สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุ

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุ

ตำแหน่งใกล้เคียง school

โรงเรียนชาวสวน คลองจินดา
โรงเรียนชาวสวน คลองจินดา
Samparn
ACTive English by SE-ED
ACTive English by SE-ED
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กร
กิจกรรมแนะแนว โรงเรียนนาหลว
กิจกรรมแนะแนว โรงเรียนนาหลว
ร.ร.นาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ
Immunology Siriraj
Immunology Siriraj
11th floor Adulyadejvikrom building, Siriraj Hospital
งานทะเบียนและประเมินผล คณะว
งานทะเบียนและประเมินผล คณะว
ตึก 3 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุเสียงอิสลาม สวนหล
สถานีวิทยุเสียงอิสลาม สวนหล
1140 Srinakharin rd
Tycher Tutor
Tycher Tutor
10200
Fusion Dezigns
Fusion Dezigns
10510
Istituto Marangoni Information Center Thailand
Istituto Marangoni Information Center Thailand
461 Sriayudaya Toongpayatai Rajthevee Bangkok 10400
โรงเรียนอนุบาลหันคาฯ
โรงเรียนอนุบาลหันคาฯ
731 ม.1 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท, Hankha
Siam Culinary
Siam Culinary
๓๒๒/๙ ซ.ลาดพร้าว ๘๗ แยก ๑๐ (ซอยหน้าหมู่บ้านเมอริทเพลส) แขวงคลองเจ้าคุณสิง
LanguageMatch
LanguageMatch
10110
แนวคิดเปลี่ยนชีวิต
แนวคิดเปลี่ยนชีวิต
10200
สอนเทนนิส By. ครูพี่ตูม
สอนเทนนิส By. ครูพี่ตูม
ปากเกร็ด
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาล
6 ถนนโยธี เขตราชเทวี

ตำแหน่งใกล้เคียง university

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะบัญชี จุฬ
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะบัญชี จุฬ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มสมาธิ มหาวิทยาลัยรามคำ
กลุ่มสมาธิ มหาวิทยาลัยรามคำ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ศูนย์ให้บริการปรึกษาและจิต
ศูนย์ให้บริการปรึกษาและจิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CU Sports Science Alumni
CU Sports Science Alumni
10330
มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์บ่มเพา
มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์บ่มเพา
มหาวิทยาลัยสยาม
RU Chinese studies
RU Chinese studies
Ramkhamhaeng University
Istituto Marangoni Information Center Thailand
Istituto Marangoni Information Center Thailand
461 Sriayudaya Toongpayatai Rajthevee Bangkok 10400
SCG Bangkok Business Challenge at Sasin
SCG Bangkok Business Challenge at Sasin
Sasa Patasala Building, Chula Soi 12, Phyathai Road
Chuo-Thammasat Collaboration Center, Thailand -中央大学タイ・オフィス
Chuo-Thammasat Collaboration Center, Thailand -中央大学タイ・オフィス
15th Floor, President Tower
กลุ่มการวัดและประเมินผลการ
กลุ่มการวัดและประเมินผลการ
10330
ยำ39
ยำ39
�ท่าข้าม 28 แยก 16 �พระราม2
BSRU News
BSRU News
BanSomdejchopraya Rajabhat University (BSRU)
Academic Department of PolSci CU
Academic Department of PolSci CU
อังรีดูนังต์
Department of Biology - Srinakharinwirot University
Department of Biology - Srinakharinwirot University
10110
CCSC Education เรียนต่อต่างประเทศ
CCSC Education เรียนต่อต่างประเทศ
191 ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น5 ห้อง 513

ความคิดเห็น

Useful vocabulary about the coronavirus. Stay safe everyone.

animal-human interface (noun): any point where animals (domestic and wild) and humans meet - Animal diseases can potentially pass to humans at any animal-human interface such as a zoo, farm or animal market.

asymptomatic (adjective): showing no symptoms of a particular disease - She had no idea her husband had coronavirus because he was asymptomatic.

carrier (noun): a person or animal that transmits a disease to others, whether suffering from it themselves or not - People who are asymptomatic can still be carriers.

carry (verb): be infected with a disease and able to transmit it to others, whether symptomatic or asymptomatic - Some people may carry coronavirus without knowing it.

community spread (noun): transmission of a disease directly within a community and not by importation from a foreign source - With this many new positive cases, the evidence suggests that we now have community spread right here in our county.

contact tracing (noun): identification and monitoring of people who may have had contact with an infectious person - By insisting on strict contact tracing as soon as someone was potentially infected, they managed to control the spread of the disease.

contagious (adjective): describing a disease that can pass from person to person, usually by direct contact; describing a person with such a disease. See infectious - Patients who are still contagious are kept in isolation.

COVID-19 (noun): official name for the novel coronavirus disease that emerged in China in 2019. COVID-19 = COronaVIrus Disease-2019 - All countries are requested to report any new confirmed case of COVID-19 within 48 hours.

diagnose (verb): identify an illness by examining the symptoms - Only a medical professional can properly diagnose the cause of your problem.

diagnosis (noun): identification of an illness by examination of the symptoms - If you're not happy with the doctor's diagnosis you could always get a second opinion.

disease (noun): illness; sickness; a disorder of the body - Polio is one of several serious diseases that have been nearly eradicated.

droplets (noun): the spray produced when people cough or sneeze, and which can spread diseases like COVID-19 - Health care personnel wear protective clothing to guard against the disease carried in droplets when infected people sneeze or cough.

epidemic (noun): occurrence of a particular disease in a large number of people in a particular area. See outbreak, pandemic - The city was devastated by an epidemic of cholera in the 19th century.

herd immunity (noun): an indirect protection from a disease resulting from a large percentage of the population gaining immunity (either through vaccination or through recovering from the disease) - This virus is unlike the seasonal flu because there is currently no vaccine or herd immunity, he said.

