Travel by thansettakij

Travel by thansettakij

ความคิดเห็น

มาตรการ "เปิดประเทศ" ฉบับเต็ม ราชกิจจานุเบกษาประกาศ เริ่ม 1 ก.ค.64

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ศบค. "มาตรการรองรับการเปิดประเทศ" ในพื้นที่นำร่อง เริ่ม 1 ก.ค.64 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 64 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดศบค. ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ "มาตรการรองรับการเปิดประเทศ" มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ก.ค. นี้ หรือ การเปิดพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ

โดยข้อกำหนดดังกล่าวชื่อว่า “ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 26) ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

มีเนื้อหาโดยสรุปว่า รัฐบาลเล็งเห็นถึงความจําเป็นในการเปิดพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการในภาค ธุรกิจท่องเที่ยวและภาคธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง

ในการนี้รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในการกําหนด มาตรการรองรับและบูรณาการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปฏิบัติ ตามมาตรการต่าง ๆ ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ และให้การขับเคลื่อน ทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดําเนินการควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกําหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย

มาตรการป้องกันโรคสําหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร การกําหนดพื้นที่ จังหวัดนําร่องด้านการท่องเที่ยว เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ หลักเกณฑ์ และมาตรการป้องกันโรค สําหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

แต่ส่วนที่สำคัญของข้อกำหนดฉบับนี้ระบุอยู่ท้ายคำสั่ง ที่มีความยาว 3 หน้า ซึ่งเป็น "มาตรการป้องกันโรคสําหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร" มีรายละเอียดดังนี้

1. การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้โดยสารหรือผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ทั้งนี้ ผู้เดินทางต้องอยู่ในประเทศดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนออกเดินทาง เว้นแต่ผู้ที่พํานักอยู่ในราชอาณาจักรซึ่งได้เดินทางออกจากราชอาณาจักรและได้เดินทางไปยังประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับอนุมัติข้างต้น โดยให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้

ทั้งนี้ สําหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีนและเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical Certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

3. ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศ/พื้นที่ต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit seening)

มาตรการเมื่อเดินทางถึงระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร

1. มาตรการตรวจคัดกรองอาการและการดําเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

1.1 กรณีเดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยสายการบินที่มีเที่ยวบินตรงมายัง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ และยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการดําเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

1.2 กรณีเดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยสายการบินที่ไม่มีเที่ยวบินตรง และต้องเดินทางโดยทางอากาศต่อไปยังท่าอากาศยานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนําร่องด้านการท่องเที่ยว ให้ผู้เดินทางดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

ก. ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ และให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการดําเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศจุดแรกที่มีการเดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักร ก่อนเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานจุดหมายปลายทางที่เป็นพื้นที่จังหวัดนําร่องด้านการท่องเที่ยว

ข. ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ และให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการดําเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศหรือในพื้นที่ของท่าอากาศยานจุดหมายปลายทางที่เป็นพื้นที่จังหวัดนําร่อง การติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นถึงจํานวน ด้านการท่องเที่ยว

2.ให้ใช้ระบบติดตามหรือติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกําหนด โดยให้เปิดระบบติดตามดังกล่าวไว้ตลอดเวลา เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่ผู้เดินทางพํานักอยู่ในพื้นที่จังหวัดนําร่องด้านการท่องเที่ยว

3. ให้เดินทางออกจากท่าอากาศยานไปยังโรงแรมหรือสถานที่พักโดยยานพาหนะที่จัดไว้เป็นการเฉพาะ โดยต้องไม่มีการแวะหรือหยุดพักณ สถานที่ใด ๆ ก่อนถึงโรงแรมหรือสถานที่พัก

4. ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิต - 19 โดยวิธี RT-PCR ณ สถานที่ที่ทางราชการกําหนด โดยผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

4.1 ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิต - 19 โดยวิธี RT-PCR จํานวน ๓ ครั้ง เมื่อเดินทางมาถึงราชอาณาจักร โดยห้ามเดินทางออกนอกโรงแรมหรือสถานที่พักจนกว่าจะมีผลการตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19

4.2 ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR เพิ่มเติมจากข้อ 4.1

ก. กรณีพํานักอยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 7 น ให้มีการตรวจหาเชื้อ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 ของระยะเวลาที่พํานักหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

ข. กรณีพํานักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 10-14 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-13 ของระยะเวลาที่พํานักหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

ทั้งนี้ ในกรณีพบว่าผู้เดินทางมีการติดเชื้อโรคโควิด - 19 ให้โรงแรมหรือสถานที่พักดําเนินการประสานส่งตัวผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาลคู่สัญญาตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขหรือทางราชการกําหนดโดยเร่งด่วนเพื่อทําการตรวจหรือรักษาต่อไป โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด หรือเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายระหว่างโรงแรมหรือสถานที่พักกับผู้เดินทาง

5. กรณีผู้เดินทางออกนอกโรงแรมหรือสถานที่พักหลังจากทราบผลการตรวจยืนยันแล้วว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 ให้ผู้เดินทางรายงานตัวเมื่อกลับมายังโรงแรมหรือสถานที่พักทุกวันตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนด โดยห้ามไปพํานัก ค้างคืนในสถานที่อื่นนอกเหนือจากโรงแรมหรือสถานที่พักที่ได้กําหนดไว้ และให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ราชการกําหนดอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่พํานักอยู่ในพื้นที่จังหวัดนําร่องด้านการท่องเที่ยว

