลาคลัตช์ (Clutch shaft) เข้าไปสู่ห้องเกียร์ (Transmission) ภายในห้องเกียร์ ก็จะมีฟันเฟืองโลหะ หลายขนาดแตกต่างกันไปตามความเร็วที่ต้องการใช้

ช่วงล่าง :

เป็นระบบรองรับน้ำหนักและการควบคุมของรถยนต์มีหน้าที่รองรับตัวถังรถ เพิ่มความสมดุลให้แก่ตัวรถยนต์ระบบช่วงล่างจะมีระบบรับแรงกระแทกและลดแรงสะเทือนให้น้อยลง ทำให้ควบคุมรถได้ดีขึ้น ช่วงล่างจะเป็นตัวควบคุม การขับ การเลี้ยว การหยุด โดยใช้อุปกรณ์เหล่านี้คือ

1. ระบบรองรับ (8708.80) ดุมล้อทั้งด้านหน้าและด้านหลังลดแรงกระเทืองมาจากยางรถ เช่น พวกสปริง โช้คอัพซอพเบอร์ เหล็กกันโคลง

2. ลูกหมากบังคับเลี้ยว (8708.94) ล้อด้านหน้าของรถถูกบังคับเลี้ยวด้วยระบบพวงมาลัย มี 2 แบบคือ
แบบเฟืองขับและเฟืองสะพาน(แร็คแอนด์พีเนียน) จะเปลี่ยนการเคลื่อนที่ของการหมุนพวงมาลัย เป็นการเคลื่อนที่ทางซ้ายหรือทางขวาของเฟืองสะพาน โครงไม่ชับซ้อน มีน้ำหนักเบา มีการเลี้ยวได้แม่นยำมั่นคง
แบบลูกปืนหมุนวน ระบบชับซ้อน จะมีลูกบอลจำนวนมากอยู่ระหว่างเพลาตัวหนอนและเพลาขวาง
3. ระบบเบรก จะช่วยชลอหรือหยุดการเคลื่นที่ของรถ (8708.30)
เบรกเท้า โดยทั่วไป ดิสก์เบรกใช้กับล้อหน้า ส่วนล้อหลังจะใช้ดิสก์เบรกหรือดรัมเบรก ประกอบด้วย แป้นเหยียบเบรก หม้อลมเบรก แม่ปั๊มเบรก วาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก(P วาล์ว) ดิสก์เบรก ดรัมเบรก
เบรกมือ โดยทั่วไปจะใช้จอดรถกลไกเบรกจะล็อกล้อหลัง การบำรุงรักษาจะต้องมีการปรับตั้งก้านดึงเบรกมือ
4. ยางและกระทะล้อ ทำให้รถยนต์เคลื่อนที่ตามผิวถนนได้

ไฟฟ้าเครื่องยนต์ :

ระบบไฟฟ้าในเครื่องยนต์หมายถึง ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์เท่านั้น ซึ่งใช้เพื่อการสตาร์ทเครื่องยนต์ และรักษาการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวมถึงแบตเตอรี่ซึ่งมันจะคอยจ่ายไฟไปยัง ชิ้นส่วนของไฟฟ้าทั้งหมด ระบบไฟชาร์ทจะคอยจ่ายไฟให้แบตเตอรี่ ระบบสตาร์ททำหน้าที่หมุนเครื่องยนต์ ระบบจุดระเบิดทำการจุดส่วนผสมน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ ทำให้เกิดแรงผลักดันในเสื้อสูบ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ มีความจำเป็นในการสตาร์ทเครื่องยนต์และทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ราบรื่น

หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบในระบบไฟฟ้าหลักๆมีดังนี้

- แบตเตอรี่รถยนต์ จ่ายกระแสไฟแรงต่ำไปยังคอยล์จุดระเบิดและเป็นตัวจ่ายไฟให้กับชิ้นส่วนไฟฟ้าต่างๆในรถ (85.07)
- มอเตอร์สตาร์ท(ระบบสตาร์ท) คือระบบที่ใช้สตาร์ทเครื่องยนต์ (85.11)
- อัลเทอร์เนเตอร์(ระบบไฟชาร์ท) คือระบบที่จ่ายไฟฟ้าสำหรับใช้ในรถยนต์และชาร์จแบตเตอรี่ (85.11)
- คอยล์จุดระเบิด(ระบบจุดระเบิด) คือระบบที่จุดระเบิดส่วนผสมเชื่อเพลิงกับอากาศ (85.11)
- สวิตช์จุดระเบิดคือ สวิตช์หลักของรถ (85.36)
- มาตรวัดรวม(ไฟเตือนไฟชาร์จ จะติดขึ้นหากไม่สามารถชาร์จไฟได้ (90.30)
- เซ็นเชอร์ต่างๆ คือส่วนที่ตรวจจับอุณหภูมิน้ำ หรือความเร็วเครื่องยนต์ และส่งไปยัง ECU (ตอนที่ 90)

