DHL eCommerce Thailand พัสดุด่วนภายในประเทศ

DHL eCommerce Thailand พัสดุด่วนภายในประเทศ

ตำแหน่งใกล้เคียง แท็กซี่

Car rental with driver Thailand
Car rental with driver Thailand
10110
Bkkbigtaxitour
Bkkbigtaxitour
Sukhumvit Road
Thailand guide
Thailand guide
10110

ความคิดเห็น

**อ่านให้เข้าใจ** 30/01/66
เรื่องด่วน!! สำคัญมาก....
บอกกล่าวทุกคนล่วงหน้า
"ถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็ไม่มี ม.112"
"ด้อยค่า ม.112=ด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์"
"ยกเลิก ม.112=ยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์"
"ด้อยค่า,ยกเลิกม.112=คิดร้ายทำลายประเทศชาติ"
ชาวไทยทุกคนไม่ต้องตกใจ!! พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10 จะไม่ให้ใครล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย และจะไม่ทรงพระปรมาภิไธยให้รัฐธรรมนูญทำลายสถาบันกษัตริย์ไทยได้เป็นเด็ดขาด รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ พระมหากษัตริย์ต้องเป็นผู้ลงพระปรมาภิไธยกำกับ(ลายมือชื่อ)
»»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือเรียกว่าระบอบ "ราชาธิปไตย" หมายความว่า "อำนาจสูงสุด" คืออำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของทุกคน ของประชาธิปไตยทุกคนในประเทศไทย
ปัจจุบันประเทศไทยมีนักการเมืองเล่นการเมืองเกินขอบเขต ประชาธิปไตยเกินขอบเขตอำนาจอธิปไตยของประชาชนตามรัฐธรรมนูญไทย และประชาชนเอาประชาธิปไตยไปใช้ในทางที่ผิด จนทำให้บ้านเมืองเกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคี จากคำว่า"สู้ไปกราบไป" ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี ไม่ใช่เป็นการประท้วงแค่รัฐบาลนายกรัฐมนตรี แต่เป็นการสู้กับพระมหากษัตริย์โดยตรง หาทางทำลายกฎหมายปกป้องพระมหากษัตริย์(ม.112) หาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) เพื่อเปลี่ยนใช้การปกครองแบบประชาธิปไตยที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ (ประธานาธิบดีเป็นประมุขปกครองประเทศ)
"ฝาก" เข้าดูข่าวใน โพสต์ facebookหลัก ของ Mongkhon Khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้รบกับพระมหากษัตริย์แบบ"สงครามเย็น" โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ใช้นักการเมืองป่วนทุกส่วนการปกครอง ใช้ม็อบป่วนประเทศ สถานทูตและศาลต่างๆ รวมถึงพระราชวังเพื่อให้เกิดความแตกแยก จะได้เป็นข้อต่อลองกับพระมหากษัตริย์หลอกล่อให้พระมหากษัตริย์ลงมาเจรจา เพื่อเอาเหตุความไม่เหมาะสมของพระมหากษัตริย์มาเป็นหลักฐานให้นักการเมืองมีทางโจมตีสถาบันกษัตริย์ได้ แล้วแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าสู่การล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเห็นว่า มีการโจมตีหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์จริง และได้รับการตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าเป็นความจริง
กับปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากตำแหน่งขั้นตอนกระบวนการปกครองของประเทศบกพร่องขาดไป ไม่มีคน(ตำแหน่ง)เชื่อมต่อระหว่าง ประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงทำให้มีคนกล้าคิดก่อกบฏจนเกิดความแตกแยกจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดเวลาที่ผ่านมาในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอดและถึงเวลาที่ต้องแก้ไขแล้ว ในหลวงวชิราลงกรณ์ (ร.10) พระองค์ทรงขอบใจประชาชนคนไทยทุกคน ที่ช่วยร่วมกันทำให้เห็นถึงช่องโหว่ ข้อบกพร่องของกระบวนการปกครองของประเทศไทยที่จะต้องแก้ไข และทำให้หาช่องทางแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมได้ จะไม่มีใครล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมีอำนาจสูงสุดที่พระมหากษัตริย์ไทยเป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศตามรัฐธรรมนูญไทย อำนาจสูงสุดคืออำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ตามรูปภาพ)
กับเหตุการณ์ปัญหาความแตกแยกภายในประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน(กบฏ) ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และทรงงานอยู่เงียบๆเตรียมแผนปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย พระองค์จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยตัวพระองค์เอง ตามพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดของประเทศ สามารถปฏิรูปประเทศได้ด้วยตัวพระองค์เองตามหลักบทบาทของพระมหากษัตริย์ ข้อ6,7และข้อ9 ใน 10 ข้อ(ตามรูปภาพ)
การปฏิรูป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ (ร.10) จะทรงราชโองการลงพระปรมาภิไธย ตั้งเมือง"ลูกหลวง"ตามพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ (อำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์หรืออำนาจสูงสุด) ให้เจ้าเมืองลูกหลวง ("หม่อมเจ้าจอมพลวิเศษ"องครักษ์เอก"พิเศษ" หรือบุตรบุญธรรมกษัตริย์วชิราลงกรณ์) เป็น"ผู้ช่วยพระมหากษัตริย์ไทย" โดยให้ครองราชคู่"เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ฯ" ช่วยปกครองดูแลประเทศไทย ทำหน้าที่ช่วยพระมหากษัตริย์ตามคำสั่งของพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดของพระมหากษัตริย์ปกครอง ช่วยเหลือ ควบคุมประชาชนทุกส่วน รวมถึงผู้กระทำผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกอย่างตามกฎหมายกำหนด
ประโยชน์
- เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เข้ากันได้ เป็นการปิดช่องโหว่ข้อบกพร่องของกระบวนการปกครอง จะทำให้เห็นถึงระบอบการปกครองของประเทศไทยได้ชัดเจน
- เพื่อป้องกันนักการเมืองครอบงำควบคุมทหารเพื่อใช้ทหารเป็นเครื่องมือเป็นกองกำลังในการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์
- เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ สามารถป้องกันการโจมตีการคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) ที่มีมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไปได้
- เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ปกป้องพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ทุกพระองค์ ปกป้องประเทศชาติและประชาชนราษฎรทุกคน
- เพื่อให้คำสั่งของในหลวงต่อประชาชนทำได้เหมาะสม ประชาชนจะไม่สามารถครหาว่าในหลวงแทรกแซงประชาชนได้
- เพื่อป้องกันประชาชนเล่นการเมืองเกินขอบเขต ป้องกันการทำรัฐประหารล้มเหลวจากการที่รัฐบาลหาทางย้ายทหารให้ขึ้นตรงกับประชาชนจะส่งผลทำให้สถาบันกษัตริย์ถูกยึดอำนาจได้
- ฯลฯ
หากต่อไปผู้ใดทำการคัดค้านการแต่งตั้งเจ้าเมืองลูกหลวง ทำการต่อต้านพระมหากษัตริย์และเจ้าเมืองลูกหลวง ถือว่าเป็นกบฏมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตไม่รอลงอาญา
...พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.10) พระองค์จะออกราชโองการแต่งตั้งเจ้าเมืองลูกหลวงให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพระมหากษัตริย์ไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 21เมษายน พ.ศ.2566 และจะทำการแต่งตั้งเจ้าเมืองลูกหลวง(ผู้ช่วยพระมหากษัตริย์ไทย)ให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยกรณีเร่งด่วน(พิเศษ) เพราะมีความจำเป็นด่วนมาก เพื่อปกป้องเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อแก้ปัญหาความแตกแยกภายในประเทศไทย ให้แล้วสร็จก่อน วันที่ 7พฤษภาคม พ.ศ.2566
...ส่วนพระนามของผู้ช่วยพระมหากษัตริย์ไทย (เจ้าเมืองลูกหลวง) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.10) จะแจ้งวันออกราชโองการอย่างเป็นทางการ
...เสร็จภาระกิจในการปฏิรูปตำแหน่งหน้าที่การปกครองของประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาความแตกแยกภายในประเทศไทย และเพิ่มความมั่นคงให้กับประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.10) พระองค์จะทรงเสด็จออกเยี่ยมประชาชนราษฎรทั่วประเทศไทย
**หมายเหตุ**
หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน
WORST DHL SERVICE IN THE WORLD!!!!
CUSTOMS STOLE ALL THE PRESENT FOR MY 2 LITTLE NEPHEW!!!
7&11 years!!! 2 watches, 2 alarm clock from minions and sweets for X mas!!! It was sent in December 2022!!!!! They dont want to sent me back!!!!
✨ Proudly presenting Thailand's Top Employers 2023! These organisations have been certified for their outstanding policies and people practices. Let’s give a massive 👏 to each of them for their contribution towards a better world of work. Congratulations!

