กรมสรรพสามิต :: Excise Department

กรมสรรพสามิต :: Excise Department

ความคิดเห็น

🙏 วีดิทัศน์กรมสรรพสามิต ประจำปี 2565 ชื่อชุด “การเดินทางของกรมสรรพสามิต Excise Department Journey”🎉

➡️ แนวคิดการนำเสนอวิดีทัศน์กรมสรรพสามิต ประจำปี 2565 ชื่อชุด การเดินทางของกรมสรรพสามิต Excise Department Journey” กล่าวถึงการเดินทางตลอดระยะเวลา 90 ปี ของกรมสรรพสามิต จากยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเล่าเรื่องผ่านการเปรียบเทียบภาพระหว่างยุคอดีตและยุคปัจจุบัน ให้ผู้ชมเห็นถึงพัฒนาการของกรมสรรพสามิตที่ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง
https://youtu.be/yrILlcNHwTw
ฉบับที่ 8/2565​

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2565
พบการกระทำผิด จำนวน 497 คดี
คิดเป็นเงินค่าปรับ 9.36 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2565) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 497 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 9.36 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 254 คดี ค่าปรับ 3.15 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 171 คดี ค่าปรับ 3.71 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 10 คดี ค่าปรับ 0.03 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 17 คดี ค่าปรับ 0.27 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 3 คดี ค่าปรับ 0.16 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 23 คดี ค่าปรับ 0.49 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 19 คดี ค่าปรับ 1.55 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 6,284.553 ลิตร ยาสูบ จำนวน 41,296 ซอง ไพ่ จำนวน 1,861 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 7,350.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 159 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 32 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 10,657 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 205.57 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 5,586 คดี ค่าปรับ 50.30 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 3,830 คดี ค่าปรับ 104.67 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 178 คดี ค่าปรับ 1.77 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 260 คดี ค่าปรับ 16.19 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 54 คดี ค่าปรับ 2.49 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 517 คดี ค่าปรับ จำนวน 12.21 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 232 คดี ค่าปรับ 17.94 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 67,713.478 ลิตร ยาสูบ จำนวน 1,790,485 ซอง ไพ่ จำนวน 9,455 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 497,413.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 75,640 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 630 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ”

***************************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิตโทร/โทรสาร 0 2241 4778
กรมสรรพสามิตจัดพิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึกพระธนบดีมหาเศรษฐี

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึกพระธนบดีมหาเศรษฐี เนื่องในปีพุทธศักราช 2565 เป็นปีที่กรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงได้มีดำริให้สร้างเหรียญที่ระลึกพระธนบดีมหาเศรษฐี 90 ปี กรมสรรพสามิต โดยกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ เป็นผู้ออกแบบและผลิตเหรียญที่ระลึกดังกล่าว และได้จัดพิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึกฯ ซึ่งประกอบด้วยพิธีพราหมณ์ โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นผู้ทำพิธีฯ และพิธีสงฆ์ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี และพระเกจิอาจารย์ จำนวน 4 รูป คือ พระนันทวิริยาภรณ์ (สุวิช สิริจนฺโท ป.ธ.3) ณ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จังหวัดนนทบุรี พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ. (สุรศักดิ์ อติสกฺโข ป.ธ.5) ณ วัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม พระมงคลวโรปการ (ชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) ณ วัดชินวราราม จังหวัดปทุมธานี พระครูยติธรรมานุยุต (สมทรง ธมฺมทินฺโ น) ณ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดนครปฐม
เข้านั่งปรกอธิษฐานจิต เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เทวาลัยพระธนบดีมหาเศรษฐี กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิตจัดงานวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 90 ปี ภายในงานได้จัดให้มีพิธีใส่บาตรพระ จำนวน 5 รูป จากวัดจอมสุดาราม พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กรมสรรพสามิต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมกันนี้ ได้เชิญชวนร่วมชมการจัดงาน แสดงความยินดี และอวยพรออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Fanpage กรมสรรพสามิต และในโอกาสนี้ ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ การมอบรางวัล มอบทุนการศึกษา และการเข้าร่วมแสดงความยินดีของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ สโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต (ชั่วคราว) อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
พิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึกพระธนบดีมหาเศรษฐี
ณ กรมสรรพสามิต วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
มาตรการสนับสนุนมุ่งเน้นให้เกิดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศในระยะยาว
🎊กรมสรรพสามิตกำหนดจัดงานวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี🎊 และพิธีมังคลาภิเษกเหรียญ
ที่ระลึกพระธนบดีมหาเศรษฐี🙏🏻

