Team Excellence Consulting

Actuarial Services

04/10/2023
Photos from Team Excellence Consulting's post 05/08/2023

July 21-23, 2023 - TEC's Staff Outing

Photos from Team Excellence Consulting's post 05/08/2023

July 6, 23 - วิทยากรในงานสัมมนาด้านตรวจสอบ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2566

Photos from Team Excellence Consulting's post 08/07/2023

ผ่านไปแล้วกับ การอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (IFRS17) ให้กับบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 1
จัดการอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 16-30 พฤษภาคม 2566 จำนวน 5 วัน อบรมวันละ 6 ชั่วโมง เวลา 09.00-16.30 น. รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
อบรมครั้งที่ 1: เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
อบรมครั้งที่ 2: เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566
อบรมครั้งที่ 3: เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566
อบรมครั้งที่ 4: เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
อบรมครั้งที่ 5: เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

#รุ่นที่ 2 เร็วๆนี้ครับ

19/05/2023

แนวคิดการคำนวณและการบันทึกบัญชีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP: Employee Joint Investment Program)

ในอดีตที่ผ่านมากิจการในประเทศไทยหลายแห่ง มีการจัดหาผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่พนักงานหลายรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่เป็นการให้ตามอายุงานของการทำงานโดยตรง เช่น เมื่อพนักงานปฎิบัติงานครบ 5 ปี 10 ปี จะให้ผลประโยชน์ในรูปของเงินรางวัล หรือ ของรางวัลที่มีมูลค่าจำพวก ทองคำ ของที่ระลึกที่มีมูลค่า เป็นต้น ซึ่งผลประโยชน์กลุ่มนี้ในทางบัญชี จะต้องมีการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพื่อตั้งสำรองทางบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 19 (IAS19 – Employee Benefit)

อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการให้ผลประโยชน์ระยะยาวของกิจการก็มีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยน ให้สอดคล้องกับรูปแบบของธุกิจ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการบุคลากร ทั้งในเรื่องของความคาดหวังต่อการปฎิบัติงาน หรือลักษณะของกลุ่มพนักงาน และบนพื้นฐานของความยากง่ายของการบริหารจัดการแผนผลประโยชน์นั้นๆ เป็นต้น

ปัจจุบันบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง เริ่มให้ความสนใจการให้ผลประโยชน์พนักงานระยะยาวในรูปแบบที่เรียกว่า โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP: Employee Joint Investment Program) ซึ่งเป็นโครงการสำหรับพนักงาน ผู้บริหาร หรืออาจรวมถึงกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียน (กรณีกรรมการจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย) โดยลักษณะโครงการจะอยุ่บนพื้นฐานของความสมัครใจ และเป็นการร่วมลงทุนระหว่างพนักงาน และบริษัท ในรูปแบบของการทยอยซื้อหุ้นของบริษัทที่พนักงานปฎิบัติงานอยู่จากตลาดหลักทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอเป็นงวดๆ ตามวิธีการหรือรูปแบบที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มโครงการ ด้วยหลักการเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average) ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฎิบัติงานให้กับองค์กรในระยะยาว และสร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ (Long-term Incentives) โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้ประโยชน์ในรูปเงินสมทบเพื่อซื้อหุ้นของบริษัท กำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นและเงินปันผล (ถ้ามี)

ในด้านการบันทึกบัญชีสำหรับโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) นั้น ที่ผ่านมาบริษัทส่วนใหญ่ยังความความสับสนในทางปฎิบัติ จากความเข้าใจผิดที่ว่า เงินสมทบโครงการร่วมลงทุนมีลักษณะเหมือนกับการบันทึกบัญชีกรณีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบันทึกเงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายได้ตรงๆ แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ โครงการร่วมลงทุนนี้ เป็นการนำเงินไปลงทุนซื้อเฉพาะหุ้นของบริษัทเท่านั้น (ผลประโยชน์ถูกอ้างอิงตามราคาหลักทรัพย์ของบริษัท) จึงเข้าข่ายการจ่ายผลประโยชน์โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซึ่งจะต้องนำแนวทางการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (TFRS2) มาถือปฎิบัติ

หลักการของการบันทึกบัญชีโครงการร่วมลงทุน (EJIP) ภายใต้ TFRS2 พื้นฐานจะมีรูปแบบคือ Debit – Expense และ Credit – Equity แต่ส่วนที่สำคัญจะต้องพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับลักษณะและเงื่อนไขของแผนผลประโยชน์หรือโครงการนี้ โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกของการเริ่มโครงการ จนถึงเวลาที่พนักงานจะได้สิทธิ์ขาดของผลประโยชน์ตามโครงการ (Vesting condition) นั้นๆ หรืออธิบายได้ว่า จะต้องมีการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องตามสิทธิ์ที่พนักงานจะได้รับ ซึ่งกรณีเช่นนี้ ค่าใช้จ่ายในปีแรก ส่วนใหญ่จะมีมากกว่าปีหลังๆ (Front-End Load cost)