Airbus ALSTOM JTI Careers Boehringer Ingelheim CHEP DHL eCommerce Thailand พัสดุด่วนภายในประเทศ Leschaco, Inc. Lotus's - โลตัส Lyreco Thailand PepsiCo Thailand Philip Morris International Saint-Gobain Thailand Sanofi Thailand Sanofi
I met a recommendation by someone on this page writing how Mr Brett Corey helped her earn $9000 with $700 weekly on forex and crypto trading, wow I’m happy to let you know that it's so real contact him now to know how its works and start making profit on forex trade
whatsapp: +1(928)218-4081
email: [email protected]
lineID: tradesexpert
"Success doesn’t come to you, You go to it... I’m not the one to call you to invest and have a bright financial situation. If you know what’s right, you’re supposed to contact him now and start trading ASAP”
ช่วยตามพัสดุให้หน่อยค่ะ อาทิตย์นึงแล้วยังไม่ได้ของเลย
ช่วยติดต่อพัสดุหมายเลข 7122128836524442 รหัสติดตาม SP404991132 ด้วยครับ ส่งจากพิษณุโลกวันที่ 14 ไปนครนายก วันนี้วันที่ 19 ธ.ค.65 ของยังไม่ถึงมือผู้รับเลยครับ สถานะสินค้าถึงนครนายกตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.65 ลูกค้าเปิดเครื่องรอรับสายตลอด
ไหนๆล่ะขอร้องเรียนหน่อยนะครับ เลข 5910569214435372 ฝนตกโทรมาบอกส่งพรุ่งนี้ พอเข้าใจ นี้พยายามโทรมา 3 รอบ รับสายทันกดวาง พอโทรกลับรับแล้วตัดสาย ในที่เช็คแจ้งว่าส่งไม่สำเร็จ ทริคแบบนี้ไม่โอเคมาก โทรบอกฝนตกมาไม่ได้ไม่ว่าซักคำ นี้โทรมาแล้วพยายามให้รู้ว่าโทรแต่ไม่รับจะได้ลงไว้ว่า ลงไม่สำเร็จ มันใช่เหรอครับ
จัดส่งช้ามาก
ขออนุญาตสอบถามครับ ขึ้นแบบนี้หมายความว่ายังไงหรอครับ?
จนวันนี้ 31ตค. รอแล้วรออีก อะไรที่รีบใช้งาน คงล่าช้าไปหมด พอกันที
สั่งของพร้อมกัน จัดส่งวันเดียวกัน แต่ของชิ้นนึงมาถึงแล้ว ของอีกชิ้นยังไม่มาถึง ขึ้นว่าถึงศูนย์คัดแยกสินค้าตั้งแต่ 16:10 18 ต.ค แล้ววันนี้ยังไม่มีอัพเดทอะไรเลยแล้วจะได้รับของวันไหนครับ ของที่สั่งก็มีราคาชิ้นใหญ่
บางทีก้อตอแหลไปนะ "ไม่สะดวกรับพัสดุ" ผีสักตัวยังไม่เห็นโทรมาเลย ไม่มาส่งเองฝนตกอะไรก้อว่าไป โทษคนรับเฉย (ไม่รู้หน่วยนี้รึป่าว เห็น DHL เหมือนกัน ฝากเรื่องหน่อยละกัน)
เห็นมีปัญหาเรื่องการส่งของ งั้นก็ขอตามสินค้าหน่อยแล้วกันนะครับยังไม่ได้รับเหมือนกัน หมายเลขสินค้าแจ้งใน inbox แล้วนะครับ หวังว่าคงไม่ต้องถึงขั้นแจ้งความนะครับ
ของบอกจะส่ง บ่าย3 ทุ่มครึ่งไม่มา โทรถามเบอร์คอล ไม่ยอมบอกตามมาได้ 02-0290999

DHL eCommerce Thailand บริการจัดส่งพัสดุภายในประเทศครอบคลุมครบ 77 จังหวัด ด้วยมาตรฐานระดับสากล

Photos from DHL eCommerce Thailand พัสดุด่วนภายในประเทศ's post 21/08/2023

แนะนำสาขาเปิดใหม่อัพเดท ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ✨
ส่งพัสดุราคาเริ่มต้น 17 บาทเท่านั้น #ส่งพัสดุทั่วไทย
อยู่ใกล้บริเวณสาขาไหน มาส่งกันเยอะๆนะคะ
สาขา นาเหรง
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/199PN9eCnWn9xMDW7
📞 ติดต่อสาขาโทร : 095 030 9992
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ใกล้แยกนาเหรง
---------
สาขา รังสิต
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/M3jvueqC8UHeTHrSA
📞 ติดต่อสาขาโทร : 087 151 4898
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลปทุมเวช
---------
สาขา อุทัย เบบี้
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/az2ouAoEs4mNMac56
📞 ติดต่อสาขาโทร : 081 855 2061
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ฝั่งเดียวกับที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี
---------
DHL Service Point Lite จุดบริการรับ-ส่งพัสดุทั่วไทย
✅ บริการจัดส่งทั่วไทย
✅ คิดค่าบริการตามขนาด ไม่คิดน้ำหนักเริ่มต้น 17 บาท
✅ ส่งพัสดุหนักได้จุใจ 30 Kg.
✅ มีบริการเก็บเงินปลายทาง
✅ บริการประกันพัสดุ
✅ บริการรับพัสดุ Drop off
---------
#ส่งพัสดุ
#ส่งไว

Photos from DHL eCommerce Thailand พัสดุด่วนภายในประเทศ's post 18/08/2023

แนะนำสาขาเปิดใหม่อัพเดท ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ✨
ส่งพัสดุราคาเริ่มต้น 17 บาทเท่านั้น #ส่งพัสดุทั่วไทย
อยู่ใกล้บริเวณสาขาไหน มาส่งกันเยอะๆนะคะ