incubation period (noun): the time from a person’s first exposure to a disease to the time when symptoms develop - When they know the incubation period they will know how long to keep people in quarantine.

infect (verb): affect a human or animal with a disease-causing organism - But can it infect human beings?

infected (adjective/past participle): affected with a disease-causing organism - They were able to cure the infected left lung before the infection could spead to the right lung.

infection (noun): process of infecting; state of being infected; infectious disease - Breast milk can help protect babies against various infections.

infectious (adjective): describing a disease that can be transmitted through the environment; describing a human or animal capable of spreading an infection. See contagious - Avoid the dogs as they may still be infectious.

isolate (verb): keep an infected person away from healthy people - They will isolate anyone suspected of having the disease.

isolation (noun): separation of infected people from healthy people for serious contagious diseases like COVID-19 - Travellers arriving from the infected area were immediately put in isolation.

novel coronavirus (noun): the word novel means “new”, and a newly identified coronavirus strain is often called a novel coronavirus - Until they gave it a name, they mostly referred to COVID-19 as novel coronavirus (disease).

outbreak (noun): a sudden occurrence of a disease (or other unpleasant thing). See epidemic, pandemic - There was another outbreak of the disease in 1993 but the cause was uncertain.

pandemic (noun): occurrence of a particular disease throughout a whole country or the world. See epidemic, outbreak - Just after the First World War there was a pandemic of flu which killed up to 40 million people worldwide.

pathogen (noun): a micro-organism or germ such as a bacterium or virus that can cause disease - Fortunately, most pathogens are dealt with by the body's immune system.

PCR test (noun): test that detects viral particles in blood or other body fluids. (PCR = polymerase chain reaction) - The PCR test is one of the tools that doctors use to diagnose certain coronavirus diseases.

personal protective equipment (PPE) (noun): special clothing, headgear, goggles, masks and other garments that shield people from injury or infection. - Much of the PPE worn by doctors and nurses has to be worn once only and destroyed after use.

person-to-person (adjective): describing the spread of a disease from one person to another, typically through touch including shaking hands, kissing, sexual in*******se etc. - In January an infected American woman returning home from China transmitted the virus to her husband, marking the first known example of person-to-person spread of the virus in the USA.

quarantine (noun): isolation and monitoring of people who seem healthy but may have been exposed to an infectious disease to see if they develop symptoms - For centuries it's been common for ships arriving from infected areas to be kept in quarantine at the docks, originally for 40 days which is where the term comes from.

SARS-CoV-2 (noun): Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2; final official name for the coronavirus that causes COVID-19. (This virus was previously known as 2019-nCoV.) - SARS-CoV-2 is the name of the virus and COVID-19 is the name of the disease.

screening (noun): testing of people for the presence of a disease. For COVID-19 the first step in screening is usually taking a person’s temperature - They now conduct screening for all incoming passengers.

self-isolate (verb): isolate oneself; put oneself in quarantine, away from other people - The prime minister's wife has tested positive for COVID-19 and the couple are now self-isolating and working by phone and Skype.

social distancing (noun): practice of encouraging people to minimize contact and closeness, whether by banning large or even small groups/meetings (football matches, nightclubs), or by maintaining a minimum distance between people (for example one metre or two metres) - The government has instructed schools to take social distancing measures to slow the spread of the virus.

superspreader (noun): person infected with a virus etc who transmits or spreads it to an unusually large number of people - One so-called "superspreader" in South Korea infected at least 37 people at her church with the virus.

symptomatic (adjective): showing symptoms of a particular disease - Anyone who is symptomatic is advised to phone a doctor and get tested.

symptoms (noun): a physical or mental feature that indicates illness/disease - Typical symptoms of COVID-19 are fever, coughing, and shortness of breath.

test negative | test positive (verb): if you take a test for an infection and you test negative, that means you do not have the infection. If you test positive, that means you have the infection. - The President is pleased to announce that he has tested negative for the virus.

transmission (noun): transfer of a disease from animal to human or from human to human - Transmission of many diseases can be direct or indirect.

transmit (verb) - often passive: cause a disease to pass from animal to human or from human to human - Many diseases are transmitted through physical contact.

treat (verb): attempt to cure or alleviate an illness or injury through medical care - Doctors cannot currently treat COVID-19 directly and instead concentrate on relieving symptoms.

treatment (noun): medical care given to a patient for an illness or injury - There is currently no specific antiviral treatment for COVID-19, and infected patients receive supportive care to help relieve symptoms.

vaccine (noun): a substance used to protect humans and animals from a disease - A vaccine for cholera was invented in 1879.

viral (adjective): describing something like, caused by, or relating to a virus or viruses - Antibiotics cannot be used to treat viral infections because they don't kill viruses, only bacteria.

virus (noun): a living thing, too small to be seen without a microscope, that causes infectious disease in animals and humans - Like all diseases caused by viruses, the common cold cannot be cured with antibiotics.

zoonotic (adjective): describing a disease that can be transmitted from animals to humans - To protect yourself from zoonotic diseases it's best to avoid bites and scratches from animals.-

adaptd from https://www.englishclub.com/vocabulary/coronavirus-covid19.php
Hi everyone,
I found this interesting clip Lucy talking about different ways of responding to "Thank you" in English. I think it's useful and can share it with our students. Enjoy!