(สามารถดูกรณีตัวอย่างในการคำนวณและบันทึกบัญชี ได้ที่ Website ของ Team Excellence Consulting ที่ https://teamactuary.com/2023/05/19/ejip/)

โดยสรุปการคำนวณและการบันทึกบัญชีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) จึงมีความซับซ้อนและต้องพิจารณาเงื่อนไขของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เพื่อที่จะคำนวณค่าใช้จ่ายในการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (TFRS2)

ท่านที่สนใจรายละเอียดการประเมินผลประโยชน์พนักงานกรณีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (TFRS2)

สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ Email: [email protected] หรือโทร 02 252 5500

Photos from Team Excellence Consulting's post 13/09/2022

หลายท่านคงได้รับทราบข่าวการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ที่ประกาศและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 โดยภาพรวมการปรับค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้ มีการปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.5 ถึง 6.6 ต่อปี หลังจากที่ไม่ได้มีการปรับอัตราค่าจ้างตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา โดยพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นพื้นที่ที่มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ สูงสุดที่ร้อยละ 6.5 (311 บาทต่อวัน มาอยู่ที่ 353 บาทต่อวัน) ขณะที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีการปรับอัตราค่าจ้างต่ำที่สุด คือเพียงร้อยละ 4.5 (320 บาทต่อวัน มาอยู่ที่ 345 บาทต่อวัน)

ทั้งนี้กระบวนการในการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทยนั้น จะเป็นการพิจารณาผ่านกลไกคณะกรรมการค่าจ้าง ในลักษณะไตรภาคี (Tripartite Committee) โดยมีกรรมการที่เป็นผู้แทนฝ่ายรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง ฝ่ายละเท่า ๆ กัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอํานาจของทุกฝ่าย ในการกําหนดค่าจ้างขั้นต่ำนั้น คณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำในระดับจังหวัด จะเป็นผู้พิจารณาเสนอแนะค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดต่อคณะกรรมการค่าจ้าง โดยมีคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองทําหน้าที่ทบทวนข้อเสนอของคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาตัดสิน โดยมีกรอบในการพิจารณา 3 ด้าน ได้แก่

(1) ค่าครองชีพของลูกจ้าง โดยพิจารณาจาก อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพที่ควรเป็น รวมทั้ง ค่าจ้างอื่นๆ

(2) ความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง โดยดูจากต้นทุนการผลิต กําไรของธุรกิจ และผลิตภาพของแรงงาน

(3) สภาพเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งพิจารณาจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

ในมุมมองของลูกจ้าง การเรียกร้องค่าตอบแทน ส่วนใหญ่จะเป็นผลมาจากต้นทุนการดำรงชีวิต ค่าครองชีพ ซึ่งสะท้อนผ่านอัตราเงินเฟ้อทั่วไป โดยอัตราเงินเฟ้อของไทยเดือนกรกฎาคม 2565 เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 7.61 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ทางคณะกรรมการค่าจ้าง พิจารณาประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ให้สอดคล้องกับภาระค่าครองชีพในปัจจุบัน
เมื่อฐานการคำนวณเงินสำรองผลประโยชน์พนักงานตามมาตฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (TAS19 – Employee Benefits) ซึ่งก็คือ ค่าจ้าง มีการเปลี่ยนแปลง ก็จะกระทบต่อจำนวนเงินที่ต้องตั้งสำรอง โดยเฉพาะกิจการที่มีสัดส่วนการจ้างงานพนักงานกลุ่มรายวันที่สูง

อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญ สำหรับกิจการในเรื่องนี้ก็คือ 1) กระทบมากน้อยแค่ไหน และ 2) กิจการจำเป็นต้องทบทวนรายงานการประเมินผลประโยชน์พนักงานสำหรับสิ้นรอบบัญชีนี้ใหม่หรือไม่
ในส่วนของผลกระทบนั้น โดยปกติการคำนวณจะมีปัจจัยหลักอยู่ 2 เรื่อง คือ ฐานค่าจ้างใหม่ ณ วันประเมินซึ่งเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.5 ถึง 6.6 และ การคาดการณ์อัตราค่าจ้างสุดท้าย ณ วันที่ลูกจ้างเกษียณอายุ ผ่านตัวแปรเรื่องอัตราเพิ่มขึ้นของค่าจ้าง (Wage/Salary Increase Assumption) ซึ่งโดยปกติการกำหนดสมมติฐานอัตราเพิ่มขึ้นของค่าจ้างตามมาตฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (TAS19 – Employee Benefits) นั้นควรพิจารณาในมุมมองระยะยาวเป็นหลัก หากพิจารณาซึ่งจากสถิติพบว่าในระยะยาวการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าข้างขั้นต่ำของไทยจะอยู่ในช่วงร้อยละ 3 ถึง 4 ต่อปีโดยเฉลี่ย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ทาง บริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ (Team Excellence) ใช้ในการคำนวณให้ลูกค้าของบริษัท (ดูรูปประกอบ)