ไฟฟ้าตัวถัง :

ส่วนประกอบของไฟฟ้าตัวถัง ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆที่ติดตังอยู่ภายในตัวถังรถยนต์ ดังนี้

- สวิตช์และรีเลย์ (85.36)
- ระบบไฟส่องสว่าง (85.12)
- หลอดไฟส่องสว่าง (85.39)
- มาตรวัดรวมและเกจต่างๆ (ตอนที่ 90)
- ที่ปัดน้ำฝนและน้ำล้างกระจก (85.12)
- ระบบปรับอากาศ (84.15)

ส่วนประกอบภายนอกที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าส่วนอื่นๆ รถที่ดีจะต้องมีโครงสร้างที่เเข็งเเรงเเละให้ความปลอดภัยเเก่ผู้ใช้ ส่วนมากทำจากเหล็กโดยผลิตเเบบเเยกส่วนเพื่อความสะดวกในการประกอบโครงสร้าง ในปัจจุบันหันมานิยมใช้ กล๊าสรอินฟอร์ซ พลาสติก ซึ่งทำมาจากยางโพลีเอสเตอร์หรืออีปอกซี่ ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ละลายตัวเมื่อโดนความร้อนมาทำตัวถังรถ

ตัวถังรถต้องมีความเเข็งเเรงพอสำหรับการรับน้ำหนักรถเเละเครื่องยนต์ เเละไม่ยุบเมื่อรับเเรงกระเเทกเพียงเล็กน้อย ตัวรถที่ให้ความปลอดภัยมากที่สุดเป็นตัวรถเเบบเเยกส่วน คือส่วนกลางที่เป็นส่วนของผู้ขับเเละผู้โดยสารนั่ง จะสร้างให้เเข็งเเรงที่สุด อีก 2 ส่วนคือส่วนหน้าเเละหลังรถที่ต่อประกอบส่วนกลางจะยุบง่ายกว่าเมื่อถูกชนตัวถังรถจะมีฐานรถเป็นส่วนประกอบสำคัญ ซึ่งบางประเภทจะสร้างฐานรถเเยกชิ้นกับตัวรถ ที่เรียกว่า เเชลซีส (Chassis) ซึ่งพบมากในรถอเมริกัน ถ้าเป็นเเชลซีสที่ทำด้วยท่อขนาดเล็ก โครงสราง มิติ จะสามารถลดเเรงกระเเทกให้ความปลอดภัยเเก่ผู้โดยสารได้

ชิ้นส่วนประกอบภายนอกรถ :

1.) กันชน (8708.10)
2.) กระจังหน้า (8708.29)
3.) ฝากระโปรง (8708.29)
4.) กระจกบังลมหน้า (7007.21)
5.) เสาหน้า เสาเก๋งหน้า (8708.29)
6.) บานเลื่อนหลังคา (8708.29)
7.) หลังคา (8708.29)
8.) ขอบประตู (8708.29)
9.) เสากลาง (8708.29)
10.) กระจกประตู (7007.21)
11.) มือเปิดประตูด้านนอก (3926.30, 8708.29)
12.) กระจกมองข้าง (7009.10)
13.) แผงประตู (8708.29)
14.) บังโคลนหน้า (8708.29)
15.) คิ้วด้านข้าง (4016.99, 8708.29)
16.) กันโคลน (8708.29)
17.) บังโคลนหน้า (8708.29)
18.) สปอยเลอร์หลัง (8708.29)
19.) ฝากระโปรงท้าย (8708.29)
20.) ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง (8708.29)
21.) บังโคลน (8708.29)
22.) เสาหลัง,เสาเก๋งหลัง (8708.29)

