International Institute for Trade and Development

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

เป็นสถาบันฯ ที่มีความเป็นเลิศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะให้แก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและอื่นๆ

ITD has shown excellence in empowering competitiveness capacity building and human resources in order to improve the performance of developing countries in Asia as well as the rest of the world.

07/06/2024

ติดตามอ่านบทความของ ITD ได้แล้ววันนี้

การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า ‘มะพร้าว’ ใน ACMECS

มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากเป็นพืชพื้นถิ่นดั้งเดิมที่ประชาชนปลูกและบริโภคประจำวัน และด้วยความต้องการในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอากาศร้อนส่งผลให้น้ำมะพร้าวได้รับความนิยมบริโภคมากยิ่งขึ้น ขณะที่น้ำมันมะพร้าวถือเป็นน้ำมันทางเลือกเพื่อสุขภาพที่สำคัญ ปัจจัยด้านอุปสงค์เหล่านี้ส่งผลให้ความต้องการบริโภคมะพร้าวเพิ่มขึ้น ในปี 2024 อุตสาหกรรมมะพร้าวในกลุ่มประเทศสมาชิก ACMECS ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ…..

อ่านบทความฉบับเต็มได้ตามลิ้ง https://www.itd.or.th/itd-data-center/67_36/ หรือติดตามอ่านบทความเรื่องอื่น ๆ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.itd.or.th/data-center/article/ และ https://www.itd.or.th/data-center/research-report/
►Follow ITD Online
Website: http://www.itd.or.th
Facebook: https://www.facebook.com/itd.th/
YouTube: https://www.youtube.com/user/itdlive/featured
Line Official: https://lin.ee/a25y79L
X (twitter): https://twitter.com/ITDlive
Instagram: https://www.instagram.com/itd.news/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/itd-thailand/

#คลังความรู้ITD

Photos from International Institute for Trade and Development's post 05/06/2024

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วย นายวิมล ปั้นคง รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) ร้อยโท ดร.พันธ์รบ ราชพงศา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งวันสถาปนา และร่วมประชุมหารือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) นำโดยนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วย นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

การประชุมดังกล่าว เน้นการหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) และประเทศกลุ่มเป้าหมาย (ภูฏาน ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต) ทั้งมิติของการค้าการลงทุนในพื้นที่ชายแดน การค้าข้ามพรหมแดนแบบไร้กระดาษ (Paperless Trade) และความร่วมมือด้านการวิจัย (Research Cooperation) เพื่อใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับการพัฒนา ตลอดจนการขยายโอกาสการค้าการลงทุนของไทย และมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค

Photos from International Institute for Trade and Development's post 05/06/2024

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายวิมล ปั้นคง รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และคณะนักวิจัย พร้อมผู้แทนสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ามะพร้าวในกลุ่มประเทศ ACMECS ในงาน Regional Workshop on “Coconut Value Chain Development of ACMECS Countries” under the ACMECS-ROK Regional Branding Project, Facilitating Cross Border Trade through Synchronization of Rules and Regulations in the ACMECS ณ Park Royal Hotel กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา

ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีการรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะการพัฒนาด้านการเกษตรและมะพร้าว จากผู้แทนกลุ่มประเทศ ACMECS ทั้งจากกัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว และไทย เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้ามะพร้าว ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เสริมสร้างความร่วมมือพัฒนาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศภายในอนุภูมิภาค ACMECS อย่างยั่งยืน

Photos from International Institute for Trade and Development's post 03/06/2024

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ผู้แทนสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) นางสาวจันทร์เพ็ญ แจ่มจำรัส นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

03/06/2024

๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

01/06/2024

ติดตามอ่านบทความของ ITD ได้แล้ววันนี้

การกำกับดูแล AI ของอาเซียน

การจัดอันดับดัชนีความพร้อมด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ของรัฐบาลทั่วโลกโดย Oxford Insights ในปี 2566 สำหรับประเทศในอาเซียนพบว่า สิงคโปร์มีความพร้อมมากเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองลงมาคือมาเลเซียอันดับที่ 23 ส่วนไทยอันดับที่ 37 อินโดนีเซียอันดับที่ 42 เวียดนามอันดับที่ 59 ฟิลิปปินส์อันดับที่ 65 บรูไนดารุสซาลามอันดับที่ 74 สปป.ลาวอันดับที่ 136 กัมพูชาอันดับที่ 145 และเมียนมาอันดับที่ 149 ของโลก…..