ในแง่ของการประเมินผลประโยชน์พนักงาน การปรับฐานค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้ ผลกระทบจึงเป็นเพียงส่วนต่างของฐานค่าจ้างใหม่ เทียบกับฐานค่าจ้างตามสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ ยกตัวอย่างเช่น กิจการในจังหวัดระยองประเมินผลประโยชน์เมื่อปี 2021 ด้วยฐานค่าจ้าง 335 บาท กำหนดสมมติฐานการขึ้นค่าจ้างระยะยาวที่ร้อยละ 3 ต่อปี ดังนั้นฐานค่าจ้างในปี 2022 ตามสมมติฐานจะอยู่ที่ 345 บาท ดังนั้นเมื่อเปรีบเทียบกับฐานค่าจ้างขั้นต่ำที่ประกาศใหม่ที่ 354 บาท จะมีผลต่างเพียง ร้อยละ 2.6 เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลายปัจจัยในการคำนวณ เช่น อัตราการลาออกของพนักงานรายวัน ซึ่งปกติจะอยู่ในอัตราที่สูง ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานของพนักงานในกลุ่มนี้ จึงมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภาระผูกพันในภาพรวม เป็นต้น โดยรวมแล้ว ความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากกรณีปรับค่าจ้างขั้นต่ำนี้ สามารถถือเป็นการความคลาดเคลื่อนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gain/loss) ที่เกิดจากประสบการณ์ (Experience Adjustment) กิจการจึงสามารถรับรู้ผลกระทบนี้ในส่วนนี้ ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other Comprehensive Income: OCI)

29/08/2022

More projects come.....more resources needed

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 4/2565 10/08/2022

วันนี้ (10 สิงหาคม 2565) คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 0.50 เป็นร้อยละ 0.75 ต่อปี โดยให้มีผลทันที

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องและมีแรงส่งชัดเจนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด ตามการผ่อนคลายนโยบายการเดินทางระหว่างประเทศและความกังวลในการเดินทางท่องเที่ยวที่ลดลง นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง จากตลาดแรงงานและรายได้ครัวเรือนที่ปรับดีขึ้น ทั้งนี้ แม้เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัว แต่ผลกระทบต่อแรงส่งสำคัญของเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะมีจำกัด

ที่มา

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 4/2565 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 4/2565

31/05/2022

Team Excellence Consulting พร้อมแล้วสำหรับการมีผลบังคับใช้พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

- ปรับปรุงและจัดทำเอกสารสำคัญทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ PDPA โดยที่ปรึกษาทางกฎหมายมืออาชีพ (ONE Law Office)

- ฝึกอบรมพนักงานของเราเพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญรวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

- มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่แน่นหนา

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่นี่ >> https://teamactuary.com/data-protection-policy/

14/05/2022

ด้วยรักและอาลัย...

พี่ชิน สุชิน พงษ์พึ่งพิทักษ์ อดีตนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ผู้เป็นหนึ่งในบุคลากรสำคัญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของไทย...พี่ชินจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคนตลอดไปครับ...

13/04/2022

💦สุขสันต์วันสงกรานต์ 2565 💦
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง โชคดีตลอดปี และมีความสุขตลอดไป

Happy Songkran Holidays. May the fresh year bring along happiness and healthiness.

Timeline photos 01/02/2022

Interesting!

Introducing Micro-credentials, marketable milestones on the ASA pathway that are stackable and sharable, keeping candidates ahead in the marketplace. Learn more at https://bit.ly/3HhC0lv. -R

31/01/2022

สุขสันต์วันตรุษจีนปี 2022

ขอให้ทุกท่าน ร่ำรวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาตลอดปีครับ

31/12/2021

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2022 ทีมงานบริษัท Team Excellence Consulting
ขอส่งความปรารถนาดีอันอบอุ่นนี้ให้แก่ท่านและครอบครัว
ขอให้มีความสุขสันต์เนื่องในวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ของปี
ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย และมั่งคั่งมั่งมีตลอดไป

Photos from สมาคมประกันชีวิตไทย (www.tlaa.org)'s post 30/11/2021

เผื่อใครกำลังมองหาเครื่องมือช่วยลดหย่อนภาษีครับ

PAA Eligibility Check(list) : (ราย)การตรวจสิทธิการนำวิธีวัดมูลค่าอย่างง่ายมาใช้ 17/09/2021

