ทนายความอำเภอช้างกลาง Lawyer at Chang

ทนายความอำเภอช้างกลาง Lawyer at Chang

ความคิดเห็น

ลำดับที่ 84
ทรัพย์สิน เงิน ทอง เป็นของนอกกายก็จริง ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่ เราเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น เราก็มีสิทธิที่จะใช้ หรือจำหน่าย จ่าย โอน ให้กับใครๆก็ได้ แต่ถ้าก่อนตาย ทำพินัยกรรมไว้ ทรัพย์นั้นก็ตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมครับ แต่ถ้าไม่ทำพินัยกรรม เมื่อตายไปแล้ว ทรัพย์ถึงจะตกเป็นของทายาท ศาลได้วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิน สัญญา ข้อตกลงกันไว้ดังนี้ครับ

ฉ. อยู่กินฉันสามีภริยากับ ช. โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสและได้ร่วมกันทำมาหากินโดยการปล่อยเงินกู้ ซื้อขายที่ดินและเป็นนายหน้าขายที่ดิน เงินในบัญชีเงินฝากประจำเป็นทรัพย์สินที่ ช. และ ฉ. ทำมาหาได้ร่วมกันในระหว่างอยู่กินฉันสามีภริยา ช. และ ฉ. จึงต่างมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในเงินดังกล่าวและต้องแบ่งให้คนละเท่า ๆ กัน โดยเป็นทรัพย์มรดกของ ช. กึ่งหนึ่ง และเป็นทรัพย์มรดกของฉ. กึ่งหนึ่ง
การที่ ฉ. ฝากเงินประจำไว้แก่ธนาคารจำเลยที่ 2 เงินที่ฝากประจำย่อมตกเป็นของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 คงมีหน้าที่ต้องคืนเงินที่ฝากประจำให้ครบจำนวนเมื่อถึงกำหนดแก่ ฉ.
ฉ. มีเจตนาเงินในบัญชีเงินฝากประจำให้แก่จำเลยที่ 1 และทำหนังสือถึงผู้จัดการจำเลยที่ 2 ให้เพิ่มชื่อจำเลยที่ 1 มีสิทธิถอนเงินและปิดบัญชีเงินฝากได้แทนการถอนเงินออกมาฝากในนามจำเลยที่ 1 เนื่องจากเงินที่ฝากประจำยังไม่ครบกำหนด หากถอนเงินในขณะนั้นจะไม่ได้ดอกเบี้ย ถือได้ว่า ฉ. มีเจตนาโอนสิทธิเรียกร้องของฉ. ที่ฝากเงินไว้แก่จำเลยที่ 2 ให้แก่จำเลยที่ 1 ในลักษณะการโอนหนี้อันจะพึงชำระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจง เมื่อได้มีการปฏิบัติถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 วรรคหนึ่ง โดย ฉ. ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อและบอกกล่าวไปยังจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องการโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากประจำของ ฉ. ให้แก่จำเลยที่ 1 เป็นอันสมบูรณ์สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้เงินฝากประจำจึงตกเป็นของจำเลยที่ 1 กรณีไม่ใช่เป็นเพียงมอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 มีสิทธิถอนเงินและปิดบัญชีเงินฝากแทน ฉ. เท่านั้น

เครือข่ายทนาย ทนายใกล้คุณ
คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521
ทนายใกล้คุณ 089 226 8899
ทนายคดีของคุณ 099 464 4445
ไลน์ ไอดี
ลำดับที่ 74
ทนายเตือนภัย
ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลย จากคำเบิกความของผู้เสียหาย แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนไป กล้องวงจรปิดสามารถชี้ตัวคนร้ายได้ครับ แต่อดีตต้องใช้คำเบิกความพยาน ตามฎีกานี้ครับ