อ่านบทความฉบับเต็มได้ตาม https://www.itd.or.th/itd-data-center/67_35/ หรือติดตามอ่านบทความเรื่องอื่น ๆ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.itd.or.th/data-center/article/ และ https://www.itd.or.th/data-center/research-report/
►Follow ITD Online
Website: http://www.itd.or.th
Facebook: https://www.facebook.com/itd.th/
YouTube: https://www.youtube.com/user/itdlive/featured
Line Official: https://lin.ee/a25y79L
X (twitter): https://twitter.com/ITDlive
Instagram: https://www.instagram.com/itd.news/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/itd-thailand/

#คลังความรู้ITD

Photos from International Institute for Trade and Development's post 31/05/2024

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมจัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา และบุคคลภายนอกที่สนใจ โดยการเสวนาวิชาการในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของสถาบัน ITD ที่ต้องการมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยให้มีทักษะและมีสมรรถนะที่สอดคล้องต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม และนายภาคภูมิ มิ่งมิตร ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนางสาวสตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้กล่าวเปิดการเสวนาวิชาการ
สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการค้าระหว่างประเทศในมิติข้ามพรหมแดนแบบไร้กระดาษและการระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้

30/05/2024

การเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น.

มีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้
🎤 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางผลักดันการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มกลาง Biz Portal Citizen Portal
🎤 การเสวนา หัวข้อ “นิติมิติของการค้าข้ามพรมแดนแบบไร้กระดาษ”
🎤 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
🎤 การเสวนาหัวข้อ “การระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์”

Photos from International Institute for Trade and Development's post 29/05/2024

นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วย นายภานุมาส เทพทอง รองผู้อำนวยการ (บริหาร) นำเจ้าหน้าที่ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

29/05/2024

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดการเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

หัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้
🎤 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางผลักดันการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มกลาง Biz Portal Citizen Portal”
🎤 การเสวนา หัวข้อ “นิติมิติของการค้าข้ามพรมแดนแบบไร้กระดาษ”
🎤 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
🎤 การเสวนาหัวข้อ “การระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์”

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสัมมนา 606 ชั้น 6 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานในรูปแบบแบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/QHYX1aBABfH4gJmt8

Photos from International Institute for Trade and Development's post 28/05/2024

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC จัดการสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมการลงทุนด้านอุสาหกรรม BCG ในพื้นที่ EEC” ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ผลักดันการมีส่วนร่วมในการวางแผนการส่งเสริมธุรกิจ BCG และคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ในทางธุรกิจของภาคเอกชนให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มตลาดเป้าหมายให้แก่ผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา และได้รับเกียตริจากคุณอังศุธรย์ วสุสัณห์ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจ BCG สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มาบรรยายพิเศษ หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม BCG ในพื้นที่ EEC”

นอกจากนี้นายวิมล ปั้นคง รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) ITD ร้อยโท ดร.พันธ์รบ ราชพงศา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา นายวัชฤทธิ์ บำรุงพงศ์ นักวิชาการอาวุโส และนางสาววรัญญา ยศสาย นักวิจัยอาวุโส ร่วมนำเสนองานวิจัย “โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน BCG บนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ MSMEs” ในงานสัมมนา เรื่อง “การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม BCG ในพื้นที่ EEC”

จากการสัมมนาในครั้งนี้ พบว่า ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องยกระดับและผลักดันธุรกิจในระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน และนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น กลุ่มมะม่วงกวนท่าพลับโรงสีล่างมีผลิตภัณฑ์ ”ซอสทัย” ที่นำมะม่วงมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำซอส อีกทั้งเม็ดและเปลือกมะม่วง ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้อีก ทำให้ในการผลิตซอสมะมวง ไม่ทิ้งขยะที่ทำลายสิ่งแวดล้อม (Zero Waste) และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการต่อยอดการแปรรูปไม้กฤษณาเป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า 40 ชนิด ทั้งยังมีการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อการส่งออกในชื่อ “หอมมีสุข” เมื่อปี 2552 ซึ่งได้มีตลาดส่งออกไปต่างประเทศ โดยทางสถาบัน และหน่วยงานร่วมจัดมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่ต้องการจะขยายตลาดผ่านนโยบายรัฐบาล โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กสามารถทำการแข่งขันในระบบตลาดได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

Photos from International Institute for Trade and Development's post 26/05/2024

On May 22, 2024, the International Institute for Trade and Development (ITD) held a seminar focusing on "Building Sustainable Networks: Developing Sustainability and Innovation Action Plans for MSMEs." The session, showcased case studies of successful partnerships.