สืบเนื่องจากบทความก่อนหน้านี้ ที่ทุกท่านน่าจะพอได้ไอเดียเกี่ยวกับการเลือกใช้วิธีวัดมูลค่าของบริษัทประกันวินาศภัยตาม IFRS17 ไปบ้างแล้ว สำหรับบทความนี้ ทางทีมได้จัดทำตัวอย่างการคำนวณอย่างง่ายสำหรับวิธี GMM และ PAA พร้อมทั้งสรุปเป็นรายการ (Checklist) ให้สามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายๆ

นอกจากนี้ ทางทีมมีแพลนจะจัด virtual seminar เกี่ยวกับเรื่องนี้เร็วๆนี้ครับ คอยติดตามข่าวสารกันได้ผ่านทางเพจของเราครับ

PAA Eligibility Check(list) : (ราย)การตรวจสิทธิการนำวิธีวัดมูลค่าอย่างง่ายมาใช้ สืบเนื่องจากการเขียนบทความก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเลือกใช้วิธีวัดมูลค่าของบริษัทประกันวินาศภัย ทำให้น.....

13/09/2021

มาถึงบทความสุดท้ายจากซีรี่ส์ “การเลือกวิธีวัดมูลค่าตาม IFRS17 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย” กันแล้วครับ ยังมีอีกสองประเด็นที่เราจะมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมกันซักเล็กน้อยสำหรับการพิจารณาเลือกใช้วิธี PAA ครับ ได้แก่

- การทำสรุปรายการยกเว้นที่ PAA ไม่ต้องปฏิบัติเหมือนกับวิธีการวัดมูลค่าทั่วไป GMM
- ทำความเข้าใจข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของวิธีการวัดมูลค่าอย่างง่าย PAA

อ่านรายละเอียดแต่ละประเด็นได้ที่ https://bit.ly/3nofZdC

06/09/2021

ต่อจากบทความที่แล้ว หลังจากรู้แล้วว่าบริษัทประกันวินาศภัยมีทางเลือกอยู่หลายทางในการเลือกวิธีวัดมูลค่า แต่วิธี PAA ถือว่าเป็นวิธีที่มีความน่าสนใจเนื่องจากถือว่าเป็นวิธีที่มีต้นทุนในการนำไปใช้ที่ต่ำกว่า ดังนั้น หากท่านสนใจที่จะเลือกใช้วิธี PAA บทความนี้ได้สรุปสิ่งที่บริษัทต้องพิจารณา โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ครับ

1 พิจารณาว่ากลุ่มสัญญาประกันภัยใดของบริษัท ที่สามารถใช้วิธีการวัดมูลค่าอย่างง่าย PAA ได้

2 ทำความเข้าใจวิธีการวัดมูลค่าอย่างง่าย PAA ว่ามีการคำนวณอย่างไร

3. ทำสรุปรายการยกเว้นที่วิธีการวัดมูลค่าอย่างง่าย PAA ไม่ต้องปฏิบัติเหมือนกับวิธีการวัดมูลค่าทั่วไป GMM

4. ทำความเข้าใจข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของวิธีการวัดมูลค่าอย่างง่าย PAA

อ่านรายละเอียดแต่ละประเด็นได้ที่ https://bit.ly/3DRzz7E

31/08/2021

หลังจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีสากล (IASB) ได้กำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 “สัญญาประกันภัย” (IFRS17) เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 ซึ่งจะมาใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 4 (IFRS4) ที่ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 วัตถุประสงค์สำคัญคือการกำหนดให้การวัดมูลค่าสำหรับสัญญาประกันภัย มีความสอดคล้องกันสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัยทั่วโลก ผ่านมา 3 ปีทางคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีสากล (IASB) ได้เผยแพร่ IFRS17 ฉบับแก้ไข เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 รวมถึงการเลื่อนวันกำหนดใช้มาตรฐานไปเป็น ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566 ซึ่งสำหรับประเทศไทยจะเป็น 1 มกราคม พ.ศ.2567 ( 1 ปีช้ากว่าการนำไปใช้ของทั่วโลก)

บทความนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากคำถามระหว่าง การประชุมเกี่ยวกับการเลือกโซลูชั่นของ IFRS17 กับบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากโซลูชั่นส่วนใหญ่จะรองรับการคำนวณได้ทั้งหมด 3 วิธีตามที่มาตรฐานกำหนด ได้แก่ 1) วิธีการวัดมูลค่าทั่วไป (General Measurement Model; GMM) 2) วิธีการวัดมูลค่าอย่างง่าย (Premium Allocation Approach; PAA) และ 3) วิธีการวัดมูลค่าธรรมเนียมผันแปร (Variable Fee Approach; VFA)

คำถามก็คือ บริษัทจะเลือกใช้วิธีไหน?