6. กรณีผู้เดินทางพํานักอยู่ในจังหวัดนรองด้านการท่องเที่ยวเป็นเวลาน้อยกว่า 14 วัน ห้ามผู้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดนําร่องด้านการท่องเที่ยวเด็ดขาด และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันที

7. กรณีผู้เดินทางพนักอยู่ในจังหวัดนําร่องด้านการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ให้สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดนําร่องด้านการท่องเที่ยวไต้ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว

มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร
หรือเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดนําร่องด้านการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นภายในราชอาณาจักร

ขอบคุณภาพและข่าว Travel by thansettakij
อ่านต่อที่ https://www.thansettakij.com/content/business/485835

#ข่าวท่องเที่ยว #เปิดประเทศ
สธ.สหรัฐเตรียมเทงบมากกว่า 9 พันล้าน พัฒนา-ผลิตยาต้านโควิด-19

แถลงการณ์จาก กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ (HHS) ของ สหรัฐอเมริกา ที่เผยแพร่วานนี้ (19 มิ.ย.) ระบุว่า โครงการต้านไวรัสเพื่อการระบาดใหญ่ (Antiviral Program for Pandemics) จะมุ่ง พัฒนาและผลิตยาต้านไวรัสโควิด-19 อย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงและรักษาชีวิตประชาชน

ขณะเดียวกันโครงการดังกล่าวจะสร้างแพลตฟอร์มที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนายาต้านไวรัสสำหรับไวรัสชนิดอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดการระบาดใหญ่ในอนาคตด้วย

สำหรับงบประมาณที่ต้องใช้สนับสนุนโครงการดังกล่าว คาดว่าจะอยู่ที่ระดับมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 9,400 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและห้องปฏิบัติการ

นอกจากนี้ ยังต้องใช้อีกเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 31,000 ล้านบาท) เพื่อการประเมินระยะก่อนมีอาการและขณะมีอาการของโรค และอีกประมาณ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 22,000 ล้านบาท) เพื่อการพัฒนาและการผลิตยาผ่านสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐ (NIAID) และองค์การวิจัยและพัฒนาขั้นสูงทางชีวการแพทย์ (BARDA) ของสหรัฐ

นายแพทย์ แอนโทนี ฟอซี ผู้อำนวยการสถาบัน NIAID กล่าวว่า ยาต้านไวรัสตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะในรูปแบบยารับประทานที่ผู้ป่วยสามารถนำกลับไปกินเองได้ที่บ้านได้ในระยะแรกของโรคนั้น จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับการระบาดใหญ่และรักษาชีวิตประชาชนจำนวนมาก

ด้านประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้ออกมาเรียกร้องให้ชาวอเมริกัน เร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หลังเห็นแนวโน้มที่โครงการฉีดวัคซีนเพื่อประชาชนจะพลาดเป้าหมายที่กำหนดไว้ในเดือนหน้าท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังสร้างความวิตกอย่างมาก

สหรัฐต้องเร่งฉีดวัคซีนเพื่อทำเป้าหมาย
© สนับสนุนโดย Thansettakij สหรัฐต้องเร่งฉีดวัคซีนเพื่อทำเป้าหมาย
สื่อต่างประเทศรายงานว่า การฉีดวัคซีนที่อัตราปัจจุบันในสหรัฐ ดูเหมือนไม่มีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายของปธน.ไบเดนที่ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิดอย่างน้อย 1 โดสให้กับผู้ใหญ่ราว 70% ของประเทศภายในวันที่ 4 ก.ค.ซึ่งเป็นวันชาติของสหรัฐ

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 18 มิ.ย. ประชาชนราว 65.1% ในสหรัฐได้รับวัคซีนโควิดแล้วอย่างน้อย 1 โดส อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนขยายตัวในอัตราชะลอลง โดยมีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นในอัตราน้อยกว่า 1% ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ข้อมูลจากทำเนียบขาวระบุว่า ชาวอเมริกันมากกว่า 175 ล้านคนได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 โดส และ 55% ของประชากรวัยผู้ใหญ่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

สหรัฐจะต้องเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนมากกว่า 2 เท่าในช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้านี้ จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายของปธน.โจ ไบเดน ที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิดอย่างน้อย 1 โดสให้กับผู้ใหญ่ราว 70% ของประเทศก่อนถึงวันที่ 4 ก.ค.ซึ่งเป็นวันชาติสหรัฐ ในปัจจุบันมีเพียง 15 รัฐ และวอชิงตันดีซี เท่านั้นที่บรรลุเป้าหมายดังกล่าวแล้ว

ขอบคุณภาพ sciencemag.org
ขอบคุณบทความ Travel by thansettakij
อ่านต่อที่ https://www.msn.com/th-th/news/world/สธสหรัฐเตรียมเทงบมากกว่า-9-พันล้าน-พัฒนา-ผลิตยาต้านโควิด-19/ar-AALdWFD

#ข่าวท่องเที่ยว #สหรัฐ #ยาต้านโควิด
To travel is to live, travel more 😎
Travel by thansettakij ดิเอราวัณ กรุ๊ป เปิดตัว โฉมใหม่ “เดอะ นาคา ไอแลนด์ ภูเก็ต”

การท่องเที่ยว-การบิน ทั้งในประเทศไ?