Led by Dr. Chandhit Sawangnate, an expert from ITD, along with Dr. Theerawat Limpibunterng, President of Siam DENSO Manufacturing Co., Ltd., and Ms. Sirikan Prasertying, Director of International Cooperation at ITD, the seminar delved into strategies for fostering sustainability and innovation within Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).

The seminar emphasized the importance of collaborative efforts in creating actionable plans for sustainable development and innovation. Dr. Sawangnate and other speakers provided valuable insights into building effective networks and leveraging partnerships to drive positive change in the MSME sector.

The seminar concluded with a call to action for stakeholders to continue nurturing sustainable practices and fostering innovation in support of MSMEs' growth and resilience in the global market.

Photos from International Institute for Trade and Development's post 25/05/2024

On May 15, 2024, the International Institute for Trade and Development (ITD) hosted a seminar focused on "Building Sustainable Networks: Partnering with Governmental Organizations and Associations." Dr. Chandhit Sawangnate, an expert from ITD, and Ms. Pittayaporn Puttasin, Vice President of Green Youth Thailand, led Session 7. They discussed strategies for establishing robust partnerships with governmental organizations and associations to foster sustainable development.

Ms. Taksuta Tinsuntisook, Managing Director of Zero Waste Company Limited, presented Session 7.5, titled "Zero Waste." She highlighted innovative approaches and practical solutions for achieving zero waste in various sectors.

The seminars underscored the importance of collaboration and innovative practices in building sustainable futures.

Photos from International Institute for Trade and Development's post 25/05/2024

On May 8, 2024, the International Institute for Trade and Development (ITD) hosted a seminar focused on innovation in micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and their access to funding for innovation.

Session 6: Innovation in MSMEs (Breakout Room)
Participants learned and applied methodologies and techniques for incorporating renewable energy options in MSMEs. They also had the opportunity to share projects and practice the skills they learned under the guidance of Dr. Chandhit Sawangnate, an expert at ITD.

Session 6.5: Circular Economy and SDG Acceleration
Ms. Sirikan Prasertying, Director of International Cooperation at ITD, and Mr. Wimon Punkong, Deputy Executive Director (Academic) at ITD, led this session. They focused on the integration of circular economy principles and the acceleration of Sustainable Development Goals (SDGs).

タイ、年内にもウエハー生産 - NNA ASIA・タイ・製造 24/05/2024

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 สำนักข่าว NNA (Thailand) ในเครือ Kyodo News ได้สัมภาษณ์นายวิมล ปั้นคง รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เกี่ยวกับสถานการณ์เซมิคอนดักเตอร์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยมีการนำเสนอใน หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (บทความอยู่หน้า 1-3) และ link website https://www.nna.jp/news/2645755

ในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบในการย้ายสู่โลกดิจิทัลและการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทยกำลังเผชิญกับท้าทายหลายด้าน เริ่มตั้งแต่การผลิตและส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ที่ลดลงในปี 2566 โดยเฉพาะในส่วนของ Semiconductor devices ที่หดตัวมากกว่า 25.3% เมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบและราคาต้นทุนสูงขึ้น แม้กระนั้น การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในบทบาทของการลงทุนจากบริษัทเซมิคอนดักเตอร์จากตะวันตกและไต้หวันที่เข้ามาในไทย นั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมาก ในไต้หวันมีมหาวิทยาลัยของไทยและไต้หวันร่วมมือกับบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) จัดทำหลักสูตรการศึกษาเซมิคอนดักเตอร์และมีเป้าหมายในการสร้างนักศึกษาที่มีความรู้ไม่น้อยกว่า 200 คนต่อปี นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมระยะสั้นและส่งเสริมให้นักศึกษาไทยไปฝึกงานในบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่ไต้หวัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดึงดูดการลงทุนในอนาคต

แม้ว่าสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปจะกำลังมุ่ง Re-shoring เพื่อลดการพึ่งพาเอเชียในด้านเซมิคอนดักเตอร์ แต่ยังไม่มีการลงทุนโดยตรงในไทย เนื่องจากความซับซ้อนของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ไม่เท่าเทียมกับมาเลเซียและสิงคโปร์ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ต่ำเท่ากับเวียดนาม อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ แสดงความสนใจในการตั้งฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในเวียดนาม และสามารถทำให้ EU ยังคงเป็นผู้นำในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ในอนาคตได้

ในทางปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยังคงมีความสำคัญ รัฐบาลจะต้องระมัดระวังในการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ได้อย่างเท่าเทียม

ความพยายามของกรมส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการส่งเสริมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แบบ front-end ในประเทศไทยถือเป็นสิ่งที่ควรเชื่อถือ เนื่องจากอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล และการใช้ EV ที่กำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก การผลิตเซมิคอนดักเตอร์แบบ front-end มีค่าสูงกว่าแบบ back-end และจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจมากขึ้นสำหรับประเทศไทย แต่เรื่องทึควรทำให้มันเกิดขึ้นได้เร็วพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือการดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพและการพัฒนากำลังคนให้พร้อมสำหรับอุตสาหกรรมนี้

เรื่องที่จะใช้เวลานานเท่าใดนั้นมีความยากลำบากตั้งแต่การขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องไปจนถึงการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมนี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดเวลาที่จะใช้ในการสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ front-end ในประเทศไทย

ในเรื่องของคู่แข่ง มีประเทศในภูมิภาคเอเชีย และมาเลเซีย เป็นคู่แข่งที่สำคัญ เวียดนามเน้นที่การสร้างศักยภาพในเซมิคอนดักเตอร์ front-end และได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ส่วนสิงคโปร์ก็มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง และมีความสนใจจากบริษัทชั้นนำ เช่น Global Foundries ที่ได้ทำการลงทุนในสิงคโปร์อีกครั้ง อุปสรรคสำคัญที่ต้องเผชิญคือการแข่งขันกับความสามารถและความเชี่ยวชาญของประเทศเหล่านี้ในการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมนี้

มุมมองเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในระดับ front-end ของ BOI เป็นเรื่องที่มีความท้าทายอยู่ในหลายด้าน การใช้ทรัพยากรมากเป็นจำนวนมาก เช่น น้ำ แก๊ส และไฟฟ้า และการสรรหาบุคคลากรที่มีทักษะเป็นจำนวนมาก เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความท้าทาย อย่างไรก็ตาม มีความมั่นใจในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเสถียรของไทย โดยมีการเตรียมการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ เช่น การจัดการน้ำในช่วงภัยแล้ง นอกจากนี้ ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นที่น่าสังเกตได้อีกด้วย เช่น ความเสถียรของระบบไฟฟ้าที่มีคุณภาพมากกว่าคู่แข่งอย่างเวียดนาม

ความท้าทายที่สำคัญที่สุดคือด้านทักษะของบุคลากร แม้ว่าไทยจะมีการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะในด้านเซมิคอนดักเตอร์ แต่จำเป็นต้องมีการผลักดันและขับเคลื่อนจากภาครัฐอย่างจริงจังเพื่อให้มีจำนวนและคุณภาพของบุคลากรที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการแข่งขันกับทักษะของแรงงานในชาติอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการจัดการเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม ทั้งในเรื่องของค่าไฟฟ้าและค่าแรง

การย้ายฐานการผลิต PCB จากจีนมายังภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย เป็นเรื่องที่ดีต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้ง การตั้งโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในไทยเพื่อรองรับการผลิต PCB ในท้องถิ่นจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อโลกกำลังมุ่งสู่การลดคาร์บอน

ในด้านแนวโน้มอนาคตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ คาดการณ์ว่าจะมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อตอบสนองการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เร่งรัดขึ้น โดยในปีนี้ Generative AI จะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ของโลก และมีความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะกรณีของจีน-สหรัฐฯ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การ Re-shoring และ Friend-shoring ยังคงเป็นเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

タイ、年内にもウエハー生産 - NNA ASIA・タイ・製造 ハイテクを巡る米中の対立が深まり、米国が半導体のグローバルサプライチェーン(供給網)の多様化に乗り出す中、東南アジア諸国連合(ASEAN)で半導体企業……