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ

ด่วน!! ต้องการพนักงานประจำ สัญญาจ้าง 1 ปี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี อายุไม่เกิน 30 ปี (รับทุกเพศ)
ตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. เจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการ (6 คน) : วุฒิป.ตรี TOEICไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน เงินเดือน 20,000 บาท
2. เจ้าหน้าที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึก (1 คน) : วุฒิปวช. TOEICไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน เงินเดือน 15,000 บาท
3. เจ้าหน้าที่งานบริการห้องสมุด (3 คน) : วุฒิป.ตรี TOEICไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน เงินเดือน 20,000 บาท
4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (3 คน) : วุฒิป.ตรี TOEIC
ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน เงินเดือน 20,000 บาท
5. เจ้าหน้าที่ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อดิจิตอล
(2 คน) : วุฒิปวส. TOEICไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน ประสบการณ์ 1 ปี เงินเดือน 20,000 บาท
สถานที่ : ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทำงาน : อังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์)
เวลา : 8.30-17.30
การแต่งกาย : มี Uniform ให้
เริ่มงาน : 1 ก.พ. 2561
สวัสดิการ : ประกันสังคม ประกันกลุ่ม กองทุน เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพฟรี
สนใจส่งรูป+ประวัติ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line : ems016
ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุ, utcc, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

22/10/2021

YSEALI Professional Fellows Program กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสุดพิเศษสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถ้าต้องการพัฒนาความเป็นผู้นำและทักษะอาชีพ โอกาสของคุณมาถึงแล้ว! เยาวชนไทยอายุตั้งแต่ 25-35 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี และไม่เคยไปอยู่ที่สหรัฐฯ ระยะยาวมาก่อน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ ais.americancouncils.org/ysealipfp อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://state-low.box.com/v/YSEALI-ProfessionalFellow2022

The YSEALI Professional Fellows Program is accepting applications until November 15. If you’re a Thai professional looking for an opportunity to enhance your leadership and professional skills and join an amazing program for emerging leaders in Southeast Asia, you should apply! Mid-level professionals, 25-35 years old, who speak English well and haven’t spent much time in the United States are welcome to apply at ais.americancouncils.org/ysealipfp. For more details, please follow this link https://state-low.box.com/v/YSEALI-ProfessionalFellow2022

Photos from พูดอังกฤษกับนักข่าวอินเตอร์'s post 12/09/2021

Photos from พูดอังกฤษกับนักข่าวอินเตอร์'s post

Photos from พูดอังกฤษกับนักข่าวอินเตอร์'s post 09/09/2021

Photos from พูดอังกฤษกับนักข่าวอินเตอร์'s post

21/05/2021

13 สิ่งที่เราควรทำและเลิกทำใน Resume และโปรไฟล์สมัครงานออนไลน์
.
จากความในใจของ HR ที่ต้องดู Resume วันละหลายร้อยคน
.
วัน ๆ นึงของ HR ต้องกวาดสายตากับผลงานและ Resume ของคนที่สมัครงานเข้ามาเยอะมาก ผู้เขียนท่านหนึ่งใน Forbes เล่าว่าเขาต้องตรวจ Resume กับโปรไฟล์ใน LinkedIn กว่า 100 คน/วัน
.
ดังนั้นในการไล่ดูคนสมัครงานแต่ละคนไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้น ส่วนมากก็จะโฟกัสที่ประสบการณ์ และทักษะที่พวกเขามีเป็นหลัก แต่เขาก็มักพบว่าหลายคนก็ยังใส่ข้อมูลที่ไม่จำเป็นลงมา หรือเลือกที่จะให้ข้อมูลสำคัญอย่างพวกทักษะและประสบการณ์โดดเด่นน้อยกว่าข้อมูลส่วนอื่น แม้แต่คนที่สมัครตำแหน่งสูง ๆ ก็ยังพลาดงานเพราะอะไรแบบนี้เหมือนกัน
.
มาลองดู 13 สิ่งที่ HR บอกว่าควรทำและเลิกทำใน Resume และเว็บสมัครงานออนไลน์
.
.
1. เลิกใส่มหากาพย์ประวัติส่วนตัว ใส่ประวัติย่อแบบสั้น ๆ ก็พอ
.
.
2. เน้นการใส่ประสบการณ์การทำงาน ให้มากกว่าไทม์ไลน์การเรียนตั้งแต่ประถม
.
.
3. อัพเดท Resume กับโปรไฟล์สมัครงานออนไลน์ก่อนไปสัมภาษณ์
.
.
4. งานอดิเรก ประเภท ดู Netflix อบขนม เล่นเกมหนักมาก ไม่จำเป็นต้องใส่มา
.
.
5. เป้าหมายการสมัครงาน (Objective) เหมาะกับเด็กจบใหม่มากกว่า คนมีประสบการณ์ทำงานแล้วไม่ต้องใส่ก็ได้
.
.
6. อย่าลืมเปลี่ยนอีเมล์ให้เป็นทางการในการสมัครงาน ไม่เอาอีเมล์สมัยเรียนมาใช้นะ เช่น [email protected]....
.
.
7. เน้นประสบการณ์งานที่ทำมานาน ๆ มากกว่าประสบการณ์การทำงานระยะสั้น
.
.
8. อย่าเน้นสร้างสรรค์ จนอ่านข้อความบน Resume ไม่ได้
.
.
9. ลบข้อมูลที่จะโยงเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง อาทิ ไปเดินชุมนุม ไปเดินรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
.
.
10. ถ้าทักษะด้านโปรแกรมคอมฯ กับภาษาเรามีแค่อย่างละนิดละหน่อยจริง ๆ ไม่จำเป็นต้องใส่มาใน Resume ก็ได้
.
.
11. ถ้าจะเคลมว่าเราเป็นกูรูในด้านต่าง ๆ บนโซเชียล แล้วใส่ใน Resume ต้องมั่นใจว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นจริง ๆ ไม่ใช่แค่โพสต์ได้เหมือนที่คนอื่น ๆ ก็ทำ
.
.
12. อย่าใส่ข้อมูลเกินจริง โดยเฉพาะพวกทักษะ ความสามารถต่าง ๆ ของเรา
.
.
13. 'คำผิด' ไม่ควรมีในโปรไฟล์ หรือ Resume เลยแม้แต่คำเดียว!
.
.
ทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราควรใส่ใจในการทำ Resume หรือใบสมัครงานออนไลน์ก็แล้วแต่ เชื่อว่าอย่างพวกคำผิด อาจทำให้เราพลาดได้บ่อยที่สุด ฉะนั้นเช็กความถูกต้องก่อนส่งจะดีมาก เพราะความเรียบร้อยของเอกสารเหล่านี้ก็จะส่งผลกับการที่ฝ่ายบุคคลจะมองเราด้วยเช่นกัน ว่าเราเป็นคนรอบคอบไหม ใส่ใจรึเปล่า
.
ที่มา forbes
.
◤━━━━━━━━━━━━━━━◥

หากคุณชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืม 'กดไลก์'
หากคอนเทนต์นี้โดนใจอย่าลืม 'กดแชร์'

◣━━━━━━━━━━━━━━━◢
.
.
“Knowledge is the only way to success”
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
ติดตามคอนเทนต์เพื่อพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จจาก Future Trends ได้ที่
Facebook : https://bit.ly/38fXEYs
Youtube : https://bit.ly/3gBYyzG
(อย่าลืมกด See First เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ในทุก ๆ วัน)
#FutureTrends #KnowledgeforSuccess

Photos from TKN Careers เถ้าแก่น้อย's post 29/04/2021

Photos from TKN Careers เถ้าแก่น้อย's post

12/03/2021
02/03/2021

ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มักออกเสียงผิด

25/02/2021

จุดขายสำคัญ สำหรับเด็กจบใหม่
.
1. สอนได้ สร้างได้
2. เงินเดือนเร้าใจ (ของดีราคาถูก)
3. เรียนรู้เร็วใช้เทคโนโลยีได้คล่องแคล่ว
4. มีมุมมองใหม่ๆ พร้อมที่จะเรียนรู้
5. ภาษาเริ่ด
.
ถ้ายังขาดตัวไหนก็พัฒนาขึ้นมาจะได้เอาไว้ใช้ตอนสัมภาษณ์กันนะ ด้วยความปรารถนาดีจากงานเข้า
.
IG: ngan_kaow

18/01/2021

งานเข้า

9 สิ่งทำเถอะ ก่อนไปสัมภาษณ์งาน
.
1. หาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และผู้สัมภาษณ์
ไม่ว่าจะผ่านเวปไซต์ หรือถามคนรู้จัก จำไว้ว่าจงเตรียมพร้อม
.
2. ซ้อมตอบคำถามทั่วไปในการสัมภาษณ์
อย่ามั่นใจว่าตอบได้ เพราะการนึกในใจกับการพูดออกมาบางครั้งก็แตกต่างกัน ถือว่าเป็นการเรียบเรียงความคิดไปในตัว
.
3. ศึกษาเกี่ยวกับงาน ตำแหน่งงานที่จะไปสัมภาษณ์
เขาต้องการอะไร เรามีอะไรอยู่ หรือหากยังไม่มีเรามีอะไรที่จะไปทดแทนสิ่งเหล่านั้นได้
.
4. ฝึกตอบคำถามด้วยวิธี STAR คือ
ยกตัวอย่าง (Situation), หน้าที่ที่เรามี (Task), สิ่งที่เราลงมือทำ (Action) และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Result)
.
5. หาเพื่อนเพื่อมาช่วยตั้งคำถามและฟังเราตอบคำถาม
หลายครั้งสิ่งที่เราคิดว่าดี คนฟังอาจมีมุมมองที่แตกต่างออกไปจะได้ปรับปรุงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
.
6. เตรียมชุดล่วงหน้า
เพื่อเป็นการตัดปัญหาความไม่พร้อมในวันสัมภาษณ์เตรียมเรื่องเล็กๆ น้อยๆ พวกนี้ล่วงหน้าไปเลย จะได้เอาเวลาในวันสัมภาษณ์มาคิดเรื่องตอบคำถามสัมภาษณ์จะดีกว่า
.
7. เตรียมคำถามเจ๋งๆ หรือสิ่งที่อยากรู้เพื่อไปถามผู้สัมภาษณ์
การมีคำถามดีๆ และเหมาะสม เป็นการช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและผู้สัมภาษณ์ รวมไปถึงได้ขายความเป็นคุณเพิ่มอีกด้วย
.
8. พก Resume และปากกาติดตัวไปด้วย
อะไรก็เกิดขึ้นได้ บางครั้ง HR อาจไม่ได้เตรียม Resume ให้ผู้สัมภาษณ์หรือผู้สัมภาษณ์ลืมหยิบมา ก็ถือว่าเป็นการได้แสดงความพร้อมผ่านการสังเกตของเราไปในตัว
.
9. หัดตอบคำถามที่เชื่อมโยงกับทักษะ หรือความสำเร็จของคุณ
สอดแทรกความเก่ง ความสามารถลงไปในคำตอบด้วยเสมอ อย่าคิดตอบแค่ใช่, ไม่, หรือไม่แน่ใจเพียงอย่างเดียว เพราะมันจะทำให้เราไม่น่าสนใจ
.
งานหายากมากขึ้นความคาดหวังจากบริษัทก็สูงขึ้น ดังนั้นเมื่อมีโอกาสก็จงเตรียมตัวให้พร้อมจะได้ไม่เสียใจ เพราะอย่างน้อยก็ถือว่าได้ทำอย่างเต็มที่
.
ช่วงนี้ขึ้นปีใหม่เป็นฤดูการหางาน เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังมองหาโอกาสเกี่ยวกับงาน
.
#งานเข้า #ทำเถอะ

12/11/2020

เชิญนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา GE002 และ GE004 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทบทวนบทเรียนก่อนสอบปลายภาคค่ะ