เนื่องจากบริษัทมีกลุ่มสัญญาประกันภัยส่วนใหญ่เป็นระยะสั้นที่สามารถใช้วิธีวัดมูลค่าอย่างง่าย PAA ได้ แต่ก็มีกลุ่มสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาคุ้มครอง 2 ถึง 3 ปี ที่อาจจะต้องใช้วิธีการวัดมูลค่าทั่วไป GMM ทำให้บริษัทอาจจะต้องใช้ทั้ง GMM และ PAA ในเมื่อโซลูชั่นสามารถรองรับได้หมดทุกวิธี บริษัทสามารถเลือกใช้วิธี GMM ที่เป็นวิธีวัดมูลค่าหลักตาม IFRS17 สำหรับกลุ่มสัญญาประกันภัยทั้งหมดของบริษัทได้ แต่จะเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมหรือไม่ บริษัทจะได้ไม่ต้องพิสูจน์สิทธิการใช้วิธีการวัดมูลค่าอย่างง่าย หรือ PAA Eligibility Test เพื่อจะได้ใช้วิธีวัดมูลค่าอย่างง่ายสำหรับกลุ่มสัญญาประกันภัยทั้งหมด

คำตอบเบื้องต้นคือ...
บริษัทสามารถพิจารณาทางเลือก ดังต่อไปนี้

1) บริษัทใช้วิธีวัดมูลค่าทั่วไป GMM สำหรับกลุ่มสัญญาประกันภัยทั้งหมด
2) บริษัทใช้วิธีวัดมูลค่าทั่วไป GMM สำหรับกลุ่มสัญญาประกันภัยระยะยาว และวิธีวัดมูลค่าอย่างง่าย PAA สำหรับกลุ่มสัญญาประกันภัยระยะสั้น
3) บริษัทใช้วิธีวัดมูลค่าอย่างง่าย PAA สำหรับกลุ่มสัญญาประกันภัยทั้งหมด โดยต้องมีการจัดทำ PAA Eligibility Test สำหรับกลุ่มสัญญาประกันภัยระยะยาว

อ่านบทความเต็มที่ https://bit.ly/2WDDFPG

27/08/2021

เมื่อวันที่ 16 และ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา คุณสุทีม ภัทรมาลัย (FSA, FSAT) ได้ร่วมเป็นหนึ่งใน speakers ของงานสัมมนา Thailand Candidates Virtual Networking Event & Thailand Members Virtual Networking Event จัดโดยความร่วมมือกันระหว่าง The Society of Actuaries of Thailand (SOAT) และ The Society of Actuaries (SOA) ผ่านระบบ Zoom

ในงานนี้ยังมี speakers อีกหลายท่านที่ร่วมแชร์ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและกำลังก้าวสู่เส้นทางการเป็น actuary ได้อย่างดี

https://www.facebook.com/SOA.EducationTW/posts/2007171189438345

กระทรวงแรงงาน ปรับปรุงอัตราค่าทำศพลูกจ้าง ให้นายจ้างจ่ายเพิ่มเป็น 50,000 บาท - Teamactuary 22/07/2021

📌กระทรวงแรงงานออกกฎปรับปรุงอัตราค่าทำศพลูกจ้าง ให้นายจ้างจ่ายเพิ่มเป็น 50,000 บาท📌

🧐...หลายกิจการอาจจะสงสัยว่าเงินจำนวนดังกล่าว เป็นภาระโดยตรงของกิจการหรือไม่ และในเรื่องของการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน จำเป็นที่ต้องตั้งสำรองเพิ่มเติมหรือไม่ หากต้องตั้งสำรองจะมีจำนวนประมาณเท่าไร หาคำตอบได้จากบทความนี้ครับ...

#ผลประโยชน์พนักงาน

กระทรวงแรงงาน ปรับปรุงอัตราค่าทำศพลูกจ้าง ให้นายจ้างจ่ายเพิ่มเป็น 50,000 บาท - Teamactuary เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่ายเมื่อลูกจ้างประส.....

14/05/2021

เมื่อคุณต้องเข้าออฟฟิศในช่วงนี้...

ดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับทุกคน 😊

Mobile uploads 10/05/2021

📌เลิกจ้างเนื่องจากติดโควิด ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่?
📌หากลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่ง เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง นายจ้างยังต้องจ่ายค่าจ้างระหว่างช่วงกักตัวหรือเปล่า?
📌กักตัว 14 วัน ใช้สิทธิ์ลาป่วยได้ไหม?...............................................................
เชื่อว่าหลายๆท่านคงมีข้อสงสัยเหล่านี้อยู่บ้างในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในขณะนี้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับสิทธิ์ที่ลูกจ้างพึงได้รับ หากได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ดังนี้ครับ

Q : เลิกจ้างเนื่องจากติดโควิด นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่?
A : หากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง เพราะเหตุลูกจ้างติดเชื้อโรคดังกล่าวหรือสงสัยว่าลูกจ้างติดเชื้อ มิได้ถือเป็นความผิดร้ายแรงที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้าง เพราะการเจ็บป่วยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นตามสภาพของร่างกายโดยธรรมชาติมิใช่การกระทำผิดวินัยของลูกจ้างและเป็นการติดเชื้อจากโรคระบาดที่แพร่กระจายในวงกว้าง ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย

Q : หากลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่ง เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง นายจ้างยังต้องจ่ายค่าจ้างระหว่างช่วงกักตัวหรือเปล่า?
A : กรณีที่นายจ้างออกประกาศห้ามลูกจ้างเดินทางข้ามจังหวัดหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดการติดเชื้อ แต่ภายหลังทราบว่าลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว จนเป็นเหตุให้นายจ้างสงสัยได้ว่าลูกจ้างเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จึงมีคำสั่งไม่ให้ลูกจ้างมาทำงานและให้กักตัว ณ ที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง เพราะคำสั่งให้ลูกจ้างกักตัวเป็นคำสั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของนายจ้าง จะถือว่าการปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างดังกล่าวเป็นการขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ของลูกจ้างไม่ได้

Q : กักตัว 14 วัน ใช้สิทธิลาป่วยได้ไหม?
A : นายจ้างอาจตกลงกับลูกจ้างให้ใช้สิทธิการลาป่วย หรือการหยุดพักผ่อนประจำปี และลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในช่วงเวลานี้...............................................................
ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์ 6 พ.ค.2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลิกจ้างเพราะเหตุโควิด ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าชดเชย https://www.labour.go.th/index.php/58335-2021-05-06-02-16-53

05/05/2021

::: ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เชื่อว่าหลายๆ คนคงมีการซื้อประกันโควิด 19 กันไปบ้างแล้ว แต่สำหรับใครที่ยังไม่ซื้อ วันนี้ทางทีมได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและอัปเดตสถานะแบบประกันคุ้มครองโควิด 19 บางส่วนในท้องตลาด (5 พ.ค. 2564) มาให้เป็นข้อมูลกันครับ :::

ในการเลือกซื้อประกัน นอกจากความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยแล้ว อีกมุมมองหนึ่งที่ควรพิจารณา คือ ความน่าเชื่อถือของบริษัท ทางทีมได้รวบรวมข้อมูล CAR Ratio หรือที่เรียกว่า “อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน” ที่ คปภ.กำหนดให้บริษัทประกันภัยคงไว้ เทียบกับเงินที่บริษัทประกันต้องใช้ในการดูแลลูกค้า

ค่า CAR Ratio ยิ่งสูง บริษัทยิ่งมีความน่าเชื่อถือ แสดงถึงการบริหารสินทรัพย์จาก Port ประกันภัยและเบี้ยประกันภัยที่รับจากลูกค้าได้ดี

อย่างไรก็ตาม การนำเสนอข้อมูลตามโพสต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้อ่านเท่านั้น ทางทีมไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวแทนประกันภัยของบริษัทใดๆ ในการพิจารณาเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆร่วมด้วย

01/04/2021

สมัยก่อนเริ่มชีวิตการทำงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย กับเพื่อนสนิท(คุณสุชิน พงษ์พึ่งพิทักษ์) และพี่บีเวอร์(คุณสุวพันธ์ แสงประกาย) ทั้งสองสอบได้เป็น Fellowhip of Society of Actuaries เป็นคนไทยคนที่สอง และคนที่สามของประเทศเรา ส่วนผมต้องสอบเล่มสุดท้ายใช้เวลา 5 ปี จึงได้เป็น FSA คนสุดท้องในบรรดา 3 คนที่เคยร่วมงานกันมา

ทุกวันนี้ดีใจที่มีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกันอีก ทำให้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ สมัยเริ่มทำงาน พวกเรา(อายุตัว และอายุงาน)มากันไกลมาก

#สามทหารเสือ

25/12/2020

Merry X'mas and Happy New Year

Photos from Team Excellence Consulting's post 10/11/2020

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มมีการประกาศเกี่ยวกับ IFRS 17 คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ได้จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ IFRS 17

โดยหนึ่งในคณะกรรมการของ IASB (Mr. Nick Anderson) ได้เขียนสรุป 5 คำถามยอดนิยมจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์เอาไว้ ทาง TEC เห็นว่าเป็นคำถาม-คำตอบที่มีความน่าสนใจ จึงแปลเนื้อหาเหล่านี้แชร์ให้แฟนเพจได้อ่านกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ :)

ที่มา: https://www.ifrs.org/news-and-events/2017/11/what-investors-ask-about-ifrs-17/