Photos from International Institute for Trade and Development's post 24/05/2024

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2567 นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วยนายวิมล ปั้นคง รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) และผู้บริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมประชุมหารือกับ นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสุริยนต์ ตู้จินดาเลขาธิการหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (International Chamber of Commerce) หรือ ICCT และคุณอมรรัตน์ แซ่ลิ้ม โดยสาระสำคัญของการประชุมร่วมกันคือ การร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ITD กับ ICCT เพื่อสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้เท่าทันต่อมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ และในอนาคตทั้งสองฝ่ายอาจบรรลุข้อตกลงในการลงนามข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือวิชาการที่เฉพาะเจาะจงในระยะ 3 ปี

24/05/2024

ติดตามอ่านบทความของ ITD ได้แล้ววันนี้

สิงคโปร์ในภาวะโลกเดือด

ปี 2566 ที่ผ่านมาเป็นปีปฏิทินที่ร้อนที่สุดเท่าที่บันทึกสถิติตั้งแต่ปี 2393 และในปี 2567 นี้อุณภูมิพื้นผิวโลกก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุณภูมิพื้นผิวโลกต่อเดือนสูงที่สุดนับแต่ปี 2393 ทำลายสถิติต่อเนื่องติดต่อกัน 11 เดือนตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2566 - เม.ย. 2567 สิงคโปร์ก็เผชิญหน้ากับปี 2566 ที่ร้อนที่สุด ตามเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) ภายในปี 2593 สิงคโปร์ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม ในการเปลี่ยนผ่านสู่คาร์บอนต่ำ…..

อ่านบทความฉบับเต็มได้ตามลิ้ง https://www.itd.or.th/itd-data-center/67_34/ หรือติดตามอ่านบทความเรื่องอื่น ๆ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.itd.or.th/data-center/article/ และ https://www.itd.or.th/data-center/research-report/

►Follow ITD Online

Website: http://www.itd.or.th
Facebook: https://www.facebook.com/itd.th/
YouTube: https://www.youtube.com/user/itdlive/featured
Line Official: https://lin.ee/a25y79L
X (twitter): https://twitter.com/ITDlive
Instagram: https://www.instagram.com/itd.news/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/itd-thailand/

#คลังความรู้ITD

การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม BCG ในพื้นที่ EEC 24/05/2024

การสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม BCG ในพื้นที่ EEC

การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม BCG ในพื้นที่ EEC การการสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม BCG ในพื้นที่ EEC”วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 14.00 น.ณ โ...

22/05/2024

วันวิสาขบูชา

21/05/2024

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เห็นความสำคัญของ Power of Women หรือพลังของผุ้หญิงที่เป็นผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจ เราขอเชิญเท่านเข้าร่วมกิจกรรม Women Entrepreneur Showcase ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัล ดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 200,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 70,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 30,000 บาท

กติกาการสมัครเข้าร่วม:

- เป็นผู้ประกอบการ SMEs MSMEs และ Startup สตรี
- สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมในวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567
(*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
- สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับธุรกิจ
- สามารถแสดงโปรไฟล์บริษัทได้

โดยผู้เข้าร่วมจะต้องส่งผลงานเป็นคลิปวิดิโอแนะนำตัวเอง ความยาวไม่เกิน 3 นาที
ภายใต้แนวคิดและวิธีการจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศและความสามารถเป็นตัวแทนของประเทศไทย เพื่อเป็นผู้ประกอบการสตรีต้นแบบ รวมทั้งแสดงวิสัยทัศน์ ในการเป็นผู้นำบริษัทของคุณว่าคุณเป็นสุดยอดพลังผู้หญิง

กติกาการตัดสิน:

- Social Marketability มีความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจหรือส่งมอบคุณค่าทางสังคมได้จริง
- Practicality (Innovation)
มีโอกาสในการพัฒนาผลงานให้สำเร็จทำไปใช้งานได้จริงที่ส่งผลต่อสังคมและสิ่งแว
ดล้อม
- Sustainability มีการความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย
และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

