รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท Tha

รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท Tha

รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท เครื่องหมายการค้า
Accounting,Register company,Trademark services อัตราค่าบริการเบื้องต้น
- จดทะเบียนบริษัท จำกัด 20,000 บาท (รวมทุกอย่าง)

- ค่าบริการทางบัญชี ภงด 1,3,50,51,53 ภพ 30 ต่อเดือน รายการทางบัญชี 1-50 ใบ ค่าบริการเดือนละ 5,000 บาท
- ค่าบริการทางบัญชี ภงด 1,3,50,51,53 ภพ 30 ต่อเดือน รายการทางบัญชี 50-100 ใบ ค่าบริการเดือนละ 8,000 บาท
- ค่าบริการทางบัญชี ภงด 1,3,50,51,53 ภพ 30 ต่อเดือน รายการทางบัญชี 100-200 ใบ ค่าบริการเดือนละ 12,000 บาท

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 087-666-2546 ครับ

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post 01/03/2019

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post

Photos from ภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ's post 13/06/2018

Photos from ภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ's post

Mobile Uploads 26/10/2015

ยื่น ภพ30 ประจำเดือนกันยายน 2558

ยื่น ภพ30 ประจำเดือนกันยายน 2558

Mobile Uploads 29/05/2015

วันสุดท้ายของการยื่นงบการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ของงวดบัญชีปกติ

วันสุดท้ายของการยื่นงบการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ของงวดบัญชีปกติ

25/05/2015

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม-ภาษีอากร เช่น ภพ.30 ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53
12 มกราคม 2013 เวลา 13:02 น.
อัตราค่าปรับในการยื่นแบบภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30)
1. ค่าปรับอาญา (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
* ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน 300 บาท
* ยื่นแบบเกิน 7 วัน 500 บาท
2. เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5 % ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)
กรณีไม่มีภาษีต้องเสีย ก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม จะเสียแต่ค่าปรับอาญากรณีไม่ยื่นแบบเท่านั้น
3. เบี้ยปรับ มี 2 กรณี คือ
กรณีไม่เคยยื่นแบบหรือยื่นเกินกำหนด
* ยื่นแบบไม่เกิน 15 วัน ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า x 2%
* ยื่นเบบไม่เกิน 30 วัน ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า x 5%
* ยื่นแบบไม่เกิน 60 วัน ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า x 10%
* ยื่นแบบเกิน 60 วัน ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า x 20%
กรณียื่นเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา (จะต้องแนบสำเนาใบเสร็จการยื่นแบบปกติประกอบการยื่น เพิ่มเติม)
* ยื่นแบบไม่เกิน 15 วัน ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า x 2%
* ยื่นแบบไม่เกิน 30 วัน ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า x 5%
* ยื่นแบบไม่เกิน 60 วัน ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า x 10%
* ยื่นแบบเกิน 60 วัน ภาษีที่ต้องชำระ 1 เท่า x 20%
ถ้าไม่มีภาษีต้องชำระ ก็ไม่เสียค่าเบี้ยปรับ แต่ยังคงต้องเสียค่าปรับอาญากรณีไม่ยื่นแบบ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1. 3, 53)
1.ค่าปรับอาญา (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
* ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน 100 บาท
* ยื่นแบบเกิน 7 วัน 200 บาท
2. เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)
กรณีไม่มีภาษีต้องเสียก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม จ่ายแต่ค่าปรับอาญาเท่านั้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50)
1.ค่าปรับอาญา
* ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน 1,000 บาท
* ยื่นแบบเกิน 7 วัน 2,000 บาท
(แนะนำว่าถ้าไม่ทันจริงๆ ให้ยื่นแบบเปล่าไปก่อน แล้วค่อยไปยื่นเพิ่มเติมทีหลังจะได้ไม่เสียค่าปรับ)
มูลนิธิหรือสมาคม
กรณียื่นแบบฯ ไม่เกิน 7 วัน 500 บาท
กรณียื่นแบบฯ เกิน 7 วัน 1,000 บาท

2.เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)
กรณีไม่มีภาษีต้องเสียก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม จ่ายแต่ค่าปรับอาญาเท่านั้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.51)
1.ค่าปรับอาญา
* ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน
* ยื่นแบบเกิน 7 วัน
2. เงินเพิ่ม
* ยื่นแบบไม่เกิน 2 วัน ภาษีที่ต้องชำระ x 0.10%
* ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน ภาษีที่ต้องชำระ x 0.50%
* อื่น ๆ ชำระในอัตรา 1.5 % ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน) จนกว่าเงินเพิ่มจะมีจำนวนครบ 20% ของเงินภาษี
กรณีกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ
ยื่นแบบ
ภายใน 2 ปี นับแต่เป็นผู้ประกอบการ ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า x 10%
เกิน 2 ปี ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า x 20%
ไม่ได้ยื่นแบบ ภาษีที่ต้องชำระ 2 เท่า x 30%

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.90, ภงด.91)
1.ค่าปรับอาญา
* ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน 100 บาท
* ยื่นแบบเกิน 7 วัน 200 บาท
2.เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