Photos from Travel by thansettakij's post 25/09/2022

“บาบา บีช คลับ หัวหิน”เปิดโซนใหม่ให้เช็คอินกันแล้วน๊า “Habita Seaview” อีกหนึ่งคาแรคเตอร์ของโรงแรมที่มาในลุคสุดปัง ที่ยังคงคอนเซ็ปต์พักหรู เพิ่มฟิลลิ่งซีวิวมุมสูง สิ่งอำนวยความสะดวกจัดเต็ม ถ้าไม่นับห้องสวีทที่แพงที่สุด พักวิงส์นี้ราคาไม่แรงมากเหมือนวิงส์แรก
https://www.thansettakij.com/lifestyle/541621?as= #บาบาบีชคลับหัวหิน

‘วังเวียง’ กุ้ยหลินเมืองลาว ไปง่ายมาก แป๊บเดียวก็ถึง 07/08/2022

‘วังเวียง’ กุ้ยหลินเมืองลาว ไปง่ายมาก แป๊บเดียวก็ถึง

‘วังเวียง’ กุ้ยหลินเมืองลาว ไปง่ายมาก แป๊บเดียวก็ถึง
https://www.thansettakij.com/lifestyle/535649?as=

‘วังเวียง’ กุ้ยหลินเมืองลาว ไปง่ายมาก แป๊บเดียวก็ถึง “วังเวียง” เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เจ้าของฉายาว่า “เมืองกุ้ยหลินแห่งเมืองลาว....

มาแล้ว! “แอร์เอเชีย”ตั๋วโปร 0 บาทเส้นทางในประเทศ-ต่างประเทศ 4 ล้านที่นั่ง 25/07/2022

มาแล้ว! “แอร์เอเชีย”ตั๋วโปร 0 บาทเส้นทางในประเทศ-ต่างประเทศ 4 ล้านที่นั่ง

“แอร์เอเชีย”จัดตั๋วโปรเริ่มต้น 0 บาท เส้นทางในประเทศ-ต่างประเทศ 4 ล้านที่นั่ง เปิดจองตั้งแต่วันที่ 25-31 ก.ค.2565 เดินทางได้ถึงปีหน้า ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ขายตั๋วไปญี่ปุ่น-เกาหลี เริ่มต้น 4,590 บาทต่อเที่ยวบิน ดีลสุดพิเศษ SNAP (โรงแรม+ที่พัก) ลดสูงสุด 50% #แอร์เอเชีย #ตั๋วโปร0บาท
📌อ่านต่อ...https://www.thansettakij.com/business/533995

มาแล้ว! “แอร์เอเชีย”ตั๋วโปร 0 บาทเส้นทางในประเทศ-ต่างประเทศ 4 ล้านที่นั่ง “แอร์เอเชีย”จัดตั๋วโปรเริ่มต้น 0 บาท เส้นทางในประเทศ-ต่างประเทศ 4 ล้านที่นั่ง เปิดจองตั้งแต่วันที่ 25-31 ก.ค.2565 เ....

"เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4" เพิ่มอีกสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ เปิดลงทะเบียนวันนี้ 26/06/2022

"เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4" เพิ่มอีกสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ เปิดลงทะเบียนวันนี้

#เราเที่ยวด้วยกัน #ลงทะเบียน #เราเที่ยวด้วยกันเฟส4 "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4" เพิ่มอีกสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ เปิดลงทะเบียนวันนี้
https://www.thansettakij.com/business/530340

"เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4" เพิ่มอีกสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ เปิดลงทะเบียนวันนี้ "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4" เพิ่มอีกสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ 27 มิถุนายน 2565 ก่อนเปิดให้เริ่มจ.....

Photos from Travel by thansettakij's post 26/06/2022

บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด อลอฟท์ สุขุมวิท อิ่มจุกๆ หัวไม่ถึงพัน
https://www.thansettakij.com/lifestyle/530301?as= ดินเนอร์มื้อนี้อยากกิน “บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด” แบบพรีเมี่ยม ในโรงแรม นั่งสวยๆ ใสๆกินอาหารจานโปรด อิ่มพุงกาง ควักจ่ายไม่เกิน 1 พันบาท ไปส่องโปรมาแล้ว นี่เลย “ห้องอาหารเครฟ ไวน์ บาร์ เรสเตอรองท์” โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11 #บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด #โรงแรมอลอฟท์สุขุมวิท

13/06/2022

เปิดราคาใหม่ค่าเข้า ‘อุทยานแห่งชาติ’ ทั่วประเทศไทย ปรับตามระเบียบใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติแจ้งปรับราคาใหม่ เริ่มใช้ 7 มิ.ย. 65 นี้ ทั้งคนไทย-ต่างชาติ
https://www.thansettakij.com/business/527809 #ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ #ปรับราคาใหม่ #ปี2565

Photos from Travel by thansettakij's post 05/06/2022

ชีวิตทุกวันนี้ยิ่งวุ่นวายเท่าไหร่ เรายิ่งโหยหาจุดชาร์จพลังบวกเพิ่มขึ้นเท่านั้น ถึงเวลาพักร่างไปกับวันพักผ่อนแบบเงียบสงบ นอนฟังเสียงคลื่น ปล่อยกายปล่อยใจไปกับธรรมชาติไม่ปรุงแต่ง แนะนำนี่เลย “เอาท์ริกเกอร์ เขาหลัก” จ.พังงา คุ้มมากโปรพักคืนที่ 2 จ่าย 1 บาท