19/10/2020

📢เนื่องจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองหลายจุดในกรุงเทพมหานครในช่วงนี้ ทางทีมจึงมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน (work from home) เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพการจราจรและขนส่งสาธารณะที่อาจจะติดขัดบางจุด📢

ท่านยังสามารถติดต่อทางทีมได้ที่เบอร์ 02-252-5500 หรือเบอร์มือถือ/email ของที่ปรึกษาของท่าน ได้ตามปรกติครับ หรือสามารถติดต่อเราได้อีกหนึ่งช่องทาง ผ่าน Line Official Account โดยพิมพ์ ครับ

Photos from Team Excellence Consulting's post 19/08/2020

::TEC Outing 2020::

เป็นอีกหนึ่งปีที่ทีมงานของเราประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้น ภายใต้ธีม valuation process improvement TEC มีแนวทางที่จะพัฒนากระบวนการทำงานของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

23/05/2020

:::ไม่ชัวร์ อย่าแชร์:::

ช่วงนี้หลายคนคงช้อปปิ้งและทำธุรกรรมออนไลน์กันบ่อย ระมัดระวังการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกันด้วยนะครับ

ข้อมูลบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เลขที่บัญชีเงินฝาก เลขหน้าและหลังบัตรเครดิต หากไม่แน่ใจก็ไม่ควรแชร์ให้คนอื่นรู้นะครับ เพราะอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีเอาไปใช้แอบอ้างประกอบการทำธุรกรรมทุจริตทางการเงินได้

30/04/2020

::: Update :::

TEC ขอเรียนแจ้งขยายเวลาปิดสำนักงานชั่วคราวและให้พนักงานปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน (work from home) ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ และหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม บริษัทจะเริ่มเปิดสำนักงานและปรับเปลี่ยนให้พนักงานกลับมาประจำการในสำนักงานบางส่วน

โดยในระหว่างนี้ ท่านยังสามารถติดต่อทีมงานผ่านทาง Email หรือโทร 02-252-5500 หรือ Line ได้ตามเวลาทำการปกติครับ

16/04/2020

TEC ขอเรียนแจ้งขยายเวลาปิดสำนักงานชั่วคราวและให้พนักงานปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน (work from home) ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ เนื่องจากยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง

โดยในระหว่างนี้ ท่านยังสามารถติดต่อทีมงานผ่านทาง Email หรือโทร 02-252-5500 ได้ตามเวลาทำการปกติครับ

TEC ขอเป็นกำลังใจให้บุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงแฟนเพจทุกท่าน ขอให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงกันทุกท่านครับ

23/03/2020

📌 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางบริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด จึงขอแจ้งปิดสำนักงานชั่วคราว โดยทางบริษัทฯ ได้มีมาตรการให้พนักงานทุกคนปฎิบัติงานอยู่ที่บ้าน (Work from Home) ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึง 12 เมษายน 2563
ท่านสามารถติดต่อทีมงานผ่านทาง Email หรือโทร 02-252-5500 ได้ตามเวลาทำการปกติ

หรือ ติดต่อสอบถามผ่านทาง Line Official Account ของ TEC โดยเพิ่มเพื่อนใน Application Line พิมพ์ ครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้📌

06/02/2020

📌วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยให้มีผลทันที📌

ต้องมารอดูกันว่าการประกาศลดดอกเบี้ยครั้งนี้ จะมีผลทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน

#คำนวณผลประโยชน์พนักงาน #แบงค์ชาติ

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี
คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเดิมและต่ำกว่าระดับศักยภาพมากขึ้น จากการระบาดของไวรัสโคโรนา ความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี และภัยแล้ง
คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเพิ่มขึ้นจะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้น รวมทั้งสนับสนุนสภาพคล่องและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
สามารถอ่านรายละเอียดต่อได้ที่นี่ครับ https://bit.ly/2Sio7Lz
The Committee voted unanimously to cut the policy rate by 0.25 percentage point from 1.25 to 1.00 percent.
The Committee assessed that the Thai economy would expand at a much lower rate in 2020 than the previous forecast and much further below its potential due to the coronavirus outbreak, the delayed enactment of the Annual Budget Expenditure Act, and the drought.

The Committee viewed that a more accommodative monetary policy stance would alleviate the negative impacts. Monetary accommodation would also support liquidity provision and debt restructuring for businesses and households severely affected from the economic slowdown, both of which should be urgently implemented.
For more information, click https://bit.ly/2Un8k0J

#แบงก์ชาติ #กนง #ลดดอกเบี้ย #นโยบายการเงิน

29/01/2020

Open Actuarial Textbooks Project Goal

student
Loss Data Analytics

An open text authored by the Actuarial Community

Preface

Date: 16 January 2020

Book Description

Loss Data Analytics is an interactive, online, freely available text.