ค่าปรับอาญา อายุความ 1 ปี
เรื่องเกี่ยวกับภาษีอากร อายุความ 10 ปี

เบี้ยปรับ 1 เท่า
1 ยื่นภาษีขายขาดไป
2 ยื่นภาษีซื้อเกินไป
เบี้ยปรับ 2 เท่า
1 ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
2 ไม่ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
3 ไม่จัดทำใบกำกับภาษี
4 ใช้ใบกำกับภาษีปลอม
5 ไม่จัดทำรายงานตามกฎหมายกำหนด
6 ออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิออก
6 สินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

เงินเพิ่ม
เงินเพิ่มต้องไม่เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระหรือ นำส่ง

ค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้าที่กระทรวงพาณิชย์
การยื่นงบการเงิน ล่าช้าหรือไม่ได้ยื่นงบการเงิน ค่าปรับจะมีอยู่ 2 ส่วน
คือ ในส่วนของกรมสรรพากร กับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์

1.ส่วนของกรมสรรพากร ต้องเสียค่าปรับอาญายื่นแบบเกินกำหนดเวลาไม่เกิน 2,000 บาท
แต่แนวปฏิบัติของสรรพากรจะเรียกเก็บค่าปรับ 1,000 บาท
สำหรับแบบที่ยื่นเกินกำหนดเวลา แต่ไม่เกิน 7 วัน หากเกิน 7 วัน ค่าปรับจะอยู่ที่ 2,000 บาท
และต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)
ถ้าไม่มีภาษีต้องชำระก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

2.ส่วนของกระทรวงพาณิชย์ การจ่ายค่าปรับให้ดูในเรื่องของระยะเวลา ถ้ายื่นล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน ค่าปรับจะอยู่ที่ 2000 บาท โดยจ่ายค่าปรับในนามบริษัท 1000 บาท และจ่ายค่าปรับในนามกรรมการอีก 1000 บาท เป็นต้น ค่าปรับไม่ยื่นงบการเงิน อายุความ 1 ปี นับจากวันถึงกำหนดยื่น

การนับวัน กรณียื่นแบบเพิ่มเติมและไม่ได้ยื่นแบบ
ให้นับตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดชำระเดือนก่อน (หรือวันสุดท้ายของการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ซึ่งอาจจะไม่ใช่วันที่ 15 ก็ได้ กรณีที่วันที่ 15 ตรงกับวันเสาร์และวันที่ 16 เป็นอาทิตย์ วันสุดท้ายของการยื่นแบบก็จะเป็นวันจันทร์ที่ 17 ตัวอย่าง ถ้าวันสุดท้าย ของการยื่นแบบตรงกับวันที่ 15 ของเดือนก่อนและเป็นเดือนที่มี 31 วัน วันครบกำหนดชำระภาษีถ้าต้องการ ชำระภายใน 30 วัน จะตรงกับวันที่ 14 ของเดือนถัดไป และถ้าวันที่ 14 ตรงกับวันเสาร์และวันที่ 15 เป็นวันอาทิตย์ ก็ต้องไปชำระ ก่อนคือชำระในวันศุกร์ที่ 13 ถ้าไปชำระในวันจันทร์ที่ 16 จำนวนวันก็จะเกิน 30 วันไปเป็น 32 วัน จะทำให้ค่าเบี้ยปรับขยับ จาก 5% ไปเป็น 10% แทน

ตัวอย่าง ถ้าวันสุดท้ายของการยื่นแบบตรงกับวันจันทร์ที่ 17 (บังเอิญเดือนก่อนวันที่ 15 ตรงกับวันเสาร์ ทำให้ต้องเลื่อนการยื่นแบบมาเป็นวันจันทร์ที่ 17 แทน) และเป็นเดือนที่มี 30 วัน ถ้าชำระภายใน 30 วัน จะต้องชำระภายในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป เป็นต้น

อัตราค่าปรับการส่งเงินสมทบ/ประกันสังคม (รายเดือน)
กรณียื่นแบบเกินกำหนดเวลา
ค่าเบี้ยปรับการส่งเงินสมทบรายเดือน นำยอดที่ต้องชำระ *อัตรา 2% ต่อเดือน (เศษของเดือนคิดเป็น1 เดือน)

อัตราค่าปรับกองทุนเงินทดแทน/ประกันสังคม (ชำระปีละครั้ง)
กรณียื่นแบบเกินกำหนดเวลา
หลักเกณฑ์การชำระค่ากองทุนเงินทดแทนจะต้องชำระตามใบประเมินประจำปี โดยคิดจากอัตราความเสี่ยงของกิจการ และนำมาคูณยอดเงินเดือนทั้งปีของกิจการประกอบกัน
ค่าเบี้ยปรับกองทุนเงินทดแทน ให้นำยอดที่ต้องชำระ *อัตรา 3% ต่อเดือน (เศษเกิน1 เดือน นำมาหารด้วยจำนวน 30 วัน)

06/04/2015

สนใจทำบัญชีติดต่อได้เลยนะครับ จะโทรมาหรือทิ้งข้อความไว้ แล้วแต่สะดวกครับ

05/02/2014

คำถามโลกแตก!...พวงมาลัยไหว้พระภูมิฯ หักรายจ่ายและ VATได้หรือไม่!?