🗓ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

สามารถรับชมการจัดงาน ร่วมแสดงความยินดี
หรือแสดงความคิดเห็นผ่านทาง

Facebook Live กรมสรรพสามิต : Excise Department 🕣 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
ฉบับที่ 6/2565​

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 4 – 10 กุมภาพันธ์ 2565
พบการกระทำผิด จำนวน 780 คดี
คิดเป็นเงินค่าปรับ 13.64 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 4 – 10 กุมภาพันธ์ 2565) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 780 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 13.64 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 417 คดี ค่าปรับ 3.75 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 295 คดี ค่าปรับ 7.86 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 15 คดี ค่าปรับ 0.09 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 15 คดี ค่าปรับ 0.25 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 4 คดี ค่าปรับ 0.17 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 21 คดี ค่าปรับ 0.65 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 13 คดี ค่าปรับ 0.87 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 872.225 ลิตร ยาสูบ จำนวน 7,928 ซอง ไพ่ จำนวน 362 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 6,560.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 6,127 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 26 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 10 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 10,160 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 196.21 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 5,332 คดี ค่าปรับ 47.15 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 3,659 คดี ค่าปรับ 100.96 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 168 คดี ค่าปรับ 1.74 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 243 คดี ค่าปรับ 15.92 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 51 คดี ค่าปรับ 2.33 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 494 คดี ค่าปรับ จำนวน 11.72 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 213 คดี ค่าปรับ 16.39 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 61,428.925 ลิตร ยาสูบ จำนวน 1,749,189 ซอง ไพ่ จำนวน 7,594 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 490,063.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 75,481 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 598 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ”

***************************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต โทร/โทรสาร 0 2241 4778
ฉบับที่ 5/2565​

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2565
พบการกระทำผิด จำนวน 313 คดี
คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.87 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใสและ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพ ของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2565) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 313 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.87 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 173 คดี ค่าปรับ 1.65 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 102 คดี ค่าปรับ 2.48 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 6 คดี ค่าปรับ 0.08 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 10 คดี ค่าปรับ 0.51ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 1 คดี ค่าปรับ 0.08 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 15 คดี ค่าปรับ 0.39 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 6 คดี ค่าปรับ 0.68 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,382.345 ลิตร ยาสูบ จำนวน 5,188 ซอง ไพ่ จำนวน 325 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 15,190.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 77 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 16 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 3 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 9,380 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 182.57 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 4,915 คดี ค่าปรับ 43.40 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 3,364 คดี ค่าปรับ 93.10 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 153 คดี ค่าปรับ 1.65 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 228 คดี ค่าปรับ 15.67 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 47 คดี ค่าปรับ 2.16 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 473 คดี ค่าปรับ จำนวน 11.07 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 200 คดี ค่าปรับ 15.52 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 60,556.700 ลิตร ยาสูบ จำนวน 1,741,261 ซอง ไพ่ จำนวน 7,232 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 483,503.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 69,354 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 572 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ”

***************************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต
โทร/โทรสาร 0 2241 4778

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน www.excise.go.th กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีในสังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รวมถึงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน คือ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและปราบปรามแบบบูรณาการ
3. มุ่งสู่การเป็นผู้นำการจัดเก็บภาษีในประชาคมอาเซียนเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
4. พัฒนาการให้บริการสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล
5. พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กรมสรรพสามิต :: Excise Department's post 02/05/2022

การประชุมเพื่อหารือแนวทางดำเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางดำเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมสรรพสามิต และผู้แทนสมาคมผู้ค้าน้ำมันประมงในเขตต่อเนื่องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

Photos from กรมสรรพสามิต :: Excise Department's post 30/04/2022

ผู้บริหารระดับสูงตรวจราชการสสภ.4

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เดินทางไปประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจราชการในพื้นที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมทั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2565 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

Photos from กรมสรรพสามิต :: Excise Department's post 29/04/2022

พิธีลงนามข้อตกลงระหว่างกรมสรรพสามิตกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลง ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระหว่างกรมสรรพสามิต โดยนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต กับ Mr. Noriaki Yamash*ta กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีแผนงานที่จะจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า รุ่น bZ4X โดยจะได้รับสิทธิลดอากรศุลกากร ลดภาษีสรรพสามิตและรับเงินอุดหนุน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริโภคให้สามารถเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่จับต้องได้ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