ชาร์จพลังชีวิต #เอาท์ริกเกอร์เขาหลัก คุ้มมากพักคืนที่ 2 จ่ายแค่ 1 บาท
https://www.thansettakij.com/lifestyle/527619?as=

Photos from Travel by thansettakij's post 29/05/2022

เที่ยวชุมชนไม่เบื่อเลย อิ่มเอม Street Art โดนๆ ยิ่งถ้าเป็นทาสแมวมีกรี้ด ตื่นตา‘หนังใหญ่’ ของกินอร่อย ชุมชนเมืองเก่าริมแม่นํ้าเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

Street Art โดนๆตื่นตา‘หนังใหญ่’ ชุมชนเมืองเก่าริมแม่นํ้าเพชรบุรี
https://www.thansettakij.com/lifestyle/526782?as= #สตรีทอาร์ท #เพชรบุรี #ชุมชนเมืองเก่าริมแม่นํ้าเพชรบุรี #ททท.

ด่วน!ครม.ไฟเขียว"เราเที่ยวด้วยกันเฟส4"เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ 24/05/2022

ด่วน!ครม.ไฟเขียว"เราเที่ยวด้วยกันเฟส4"เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ

#เราเที่ยวด้วยกันเฟส4 ครม.ไฟเขียวเพิ่มห้องพักอีก1.5 ล้านสิทธิ

ด่วน!ครม.ไฟเขียว"เราเที่ยวด้วยกันเฟส4"เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ ครม. มีมติเห็นชอบโครงการ"เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4" เพิ่มห้องพัก 1.5 ล้านสิทธิ ขยายเวลาใช้สิทธิถึงสิ้นเดือนกันยา.....

02/05/2022

หน้าร้อนอย่างนี้ เมนูไฮไลต์ที่จะกลับมาทวงบัลลังก์ประจำฤดูร้อน คงหนีไม้พ้น ราชาผลไม้ “ทุเรียน” โดยในปี 2565 มีสวนผลไม้ในภาคตะวันออก รวมถึงร้านอาหารดังในกรุงเทพฯต่างจัดโปรโมชั่น “บุฟเฟ่ต์ทุเรียน” เอาใจสาวกทุเรียนกินได้ไม่อั้นกันแล้วหลายแห่ง เช็คพิกัดได้ที่นี่ https://www.thansettakij.com/lifestyle/522997 #บุฟเฟ่ต์ทุเรียน #สาวกทุเรียนห้ามพลาด

หมดสิทธิ์จองแล้ว "เราเที่ยวด้วยกันเฟส4"เต็มแล้ว 2 ล้านรูมไนท์ 17/04/2022

หมดสิทธิ์จองแล้ว "เราเที่ยวด้วยกันเฟส4"เต็มแล้ว 2 ล้านรูมไนท์

หมดสิทธิ์จองแล้ว "เราเที่ยวด้วยกันเฟส4"เต็มแล้ว 2 ล้านรูมไนท์ https://www.thansettakij.com/business/521546 #เราเที่ยวด้วยกันเฟส4 #เต็มแล้วนะ

หมดสิทธิ์จองแล้ว "เราเที่ยวด้วยกันเฟส4"เต็มแล้ว 2 ล้านรูมไนท์ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส4"ประชาชนจองใช้สิทธิ์ที่พักเต็มแล้ว 2 ล้านรูมไนท์ กกร.เสนอภาครัฐพิจารณาต่ออายุโครงการ"...

Photos from Travel by thansettakij's post 06/03/2022

“สมุย” แม้จะเป็นเกาะอยู่แล้ว แต่ที่ฟินไปกว่านั้นคือการมาพักผ่อนบนเกาะส่วนตัวอีกที นั่นก็คือ “เคปฟานสมุย” เราจะพามารีวิว ประสบการณ์ภายในโรงแรมเล็กแต่หรูหรา การันตรีได้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่มโรงแรมขนาดเล็กที่หรูหราที่สุดในโลก (Small Luxury Hotels of the World: SLH)

https://www.thansettakij.com/lifestyle/516173?as= #เคปฟานสมุย

20/02/2022

เปิดตัวไปแล้วสำหรับ “มิชลิน ไกด์”ประจำปี 2565 คู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พัก โดยในบรรดาสุดยอดร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดรวมกว่า 361 แห่งในปีนี้ มีหลายไฮไลต์ร้านอาหารวัตถุดิบคุณภาพ รสชาติอาหารชั้นเลิศ การันตรีโดย “มิชลิน สตาร์” ที่ไม่ควรพลาดไปลิ้มลอง
📌อ่านต่อ...https://www.thansettakij.com/lifestyle/514469

Photos from Travel by thansettakij's post 06/02/2022

แลนด์มาร์คอาคารสถาปัตยกรรมจีนโบราณทรงคุณค่า หลายคนรู้จัก “ล้ง 1919” เป็นอย่างดี แต่ปัจจุบันถูกแต่งแต้มสีสันใหม่ สู่“เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น” จุดนัดพบใหม่ริมเจ้าพระยา ที่นอกจากจะเป็นจุดที่คนจะมาสักการะเจ้าแม่หม่าโจ้วขอให้เฮงๆรับปีขาล ยังควบขอพรเทศกาลแห่งรักรับวันวาเลนไทน์นี้อีกด้วย #เดอะล้ง1919ริเวอร์ไซด์ เฮงยืนหนึ่งรับปีเสือ ขอพรเทศกาลแห่งรักวาเลนไทน์
https://www.thansettakij.com/lifestyle/512933?as=

