ทนายความจังหวัดนครศรีธรรมร

ทนายความจังหวัดนครศรีธรรมร

ตำแหน่งใกล้เคียง การปฏิบัติตามกฎหมาย

สถานีตำรวจภูธรชุมพลบุรี จัง
สถานีตำรวจภูธรชุมพลบุรี จัง
2081, Chumphon Buri

ความคิดเห็น

เครือข่ายทนายความ
ทนายออนไลน์ 099-1524195
ไลน์:@homelawyer
ที่ปรึกษากฎหมาย รับจัดทำเอกสาร สัญญาหรือคำคู่ความต่างๆเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับลูกความทั่วประเทศ
เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ที่ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย คอลเซ็นเตอร์: 02 114 7521
< เรื่อง “กระทู้ถาม” การบริหารงานของคณะนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

< เรียน ประธานสภาทนายฯจังหวัด และทนายความในภาค 8 ภาค 9

- หากในพื้นที่ปฎิบัติงานของท่าน วันที่...เดือน... 2564 มีคณะผู้บริหารของ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร จัดสัมมนาหรือบรรยายกฎหมายครั้งคราวใด ขอความกรุณาช่วยแจ้งให้ผมทราบ ด้วย
- ทค.สมชัย(เล้ง) เลี้ยงจรูญรัตน์ โทร. 081 -7372313
จ.สุราษฎร์ฯ

- เนื่องจากผมมีกระทู้ที่จะถามเกี่ยวกับการบริหารงานสภา เพื่อประโยชน์โดยรวมของสมาชิก
... ขอบคุณครับ
เชิญอ่านครับ
กด like เพจ ทนายความอำเภอ..ที่คุณอยู่มีทนายให้คำปรึกษาตลอดเวลา
สอบถามนะค่ะ ขอทราบหน่อยค่ะว่าการครอบครองปรปักษ์ คือยังไงค่ะ และหากทิ้งร้างเกิน 1 ปี สามารถเข้าครอบครองได้เลยไหมค่ะ

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้านคุณ
โทร 089-226-8899
ไลน์ ไอดี: @homelawyer ทนาย, ทนายความ, คดีอาญา, คดีหย่า, คดีแพ่ง, คดีมรดก
lawyer, lawyers, divorce, criminal, civil, heritage

เปิดเหมือนปกติ

[08/13/21]   ทนายเตือนภัย
ใครคือผู้เสียหายในคดีอาญา

แม้ตามสัญญาเช่าซื้อจะมีข้อสัญญาห้ามมิให้ผู้เช่าซื้อนำรถยนต์ที่เช่าซื้อไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นก็ตาม ก็เป็นเรื่องระหว่างผู้ให้เช่าซื้อกับผู้เสียหายซึ่งจะต้องไปว่ากล่าวกันอีกส่วนหนึ่ง ทั้งข้อเท็จจริงยังได้ความจากคำเบิกความของผู้เสียหายว่าผู้เสียหายแจ้งให้บริษัทผู้ให้เช่าซื้อทราบแล้วว่าจะทำสัญญาเปลี่ยนตัวผู้เช่าซื้อเป็นจำเลย เมื่อจำเลยกับพวกร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายให้ขายดาวน์รถยนต์แก่จำเลย การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำต่อผู้เสียหายโดยตรง โดยผู้เสียหายไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงด้วย อีกทั้งขณะเกิดเหตุผู้เสียหายเป็นผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์จากรถยนต์คันดังกล่าวในฐานะผู้เช่าซื้อ จึงเป็นผู้เสียหาย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) ผู้เสียหายจึง
อำนาจร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยได้

Timeline Photos 12/08/2021

เครือข่ายทนายความ call center 089-2268899
ทนายใกล้คุณ เครือข่ายทนายความภาคใต้ 099-1524195
Line:@homelawyer

เครือข่ายทนายความ call center 089-2268899
ทนายใกล้คุณ เครือข่ายทนายความภาคใต้ 099-1524195
Line:@homelawyer