แฮ่ๆ...เจอคำถามแบบนี้จากบริษัทยักษ์ใหญ่(ใจดี/อยากเสียภาษีต่ำฯ)...เล่นเอา ผอ.ฝ่ายบัญชีฯถึงกับสะอึก หันรีหันขวางลงบัญชีไม่ถูกเลยทีเดียว !

คำถามง่ายๆแบบนี้ ปราบเซียนฯและหักปากกาของกูรูมานักต่อนัก!

จับยามสามตา...เฉลยหลักการตามตำราพิชัยภาษีดังนี้ครับ...

1) บริษัทฯ สามารถหักรายจ่ายทางภาษี(taxable expense) ได้...ด้วยเพราะ เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ(ตามประเพณีนิยมของชาวพุทธ/ชาวพราหมณ์ฯ)...แต่ทั้งนี้ ตัวศาลเจ้านั้นไซร้ ต้องเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ (ตามอนุมัติการสร้างของบริษัทฯ)

2) เรื่องของ VAT 7%...หากเด็กขายมาลัยหรือร้านค้าหน้าศาลพระพรหม(เอราวัณ ฯ) เรียกเก็บภาษีซื้อ(VAT 7%) จากท่านแล้วไซร้ ท่านย่อมมีสิทธิ claim คืนภาษีซื้อดังกล่าวได้แน่นอนจ้า!

อย่างไรเสีย...ใคร่แนะนำว่า...แม้จะหลักดี มีชัยไปกว่าครึ่ง...แต่ถ้าจะให้ชัวร์ป๊าปอีกครึ่งให้เต็มร้อย...ก็ให้อธิษฐานขอพรให้ศาลพระภูมิ ช่วยให้ลูกช้าง หักรายจ่ายและ VAT ได้เต็มที่+เต็มใจ(จากสรรพากร)ด้วยเทอญ...เพี้ยง!!

24/01/2014

สต๊อกขาดหาย...ต้องถูกประเมิน VAT และ CIT เป็น 2 เด้ง ?

สืบเนื่องจากการ post เมื่อวาน...กรณีตรวจนับสินค้าปลายปี-ขาดหาย...ซึ่งต้องเสีย VAT +เบี้ยปรับ 2 เท่า นั้น...แจ้งเพิ่มว่า อาจต้องถูกประเมินภาษีนิติบุคคล(CIT)ด้วย?!

ตามฎีกาที่ 1140/2547 กรณีเจ้าพนักงานตรวจพบสินค้าขาดหาย หากบริษัทพิสูจน์ไม่ได้ว่ามิได้ขาย...ศาลท่านเห็นพ้องให้สรรพากรประเมิน CIT ได้!!!

ดังที่ fan club โอดครวญมาว่า...ของขาด/โดนขโมย/ของหายฯ ก็ชีช้ำมากอยู่แล้ว ยังต้องโดนเก็บภาษีอีกหรือ...อยากจะผูกคอตาย!(แฮ่ๆ)

อยากเฉลยเคล็ดวิชาเพิ่มอีกนิด...หากสินค้าเกินแล้วไซร้...ผลลัพธ์จะตรงกันข้าม...เป็นลหุโทษ ปรับอาญา 2,000 บาท (มาตรา 90(15)) เท่านั้น...แต่ไม่มีโทษแพ่ง (ไม่โดน VAT,CIT จ้า)

ผมเห็นว่า...แนวทางปฏิบัติและกฎหมายดังกล่าว ขัดกับหลักนิติธรรม เพราะพื้นฐานภาษีจะเก็บจากการเกิดเงินได้...มิใช่ยัดเยียดให้เกิดเงินได้ ทั้งๆที่มิได้มีการขาย!!

จึงขอฝากให้ผู้สังคายนา(ปฏิรูป)กฎหมายภาษี ช่วยclear ประเด็นทำนองนี้ออกไปจากประมวลรัษฎากรด้วย...ก็จะเป็นกุศลมหาศาลต่อลูกนก ลูกกา + เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการที่ดีๆ + และมิต้องอับอายชาว AEC เช่น พม่า ลาว กัมพูชา ฯ นะเออ !

22/01/2014

สภาวิชาชีพบัญชี จำกัดการเซ็นงบจาก 300 เหลือ 200 งบ...กระทบใคร?

ผลจากการที่สภาวิชาชีพบัญชี ประกาศปรับลดการเซ็นงบฯ จาก 300 เหลือ 200 งบ ... ทำให้เกิดเสียงร้องระงมในหมู่ SMEs...ด้วยเพราะ ต้องเพิ่มรายจ่ายและค่าตัวของ Auditor แน่นอน!