ที่มา : https://xn--12c6bvbb3a0cxm.com/

หมายเหตุ รูปภาพสำหรับประกอบการพิจารณาพิกัดเท่านั้น#พิกัดออนไลน์ 2019

17/04/2024

ค่าเฟรทจะเป็นยังไงละ

เครื่องบินแบบใหม่อาจทำให้ตั๋วถูกลง 50%
✈️เครื่องบินที่ทรงเหมือนปลากระเบนนี้อาจจะมาเปลี่ยนโลกของการบินเลยก็ว่าได้ เพราะว่ามันดีกว่าเครื่องบินแบบเก่าทุกด้านตั้งแต่ บรรทุกผู้โดยสารได้เยอะกว่าเครื่องบินแบบเก่า 1 เท่า! แถมประหยัดน้ำมันลงครึ่งหนึ่ง! แถมยังบินเงียบและนุ่มนวลกว่าแบบเก่า อีกด้วย

ตอนนี้บริษัท JetZero เริ่มทำเครื่องบินต้นแบบด้วยสเกล 1:8 ที่จะพร้อมบินทดสอบภายในสิ้นปีนี้ และยังได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาที่จะทุ่มงบให้ราว 235 ล้านดอลลาร์ (8,220 ล้านบาท) เพื่อให้เครื่องบินนี้ได้ออกมาใช้งานจริงๆ

JetZero กล่าวว่าจะผลิตเครื่องบินให้ได้ภายในปี 2027 และคาดว่าสายการบินที่ได้รับการรับรองจะเข้าสู่ตลาดโดยเร็วที่สุดในปี 2030

ซึ่งถ้า JetZero ทำสำเร็จพวกเราอาจจะได้บินไปเที่ยวในราคาที่ถูกลงก็ได้ หรือถ้าไม่ถูกเราว่าการนั่งเครื่องบินต้องสบายขึ้นแน่ๆ เพราะมีพื้นที่บนเครื่องเพิ่มขึ้นมากๆ แถมยังบินนุ่มเงียบอีกต่างหาก

ก.ต่างประเทศ แถลง ปมเครื่องบินเมียนมาลงแม่สอด ชี้ทำตามหลักมนุษยธรรม 08/04/2024

https://www.ejan.co/news/70h316d7k9b1

ก.ต่างประเทศ แถลง ปมเครื่องบินเมียนมาลงแม่สอด ชี้ทำตามหลักมนุษยธรรม รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวเคลียร์ปมรัฐบาลอนุญาตเครื่องบินเมียนมาลงจอดแม่สอด ระบุทำตามหลักมน....

Photos from Know Shan State's post 08/04/2024
05/04/2024

Dear Valued Customer,

Please be advised that the following Rate Restoration will apply to CNC effective 15 April 2024:

POL Scope: China
POD Scope: Asia*
Container Type: Dry and re**er
Quantum: USD 50 per TEU

*Asia: China / Hong Kong SAR / Taiwan (China) / Indonesia / Singapore / Malaysia / Thailand / Vietnam / Cambodia / Myanmar / Philippines / Japan / Korea / Bangladesh

Please contact us if you need any assistance.

We thank you for your business and continued support.

04/04/2024

‘อินโดฯ’ เปิดเส้นทางขนส่งตรงไป ‘จีน’ ประหยัดกว่าแวะสิงคโปร์

🚢🚢🚢

หน่วยงานของเกาะบาตัมของอินโดนีเซียได้เริ่มดำเนินการขนส่งสินค้าตรงจากท่าเรือบาตัมปาร์ไปยังนครกว่างโจวและเซินเจิ้นของจีนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่าง 2 ประเทศ

ทั้งนี้ การบริการขนส่งสินค้าเส้นทางตรงนี้ดำเนินการโดยบริษัท Persero Batam และ the Batam Concession Agency ร่วมกับ SITC International Holdings บริษัทโลจิสติกส์ในฮ่องกง

ด้าน Arham S. Torik ผู้อำนวยการบริษัท Persero Batam ระบุว่า การบริการขนส่งสินค้าเส้นทางตรงจะใช้เรือที่มีความจุ 1,000 ทีอียู ออกเรือทุกวันอาทิตย์ จำนวน 4 เที่ยวต่อเดือน

ปัจจุบัน มีบริษัทผู้ส่งออกใช้บริการขนส่งสินค้าเส้นทางตรงดังกล่าวรวม 5 ราย โดยจะสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้สูงถึง 600 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับการขนส่งแบบแวะเปลี่ยนเรือที่สิงคโปร์

ขณะที่ Muhammad Rudi หัวหน้าคณะกรรมการพัฒนาบาตัมหวังว่าในอนาคต เกาะบาตัมจะกลายเป็นจุดขนส่งสินค้าที่ดี บริษัททุกแห่งในบาตัมจะสามารถใช้ประโยชน์จากการขนส่งโดยตรงไปยังจีนได้ และตั้งเป้าหมายขนส่งสินค้า 2 ล้านทีอียูต่อปี