Photos from Travel by thansettakij's post 28/01/2022

สุดชิลล์ “Stress Free Festival @เขาใหญ่”เที่ยวฟรี 28-30 ม.ค.2565 https://www.thansettakij.com/lifestyle/511961

26/01/2022

“เราเที่ยวด้วยกัน เฟส4” เปิดเงื่อนไขใหม่ ทุกคนต้องลงทะเบียนใหม่
https://www.thansettakij.com/business/511632?as= #เราเที่ยวด้วยกัน #เราเที่ยวด้วยกันเฟส4

Photos from Travel by thansettakij's post 10/01/2022

ใครนึกถึงสีสันความชมพู๊!ชมพูของดอกซากุระ ไม่จำเป็นต้องไปถึงแดนปลาดิบเลย เพราะวิวหลักล้านแบบนี้ คุณค้นพบได้เมื่อไปเยือน #ภูลมโล บอกเลยที่นี่สวยจนต้องขยี้ตาไม่แพ้ญี่ปุ่นเลยสักนิด กับดอกนางพญาเสือโคร่งที่กำลังบานสะพรั่งกลางหุบเขา https://www.thansettakij.com/lifestyle/509518?as=

ด่วน!ราชกิจจาฯ ประกาศระงับลงทะเบียนเข้าไทย ยกเว้นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ 08/01/2022

ด่วน!ราชกิจจาฯ ประกาศระงับลงทะเบียนเข้าไทย ยกเว้นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์

ด่วน!ราชกิจจาฯ ประกาศระงับลงทะเบียนเข้าไทย ยกเว้นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ https://www.thansettakij.com/business/509483

ด่วน!ราชกิจจาฯ ประกาศระงับลงทะเบียนเข้าไทย ยกเว้นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศมาตรการคุมโควิด ระงับลงทะเบียนเข้าราชอาณาจักรชั่วคราว ยกเว้นภูเก็ต และพื้นที่แซน.....

รวมจุด"เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2022" ทั่วไทย อัพเดทล่าสุดเที่ยวไหนได้เช็คที่นี่ 28/12/2021

รวมจุด"เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2022" ทั่วไทย อัพเดทล่าสุดเที่ยวไหนได้เช็คที่นี่

ททท.อัพเดทจุดงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2022 ทั่วประเทศไทย เผยพิกัดจัดงานใน 23 พื้นที่ รวมถึงมาตราการในการเข้าร่วมงานต้องทำอย่างไร เช็คที่นี่
#ปีใหม่2565
📌อ่านต่อ...https://www.thansettakij.com/lifestyle/508260

รวมจุด"เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2022" ทั่วไทย อัพเดทล่าสุดเที่ยวไหนได้เช็คที่นี่ ททท.อัพเดทจุดงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2022 ทั่วประเทศไทย เผยพิกัดจัดงานใน 23 พื้นที่ รวมถึงมาตราการในการเข้าร่วมง.....

10/12/2021

กพท.ออกประกาศสั่งห้ามใส่หน้ากากอนามัยมีวาล์วขึ้นเครื่องบิน
https://www.thansettakij.com/lifestyle/506240?as=

25/11/2021

ปู้นๆนั่งรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เปิดจองตั๋วแล้วเริ่ม26พ.ย.นี้
https://www.thansettakij.com/lifestyle/504509?as= #นั่งรถไฟเที่ยว #รถไฟลอยร้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

21/11/2021

ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ แม่ฮ่องสอน กว่า500ไร่ บานสะพรั่งรับลมหนาวพร้อมรับนักท่องเที่ยวแล้ว 1ปีมีครั้งเดียว เที่ยวได้ตั้งแต่พฤศจิกายน-ธันวาคมนี้ เช็คพิกัดได้ที่นี่ เผยวันหยุดคนแห่เที่ยวคึกคัก #ทุ่งดอกบัวตอง #ท่องเที่ยว #ดอยแม่อูคอ #แม่ฮ่องสอน
📌อ่านต่อ...https://www.thansettakij.com/lifestyle/504065

ทำได้ไง"การบินไทย"เผย9เดือนแรกปี2564กำไรพุ่ง5.1หมื่นล้าน 15/11/2021

ทำได้ไง"การบินไทย"เผย9เดือนแรกปี2564กำไรพุ่ง5.1หมื่นล้าน

ทำได้ไง"การบินไทย"เผย9เดือนแรกปี2564กำไรพุ่ง5.1หมื่นล้าน https://www.thansettakij.com/business/503286

ทำได้ไง"การบินไทย"เผย9เดือนแรกปี2564กำไรพุ่ง5.1หมื่นล้าน การบินไทยเผยผลประกอบการ9เดือนแรกปี2564 พลิกจากขาดทุนมากำไรกว่า5.1หมื่นล้านบาท อนิสงค์จากการปรับโครงสร้างหน.....