ผู้ประกอบการ SMEs เริ่มบ่นว่า หาผู้สอบบัญชีฯไม่ทัน และไม่ทราบแหล่งติดต่อ เพราะสภาบัญชีฯ มิได้ประกาศรายชื่อให้ค้นหาเหมือนเมื่อครั้งที่อยู่ในกำกับของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ

เรื่องนี้ ผูกโยงหลายปม / หลายมุมมอง / จากหลายภาคส่วน (ราชการ , สภาบัญชี , SMEs , ผู้สอบบัญชี)...ทุกมุมมองล้วนมีเหตุผลทั้งนั้น!

ผมมองปัญหานี้ว่า...ต้องวางแผน / พัฒนา / กำกับ ควบคู่กันไปในระยะยาว เพราะในอีก 2 ปีข้างหน้า (AEC 2015) ปัญหานี้จะมิใช่จำกัดขอบเขตเพียงแค่ในสารขัณฑ์ประเทศอีกต่อไป !

17/01/2014

ยื่นแบบล่าช้าจากเหตุทางการเมือง...ต้องเสียค่าปรับหรือไม่?

สายไหม้เชียวครับ จากลูกค้าและแฟนคลับ ที่สอบถามวิธีแก้ปัญหาจากการยื่นแบบล่าช้า เนื่องจากเหตุชุมนุมทางการเมืองฯ...พลิกตลบ ตำรากฎหมายหลายรอบ...เฉลยดังนี้ครับ
1) การยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ล่าช้า (เช่น ภงด.1 , 3 , 53 , 54) ซึ่งกฎหมายกำหนดไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหัก ณ ที่จ่าย...ต้องเสียเงินเพิ่ม 1.5 % ต่อเดือน + โทษปรับอาญา 2,000 บาท ต่อครั้ง
2) การยื่นแบบ VAT ล่าช้า (เช่น ภพ. 30)...ต้องเสียเบี้ยปรับ 1 เท่า + เงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน + โทษปรับอาญา 2,000 บาท

วิธีแก้ไข...ให้ยื่นแบบนำส่งภาษีผ่านธนาคารก่อนถึงกำหนดเส้นตาย...เว้นแต่ จะดอดเข้าไปรอยื่นแบบตอนตี3-ตี4 (แฮ่ๆ!)...ผิดจากนี้ จนด้วยเกล้าจริงๆ

16/01/2014

สรรพากร จับมือ NECTEC เชื่อมข้อมูลซื้อขายแบบ Real times

สรรพากร (พี่นี้มีแต่ให้ฯ) เสนอเพิ่มการหักรายจ่ายแบบเหมา จาก 6 หมื่นบาท เป็น 1.2 แสนบาท สำหรับกลุ่มผู้มีเงินเดือน (ม.40(1)) + เงื่อนไข ให้ขอใบกำกับภาษีจากร้านค้า

คล้ายแคมเปญ 'ซื้อเบียร์พ่วงน้ำดื่ม' ของเจ้าเครื่องดื่มรายใหญ่ฯ...ด้วยเหตุผล ต้องการทราบข้อมูลแบบ Real Times จากทุกร้านค้าทันทีที่มีการซื้อขาย!

นัยว่า มาตรการชิงโชคใบกำกับภาษี ดูหน่อมแน้มและไม่ได้ผล...หวังว่า มาตรการนี้ จะได้ทั้ง 'เงิน+กล่อง'... คือได้ใจจากการให้หักรายจ่ายเพิ่ม+เก็บ VAT เต็มเม็ดเต็มหน่วย

เห็นท่านอธิบดีฯ ฟิตอย่างนี้...กลุ่ม กปปส ถึงได้อยากแวะเวียนไปเยี่ยมเพื่อสกัดดาวรุ่ง (มิให้เก็บ VAT มาก เพื่อเพิ่มเม็ดเงินแก่รัฐบาล) รึเปล่าหรอ? แฮ่ๆ!

15/01/2014

คอลัมน์ 'เกร็ดภาษี'

WHT : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -ที่มา ที่ไป

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (withholding tax (WHT)) เกิดขึ้นครั้งแรกในอเมริกา เนื่องจากรัฐต้องการระดมเงินไปใช้ในสงครามกลางเมือง (civil war - คศ.1862) จึงเกิดแนวคิดที่จะเรียกเก็บภาษีล่วงหน้า (advance tax payment)ก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบตอนปลายปี โดยใช้วิธีให้ผู้จ่ายเงินฯ หักเงินไว้ล่วงหน้าและนำส่งทุกครั้งที่จ่ายเงิน

ในช่วงแรกๆ ได้เกิดการต่อต้านจากประชาชน (tax payers) จนรัฐต้องวางแผนประชาสัมพันธ์โดยอธิบายว่า WHT มิใช่ภาษีใหม่ และมิได้เก็บล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดเวลา(final tax) โดยผู้เสียภาษีมีสิทธินำ WHT ไปเครดิตหักออกในการยื่นแบบตอนปลายปีได้

ในเวลาต่อมา ปรากฎว่า WHT ได้ถูกนำไปใช้แพร่หลายทั่วโลก เพราะเป็นวิธีจัดเก็บภาษีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง

สำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน ได้มีการจัดเก็บ WHT จากภาษีเงินได้(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) แต่ในอดีต ก็เคยมีการเก็บภาษีการค้าหัก ณ ที่จ่ายด้วย แต่ถูกยกเลิกไปตั้งแต่ 1 มกราคม 2535 (เมื่อนำ VAT มาใช้แทน)

Tax Tips : ผู้ประกอบการทั้งหลาย มักไม่ถูกโฉลกกับคำว่าภาษี แต่กรณีของภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเพียงการถูกเรียกเก็บล่วงหน้า(ก่อนถึงกำหนด) จึงมิใช่เรื่อง serious แต่อย่างใด!