เหตุเกิดในเวลากลางคืน ผู้เสียหายอ้างว่าเห็นและจำหน้าคนร้ายได้ในขณะที่คนร้ายขับรถจักรยานยนต์แซงรถจักรยานยนต์คันที่ผู้เสียหายนั่งซ้อนท้าย ป. มา โดยอาศัยแสงไฟรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายและแสงไฟรถจักรยานยนต์ที่แล่นสวนมากับแสงจันทร์แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วแสงไฟรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายย่อมพุ่งไปข้างหน้าจึงไม่สว่างพอที่จะทำให้ผู้เสียหายเห็นหน้าคนร้ายที่ขับและนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่แซงรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายได้ส่วนแสงจันทร์ก็มีความสว่างน้อยไม่พอจะเห็นหน้าคนร้ายได้ ผู้เสียหายชี้ตัวจำเลยว่าเป็นคนร้ายที่ขับรถจักรยานยนต์แต่กลับเบิกความตอบคำถามค้านว่าตอนที่ชี้ตัวนั้นเพิ่งรู้ว่าจำเลยเป็นคนที่ตนรู้จักมาก่อน ดังนี้หากผู้เสียหายจำคนร้ายได้จริงก็น่าจะบอกชื่อคนร้ายได้ในวันเกิดเหตุ คำเบิกความของผู้เสียหายจึงมีพิรุธไม่น่าเชื่อ ช่วงเวลาที่คนร้ายที่นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ลงจากรถมาถีบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายทันทีจน ป. พยานและรถตกลงไปในคูน้ำข้างทาง ทำให้โอกาสที่ ป. จะเห็นและจำหน้าคนร้ายที่ขับรถจักรยานยนต์มีน้อย เมื่อพยานหลักฐานโจทก์มีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยเป็นคนร้ายกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคสอง.
คอลเซ็นเตอร์: 02 114 7521
ทนายใกล้คุณ: 089 226 8899
ทนายใกล้ศาล: 099 464 4445
ไลน์ ไอดี:
แชทกับทนาย:
ทนายเตือนภัย คดีแชร์ลูกโซ่ ฉ้อโกงประชาชน
การที่จำเลยกับพวกชักชวนผู้เสียหายทั้งสิบคนและบุคคลอื่นให้นำเงินมาลงทุนกับบริษัท เพื่อประกอบกิจการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเพื่อเก็งกำไรทั้ง ๆ ที่จำเลยรู้อยู่ว่าบริษัท อ. ไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการดังกล่าวและการประกอบกิจการตามที่อ้างจะมีขึ้นไม่ได้แน่นอน การกระทำของจำเลยกับพวกจึงเป็นการหลอกลวงผู้เสียหายทั้งสิบคน และบุคคลทั่ว ๆ ไปไม่จำกัดว่าเป็นใครอันเป็นการหลอกลวงประชาชนด้วยการการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยเจตนาทุจริต ทำให้ผู้เสียหายทั้งสิบคน หลงเชื่อมอบเงินให้แก่จำเลยกับพวกไปจำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคแรกและการกระทำของจำเลยกับพวกดังกล่าวเป็นการกู้ยืมเงินตามพระราชกฤษฎีกา การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527มาตรา 3 และเป็นการชักชวนว่าในการกู้ยืมเงินจำเลยหรือบริษัทอ. จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินที่พึงจ่ายได้ โดยจำเลยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าจำเลยหรือบริษัท อ. จะนำเงินจากผู้เสียหายทั้งสิบคน หรือรายอื่นมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้เสียหายทั้งสิบคน หรือโดยที่จำเลยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าจำเลยหรือบริษัท อ. ไม่สามารถประกอบกิจการใด ๆโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียงที่จะนำมาจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาได้และเป็นเหตุให้จำเลยกับพวกหรือบริษัท อ.ได้กู้ยืมเงินไป จำเลยจึงมีความผิดตามมาตรา 4,12 แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอีกบทหนึ่ง ไลน์ ไอดี ทนายความ: คอลเซ็นเตอร์ ทนายความ: 02 114 7521

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน
โทร. เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน บริการ ให้คำปรึกษากฎหมาย
โทร 089-226-8899

14/09/2022

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้คุณ
https://bit.ly/lawyernearyou

13/08/2022

ทนายความจังหวัดของคุณ
คอลเซ็นเตอร์-ทนายความ 02-114-7521
แชทกับทนายใกล้คุณ: https://bit.ly/lawyernearyou

07/08/2022

คอลเซ็นเตอร์-ทนายความ 02 114 7521
แชทกับทนายใกล้ศาล: https://bit.ly/lawyernearcourt