13/11/2021

ชิลล์ริมเล @“ฮิลตัน หัวหิน” โฉมใหม่สุดปังมาเป็นครอบครัวมีเฮ หลังคลายล็อกดาวน์ “หัวหิน” ขึ้นแท่นเดสติเนชั่นสุดฮ้อตที่คนไทยปักหมุดเที่ยวหลังอั้นมานาน ยิ่งตอนนี้ใช้สิทธิ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส3”ควานหาที่พักมาลงตัวที่ “ฮิลตัน หัวหิน”
https://www.thansettakij.com/lifestyle/503160?as=

10 ประเทศเดินทางเข้าไทยมากที่สุด หลัง "เปิดประเทศ"ครบ6วัน 07/11/2021

10 ประเทศเดินทางเข้าไทยมากที่สุด หลัง "เปิดประเทศ"ครบ6วัน

10 ประเทศเดินทางเข้าไทยมากที่สุด หลัง "เปิดประเทศ"ครบ6วัน
https://www.thansettakij.com/business/502403?as=

10 ประเทศเดินทางเข้าไทยมากที่สุด หลัง "เปิดประเทศ"ครบ6วัน ศบค.เผยเปิดประเทศครบ6วัน นักท่องเที่ยวเข้าไทย 2 หมื่น พบติดเชื้อ 15 ราย โดย10 ประเทศ เดินทางเข้าไทยมากที่สุดมา.....

ทายาท“เจ้าสัวเจริญ”ติดTop 20นักธุรกิจหญิงผู้ทรงอิทธิพลแห่งเอเชีย 04/11/2021

ทายาท“เจ้าสัวเจริญ”ติดTop 20นักธุรกิจหญิงผู้ทรงอิทธิพลแห่งเอเชีย

https://www.thansettakij.com/business/502079

ทายาท“เจ้าสัวเจริญ”ติดTop 20นักธุรกิจหญิงผู้ทรงอิทธิพลแห่งเอเชีย ทายาท “เจ้าสัวเจริญ” เลือก“วัลลภา ไตรโสรัส” ซีอีโอ “แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น” หรือ AWC เป็น 1 ใน 20 นักธุรกิจหญ....

"การบินไทย"แจงได้เงินใหม่จากแบงก์เอกชน2.5หมื่นล้านต้นปีหน้า 01/11/2021

"การบินไทย"แจงได้เงินใหม่จากแบงก์เอกชน2.5หมื่นล้านต้นปีหน้า

"การบินไทย"แจงได้เงินใหม่จากแบงก์เอกชน2.5หมื่นล้านต้นปีหน้า การบินไทยอัพเดทแผนฟื้นฟูกิจการแจงลดค่าใช้จ่ายได้เป็นมูลค่า 44,800 ล้านบาทต่อปี เดินหน้าขายทรัพย์สินต่อเนื่...

22/10/2021

เปิดเงื่อนไข 46 ประเทศ เดินทางเข้าไทยไม่กักตัว มีผล 1 พ.ย.นี้รับเปิดประเทศ
https://www.thansettakij.com/business/500621?as=

ด่วน! ก.ต.เปิดรายชื่อ 46 ประเทศเดินทางเข้าไทยไม่กักตัว มีผล1พ.ย.นี้ 21/10/2021

ด่วน! ก.ต.เปิดรายชื่อ 46 ประเทศเดินทางเข้าไทยไม่กักตัว มีผล1พ.ย.นี้

คลอดแล้ว #รายชื่อ46ประเทศเดินทางเข้าไทยไม่ต้องกักตัว
#มีผล1พฤศจิกายน2564 #เปิดประเทศ #ฐานเศรษฐกิจ

ด่วน! ก.ต.เปิดรายชื่อ 46 ประเทศเดินทางเข้าไทยไม่กักตัว มีผล1พ.ย.นี้ กระทรวงการต่างประเทศประกาศแจ้งรายชื่อ 46ประเทศและพื้นที่ต้นทางเดินทางเข้าไทยไม่ต้องกักตัว มีผลตั้งแต่ว.....

ททท. ดึง ลิซ่า BLACKPINK ร่วมเคานต์ดาวน์ในไทย ดึงบลิ๊งก์ lalisa เที่ยวภูเก็ต 13/10/2021

ททท. ดึง ลิซ่า BLACKPINK ร่วมเคานต์ดาวน์ในไทย ดึงบลิ๊งก์ lalisa เที่ยวภูเก็ต

ททท. ดึง ลิซ่า BLACKPINK ร่วมเคานต์ดาวน์ในไทย ดึงบลิ๊งก์ lalisa เยือนภูเก็ต
https://www.thansettakij.com/business/499518?as=

ททท. ดึง ลิซ่า BLACKPINK ร่วมเคานต์ดาวน์ในไทย ดึงบลิ๊งก์ lalisa เที่ยวภูเก็ต ททท.ดึง "ลิซ่า" BLACKPINK เคานต์ดาวน์ในไทยช่วงปลายปีนี้ ดันเป็นอีเว้นท์ระดับเวิล์ดคลาสในจ.ภูเก็ต โปรโมทท่องเที่ย...

