Professional Practice Internal Audit

PP Internal Audit Co.,Ltd. Our key principle is to add value to our clients. We improve working processes to ensure that there is adequate internal control system and also supporting clients to achieve their expectation effectively and efficiency.

Our Company is driving by the management and team with extensive experiences in the field of internal auditing such as, assurance and consult service in accordance with The International Internal Audit Standard, internal control assessment service, quality assurance review (QAR), and system development service, etc.

เปิดเหมือนปกติ

03/08/2021

วันนี้กัปตัน ก.ล.ต. จะพาเพื่อนๆไปรู้จัก “10 คำศัพท์” ต้องรู้ ก่อนซื้อ “หุ้น IPO”

เป็นคำศัพท์ที่ได้ยินอยู่บ่อย ๆ ไปดูกันเลยครับ

1. IPO (Initial Public Offering) คือ การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

2. Underwriter หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่รับจองและจัดสรรหุ้นให้ประชาชนที่มาจองซื้อหุ้น IPO

3. Filing หรือ หนังสือชี้ชวน ซึ่งจะบอกรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นให้ผู้ลงทุนศึกษาก่อนตัดสินใจซื้อหุ้น IPO เช่น ข้อมูลบริษัท รายละเอียดการจองหุ้น

4. Scrip vs Scripless
4.1 Scrip คือ ใบหุ้น เป็นหนึ่งในวิธีเลือกรับหุ้น IPO หากเลือกรับวิธีนี้ ใบหุ้นจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้ลงทุนต้องระบุที่อยู่ในการจัดส่งที่ชัดเจน การซื้อขายจะทำกันเองระหว่างผู้ซื้อ (ผู้รับโอน) และผู้ขาย (ผู้โอน) โดยการลงชื่อผู้โอน และผู้รับโอนด้านหลังใบหุ้นนั้น
4.2 Scripless คือ เป็นหนึ่งในวิธีเลือกรับหุ้น IPO โดยเป็นการถือครองหลักทรัพย์ในรูปแบบที่ไม่มีใบหุ้น ช่วยลดความสูญหาย ชำรุด หรือถูกปลอมแปลงใบหุ้น ยอดหุ้นของผู้ฝากจะถูกบันทึกและเก็บรักษาในระบบงานที่มีความปลอดภัยสูงและมีประสิทธิภาพโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD)
นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถนำใบหุ้นมาฝากในระบบ Scripless ได้โดยผ่านบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียน ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับใบยืนยันการถือหลักทรัพย์แทนใบหุ้น
ผู้ที่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถเลือกรับหุ้นได้ทั้งวิธีรับใบหุ้น (Scrip) และวิธีไร้ใบหุ้น (scripless) ซึ่งผู้ลงทุนจะสามารถรับหุ้น IPO เข้าพอร์ตได้หลังจากเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ก่อน

5. TSD คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Thailand Securities Depository) เป็นศูนย์กลางในการรับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) มีฐานะเป็นผู้รับโอนหลักทรัพย์จากผู้ลงทุนที่นำหลักทรัพย์มาฝากเข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกตามที่ผู้ลงทุนเป็นผู้กำหนด หรือบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (บัญชี 600) โดย TSD จะนำรายชื่อผู้มีสิทธิรับสิทธิประโยชน์ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่อจัดส่งต่อไปยังบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในวันปิดสมุดทะเบียนต่อไป

6. บัญชี 600 คือ บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เป็นบัญชีที่ให้ผู้ลงทุนฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) กรณีที่ไม่ต้องการถือใบหุ้นและยังไม่มีพอร์ตลงทุน

7. P/E ratio (Price to Earnings Ratio) คือ การนำราคาหุ้นในตลาดปัจจุบัน (กรณีของหุ้น IPO คือราคาเสนอขายหุ้น IPO) หารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้น เพื่อดูว่าราคาที่ซื้อขายปัจจุบันสูงกว่ากำไรของบริษัทไปกี่เท่า ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้ออกนิยมในการกำหนดราคาหุ้น IPO ผู้ลงทุนควรเทียบ P/E ของหุ้น IPO ว่ามีอัตราส่วนที่สูงหรือไม่ควรกับ P/E ของอุตสาหกรรม ค่าเฉลี่ยของตลาด หรือ P/E ของหุ้นที่มีธุรกิจคล้ายกัน อย่างไรก็ดี P/E เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้น ผู้ลงทุนควรดูปัจจัยอื่น ๆ เช่น แนวโน้มธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจประกอบการตัดสินใจด้วย

8. Small Lot First คือ การจัดสรรหุ้น IPO ให้ผู้จองซื้อในรอบแรกด้วยจำนวนจองซื้อขั้นต่ำอย่างเท่าเทียมกัน หากหุ้น IPO ยังเหลืออยู่ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะจัดสรรหุ้นเพิ่มต่อเป็นรอบ ๆ จำนวนที่เพิ่มแต่ละรอบจะเป็นไปตามที่ผู้จัดจำหน่ายกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หากรอบสุดท้ายมีไม่เพียงพอ จะจัดสรรแบบสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การจัดสรรหุ้นแบบ Small Lot First จะดำเนินการตามแนวทางที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

9. Greenshoe Option คือ เครื่องมือที่ช่วยลดความผันผวนของราคาหุ้น IPO ในช่วงแรกที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จากการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย โดยผู้จัดจำหน่ายต้องซื้อหุ้นคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
(ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ : https://www.facebook.com/sec.or.th/photos/820449258591613 )

10. First Trading Day คือ วันแรกที่ผู้ลงทุนจะสามารถนำหุ้น IPO ไปซื้อขายในตลาดรอง (ตลาดหลักทรัพย์) ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลการซื้อขายได้ที่ https://www.set.or.th/th/company/ipo/upcoming_ipo_set.html แล้วเลือกดูบริษัทที่เราสนใจ

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลลงทุน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงทุน ได้ที่ www.smart-to-invest.com และสามารถเช็กผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First

ในครั้งหน้ากัปตัน ก.ล.ต. จะพาทุกท่านไปดูว่า ก่อนจะซื้อหุ้น IPO ต้องดูอะไรบ้าง

แล้วพบกันในครั้งหน้าครับ

13/07/2021

📢 ก.ล.ต. ขอเชิญรับชมงาน SEC capital market regional seminar 2021

📌 ร่วมรับชมเสวนา หัวข้อ “ตลาดทุนรูปแบบใหม่เพื่อโอกาสสำหรับผู้ประกอบการและผู้ลงทุน”
📌 พบกับผู้แทนจากทั้งภาครัฐและเอกชน แสดงทัศนะเกี่ยวกับทิศทางและโอกาสการลงทุนในรูปแบบใหม่ ๆ
📌 รับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับตลาดทุนที่น่าสนใจ อีกทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ

กล่าวเปิดงานโดย
🔷 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 👩‍💼
🔶 ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 👨‍💼

📅 วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564
⏰ เวลา 9.00-12.15 น.
🖥 ผ่าน FB LIVE ทาง Page สำนักงาน กลต.

#SEC #SECThailand #กลต #สำนักงานกลต #สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ #วิจัย #ตลาดทุน #ตลาดหลักทรัพย์