05/10/2020

เรียนจบพบงาน

บีฮับ โลคอล
ผู้สนับสนุนสินค้าชุมชนแนวใหม่! ขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่!
กำลังเปิดรับพนักงานที่พร้อมจะลุยไปด้วยกัน
เพียงแค่น้องๆมีจิตอาสา พร้อมที่จะผลักดันเกษตรกรไทยให้เติบโตไปพร้อมๆกัน
งานนี้เราเปิดโอกาสให้น้องๆได้มีส่วนร่วม ได้แสดงความคิดเห็น ได้ออกไอเดียกัยอย่างเต็มที่ เรียกได้ว่าได้รับประสบการณ์ไปแบบเต็มๆแน่นอน

น้องๆที่สนใจสามารถฝากประวัติได้ที่ ไลน์ @demtum หรือ bit.ly/2BSDeai
______________________________________________________
🎓 เรียนจบพบงาน 💼 คือช่องทางที่จะช่วยในการหางานและฝึกงาน
✅ สำหรับน้องๆนักศึกษาจบใหม่
✅ สำหรับคนที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆทั้ง Part time และ full time
เพื่อให้ได้พบงานที่ดี มีคุณภาพจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน
👉🏻 ลงทะเบียนสมัครสมาชิกและกรอกรายละเอียดได้เลยวันนี้!
เพียงแอดไลน์ @demtum หรือ bit.ly/2BSDeai
👉🏻 ใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถแอดไลน์ไอดี @prinnp หรือ bit.ly/2DhrQp0 แล้วทักแชทมาคุยกันได้เลยครับ!
#เรียนจบพบงาน #เศรษฐกิจทันสมัย

28/09/2020

ภาษาสวยและเอาไปใช้ได้ทันทีค่ะ

Kru Ben : ฝนตกแบบนี้ บ่นเป็น​ภาษาอังกฤษ​อะไรได้บ้างมาดูกันครับ

19/09/2020

ครูฝ้าย Easy English

Never mind. ไม่ได้แปลว่าไม่เป็นไร ‼️
อ่าวแล้วอยากตอบรับคำขอบคุณหรือขอโทษเพื่อน จะพูดยังไงดี 🧐
แล้ว Never mind. แปลว่าอะไรล่ะ📌
มาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ 😎
.
อย่าลืม comment คำที่ชอบให้ฝ้ายนะคะ 🥰

28/08/2020

Female Network

27/08/2020

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แนะนำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Created by: คณะกรรมการนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Producer: Thanawat Chaiprasert Voi...

23/08/2020

Krupumcu

อ่านง่ายขึ้นค่ะ ลดพยางค์ ไปซะ

มีtypo นะคะ ขออภัยค่ะ ...prObably...

21/08/2020

Skooldio

🚀 เพราะ ‘ทักษะ’ สำคัญกว่า ‘ปริญญา’ 🧑‍🎓
.
Google เปิดตัว Google Career Certificates 👨‍💻 หลักสูตรฝึกฝนทักษะเฉพาะทางที่กำลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน โดยใช้เวลาเรียนเพียง 6 เดือน (เร็วกว่าเรียนในมหาลัยเยอะ) และไฮไลต์ของโปรเจกต์นี้คือ Google กล้าเคลมว่าจะหางานให้กับผู้เรียนทุกคน‼😲 แถมรับรองว่าเป็นงานที่ได้เงินเดือนสูงกว่า 50,000 ดอลลาร์ต่อปี (ประมาณ 1,570,000 บาท) 💸
.
ซึ่งเร็วๆ นี้ก็เตรียมจะคลอด 3 หลักสูตรสำคัญอย่าง Data Analyst, Project Manager และ UX Designer มาเรียกน้ำย่อยกันก่อน ใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://grow.google/certificates/
.
🔥🔥 แต่ถ้าใครอยากเรียนทั้ง 3 หลักสูตรแบบเดียวกับ Google ในเวอร์ชันภาษาไทย เข้าใจง่าย จะบอกว่า Skooldio มีสอนหมดเลยน้าาา เข้ามาอัพสกิลกันได้เลยที่ www.skooldio.com
.
#Skooldio #UpskillWithSkooldio

18/08/2020

Learn English Online

08/08/2020

การท่องเที่ยว ม.หอการค้าไทย

We Are TOURISM!

08/08/2020

UTCC News

wow wow ห้องเรียนรวม 10201 หลังปรับปรุงใหม่ ทันสมัยมีที่ชาร์ตแบตใต้เก้าอี้นั่งทุกตัว

08/08/2020

UTCC News

ก่อน เปิดเทอม ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม นี้ ไม่ต้องกังวลเรื่องเชื้อโรคโควิด-19 เพราะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดการพ่นยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว มาเรียน ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยแน่นอน

07/08/2020

ติน่า เทย์เลอร์ - Tina Taylor

ภาคต่อมาแล้วววว มาดูกันว่าเราฟังคำไหนออกบ้าง 😆

05/08/2020

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC

ใกล้ - ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 【COVER】

UTCC ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 #ลูกแม่ไทรปฐมนิเทศออนไลน์ Dek63 "Business is like a game, Let's Play to win"
สร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาใหม่ เพิ่มความ "ใกล้" กระจายความอบอุ่นให้อบอวล #ครอบครัวเด็กหัวการค้า
ชมการบันทึกภาพ LIVE ลูกแม่ไทรปฐมนิเทศออนไลน์ คลิก: https://www.facebook.com/utccsmart/videos/2723201274580108/

03/08/2020

UTCC News

ข่าวดีน้องๆ เพื่อนๆ ม.หอการค้าไทย สามารถเปลี่ยนกรอบรูปได้เลย เข้าที่โปรไฟล์ facebook แล้วเลือกเพิ่มกรอบรูป