10/01/2014

คณะบุคคล ยังใช้ได้รึเปล่า? #ตอน 1

วันนี้ ขอเฉลยปริศนาเรื่อง ภาษี ของ 'คณะบุคคล' ที่ดูจะเป็นเรื่องฮอต แนวฮิต ของประดาคนรวย (ที่มีรายได้หลายทาง)

วิธีการยอดนิยม คือ การแตกหน่วยภาษี เช่น กรณีของ 'ก๊วยจั๊บ' นายแบงค์ใหญ่ผู้ที่มีรายได้เดือนละหลายแสน...แถมยังมีรายได้พิเศษจากการเป็นที่ปรึกษาการเงินแก่บริษัทยักษ์ใหญ่อีกเดือนละ 3 แสนบาท และเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ (8-12)...เรียกว่า รวยจนล้นออกมาที่พุงว่างั้นเหอะ!

วิธีประหยัดภาษีแบบง่ายๆ(สุกเอาเผากิน) ก็คือ แตกหน่วยภาษีด้วยการจัดตั้ง'คณะบุคคล' หลายๆคณะ โดยเอาชื่อคนสวน/คนขับรถ/ลูกคนขับรถ ฯลฯ มาเป็น partner ในแต่ละคณะบุคคล...เพื่อแตกฐานภาษีออกไปมิให้เงินได้ทั้งหมด ถูกเก็บภาษีในอัตราที่สูงสุด (5%-35%)

สรรพากรของเรา ปวดเศียร ปรามไม่ไหว เก็บภาษีจากคนรวยเหล่านี้ได้น้อยกว่าที่ควร...ก็เลยปิ๊งไอเดีย แก้ลำด้วยการเสนอให้คณะบุคคลทั้งหลาย ต้องเสียภาษีในอัตรา 20% ของเงินได้"ก่อน"หักรายจ่าย (gross revenue)

ความเห็นของผม...มองว่าน่าจะเกาไม่ถูกที่ และ ผิดหลักผิดเกณฑ์ ด้วยเหตุผลว่า...
1. เป็นการ treat คณะบุคคล แตกต่างจากห้า่งหุ้นส่วนสามัญฯซึ่งเสียภาษีในอัตรา 20% ของ "เงินได้สุทธิ" (net income) ทั้งๆที่ ทั้ง2หน่วยภาษี จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน...เรียกว่า สองมาตรฐานว่างั้นเหอะ!
2. แนวสากล(ยุโรป อเมริกา) เขาแก้ลำด้วยการเก็บภาษีที่ปลายทาง เรียกระบบ pass through คือ ไม่นับว่า คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนฯ เป็นหน่วยภาษี ดังนั้น เมื่อสิ้นปี จึงให้แบ่งเงินได้ของคณะบุคคลไปเป็นของ partner แต่ละราย โดยให้นำเงินได้ไปรวมกับเงินได้อื่นๆ เพื่อเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าในนามของแต่ละบุคคลนั้นๆ

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า...ปัญหาทั้งหลาย ต้องแก้ที่ต้นเหตุ เมื่อเหตุดับ ทุกสิ่งก็ย่อมดับโดยปริยายจ้า!!

08/01/2014

เก็บเพิ่ม ภาษีคนรวย-ฝรั่งเศส...สูงถึง 75%

ช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2013 ที่ผ่านมา Constitutional Council (ศาลรัฐธรรมนูญ) ของฝรั่งเศส ผ่านมาตรการปรับเพิ่มภาษีผู้บริหารที่มีรายได้เกิน 1 ล้านยูโร โดยจัดเก็บในอัตราสูงลิ่ว ถึง 75%...wow!

นัยว่าเพื่อกดดันให้บริษัทชั้นนำ ปรับลดเงินเดือนของผู้บริหาร เพื่อช่วยลดยอดขาดดุลงบประมาณของประเทศ

ผึ้งแตกรัง!...เสียงค้านระงมจากบรรดาอภิมหาเศรษฐีเจ้าของแบรนด์ดัง เช่น Louis Vuitton , Christian Dior รวมถึง เจ้าของสโมสรฟุตบอลชั้นนำ... ต่างเริ่มขยับโอนสัญชาติกันไปยัง เบลเยี่ยม , อังกฤษ , รัสเซีย ฯลฯ

เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอ...นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 'มัชฌิมาปฏิปทา' (การเดินทางสายกลาง) เป็นดีที่สุด!

07/01/2014

นักลงทุนมักถามผมว่า บอกหุ้นมาตัวเดียว ซื้อแล้วรวย เดี๋ยวซื้อเลย ? ...เอาจริงๆ เถอะ ผมว่า คนถามยังไม่เข้าใจคำถามเลย สมมุติคุณได้หุ้นปั่นเด็ดๆไปตัวนึง ซื้อปั๊บ กำไร 50% รวยชั่วขณะ แล้วยังไงล่ะ ..ก็ได้กำไรมา ก็มาหาหุ้นเด็ดตัวต่อไป ..เชื่อไหม ไม่ว่าคุณจะเก่ง หรือ inside แค่ไหนก็ต้องมีพลาด แล้วก็มักจะเสียหายหนัก ..นี่มันวงเวียนอยากรวยเร็ว หาหุ้นเด็ดแบบแมงเม่า คือ เล่นไปสนุกไปลุ้นไปได้บ้างเสียเยอะหน่อย สุดท้าย Port มันไม่โต ..คือ อยากรวยเร็วแต่ดันเสียเวลาไร้สาระกับหาหุ้นเด็ดไปวันๆ -- เอางี้ดีกว่า เอาเงินที่จะลงทุนแบบนั้นมาซื้อหุ้นดีๆ ที่มีปันผล บริษัทมั่นคงแล้วโตทุกปี ซื้อหุ้นแบบนี้แล้วไม่ขาย ..เก็บปันผลกินไปเรื่อยๆ แค่นี้ก็รวยสุดๆ เพราะไปย้อนดูเลยหุ้นดีๆเกือบทุกตัวถ้าถือเป็นสิบๆปี มันจะขึ้นเป็นสิบๆเท่า ปันผลก็โตขึ้นมหาศาล ...แล้วหุ้นตัวไหนล่ะ ? ก็นี่ไง 1. หุ้นดีที่อยู่ในรอบแย่ๆ อย่างพวก Blue Chip เอายกตัวอย่างก็เช่น กลุ่ม PTT 'น้ำมัน ,ปิโตร , โรงกลั่น' วันนี้ก็ใช่ เพราะมัน Oversold ในกราฟ แต่ถ้าคุณถามใครเขาก็บอกรอก่อน (รอเมื่อไหร่ รอแพงค่อยซื้อแล้วจะรวยยังไง?) 2. หุ้นที่ปันผลสูง เช่น 5% ขึ้นไป แล้วบริษัทเติบโตดี 3. หุ้นที่คุณไม่อยากซื้อ (รายย่อยไม่ชอบ นั่นแหละดี เพราะหุ้นที่รายย่อยฮิต จบไม่สวยทุกตัว หรือ ซื้อในจังหวะที่แพงสุดๆแล้วติดดอย)" ...คำตอบ คือ หุ้นดีเยอะแยะ แต่ต้องถือเก็บให้มันขึ้นเป็นสิบเป็นร้อยเท่านั่นแหละถึงจะรวย -- ประเด็นคือทนได้ก็รวย!!

Timeline Photos 06/01/2014

พิมพ์ใบกำกับภาษี(ใหม่)ตามประกาศ VAT#196 ไปแล้ว...จะทำฉันใด?

สืบเนื่องจากที่กรมสรรพากรประกาศเลื่อนบังคับใช้ ประกาศ VAT#196 จาก 1 มค. 2557 ไปเป็น 1 มค. 2558 อย่างกระทันหัน!

ปรากฎว่า ผู้ประกอบการบางส่วน ได้สั่งพิมพ์ใบกำกับภาษี(ใหม่) โดยมีการระบุข้อความ 'เลขประจำตัวผู้ซื้อฯ'ไปแล้ว!...เลยโกลาหล สอบถามเข้ามาจนสายไหม้!

้เลยขอเฉลยว่า...การมีข้อความ (เลขประจำตัวผู้ซื้อฯ) ในระหว่างปี 2557 ถือว่ามิใช่คำบังคับตามกฎหมาย...จึงไม่มีโทษใดๆ และผู้ขายฯจะระบุ หรือ ไม่ระบุ เลขประจำตัวผู้ซื้อฯ ในช่องดังกล่าว ในระหว่างปี 2557 ก็ได้ ไม่มีคุณ / ไม่มีโทษ / ไม่ถูกปรับ / ไม่ถูกตำหนิ ใดๆ จ้าาา

พิมพ์ใบกำกับภาษี(ใหม่)ตามประกาศ VAT#196 ไปแล้ว...จะทำฉันใด?

สืบเนื่องจากที่กรมสรรพากรประกาศเลื่อนบังคับใช้ ประกาศ VAT#196 จาก 1 มค. 2557 ไปเป็น 1 มค. 2558 อย่างกระทันหัน!

ปรากฎว่า ผู้ประกอบการบางส่วน ได้สั่งพิมพ์ใบกำกับภาษี(ใหม่) โดยมีการระบุข้อความ 'เลขประจำตัวผู้ซื้อฯ'ไปแล้ว!...เลยโกลาหล สอบถามเข้ามาจนสายไหม้!

้เลยขอเฉลยว่า...การมีข้อความ (เลขประจำตัวผู้ซื้อฯ) ในระหว่างปี 2557 ถือว่ามิใช่คำบังคับตามกฎหมาย...จึงไม่มีโทษใดๆ และผู้ขายฯจะระบุ หรือ ไม่ระบุ เลขประจำตัวผู้ซื้อฯ ในช่องดังกล่าว ในระหว่างปี 2557 ก็ได้ ไม่มีคุณ / ไม่มีโทษ / ไม่ถูกปรับ / ไม่ถูกตำหนิ ใดๆ จ้าาา

06/01/2014

เงินเฟ้อจริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวมากที่คนส่วนใหญ่มองข้าม สุดท้ายคนที่เกษียณแล้วมีเงินก้อนซวยที่สุดในระบบ ...อ้าว!! นึกว่ามีเงินก้อนแล้วดี -- ไม่เลย ที่ดีต้องมี เงินไหล (เงินที่เป็นรายได้จาก Asset ที่เราถือครอง จากค่าเช่า จากปันผล จากส่วนแบ่งรายได้ จากค่าลิขสิทธิ์ เป็นต้น ..เพราะนอกจากเราจะได้รายได้ไม่รู้จบแล้ว ราคาของ Asset ที่เราถือครองก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อ) ...เรียกได้ว่า การลงทุนออมเงินไว้ใน Asset ที่มีรายได้ มันช่วยให้เราไม่ซวยจากเงินเฟ้อ แถมทำให้เรารวยขึ้นอีก จากราคา Asset ที่เพิ่มขึ้น -- คือ ชีวิตชิวโคตร เพราะมีความรู้การลงทุน ..ครับ !! การออมในหุ้นก็เป็นหนึ่งใรทางเลือกที่ฉลาด สำหรับชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่ง (แต่ต้องมีความรู้นะ แล้วมีเพื่อนร่วมเดินทาง เพราะ เส้นทางนี้อาศัยความ เก่ง กล้า และ อดทน รวมกัน ..เหมือนง่ายแต่ยากที่เข้าใจ และ การเอาชนะใจตัวเอง)"

Timeline Photos 05/01/2014

Timeline Photos

Timeline Photos 05/01/2014

Timeline Photos

03/01/2014

มุมมองที่แตกต่าง

สมัยก่อนผมมีเงินแค่แสนบาท ผมซื้อหุ้นครั้งล่ะแค่หลักพัน ซื้อ-ขายได้เรื่อยๆ หลายๆคนบอกว่าผมว่า ทำแบบนี้มันรวยไม่เร็ว อ่า...ก็จริงของเค้า

ผมมาคิดต่อในเมื่อผมมักโชคดีในการเป็นคนที่มองเห็นข้อดีของบางสิ่งที่หลายๆคนไม่ค่อยชอบมันเสมอ มันไม่รวยเร็ว ก็แสดงว่า "มันไม่เจ๊งเร็วด้วยสิเนอะ " ก็ใครมันจะไปรุ้จักบริษัทนั้นดีจนกล้าซื้อมันหมดแม็คล่ะ ได้แต่ปลอบใจตัวเองแบบนี้ทำให้มีกำลังใจเดินตามแนวทางของตัวเองไปเรื่อยๆ

ซึ่งพระเจ้าเห็นในความอดทนเก็บเล็กผสมน้อยของผม ก็เลยส่งหุ้นหลายๆตัวเช่น Atc ตอนนั้นในราคา 4-5 บาทให้คนเงินน้อยอย่างผมได้เก็บที่ล่ะ 100 , 200 หุ้น บ้านปูราคาที่ 25-26 บาทพาร์ 10 GFPT สมัยพาร์ 10 ยังราคาเท่าพาร์เพราะไข้หวัดนก ผมก็เก็บตามภาษาคนเงินน้อย 100 หุ้นก็ 2-3 พันบาท ค่อยๆเอากำไรจาก cash flow มาสะสม -ขอจบหักมุมหน่อยนะ แต่ใครจะไปรุ้ว่า process เหล่านี้พระเจ้าต้องกินเวลาทดสอบความอดทนของผมกว่าครึ่งทศวรรษ 555555 -*-

Timeline Photos 03/01/2014

เลื่อนใช้ การระบุเลขประจำตัวภาษีในใบกำกับภาษี

แจ้งข่าวดี...ถึงผู้ประกอบการ(ขายสินค้า/ให้บริการ) ซึ่งจดแจ้งเข้าสู่ระบบ VAT ทุกราย...กรมสรรพากรเลื่อนใช้ ประกาศ VAT#196 ออกไปเป็น 1 มค.2558 ซึ่งเดิม กำหนดให้ต้องระบุ 'เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' ของผู้ซื้อฯในใบกำกับภาษีตั้งแต่ 1 มค. 57

หากมิได้ปฏิบัติ...รางวัลที่ท่านจะได้รับ มีดังนี้ครับ...
(1) ผู้ขายฯ ต้องรับผิด ระวางโทษปรับอาญา 2,000 บาท (ม.90(12))
(2) ผู้ซื้อฯ ใบกำกับภาษีที่ได้รับ จะนำไปขอคืนภาษีซื้อไม่ได้...ต้องขอให้ผู้ขายยกเลิกและออกฉบับใหม่ให้ถูกต้อง!