[08/11/21]   เรื่อง: ผู้เยาว์ทำนิติกรรมสัญญา
กฎหมายกำหนดไว้ว่า บุคคลจะบรรลุนิติภาวะได้ก็ต่อเมื่อมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ คือต้องนับวันให้ครบบริบูรณ์จริงๆ และถ้าทำนิติกรรมใดก่อนที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเสมอ มาดูเรื่องนี้กันครับว่านายทะเบียนจดทะเบียนสมรสแล้วจะเพิกถอนได้หรือไม่
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574 ได้บัญญัติไว้เฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์ทำนิติกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โจทก์ผู้เยาว์เป็นผู้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความเอง บิดาโจทก์เพียงแต่ลงลายมือชื่อในฐานะพยานเท่านั้นดังนี้ จึงไม่ต้องได้รับอนุญาตจากศาล สัญญาประนีประนอมยอมความที่โจทก์ผู้เยาว์ทำขึ้น มี บ.ผู้แทนโดยชอบธรรมลงลายมือชื่อเป็นพยานในเอกสารนั้น ย่อมถือได้ว่าผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมแล้ว ดังนั้น สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวจึงสมบูรณ์มีผลใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 21 ขณะจำเลยที่ 1 จดทะเบียนสมรสกับโจทก์นั้น จำเลยที่ 1 ได้บรรลุนิติภาวะแล้ว ทั้งได้แสดงความยินยอมเป็นสามีภริยาโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและพยานซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายปกครองอีกด้วยเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการจดทะเบียนสมรสได้กระทำไปโดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประการใดแล้ว ย่อมไม่เป็นเหตุให้เพิกถอนการจดทะเบียนสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1
เครือข่ายทนายความ call center 089-2268899
ทนายใกล้คุณ เครือข่ายทนายความภาคใต้ 099-1524195
Line:@homelawyer

[08/06/21]   คำพิพากษาฎีกาที่ 274/2530
เรื่อง กู้ยืมหลักฐานเป็นหนังสือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กู้ยืมหลักฐานเป็นหนังสือ,คำให้การ,ประมวลรัษฎากร
คำให้การจำเลยที่ปฏิเสธเพียงว่า บ.ไม่ได้กู้เงินโจทก์หนังสือ สัญญากู้ยืมท้ายฟ้องไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยไม่ได้อ้างเหตุตั้ง ประเด็นไว้ว่า เหตุใด บ.จึงไม่ได้กู้เงินโจทก์ และหนังสือสัญญากู้ยืมเงินท้าย ฟ้องไม่ถูกต้อง และไม่สมบูรณ์อย่างไร จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง จำเลยไม่มีสิทธิสืบพยานตามข้อ ต่อสู้
หนังสือสัญญากู้ยืมเงินไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ในขณะทำสัญญาแต่ต่อมาได้ปิด อากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว จะโดยผู้อ้างปิดอากรแสตมป์เองหรือผู้อ้างขอให้ ศาลสั่งให้เจ้าหน้าที่สรรพากรจัดการให้ก็มีผลเช่นเดียวกัน ศาลรับฟังหนังสือ สัญญากู้ยืมเงินนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีได้
มีปัญหาปรึกษาเรา
เครือข่ายทนายความ call center 089-2268899
ทนายใกล้คุณ เครือข่ายทนายความภาคใต้ 099-1524195
Line:@homelawyer

[08/05/21]   คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2940/2538
โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยได้แสดงตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงว่ามีความสัมพันธ์กับสามีโจทก์ในทำนองชู้สาวตลอดมา จนถึงวันฟ้อง ลักษณะการกระทำของจำเลยได้กระทำต่อเนื่องกันมายังมิได้หยุด การกระทำละเมิดของจำเลยได้เกิดขึ้นและมีอยู่ในขณะฟ้อง คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ฎีกาจำเลยที่ว่า การฟ้องเรียกค่าทดแทน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 จะต้องฟ้องหย่าเสียก่อนจึงจะเรียกค่าทดแทนได้นั้น เป็นฎีกาเรื่องอำนาจฟ้องเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยมิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การจำเลยก็มีสิทธิยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาได้ การเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 วรรคสอง ไม่มีเงื่อนไขว่าภริยาต้องฟ้องหย่าสามีเสียก่อนจึงจะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงนั้นได้ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง
มีปัญหาปรึกษาเรา
เครือข่ายทนายความ call center 089-2268899
ทนายใกล้คุณ เครือข่ายทนายความภาคใต้ 099-1524195
Line:@homelawyer

