สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC

อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กทม.

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 24/08/2023

อธิบดีกรมชลประทาน ศึกษาดูงานจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 19-23 สิงหาคม 2566 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) และคณะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การศึกษาร่วมกันระหว่าง กรมชลประทาน และ สถาบันพัฒนาการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศญี่ปุ่น (JIID) เกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลิตภาพของการใช้น้ำในพื้นที่การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีการศึกษาดูงานในหลายพื้นที่ ได้แก่ เขื่อนชิโรงาเนะ เขื่อนนิชิน โครงการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ “เคียวเอย์ จิคาฟูมิ” โครงการจัดรูปพื้นที่เกษตรกรรมแห่งชาติแบบเร่งด่วน “คิตาโนะ” เขื่อนทะคิสะโตะ หัวงานโครงการการชลประทานฮอกไก พื้นที่แปลงนาอัจฉริยะ “ฟาร์มชิโรอิชิ” โครงการชลประทานแห่งชาติ “โซราจิ” พื้นก่อสร้างงานจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแบบอัจฉริยะ “เขตอิวามิซาวะ คิตามูระ และโอเนโง” และ โครงการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ “สถานีสูบน้ำมิฮาระ” ทั้งนี้ในการศึกษาดูงานดังกล่าวมีตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจากประเทศ ร่วมศึกษาดูงานด้วย

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 17/08/2023

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำเล่มประเมินค่างาน K3

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดิน มอบหมาย นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำเล่มประเมินค่างาน K3 โดยมี นายสมบุญ ศรีเมือง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง มาให้คำปรึกษาและแนวทางในการจัดทำ พร้อมด้วย นายพีรพงษ์ สิทธิเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 นายภูวดล วิเชียรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 นายเอกชัย คำธานี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 นายสุรชาติ เพ็งมีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 นายชวลิต หมั่นผดุง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 นายคุณวุฒิ หนูขำ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 17/08/2023

การประชุมข้อหารืองานเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ำฯ

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดิน มอบหมาย นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) เป็นประธานการประชุมข้อหารืองานเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง พร้อมด้วย นางสิริญา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน นายเกรียงไกร ไกรแก้ว ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดิน นายพีรพงษ์ สิทธิเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 นายสุรชาติ เพ็งมีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 นายชวลิต หมั่นผดุง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารืองานเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom) ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 16/08/2023

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานสาขากฎหมาย ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายชีวิน อินทรานุกูล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานสาขากฎหมาย (สายงานนิติการ และสายงานวิชาการจัดหาที่ดิน) ครั้งที่ 1/2566 พร้อมนายประสาร สิงหเทพ ผู้อำนวยการส่วนนิติการ นายเกรียงไกร ไกรแก้ว ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดิน นายอานนท์ ยิ้มแก้ว ผู้อำนวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน นายอภิชาติ เมฆอัคฆกรณ์ ผู้อำนวยการส่วนวินัยและระบบคุณธรรม นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณากลั่นกรองผลงานของผู้ที่ขอรับเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 15/08/2023

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานสาขากฎหมาย ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายชีวิน อินทรานุกูล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานสาขากฎหมาย (สายงานนิติการ และสายงานวิชาการจัดหาที่ดิน) ครั้งที่ 1/2566 พร้อมนายประสาร สิงหเทพ ผู้อำนวยการส่วนนิติการ นายเกรียงไกร ไกรแก้ว ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดิน นายอานนท์ ยิ้มแก้ว ผู้อำนวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน นายอภิชาติ เมฆอัคฆกรณ์ ผู้อำนวยการส่วนวินัยและระบบคุณธรรม นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณากลั่นกรองผลงานของผู้ที่ขอรับเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ จำนวน 4 รายและนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

12/08/2023

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดซะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 11/08/2023

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสัมมนาฯ เรื่อง การจัดการความรู้และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานฯ

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดิน มอบหมาย นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง…พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 11/08/2023

สจด.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดิน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พระองค์เปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดิน ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง…พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 09/08/2023