31/07/2022

คอลเซ็นเตอร์-ทนายความ 02 114 7521
แชทกับทนายออนไลน์: https://bit.ly/LAWYERONLINE

30/07/2022

คอลเซ็นเตอร์-ทนายความ 02 114 7521
แชทกับทนายใกล้ศาล: https://bit.ly/lawyernearcourt

28/07/2022

คอลเซ็นเตอร์ ทนายความ 02 114 7521 แชทกับทนาย https://bit.ly/lawyernearcourt

24/07/2022

คอลเซ็นเตอร์ ทนายความ 02 114 7521 แชทกับทนายใกล้คุณ https://bit.ly/lawyernearyou

22/07/2022

คอลเซ็นเตอร์-ทนายความ 02 114 7521
แชทกับทนายใกล้ศาล: https://bit.ly/lawyernearcourt

06/07/2022

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความหน้าตาเป็นอย่างไร บอกอะไรบ้าง
1. หมายเลขใบอนุญาตให้เป็นทนายความ เลขด้านหน้าคือลำดับที่ออกใบอนุญาตในปีนั้น (เดิมปี 2531 แต่ไปเรียนที่อเมริกา 5 ปี เลยได้เลขใหม่เป็น 2537)
เลขด้านหลัง / คือปีที่ออกใบอนุญาต
ให้ทราบว่าเป็นทนายความมาแล้วกี่ปี
2. เลขประจำตัวประชาชน อันนี้ประชาชนคนไทยทุกคนต้องมีครับ
3. วันเดือนปีเกิด (ขอปิดไว้ป้องกันมิจฉาชีพจริงๆไม่อยากบอกแก่แล้วครับ 555)
หมายเหตุ: ก่อนที่ท่านจะว่าจ้างให้เป็นทนายควรขอดูบัตรนี้ก่อนเสมอ จากนั้นก็ขอดูบัตรประชาชนและเลขบัญชีธนาคารว่ามีชื่อตรงกันทั้ง 3 บัตรหรือไม่ ถ้าไม่ตรงก็อย่าจ้างครับ เพราะอาจเป็นทนายปลอมครับ
มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้ศาล 089-227-1177
แชทกับทนาย: https://bit.ly/lawyernearyou

01/07/2022

ง่ายๆกับการค้นหาทนายความและเลือกใช้บริการเครือข่ายทนายความ
Https://bit.ly/lawyernearcourt

11/06/2022

=ทนายออนไลน์.com=
ทนายใกล้คุณ: https://bit.ly/lawyernearyou
คอลเซ็นเตอร์ ทนายความ 02-114-7521

06/06/2022

ปัญหาคดีครอบครัวมีทางแก้ ปรึกษาทนายจอยที่นี้ https://bit.ly/lawyerjoy

02/06/2022

www.สู้คดี.com
ทนายใกล้คุณ https://bit.ly/lawyernearyou

22/05/2022

ทนายใกล้คุณ: https://bit.ly/lawyernearyou

04/05/2022

เก็บไว้ใช้เมื่อต้องการปรึกษาทนายความนะครับ https://bit.ly/lawyernearyou

30/04/2022

เก็บไว้ใช้เมื่อต้องการปรึกษาทนายความนะครับ https://bit.ly/lawyernearyou

27/04/2022

มีปัญหาปรึกษาเรา
ทนายภาคใต้ : 099-1524195
Call center : 094-2412468
https://bit.ly/LAWYERONLINE

27/04/2022

มีปัญหาปรึกษาเรา
ทนายความภาคใต้ : 099-1524195
call center: 094-2412468
#ทนายภาคใต้ #ทนายใกล้คุณ #ทนายความนครศรีธรรมราช #ทนายความกระบี่ #ทนายควมภูเก็ต #ทนายความชุมพร #ทนายความตรัง #ทนายความนราธิวาส #ทนายความปัตตานี #ทนายความพังงา #ทนายความพัทลุง #ทนายความระนอง #ทนายความสงขลา #ทนายความสุราษฎร์ธานี #ทนายความสตูล #ทนายความยะลา

26/04/2022

มีปัญหาปรึกษาเรา
ทนายความภาคใต้ : 099-1524195
call center: 094-2412468
#ทนายภาคใต้ #ทนายใกล้คุณ #ทนายความนครศรีธรรมราช #ทนายความกระบี่ #ทนายควมภูเก็ต #ทนายความชุมพร #ทนายความตรัง #ทนายความนราธิวาส #ทนายความปัตตานี #ทนายความพังงา #ทนายความพัทลุง #ทนายความระนอง #ทนายความสงขลา #ทนายความสุราษฎร์ธานี #ทนายความสตูล #ทนายความยะลา