Timeline Photos 04/08/2021

พิพากษาศาลฎีกาที่ 837/2563

การแสดงความเอ็นดูรักใคร่ของครูผู้ชายซึ่งมีต่อเด็กนักเรียนผู้หญิงต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกาลเทศะและใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวด มิให้มีลักษณะอาการส่อไปในทางที่ไม่สมควรทางเพศได้ ซึ่งการกระทำอันไม่สมควรทางเพศก็ไม่จำกัดเฉพาะว่าจะต้องเป็นเรื่องในทางประเวณีหรือความใคร่เท่านั้น แม้เพียงสัมผัสใกล้ชิดเพื่อสร้างความพึงพอใจในทางเพศก็ถือว่าเป็นการไม่สมควรแล้ว โดยเฉพาะหากการกระทำนั้นเกิดขึ้นในที่ลับสายตา พฤติการณ์ของจำเลยที่อยู่ๆ ก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินมาโอบไหล่โจทก์ร่วมโดยมือทาบอยู่เหนือหน้าอกโจทก์ร่วมอย่างไม่มีเหตุผลที่สมควรต้องกระทำเช่นนั้นในขณะเมื่ออยู่กับโจทก์ร่วมตามลำพัง จึงยากจะเชื่อว่าเป็นการแสดงออกถึงความรักที่ครูมีต่อศิษย์ตามปกติ หากเป็นการฉวยโอกาสของจำเลยที่ได้รับรสสัมผัสจากเนื้อตัวร่างกายของโจทก์ร่วมมากกว่า บ่งชี้ชัดว่าจำเลยมีความพึงพอใจในทางเพศจากการได้อยู่ใกล้ชิดสัมผัสเนื้อตัวร่างกายเด็กนักเรียนหญิงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นไม่ยินยอมและอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ
#ไลน์:@lawyeronline

พิพากษาศาลฎีกาที่ 837/2563

การแสดงความเอ็นดูรักใคร่ของครูผู้ชายซึ่งมีต่อเด็กนักเรียนผู้หญิงต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกาลเทศะและใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวด มิให้มีลักษณะอาการส่อไปในทางที่ไม่สมควรทางเพศได้ ซึ่งการกระทำอันไม่สมควรทางเพศก็ไม่จำกัดเฉพาะว่าจะต้องเป็นเรื่องในทางประเวณีหรือความใคร่เท่านั้น แม้เพียงสัมผัสใกล้ชิดเพื่อสร้างความพึงพอใจในทางเพศก็ถือว่าเป็นการไม่สมควรแล้ว โดยเฉพาะหากการกระทำนั้นเกิดขึ้นในที่ลับสายตา พฤติการณ์ของจำเลยที่อยู่ๆ ก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินมาโอบไหล่โจทก์ร่วมโดยมือทาบอยู่เหนือหน้าอกโจทก์ร่วมอย่างไม่มีเหตุผลที่สมควรต้องกระทำเช่นนั้นในขณะเมื่ออยู่กับโจทก์ร่วมตามลำพัง จึงยากจะเชื่อว่าเป็นการแสดงออกถึงความรักที่ครูมีต่อศิษย์ตามปกติ หากเป็นการฉวยโอกาสของจำเลยที่ได้รับรสสัมผัสจากเนื้อตัวร่างกายของโจทก์ร่วมมากกว่า บ่งชี้ชัดว่าจำเลยมีความพึงพอใจในทางเพศจากการได้อยู่ใกล้ชิดสัมผัสเนื้อตัวร่างกายเด็กนักเรียนหญิงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นไม่ยินยอมและอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ
#ไลน์:@lawyeronline

[08/03/21]   ความผิดฐานฉ้อโกง
มาตรา ๓๔๑ ผู้ใดทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ
#ทนายความคดีครอบครัว 099-1524195
#ไลน์:@lawyeronline

[08/02/21]   พิพากษาฎีกาที่ 1252/2563

จำเลยพูดกับนางสาวส. ว่า “ พวกเธอไปสังสรรค์กับพวกค้ายาทำไม ” “ เธอรู้ไหมพวกเต็นท์รถค้ายา ” “ อย่าไปยุ่งกับพวกเต็นท์รถ หากไปยุ่งกับพวกเต็นท์รุถ จะต้องติดคุก ” และ “ นายแม๊กเป็นคนค้ายา ” คำว่า “ ยา ” ตามบริบทที่จำเลยกล่าว หมายถึง ยาเสพติดให้โทษ ซึ่งคำว่า “ ยาเสพติดให้โทษ ” หมายถึงสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ รวมถึงพืช ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ ในลักษณะสำคัญ คำว่า “ ค้ายา ” หมายถึงการซื้อขายยาเสพติดให้โทษ ซึ่งเป็นกระทำความผิดต่อกฏหมาย อันเป็นการกระทำความผิดอาญาร้ายแรง การกระทำของจำเลยจึงเป็นการใส่ความโจทก์ทั้งสองต่อนางสาวส. โดยประการที่น่าจะทำให้โจทก์ทั้งสองเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือเกลียดชัง อันเป็นการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท

#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ
#ทนายความคดีครอบครัว 099-1524195
#ไลน์:@lawyeronline

Timeline Photos 30/07/2021

#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ
#ทนายความคดีครอบครัว 099-1524195
#ไลน์:@lawyeronline

#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ
#ทนายความคดีครอบครัว 099-1524195
#ไลน์:@lawyeronline

Timeline Photos 29/07/2021

#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ
#ทนายความคดีครอบครัว 099-1524195
#ไลน์:@lawyeronline

#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ
#ทนายความคดีครอบครัว 099-1524195
#ไลน์:@lawyeronline

ทนายความจังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Lawyer updated their phone number. 27/07/2021

ทนายความจังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Lawyer updated their phone number.

ทนายความจังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Lawyer updated their phone number.

Timeline Photos 27/07/2021

ความผิดต่อร่างกาย

ตามประมวลกฏหมายอาญา

มาตาร 295 ผู้ใดทำร้ายผู้อื่น จึงเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย หรือ จิตใจของผู้อื่น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิดสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 297 ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และ ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ

#ทนายความคดีครอบครัว 099-1524195

#ไลน์:@lawyeronline

ความผิดต่อร่างกาย

ตามประมวลกฏหมายอาญา

มาตาร 295 ผู้ใดทำร้ายผู้อื่น จึงเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย หรือ จิตใจของผู้อื่น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิดสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 297 ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และ ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ

#ทนายความคดีครอบครัว 099-1524195

#ไลน์:@lawyeronline

[07/26/21]   #ว่าด้วยเรื่อง”ปค.14” หรือ หนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร สำคัญมากในการทำ Passport หรือ Visa. ในกรณี บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสกัน หรือบิดาไม่เคยจดทะเบียนรับรองบุตร เพื่อจะได้ไม่เป็นการยุ่งยากในกรณีที่ไม่สะดวกในการติดต่อบิดา ถ้ามีเอกสารตัวนี้มารดาสามารถดำเนินการทุกอย่างได้เองเลย

#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความ
#ทนายความคดีครอบครัว 099-1524195
#ไลน์:@lawyeronline

Timeline Photos 23/07/2021

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ
-Call center 02-114-7521
-ทนายความ 099-1524195
-ไลน์:@homelawyer

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ
-Call center 02-114-7521
-ทนายความ 099-1524195
-ไลน์:@homelawyer

Timeline Photos 22/07/2021

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ
-Call center 02-114-7521
-ทนายความ 099-1524195
-ไลน์:@homelawyer

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ
-Call center 02-114-7521
-ทนายความ 099-1524195
-ไลน์:@homelawyer

Timeline Photos 20/07/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

Timeline Photos 16/07/2021

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ
-Call center 02-114-7521
-ทนายความ 099-1524195
-ไลน์:@homelawyer

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ
-Call center 02-114-7521
-ทนายความ 099-1524195
-ไลน์:@homelawyer

15/07/2021
Timeline Photos 15/07/2021

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ
-Call center 02-114-7521
-ทนายความ 099-1524195
-ไลน์:@homelawyer

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ
-Call center 02-114-7521
-ทนายความ 099-1524195
-ไลน์:@homelawyer

[07/14/21]   คดีนี้ผู้ร้อง(ภรรยา)ยื่นคำร้องขอจัดการมรดกไว้ต่อศาล ศาลยังไม่ได้มีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก ปรากฎว่าวันนี้ผู้ร้องไปตรวจร่างกาย หมอแจ้งว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ร้องเป็นกังวลว่ายังไม่ได้รับโอนมรดก จะทำพินัยกรรมไว้ก่อนได้หรือไม่

#ทรัพย์มรดกของผู้ตายย่อมตกทอดแก่ทายาททันทีแม้ยังไม่มีการตั้งผู้จัดการมรดก

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ
-Call center 02-114-7521
-ทนายความ 099-1524195
-ไลน์:@homelawyer

Timeline Photos 14/07/2021

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ
-Call center 02-114-7521
-ทนายความ 099-1524195
-ไลน์:@homelawyer

#มีปัญหาปรึกษาเรา เครือข่ายทนายความ
-Call center 02-114-7521
-ทนายความ 099-1524195
-ไลน์:@homelawyer