กำหนดการกิจกรรม

- เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 5 มิถุนายน 2567
- ประกาศผลรายชื่อผู้เข้าร่วม 12 มิถุนายน 2567 ผ่านช่องทางออนไลน์ของสถาบัน
- วันฝึกอบรมออนไลน์ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567 ได้
(*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
- ประกาศผลผู้ชนะเลิศวันที่ 1 สิงหาคม 2567
- กิจกรรมแถลงข่าว ผู้รับรางวัลชนะเลิศวันที่ 15 สิงหาคม 2567

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี่ https://forms.gle/Rxnr8xfPdmrpxBzi7 และ QR CODE

Photos from International Institute for Trade and Development's post 21/05/2024

วันนี้ 21 พฤษภาคม 2567 ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และผ่านระบบประชุมออนไลน์ โดยมีประเด็นที่สำคัญในการพิจารณา อาทิ การจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ “เวทีการประชุมด้านการค้าและการพัฒนาเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ประจำปี 2567” (Southeast Asia Trade and Development Forum 2024) แผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 (เงินสนับสนุนจากภายนอก) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของสถาบันเพื่อเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการสถาบันได้ให้ความคิดเห็นและแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง อาทิ แนวคิดในการจัดงานสัมมนาวิชาการฯ รวมถึงนำเสนอแนวทางในการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เหมาะสมและมีข้อเสนอแนะแนวทางในการทำงานของสถาบันให้เกิดความคล่องตัว และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

Photos from International Institute for Trade and Development's post 20/05/2024

นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อํานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา นำผู้บริหารสถาบัน เข้าพบนายวัฒนวิทย์ คชเสนี อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการที่ทั้งสองหน่วยงานพิจารณาว่าจะเป็นประโยชน์ร่วมกันในระยะต่อไป ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

17/05/2024

ติดตามอ่านบทความของ ITD ได้แล้ววันนี้

การพัฒนา ‘ท่องเที่ยวอัจฉริยะอาเซียน’

การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจในอาเซียน เพราะสร้างรายได้ถึง 12% ของ GDP โดยรวมของภูมิภาคนี้ จากข้อมูลของ UNWTO (2022) หลังจากวิกฤติ Covid-19 เกิดขึ้น ในปี 2020 รายได้ทั่วโลกจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดลงกว่า 72% ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยในอาเซียนรายได้ลดลงถึงร้อยละ 75% ต่อมาเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว และอาเซียนเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว เป็นสัญญาณดีที่แสดงถึงศักยภาพการปรับตัวของอาเซียน…..

อ่านบทความฉบับเต็มได้ตามลิ้ง https://www.itd.or.th/itd-data-center/67_33/ หรือติดตามอ่านบทความเรื่องอื่น ๆ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.itd.or.th/data-center/article/ และ https://www.itd.or.th/data-center/research-report/
►Follow ITD Online
Website: http://www.itd.or.th
Facebook: https://www.facebook.com/itd.th/
YouTube: https://www.youtube.com/user/itdlive/featured
Line Official: https://lin.ee/a25y79L
X (twitter): https://twitter.com/ITDlive
Instagram: https://www.instagram.com/itd.news/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/itd-thailand/

#คลังความรู้ITD

14/05/2024

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “การส่งเสริมการลงทุนด้านอุสาหกรรม BCG ในพื้นที่ EEC”

หัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

“โอกาสและความท้าทายในการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม BCG ในพื้นที่ EEC”

“ถอดบทเรียนความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG”

“การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน BCG บนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ MSMEs”

ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี (Hybrid Seminar)

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/Gx2E7ha3E6o4K1Gb6

และแบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/F5tvvrgAuhQZXf136

Photos from International Institute for Trade and Development's post 13/05/2024

นายภานุมาส เทพทอง รองผู้อำนวยการ (บริหาร) นำทีมเจ้าหน้าที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD เข้าร่วมฝึกอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS : Basic Life Support) และการใช้ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED : Automated External Defibrillator) เพื่อเพิ่มโอกาสกู้ชีพให้ผู้ป่วยฉุกเฉินหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10/05/2024

ติดตามอ่านบทความของ ITD ได้แล้ววันนี้

‘ตลาดงานสีเขียว’ ในอาเซียน

ปัญหาภาวะโลกเดือดในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราทุกคน จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หลายประเทศเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาเซียนได้มุ่งพัฒนากำลังแรงงานในอาเซียนให้รองรับงานสีเขียว (Green Jobs) ตามสาระสำคัญของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมและทุกคนมีส่วนร่วมของประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ปี 2018 ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกที่ต้องการส่งเสริมการมีงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ “Green Jobs”…..