Timeline photos 20/04/2022

มีปัญหาปรึกษาเรา
ทนายความภาคใต้ : 099-1524195
call center: 094-2412468
#ทนายภาคใต้ #ทนายใกล้คุณ #ทนายความนครศรีธรรมราช #ทนายความกระบี่ #ทนายควมภูเก็ต #ทนายความชุมพร #ทนายความตรัง #ทนายความนราธิวาส #ทนายความปัตตานี #ทนายความพังงา #ทนายความพัทลุง #ทนายความระนอง #ทนายความสงขลา #ทนายความสุราษฎร์ธานี #ทนายความสตูล #ทนายความยะลา

Timeline photos 20/04/2022

ทนายใกล้คุณ https://bit.ly/lawyernearyou
แชทกับทนายได้ตลอดเวลา หรือฝากข้อความไว้ไม่เกิน 30 นาที
เรื่องด่วนโทรมาที่ 089-227-1177

Timeline photos 19/04/2022

ทนายใกล้คุณ https://bit.ly/lawyernearyou
แชทกับทนายได้ตามที่คุณต้องการ

Timeline photos 19/04/2022

มีปัญหาปรึกษาเรา
ทนายความภาคใต้ : 099-1524195
call center: 094-2412468
#ทนายภาคใต้ #ทนายใกล้คุณ #ทนายความนครศรีธรรมราช #ทนายความกระบี่ #ทนายควมภูเก็ต #ทนายความชุมพร #ทนายความตรัง #ทนายความนราธิวาส #ทนายความปัตตานี #ทนายความพังงา #ทนายความพัทลุง #ทนายความระนอง #ทนายความสงขลา #ทนายความสุราษฎร์ธานี #ทนายความสตูล #ทนายความยะลา

Timeline photos 18/04/2022

มีปัญหาปรึกษาเรา
ทนายความภาคใต้ : 099-1524195
call center: 094-2412468
#ทนายภาคใต้ #ทนายใกล้คุณ #ทนายความนครศรีธรรมราช #ทนายความกระบี่ #ทนายควมภูเก็ต #ทนายความชุมพร #ทนายความตรัง #ทนายความนราธิวาส #ทนายความปัตตานี #ทนายความพังงา #ทนายความพัทลุง #ทนายความระนอง #ทนายความสงขลา #ทนายความสุราษฎร์ธานี #ทนายความสตูล #ทนายความยะลา

Timeline photos 18/04/2022

มีปัญหาปรึกษาเรา
ทนายความภาคใต้ : 099-1524195
call center: 094-2412468
#ทนายภาคใต้ #ทนายใกล้คุณ #ทนายความนครศรีธรรมราช #ทนายความกระบี่ #ทนายควมภูเก็ต #ทนายความชุมพร #ทนายความตรัง #ทนายความนราธิวาส #ทนายความปัตตานี #ทนายความพังงา #ทนายความพัทลุง #ทนายความระนอง #ทนายความสงขลา #ทนายความสุราษฎร์ธานี #ทนายความสตูล #ทนายความยะลา

Timeline photos 02/04/2022

สายด่วนทนายความ 089-227-1177
แชทกับทนาย https://direct.lc.chat/8941034/

Timeline photos 25/03/2022

ทนายใกล้คุณ: https://bit.ly/lawyernearyou
โทร. 089-226-8899
หย่ามี 2 วิธี
1. หย่าด้วยความสมัครใจ
2. หย่าด้วยคำสั่งศาล

Timeline photos 15/03/2022

ทนายใกล้คุณ https://bit.ly/lawyernearyou
คดีมี 2 ประเภท
คดีแพ่งและคดีอาญา
โทร. 089-227-1177

Timeline photos 09/03/2022

Line: https://bit.ly/lawyernearyou
ทนายใกล้คุณ ใกล้มือถือ ใกล้บ้าน ใกล้ศาล
อยากปรึกษาทนายใกล้คุณประเภทใหนทักมาครับ 089-227-1177

