Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Website: https://ns.mahidol.ac.th

"พยาบาลของแผ่นดิน"
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วิวัฒนาการมาจาก โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์ แลการพยาบาลไข้ ได้รับพระราชทานกำเนิดขึ้นในปี พ . ศ .2439 โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงเห็นว่าวิชาแพทย์ผดุงครรภ์มีความจำเป็นแก่ชีวิตของสตรี เนื

Photos from มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ's post 22/02/2024

มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงาน “สานฝัน...ปันน้ำใจ”
มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตร งาน “สานฝัน...ปันน้ำใจ” วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
รายได้มอบให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สนใจเข้าร่วมงานติดต่อสอบถาม และซื้อบัตรได้ที่ สำนักงานมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ โทร. 02 – 412 – 4670

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 21/02/2024

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 - 13.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานฟังการบรรยายธรรม เรื่อง “งานก็ได้ ใจก็สุข” โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ในวันนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช จัดโดยงานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อถวายเป็นธรรมบูชาและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

21/02/2024

ขอแสดงความยินดีกับ นายนราดล พิบูลย์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 6609063 ที่ผ่านการคัดเลือกได้ทุนเข้าร่วมโครงการ ASEAN in Today’s World 2024 ในวันที่ 11-21 มีนาคม 2567 ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา และ วัฒนธรรม ในระดับนานาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ASEAN University Network

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 21/02/2024

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานนโยบาย แผน และงบประมาณ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2568 - 2571 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากร ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิธพล เจาะจิตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล ที่ปรึกษาคณะฯ มาร่วมให้ข้อเสนอแนะ โดยแต่ละส่วนงานได้นำเสนอประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2564 - 2566 ณ ห้อง 301 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 20/02/2024

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ” ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี อัศดรวิเศษ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ คงคา ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลลักษณ์ พุ่มพวง ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ทิวาภรณ์ เฉลิมพิชัย ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ณ ห้องเพชรรัตน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 19/02/2024

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “นักศึกษาชั้นปีที่ 4 พบอาจารย์ประจำชั้นและงานพัฒนานักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566” ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา พ่วงแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธกา พิมพ์รุณ อาจารย์ประจำชั้นเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะะนำสำหรับการเตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ การสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยและการพูดคุย แลกเปลี่ยนความต้องการในการช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาต่อไป

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 19/02/2024

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “มหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 11” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยเรียนรู้กรณีศึกษาและการเยี่ยมบ้านในชุมชน และออกหน่วยตรวจสุขภาพภายในชุมชน โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริการสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมนระหว่างสหสาขาวิชาชีพ และส่งเสริมจิตอาสาในการทำประโยชน์เพื่อประชาชน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ชุมชนบางขุนไทร ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

19/02/2024

😘👉🏻 ใครอยากเป็น "พยาบาลมหิดล" ห้ามพลาด
📣 ใกล้จะเปิดรับสมัครนักศึกษาในเดือนมีนาคม 67 ที่จะถึงนี้
✌🏻😊กิจกรรม Live "HOW TO BECOME A NURSE"
รวบรวมการเตรียมตัว เกณฑ์การรับสมัคร TCAS รอบ 2 โควตา รวมทั้งตอบคำถามและข้อสงสัยของน้องๆ จากรุ่นพี่นักศึกษา !!!😮😮😮
รับชมพร้อมกัน
📅วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
🕒เวลา 13.00 -14.00 น.
FB page Live 💻👉🏻https://www.facebook.com/nsmahidol?mibextid=ZbWKwL

#พยาบาลมหิดล #พยาบาลของแผ่นดิน

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 19/02/2024

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนคณบดี เข้าร่วมพิธีเปิดงานและถวายสังฆทานคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ในงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช จัดโดยงานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อถวายเป็นธรรมบูชาและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 18/02/2024

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี "MU Charity. 2024 : Run for Fund" พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งดังกล่าว โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 18/02/2024