สาขา จอมทอง 44
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/G18BELqY9uYSjbcX9
📞 ติดต่อสาขาโทร : 085 344 7470
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ใกล้ปากซอยกำนันแม้น10
---------
สาขา ฟ้าฮ่าม
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/Fc3m5CWb28YbtdqE6
📞 ติดต่อสาขาโทร : 081 619 9370
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ใกล้แยกฟ้าฮ่าม ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
---------
สาขา ถนนวัฒนกิจ (สิชล)
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/eqAk7o5aiGWRq9Lm9
📞 ติดต่อสาขาโทร : 089 875 3811
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ห่างจากแยกสิชลประมาณ 850 เมตร
---------
DHL Service Point Lite จุดบริการรับ-ส่งพัสดุทั่วไทย
✅ บริการจัดส่งทั่วไทย
✅ คิดค่าบริการตามขนาด ไม่คิดน้ำหนักเริ่มต้น 17 บาท
✅ ส่งพัสดุหนักได้จุใจ 30 Kg.
✅ มีบริการเก็บเงินปลายทาง
✅ บริการประกันพัสดุ
✅ บริการรับพัสดุ Drop off
---------
#ส่งพัสดุ
#ส่งไว

12/08/2023

Happy Mother Day สุขสันต์วันแม่ค่ะ
ขออวยพรให้คุณแม่ทุกท่านมีความสุข
และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป💝👩‍👧‍👦

-----
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ และใช้บริการ DHL เสมอมา 🙏
-----
สอบถามข้อมูลการใช้บริการ
LINE Official :
Inbox เข้ามาทางเพจได้เลยค่ะ
Call Center โทร : 02 029 0999
(เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:00 - 20:00 น.)
-----

08/08/2023

🙏 สวัสดีค่าาาา คุณลูกค้า DHL ทุกท่าน
เนื่องด้วยวันนี้เป็นวัน "World Cat Day" 😽 เลยอยากจะเชิญชวนคุณลูกค้า
และเหล่าทาสแมวทุกท่าน มาอวดรูปเจ้าเหมียวสุดน่ารัก 💗
หรือจะเป็นท่าโพสสุดฮา ไหนๆใครมีรูปอะไร มาแชร์กันเลยย
-----
อย่าลืมมาส่งพัสดุกับ DHL กันเยอะๆนะคะ
✅ ส่งพัสดุทั่วไทย เริ่มต้น 17 บาท
ตรวจสอบจุดบริการ DHL ServicePoint ได้ที่ bit.ly/3u0Yth6
✅ คิดราคาตามขนาดพัสดุไม่คิดน้ำหนัก ส่งของหนักได้จุใจ
✅ บริการเข้ารับพัสดุถึงบ้านเพียงเรียกรถผ่าน DHL eCommerce
Application เพียง คลิก >> http://onelink.to/dhlecom
✅ มีบริการเก็บเงินปลายทาง และสามารถซื้อประกันพัสดุได้ด้วยนะคะ
-----
สอบถามข้อมูลการใช้บริการ
LINE Official :
Inbox เข้ามาทางเพจได้เลยค่ะ
Call Center โทร : 02 029 0999
(เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:00 - 20:00 น.)
-----

08/08/2023

ประกาศวันหยุด📢
#วันแม่แห่งชาติ
🚫 DHL หยุดให้บริการวันที่ 12 สิงหาคม 2566
(รับพัสดุวันสุดท้าย 11 สิงหาคม 2566) และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ค่ะ
-----
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการ DHL eCommerce
สอบถามข้อมูลการใช้บริการ
📱 LINE Official :
💬 Inbox เข้ามาทางเพจได้เลยค่ะ
📞 Call Center โทร : 02 029 0999
(เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:00 - 20:00 น.)
-----

Photos from DHL eCommerce Thailand พัสดุด่วนภายในประเทศ's post 07/08/2023

แนะนำสาขาเปิดใหม่อัพเดท ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ✨
ส่งพัสดุราคาเริ่มต้น 17 บาทเท่านั้น #ส่งพัสดุทั่วไทย
อยู่ใกล้บริเวณสาขาไหน มาส่งกันเยอะๆนะคะ

สาขา ตลาด JP
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/m22S7NLw92WuK9wa8
📞 ติดต่อสาขาโทร : 061 169 0058
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ระหว่างบิ๊กซีกับสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตาก
---------
สาขา ควนเงิน
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/xhp27yhRviZ4jPYXA
📞 ติดต่อสาขาโทร : 088 383 8406
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ห่างจากวัดควนเงินประมาณ 600 เมตร
---------
สาขา นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/ySf8xTyKwdAiJkRt5
📞 ติดต่อสาขาโทร : 081 863 4215
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3
---------
DHL Service Point Lite จุดบริการรับ-ส่งพัสดุทั่วไทย
✅ บริการจัดส่งทั่วไทย
✅ คิดค่าบริการตามขนาด ไม่คิดน้ำหนักเริ่มต้น 17 บาท
✅ ส่งพัสดุหนักได้จุใจ 30 Kg.
✅ มีบริการเก็บเงินปลายทาง
✅ บริการประกันพัสดุ
✅ บริการรับพัสดุ Drop off
---------
#ส่งพัสดุ
#ส่งไว

05/08/2023

สิงหาคมเดือนนี้โปร 8.8 ก็มา วันแม่ก็ใกล้แล้ว
ปีนี้มีของขวัญอะไรให้คุณแม่กันบ้างคะ 💝
ช้อปฟิน 8.8 🥰 แล้วมาส่งของขวัญวันแม่กับ DHL กันได้น้าา
ราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียง 17 บาทเท่านั้น ❗
✨ ถูก คุ้มขนาดนี้ ไม่ส่งไม่ได้แล้ว
✅ ส่งพัสดุทั่วไทย เริ่มต้น 17 บาท
ตรวจสอบจุดบริการ DHL ServicePoint ได้ที่ bit.ly/3u0Yth6
✅ คิดราคาตามขนาดพัสดุไม่คิดน้ำหนัก ส่งของหนักได้จุใจ
✅ บริการเข้ารับพัสดุถึงบ้านเพียงเรียกรถผ่าน DHL eCommerce
Application เพียง คลิก >> http://onelink.to/dhlecom
✅ มีบริการเก็บเงินปลายทาง และสามารถซื้อประกันพัสดุได้ด้วยนะคะ
-----
สอบถามข้อมูลการใช้บริการ
LINE Official :
Inbox เข้ามาทางเพจได้เลยค่ะ
Call Center โทร : 02 029 0999
(เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:00 - 20:00 น.)
-----

01/08/2023

📢 ต่อยอดธุรกิจ หารายได้เสริม เพิ่มกำไร
เปิด DHL ควบคู่กับธุรกิจของคุณได้แล้ววันนี้
รับสมัครตัวแทนจุดรับ-ส่งพัสดุรูปแบบใหม่ DHL Service Point Lite
✨ผลตอบแทนสูงสุดถึง 15%
📍 ไม่มีค่าแรกเข้าและยังฟรีชุดเปิดร้านมูลค่า 1500 บาท ❗
หากสนใจต้องการเป็นตัวแทนรับส่งพัสดุภายในประเทศ
หรือกำลังมองหาธุรกิจที่ทำรายได้เพิ่ม เปิด DHL Service Point Lite
ควบคู่กับธุรกิจของคุณอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ค่ะ
สามารถลงทะเบียนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เงื่อนไขสิทธิประโยนช์มากมายคลิก 👉 : https://bit.ly/3ELwh5v
🆓 ไม่มีค่าแรกเข้า
🆕 ค่าขนส่งถูกสุดๆ เริ่มต้นเพียง 17 บาท
✅ ส่วนแบ่งค่าจัดส่งพัสดุ
✅ ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียม COD
✅ ส่วนแบ่งค่าประกันพัสดุเพิ่มเติม
✅ ส่วนแบ่งค่าจัดส่งพัสดุ Drop off
-----
สอบถามข้อมูลการใช้บริการ
LINE Official :
Inbox เข้ามาทางเพจได้เลยค่ะ
Call Center โทร : 02 029 0999
(เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:00 - 20:00 น.)
-----