29/04/2022

ฉบับที่ 20/2565​
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 22 - 28 เมษายน 2565
พบการกระทำผิด จำนวน 607 คดี
คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.02 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใสและ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพ ของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 22 - 28 เมษายน 2565) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 607 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.02 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 357 คดี ค่าปรับ 2.87 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 181 คดี ค่าปรับ 3.88 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 12 คดี ค่าปรับ 0.07 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 29 คดี ค่าปรับ 0.58 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 2 คดี ค่าปรับ 0.06 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 16 คดี ค่าปรับ 0.28 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 10 คดี ค่าปรับ 0.28 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,412.705 ลิตร ยาสูบ จำนวน 25,911 ซอง ไพ่ จำนวน 268 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 13,025.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 1,100 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 17 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 28 เมษายน 2565 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 15,893 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 286.22 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 8,566 คดี ค่าปรับ 75.79 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 5,457 คดี ค่าปรับ 142.43 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 263 คดี ค่าปรับ 2.71 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 450 คดี ค่าปรับ 19.68 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 78 คดี ค่าปรับ 4.05 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 723 คดี ค่าปรับ จำนวน 16.71 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 356 คดี ค่าปรับ 24.85 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 130,455.320 ลิตร ยาสูบ จำนวน 2,981,073 ซอง ไพ่ จำนวน 17,389 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 601,660.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 88,247 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 881 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศหรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ”

***************************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต โทร/โทรสาร 0 2241 4778

Photos from กรมสรรพสามิต :: Excise Department's post 27/04/2022

ฉบับที่ 18/2565
27 เมษายน 2565

สรรพสามิตชี้แจงลดภาษีน้ำมันดีเซล
ถึง 20 พฤษภาคมนี้

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน์ว่าสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเตรียมจะยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตร ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายนนี้ออกไปก่อน นั้น กรมสรรพสามิตขอชี้แจงว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 3 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในช่วงที่ระดับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยกรมสรรพสามิตได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2565 ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง 3 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ส่งผลให้ปัจจุบันอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลบี 7 ลดลงจาก 5.99 บาท ต่อลิตร เหลือ 3.20 บาทต่อลิตร ในส่วนของการขยายเวลาการลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลหลังจาก วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นั้น จะต้องพิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอีกครั้งหนึ่ง

ดังนั้น ข่าวที่ปรากฏตามสื่อกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ว่าการลดภาษีน้ำมันดีเซลมีผลถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 และมีการจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซลในอัตรา 5.99 บาท ต่อลิตรนั้น จึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

*******************************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต โทร/โทรสาร 0 2241 4778

Photos from กรมสรรพสามิต :: Excise Department's post 27/04/2022

การฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานสืบสวน ป้องกันและปราบปราม”

นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานสืบสวน ป้องกันและปราบปราม” ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เทคนิคด้านการป้องกันและปราบปราม รวมทั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกัน โดยมี นางสาวนิตยา โสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

Photos from กรมสรรพสามิต :: Excise Department's post 27/04/2022

ประชุม การกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 6/2565

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 6/2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

27/04/2022

ทรงพระเจริญ
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมสรรพสามิต

27/04/2022

🙏🏻ด้วยสำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

✍🏻ในการนี้ กรมสรรพสามิตจึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าว

Photos from กรมสรรพสามิต :: Excise Department's post 26/04/2022

การอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ผ่านระบบ Application Zoom ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมสรรพสามิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ผลักดันสู่การเป็นผู้นำทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร โดยมีนางสาวนิตยา โสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 และบุคลากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