Timeline photos 05/03/2022

ทนายคดีครอบครัว
ทนายจอย 099-152-4195
LINE: https://bit.ly/lawyerjoy

Timeline photos 28/02/2022

LINE:https://bit.ly/lawyernearyou
สืบทรัพย์-บังคับคดีตามคำพิพากษา
โทร.089-227-1177

Timeline photos 26/02/2022

Line: Https://bit.ly/lawyerhelpme
มีปัญหาคดีเช่าซื้อ ปรึกษาทนายคดีเช่าซื้อ ปรึกษาทางไลน์หรือโทร 089-227-1177

Timeline photos 22/02/2022

Line: https://bit.ly/lawyerhelpme
ค้นหาทนายคดีของคุณง่ายๆ ในไลน์โอเพ่นแชท ทำตามขั้นตอนนี้นะครับ

Timeline photos 17/02/2022

Line:https://bit.ly/lawyernearyou
ช่องทางการติดต่อทนายความ เลือกได้ตามที่คุณต้องหาครับ

Timeline photos 10/02/2022

Line: https://bit.ly/lawyernearyou
เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อนทนายความที่อยู่ต่างจังหวัด ต้องการรับคดีให้คำปรึกษาลูกความในจังหวัดของท่าน ท่านสามารถเข้ามาเป็นทนายจังหวัดของท่านได้ที่ห้องไลน์ด้านนะครับ หรือจะติดต่อ
คอลเซ็นเตอร์ ทนายความ 089-227-1177

Timeline photos 04/02/2022

มีปัญหาปรึกษาทนายออนไลน์ได้ ยังไม่มีค่าใช้จ่าย Https://bit.ly/LAWYERONLINE
ฟ้องคดี - สู้คดี-สืบพยานออนไลน์ให้เราช่วยดำเนินการให้ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ไม่ต้องไปศาล มาพบทนายที่ออฟฟิศได้เลย
ทนายออนไลน์.com
089-227-1177

Timeline photos 27/01/2022

Line: https://bit.ly/poovong
วันนี้นึกไม่ออกว่าจะโพสต์อะไรดี เลยเลือกรูปนี้มาโพสต์ เป็นทนายความมากว่า 30 ปี ว่าคดีทั้งคดีคนไทยและต่างประเทศครับ

Timeline photos 23/01/2022

Line:Https://bit.ly/LAWYERONLINE
ทำสัญญากันไว้ดีกว่าครับ มีปัญหาจะได้เอาตามสัญญาที่ทำกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าเขียนสัญญาไม่ถูกให้ทนายออนไลน์เขาช่วยนะครับ ปรึกษาทนายออนไลน์ตาม link
โทรหาทนาย 099-464-4445

Timeline photos 17/01/2022

Line: https://bit.ly/lawyernearyou
ค้นหาทนายใกล้คุณได้ที่ไลน์นี้
เลือกจังหวัดที่คุณต้องการทนาย
แจ้งปัญหาที่คุณต้องการปรึกษาทนาย
ทีมทนายใกล้คุณจะมาให้คำปรึกษาคุณไม่เกิน 30 นาทีครับ
โทรหาทนาย 099-464-4445

Timeline photos 11/01/2022

ไลน์ https://bit.ly/lawyerjoy
หย่าเถอะ ถ้าชีวิตคู่อยู่ไปไม่มีความสุข ไม่ต้องทะเลาะกัน ทนอยู่ด้วยกัน นัดกันไปหย่ากันที่เขตหรืออำเภอใดก็ได้ทั่วประเทศ ไปพร้อมกับพยาน ไม่ต้องเสียเวลา ไม่ต้องเสียค่าทนายความ มีปัญหาปรึกษาทนายจอย ทนายคดีครอบครัว 099-152-4195

Timeline photos 04/01/2022

ทนายออนไลน์.com
ปรึกษาทนายความยังไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ ทนายออนไลน์.com ส่งเอกสารมาทางไลน์ เพื่อขอรับคำปรึกษาจากทนายทั่วประเทศได้ที่ไลน์ด้านบนครับ หรือถ้าต้องการปรึกษาทนายด่วนโทรมาที่
คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521
ทนายความ 089-226-8899