การประชุมให้ความรู้ด้านกฎหมาย และมอบเอกสารโฉนด (ใหม่)

วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดการประชุมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย การดูแลและบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์ร่วมกันในเขตจัดรูปที่ดิน และการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน พร้อมมอบเอกสารโฉนด (ใหม่) ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดรูปที่ดิน ปี 2566 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชิดชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) นายอรุชา เจียรอุดมเดช ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตลอดจนเกษตรกร เข้าร่วมพิธี เพื่อสร้างความเข้าใจด้านกฎหมาย การดูแลและบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์ร่วมกันในเขตจัดรูปที่ดิน ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนแนวทางการนำเทคโนโลยีเครื่องมือการเกษตร มาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง…พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 27/07/2023

สจด. ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดิน พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ในการนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง…พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 26/07/2023

สจด. ร่วมประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนจัดรูปที่ดิน (คกท.) ครั้งที่ 3/2566

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนจัดรูปที่ดิน (คกท.) ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปี 2567 ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom) ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 26/07/2023

สจด.ประชุมซักซ้อมแนวทางการสอบทานหนี้ ลูกหนี้กองทุนจัดรูปที่ดิน

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง มอบหมายนายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) เป็นประธานประชุมการซักซ้อมแนวทางการสอบทานหนี้ ลูกหนี้กองทุนจัดรูปที่ดิน พร้อมด้วย นางสิริญา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการส่วนกองทุนจัดรูปที่ดินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อซักซ้อมแนวทางการสอบทานหนี้ ลูกหนี้กองทุนจัดรูปที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ และผ่านระบบ VDO Conference (Zoom)

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

24/07/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ https://wellwishes.royaloffice.th/

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ https://wellwishes.royaloffice.th/

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post 20/07/2023
20/07/2023

นโยบายสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ประจำปี 2566
โดย นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

20/07/2023

"น้ำจุน เจือน้ำใจ กระจายน้ำอย่างยั่งยืน"
https://youtu.be/LMvzqvoS5No

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

18/07/2023

EP2 “น้ำจุน เจือน้ำใจ”
มีน้ำ มีเหมือง เฮาอยู่ได้ Happy !! 😀

“น้ำจุน เจือน้ำใจ กระจายน้ำอย่างยั่งยืน”

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง…พัฒนางานเพื่อคนไทย

18/07/2023

“น้ำจุน เจือน้ำใจ”
มีน้ำ มีเหมือง เฮาอยู่ได้ Happy !! 😀

“น้ำจุน เจือน้ำใจ กระจายน้ำอย่างยั่งยืน”

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง…พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 18/07/2023

สจด. เข้ารับการตรวจประเมินผลงานเลิศรัฐ ขั้นตอนที่ 2

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) ผู้แทนกรม ในการเข้ารับการตรวจประเมินผลงานเลิศรัฐ ขั้นตอนที่ 2 พร้อมด้วย นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง นางสาวนันทนา เพ็งคำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) นายชาญวิช เกาวนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 นายศรายุทธ งูทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18 นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไปสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง นายปราโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพะเยา นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วม นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน นายเกษม ไชยนาม ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำน้ำจุน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ขั้นตอนที่ 2 ประจำปี 2566 ระดับดีเด่น สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้ชื่อผลงาน "น้ำจุน เจือน้ำใจ กระจายน้ำอย่างยั่งยืน" จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพะเยา และพื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดพะเยา

ในการประเมินครั้งนี้มีคณะทํางานตรวจประเมินรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 5 ท่านดังนี้
1. ดร.อรพินท์ สพโชคชัย อ.ก.พ.ร.ฯ (ประธาน)
2. นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางสาวนวลจันทร์ แสงมณี สํานักงาน ก.พ.ร.
5. นางสาวโชณรังสี บุญพงษ สํานักงาน ก.พ.ร.