ต้องขอบคุณกรมสรรพากรที่เห็นใจผู้ประกอบการ ซึ่งกำลังบ่จี๊เพราะถูกรุมเร้าด้วยสารพัดปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ...เลยขอร้องเพลง 'ขอบใจจริงๆ'(ของพี่เบิร์ด) แด่ท่านอธิบดี

เลื่อนใช้ การระบุเลขประจำตัวภาษีในใบกำกับภาษี

แจ้งข่าวดี...ถึงผู้ประกอบการ(ขายสินค้า/ให้บริการ) ซึ่งจดแจ้งเข้าสู่ระบบ VAT ทุกราย...กรมสรรพากรเลื่อนใช้ ประกาศ VAT#196 ออกไปเป็น 1 มค.2558 ซึ่งเดิม กำหนดให้ต้องระบุ 'เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' ของผู้ซื้อฯในใบกำกับภาษีตั้งแต่ 1 มค. 57

หากมิได้ปฏิบัติ...รางวัลที่ท่านจะได้รับ มีดังนี้ครับ...
(1) ผู้ขายฯ ต้องรับผิด ระวางโทษปรับอาญา 2,000 บาท (ม.90(12))
(2) ผู้ซื้อฯ ใบกำกับภาษีที่ได้รับ จะนำไปขอคืนภาษีซื้อไม่ได้...ต้องขอให้ผู้ขายยกเลิกและออกฉบับใหม่ให้ถูกต้อง!

ต้องขอบคุณกรมสรรพากรที่เห็นใจผู้ประกอบการ ซึ่งกำลังบ่จี๊เพราะถูกรุมเร้าด้วยสารพัดปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ...เลยขอร้องเพลง 'ขอบใจจริงๆ'(ของพี่เบิร์ด) แด่ท่านอธิบดี

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Bangkok
10230
Bangkok นักบัญชีอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
B-Accounting Co., LTD B-Accounting Co., LTD
92/46 Sathorn Thani Building 2, 17th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak
Bangkok, 10500

Audit & Accounting Services in French, English and Thai Language in Bangkok. Services en comptabilite et audit en Francais, Anglais, et Thai a Bangkok. www.b-accounting.com

งานพาร์ทไทม์ มีเงินเดือนประ งานพาร์ทไทม์ มีเงินเดือนประ
Bangkok, 10160

โอกาสสร้างเส้นทางเป็นนายตัวเอง งานพาร์ทไทม์ทำเงินได้

J Glocal Accounting Co., Ltd. J Glocal Accounting Co., Ltd.
10/183 The Trendy Building, 24 Floor, Room 2402, Sukhumvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana,
Bangkok, 10110

バンコクを拠点にタイの日系企業向け会計・税務業務を日本人の専門家が対応します。

Honor Audit and Advisory Co., Ltd. Honor Audit and Advisory Co., Ltd.
Maneeya Center 8th Floor, 518/5 Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan
Bangkok, 10330

Internal Audit, Risk & Compliance Services, Business Consult, Accounting, Tax and Payroll Services

KAS Audit  Co., Ltd. KAS Audit Co., Ltd.
131/194 หมู่บ้านนลินแกรนด์อเวนิว ถนนกาญจนภิเษก แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง
Bangkok, 10250

KAS : We are quality

Snv Account Coltd - บจกเอสเอ็นวีการบัญขี Snv Account Coltd - บจกเอสเอ็นวีการบัญขี
12/75 รามคำแหง 120 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
Bangkok, 10240

Accounting , Audit , Company Registration ,Business Visa , Work Permit & Free consultation About Maintain Company Other Legal stuff

Golden Ring ขาย/เช่าชุดราตรี ชุดแต่ง Golden Ring ขาย/เช่าชุดราตรี ชุดแต่ง
Bangkok, 10540

年審,會計,作帳,法律諮詢。รับทำบัญชี ปิดงบและงานจดทะเบียน

PP Accountancy&Tax PP Accountancy&Tax
29/393 Sangkhasantisuk Street
Bangkok, 10530

Pearl Wholesale Pearl Wholesale
พระราม 4
Bangkok, THAILAND

98/4 โครงการเจด ไฮท์ สาทร-พระราม 3 ถนนยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

P.U. INTER LAW P.U. INTER LAW
39/17 ซอยลาดปลาเค้า 60 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน
Bangkok, 10220

รับทำบัญชี และให้คำปรึกษาทางกฏหมาย

Three Brothers Accounting Service Co., Ltd. Three Brothers Accounting Service Co., Ltd.
29 ซอย อ่อนนุช 25 สวนหลวง สวนหลวง
Bangkok, 10250

ให้บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี งานจดทะเบียน และที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี.

KN Accounting เค เอ็น การบัญชี KN Accounting เค เอ็น การบัญชี
143 Soi Thoongmang Korn 10, Chim Plee, Taling Chan
Bangkok, 10170

Accounting & tax services and advisory Auditing service Business Registration Outsourcing for accounting project