กินเนสส์ฯ ยก "ลิซ่า" ศิลปินหญิงเดี่ยวยอดวิวสูงสุดของโลกใน 24 ชั่วโมง 09/10/2021

กินเนสส์ฯ ยก "ลิซ่า" ศิลปินหญิงเดี่ยวยอดวิวสูงสุดของโลกใน 24 ชั่วโมง

กินเนสส์ฯ ยก "ลิซ่า" ศิลปินหญิงเดี่ยวยอดวิวสูงสุดของโลกใน 24 ชั่วโมง https://www.thansettakij.com/general-news/499108

กินเนสส์ฯ ยก "ลิซ่า" ศิลปินหญิงเดี่ยวยอดวิวสูงสุดของโลกใน 24 ชั่วโมง กินเนสส์ฯ ประกาศอย่างเป็นทางการ "ลิซ่า" ศิลปินหญิงเดี่ยวยอดวิวสูงสุดของโลกใน 24 ชั่วโมงจาก Lalisa แซงหน้า Me! ซิงเ.....

08/10/2021

ขั้นตอนจองโรงแรม “เราเที่ยวด้วยกันเฟส3” เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่ 8 ต.ค.นี้
https://www.thansettakij.com/business/498926?as= #เราเที่ยวด้วยกัน #ขั้นตอนจองโรงแรม #เราเที่ยวด้วยกันเฟส3

ด่วน!อังกฤษถอนไทยพ้น"บัญชีแดง"เดินทางเข้าไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่ 11 ต.ค.นี้ 08/10/2021

ด่วน!อังกฤษถอนไทยพ้น"บัญชีแดง"เดินทางเข้าไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่ 11 ต.ค.นี้

รู้ยังเดินทางจากไทยเข้าอังกฤษไม่ต้องกักตัวแล้วนะ #อังกฤษถอนไทยออกจากบัญชีสีแดง #ไม่เสี่ยงสูงแล้วนะ #ฐานเศรษฐกิจ

ด่วน!อังกฤษถอนไทยพ้น"บัญชีแดง"เดินทางเข้าไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่ 11 ต.ค.นี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศถอนรายชื่อไทย พร้อมอีก 46 ประเทศและดินแดนออกจาก “บัญชีแดง” กลุ่มประเทศและดินแดน.....

ด่วน!ผู้ว่าฯสั่งเปิดภูเก็ตเข้าได้ทุกช่องทางแบบมีเงื่อนไข มีผล1ต.ค.นี้ 23/09/2021

ด่วน!ผู้ว่าฯสั่งเปิดภูเก็ตเข้าได้ทุกช่องทางแบบมีเงื่อนไข มีผล1ต.ค.นี้

ด่วน!ผู้ว่าฯสั่งเปิดภูเก็ตเข้าได้ทุกช่องทางแบบมีเงื่อนไข มีผล1ต.ค.นี้ ผู้ว่าฯภูเก็ตออกคำสั่งเปิดเมืองภูเก็ต ให้ทุกคนเดินทางเข้าพื้นที่ได้ทุกช่องทาง ทั้งทางบก ทางเรือ ทางอาก.....

ด่วน ! กพท.ออกประกาศ14เงื่อนไขคลายล็อกดาวน์บินในประเทศแล้ว เช็คได้ที่นี่ 29/08/2021

ด่วน ! กพท.ออกประกาศ14เงื่อนไขคลายล็อกดาวน์บินในประเทศแล้ว เช็คได้ที่นี่

ด่วน ! กพท.ออกประกาศ14เงื่อนไขคลายล็อกดาวน์บินในประเทศแล้ว เช็คได้ที่นี่https://www.thansettakij.com/business/493769

ด่วน ! กพท.ออกประกาศ14เงื่อนไขคลายล็อกดาวน์บินในประเทศแล้ว เช็คได้ที่นี่ กพท.ออกประกาศไฟเขียวสายการบินกลับมาเปิดบินเข้า-ออกพื้นที่สีแดงเข้มเฉพาะการเดินทางที่จำเป็นเท่านั้น เริ...

29/08/2021

อัดซอฟต์โลน 8 พันล้านรีสตาร์ทธุรกิจท่องเที่ยว นำร่องจับคู่กู้เงิน ก.ย.นี้
https://www.thansettakij.com/business/493763?as=

"การบินไทย"ครึ่งแรกปี64กำไร13,336ล้านโล๊ะขายสินทรัพย์ปรับโครงสร้างหนี้ 16/08/2021

"การบินไทย"ครึ่งแรกปี64กำไร13,336ล้านโล๊ะขายสินทรัพย์ปรับโครงสร้างหนี้

"การบินไทย"ครึ่งแรกปี64กำไร13,336ล้านโล๊ะขายสินทรัพย์ปรับโครงสร้างหนี้
https://www.thansettakij.com/business/491927

"การบินไทย"ครึ่งแรกปี64กำไร13,336ล้านโล๊ะขายสินทรัพย์ปรับโครงสร้างหนี้ "การบินไทย"แจ้งผลประกอบการ 6 เดือนแรกปี2564 กำไร 13,336ล้านบาทจากการขายสินทรัพย์และปรับโครงสร้าง แม้จะยังขาดทุนจ...

ด่วน"ภูเก็ต"ขยายมาตรการห้ามคนเข้า-ออกพื้นที่ยกเว้น16กลุ่มออกไปอีก14วัน 14/08/2021

ด่วน"ภูเก็ต"ขยายมาตรการห้ามคนเข้า-ออกพื้นที่ยกเว้น16กลุ่มออกไปอีก14วัน

ด่วน "ภูเก็ต" ขยายมาตรการห้ามคนเข้า-ออกพื้นที่ ยกเว้น 16 กลุ่ม ออกไปอีก 14 วัน #ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ #มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าภูเก็ต
https://www.thansettakij.com/general-news/491792?as=

ด่วน"ภูเก็ต"ขยายมาตรการห้ามคนเข้า-ออกพื้นที่ยกเว้น16กลุ่มออกไปอีก14วัน ผู้ว่าภูเก็ตออกคำสั่งขยายมาตรการห้ามบุคคล-ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเข้าภูเก็ตทั้งทางบก ทางน้ำ และช่อง...