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมสมรรถนะผู้ปกครอง การรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพจิต ผ่านทาง Facebook Live: Faculty of nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรโดยคณาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญและมีความเข้าใจด้านสุขภาพจิต สามารถประเมิน สังเกตอาการและและสามารถรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพจิตของบุตร หลาน ในความดูแลได้ และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดูแลนักศึกษาระหว่างผู้ปกครองและงานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 17/02/2024

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลดีเด่น และงานชุมนุมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในโอกาสนี้มีผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะฯเข้ารับรางวัลดังกล่าว ตามรายนามต่อไปนี้
- รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาเกียรติคุณ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ คงคา ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่นสาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่นสาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธารา น่วมภา ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่นสาขาการวิจัยทางการพยาบาล
โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องปรินซ์แกรนด์ บอลรูม อาคาร 1 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

17/02/2024

ร่วมพูดคุยเรื่อง การอบรมส่งเสริมสมรรถนะผู้ปกครอง การรับมือกับปัญหาสุขภาพจิต

โดยอาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 16/02/2024

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง จากพี่ถึงน้อง” หัวข้อ การสอบใบประกอบวิชาชีพให้ประสบความสำเร็จ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมี นายชนุตม์ ธีระโรจนารัตน์, นางสาวกนกพร อภิชาตมณีกุล, นางสาวเปมิกา เขียวกลม และนางสาวณัฐณิชา กวีสุขวรกุล รุ่นพี่ศิษย์เก่า รหัส 62 ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การสอบใบประกอบวิชาชีพและชีวิตในการทำงาน ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้ถ่ายทอดประสบการณ์การสอบใบประกอบวิชาชีพให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 16/02/2024

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและเปิดการบรรยาย หัวข้อ “Future of Nursing Profession” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ ได้รับความรู้ และเกิดมุมมองด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2568 – 2571 อันจะนำไปสู่การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป การบรรยายดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องสงวนสุข ฉันทวงศ์ ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

15/02/2024

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอักษราภัค คุ้มชาติ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 6609167 ซึ่งเป็นนักกีฬาเข้าร่วมทีมว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาว่ายน้ำ ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร หญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 27มกราคม 2567 – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 14/02/2024

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3-4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นายอิงกฤต ฉางข้าวไชย, นางสาวดรุณภรณ์ จอมคำสิงห์, นางสาวอุรัสยา ยศไทย, นางสาวปวิชญา แก้วมณี และ นางสาวชนิกานต์ ใหญ่เลิศ ได้เข้าร่วมการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2567 ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทีมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้ส่ง “โครงการมหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 10” ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ทั้งนี้นักศึกษาได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการโดยมีการแสดง Role play และการนำเทคโนโลยี Animoji โดยใช้อวตารมาประยุกต์ในการนำเสนอต่อกรรมการ จำนวน 10 นาที และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากสถาบันเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 16 สถาบัน และในการเข้าร่วมประกวดฯ ครั้งนี้ นางสาวชัญญา แสงจันทร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ควบคุมทีม

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 14/02/2024

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนฮาตาริ เพื่อการศึกษาโดยคุณจุล-คุณสุนทรี วนวิทย์ และผู้บริหารจากกองทุนฮาตาริฯ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์และนักศึกษาจากหลักสูตรอื่นๆที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ ชั้น 5 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Online ผ่านระบบ Webex Meeting โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณคุณสุนทรี วนวิทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด และผู้บริหารกองทุนฮาตาริ เพื่อการศึกษาฯ ที่ได้มอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2565-2566 ทั้งนี้ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดลและจากคณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย โอกาสนี้คุณคุณสุนทรี วนวิทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด และผู้บริหารกองทุนฮาตาริ เพื่อการศึกษาฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล เยี่ยมชมหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก: Mahidol University mahidolpr

Photos from Mahidol University's post 14/02/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงาน
ครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 2 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