10/05/2021

Next Normal
บทความโดย PP Internal Audit วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
.
.
.............ก่อนหน้านี้มีคำกล่าวโดยทั่วกันว่า "New Normal" เกี่ยวกับวิถีชีวิตใหม่ของมนุษย์หลังเหตุการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 พูดให้เห็นภาพคือคนทั่วไปมีความจำเป็นจะต้องระมัดระวังต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัยกับแมสก์ชิล การใช้เจลล้างมือกับสเปรย์แอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่าง รวมถึงการใช้ระบบออนไลน์ในการใช้ชีวิตและการทำงานมากขึ้น
.
.............วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เว็บไซด์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ได้ระบุข่าวถึงแผนการเปิดประเทศรับต่างชาติใน 10 จังหวัดท่องเที่ยว และการขอโควตาวัคซีน 32 ล้านโดสให้จังหวัดท่องเที่ยว (ที่มา https://www.prachachat.net/tourism/news-664566) ถือเป็นสัญญาณของ Next Normal หรือวิถีชีวิตช่วงต่อไปในสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่อาจเป็นการใช้ชีวิตโดยที่วัคซีนยังกระจายได้ไม่ทั่วถึง ใครมีความสามารถดึงวัคซีนเข้ามาฉีดก่อน ก็จะรู้สึกสบายใจก่อน เหมือนยุคที่ทุกคนต่างตามหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ทำให้เกิดการโก่งราคา ในทางเดียวกัน ระดับองค์กรและบริษัทต่างๆ อาจให้ความเสี่ยงจุดนี้มาเป็นโอกาสในการเรียกความเชื่อมั่นกลับมา ว่าพนักงานทุกคนได้ฉีดวัคซีนกันครบถ้วนแล้ว โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องใช้คนและการบริการ ที่ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด เหมือนมหานคร New York ที่ประกาศจะเปิดเมืองในเดือนกรกฎาคม 2564
.
............นอกจากเรื่องวัคซีนที่เป็น Next normal เรื่องถัดไปต่อจากนี้ ที่ต้องมุ่งเน้น หรือเฝ้าระวัง ที่ถือได้เป็น Next Impact คือ การหดตัวหรือล่มสลายของกิจการต่างๆ เช่น กิจการให้เช่าพื้นที่ค้าขาย หรือห้างสรรพสินค้า เนื่องด้วยเมื่อผ่าน New Normal บรรดาร้านค้าและร้านอาหารต่างได้รับผลกระทบในการที่แบกรับค่าใช้จ่ายสูญเสียวัตถุดิบ ค่าแรงพนักงาน และค่าเช่า ซึ่งการเช่าพื้นที่ในพื้นที่ที่ดี จำเป็นต้องจ่ายค่ามัดจำหรือประกันการเช่าล่วงหน้ามีตั้งแต่สามเดือนถึงหกเดือน ผู้ประกอบการร้านค้าหรือร้านอาหารบางรายอยากจะรอได้รับเงินก้อนนี้คืนก็ฝืนค้าขายต่อให้ได้เงินก้อนกลับมา บางรายก็ยอมทิ้งเงินก้อนดังกล่าวเพื่อแลกกับการลดระดับความสูญเสีย แต่อย่างไรก็ตามในรายที่ไม่สามารถแบกรับผลกระทบในวิกฤตการณ์ระบาดระลอกแรกและระลอกที่สอง ก็เกิดภาวะล่มสลายในระดับ SME ส่งผลให้เมื่อวิกฤตเกิดขึ้นในระลอกที่สามที่ผ่านมา เริ่มเห็นข่าวห้างสรรพสินค้าพักให้บริการชั่วคราว แสดงออกถึงการที่ห้างสรรพสินค้าหรือกิจการให้เช่าพื้นที่ มีรายได้จากการให้เช่าและสาธารณูปโภคส่วนกลางลดลง ในขณะที่พนักงานเป็นเท่าเดิมและงบประมาณการลงทุนลดลง จนประสบภาวะขาดทุน ในลำดับถัดไปคงจะต้องดูว่าเงินมัดจำที่เคยเรียกเก็บกับผู้ให้เช่าไว้ก่อนหน้านี้ จักสามารถจัดการความเสี่ยงหรือเพียงพอจะประคองธุรกิจได้ในวิกฤตเช่นนี้หรือไม่ สำหรับเหตุการณ์ต่อจากนี้ ถ้าเกิดการล่มสลายของธุรกิจเจ้าของพื้นที่ขึ้น ความน่าเป็นห่วงคงเป็นเจ้าของเงินกู้ที่ให้สินเชื่อในการก่อสร้าง ว่าจะเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นสาระสำคัญเพียงใด และเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่หมดภาระเงินกู้แล้ว จักสามารถแบกรับต้นทุนพนักงานและค่าสาธารณูปโภคต่อไปนานเท่าใด พีพี อินเทอร์นอลออดิท ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการและคนทำงานทุกคนครับ
.
..........สุดท้ายสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน คงหนีไม่พ้นการเฝ้าระวังความเสี่ยงสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงในภาวะเช่นนี้ ที่ส่งผลต่อองค์กรตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ความไม่ต่อเนื่องของการปฏิบัติงานจากการกักตัวและความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานจากทางบ้าน ทำให้พนักงานที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญที่จักต้องมีผู้ปฏิบัติงานทดแทน หรืออาจเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงเมื่อมีพนักงานในองค์กรติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ลูกค้าและผู้ให้บริการต่างๆ ละเว้นการใช้และให้บริการ เป็นต้น ผู้ตรวจสอบภายในบางที่อาจได้รับบทบาทสำคัญในการตรวจสอบให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าองค์กรมีมาตรการกำกับดูแล บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล ต่อความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปและเกิดผลกระทบต่อเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ
.
เครดิตภาพ covid-19 vaccine stock photo ig: @hakannural
http://www.ppia.co.th/