ค้นหาคำว่า
UTCC63 , UTCC ,เด็กหัวการค้า
ส่วนกรอบรูปแต่ละคณะค้นหาเพิ่มเติมระบุคำว่า
UTCC - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCCBA - คณะบริหารธุรกิจ
UTCCAC - คณะบัญชี
UTCCEC - คณะเศรษฐศาสตร์
UTCCLW - คณะนิติศาสตร์
UTCCEN - คณะวิศวกรรมศาสตร์
UTCCHM - คณะมนุษยศาสตร์
UTCCST - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
UTCCTS - คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
UTCCCA - คณะนิเทศศาสตร์
UTCCECE - คณะการศึกษาปฐมวัย
UTCCDAD - คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล
UTCCCE - วิทยาลัยผู้ประกอบการ
UTCCISM - วิทยาลัยนานาชาติ
UTCCGS - บัณฑิตวิทยาลัย

31/07/2020

Future Skill New Career Thailand

มาดูกันว่า 12 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มาแรง​และกำลังต้องการ "คนร่วมงาน" จำนวนมากมีอะไรบ้าง อย่ารอช้า หากคุณมีทักษะเหล่านี้เรามีงานดี ๆ รอคุณอยู่เพียบ!
.
ค้นหาและสมัครงานได้แล้ววันนี้ทาง https://futureskill-newcareer.in.th/all-career/
.
และมาเป็นเพื่อนกันเพื่อรับข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แค่ Add LINE @fsncth หรือคลิก https://lin.ee/18AbSEl0T

#MHESI #FSNCTH #Reskill #Upskill #สร้างคนสร้างงาน

30/07/2020

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตามติดทุกเทรนด์... เลือกเรียน...ในสิ่งที่อยากเป็น... ที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย... เราคือคณะนิเทศศาสตร์ ที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์ที่ทันสมัย​และไม่ยึดติดกับการสื่อสารในรูปแบบเดิม...เรียนนิเทศวิถีใหม่สนุกกับชีวิต เรียนไป เล่นไป ทำงานไป เรียนนิเทศศาสตร์​ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อยากเป็นอะไร... ชอบทางไหน...นิเทศหัวการค้า ช่วยหาทางให้...

MC
Digital Marketing Communication
เอกสื่อสารการตลาดดิจิทัล

วิชาเอกสื่อสารการตลาดดิจิทัล วางแผนกลยุทธ์ หรืองานคอนเทนท์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้านการคิดสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ ที่คุณจะสามารถออกแบบและผลิตสื่อได้โดนใจกลุ่มเป้าหมายในทุกดิจิทัลแพลทฟอร์ม

MD
Digital Media Design and Production
เอกออกแบบสื่อและผลิตสื่อดิจิทัล

ชอบกราฟิก รักการผลิตรายการ เลิฟไลฟ์ ใส่ใจ Podcast และผลิตสื่ออื่นๆ บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ต้องเรียน#ออกแบบสื่อและผลิตสื่อดิจิทัล

DF
Digital Film
เอกภาพยนตร์ดิจิทัล

อยากทำหนัง จะสั้นจะยาวก็ทำได้ ตัดต่อ การจัดไฟ ใช้กล้อง Pre และ Post Production ทำจริงเป็นจริง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ต้องเรียน #ภาพยนตร์ดิจิทัล

เลือกสิ่งที่ใช่ วิชาที่ชอบ ที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมรับ Adobe CC 2020 ตลอดระยะเวลาเวลาการศึกษา และ iPad สำหรับ Digital Hybrid Learning

ลิ้งค์ข้อมูลเพิ่มเติม
https://commarts.utcc.ac.th/about-us/
ลิ้งค์รับสมัคร
https://www.utcc.ac.th/admission/
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ม.หอการค้าไทย อาคาร 24 ชั้น 2
วันจันทร์ - ศุกร์ 9.00-17.00 น.
Line ID: @utcc
โทร. 02-697-6767