ชงศบค.เปิด 7+7เชื่อม“ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”กระบี่-พังงา-สมุย เริ่ม23ส.ค.นี้ 13/08/2021

ชงศบค.เปิด 7+7เชื่อม“ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”กระบี่-พังงา-สมุย เริ่ม23ส.ค.นี้

ชงศบค.เปิด 7+7เชื่อม“ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”กระบี่-พังงา-สมุย เริ่ม23ส.ค.นี้ ททท.ชงศบค.ชุดใหญ่16ส.ค.นี้ไฟเขียว 7+7 เปิดกระบี่-พังงา-สมุย เชื่อมโยง "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" ไม่ต้องกักตัว เริ่มรับ.....

ด่วน!กพท.ผ่อนผัน“นกแอร์”เปิดบิน"อู่ตะเภา"ได้ต่อตั้งแต่วันที่6-18 ส.ค.64 05/08/2021

ด่วน!กพท.ผ่อนผัน“นกแอร์”เปิดบิน"อู่ตะเภา"ได้ต่อตั้งแต่วันที่6-18 ส.ค.64

นกแอร์ ได้รับการผ่อนผันจากกพท.ให้ทำการบินจากสนามบินอู่ตะเภาได้ต่อ ตั้งแต่ 6-18 สค. 64 ใน 5 จุดบิน เพื่อขนส่งผู้โดยสารที่มีความจำเป็นในการเดินทาง สําหรับเที่ยวบินระหว่างอู่ตะเภา-ภูเก็ต เปิดให้บริการเฉพาะขาออกจากภูเก็ตเท่านั้น ทั้งปัดข่าวไม่จ่ายเงินเดือนพนักงาน #นกแอร์ #สนามบินอู่ตะเภา https://www.thansettakij.com/business/490567

ด่วน!กพท.ผ่อนผัน“นกแอร์”เปิดบิน"อู่ตะเภา"ได้ต่อตั้งแต่วันที่6-18 ส.ค.64 นกแอร์ ได้รับการผ่อนผันจากกพท.ให้ทำการบินจากสนามบินอู่ตะเภาได้ต่อ ตั้งแต่ 6-18 สค. 64 ใน 5 จุดบิน เพื่อขนส่งผู้โ...

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เว็บไซต์

ที่อยู่


หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ อาค
Bangkok
10260

การท่องเที่ยวและการเดินทาง อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Udee Bangkok Udee Bangkok
49, Soi Pradiphat 19, Pradiphat Road, Samsennai, Phayathai
Bangkok, 10400

Udee Bangkok is a little home with a small greeny area purposely opened to welcome travelers who pre

JL Bangkok Hotel JL Bangkok Hotel
Bangkok, 10240

Welcome to JL Bangkok Boutique Hotel on Facebook :) JL Bangkok is a cosy and stylish boutique hotel

หนังสือน่าอ่าน หนังสือน่าอ่าน
KMUTT
Bangkok

พื้นที่ของหนอนหนังสือและแชร์ประสบ?

Millennium Hilton Bangkok Millennium Hilton Bangkok
123 Charoennakhon Road Klongsan
Bangkok, 10600

Riverside Urban Resort in the Heart of Bangkok’s History Located in the heart of the riverside district. Adjacent to ICONSIAM, one of the largest malls in Asia, and accessible by ...

曼谷包車易 Thai Easy Go 曼谷包車易 Thai Easy Go
Ground Floor Room 1101, 86-88 Soi Bearing 9, Road Sukhumvit 107 , Bangna
Bangkok, 10260

香港人Cino Ng主理,曼谷註册有限公司,合法提供專業的曼谷機場24小時及曼谷/ 芭提雅 /華欣/大城全日包車服務 外國請撥+66950516668

Pacific Asia Travel Association Pacific Asia Travel Association
Level 26, Gaysorn Tower, 127 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok, 10330

The Pacific Asia Travel Association (PATA) is a not-for profit association that is internationally acclaimed for acting as a catalyst for the responsible development of travel and ...

viphooholiday559 viphooholiday559
Bangkok, 10900

รับจัดทัวร์ เที่ยว ดูงาน วิทยากรบรร?

โอเครู้เรื่อง โอเครู้เรื่อง
Bangkok

รีวิว ������� ท่องเที่ยวธรรมชาติ��?

2car รถบ้านสวย 2car รถบ้านสวย
Suksawat
Bangkok, 10290

#รถบ้านมือสอง สภาพดี #ราคามิตรภาพ

เที่ยวแหลกลาน เที่ยวแหลกลาน
กรุงเทพมหานคร
Bangkok

เพจสอนภาษาจีนแบบก๊งๆ ที่จะพาคุณไปเ

DAD BORE DAD BORE
เคหะร่มเกล้า
Bangkok, 10520

ทางเลือกสำหรับคนรักมอไซค์

ลองไปกับดาด้าป่ะล่ะ ลองไปกับดาด้าป่ะล่ะ
Bangkok
Bangkok, 10240

ล อ ง ไป กับ ดาด้า ป่ะ ล่ะ