Timeline photos 22/12/2021

ทนายออนไลน์.com
ปรึกษาหรือแชทกับทนายออนไลน์ได้ที่เวปไซต์นี้ ยังไม่มีค่าใช้จ่าย ยังไม่ต้องมาพบทนายที่สำนักงาน ส่งเอกสารมาให้ทนายดูทางไลน์ไอดีนี้ https://bit.ly/0892271177
หรือโทร.089-227-11777

Timeline photos 11/12/2021

คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 02 114 7521
Line: https://bit.ly/lawyernearyou

Timeline photos 04/12/2021

Line:https://bit.ly/lawyernearyou
หนี้ย่อมระงับด้วยการชำระหนี้ ถ้าลูกหนี้ ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ให้ทนายใกล้คุณตามหนี้ให้ ยังไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้ายังไม่ได้เงินคืนมา โทรหาทนาย 081-803-4097

Timeline photos 26/11/2021

Line: https://bit.ly/lawyerhelpme
เลือกปรึกษาทนายใกล้คุณได้เลย ที่ท่านต้องการปรึกษาได้เลย หรือจะโทรปรึกษาตามหมายเลขที่ที่เห็น

Timeline photos 16/11/2021

ทนายความ 089-227-1177
ติดต่อหรือปรึกษาทนายความ 77 จังหวัดได้ที่เบอร์นี้ หรือแชทกับทนายได้ตลอด 24 ชั่งโมงที่นี้ https://bit.ly/lawyernearyou

Timeline photos 10/11/2021

Https://bit.ly/LAWYERONLINE
ขอบคุณสำหรับคำอวยพรวันเกิดผมครับ ในฐานะทนายความและประธานเครือข่าย ยินดีให้บริการจัดการมรดกให้กับท่าน ทั่วประเทศไทยในอัตรา 5000 บาท นับแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคมศกนี้ครับ

Timeline photos 08/11/2021

Https://bit.ly/lawyernearyou
อยากรู้กฎหมาย อยากรู้จักทนายใกล้คุณ เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม “ทนายใกล้คุณ” ได้ทั้งความเพื่อนทนายและความรู้ในคดีและกฎหมาย กด link ด้านบนได้เลยครับ

Timeline photos 23/10/2021

Https://bit.ly/lawyerhelpme
คุณมีคดีอะไร อยู่ศาลใหน ให้ทนายคดีของคุณไปช่วยดูแล ปรึกษาทนายคดีของคุณได้ที่เบอร์หรือไลน์ที่ท่านเห็นครับ

ทนายความ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน บริการ ให้คำปรึกษากฎหมาย
โทร 089-226-8899

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok
10110

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Administrative Court of Thailand Administrative Court of Thailand
120 Moo3 Chaeng Watthana Road
Bangkok, 10210

ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง Twitter @THadmincourt

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา
50 Ngam Wong Wan Road, Ladyaow Chatuchak
Bangkok, 10900

https://www3.rdi.ku.ac.th/

Thailand Shining Through Thailand Shining Through
Bangkok

An official source for interested investors to look for new opportunities in Thailand. The Advisory

Southeast Asian Ministers of Education Organization Southeast Asian Ministers of Education Organization
920 Sukhumvit Road
Bangkok, 10110

SEAMEO was established in 1965 as a chartered international organisation to promote cooperation in e

กรมสรรพสามิต :: Excise Department กรมสรรพสามิต :: Excise Department
1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุง
Bangkok, 10300

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน www.excise.go.th

CUEE CUEE
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปท
Bangkok, 10330

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

sirirajpr sirirajpr
โรงพยาบาลศิริราช
Bangkok, 10700

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

ITD - International Institute for Trade and Development ITD - International Institute for Trade and Development
ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงก
Bangkok, 10330

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ?

TICA - Thailand Incentive and Convention Association TICA - Thailand Incentive and Convention Association
99/7 The Legacy Viphawadi Bldg. , Soi Ladprao 8, Ladprao Road, Ladyao, Chatuchak
Bangkok, 10900

The Thailand Incentive and Convention Association (TICA) is a non-profit organisation established in

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ
173 Dinso Road Phra Nakhon Dist
Bangkok, 10200

International Affairs Office, Office of the Permanent Secretary for the BMA, BANGKOK

Social-security Social-security
Police General Hospital, Pathumwan
Bangkok, 10330

Social Security ประกันสังคม โรงพยาบาลตำรวจ

ICTC M-Society ICTC M-Society
Bangkok, 10100

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร