Nineteens Up

Nineteens Up

ความคิดเห็น

Deborah Maguire has herpies lol
good feel on this place....you can join ue now!!!
ร้านบรรยากาศดี พนักงานน่ารักคับ : )
กูมาแล้วววว
Was Nineteen Up previously a hotel... is the hotel still there. I wanted to stay there again, it was an amazing place.
ขออวยพรวันสงกรานต์ให้กับเพื่อนที่สวยที่สุดของเราเราจะพบคุณในเดือนตุลาคม เราหวังว่าคุณจะมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากที่สุด
หอยจ้อปู ไส้ไข่ปู รับตรุษจีนปีนี้บอกเลยฟินมากค่ะ 🤟🏻 #หอยจ้อปูไข่เยิ้มๆ #อร่อยกันทั้งบ้าน #nineteensup #ตรุษจีน
เปิดเพลงเพราะจังค่ะ ทำงานไม่ง่วงเลย ณ เวลานี้ ''Where is the love''

Definition of fun and good time. Let's bring back time of joy. Last year of teen begins here. Nineteens Up
The Center of Joy : Meet up - Eat up - drink up.

Experience our Craft and Draft - Drink and Dish. The Best Playground for every lifestyle.

เปิดเหมือนปกติ

13/07/2021

อัพเดทกะลาแลนด์​ซักนิดให้ทุกคน​ได้ชื่นชม

ใช้วันนี้! ข้อกำหนดใหม่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ห้ามโพสต์สร้างความหวาดกลัวแม้เป็นความจริง โทษ 2 ปี ปรับ 40,000 บาท

ข้อกำหนดนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 27 ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แก้ไขฉบับที่ 1 ในเรื่องข้อห้ามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ขยายองค์ประกอบความผิดให้กว้างออก ห้ามการโพสต์ข้อความให้ประชาชนหวาดกลัวแม้จะเป็นความจริงก็ผิด เพิ่มไปห้ามข้อความบิดเบือนที่ "กระทบความมั่นคงของรัฐ" และไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่เตือนให้แก้ไขก่อน
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
12 กรกฎาคม 2564 เป็นวันแรกของการบังคับใช้ข้อกำหนดนายกรัฐมนตรีที่ออกตามความในมาตรา 9 ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 27 ซึ่งเป็นฉบับที่เพิ่มความเข้มงวดของข้อห้ามต่างๆ ท่ามกลางสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายวันหลัก 9,000 คน และระบบสาธารณสุขของประเทศไม่อาจรองรับสถานการณ์ได้ มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืนถูกนำมาใช้อีกครั้ง พร้อมกับการสั่งปิดตลาด ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ในเวลา 20.00 น.
.
ข้อกำหนดฉบับที่ 27 ที่ลงนามประกาศใช้โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/154/T_0001.PDF ยังเขียนไว้ในข้อ 11. เป็นข้อจำกัดการแสดงความคิดเห็น ภายใต้สถานการณ์ที่อ่อนไหวของโรคระบาด ดังนี้

"ข้อ 11 มาตรการเพื่อมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน การเสนอข่าวหรือการทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั่วราชอาณาจักรนั้น เป็นความผิดตามมาตรา 9 (3) แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548"
.
การกระทำที่จะเป็นความผิดตามข้อ 11 ต้องมีองค์ประกอบทุกข้อรวมกัน ดังนี้
.
.
1. การเสนอข่าว หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด (เข้าใจได้ว่ารวมถึงสื่อออนไลน์)
2. ที่มีข้อความอันอาจ
2.1 ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือ
2.2 เจตนาบิดเบือนทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
3. การกระทำเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งในราชอาณาจักรไทย ไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดเท่านั้น
.
.
การฝ่าฝืนข้อ 11 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งเป็นโทษที่กำหนดไว้ในมาตรา 18 ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ การฝ่าฝืนข้อกำหนดไม่ว่าเรื่องใดๆ เช่น การออกนอกเคหสถานเกินเวลาที่กำหนด การรมกลุ่มเกินห้าคนโดยไม่ได้รับอนุญาต ก็มีอัตราโทษเช่นเดียวกันหมด
.
ก่อนหน้าการประกาศใช้ข้อกำหนดฉบับที่ 27 ก็มีข้อกำหนดฉบับที่ 1 ที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0010.PDF กำหนดข้อห้ามการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนในทำนองเดียวกัน และใช้มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี 4 เดือน โดยระหว่างช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีการออกข้อกำหนดเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหรือผ่อนคลายข้อห้ามต่างๆ มาแล้วอีก 25 ฉบับ แต่ข้อห้ามเรื่องการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ไม่เคยถูกแก้ไขใดๆ จนกระทั่งข้อกำหนดฉบับที่ 27 ออกมาบังคับใช้ใหม่ เท่ากับเป็นการยกเลิกข้อห้ามเดิมในข้อกำหนดฉบับที่ 1 แล้วใช้ข้อกำหนดฉบับที่ 27 นี้แทน
.
ข้อกำหนดฉบับที่ 1 เคยเขียนข้อห้ามเรื่องการเสนอข้อมูลข่าวสารไว้ในข้อ 6 ดังนี้ "ข้อ 6 การเสนอข่าว ห้ามการเสนอข่าวหรือทำให้แพร่หลายทางสื่อต่างๆ ซึ่งมีข้อความหรือข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) อันไม่เป็นความจริงและอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรณีเช่นนี้ ให้เจ้าหน้าที่เตือนให้ระงับหรือสั่งให้แก้ไขข่าว หรือหากเป็นกรณีที่มีผลกระทบรุนแรง ให้ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หรือ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548"
.
.
มีข้อสังเกตว่า การเขียนข้อห้ามในข้อกำหนดฉบับที่ 27 มีลักษณะ "สั้นลง" กว่าฉบับที่ 1 โดยมีข้อแตกต่างกันที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้
.
1) ข้อความที่ทำให้ประชาชนหวาดกลัว รวมทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริง ตามข้อกำหนดฉบับที่ 1 การเผยแพร่ข้อความที่ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวจะเป็นความผิดต่อเมื่อเป็นข้อความหรือข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 ที่ "ไม่เป็นความจริง" เท่านั้น แต่ตามข้อกำหนดฉบับที่ 27 เอาผิด "ข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว" โดยตัดองค์ประกอบที่เคยเขียนว่า "ไม่เป็นความจริง" ออก ทำให้เห็นเจตนารมณ์ของผู้เขียนข้อกำหนดฉบับที่ 27 ว่า อาจต้องการเอาผิดกับข้อความที่ทำให้ประชาชนหวาดกลัวทั้งที่เป็นความจริงและไม่เป็นความจริง
.
2) เพิ่มเรื่องกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ตามข้อกำหนดฉบับที่ 1 ห้ามการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดจน "กระทบต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน" ซึ่งก็เป็นข้อห้ามที่กว้างขวางมากอยู่แล้ว และใช้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือคำอธิบายว่า มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแบบใดที่ส่งผลเสียจนต้องขยายองค์ประกอบความผิดให้กว้างออก เพราะในข้อกำหนดฉบับที่ 27 ขยายไปห้ามการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดจน "กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ" ด้วย แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของผู้เขียนข้อกำหนดฉบับที่ 27 ที่ต้องการขยายขอบเขตของข้อห้ามออก และให้เอาผิดกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายมากขึ้น
.
3) ไม่ต้องตักเตือนให้แก้ไขก่อน ตามข้อกำหนดฉบับที่ 1 หากเจ้าหน้าที่พบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจเป็นความผิด ให้เตือนให้ระงับหรือสั่งให้แก้ไขข่าวก่อนได้ โดยไม่ต้องดำเนินคดี หรือหากเป็นกรณีที่มีผลกระทบรุนแรงจึงให้ดำเนินคดี ทั้งตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แต่ข้อกำหนดฉบับที่ 27 ตัดเนื้อหาส่วนที่ให้เจ้าหน้าที่เตือนออก แม้ว่าข้อกำหนดฉบับที่ 27 จะตัดข้อความที่ให้ดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ออกด้วยแล้ว แต่การตัดสินใจดำเนินคดีตามกฎหมายใดก็เป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนอยู่แล้ว หากเห็นว่ากากระทำใดเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ด้วยก็ยังสามารถดำเนินคดีได้ (ทำความเข้าใจ ข้อหาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้ที่ https://freedom.ilaw.or.th/node/600)
.
.
ข้อมูลจากฐานข้อมูลของศาลอาญา(http://aryasearch.coj.go.th/search200.php)ภายใต้ข้อกำหนดฉบับที่ 1 ข้อ 6 มีคนถูกดำเนินคดีจากการโพสต์ข้อความบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดมาแล้วหลายกรณี ตัวอย่างเช่น
.
กรณีที่ 1 จำเลยโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว ตั้งค่าเป็นสาธารณะ เป็นข้อความทำนองว่า มีคำเตือนจากสำนักงานไปรษณีย์ ขอให้ผู้ได้รับจดหมายหรือพัสดุแยกใส่ถึงไว้ 24 ชั่วโมง ฉีดยาฆ่าเชื้อก่อนนำเข้าบ้าน เพราะมีคนได้รับเชื้อโควิดแล้ว ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย ยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม ต่อมาศาลพิพากษายกฟ้อง เพราะจากข้อความมีลักษณะเป็นคำเตือน ไม่ถึงขนาดก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนหรือทำให้เกิดความหวาดกลัว
.
กรณีที่ 2 จำเลยโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ตั้งค่าเป็นสาธารณะ เนื้อหาสรุปได้ว่ายาบ้าสามารถรักษาโรคโควิดได้ โดยกรมควบคุมโรคชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
.
กรณีที่ 3 จำเลยโพสต์ภาพและข้อความบนเฟซบุ๊ก เนื้อหาสรุปได้ว่า วันที่ 10 เมษายน 2563 จะมีประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ ให้เตรียมตุนอาหารน้ำดื่มให้เพียงพอ ศาลพิพากษาให้จำเลยมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14(2) และตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มาตรา 9 จำคุก 1 ปี ปรับ 10,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษครึ่งหนึ่ง ให้รอลงอาญา คุมประพฤติ และให้ทำกิจกรรมบริการสังคม
.
กรณีที่ 4 จำเลยโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ทำนองว่า อำเภอบางบัวทอง และบางใหญ่ จ.นนทบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิดแล้วแต่มีการปิดข่าว ศาลพิพากษาให้จำเลยมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14(2) และตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มาตรา 9 จำคุก 2 ปี ปรับ 30,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษครึ่งหนึ่ง ให้รอลงอาญา
.
เนื่องจากพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14(2) เอาผิดการโพสต์ "ข้อความอันเป็นเท็จ" ที่น่าจะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน เมื่อพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ถูกนำมาใช้ควบคู่ไปกับข้อห้ามตามข้อกำหนดฉบับที่ 1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันไม่เป็นความจริงและทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว จึงอาจเป็นความผิดทั้งตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ไปพร้อมๆ กันหรือเป็น "การกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท" ศาลจึงพิพากษาลงโทษตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เพียงข้อหาเดียวในฐานะบทกฎหมายที่มีโทษหนักกว่า ไม่ได้ลงโทษตามข้อกำหนดฉบับที่ 1 โดยตรง
.
แต่เมื่อข้อกำหนดฉบับที่ 27 ได้ขยายฐานความผิดให้กว้างออก รวมถึงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวที่ "เป็นความจริง" ด้วยแล้ว การโพสต์ข้อความที่เป็นความจริง ย่อมไม่ผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14(2) แต่อาจผิดตามข้อกำหนดฉบับที่ 27 ได้
.
.
#พรกฉุกเฉิน #ความมั่นคง #โควิด19

08/07/2021

อามิตตาพุดดดด

Photos from PPTV HD 36's post 01/07/2021

🎆🎆🎆🎆

23/06/2021

ระหว่างเบอเกอร์ น้ำจิ้มไก่ กับข้าวอบสับปะรดของกู
มึงว่าน้องจ๊างจะกินอะไร?

อยากดูคอนเทนท์นี้แบบให้ได้ฟีลน้องจ๊าง
สั่ง "ข้าวอบสับปะรด" มาลิ้มรสได้แล้ววันนี้ เดลิเวรี่ถึงบ้าน

เช็คเมนูที่นี่ >> https://bit.ly/3vriIDx
สั่งผ่านไลน์แมน : https://lin.ee/XEvRalI
หรือ line : @nineteens.up
https://lin.ee/q5RLdQ1
.
#nineteensup #burgerking #แม่ประนอม #d***x

ระหว่างเบอเกอร์ น้ำจิ้มไก่ กับข้าวอบสับปะรดของกู
มึงว่าน้องจ๊างจะกินอะไร?

อยากดูคอนเทนท์นี้แบบให้ได้ฟีลน้องจ๊าง
สั่ง "ข้าวอบสับปะรด" มาลิ้มรสได้แล้ววันนี้ เดลิเวรี่ถึงบ้าน

เช็คเมนูที่นี่ >> https://bit.ly/3vriIDx
สั่งผ่านไลน์แมน : https://lin.ee/XEvRalI
หรือ line : @nineteens.up
https://lin.ee/q5RLdQ1
.
#nineteensup #burgerking #แม่ประนอม #d***x

23/06/2021

เรื่องมันเศร้า ร้านเหล้าสุดจะทน

สู้ไปด้วยกันนะครับ

21/06/2021

เมื่อเงิน มีไว้ใช้บังตา...
ถ้ามึงรักในความถูกต้อง เราคือเพื่อนกัน
NINETEENS UP

เพื่อนกันอย่าลืมซื้อข้าวเพื่อนแดก
เช็คเมนูที่นี่ >> https://bit.ly/3vriIDx
สั่งผ่านไลน์แมน : https://lin.ee/XEvRalI
หรือ line : @nineteens.up
https://lin.ee/q5RLdQ1
.
#nineteensup

เมื่อเงิน มีไว้ใช้บังตา...
ถ้ามึงรักในความถูกต้อง เราคือเพื่อนกัน
NINETEENS UP

เพื่อนกันอย่าลืมซื้อข้าวเพื่อนแดก
เช็คเมนูที่นี่ >> https://bit.ly/3vriIDx
สั่งผ่านไลน์แมน : https://lin.ee/XEvRalI
หรือ line : @nineteens.up
https://lin.ee/q5RLdQ1
.
#nineteensup

21/06/2021

1 แถม 1 ให้หายคิดถึง ชุดที่ 4
ภารกิจพิชิตยอดอาหาร
.
พาสต้าไข่ปู พร้อมเมนูเคียงข้าง
จะพาสต้า+ข้าวกะเพราหมูกรอบ เผื่อคุณและคนรัก
หรือ พาสต้า+บัพฟาโล่วิงส์ ให้อิ่มหนำใจ
.
ทั้งหมดนี้เพียง 260 บาท กับของแรร์ประจำไนน์ทีน
พร้อมให้คุณได้ลิ้มลองเมนูพิเศษแห่งไนน์ทีน!
.
NINETEENS UP
Location : โครงการบ้านสีลม สีลม19
โทร : 0966496919
สั่งผ่านไลน์แมน : https://lin.ee/XEvRalI
หรือ line : @nineteens.up
https://lin.ee/q5RLdQ1
.
#nineteensup

1 แถม 1 ให้หายคิดถึง ชุดที่ 4
ภารกิจพิชิตยอดอาหาร
.
พาสต้าไข่ปู พร้อมเมนูเคียงข้าง
จะพาสต้า+ข้าวกะเพราหมูกรอบ เผื่อคุณและคนรัก
หรือ พาสต้า+บัพฟาโล่วิงส์ ให้อิ่มหนำใจ
.
ทั้งหมดนี้เพียง 260 บาท กับของแรร์ประจำไนน์ทีน
พร้อมให้คุณได้ลิ้มลองเมนูพิเศษแห่งไนน์ทีน!
.
NINETEENS UP
Location : โครงการบ้านสีลม สีลม19
โทร : 0966496919
สั่งผ่านไลน์แมน : https://lin.ee/XEvRalI
หรือ line : @nineteens.up
https://lin.ee/q5RLdQ1
.
#nineteensup

ขันหมากมาแล้ว ( Uptown Funk ) - Mark Ronson ft. Bruno Mars x ไวพจน์ เพชรสุพรรณ [Official Video] 17/06/2021

ขันหมากมาแล้ว ( Uptown Funk ) - Mark Ronson ft. Bruno Mars x ไวพจน์ เพชรสุพรรณ [Official Video]

ไอเชี่ยย แม่งอย่างได้ สัสเอ้ยยยยยย

ขันหมากมาแล้ว ( Uptown Funk ) - Mark Ronson ft. Bruno Mars x ไวพจน์ เพชรสุพรรณ [Official Video] Creditขันหมากมาแล้ว - ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (Official Audio) -https://www.youtube.com/watch?v=IjRgtpehkaw&ab_channel=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B...

16/06/2021

1 แถม 1 ให้หายคิดถึง ชุดที่ 3
.
อยากแดกต้องได้แดก กำช้อนส้อมกันให้มั่น
.
ปูผัดข้าว แถมฟรี ข้าวหมูกรอบคั่วพริกเกลือ
หรือจะเลือก ปูผัดข้าว ก็แถมฟรี ปีไก่ทอดเกลือหิมาลัย เช่นกัน
ในราคาเพียงหยิบมือ แค่ 180 บาท ได้จัดถึง 2 จาน อิ่มๆ สบายท้อง
.
พร้อมแล้วก็สั่งกันมาซะทีสิวะ อยากทำให้แดกแล้ว!!
.
ที่ NINETEENS UP
Location : โครงการบ้านสีลม สีลม19
: 0966496919
สั่งผ่านไลน์แมน : https://lin.ee/XEvRalI
หรือ line : @nineteens.up
https://lin.ee/q5RLdQ1
.
#nineteensup

1 แถม 1 ให้หายคิดถึง ชุดที่ 3
.
อยากแดกต้องได้แดก กำช้อนส้อมกันให้มั่น
.
ปูผัดข้าว แถมฟรี ข้าวหมูกรอบคั่วพริกเกลือ
หรือจะเลือก ปูผัดข้าว ก็แถมฟรี ปีไก่ทอดเกลือหิมาลัย เช่นกัน
ในราคาเพียงหยิบมือ แค่ 180 บาท ได้จัดถึง 2 จาน อิ่มๆ สบายท้อง
.
พร้อมแล้วก็สั่งกันมาซะทีสิวะ อยากทำให้แดกแล้ว!!
.
ที่ NINETEENS UP
Location : โครงการบ้านสีลม สีลม19
: 0966496919
สั่งผ่านไลน์แมน : https://lin.ee/XEvRalI
หรือ line : @nineteens.up
https://lin.ee/q5RLdQ1
.
#nineteensup

15/06/2021

🎼พี่ไม๋หมีดนตรีมาโชว์ มีแต่ข้าวมาส่ง
ถ้าน้องหิวจนตาลาย ก็แค่โทรหาให้พี่ไปส่ง
ถ้าท้องหิวนี่มันลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน
อยู่ประเทศนี้มันลำบากนะ แต่ว่าพี่ต้องทน🎼

ไนน์ทีนส์ยังเป็นไนน์ทีนส์เหมือนเดิม ร้านยังอยู่ที่เดิม เพิ่มเติมคือมีข้าวมาขาย หนีตายยุคไอ้....ครองเมือง

เช็คเมนูที่นี่ >> https://bit.ly/3vriIDx
หรือปิดทินเดอร์แล้วเปิดหาพี่ใน LINEMAN

"ไนน์ทีนส์ไม่ใช่สถานที่...แต่เป็นทุกที่ ที่มึงสั่งข้าวกู โย่ โจ้ว โจ้ว"

Location : โครงการบ้านสีลม สีลม19
Tel: 0966496919
สั่งผ่านไลน์แมน : https://lin.ee/XEvRalI
หรือ line : @nineteens.up
https://lin.ee/q5RLdQ1
#NineteensUp

🎼พี่ไม๋หมีดนตรีมาโชว์ มีแต่ข้าวมาส่ง
ถ้าน้องหิวจนตาลาย ก็แค่โทรหาให้พี่ไปส่ง
ถ้าท้องหิวนี่มันลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน
อยู่ประเทศนี้มันลำบากนะ แต่ว่าพี่ต้องทน🎼

ไนน์ทีนส์ยังเป็นไนน์ทีนส์เหมือนเดิม ร้านยังอยู่ที่เดิม เพิ่มเติมคือมีข้าวมาขาย หนีตายยุคไอ้....ครองเมือง

เช็คเมนูที่นี่ >> https://bit.ly/3vriIDx
หรือปิดทินเดอร์แล้วเปิดหาพี่ใน LINEMAN

"ไนน์ทีนส์ไม่ใช่สถานที่...แต่เป็นทุกที่ ที่มึงสั่งข้าวกู โย่ โจ้ว โจ้ว"

Location : โครงการบ้านสีลม สีลม19
Tel: 0966496919
สั่งผ่านไลน์แมน : https://lin.ee/XEvRalI
หรือ line : @nineteens.up
https://lin.ee/q5RLdQ1
#NineteensUp

10/06/2021

อาหารจากเราคือของวิเศษ
เอาไปกินที่ไหนเป็น nineteen ที่นั่น
.
พิเศษกว่า สั่ง 1 อย่าง ได้กินเพิ่มอีกอย่าง กับโปร 1 แถม 1
ได้ทั้งอิ่ม ได้ทั้งร่วมกิจกรรมเลยนะเว้ย
ใครยังไม่รู้เรื่องกิจกรรม ย้อนกลับไปอ่านโพสก่อนซะ
อยากแจกชุด "วองโกเล่" จะตายอยู่แล้ว
.
Location : โครงการบ้านสีลม สีลม19
Tel: 0966496919
สั่งผ่านไลน์แมน : https://lin.ee/XEvRalI
หรือ line : @nineteens.up
https://lin.ee/q5RLdQ1
#NineteensUp