The online version contains many interactive objects (quizzes, computer demonstrations, interactive graphs, video, and the like) to promote deeper learning.A subset of the book is available for offline reading in pdf and EPUB formats.The online text will be available in multiple languages to promote access to a worldwide audience.

https://openacttexts.github.io/

openacttexts.github.io This project provides interactive, online, freely available texts. Our first effort, Loss Data Analytics, provides core training on one of the foundations of actuarial science, loss data modeling.

31/12/2019

🎉Wish you all a Happy New Year🎉

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง วาณิชย์ ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ด้วยรักและอาลัย...พี่ชิน สุชิน พงษ์พึ่งพิทักษ์ อดีตนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ผู้เป็นหนึ่งในบุคลากรสำค...
สุขสันต์วันตรุษจีนปี 2022ขอให้ทุกท่าน ร่ำรวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาตลอดปีครับ
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2022 ทีมงานบริษัท Team Excellence Consulting ขอส่งความปรารถนาดีอันอบอุ่นนี้ให้แก่ท่านและครอบครัว ขอ...
TEC Staff New Year Lunch
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560 บริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้บริจาคซื้อเครื่องปั๊มหัวใจ มอบให้แก่ โรงพยา...
เก็บตกบรรยากาศ การสัมมนา "Understanding #IFRS17 The future of performance reporting" มาฝากการจัดสัมมนาหัวข้อ IFRS17 Insu...
#TEC Internal Training - Presentation Skillทักษะสำคัญสำหรับที่ปรึกษา คือ การสื่อสารโดยการนำเสนอ #Skill #PresentationSkil...
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 บริษัทได้รับเกีรติจาก คุณ Piya Surasa #CFP จาก #MoneyGuruมาบรรยายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้ประ...
เมื่อวันที่ 27-28 เม.ย.2560  บริษัทฯได้จัดอบรมที่ปรึกษาของบริษัท ในหัวข้อ IFRS2 Share based compensation ที่เน้นในเรื่อง...
สุขสันต์วันสงกรานต์ แด่ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และมิตรสหาย ทุกๆท่าน #TEC ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธฺ์ที่สถิตอยู่ในประเทศไทย ดลบั...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


540 Mercury Tower 9th Floor Unit 902, Ploenchit Road , Lumpini, Phatumwan
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

Bangkok วณิชย์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
KUDOZ KUDOZ
12FL WALL STREET TOWER #1202, SURAWONG Road
Bangkok, 10500

Integrated marketing suite in Singapore: web design, graphic design, branding, interior design and e

PSP Solutions PSP Solutions
Bangkok, 10110

Digital transformation, strategy, technology and business development professional with more than 13

Athena Digital Media Athena Digital Media
21 Soi Petkasem 73 (Yak 3) Petkasem Road Nongkhangphlu Nongkam
Bangkok, 10160

Athena Digital Media, is a provider of web development, database analysis and design, intranet and e

Froggystyle Froggystyle
Bangkok

This is the fan page of the blogfolio showcasing the work of Froggystyle, an advertising creative ce

Jose Tan Photography Jose Tan Photography
Bangkok

A Professional Photographer based in Thailand who specialize in Portraits, Fashion, Commercial/Advert

Be your Guest Be your Guest
Bangkok, 10110

Be your Guest, a French owned brand, to delight food lovers: Catering, Chef at Home, Cooking Class a

Dale Carnegie Thailand Dale Carnegie Thailand
888 Mahatun Plaza, Ground Floor
Bangkok, 10330

Dale Carnegie was founded in 1912, inspired by one man’s belief in the power of self-improvement.

ChangeFusion ChangeFusion
4th Floor, VolunteerSpirit Home 2044/21 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huay Khwang
Bangkok, 10310

ChangeFusion grows social entrepreneurs for sustainable change

The Monk Studios The Monk Studios
50/1 Pattanakarn 17 Suan Luang Bangkok Thailand
Bangkok, 10250

Animation and VFX studios based in Bangkok, Thailand.

Absolute Hotel Services Absolute Hotel Services
571, RSU Tower, 9th Floor, Unit 903, Sukhumvit 31 Road, Wattana
Bangkok, 10110

Hotel management and consultancy company. www.absolutehotelservices.net

CASIO Watches Thailand CASIO Watches Thailand
Bangkok, <>

CASIO Watches Thailand Official Fanpage by Central Trading Co.,Ltd.

ITalent Thailand - FMCG Specialist หางาน หาคน หาความรู้ หาที่ปรึกษา ITalent Thailand - FMCG Specialist หางาน หาคน หาความรู้ หาที่ปรึกษา
Bangkok, 10600

We are Professional Recruiter for - FMCG (Fast Moving Consumer Goods) Professional particularly in Sa