#นิเทศหัวการค้า #นิเทศหอการค้า #เรียนนิเทศ #นิเทศศาสตร์

23/07/2020

One More Course รวมคอร์สอัปสกิลเพื่ออนาคต by Dek-D

เดี๋ยวนี้ไม่ว่าทำงานอะไร จะอาศัยแค่ความรู้เฉพาะทางที่เรียนมาก็ยังคงไม่พอ หลายสายงานต้องอาศัยทักษะอื่นๆ มาใช้ในการทำงานด้วย โดยเฉพาะทักษะไอทีและคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือว่าจำเป็นมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรมต่างๆ ของ Microsoft, Google Drive, Photoshop หรือจะเป็นสกิลการเขียนอีเมลก็ควรมีความรู้ติดตัวเอาไว้เลย วันนี้ One More Course จึงได้รวม 8 คอร์สออนไลน์เรียนฟรีเพื่อช่วยอัปสกิลรอบด้านเพิ่มความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเด็กจบใหม่หรือวัยทำงานก็เรียนได้ทุกคนเลยครับ 😉
.
💻 Microsoft Office Fundamentals: Outlook, Word, and Excel
- การใช้งานโปรแกรมของ Microsoft ในการทำงาน ในคอร์สนี้จะได้เจาะลึกไปที่การใช้งาน Word, Excel และ Outlook เพื่อจัดการอีเมล
- สอนโดย Microsoft
- คอร์สนี้เรียนฟรี
📌 สมัครได้ที่ edx.org/course/microsoft-office-fundamentals-outlook-word-and-exc
.
💻 Excel Skills for Business: Essentials
- เรียนรู้ทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างเข้มข้น เพื่อจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายๆ เหมาะกับทุกสายงาน โดยเฉพาะคนทำงานสายธุรกิจ
- สอนโดย Macquarie University
- เรียนฟรีให้กดตรงคำว่า Audit (หากต้องการใบประกาศจะเสียค่าธรรมเนียม $49 USD)
📌 สมัครได้ที่ coursera.org/learn/excel-essentials
.
💻 Presentation skills: Designing Presentation Slides
- สอนออกแบบ Powerpoint ให้สวยงาม มีลูกเล่น ดูมือโปร และช่วยดึงดูดความสนใจในการพรีเซนต์งานให้ดูไม่น่าเบื่อ
- สอนโดย National Research Tomsk State University
- เรียนฟรีให้กดตรงคำว่า Audit (หากต้องการใบประกาศจะเสียค่าธรรมเนียม $79 USD)
📌 สมัครได้ที่ coursera.org/learn/slides
.
💻 Online Data Management with Google Drive
- การจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Drive อีกทักษะสำคัญที่วัยทำงานควรรู้ ในคอร์สจะสอนการใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น Google Docs, Google Sheets, Google Slides และอื่นๆ ที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน
- สอนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- เรียนฟรี มีใบประกาศให้ฟรี
📌 สมัครได้ที่ lms.thaimooc.org/courses/course-v1:PKRU+PKRU002+2019/about
.
💻 Adobe Photoshop for Beginners
- เรียนการออกแบบกราฟิกบน Photoshop จัดเต็ม 23 บทเรียน สอนการใช้งานโปรแกรมระดับต้น เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน
- สอนโดย Envato Tuts+
- เรียนฟรีได้เลย (ไม่มมีใบประกาศ)
📌 เรียนได้ที่ design.tutsplus.com/courses/from-the-top-adobe-photoshop-for-beginners
.
💻 Mastering Final Cut Pro
- สอนตัดต่อวิดีโอแบบมือโปรด้วยโปรแกรม Final Cut Pro พร้อมเรียนรู้เทคนิคการตัดต่อ เอฟเฟกต์ โมชั่นกราฟิก เป็นต้น
- สอนโดย LearnQuest (ทีมงานของ Apple)
- เรียนฟรีให้เลือกตรง Audit Only (หากต้องการใบประกาศจะเสียค่าธรรมเนียม $49 USD)
📌 สมัครได้ที่ coursera.org/learn/mastering-final-cut-pro
.
💻 Google Analytics for Beginners
- เรียนการใช้งาน Google Analytics เบื้องต้น พร้อมทำความรู้จัก Report ในรูปแบบต่างๆ และรู้จักวิธีการตรวจสอบวัดผลแคมเปญ
- สอนโดย Google Analytics Academy
- เรียนฟรี มีใบประกาศมอบให้ฟรี
📌 สมัครเรียนที่ https://analytics.google.com/analytics/academy/course/6
.
💻 Business English Skills: How to Write Effective Openings and Closings to Emails
- เรียนรู้การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อเพิ่มความโปรให้กับตัวเองมากขึ้น
- สอนโดย University of Washington
- คอร์สนี้เรียนฟรี
สมัครเรียนที่ 📌coursera.org/learn/lesson-business-english-skills-how-to-write-effective-openings-and-closings-to-emails
.
.
👉 ไม่อยากพลาดคอร์สเรียนดี ๆ อย่าลืมติดตามเพจ One More Course รวมคอร์สอัปสกิลเพื่ออนาคต by Dek-D เพราะพวกเราตั้งใจส่งต่อคอร์สเรียนดีๆ ให้ทุกคนตามไปเรียนได้ 😁
.
☎️ ติดต่อลงข่าวประชาสัมพันธ์กับ Dek-D ที่ [email protected]
.
#คอร์สออนไลน์ #คอร์สทักษะ #คอร์สฟรี #คอร์สพัฒนาตนเอง #คอร์สภาษา

21/07/2020

UTCC News

เมื่อความเหงา เป็นอวกาศ!!!!!
เปิดคลาสที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย!!!

"Singha corporation presents Muzik Class Campus Online"
ครั้งแรกกับคอนเสิร์ตออนไลน์ที่จะส่งตรงความมันส์ถึงบ้านคุณ!!!!
มันส์หลุดโลกกับ "แหนม รณเดช" และ "INDIGO"

เปิดคลาสนอกโลก 21 กรกฎาคมนี้ สองทุ่มตรง
LIVE สดที่ Muzik Move / Muzik Move Records / สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

#Singhacorporation
#MuzikClassCampusOnline
#SinghaOnline
#MuzikMove
#MuzikMoveRecords
#MeRecords
#BoxxMusic

17/07/2020

Mission To The Moon

รับสมัครคนร่วมทีม ร่วมตะลุยภารกิจไปกับเรา
.
.
แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่านี่เป็น “ประกาศสำคัญ” จากเรา
.
สำหรับใครที่อยากร่วมภารกิจพิชิตดวงจันทร์ไปกับเรา
ตอนนี้กระสวยของเราเปิดรับสมัครผู้ร่วมเดินทางเพิ่มแล้วววว
.
และนี่คือ… ตำแหน่งและงานหลักของแต่ละตำแหน่ง
ที่เราต้องการ ในการพิชิตภารกิจครั้งนี้
ที่แอดต้องใช้คำว่างานหลัก นั่นก็เพราะว่า
หลายครั้งภารกิจพิชิตดวงจันทร์
ของเราก็มักจะมีสิ่งที่อยู่นอกเหนือ
Job Description อยู่เสมอๆ
.
.
1. Content Creator Business
.
• ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับ Content ทั้งหมด
(ทั้งฝั่งที่เป็น Original และลูกค้า)
• มีทักษะในการเขียนบทความ
• กำหนดและวาง Strategy Content
• เข้าใจเรื่องธุรกิจ และการทำงาน
(ถ้ามีความชอบหรือสนใจในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วยิ่งดีแอดบอกเลย)
.
.
2. Account Executive (AE)
.
• ประสานงานและติดต่อกับลูกค้า และ Partner ของเรา
• ดูแล/ติดตาม เอกสารต่างๆ และงานต่างๆที่เกี่ยวกับ AE
.
.
3. Graphic Design
.
• ออกแบบดีไซน์ Thumbnail และ Banner ต่างๆ
• ใช้โปรแกรม PS และ AI ได้ดี
• ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Graphic Design
• มีความสามารถ และสนใจงานด้านภาพประกอบ
• สามารถตีความ content ออกมาเป็นภาพได้ (ตรงประเด็น)
.
.
4. Live Streaming Controller
.
• ดูแลควบคุมระบบ Live Streaming
• หากมี Skill ด้าน Sound ด้วยแอดยิ่งชอบบบ
.
.
.
สุดท้ายสำคัญมากๆ อยากให้อ่านก่อนส่งใบสมัครนะครับบ
.
1. ตำแหน่ง Content Creator Business ต้องส่งหัวข้อ
Content ที่คิดว่าน่าสนใจมา 5 หัวข้อ พร้อมกับอธิบายว่า เพราะอะไรหัวข้อนั้นถึงน่าสนใจ
.
2. ตำแหน่ง Content Creator Business และ Graphic Design
ต้องแนบ Portfolio มาด้วยยยย เท่านั้น! (ถ้าไม่มีสร้างขึ้นเองได้เลยยย)
.
3. ไม่ต้องแนบรูปส่วนตัวมาให้แอดน้าาาาาา ทุกคน
.
4. ที่นี่ช่วงนี้งานเยอะ (จริงๆ ก็หลายช่วง) เราจึง
ต้องการคนที่พร้อมจะลุยและฟันฝ่าไปกับทุกปัญหา
และอุปสรรค์ที่เราต้องเจอ
.
5. ระบุรายได้ที่คาดหวังมาใน resume ให้แอดด้วย
.
.
แอดบอกเลยว่ามันส์แน่นอน
.
สำหรับใครสนใจสามารถส่ง Resume
มาให้แอดได้ที่ [email protected]
.
.
สถานที่ปฏิบัติภารกิจ คือ...
50 ซอย พระรามเก้า 53 พระราม 9
ซอย 53 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

"ช่วงนี้หลายคนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น admin เลยขอนำเสนอความรู้และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกการวิ่งมาราธอนประเภทต่าง...

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Utcc
Bangkok
10200
Bangkok ร้านอาหารอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
YUii GYOZA  (ยูอิ เกี๊ยวซ่า) เพชรเกษม YUii GYOZA (ยูอิ เกี๊ยวซ่า) เพชรเกษม
122 ถนนมาเจริญ ซอยเพชรเกษม 81 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
Bangkok, 10160

เกี๊ยวซ่า ของคน Gen ใหม่ อร่อยเสร็จ เด็ดที่น้ำจิ้ม ปั้นสดใหม่ ทุกวัน

อู้วนม อู้วนม
ระหว่างซอยหทัยราษฎร์ 39-41 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
Bangkok, 10510

นมสด&เบียร์วุ้น

ส.กะทิสด ตลาดหทัยมิตร ส.กะทิสด ตลาดหทัยมิตร
หทัยมิตร
Bangkok, 10510

Sakana Sushi & Sashimi Sakana Sushi & Sashimi
Aree Garden - Soi Aree Sumphan 11, Opp. Ministry Of Finance, Bangkok, Thailand 10400
Bangkok, 10400

It's all about fish and more. Reservation: 022782968

DJ Poom Menu อาหารคลีนเพื่อสุขภาพ DJ Poom Menu อาหารคลีนเพื่อสุขภาพ
244 Soi Phibun Watthana 7, Phaya Thai,
Bangkok, 10400

DJ Poom Menu "ยิ่งกิน ยิ่งผอม" อาหารคลีนไทยเจ้าแรกของโลก อร่อย ลีน ไม่มีน้ำมัน แคลอรี่ต่ำ พร้อมส่ง

The Old Cafe' Bangkok The Old Cafe' Bangkok
535/57
Bangkok, 10700

ร้านกาแฟสดและของว่าง

Into You Korean Desert Cafe Into You Korean Desert Cafe
Assumption University, AU Mall, Bang Sao Thong, Bang Sao Thong District
Bangkok, 10540

Into You Cafe at ABAC Bangna AU Mall. Korean Desert Cafe - Bingsu, Kpop, Coffee, Cakes, Waffles, Macaroons.

เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
Bangkok, 10110

เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว

ชุมชนการค้าหนองแขมหมู่2 ชุมชนการค้าหนองแขมหมู่2
แขนงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
Bangkok, 10160

ซอยเพขรเกษม 81/1-81/2 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม

Caffe 352 Caffe 352
35/2 ซอย ศรีบำเพ็ญ
Bangkok, 10120

Open daily 10.00 am - 6.00 pm Closed on Wednesday

ร้านข้าวแกง คุณยาย ร้านข้าวแกง คุณยาย
หน้าหมู่บ้านซื่อตรงลีลาวดี ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก 4-43
Bangkok, 10220

ร้านข้าวแกง คุณยาย จำหน่าย ข้าวแกง ขนมจีน ขนมหวาน น้ำผลไม้ปั่น ลูกชิ้นทอด

IL Garage IL Garage
3/12 เกษตร นวมินทร์, Nuanchan, Bueng K*m, Bangkok 10230
Bangkok, 10230

IL Garage.จุดนัดพบมิตรภาพ. รอยยิ้มและ เสียงหัวเราะ IL Garage,มีโซนต่างๆที่เช่น IL Carcare., IL presso.,Granchio's restaurant., IL-bar .,Bike motel.