อาหารจากเราคือของวิเศษ
เอาไปกินที่ไหนเป็น nineteen ที่นั่น
.
พิเศษกว่า สั่ง 1 อย่าง ได้กินเพิ่มอีกอย่าง กับโปร 1 แถม 1
ได้ทั้งอิ่ม ได้ทั้งร่วมกิจกรรมเลยนะเว้ย
ใครยังไม่รู้เรื่องกิจกรรม ย้อนกลับไปอ่านโพสก่อนซะ
อยากแจกชุด "วองโกเล่" จะตายอยู่แล้ว
.
Location : โครงการบ้านสีลม สีลม19
Tel: 0966496919
สั่งผ่านไลน์แมน : https://lin.ee/XEvRalI
หรือ line : @nineteens.up
https://lin.ee/q5RLdQ1
#NineteensUp

07/06/2021

1 แถม 1 ให้หายคิดถึง ชุดที่ 2
.
มนต์รักปักใจ รสชาติละมุนลิ้น
กลิ่นอายแห่งรัก เพียงแค่กิน
ก็ดิ้นด้วยรักของเค้าทั้งสอง
.
สั่งข้าวไก่คาราเมล แถมฟรี ข้าวหมูกระเทียม
ในราคาเพียงหยิบมือ แค่ 190 บาท เท่านั้นได้อิ่มถึง 2 จาน
.
ที่ NINETEENS UP
Location : โครงการบ้านสีลม สีลม19
: 0966496919
สั่งผ่านไลน์แมน : https://lin.ee/XEvRalI
หรือ line : @nineteens.up
https://lin.ee/q5RLdQ1
.
#nineteensup

1 แถม 1 ให้หายคิดถึง ชุดที่ 2
.
มนต์รักปักใจ รสชาติละมุนลิ้น
กลิ่นอายแห่งรัก เพียงแค่กิน
ก็ดิ้นด้วยรักของเค้าทั้งสอง
.
สั่งข้าวไก่คาราเมล แถมฟรี ข้าวหมูกระเทียม
ในราคาเพียงหยิบมือ แค่ 190 บาท เท่านั้นได้อิ่มถึง 2 จาน
.
ที่ NINETEENS UP
Location : โครงการบ้านสีลม สีลม19
: 0966496919
สั่งผ่านไลน์แมน : https://lin.ee/XEvRalI
หรือ line : @nineteens.up
https://lin.ee/q5RLdQ1
.
#nineteensup

Photos from Nineteens Up's post 05/06/2021

ขอเชิญชวนทุกคนที่ผ่านมาเห็น เข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “Nineteens ในที่ของกู” ชิงรางวัลที่กูชื่นชอบมากมาย 🤩

แจ่มสุด‼️ สำหรับทุกคนที่ร่วมกิจกรรม
เอาไปเลย Digital Voucher เครื่องดื่มมูลค่า 100 บาท
.
🏁 กติกาที่ง่ายแสนง่าย
1. กด Like เพจ Nineteens Up
2. กด Like & Share โพสต์กิจกรรมนี้
3. Post ภาพถ่ายที่มีตัวเองคู่กับอาหารของร้านอย่างน้อย 1 อย่าง พร้อมเขียน caption เฟี้ยวๆ อธิบายว่า Nineteens ในที่ของมึงเป็นยังไง ติดแฮชแท็ก #nineteensในที่ของกู **อย่าลืมเปิดโพตส์เป็นสาธารณะไม่งั้นกูไม่เห็น**
4. แคปโพสต์ของตัวเอง และหลักฐานการกด Like & Share เพจส่งที่ใต้ comment นี้ 👇🏻👇🏻👇🏻
.
อันดับภาพ 3 อันดับแรกที่เฟี้ยวที่สุดโดนใจแอดมิน รับของรางวัลสุดแนวจาก ปัญญาอ่อนshop ไปเลยคนละ 1 รางวัล 🎉
.
สำหรับทุกคนที่ร่วมกิจกรรมและทำตามกติกาครบถ้วน เราจะทยอยส่ง Digital Voucher ไปให้ทาง Message ทุกสัปดาห์
.
🪄 ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ - 24 มิ.ย. 2564 อย่าลืมรีบมาเล่นกันล่ะ!

🎊 ประกาศรางวัลใหญ่ 3 รางวัลในวันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 18.00 น. ที่หน้าเพจ Nineteens Up 🎊
.
#Nineteensในที่ของกู
.
Location : โครงการบ้านสีลม สีลม19
Tel: 0966496919
สั่งผ่านไลน์แมน : https://lin.ee/XEvRalI
หรือ line : @nineteens.up
https://lin.ee/q5RLdQ1
#NineteensUp

02/06/2021

เดือนนี้พบกับ เซ็ต 1 แถม 1 ให้หายคิดถึง จากเรา 💛
.
ชุดแรก “ศึกสามเสือ” 🐅🐅🐅
.
สั่งข้าวไก่พริกขี้หนู แถมฟรี! ข้าวกระเพราหมูสับ หรือ ผัดไทยหมูกรอบ
ชอบคู่ไหนเลือกได้เลย แค่ 190 บาท
.
ข้าวไก่พริกขี้หนู แดกกับอะไรก็อร่อย
อร่อยเพิ่มมากกว่าเดิม เพราะอีกจาน ฟรี!!
.
ที่ NINETEENS UP
Location : โครงการบ้านสีลม สีลม19
☎️ : 0966496919
สั่งผ่านไลน์แมน : https://lin.ee/XEvRalI
หรือ line : @nineteens.up
https://lin.ee/q5RLdQ1
.
#nineteensup

เดือนนี้พบกับ เซ็ต 1 แถม 1 ให้หายคิดถึง จากเรา 💛
.
ชุดแรก “ศึกสามเสือ” 🐅🐅🐅
.
สั่งข้าวไก่พริกขี้หนู แถมฟรี! ข้าวกระเพราหมูสับ หรือ ผัดไทยหมูกรอบ
ชอบคู่ไหนเลือกได้เลย แค่ 190 บาท
.
ข้าวไก่พริกขี้หนู แดกกับอะไรก็อร่อย
อร่อยเพิ่มมากกว่าเดิม เพราะอีกจาน ฟรี!!
.
ที่ NINETEENS UP
Location : โครงการบ้านสีลม สีลม19
☎️ : 0966496919
สั่งผ่านไลน์แมน : https://lin.ee/XEvRalI
หรือ line : @nineteens.up
https://lin.ee/q5RLdQ1
.
#nineteensup

01/06/2021

แชร์สิครับรออะไร

ศิลปินอินดี้นำทัพโดย Safeplanet , H 3 F , KUNST และอีกมากมาย ชวนลงชื่อเรียกร้องความเป็นธรรม ให้แก่ผู้ประกอบการ และอาชีพที่ได้รับผลกระทบ
.

อีกหนึ่งแคมเปญที่ร่วมเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการจาก กลุ่มพลังคลับ และอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เรื้อรังจนถึงเวลานี้ ซึ่งตอนนี้ศิลปินในฝั่งอินดี้ผู้เรียกร้องเรื่องนี้กันมาเป็นเวลานาน เริ่มรวมตัวกันกระจายข่าวอีกครั้ง นำทัพโดย The Rock Pub - Bangkok`s House Of Rock / Safeplanet / H 3 F / KUNST / The Octopuss และอีกมากมาย เพื่อหวังให้เสียงของพวกเขาได้ส่งถึงในวงที่กว้างมากขึ้น และได้กลับมาประกอบอาชีพอีกครั้งหลังจากที่ได้รับผลกระทบเป็นรายแรก ๆ และไม่ได้รับการเยียวยาใด ๆ พร้อมท้ังยังเป็นคนจำพวกสุดท้ายเสมอที่ได้กลับมาประกอบอาชีพ
.

โดยมีข้อเรียกร้องที่ต้องการผลักดันจำนวน 3 ข้อ ได้แก่
1. ฉีดวัคซีน​ให้กลุ่มอาชีพ​เสี่ยงที่โดนปิดก่อนเปิดทีหลัง
2. ให้พวกเขาได้กลับมาเปิดทำการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดภายใน 45 วัน
3. ไม่ให้มีการปิดภาคธุรกิจ และห้ามกลุ่มอาชีพใด ๆ ประกอบอาชีพแบบเหมาเข่งท้ังหมดอีกต่อไป
.

เสียงของคุณมีความหมายเสมอ หากสนใจ สามารถร่วมลงชื่อและแชร์การขับเคลื่อน​ของกลุ่มภาคธุรกิจ​รายย่อย​และ​อาชีพ​อิสระ​ได้ที่นี่
➡️ bit.ly/enoughisus
.

อ้างอิง:

https://www.facebook.com/therockpub/posts/4351133118251754
https://www.facebook.com/safeplanetband/posts/342278860589298
https://www.facebook.com/officialh3f/posts/324901779018642
https://www.facebook.com/KUNSTBKK/posts/3014256958852745
https://www.facebook.com/TheOctopussBand/posts/1792801070900167

__

#Fungjai #News
www.fungjai.com

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Wintergone
คิดถึง
อีก 3 วัน ก็ถึงแล้วFolk circle 3: Love therapy”เรามีบทสัมภาษณ์พิเศษ สุดexlusiveจากศิลปินแต่ละท่านมาฝากกล่าวถึงมุมมองความ...
อีก 3 วัน ก็ถึงแล้วFolk circle 3: Love therapy”เรามีบทสัมภาษณ์พิเศษ สุดexlusiveจากศิลปินแต่ละท่านมาฝากกล่าวถึงมุมมองความ...
อีกไม่กี่วัน ก็จะถึงงานของเราแล้วFolk circle 3: Love therapy”เรามีบทสัมภาษณ์พิเศษ สุดexlusiveจากศิลปินแต่ละท่านมาฝากกล่า...
อีกไม่กี่วัน ก็จะถึงงานของเราแล้วFolk circle 3: Love therapy”เรามีบทสัมภาษณ์พิเศษ สุดexlusiveจากศิลปินแต่ละท่านมาฝากกล่า...
Teaser Folk Circle 3

ประเภท

การบริการทั้งหมด

Groups Outdoor Reserve Walkins

ร้านอาหารแนะนำ

Coffee Dinner Drinks Lunch

ช่วงราคา

£££

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


905 Silom 19 Alley, Silom, Bang Rak
Bangkok
10500

เวลาทำการ

จันทร์ 11:00 - 01:00
อังคาร 11:00 - 01:00
พุธ 11:00 - 01:00
พฤหัสบดี 11:00 - 01:00
ศุกร์ 11:00 - 01:00
เสาร์ 11:00 - 01:00
อาทิตย์ 11:00 - 01:00
บาร์ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Parking'22 Parking'22
วิภาวดีรังสิต 22
Bangkok, 10900

Parking 22 @ LP.ตลาดลุงเพิ่ม

อัศเจรีย์-Assajayree อัศเจรีย์-Assajayree
โครงการเดอะฮับ พหล-อารีย์ 466/37 Phahon Yothin Road Samsen Nai, Phaya Thai
Bangkok, 10400

FUSION BAR and RESTAURANT

Thigh Bar Patpong タイバー パッポン Thigh Bar Patpong タイバー パッポン
107 Patpong Soi1, Surawong Rd., Bangrak
Bangkok, 10500

タイ・バンコク・パッポンのゴーゴーバー タイバー (Thigh Bar Patpong) Please come to our Thigh Bar when you visit Bangkok!

Gallery bar & restaurant Gallery bar & restaurant
หมู่บ้านสัมมากร
Bangkok, 10240

Gallery bar and restaurant, lake side restaurant, Bangkok cuisine

The Dragon's Head The Dragon's Head
Phat Phong 2 Road, Suriyawong
Bangkok, 10500

Hidden Nest of Dragon With Tales and Lab in the red lantern light corner.

Harmonica lover Harmonica lover
Bangkae
Bangkok, 10110

Harmonica & Accessories for sale...

เพือนกู เพือนกู
32/36 ม.6 ช.แจ้งวัฒนะ 28 ตำบลบางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Bangkok, 11120

นมสด'ราคาเริ่มต้น20บาท และขนมปังปิ้งพร้อมโปรโมชั่น

Sky Bar Bangkok Sky Bar Bangkok
1055 Silom Rd
Bangkok, 10500

Atop the State Tower Building on the 63rd Floor in Bangkok's Silom Business District, Sky Bar is an upscale bar for people to enjoy sunsets and socialize before dinner at any of the 3 restaurants at The Dome

Thaiger Bistro Thaiger Bistro
55 Sukhumvit 69 Alley Khwaeng Phra Khanong Nuea, Khet Watthana
Bangkok, 10110

THAIGER BISTRO อาหารไต้หวันและนานาชาติ ระดับ5ดาว ณ ซอยสุขุมวิท69

Escobar Nunglen Escobar Nunglen
217 Ekamai Rd. North Wattana Sukhumvit 63
Bangkok

Escobar (Official Page) News, Music and Many More...

Loft De' Loft De'
ถนนเลียบคลองสอง
Bangkok, 10510

บริการอาหาร และ เครื่องดื่ม ติดต่อสำรองโต๊ะ 0647201468 คุณต่าย

Japanese Style Snack ふれんず Japanese Style Snack ふれんず
10/7 Sukhumvit Soi 39
Bangkok, 10110

おひとり様や女性でも快適に過ごせるリラックスした雰囲気のプロンポンにあるダイニングバーFrienz。Dining restaurant bar with a relaxed environment that solo dining and women can feel comfortable entering even alone.