Next Normal
บทความโดย PP Internal Audit วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
.
.
.............ก่อนหน้านี้มีคำกล่าวโดยทั่วกันว่า "New Normal" เกี่ยวกับวิถีชีวิตใหม่ของมนุษย์หลังเหตุการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 พูดให้เห็นภาพคือคนทั่วไปมีความจำเป็นจะต้องระมัดระวังต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัยกับแมสก์ชิล การใช้เจลล้างมือกับสเปรย์แอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่าง รวมถึงการใช้ระบบออนไลน์ในการใช้ชีวิตและการทำงานมากขึ้น
.
.............วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เว็บไซด์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ได้ระบุข่าวถึงแผนการเปิดประเทศรับต่างชาติใน 10 จังหวัดท่องเที่ยว และการขอโควตาวัคซีน 32 ล้านโดสให้จังหวัดท่องเที่ยว (ที่มา https://www.prachachat.net/tourism/news-664566) ถือเป็นสัญญาณของ Next Normal หรือวิถีชีวิตช่วงต่อไปในสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่อาจเป็นการใช้ชีวิตโดยที่วัคซีนยังกระจายได้ไม่ทั่วถึง ใครมีความสามารถดึงวัคซีนเข้ามาฉีดก่อน ก็จะรู้สึกสบายใจก่อน เหมือนยุคที่ทุกคนต่างตามหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ทำให้เกิดการโก่งราคา ในทางเดียวกัน ระดับองค์กรและบริษัทต่างๆ อาจให้ความเสี่ยงจุดนี้มาเป็นโอกาสในการเรียกความเชื่อมั่นกลับมา ว่าพนักงานทุกคนได้ฉีดวัคซีนกันครบถ้วนแล้ว โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องใช้คนและการบริการ ที่ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด เหมือนมหานคร New York ที่ประกาศจะเปิดเมืองในเดือนกรกฎาคม 2564
.
............นอกจากเรื่องวัคซีนที่เป็น Next normal เรื่องถัดไปต่อจากนี้ ที่ต้องมุ่งเน้น หรือเฝ้าระวัง ที่ถือได้เป็น Next Impact คือ การหดตัวหรือล่มสลายของกิจการต่างๆ เช่น กิจการให้เช่าพื้นที่ค้าขาย หรือห้างสรรพสินค้า เนื่องด้วยเมื่อผ่าน New Normal บรรดาร้านค้าและร้านอาหารต่างได้รับผลกระทบในการที่แบกรับค่าใช้จ่ายสูญเสียวัตถุดิบ ค่าแรงพนักงาน และค่าเช่า ซึ่งการเช่าพื้นที่ในพื้นที่ที่ดี จำเป็นต้องจ่ายค่ามัดจำหรือประกันการเช่าล่วงหน้ามีตั้งแต่สามเดือนถึงหกเดือน ผู้ประกอบการร้านค้าหรือร้านอาหารบางรายอยากจะรอได้รับเงินก้อนนี้คืนก็ฝืนค้าขายต่อให้ได้เงินก้อนกลับมา บางรายก็ยอมทิ้งเงินก้อนดังกล่าวเพื่อแลกกับการลดระดับความสูญเสีย แต่อย่างไรก็ตามในรายที่ไม่สามารถแบกรับผลกระทบในวิกฤตการณ์ระบาดระลอกแรกและระลอกที่สอง ก็เกิดภาวะล่มสลายในระดับ SME ส่งผลให้เมื่อวิกฤตเกิดขึ้นในระลอกที่สามที่ผ่านมา เริ่มเห็นข่าวห้างสรรพสินค้าพักให้บริการชั่วคราว แสดงออกถึงการที่ห้างสรรพสินค้าหรือกิจการให้เช่าพื้นที่ มีรายได้จากการให้เช่าและสาธารณูปโภคส่วนกลางลดลง ในขณะที่พนักงานเป็นเท่าเดิมและงบประมาณการลงทุนลดลง จนประสบภาวะขาดทุน ในลำดับถัดไปคงจะต้องดูว่าเงินมัดจำที่เคยเรียกเก็บกับผู้ให้เช่าไว้ก่อนหน้านี้ จักสามารถจัดการความเสี่ยงหรือเพียงพอจะประคองธุรกิจได้ในวิกฤตเช่นนี้หรือไม่ สำหรับเหตุการณ์ต่อจากนี้ ถ้าเกิดการล่มสลายของธุรกิจเจ้าของพื้นที่ขึ้น ความน่าเป็นห่วงคงเป็นเจ้าของเงินกู้ที่ให้สินเชื่อในการก่อสร้าง ว่าจะเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นสาระสำคัญเพียงใด และเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่หมดภาระเงินกู้แล้ว จักสามารถแบกรับต้นทุนพนักงานและค่าสาธารณูปโภคต่อไปนานเท่าใด พีพี อินเทอร์นอลออดิท ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการและคนทำงานทุกคนครับ
.
..........สุดท้ายสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน คงหนีไม่พ้นการเฝ้าระวังความเสี่ยงสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงในภาวะเช่นนี้ ที่ส่งผลต่อองค์กรตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ความไม่ต่อเนื่องของการปฏิบัติงานจากการกักตัวและความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานจากทางบ้าน ทำให้พนักงานที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญที่จักต้องมีผู้ปฏิบัติงานทดแทน หรืออาจเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงเมื่อมีพนักงานในองค์กรติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ลูกค้าและผู้ให้บริการต่างๆ ละเว้นการใช้และให้บริการ เป็นต้น ผู้ตรวจสอบภายในบางที่อาจได้รับบทบาทสำคัญในการตรวจสอบให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าองค์กรมีมาตรการกำกับดูแล บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล ต่อความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปและเกิดผลกระทบต่อเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ
.
เครดิตภาพ covid-19 vaccine stock photo ig: @hakannural
http://www.ppia.co.th/