Photos from DHL eCommerce Thailand พัสดุด่วนภายในประเทศ's post 31/07/2023

แนะนำสาขาเปิดใหม่อัพเดท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ✨
ส่งพัสดุราคาเริ่มต้น 17 บาทเท่านั้น #ส่งพัสดุทั่วไทย
อยู่ใกล้บริเวณสาขาไหน มาส่งกันเยอะๆนะคะ

สาขา หนองเกตุใหญ่
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/fF7sz6VW8ZJaBt7CA
📞 ติดต่อสาขาโทร : 091 883 0607
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟพัทยาและบางละมุง
---------
สาขา บ้านเกาะ
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/HCXbUadHoPVFrvR86
📞 ติดต่อสาขาโทร : 094 669 7895
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ระหว่างบ้านเกาะซอย 13 และบ้านเกาะซอย 15
---------
สาขา อู่ทิวา แม่กลอง
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/fpg4UWdWZJcEog5w5
📞 ติดต่อสาขาโทร : 099 627 8389
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง
---------
DHL Service Point Lite จุดบริการรับ-ส่งพัสดุทั่วไทย
✅ บริการจัดส่งทั่วไทย
✅ คิดค่าบริการตามขนาด ไม่คิดน้ำหนักเริ่มต้น 17 บาท
✅ ส่งพัสดุหนักได้จุใจ 30 Kg.
✅ มีบริการเก็บเงินปลายทาง
✅ บริการประกันพัสดุ
✅ บริการรับพัสดุ Drop off
---------
#ส่งพัสดุ
#ส่งไว

27/07/2023

💗 มาช้อปไอเท็มแต่งลุค Barbie Style กันดีกว่าค่าา 🩰👠🎀💄💋
💗 มีชุดสวยๆ ไอเท็มสุดเก๋ ซื้อแล้วเลือกส่งผ่าน DHL eCommerce กันนะคะ

เราส่งพัสดุทั่วไทยมีบริการให้เลือกใช้ 2 แบบ
🗨 Standard (PDO) เริ่มต้นเพียง 25 บาท
🗨 Economy (ECO) เริ่มต้นเพียง 17 บาทเท่านั้น ❗

บริการจัดส่งพัสดุภายในประเทศครอบคลุมครบ 77 จังหวัด
ด้วยมาตรฐานระดับสากล ✨
-----
🏩 ตรวจสอบจุดบริการ DHL ServicePoint ได้ที่ bit.ly/3u0Yth6
🏩 Application เพียง คลิก >> http://onelink.to/dhlecom
-----
สอบถามข้อมูลการใช้บริการ
LINE Official :
Inbox เข้ามาทางเพจได้เลยค่ะ
Call Center โทร : 02 029 0999
(เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:00 - 20:00 น.)
-----

Photos from DHL eCommerce Thailand พัสดุด่วนภายในประเทศ's post 24/07/2023

แนะนำสาขาเปิดใหม่อัพเดท ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ✨
ส่งพัสดุราคาเริ่มต้น 17 บาทเท่านั้น #ส่งพัสดุทั่วไทย
อยู่ใกล้บริเวณสาขาไหน มาส่งกันเยอะๆนะคะ
สาขา สำนักท้อน
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/5GEanpehv4k7CWhg6
📞 ติดต่อสาขาโทร : 092 289 9392
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ฝั่งเดียวกับตลาดสำนักทอน
---------
สาขา ปากคาด
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/uNMyZPUcBYnA5A139
📞 ติดต่อสาขาโทร : 065 916 9896
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดเทศบาลอำภอปากคาด
---------
สาขา C&J Delivery Services
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/5GEanpehv4k7CWhg6
📞 ติดต่อสาขาโทร : 081 881 7519
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ที่นาริตะทาวเวอร์ ชั้น 7
---------
DHL Service Point Lite จุดบริการรับ-ส่งพัสดุทั่วไทย
✅ บริการจัดส่งทั่วไทย
✅ คิดค่าบริการตามขนาด ไม่คิดน้ำหนักเริ่มต้น 17 บาท
✅ ส่งพัสดุหนักได้จุใจ 30 Kg.
✅ มีบริการเก็บเงินปลายทาง
✅ บริการประกันพัสดุ
✅ บริการรับพัสดุ Drop off
---------
#ส่งพัสดุ
#ส่งไว

24/07/2023

ประกาศวันหยุด📢
#วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
🚫 DHL หยุดให้บริการวันที่ 28 กรกฎาคม 2566
(รับพัสดุวันสุดท้าย 27 กรกฎาคม 2566) และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ค่ะ

#วันอาฬหบูชา
🚫 DHL หยุดให้บริการวันที่ 1 สิงหาคม 2566
(รับพัสดุวันสุดท้าย 31 กรกฎาคม 256ุ6) และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ค่ะ
-----
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการ DHL eCommerce
สอบถามข้อมูลการใช้บริการ
📱 LINE Official :
💬 Inbox เข้ามาทางเพจได้เลยค่ะ
📞 Call Center โทร : 02 029 0999
(เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:00 - 20:00 น.)
-----

18/07/2023

-📢 ต่อยอดธุรกิจ หารายได้เสริม เพิ่มกำไร
เปิด DHL ควบคู่กับธุรกิจของคุณได้แล้ววันนี้
รับสมัครตัวแทนจุดรับ-ส่งพัสดุรูปแบบใหม่ DHL Service Point Lite
✨ผลตอบแทนสูงสุดถึง 15%
📍 ไม่มีค่าแรกเข้าและยังฟรีชุดเปิดร้านมูลค่า 1500 บาท ❗
หากสนใจต้องการเป็นตัวแทนรับส่งพัสดุภายในประเทศ
หรือกำลังมองหาธุรกิจที่ทำรายได้เพิ่ม เปิด DHL Service Point Lite
ควบคู่กับธุรกิจของคุณอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ค่ะ
สามารถลงทะเบียนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เงื่อนไขสิทธิประโยนช์มากมายคลิก 👉 : https://bit.ly/3ELwh5v
🆓 ไม่มีค่าแรกเข้า
🆕 ค่าขนส่งถูกสุดๆ เริ่มต้นเพียง 17 บาท
✅ ส่วนแบ่งค่าจัดส่งพัสดุ
✅ ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียม COD
✅ ส่วนแบ่งค่าประกันพัสดุเพิ่มเติม
✅ ส่วนแบ่งค่าจัดส่งพัสดุ Drop off
-----
สอบถามข้อมูลการใช้บริการ
LINE Official :
Inbox เข้ามาทางเพจได้เลยค่ะ
Call Center โทร : 02 029 0999
(เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:00 - 20:00 น.)
-----