------
Mahidol University’s 55th Year Anniversary of the Royal’s Bestowal of its Name and the 136th Year Commemoration
Saturday March, 2nd 2024, 07.30 A.M.
At Prince Mahidol Hall, Mahidol University, Salaya Campus

14/02/2024

📢 TCAS รอบ 2 รอบโควตา ของคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล กำลังจะเปิดรับสมัครแล้วจ้าาาา
👌🏻😊น้องๆคนไหนที่สนใจอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ #พยาบาลของแผ่นดิน #พยาบาลมหิดล ช้าไม่ได้แล้ว ✔️
👉🏻โอกาสกำลังมา ยังมีเวลาให้น้องๆได้เตรียมตัว
✅🗓️ เปิดรับสมัครพร้อมกัน วันที่ 20 มีนาคม 2567 🕤 เวลา 9.30 น.
❎🗓️ ปิดรับสมัคร วันที่ 8 เมษายน 2567 🕛 เวลา 12.00 น.
😘สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉🏻 https://tcas.mahidol.ac.th/

และกิจกรรมที่ห้ามพลาด 📣🌟อยากเป็น "พยาบาลมหิดล" ห้ามพลาด‼️
กับกิจกรรม ⚜️"HOW TO BECOME A NURSE" 🏥
กิจกรรมที่เต็มไปด้วยรุ่นพี่ที่ผ่านประสบการณ์ รอบ TCAS ต่างๆ มาก่อน โดยเฉพาะ TCAS รอบ 2 โควตา ที่ใกล้จะเปิดรับสมัครในอีกไม่กี่วันนี้
➖เกณฑ์การรับสมัครเป็นอย่างไร❓
➖ชีวิตในรั้วพยาบาลเป็นอย่างไร❓
▶️ทุกคำถาม...ต้องมีคำตอบ
▶️ทุกคำตอบ...ต้องได้จาก Live นี้
อย่าปล่อยให้ความสงสัยอยู่แค่กับตัวเอง
มาร่วมคลายข้อสงสัยกับเรากันนะคะ
🗓️วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
🕒เวลา 13.00 -14.00 น.
ตั้งนาฬิการอกันไว้ได้เลยจ้าาาาา

FB page Live 💻👉🏻https://www.facebook.com/nsmahidol?mibextid=ZbWKwL

#พยาบาลมหิดล #พยาบาลของแผ่นดิน

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 13/02/2024

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. อาจารย์สุดหทัย ศิริเทพมนตรี อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์สดผ่านรายการ “เคลียร์คัด ชัดเจน” ประเด็น : นวัตกรรม "สื่อสัญญาณทารก สร้างสายสัมพันธ์แม่-ลูก" ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ช่อง 11 NBT กรมประชาสัมพันธ์ และทาง Facebook Live : Live NBT2HD

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 12/02/2024

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดหลักสูตรมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ และการเตรียมพร้อมรับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA" ให้กับผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ระหว่างวันที่ 12 และ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการอบรมนี้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของสถาบันในเรื่องการจัดหลักสูตรมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN QA ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและระดับรายวิชา คาดว่าจะสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2567 และเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA ได้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 507 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 07/02/2024

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การฝึกอบรมพยาบาลเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอน ก่อนการเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Pre-Preceptor)” ระหว่างวันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง 507 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย จัดโดย ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ร่วมกับงานบริการการศึกษา และงานบริการวิชาการ โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณปรียาภา สิริเลิศเมฆาสกุล หัวหน้างานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช กล่าวเปิดการฝึกอบรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินรัตน์ ศรีประสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล อาจารย์ ดร.นาตยา รัตนอัมภา และอาจารย์ ดร.พุทธิราภรณ์ หังสวนัส เป็นวิทยากรหลักของโครงการฯ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแล ช่วยสอน ให้คำแนะนำ และการประเมินผลนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกรายวิชาภาคปฏิบัติ และเพื่อเพิ่มสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกรายวิชาภาคปฏิบัติให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 06/02/2024

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ประสานเครือข่ายต่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ จาก Tzu Chi University สาธารณรัฐจีน ในโอกาสที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาดูงานที่คณะฯ ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบ
เกียรติบัตรให้กับนักศึกษาจำนวน 12 คน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภัค เภตราสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์ สิทธิปรีชาชาญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมฟังการนำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการศึกษาดูงานครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องจันทนา นิลวรางกูร ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 06/02/2024

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องจันทนา นิลวรางกูร ชั้น 2 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ภาควิชาที่บรรลุตามข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปีด้านการวิจัยฯ ประจำปี 2566 จำนวน 4 ภาควิชา ได้แก่ 1) ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 70,000 บาท 2) ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 50,000 บาท 3) ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 30,000 บาท และ 4) ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 30,000 บาท และต่อด้วยพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปีด้านการวิจัยระหว่างหัวหน้าภาควิชา (หรือผู้แทน) กับคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2567 เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้ภาควิชาผลิตผลงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่งสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมากขึ้น

06/02/2024

ขอแสดงความยินดี แด่
รองศาสตราจารย์ ดร. อุษาวดี อัศดรวิเศษ
ในโอกาสได้รับรางวัล
"ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย"
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566
ประเภทวิชาการ/วิจัย
จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 05/02/2024

กิจกรรมใส่บาตรต้นเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทำงานสร้างสุของค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม "ใส่บาตรต้นเดือน" ครั้งที่ 19 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในสัปดาห์แรกของต้นเดือน ณ ศูนย์อาหาร อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

The Activity "Monthly Merit-Making" in February 2024

On February 5, 2024, the Happy Organization of Faculty of Nursing organized an activity "Monthly Merit-Making" in February 2024. The activity will be held every first Monday each month at the food court, at Mahidol Adulyadej-Prasrinakarin Building, Faculty of Nursing Mahidol University, Salaya.

***********************************************************************
ทุกท่านสามารถเป็นเพื่อนกับเราและติดตามข่าวสารต่างๆผ่านช่องโซเชียลมีเดียของคณะได้ที่ 🔻
Instagram: https://www.instagram.com/nursing_mahidol/
X: https://twitter.com/ns_mahidol
Tiktok: https://www.tiktok.com/
Youtube: https://www.youtube.com/
LINE Official Account: https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=371acphf

Photos from Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล's post 03/02/2024

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยในอุปถัมป์สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการ Open House Nursing Expo 2023 เปิดบ้านพยาบาลทั่วประเทศ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและ ผู้ปกครอง โดยกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จาก พี่ๆ นักศึกษาคณะพยาบาลสถาบันต่างๆ ในหัวข้อ “Starting How to be a Nurse” และผู้ร่วมงานยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพพยาบาล อาทิ การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น, การทำแผล, การใส่สายยางให้อาหารและ Anatomy น่ารู้ (คณะวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) รวมถึงมีโอกาสเยี่ยมชมบูธแนะนำหลักสูตรพยาบาลจากสถาบันทางการพยาบาลรวม 28 สถาบัน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและนักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศไทย ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ >> https://mahidolnursing-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsmu_pr_nursingmu_org/Eln1w5p8EQNAv4Io3eUua9QB1bM13h9iNPvbl88UYoCzGg?e=RJahf0

02/02/2024

🥳🎊ขอแสดงความยินดี แด่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ทรัพย์สมบูรณ์
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
สาขาพยาบาลศาสตร์
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

การอบรมส่งเสริมสมรรถนะผู้ปกครอง การรับมือกับปัญหาสุขภาพจิต
ร่วมรับฟังปาฐกถาคุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท ครั้งที่ 23
🔴 LIVE “ ลูกไม่พูด พูดช้า ไม่ค่อยเล่น เป็นออทิสติกหรือเปล่า? ”
🔴 LIVE “ ทำอย่างไรเมื่อลูกก้าวร้าว ”
🚫เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) กำหนดเป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล (Internatio...
เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) กำหนดเป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล (Internation...
🔴 LIVE “ การเตรียมลูกก่อนเข้าสู่วัยรุ่น ”
🔴 LIVE “ สอนลูกให้รู้ เรื่องความฉลาดทางอารมณ์ ได้อย่างไร และต้องเริ่มที่ตรงไหน ”
🔴 LIVE  “ เทคนิคการบริหารเต้านม เพื่อเพิ่ม ปริมาณน้ำนม “
🔴 LIVE "อาการผิดปกติ ที่ต้องระวัง ในขณะตั้งครรภ์"
🔴 LIVE “ คลอดเอง...ดียังไง เทคนิคลดเจ็บ โดยไม่ใช้ยา ”
🔴 LIVE “ส่งเสริมพัฒนาการ ทารกในครรภ์ ด้วยดนตรี”

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

Education อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
MS MKT Chula Thailand MS MKT Chula Thailand
Chulalongkorn University
Bangkok, 10330

Master of Science in Marketing Chulalongkorn University หลักสูตรวิทยาศ?

KUS Academic Club (KUSAC) KUS Academic Club (KUSAC)
Kasetsart University Laboratory School
Bangkok

Official page of KUS Academic Club (KUSAC) - ชมรมวิชาการนักเรียนสาธิตเกษตร

แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ Learning Curve แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ Learning Curve
191, 193 Soi Prasertmanukit 29, Prasertmanukit Road, Jorakaebua, Ladprao
Bangkok, 10230

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

Dharmniti Seminar & Training Dharmniti Seminar & Training
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ ถนนประชาชื่น 20 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Bangkok, 10800

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด Dharmniti Seminar and Training Co.,Ltd.

NetDesign Learning Center NetDesign Learning Center
No. 1 22nd Floor, Fortune Tower, Rajadabhisek Road
Bangkok, 10400

NetDesign สถาบันอบรมด้าน Multimedia Design อันดับ1ของเมืองไทยเปิด 9.00-18.00 น. ปิดวันนักขัตฤกษ์ | ww

Front End Dev Thailand Front End Dev Thailand
บริษัท เก้ายอดสตูดิโอ จำกัด 72/5 หมู่บ้าน @Home ซ. อาภาศิริ ถ. สุทธิสารวินิชฉัย, สามเสนนอก, กรุงเทพฯ
Bangkok, 10310

http://www.jQuery.in.th

BrainAsset BrainAsset
283 Surawong Road , Bangrak
Bangkok, 10500

BrainAsset มุ่งเน้นที่จะให้บริการทางด้าน?

PICMU - Program in Inorganic Chemistry, Mahidol University PICMU - Program in Inorganic Chemistry, Mahidol University
272 Rama VI Rd. Rachathewi
Bangkok, 10400

PICMU is the Program in Inorganic Chemistry @ Mahidol University in which the program has been approved by Mahidol University Council on Wednesday August 24, 2005.

Thai Studies Center, Chulalongkorn University Thai Studies Center, Chulalongkorn University
Room 401/21, 4th Floor, Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty Of Arts, Chulalongkorn University
Bangkok, 10330

Thai Studies Center, Chulalongkorn University, offers M.A. and Ph.D Programs in Thai Studies, conduc

Thailand Pavilion - World Expo 2010 Shanghai China by Phloiko Thailand Pavilion - World Expo 2010 Shanghai China by Phloiko
Thammasat University
Bangkok

อะไร อะไร ก็จีนนนนนนนนนนนนนนนนนนน

Lingo English Institute Lingo English Institute
Samsen Nai Phaya Thai
Bangkok, 10400

English Courses for all ages Kids, Adults, and Corporate

รณรงค์ต่อต้าน ภาวะโลกร้อน รณรงค์ต่อต้าน ภาวะโลกร้อน
Thailand
Bangkok, 10240

ภาวะโลกร้อน หรือ โลกร้อน ภัยธรรมชาติอันร้ายแรงซึ่งพวกเราต้องร่วมมือกันหยุดมันเพื่อโลก?