[05/10/21]   รับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรง ผู้มีแรงบันดาลใจ อยากทำงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานสากล และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจในเชิงลึก ไปกับ บริษัท พีพี อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด

คุณสมบัติ
1.มีความรับผิดชอบ รู้กาละเทศะ บุคลิคดีน่าเชื่อถือ พูดจาสื่อสารรู้เรื่อง มีทักษะในการพูดคุย และกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
2.อายุไม่เกิน 25 ปี หากจบใหม่ปีการศึกษา 2562-2563 ได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3.จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ บัญชี หรือเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน
4.สามารถเดินทางไปตรวจงาน และค้างคืนได้ ทั้งต่างจังหวัดและต่างประเทศ

หากสามารถปฏิบัติงานและผ่านทดลอง จะได้รับบรรจุเป็นพนักงานประจำ

เมื่อเป็นพนักงานประจำ มีโอกาสก้าวหน้าเป็นตำแหน่ง Internal Audit Professtional เมื่อผ่านมาตรฐานการพัฒนาความก้าวหน้าของบริษัท

เมื่อกรรมการวิชาชีพอนุมัติคุณสมบัติสามารถพัฒนาไปเป็นพนักงานระดับ Incharge, Manager, Director และ Partner ตามมาตรฐานการพัฒนาความก้าวหน้าของบริษัท

[04/09/21]   รับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรง ผู้มีแรงบันดาลใจ อยากทำงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานสากล และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจในเชิงลึก ไปกับ บริษัท พีพี อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด

คุณสมบัติ
1.มีความรับผิดชอบ รู้กาละเทศะ บุคลิคดีน่าเชื่อถือ พูดจาสื่อสารรู้เรื่อง มีทักษะในการพูดคุย และกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
2.อายุไม่เกิน 25 ปี หากจบใหม่ปีการศึกษา 2562-2563 ได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3.จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ บัญชี หรือเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน
4.สามารถเดินทางไปตรวจงาน และค้างคืนได้ ทั้งต่างจังหวัดและต่างประเทศ

หากสามารถปฏิบัติงานและผ่านทดลอง จะได้รับบรรจุเป็นพนักงานประจำ

เมื่อเป็นพนักงานประจำ มีโอกาสก้าวหน้าเป็นตำแหน่ง Internal Audit Professtional เมื่อผ่านมาตรฐานการพัฒนาความก้าวหน้าของบริษัท