Photos from DHL eCommerce Thailand พัสดุด่วนภายในประเทศ's post 17/07/2023

แนะนำสาขาเปิดใหม่อัพเดท ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ✨
ส่งพัสดุราคาเริ่มต้น 17 บาทเท่านั้น #ส่งพัสดุทั่วไทย
อยู่ใกล้บริเวณสาขาไหน มาส่งกันเยอะๆนะคะ
---------
สาขา บางพลี-ตำหรุ
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/NQP3E2paJsAJHskR7
📞 ติดต่อสาขาโทร : 096 852 8087
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามศูนญการค้า Sino Park
---------
สาขา หัวตะพาน
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/o6ZLhHsQCzw6RCky9
📞 ติดต่อสาขาโทร : 082 954 2474
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ฝั่งเดียวกับวัดปัญจสมณาราม
---------
สาขา เมกาโฮม อรัญประเทศ
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/wPVkoEt2q4hf4Z5a6
📞 ติดต่อสาขาโทร : 085 432 3233
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ใกล้กับเมกาโฮมอรัญประเทศ
---------
สาขา NU Plaza
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/AQFNs2FGwBC2eN8r7
📞 ติดต่อสาขาโทร : 087 429 7428
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ในโครงการ NU Plaza
---------
สาขา เทสโก้โลตัส พระราม1
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/zDeN7MhtR4NQN4MD9
📞 ติดต่อสาขาโทร : 081 644 2291
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ในเทสโก้โลตัส พระราม1 ชั้น3
---------
สาขา ต้นฝน แพ็คเกจจิ้ง
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/atsFt5oFmACXrwAx
📞 ติดต่อสาขาโทร : 086 981 7676
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่บริเวณตลาดผาสุก ข้างกับร้านทองวลี
---------
DHL Service Point Lite จุดบริการรับ-ส่งพัสดุทั่วไทย
✅ บริการจัดส่งทั่วไทย
✅ คิดค่าบริการตามขนาด ไม่คิดน้ำหนักเริ่มต้น 17 บาท
✅ ส่งพัสดุหนักได้จุใจ 30 Kg.
✅ มีบริการเก็บเงินปลายทาง
✅ บริการประกันพัสดุ
✅ บริการรับพัสดุ Drop off
---------
#ส่งพัสดุ
#ส่งไว

Photos from DHL eCommerce Thailand พัสดุด่วนภายในประเทศ's post 10/07/2023

แนะนำสาขาเปิดใหม่อัพเดท ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ✨
ส่งพัสดุราคาเริ่มต้น 17 บาทเท่านั้น #ส่งพัสดุทั่วไทย
อยู่ใกล้บริเวณสาขาไหน มาส่งกันเยอะๆนะคะ
---------
สาขา โรงเรียนชุบศร
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/rnPJitH5WWK2Vssx9
📞 ติดต่อสาขาโทร : 096 884 1038
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนชุบศร
---------
สาขา ซอยประดิพันธ์ 21
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/zrMLBt9x7GV5EWaS7
📞 ติดต่อสาขาโทร : 096 978 7393
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ห่างจากปากซอยประดิพัทธ์ 21 ประมาณ 100 เมตร
---------
สาขา ดอนดู่
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/Vz9irkKK8PrZt4S89
📞 ติดต่อสาขาโทร : 061 691 5165
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ห่างจากร้านถูกดี มีมาตรฐานประมาณ 200 เมตร
---------
DHL Service Point Lite จุดบริการรับ-ส่งพัสดุทั่วไทย
✅ บริการจัดส่งทั่วไทย
✅ คิดค่าบริการตามขนาด ไม่คิดน้ำหนักเริ่มต้น 17 บาท
✅ ส่งพัสดุหนักได้จุใจ 30 Kg.
✅ มีบริการเก็บเงินปลายทาง
✅ บริการประกันพัสดุ
✅ บริการรับพัสดุ Drop off
---------
#ส่งพัสดุ
#ส่งไว

07/07/2023

✨7.7 มาแล้วจ้าาา ลูกค้าช้อปกระจาย ยอดขายพุ่ง เฮง เฮง 🥳
💕เลือกส่งพัสดุกับ DHL เรามีบริการสุดปังสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

✅ คิดราคาตามขนาดพัสดุ
✅ บริการ เก็บเงินปลายทาง COD
✅ ประกันพัสดุ
✅ บริการเข้ารับพัสดุถึงบ้านเพียงเรียกรถผ่าน Application
-----
DHL eCommerce ส่งพัสดุทั่วไทยมีบริการให้เลือกใช้ 2 แบบ
▪ Standard (PDO) เริ่มต้นเพียง 25 บาท
▪ Economy (ECO) เริ่มต้นเพียง 17 บาทเท่านั้น ❗
บริการจัดส่งพัสดุภายในประเทศครอบคลุมครบ 77 จังหวัด
ด้วยมาตรฐานระดับสากล 🏆👍
-----
📍 ตรวจสอบจุดบริการ DHL ServicePoint ได้ที่ bit.ly/3u0Yth6
📍 Application เพียง คลิก >> http://onelink.to/dhlecom
-----
สอบถามข้อมูลการใช้บริการ
LINE Official :
Inbox เข้ามาทางเพจได้เลยค่ะ
Call Center โทร : 02 029 0999
(เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:00 - 20:00 น.)
-----


04/07/2023

📢 ต่อยอดธุรกิจ หารายได้เสริม เพิ่มกำไร
เปิด DHL ควบคู่กับธุรกิจของคุณได้แล้ววันนี้
รับสมัครตัวแทนจุดรับ-ส่งพัสดุรูปแบบใหม่ DHL Service Point Lite

✨ผลตอบแทนสูงสุดถึง 15%

📍 ไม่มีค่าแรกเข้าและยังฟรีชุดเปิดร้านมูลค่า 1500 บาท ❗
หากสนใจต้องการเป็นตัวแทนรับส่งพัสดุภายในประเทศ
หรือกำลังมองหาธุรกิจที่ทำรายได้เพิ่ม เปิด DHL Service Point Lite
ควบคู่กับธุรกิจของคุณอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ค่ะ
สามารถลงทะเบียนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เงื่อนไขสิทธิประโยนช์มากมายคลิก 👉 : https://bit.ly/3ELwh5v

🆓 ไม่มีค่าแรกเข้า
🆕 ค่าขนส่งถูกสุดๆ เริ่มต้นเพียง 17 บาท
✅ ส่วนแบ่งค่าจัดส่งพัสดุ
✅ ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียม COD
✅ ส่วนแบ่งค่าประกันพัสดุเพิ่มเติม
✅ ส่วนแบ่งค่าจัดส่งพัสดุ Drop off
-----
สอบถามข้อมูลการใช้บริการ
LINE Official :
Inbox เข้ามาทางเพจได้เลยค่ะ
Call Center โทร : 02 029 0999
(เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:00 - 20:00 น.)
-----

Photos from DHL eCommerce Thailand พัสดุด่วนภายในประเทศ's post 03/07/2023

แนะนำสาขาเปิดใหม่อัพเดท ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ✨
ส่งพัสดุราคาเริ่มต้น 17 บาทเท่านั้น #ส่งพัสดุทั่วไทย
อยู่ใกล้บริเวณสาขาไหน มาส่งกันเยอะๆนะคะ
---------
สาขา ริเวอร์ทาวน์ กาญจนบุรี
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/Yha4PJs1an4mQWRj6
📞 ติดต่อสาขาโทร : 097 461 4296
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านพฤกษากาญจน์ ริเวอร์ ทาวน์
---------
สาขา เนินพระ
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/EhtoMVQ38AkygKfU9
📞 ติดต่อสาขาโทร : 098 431 2274
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ฝั่งเดียวกับสำนักงานเทศบาลตำบลเนินพระ
---------
สาขา ซิตี้ พาร์ค
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/kRNRcpfUivRitvhE6
📞 ติดต่อสาขาโทร : 093 581 2897
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ใกล้กับสระว่ายน้ำซิตี้ พาร์ค
---------
DHL Service Point Lite จุดบริการรับ-ส่งพัสดุทั่วไทย
✅ บริการจัดส่งทั่วไทย
✅ คิดค่าบริการตามขนาด ไม่คิดน้ำหนักเริ่มต้น 17 บาท
✅ ส่งพัสดุหนักได้จุใจ 30 Kg.
✅ มีบริการเก็บเงินปลายทาง
✅ บริการประกันพัสดุ
✅ บริการรับพัสดุ Drop off
---------
#ส่งพัสดุ
#ส่งไว