22/04/2022

ฉบับที่ 17/2565​

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 8 – 21 เมษายน 2565
พบการกระทำผิด จำนวน 971 คดี
คิดเป็นเงินค่าปรับ 13.67 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ 8 – 21 เมษายน 2565) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 971 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 13.67 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 595 คดี ค่าปรับ 4.00 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 283 คดี ค่าปรับ 7.41 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 4 คดี ค่าปรับ 0.03 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 43 คดี ค่าปรับ 0.49 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 3 คดี ค่าปรับ 0.57 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 25 คดี ค่าปรับ 0.56 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 18 คดี ค่าปรับ 0.61 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 8,664.895 ลิตร ยาสูบ จำนวน 166,728 ซอง ไพ่ จำนวน 107 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 16,015.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 374 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 28 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 21 เมษายน 2565 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 15,286 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 278.20 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 8,209 คดี ค่าปรับ 72.92 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 5,276 คดี ค่าปรับ 138.55 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 251 คดี ค่าปรับ 2.64 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 421 คดี ค่าปรับ 19.10 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 76 คดี ค่าปรับ 3.99 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 707 คดี ค่าปรับ จำนวน 16.43 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 346 คดี ค่าปรับ 24.57 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 129,042.615 ลิตร ยาสูบ จำนวน 2,955,162 ซอง ไพ่ จำนวน 17,121 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 588,635.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 87,147 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 864 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศหรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ”

***************************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต โทร/โทรสาร 0 2241 4778

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

พิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึกพระธนบดีมหาเศรษฐี
กรมสรรพสามิตชี้แจงประเด็น “การลักลอบนำเข้าบุหรี่หนีภาษี”
E- Stamp ดวงแสตมป์สรรพสามิต แบบใหม่
ต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ง๊ายง่าย หลายช่องทาง
ประกวดรางวัลโลโก้ 89 ปี กรมสรรพสามิต

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

Bangkok บริการวางแผนกิจกรรมอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Conceptual Events Apac Group Conceptual Events Apac Group
399/2 Moo 13 Soi Kingkeaw 25/1, Rachatawa, Bangplee,
Bangkok, 10540

Event Management & Event Support Company - Kuala Lumpur, Malaysia, Bangkok, Thailand & Singapore

ร้านอาหารบ้านจิตประภัสสร ร้านอาหารบ้านจิตประภัสสร
89/462 ถ.เทศบาลสงเคราะห์
Bangkok, 10900

“บริการจัดเลี้ยง ในราคามิตรภาพ และรูปแบบเอกลักษณ์ที่เป็นคุณ"

ตักสุรา ประชาชื่น ตักสุรา ประชาชื่น
ถนน เทศบาลนิมิตรเหนือ
Bangkok, 10900

Taksura

Stu-fe' Stu-fe'
33/1 ซอยฟาร์มวัฒนา กล้วยน้ำไท ถนนพระราม 4 คลองเตย
Bangkok, 10110

Stu-fe' 02 712 0375

Enlightened Planet Enlightened Planet
10th Floor, RSU Tower, 571 Sukhumvit Road (corner Of Soi 31)
Bangkok, 10110

Enlightened Planet's aim is to showcase the globe's legendary jazz, blues, and world music performers in Southeast Asia through an ongoing series of signature concerts and events.

ZiZ Asia ZiZ Asia
Ruammit Phatthana, Tha Raeng
Bangkok, 10220

A content creation agency & Bangkok event company, ZiZ Asia provides a mix of online & offline content (event design, copy writing, video content, photography) that make brand experiences magic.

Kudo Co., Ltd. Kudo Co., Ltd.
388/82-83 Biz Galleria, Nuanchan Road, Nuanchan, Buengkum
Bangkok, 10240

The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
61 Wireless Road (Witthayu), Lumpini, Pathumwan, Bangkok
Bangkok, 10330

Iconic luxury Bangkok hotel. Perfectly located steps from Phloen Chit BTS Skytrain on Sukhumvit Road in central Bangkok. Modern Thai style yet steeped in history, elegant and sophisticated service sets The Athenee Hotel apart.

your we.wa your we.wa
Krissawat Co., Ltd. 16 Soi Latplakhao 76 Yak 3-14, Latplakhao Rd., Anusawari, Bangkhen
Bangkok, 10220

event, wedding, studio, light&sound, production : yourwewa.com / @yourwewa

Kids Racing Run Kids Racing Run
IMPACT Muangthong Thani
Bangkok, 11120

มหกรรมงานวิ่งสำหรับครอบครัวครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี

100 Rivers 100 Rivers
1213/442-5 ทาวน์อินทาวน์ ซอย 19 ซอยลาดพร้าว 94
Bangkok, 10310

A 360-degree performance and insight-driven digital & experiential communications agency to build Brand , relationships with consumer, employees and Business Influencers.