เมื่อกรรมการวิชาชีพอนุมัติคุณสมบัติสามารถพัฒนาไปเป็นพนักงานระดับ Incharge, Manager, Director และ Partner ตามมาตรฐานการพัฒนาความก้าวหน้าของบริษัท

[03/09/21]   รับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรง ผู้มีแรงบันดาลใจ อยากทำงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานสากล และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจในเชิงลึก ไปกับ บริษัท พีพี อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด

คุณสมบัติ
1.มีความรับผิดชอบ รู้กาละเทศะ บุคลิคดีน่าเชื่อถือ พูดจาสื่อสารรู้เรื่อง มีทักษะในการพูดคุย และกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
2.อายุไม่เกิน 25 ปี หากจบใหม่ปีการศึกษา 2562-2563 ได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3.จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ บัญชี หรือเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน
4.สามารถเดินทางไปตรวจงาน และค้างคืนได้ ทั้งต่างจังหวัดและต่างประเทศ

หากสามารถปฏิบัติงานและผ่านทดลอง จะได้รับบรรจุเป็นพนักงานประจำ

เมื่อเป็นพนักงานประจำ มีโอกาสก้าวหน้าเป็นตำแหน่ง Internal Audit Professtional เมื่อผ่านมาตรฐานการพัฒนาความก้าวหน้าของบริษัท

เมื่อกรรมการวิชาชีพอนุมัติคุณสมบัติสามารถพัฒนาไปเป็นพนักงานระดับ Incharge, Manager, Director และ Partner ตามมาตรฐานการพัฒนาความก้าวหน้าของบริษัท

prachachat.net 18/11/2020

ที่จอดรถ

ข้อมูลบทวิเคราะห์งบ CP-ALL ไตรมาส 3 ปี 2563 แบบเข้าใจง่ายๆครับ อ่านแล้วสงสัยครับ
.
ในสภาวะการถดถอยของกำลังซื้อผู้บริโภค มีผลกระทบกับธุรกิจอะไรบ้าง?
.
ภารกิจในแผนงานตรวจสอบภายในใดบ้าง ที่ควรปรับเพิ่ม/ลด หรือเปลี่ยน เพื่อให้สอดรับกับยอดขายที่มีแนวโน้มลดลง?

prachachat.net market-think สรกล อดุลยานนท์ เพิ่งเปิดดูงบฯไตรมาส 3 ของ CP ALL หรือ 7-11 เป็นไปตามคาดครับ ตัวเลขยอดขายเฉพาะของร้าน 7-11 ดีขึ้น...

13/11/2020

งานตรวจสอบภายในเพิ่มคุณค่าให้องค์กร จริงหรือไม่? เคยโดนถามกันมั้ยครับ
.
สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Internal Audit Foundation) ออกรายงานสรุปให้ผู้ทำงานตรวจสอบภายในได้ตระหนักว่า คุณค่าของงานตรวจสอบภายในคืออะไร
ลิงค์ดาวโหลดฟรีอยู่ในข้อความนะครับ
.
.
.
เครดิตลิงค์และภาพ เพจสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล The Institute of Internal Auditors