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 16/07/2023

ผบท.จด. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ขั้นตอนที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง มอบหมายนางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ พร้อมด้วย นายศรายุทธ งูทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ขั้นตอนที่ 2 ประจำปี 2566 ระดับดีเด่น สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้ชื่อผลงาน "น้ำจุน เจือน้ำใจ กระจายน้ำอย่างยั่งยืน" จังหวัดพะเยา
ณ งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

14/07/2023

สาร CKO สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
โดยนายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 13/07/2023

ผส.จด. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารที่ทำการ สจจ. 22

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง พร้อมด้วย นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป นายปริญญา กำเนิดทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22 นายสมภพ มีนาสันติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23 นายศุภกรณ์ สังข์สกุล ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22 ณ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง…พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 06/07/2023

สจด. ร่วมประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนจัดรูปที่ดิน (คกท.) ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนจัดรูปที่ดิน (คกท.) ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 ,19 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำบัญชี 2565 (ฉบับสมบูรณ์) พิจารณาแผนปฏิบัติการระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2567 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567 ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom) ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 06/07/2023

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยนายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1-35 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อแนะนำตัวและภารกิจของผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน และผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม และมอบนโนบายสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง รวมทั้งข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 1-35 ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom) ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 05/07/2023

การประชุมปิดการตรวจสอบ สจจ.23 และ สจจ.25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมกับสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้จัดการประชุมปิดการตรวจสอบหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวปุษยาภรณ์ ผลไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) นายสมชาย สารสัสดีกุล ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นางสิริญา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน สานเสน กรุงเทพฯ และผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 04/07/2023

สจด. ร่วมประชุมซ้อมการตรวจประเมินผลงานเลิศรัฐ ขั้นตอนที่ 2

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง พร้อมด้วยนางสาวนันทนา เพ็งคำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายธเนศ ดิษฐปัญญา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) นายยุทธประวีร์ ขัติยวงศ์ ผู้ำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป นายชาญวิช เกาวนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 นายศรายุทธ งูทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมซ้อมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ขั้นตอนที่ 2 ประจำปี 2566 ระดับดีเด่น สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้ชื่อผลงาน "น้ำจุน เจือน้ำใจ กระจายน้ำอย่างยั่งยืน" จังหวัดพะเยา
ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

28/06/2023

ขอเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

16/06/2023

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเชิญชวนร่วมรับชมถ่ายทอดสดงานเปิดตัว 📡 สถานีเรดาร์แห่งแรกของกรมชลประทาน ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยระบบ Solid-State Polarimetric X-Band

📍ณ สถานีอุทกวิทยา S.42 อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

14/06/2023

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเชิญชวนรับชมงานเปิดตัว 📡 สถานีเรดาร์แห่งแรกของกรมชลประทาน ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยระบบ Solid-State Polarimetric X-Band
📍 ปักหมุดรับชมพร้อมกัน
🗓️ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 เป็นต้นไป
🔴 ถ่ายทอดสดทาง Facebook กรมชลประทาน

#กรมชลประทาน
#สถานีเรดาร์แห่งแรกของกรมชลประทาน
#สถานีเรดาร์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

RID เชิญชวนรับชมงานเปิดตัว 📡 สถานีเรดาร์แห่งแรกของกรมชลประทาน ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยระบบ Solid-State Polarimetric X-Band
📍 ปักหมุดรับชมพร้อมกัน
🗓️ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 เป็นต้นไป
🔴 ถ่ายทอดสดทาง Facebook กรมชลประทาน

#กรมชลประทาน
#สถานีเรดาร์แห่งแรกของกรมชลประทาน
#สถานีเรดาร์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 14/06/2023

ผู้บริหาร สจด. ลงพื้นที่ติดตามผลสัมฤทธิ์งาน "น้ำจุน"

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง พร้อมด้วยนายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) นายชาญวิช เกาวนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลสัมฤทธิ์ของงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2663 ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่มีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจาก 500 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 620 กิโลกรัมต่อไร่

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 13/06/2023

🎉 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ขอแสดงความยินดีกับ
นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
ข้าราชการดีเด่น กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2565
ระดับกรม สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ⭐️🏆

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 13/06/2023

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ณ อาคารที่ทำการวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง…พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 13/06/2023

สจด.ร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 121

วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 121 โดยกรมชลประทานได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ มาจากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ (พระอารามหลวง) จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุม 500 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย
#121ปีกรมชลประทาน

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 13/06/2023

สจด. ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกรมชลประทาน สามเสน เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 121

วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 06.00 น. นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในกรมชลประทาน ทั้ง 4 จุด ประกอบด้วย พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลพ่อปู่ แม่ย่า ศาลต้นโพธิ์ และศาลสมเด็จแม่ย่าทิพย์มงคลชัยวารีศรีไพศาล เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 121 ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย
#121ปีกรมชลประทาน

Photos from กรมชลประทาน's post 10/06/2023

กิจกรรมวันครบรอบ 121 ปี กรมชลประทาน ภายใต้คอนเซปต์ "สู่อนาคต สู่ทศวรรษใหม่"
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

Live สด ตลอดทุกกิจกรรม ตลอดทั้งวัน อาทิ กิจกรรมประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำดีเด่น กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 เสวนา "ปลุกพลัง RID Team สร้างความสำเร็จ สู่ทศวรรษใหม่" โดยวิทยากร ดร.อั๋น ภูวนาท คุนผลิน และพิธีกร คุณแคน อติรุจ กิตติพัฒนะ ผ่านช่องทาง Facebook และ Youtube กรมชลประทาน

นอกจากนี้ ยังสามารถรับชมนิทรรศการ 3 มิติ จากนิทรรศการ ON GROUND 120 ปี "กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน" มาสู่ นิทรรศการ virtual exhibition สู่อนาคต สู่ทศวรรษใหม่ 121 ปี กรมชลประทาน" รับชมได้แบบ 360 องศา บนเว็บไซต์ 121exhibition.rid.go.th

โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของกรมชลประทาน

#กรมชลประทาน
#๑๒๑ปีกรมชลประทานสู่อนาคตสู่ทศวรรษใหม่
#121ปีกรมชลประทาน

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

🎉🎉 Happy New Year 2022  🎉🎉
🎉 HBD กรมชลประทาน 🎉
พีระมิดเเห่งความสุข "จัดรูปที่ดิน จัดรูปชีวิต"

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

Bangkok
10300

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Administrative Court of Thailand Administrative Court of Thailand
120 Moo3 Chaeng Watthana Road
Bangkok, 10210

ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง Twitter @THadmincourt

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 Ngam Wong Wan Road, Ladyaow Chatuchak
Bangkok, 10900

https://www.rdi.ku.ac.th/ https://www3.rdi.ku.ac.th/

Southeast Asian Ministers of Education Organization Southeast Asian Ministers of Education Organization
920 Sukhumvit Road
Bangkok, 10110

SEAMEO was established in 1965 as a chartered international organisation to promote cooperation in education, science and culture in Southeast Asia.

กรมสรรพสามิต Excise Department กรมสรรพสามิต Excise Department
1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
Bangkok, 10300

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน www.excise.go.th

CUEE CUEE
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok, 10330

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

sirirajpr sirirajpr
โรงพยาบาลศิริราช
Bangkok, 10700

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

ITD - International Institute for Trade and Development ITD - International Institute for Trade and Development
ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
Bangkok, 10330

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ?

TICA - Thailand Incentive and Convention Association TICA - Thailand Incentive and Convention Association
99/7 The Legacy Viphawadi Bldg. , Soi Ladprao 8, Ladprao Road, Ladyao, Chatuchak
Bangkok, 10900

The Thailand Incentive and Convention Association (TICA) is a non-profit organisation established in

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office
173 Dinso Road Phra Nakhon Dist
Bangkok, 10200

International Affairs Office, Office of the Permanent Secretary for the BMA, BANGKOK

ICTC MSDHS ICTC MSDHS
Bangkok, 10100

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

SnackEye SnackEye
Bangkok, 10220

i love you

Feyia online Feyia online
Bang Ya Phraek, Phra Pradaeng District, Samut Prakan
Bangkok, 10130