Photos from DHL eCommerce Thailand พัสดุด่วนภายในประเทศ's post 26/06/2023

แนะนำสาขาเปิดใหม่อัพเดท ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ✨
ส่งพัสดุราคาเริ่มต้น 17 บาทเท่านั้น #ส่งพัสดุทั่วไทย
อยู่ใกล้บริเวณสาขาไหน มาส่งกันเยอะๆนะคะ
---------
สาขา ศรีอุทัย
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/KKGJHkVZaAhkzw5Q7
📞 ติดต่อสาขาโทร : 062 956 6089
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ตั้งอยู่บนถนนศรีอุทัย ห่างจากวงเวียนหอนาฬิกาประมาณ 700 เมตร
---------
สาขา Pete the cat
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/YpXwzSkUJHKBasTM7
📞 ติดต่อสาขาโทร : 095 985 5299
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามซอยประชาสำราญ 3
---------
สาขา ลำโพ 45
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/EVz7qMXVYoW3QXjw7
📞 ติดต่อสาขาโทร : 083 495 7154
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับซอยลำโพ 45
---------
DHL Service Point Lite จุดบริการรับ-ส่งพัสดุทั่วไทย
✅ บริการจัดส่งทั่วไทย
✅ คิดค่าบริการตามขนาด ไม่คิดน้ำหนักเริ่มต้น 17 บาท
✅ ส่งพัสดุหนักได้จุใจ 30 Kg.
✅ มีบริการเก็บเงินปลายทาง
✅ บริการประกันพัสดุ
✅ บริการรับพัสดุ Drop off
---------
#ส่งพัสดุ
#ส่งไว

22/06/2023

📢 ต่อยอดธุรกิจ หารายได้เสริม เพิ่มกำไร ✨
เปิด DHL ควบคู่กับธุรกิจของคุณได้แล้ววันนี้
รับสมัครตัวแทนจุดรับ-ส่งพัสดุรูปแบบใหม่ DHL Service Point Lite
มีเงินลงทุนเพียง 1,000 บาทก็เปิดได้
ผลตอบแทนสูงสุดถึง 15%

📍 ไม่มีค่าแรกเข้าและยังฟรีชุดเปิดร้านมูลค่า 1500 บาท ❗
หากสนใจต้องการเป็นตัวแทนรับส่งพัสดุภายในประเทศ
หรือกำลังมองหาธุรกิจที่ทำรายได้เพิ่ม เปิด DHL Service Point Lite
ควบคู่กับธุรกิจของคุณอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ค่ะ
สามารถลงทะเบียนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เงื่อนไขสิทธิประโยนช์มากมายคลิก 👉 : https://bit.ly/3ELwh5v

🆓 ไม่มีค่าแรกเข้า
🆕 ค่าขนส่งถูกสุดๆ เริ่มต้นเพียง 17 บาท
✅ ส่วนแบ่งค่าจัดส่งพัสดุ
✅ ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียม COD
✅ ส่วนแบ่งค่าประกันพัสดุเพิ่มเติม
✅ ส่วนแบ่งค่าจัดส่งพัสดุ Drop off
-----
สอบถามข้อมูลการใช้บริการ
LINE Official :
Inbox เข้ามาทางเพจได้เลยค่ะ
Call Center โทร : 02 029 0999
(เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:00 - 20:00 น.)
-----

Photos from DHL eCommerce Thailand พัสดุด่วนภายในประเทศ's post 19/06/2023

แนะนำสาขาเปิดใหม่อัพเดท ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ✨
ส่งพัสดุราคาเริ่มต้น 17 บาทเท่านั้น #ส่งพัสดุทั่วไทย
อยู่ใกล้บริเวณสาขาไหน มาส่งกันเยอะๆนะคะ
---------
สาขา ตลาดสดจำเริญยนต์
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/DqBia3CATpK4b6CYA
📞 ติดต่อสาขาโทร : 097 978 7178
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ในตลาดสดจำเริญยนต์
---------
สาขา นิคมลาดกระบัง
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/m1oKmCzjJG93Fbe19
📞 ติดต่อสาขาโทร : 062 396 3555
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ใกล้กับซอยฉลองกรุง 37
---------
สาขา ตั้ลแต้งโฟน
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/5Vam5b7yeEbAusEs7
📞 ติดต่อสาขาโทร : 098 785 2594
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ฝั่งเดียวกับกศน.ตำบลแม่ทะลบ
---------
DHL Service Point Lite จุดบริการรับ-ส่งพัสดุทั่วไทย
✅ บริการจัดส่งทั่วไทย
✅ คิดค่าบริการตามขนาด ไม่คิดน้ำหนักเริ่มต้น 17 บาท
✅ ส่งพัสดุหนักได้จุใจ 30 Kg.
✅ มีบริการเก็บเงินปลายทาง
✅ บริการประกันพัสดุ
✅ บริการรับพัสดุ Drop off
---------
#ส่งพัสดุ
#ส่งไว

Photos from DHL eCommerce Thailand พัสดุด่วนภายในประเทศ's post 12/06/2023

แนะนำสาขาเปิดใหม่อัพเดท ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ✨
ส่งพัสดุราคาเริ่มต้น 17 บาทเท่านั้น #ส่งพัสดุทั่วไทย
อยู่ใกล้บริเวณสาขาไหน มาส่งกันเยอะๆนะคะ
---------
สาขา ทางเกวียน
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/x5XvQ3M6hSZbMNrD6
📞 ติดต่อสาขาโทร : 081 525 2378
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่บนถนนเทศบาล 2 เยื้องคลีนิคเด็ก นพ.สมบูรณ์
---------
สาขา ปากช่องเขาแคน
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/r7PFW82uTsymDP429
📞 ติดต่อสาขาโทร : 081 695 9749
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามสวนสาธารณะเขาแคน ติดกับปั๊มน้ำมันปตท.
---------
สาขา หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/sTK3R6gAhn7rgrNZ9
📞 ติดต่อสาขาโทร : 096 229 9289
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่บนถนนเมน ระหว่างเซเว่น กับโลตัส
---------
DHL Service Point Lite จุดบริการรับ-ส่งพัสดุทั่วไทย
✅ บริการจัดส่งทั่วไทย
✅ คิดค่าบริการตามขนาด ไม่คิดน้ำหนักเริ่มต้น 17 บาท
✅ ส่งพัสดุหนักได้จุใจ 30 Kg.
✅ มีบริการเก็บเงินปลายทาง
✅ บริการประกันพัสดุ
✅ บริการรับพัสดุ Drop off
---------
#ส่งพัสดุ
#ส่งไว

Photos from DHL eCommerce Thailand พัสดุด่วนภายในประเทศ's post 06/06/2023

แนะนำสาขาเปิดใหม่อัพเดท ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ✨
ส่งพัสดุราคาเริ่มต้น 17 บาทเท่านั้น #ส่งพัสดุทั่วไทย
อยู่ใกล้บริเวณสาขาไหน มาส่งกันเยอะๆนะคะ
---------
สาขา อุ๊ย ส่งพัสดุสาขา1
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/H5hkvtgx1upKFKin8
📞 ติดต่อสาขาโทร : 062 757 8800
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ตั้งอยู่ในซอยแพรกษา 11 ฝั่งเดียวกับปัีฒน้ำมัน ปตท.
---------
สาขา ลาดปลาเค้า 34
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/MW99prEF1EzMZ2gH7
📞 ติดต่อสาขาโทร : 086 564 3199
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ ห่างจากปากซอยลาดปลาเค้า 34 ประมาณ 170 เมตร
---------
สาขา ชมภู สารภี
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/6b4Bs6Efiq1zfgs79
📞 ติดต่อสาขาโทร : 081 724 7849
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ใกล้กับศน. ตำบลชมภู
---------