11/11/2020

สรุปความเสี่ยง 2021 และการจัดการอย่างเหมาะสม จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล
.
จากที่ได้โพสลิงค์ข้อมูลที่ให้ดาวน์โหลดหนังสือเป็นภาษาอังกฤษให้ในเพจไป เราอยากสรุปให้นักวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านได้เข้าใจง่ายขึ้น และเป็นแนวทางความรู้สำหรับองค์กร ที่เผชิญความเสี่ยงที่ตรงกันกับความเสี่ยงที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลสำรวจ
.
.
1.เค้าพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง ?
1.บทนำ
2.ความเสี่ยงติดอันดับ 11 หัวข้อ
3.ข้อสังเกตสำคัญ 5 เรื่อง
4.บทส่งท้าย
.
2.บทนำมีใจความสำคัญอย่างไร ?
รายงานความเสี่ยง 2021 เดินตามแนวทางการจัดทำรายงานความเสี่ยง 2020 ที่สำรวจของความเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร แบ่งเป็น กรรมการ ผู้บริหาร และผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน โดยสำรวจจาก 90 องค์กรที่มีความแตกต่างกัน
.
3.ความเสี่ยงติดอันดับ 11 หัวข้อ มีเรื่องอะไรบ้าง?
1.ความปลอดภัยด้านไซเบอร์
2.การใช้องค์กรภายนอก
3.ข้อมูลของกรรมการ
4.ความยั่งยืน
5.การรบกวนจากนวัตกรรม
6.ความผันผวนด้านเศรษฐกิจการเมือง
7.การกำกับดูแลภายในองค์กร
8.ข้อมูลในการกำกับดูแล
9.การบริหารพรสวรรค์
10.วัฒนธรรม
11.การบริหารความต่อเนื่องและภาวะวิกฤต
.
4.ข้อสังเกตที่สำคัญ 5 เรื่อง มีอะไรบ้าง?
1.เหตุการณ์การระบาดของไวรัสโควิท 19 ยกระดับให้การบริหารความต่อเนื่องและภาวะวิกฤต และความปลอดภัยด้านไซเบอร์เป็นความเสี่ยงที่ถูกจัดอันดับไว้สูงที่สุด โดยให้น้ำหนักไปที่เรื่องการย้ายที่ทำงานไปเป็นการทำงานที่บ้าน เช่นเดียวกับการเปลี่ยนพฤติกรรมการด้านการค้าออนไลน์มากขึ้น
2.ทั้ง 3 กลุ่ม จัดลำดับให้ความสำคัญความเสี่ยงเป็นลำดับต้นๆ คือ การบริหารพรสวรรค์ และการถูกรบกวนจากนวัตกรรม ในขณะที่ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับความรู้ส่วนตัวและขีดความสามารถขององค์กรในลำดับท้ายสุด
3.ความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างฝ่ายบริหาร กับกรรมการและผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายบริหารให้ความสำคัญน้อยกว่าในด้าน การกำกับดูแลและความผันผวนด้านเศรษฐกิจการเมือง และฝ่ายบริหารให้ความสำคัญมากกว่าในความเสี่ยงในกระบวนการ เช่น การบริหารพรสวรรค์ วัฒนธรรม และการบริหารความต่อเนื่อง
4.แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางเดียวกันทั้ง 3 กลุ่ม คือแนวคิดในการตอบสนองต่อสถานการณ์ไวรัสโควิท 19
5.ฝ่ายบริหารเห็นว่าการกำกับดูแล เป็นความเสี่ยงน้อยกว่ากรรมการและผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายบริหารลดระดับความสำคัญของการกำกับดูแล ความรู้ส่วนตัว และขีดความสามารถขององค์กร เป็นสัญญาณว่าฝ่ายบริหารมีความมั่นใจในเรื่องนี้มากเกินไป และตัดการเชื่อมต่อเรื่องนี้กับกรรมการและผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน
.
4.บทส่งท้ายเป็นยังไงบ้าง ?
บทส่งท้ายเป็นเรื่องของการอธิบายความหมายข้อมูลและวิธีการสำรวจทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ ให้ใช้รายงานได้อย่างเข้าใจมากขึ้น ทั้งนี้ในหน้าสุดท้ายของรายงาน มีการระบุขอความการปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer) ไว้ด้วยครับ ว่าข้อมูลนี้สำรวจไม่ได้เป็นการให้คำนิยาม เป็นเพียงแนวทางของกลุ่มบุคคลที่สำรวจเท่านั้น และไม่รับผิดชอบที่ใครก็ตามนำแนวทางในนี้ไปใช้ ดังนั้นเอาไปใช้กันอย่างมีวิจารณญาณ ตามลักษณะธุรกิจของแต่ละองค์กรด้วยนะครับ
.
.
เป็นยังไงกันบ้างครับ พอเห็นภาพว่าสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล สำรวจและแจกแจงให้เราเห็นว่าบุคคล 3 กลุ่ม มีความเห็นต่อความเสี่ยงแบบไหนมากขึ้นหรือน้อยลง ตรงกันหรือไม่ตรงกัน มากขึ้นมั้ยครับ
.
โพสหน้าจะมาเล่าให้ฟังครับ ถึงบทวิเคราะห์และแนวทางจัดการ ความเสี่ยงติดอันดับ 11 ข้อ
.
.
บริษัท พีพี อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านครับ
ฝากกดไลค์ กดแชร์เพจ Professional Practice Internal Audit และเยี่ยมชมเว็บไซด์ได้ที่ ppia.co.th
#PPINTERNALAUDIT
ที่มาของรูปภาพและข้อมูลที่นำมาสรุป Theiia.org

Professional Practice Internal Audit

หลักการสำคัญของเรา คือ เน้นเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสนับสนุนลูกค้าให้สามารถบรรลุความคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

บริษัท พีพี อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด มีนโยบายให้บริการตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพ (Professional Practice Internal Audit) โดยใช้กรอบการปฏิบัติงานทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานที่ยอมรับโดยทั่วไป และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล

บริษัทฯ ขับเคลื่อนโดยผู้บริหารและคณะทำงาน ที่มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในหลากหลายมิติ เช่น งานให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาตามมาตรฐานตรวจสอบภายในสากล งานประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน งานให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพการตรวจสอบภายใน งานพัฒนาระบบการทำงานและระบบการควบคุมภายใน เป็นต้น

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


210 Pattanakarn 53 Pattanakarn Road Suanluang
Bangkok
10250
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Basic-Solution Basic-Solution
Bangkok, 10140

@Basic-Solution.com

K.T. Accounting & Law K.T. Accounting & Law
หนองบอน ประเวศ
Bangkok, 10250

รับฟัง ทุกปัญหา แม่นยำ ทุกการตรวจสอบ ใส่ใจ ทุกรายละเอียด ด้วยทีมงานคุณภาพ

IA Signature Company Limited IA Signature Company Limited
324/10 หมู่บ้านเวิร์ฟ เพชรเกษม 81 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
Bangkok, 10160

ให้บริการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

TIME Consulting TIME Consulting
89 AIA Capital Center, 10th&15th Fl., Ratchadapisek Rd.
Bangkok, 10400

We are strategy and management consulting specialized in technology, digital and innovation

AEPN Thailand AEPN Thailand
Empire Tower Unit 4703, 1 South Sathorn Rd., Yan Nawa, Sathorn
Bangkok, 10120

Australian Export Products Network is a business unit of Speedy Global. The Australian Export Products Network was founded in 2020 after the signing of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) that allowed for more open and free trade.

Business For Sale Thailand Business For Sale Thailand
1 Silom Road
Bangkok, 10500

Looking for business for sale in Thailand? With more than 10 years experience, we specialize in the sale of businesses in various industries.

Proud Systems Co.,Ltd Proud Systems Co.,Ltd
51/56 Ramintra Rd. , Ramintra , Kannayao
Bangkok, 10230

ขายของขวัญพรีเมี่ยมเพื่อส่งเสริมการขายของท่าน ราคาถูก จำนวนผลิตน้อย พร้อมสกรีนโลโก้^^

Corporate Training Bangkok,Thailand Corporate Training Bangkok,Thailand
184/120,Forum Tower,
Bangkok, 10310

Corporate Training Bangkok, is an ISIT Group Thailand's Management &Professional Development Training Center, Providing Short and Long term Training in Thailand, Singapore, Malaysia, Philipines, South Korea, Australia,India, Nepal, Vietnam,UAE & USA

NOA NOA
Level 18, Park Ventures Ecoplex, 57 Wireless Road, Kwaeng Lumpini, Khet Pathumwan, Bangkok 10330
Bangkok, 10330

N.O.A is focus on helping business professionals develop their professional skills through small class sizes, NLP coaching, and Accleralated learning.

InstellaTech InstellaTech
Racha Thewa, Bang Phli District
Bangkok, 10540

We create the mobile office platforms which greatly improve business operations, increase efficiency, reduce friction, and truly add value to businesses

MJ Service -Thailand- Co., Ltd. MJ Service -Thailand- Co., Ltd.
448 Soi Muban Sukhumvit Garden City Sukhmvit 79 Road, Wattana, Phrakanong, Bangkok 10110 Thailand
Bangkok, 10260

次世代のために、タイ王国と日本国の架け橋になります!

BarterInternational co.,ltd - รับสร้างเพจ รับทำ BarterInternational co.,ltd - รับสร้างเพจ รับทำ
402/28 Habitia Punyaindra
Bangkok, 10510

รับสร้างเพจ รับทำ [email protected] จัดทำเว็บไซต์ โปรโมทเพจ โปรโมทเว็บ โฆษณาออนไลน์ ราคาถูก