อ่านบทความฉบับเต็มได้ตามลิ้ง https://www.itd.or.th/itd-data-center/67_32/ หรือติดตามอ่านบทความเรื่องอื่น ๆ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.itd.or.th/data-center/article/ และ https://www.itd.or.th/data-center/research-report/
►Follow ITD Online
Website: http://www.itd.or.th
Facebook: https://www.facebook.com/itd.th/
YouTube: https://www.youtube.com/user/itdlive/featured
Line Official: https://lin.ee/a25y79L
X (twitter): https://twitter.com/ITDlive
Instagram: https://www.instagram.com/itd.news/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/itd-thailand/

#คลังความรู้ITD

10/05/2024

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วันพืชมงคล

Photos from International Institute for Trade and Development's post 09/05/2024

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วย นายภานุมาส เทพทอง รองผู้อำนวยการ (บริหาร) นายวิมล ปั้นคง รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) นำทีมผู้บริหารสถาบัน เข้าแสดงความยินดีกับนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี

Photos from International Institute for Trade and Development's post 09/05/2024

นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

Photos from International Institute for Trade and Development's post 09/05/2024

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา มอบหมายให้นายวิมล ปั้นคง รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 82 ปี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

“การพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
The Signing Ceremony of the Memorandum of Understanding (MOU) and R12Connex Website Training
ITD Research Forum 2024: Upgrading Thailand’s Gateway and MSMEs’ Export
ITD Research Forum 2024
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาการใช้ประโยชน์ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภู...
Just and Equitable Transition to a Decarbonized Shipping Industry in Southeast Asia
Driving Green and Digital Twin Transition for a Low Carbon in  Asia and the Pacific
“ITD Expert Anywhere เป็นเสมือนที่ปรึกษาส่วนตัวของผู้ประกอบการที่ต้องการคำปรึกษา โดยสามารถที่จะนัดหมายผู้เชี่ยวชาญได้โดย...
The International Seminar on "TDR2023:  A Vision for ASEAN's Inclusive Growth"
ความมั่นคงทางอาหารในบริบทการค้าไทย” (Food Security in the Context of Thai
✨ งานเปิดตัวแพลตฟอร์ม “ITD Expert Anywhere” ✨
(ภาคบ่าย) Southeast Asia Trade and Development Forum 2023 Theme of “Conquering the Polycrisis Challenges”

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Administrative Court of Thailand Administrative Court of Thailand
120 Moo3 Chaeng Watthana Road
Bangkok, 10210

ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง Twitter @THadmincourt

Thailand Shining Through Thailand Shining Through
Bangkok

An official source for interested investors to look for new opportunities in Thailand. The Advisory Board on Building National Confidence and Image The office of the permanent sec...

Southeast Asian Ministers of Education Organization Southeast Asian Ministers of Education Organization
920 Sukhumvit Road
Bangkok, 10110

SEAMEO was established in 1965 as a chartered international organisation to promote cooperation in education, science and culture in Southeast Asia.

กรมสรรพสามิต Excise Department กรมสรรพสามิต Excise Department
1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
Bangkok, 10300

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน www.excise.go.th

CUEE CUEE
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok, 10330

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

sirirajpr sirirajpr
โรงพยาบาลศิริราช
Bangkok, 10700

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

TICA - Thailand Incentive and Convention Association TICA - Thailand Incentive and Convention Association
99/7 The Legacy Viphawadi Bldg. , Soi Ladprao 8, Ladprao Road, Ladyao, Chatuchak
Bangkok, 10900

The Thailand Incentive and Convention Association (TICA) is a non-profit organisation established in

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office
173 Dinso Road Phra Nakhon Dist
Bangkok, 10200

International Affairs Office, Office of the Permanent Secretary for the BMA, BANGKOK

ICTC MSDHS ICTC MSDHS
Bangkok, 10100

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Monkey Movies Monkey Movies
Bangkok, 32000

Welcome to my page

Leyla Leyla
222 Sukhaphiban 5 Road, Ao Ngoen, Sai Mai
Bangkok, 10220

SnackEye SnackEye
Bangkok, 10220

i love you