Timeline Photos 09/07/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

Timeline Photos 08/07/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

Timeline Photos 06/07/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

Timeline Photos 05/07/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

Timeline Photos 02/07/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521
ไลน์:@lawyeronline

Timeline Photos 01/07/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

Timeline Photos 30/06/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

Timeline Photos 29/06/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

Timeline Photos 28/06/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

Timeline Photos 25/06/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

Timeline Photos 24/06/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

Timeline Photos 23/06/2021

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้ 094-2412468 099-1524195.
คอลเซ็นเตอร์ 02-1147521 ไลน์:@lawyeronline

Timeline Photos 22/06/2021

#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้
โทร099-1524195 ไลน์:@lawyeronline

#มีปัญหาปรึกษาเราเครือข่ายทนายความภาคใต้
โทร099-1524195 ไลน์:@lawyeronline

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Thailand Lawyer Network 099-464-4445
เครือข่ายทนายความ 089-226-8899

ผลิตภัณฑ์

ทนาย, ทนายความ, คดีอาญา, คดีหย่า, คดีแพ่ง, คดีมรดก
lawyer, lawyers, divorce, criminal, civil, heritage

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๒๒ อาคารเค ซอยสุขุมวิท ๓๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเห
Bangkok
10110
Bangkok การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
NVyangyont-2 ล้อมือสอง แม็กมือ2 ยางเป NVyangyont-2 ล้อมือสอง แม็กมือ2 ยางเป
ถนน กิ่งแก้ว
Bangkok, 10540

ขายล้อแม็ก ยางเปอร์เซ็น ในราคาปลีก-ส่ง พร้อมมีบริการจัดส่งทั่วประเทศ

Blue Planet Travel Blue Planet Travel
919/1, Room 405, 4 Fl., Jewelry Trade Center Bldg., Silom Rd., Bangrak
Bangkok, 10500

ตั๋วเครื่องบินราคาถูก รับทำวีซ่า จองโรงแรม

H.A. House Account รับทำบัญชี H.A. House Account รับทำบัญชี
Bangkok, 10250

รับทำบัญชี ่วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัทฯ ห้างฯ ฯลฯ

Plizz Plizz
แขวง พระโขนง เหนือ เขต วัฒนา สุขุมวิท 63, 68/2 Ekkamai Rd, Phra Khanong Nuea, Watthana
Bangkok, 10110

Online One Stop Service solution for SMEs: Company Registration | Accounting | Visas & Work Permit | Part-time CFO

Siam Legal Siam Legal
Two Pacific Place Building, 18th Floor, Unit 1806, 142 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Bangkok, 10110

Thailand's Largest Legal Service Network

คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 (ครก. 112) คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 (ครก. 112)
ตู้ปณ.112 ปณฝ.ราชดำเนิน กทม. 10200
Bangkok, 10200

Download แบบฟอร์มได้ที่ http://www.ccaa112.org

รับเขียนอุทธรณ์ คัดค้าน โต้แ รับเขียนอุทธรณ์ คัดค้าน โต้แ
119 ซอย สิรินธร 7 ถนน สิรินธร แขวง บางบำหรุ
Bangkok, 10700

รับเขียนอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า โดทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประสบการณ์กว่า 15ปี

Love second hand Love second hand
Ratchada
Bangkok, 10230

เสื้อผ้ามือสอง เกรด A คัดคุณภาพ เดรส Winter เสื้อโค้ท จาก Japan & Korea

Thai law siam firm Thai law siam firm
10D/1 10th Floor,Piya Palce 29/1 Soi Langsuan,Ploenchit Road Lumpini,Patumwan
Bangkok, 10330

Thai law | Siam Firm there are lawyers who have expertise and quality for over 30 years.

ทนายความจังหวัดอุดรธานี Udon thani ทนายความจังหวัดอุดรธานี Udon thani
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๒๒ อาคารเค ซอยสุขุมวิท ๓๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเห
Bangkok, 10110

ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521

ทนายความอำเภอขนอม Lawyer at Khanom District ทนายความอำเภอขนอม Lawyer at Khanom District
22 K-Building, Sukhumvit 35 (Headquarters)
Bangkok, 10110

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน โทร. 089-226-8899 ไลน์ ไอดี. @homelawyer

Thailand, visa ,company Thailand, visa ,company
Sukumvit
Bangkok, 10110

visa for tourist,work permit, business, marriage etc.