DHL Service Point Lite จุดบริการรับ-ส่งพัสดุทั่วไทย
✅ บริการจัดส่งทั่วไทย
✅ คิดค่าบริการตามขนาด ไม่คิดน้ำหนักเริ่มต้น 17 บาท
✅ ส่งพัสดุหนักได้จุใจ 30 Kg.
✅ มีบริการเก็บเงินปลายทาง
✅ บริการประกันพัสดุ
✅ บริการรับพัสดุ Drop off
---------
#ส่งพัสดุ
#ส่งไว

02/06/2023

📢 ต่อยอดธุรกิจ หารายได้เสริม เพิ่มกำไร ✨
เปิด DHL ควบคู่กับธุรกิจของคุณได้แล้ววันนี้
รับสมัครตัวแทนจุดรับ-ส่งพัสดุรูปแบบใหม่ DHL Service Point Lite
มีเงินลงทุนเพียง 1,000 บาทก็เปิดได้
ผลตอบแทนสูงสุดถึง 15%
📍 ไม่มีค่าแรกเข้าและยังฟรีชุดเปิดร้านมูลค่า 1500 บาท ❗
หากสนใจต้องการเป็นตัวแทนรับส่งพัสดุภายในประเทศ
หรือกำลังมองหาธุรกิจที่ทำรายได้เพิ่ม เปิด DHL Service Point Lite
ควบคู่กับธุรกิจของคุณอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ค่ะ
สามารถลงทะเบียนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เงื่อนไขสิทธิประโยนช์มากมายคลิก 👉 : https://bit.ly/3ELwh5v
🆓 ไม่มีค่าแรกเข้า
🆕 ค่าขนส่งถูกสุดๆ เริ่มต้นเพียง 17 บาท
✅ ส่วนแบ่งค่าจัดส่งพัสดุ
✅ ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียม COD
✅ ส่วนแบ่งค่าประกันพัสดุเพิ่มเติม
✅ ส่วนแบ่งค่าจัดส่งพัสดุ Drop off
-----
สอบถามข้อมูลการใช้บริการ
LINE Official :
Inbox เข้ามาทางเพจได้เลยค่ะ
Call Center โทร : 02 029 0999
(เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:00 - 20:00 น.)
-----

Photos from DHL eCommerce Thailand พัสดุด่วนภายในประเทศ's post 31/05/2023

แนะนำสาขาเปิดใหม่อัพเดท ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ✨
ส่งพัสดุราคาเริ่มต้น 17 บาทเท่านั้น #ส่งพัสดุทั่วไทย
อยู่ใกล้บริเวณสาขาไหน มาส่งกันเยอะๆนะคะ
---------
สาขา ตลาดบางบ่อ
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/W8NpGeiUoQg9vzru5
📞 ติดต่อสาขาโทร : 081 906 9379
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ใกล้กับทางเข้าสถานีตำรวจภูธรบางบ่อ
---------
สาขา ซอยร้อยล้าน
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/FQD2KB88Y68phsPB8
📞 ติดต่อสาขาโทร : 082 514 8942
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ต้นซอยร้อยล้าน
---------
สาขา แม็คโคร อ่อนนุช
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/xEw6mwJsvSbyk4Js8
📞 ติดต่อสาขาโทร : 082 962 4007
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ข้างๆ แม็คโคร- ฟูดเซอร์วิสอ่อนนุช
---------
สาขา เขมมารัตน์
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/tjpVxs4JJ8Jd1WPz5
📞 ติดต่อสาขาโทร : 080 649 7551
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสวี
---------
สาขา ไชยปราการ (กล่องผลไม้)
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/aMP3RmArTr1d3xP78
📞 ติดต่อสาขาโทร : 092 360 3993
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ ริมถนน ฝั่งเดียวกับโรงเรียนบ้านห้วยไผ่
---------
DHL Service Point Lite จุดบริการรับ-ส่งพัสดุทั่วไทย
✅ บริการจัดส่งทั่วไทย
✅ คิดค่าบริการตามขนาด ไม่คิดน้ำหนักเริ่มต้น 17 บาท
✅ ส่งพัสดุหนักได้จุใจ 30 Kg.
✅ มีบริการเก็บเงินปลายทาง
✅ บริการประกันพัสดุ
✅ บริการรับพัสดุ Drop off
---------
#ส่งพัสดุ
#ส่งไว

30/05/2023

ประกาศ📢 #วันหยุด 3 มิถุนายน 2566
DHL หยุดให้บริการวันที่ 3 มิถุนายน 2566 (รับพัสดุวันสุดท้าย 2 มิถุนายน 2566)
และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ค่ะ

-----
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการ DHL eCommerce
สอบถามข้อมูลการใช้บริการ
📱 LINE Official :
💬 Inbox เข้ามาทางเพจได้เลยค่ะ
📞 Call Center โทร : 02 029 0999
(เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:00 - 20:00 น.)
-----

Photos from DHL eCommerce Thailand พัสดุด่วนภายในประเทศ's post 24/05/2023

แนะนำสาขาเปิดใหม่อัพเดท ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ✨
ส่งพัสดุราคาเริ่มต้น 17 บาทเท่านั้น #ส่งพัสดุทั่วไทย
อยู่ใกล้บริเวณสาขาไหน มาส่งกันเยอะๆนะคะ
---------
สาขา บางบัวทอง 01
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/ogmuSyNW3RH146sw7
📞 ติดต่อสาขาโทร : 081 583 8960
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมันบางจากสาขากาญจนาภิเษก กม.51
---------
สาขา SWJ ศรีราชา
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/qgUAwBe7gWkeH5nK6
📞 ติดต่อสาขาโทร : 098 141 5963
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ริมถนนใกล้ปากซอยศรีราชา-หนองค้อ ซอย 25
---------
สาขา บ้านสวน
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/hVCgUBtgeyJGsFcZ7
📞 ติดต่อสาขาโทร : 062 824 2659
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองไทยประกันชีวิตสาขาชลบุรี
---------
สาขา วชิรธรรมสาธิต 14
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/B4Wgk6SU4qUf3aUe7
📞 ติดต่อสาขาโทร : 090 998 4242
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ใกล้กับทรู ดิจิทัล พาร์ค
---------
สาขา บางปะหัน
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/KRQaX7sxHXRHwGS38
📞 ติดต่อสาขาโทร : 087 340 4981
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ริมถนนทข้างกับอู่บางปะหันเซอร์วิส
---------
DHL Service Point Lite จุดบริการรับ-ส่งพัสดุทั่วไทย
✅ บริการจัดส่งทั่วไทย
✅ คิดค่าบริการตามขนาด ไม่คิดน้ำหนักเริ่มต้น 17 บาท
✅ ส่งพัสดุหนักได้จุใจ 30 Kg.
✅ มีบริการเก็บเงินปลายทาง
✅ บริการประกันพัสดุ
✅ บริการรับพัสดุ Drop off
---------
#ส่งพัสดุ
#ส่งไว

28/04/2023

ประกาศ📢 #วันหยุดวันแรงงาน 1 พฤษภาคม 2566
DHL หยุดให้บริการวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
(รับพัสดุวันสุดท้าย 29 เมษายน 2566) และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ค่ะ

#วันหยุดวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
DHL หยุดให้บริการวันที่ 4 พฤษภาคม 2566
(รับพัสดุวันสุดท้าย 3 พฤษภาคม 256ุ6) และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ค่ะ
-----
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการ DHL eCommerce
สอบถามข้อมูลการใช้บริการ
📱 LINE Official :
💬 Inbox เข้ามาทางเพจได้เลยค่ะ
📞 Call Center โทร : 02 029 0999
(เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:00 - 20:00 น.)
-----

Photos from DHL eCommerce Thailand พัสดุด่วนภายในประเทศ's post 25/04/2023

แนะนำสาขาเปิดใหม่อัพเดท ณ วันที่ 24 เมษายน 2566 ✨
ส่งพัสดุราคาเริ่มต้น 17 บาทเท่านั้น #ส่งพัสดุทั่วไทย
อยู่ใกล้บริเวณสาขาไหน มาส่งกันเยอะๆนะคะ
---------
สาขา Atsine
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/ZQKe2MgndYhpGw2a9
📞 ติดต่อสาขาโทร : 090 669 2182
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่หัวมุมปากซอยชุมชนสุขสำราญ
---------
สาขา สุขสวัสดิ์ 84
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/htbwLWVKBc77CrQY9
📞 ติดต่อสาขาโทร : 094 414 2824
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ห่างจากปากซอยสุขสวัสดิ์ 84 ประมาณ 300 เมตร
---------
สาขา กันตา สมาร์ทฟาร์ม
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/R1yJRLrVnq8BVpLA9
📞 ติดต่อสาขาโทร : 097 287 9444
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ห่างจากถนนใหญ่ 80 เมตร
---------
สาขา โบ๊เบ๊ อุดร
📍 แผนที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/AWyNzrusWkhjqBho9
📞 ติดต่อสาขาโทร : 084 519 4014
จุดสังเกตุ : ตั้งอยู่ในตลาดโบ๊เบ๊อุดร
---------

DHL Service Point Lite จุดบริการรับ-ส่งพัสดุทั่วไทย
✅ บริการจัดส่งทั่วไทย
✅ คิดค่าบริการตามขนาด ไม่คิดน้ำหนักเริ่มต้น 17 บาท
✅ ส่งพัสดุหนักได้จุใจ 30 Kg.
✅ มีบริการเก็บเงินปลายทาง
✅ บริการประกันพัสดุ
✅ บริการรับพัสดุ Drop off
---------
#ส่งพัสดุ
#ส่งไว

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการขนส่ง ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

DHL eCommerce Thailand พัสดุภายในประเทศ มาตรฐานระดับสากล

DHL eCommerce Solutionsได้เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2559 ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนภายในประเทศ รวมถึงบริการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

“เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้าของเราใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น”

ธุรกิจเรา

DHL eCommerce มีตัวเลือกด้านการบริการที่หลากหลาย ซึ่งสามารถตรวจสอบและควบคุมได้ อีกทั้งยังเน้นการให้บริการที่สะดวกสบายและมีคุณภาพสำหรับทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซระดับสากล โดยมุ่งหวังที่จะมอบประสบการณ์การซื้อสินค้าออนไลน์ที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

💛DHL รับ-ส่งด่วนทั่วไทย ไปกับ DHL รับส่วนลดง่ายๆ ดาวน์โหลดเลย💛  #โปรโมชั่นลด 10% เพียงพิมพ์โค้ด “DHLWOW” ส่งของได้ง่ายกว...
ส่งพัสดุกับ DHL ผ่าน  Application " DHLeCommerce "บริการเรียกรถเข้ารับพัสดุถึงหน้าบ้าน ทำยังไงมาดูกันเลยย 😍1. ดาวโหลด Ap...
ส่งของสดทั่วไทย ไปกับ DHL 🦐🐟🦀🐙🍎🍏🥦🥑#โปรโมชั่นลด 10%  เมื่อส่งผ่าน DHL Mobile App !!เพียงพิมพ์โค้ด “DHLCODE”.✅ฟรี! เข้ารับ...
7 ทริคแพคสินค้า ไม่พัง ปังชัวร์ by DHL eCommerce
Fresh Product No.9
สาขา DHL Service Point (เต็มรูปแบบ)
ส่งพัสดุยุคนี้ต้อง " #ถูก #เร็ว #ดี " เริ่มต้น 25 บาท
คิดจะส่งของ เลือกดีเอชแอล
12.12 Special Price
Amongus
พัสดุด่วนทั่วไทย วางใจ DHL
Bulky Parcel

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


93/1 Witthayu Road, GPF Witthayu Towers, Tower B, 2nd Floor, Lumphini, Pathum Wan
Bangkok
10110

บรรทุกและขนส่ง อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
HTUN MYAT  "Thai=Myanmar"CarGo HTUN MYAT "Thai=Myanmar"CarGo
Bangkok, DBGထိုင္းျမန္မာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

ထိုင္း ျမန္မာ ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္စည္ပ?

Eastwind Logistics Co Ltd Eastwind Logistics Co Ltd
Suites #307/308, 20th Floor, UBC II Building, 591 Sukhumvit Road
Bangkok, 10110

Eastwind is an International Logistics Provider committed to meeting our client's logistics needs.

Xpresso Xpresso
3/394 ถ. วัชรพล แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10220

เลือกดีชีวิตสบาย ให้ Xpresso เข้ารับสินค้า ถึงหน้าบ้านคุณ

GA Express GA Express
Korean Town (Sukhumvit Plaza) Sukhumvit Road, Khlong Toei
Bangkok, 10110

Parcel Delivery Service from Thailand <-> Korea บริการจัดส่งของจากไทยไปเกาหลีเเละเกาหลีมาไทย

RTT Express RTT Express
2/4 หมู่10 ถ. เทพารักษ์ กม. 15 ต. บางปลา อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ
Bangkok, 10540

ส่งด่วนทั่วไทย

Sodsod express Sodsod express
Bangkok, 12120

บริการรับจ้างจัดส่ง ผักสด ผลไม้ อาห?

Aura Move Express Aura Move Express
27/28 สวีทการ์เด้นวิลล์2 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
Bangkok, 10510

บริการขนส่งสินค้าจาก ไทย - มาเลเซีย ?

Armani burberry coach diesel gentle mk tissot zwilling ของแท้ outlet Armani burberry coach diesel gentle mk tissot zwilling ของแท้ outlet
Bangkok

สินค้าพรีออเดอร์ นำเข้าจาก

PTN Freight ขนส่งญี่ปุ่น ไทย รับประมูล สั่งซื้อสินค้า ราคาถูกสุด PTN Freight ขนส่งญี่ปุ่น ไทย รับประมูล สั่งซื้อสินค้า ราคาถูกสุด
Bangkok, 10900

บริการนำเข้าสินค้า/ประมูลสินค้า/ซื?

Rising Shipping Rising Shipping
66/9 ซอยอัศวพิเชษฐ์ 21 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม
Bangkok, 10170

รับสั่งซื้อสินค้าจากเว็บออนไลน์ในญี่ปุ่น บริการขนส่งจากญี่ปุ่น-ไทย สามารถส่งตรงได้ถึงหน้าบ้าน

Hnin Bangkok Supplier and Logistics Hnin Bangkok Supplier and Logistics
Bangkok
Bangkok, 10510

ပစၥည္းမွန္ ေစ်းမွန္ ၀န္ေဆာင္မွဳမွာ ?

Freight Master - Thailand Air Freight Forwarder & Shipping Freight Master - Thailand Air Freight Forwarder & Shipping
Praram 3
Bangkok, 10120

IATA Airfreight Forwarder with over 38 years of experience.