#อินโดนีเซีย #จีน #ขนส่ง #ขนส่งสินค้า

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการขนส่ง ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Happy LoyKrathong 2022
Study time #growthmindset #freightforwarder #insurance
เหตุระเบิดที่ท่าเรือ Jebel Ali ในดูไบ (ท่าเรือที่ใหญ่เป็นลำดับ 11 ของโลก)เมื่อวานนี้ มีการระเบิดจากตู้คอนเทนเนอร์ในเรือท...
ขับติดหล่มเบา ณ สนามบิน Lagos #credit forwarded on Whatsapp
Freight Rangers for your Cargo
Attending annual conference of Wgcln ,Ewln , icon ,Mln and CLN 2019
สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท เฟรท เรนเจอร์ จำกัด
ถ่ายไม่ทันตอนดริบโชว์ ควงอีกสามรอบ
CMA CGM Mumbai literally berthing at Nhava sheva yesterday.Forwarded as received.

เว็บไซต์

ที่อยู่


776 หมู่บ้านไพโรจน์
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

บรรทุกและขนส่ง อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
DGM Support Thailand - ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตราย DGM Support Thailand - ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตราย
15 Luan Chua Anusorn2 Banga Tai, Bangna
Bangkok, 10260

Specializing in the Dangerous Goods Packing, issue Shipper's Declaration and Training.

NING Transport บริการรับ-ส่ง ขนย้ายสินค้าทุกประเภท NING Transport บริการรับ-ส่ง ขนย้ายสินค้าทุกประเภท
ถนนพัฒนาการ
Bangkok, 10250

รับส่งสินค้า รับขนย้ายบ้านห้องหอพัก ส่งสัตว์เลี้ยง ส่งรถมอเตอร์ไซค์

Eastwind Logistics Co Ltd Eastwind Logistics Co Ltd
Suites #307/308, 20th Floor, UBC II Building, 591 Sukhumvit Road
Bangkok, 10110

Eastwind is an International Logistics Provider committed to meeting our client's logistics needs.

MG cargo By Somsak รับปรึกษาซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีนราคาสุดคุ้ม MG cargo By Somsak รับปรึกษาซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีนราคาสุดคุ้ม
Bangkok, 10140

ขนส่งจีนไทยทางเรือรถ,เช็คเรทหยวน,ช?

Xpresso Xpresso
3/394 ถ. วัชรพล แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10220

เลือกดีชีวิตสบาย ให้ Xpresso เข้ารับสินค้า ถึงหน้าบ้านคุณ

GIGA CARGO GIGA CARGO
13 บางนาตราด21 แยก19
Bangkok, 10260

บริการส่งพัสดุไทย- เกาหลี , เกาหลี - ไทย

GA Express GA Express
90/48 Sukhumvit 81, Bangchak, Phra Kanong
Bangkok, 10260

Parcel Delivery Service from Thailand <-> Korea บริการจัดส่งของจากไทยไปเกาหลีเเละเกาหลีมาไทย

RTT Express RTT Express
2/4 หมู่10 ถ. เทพารักษ์ กม. 15 ต. บางปลา อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ
Bangkok, 10540

ส่งด่วนทั่วไทย

บริษัท อุดมพัฒนา สมุทรสาคร 1991 จำกัด บริษัท อุดมพัฒนา สมุทรสาคร 1991 จำกัด
24/519 ต. บางหญ้าแพรก อ. เมือง จ. สมุทรสาคร
Bangkok, 74000

บริการขนส่งสินค้าทั่วไปและตู้บรรจ?

Sodsod express Sodsod express
Bangkok, 12120

บริการรับจ้างจัดส่ง ผักสด ผลไม้ อาห?

Aura Move Express Aura Move Express
27/28 สวีทการ์เด้นวิลล์2 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
Bangkok, 10510

บริการขนส่งสินค้าจาก ไทย - มาเลเซีย ?

PTN Freight ขนส่งญี่ปุ่น ไทย รับประมูล สั่งซื้อสินค้า ราคาถูกสุด PTN Freight ขนส่งญี่ปุ่น ไทย รับประมูล สั่งซื้อสินค้า ราคาถูกสุด
Bangkok, 10900

บริการนำเข้าสินค้า/ประมูลสินค้า/ซื?