ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ P

ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ P

ความคิดเห็น

วันนี้มาทานแล้วครับ ..ไม่ผิดหวังเลย ผัดไท - ยำหมู อร่อยมากครับรสชาดกลมกล่อม...โอกาศหน้าจะชวนเพื่อนๆมาอุดหนุนแน่นอนคร ับ

ผู้ดำเนินโครงการ : มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (AP CD Foundation)
ประธานมูลนิธิ : ดร.เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อฝึกภาคปฏิบัติให้คนพิการทำงานบริการในร้านอาหารทุกขั้นตอนให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาชีพและปรับทัศนคติพฤติกรรมเพื่อให้เข้าสู่สังคมได้ ก่อนที่จะส่งไปทำงาน ใน บริษัทเอกชนด้านธุรกิจร้านอาหารหรือโรงแรม ซึ่งทุกองค์กรต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ต้องจ้างงานคนพิการร้อยละ 1 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
เพื่อให้โอกาสคนพิการไทยมีงานทำและมีรายได้หรือสามารถดำรงชีพได้ด้วยตัวเองในสังคม โครงการนี้เป็นการสนองแนวทางของ UN และนโยบายของรัฐบาลไทยเพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีงาน ทำ เลี้ยงตัวเองได้ เป็นการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังในสังคม การได้ทำงานจะสร้างความภูมิใจให้คนพิการ
เพื่อบริการขายอาหารโดยฝึกคนพิการทำงานบริการต่างๆ ในร้านอาหาร อา ทิ การเตรียมส่วนผสมของอาหาร การปรุงอาหาร การเสริฟอาหาร งานต้อนรับ การดูแลและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า งานแคชเชีย ร์ ล้างจานชาม ทำความสะอาดร้าน ฯลฯ
เป็นร้านอาหารแห่งแรกที่ดำเนินการโดยคนพิการ ร้านออกแบบด้ วย Universal Design ที่ทันสมัยและอำนวยความสะดวกการเข้าถึงร้านของคนทั้งมวล
"ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ" อยู่ในพื้นที่ของ AP CD Training Building ริมถนนพระราม 6 ในบริเวณบ้านราชวิถี ร้านใช้เป็นที่ฝึกงานแต่มีการขายจริง
ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิก าร โทรศัพท์หมายเลข 02-117-1733

เปิดเหมือนปกติ

03/05/2022

ทางร้านปิดให้บริการในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565
เนื่องในวันฉัตรมงคล 1 ว ัน ค่ะ

10/04/2022

ทางร้านปิดให้บริการตั้งเเต่วันที่ 11-15 เมษายน 2565 (เนื่องในเทศกาลสงกรานต์) กลับมาเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 นะคะ

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Pl us Kitchen by CP's post 07/04/2022

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดโครงการ 60+Plus Kitch en by CP หรือครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ ณ อาคาร AP CD Training Center มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา รี (APCD Foundation) บ้านราชวิถี ถนนพระราม 6
นายเ ตช บุนนาค ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้กราบบังคมทูลเกล้าถวายรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 60+ Plus Kitch en by CP ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ด้วยงบประม าณ 10.2 ล้านบาท โดยได้เริ่มดำเนินโครงการเมื่อเดือนมีนาคม 2563 และก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2564 ในการน ี้ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้นาย สุภกิต เจียรวนน ท์ ประธานกรรมการบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโครงการนี้ให้มูลนิธิใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการในธุรกิจร้านอาหารและบริการ และทูลเกล้าฯ ถวายเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิ ธิ APCD ด้วย จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงชักสายสูตรเปิดแพรคลุมป้ายโครงการ 60+ Pl us Kitchen by CP และทอดพระเนตรกิจกรรมภายในโครงการ รวมทั้งทรงสาธิตการทำส้มตำโดยบริษัท C PF Restaurant and Food Chain จำกัด และการทำช็อกโกแลตโดยโครงก าร 60+ Plus Chocolate by MarkRin และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มาเข้าเฝ้ าฯ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ
โครงการ 60+ Plus Kitchen by CP มีวัตถุประสงค์ที่จะฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้คนพิการสามารถทำงานบริการในร้านอาหารทุกขั้นตอนในสถานการณ์จริงขายจร ิง ฝึกให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาชีพและพฤติกรรม เพื่อให้คนพิการมีความคุ้นเคยกับชุมชน มีความมั่นใจในการอยู่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยปราศจากอุปสรรค ก่อนที่คนพิการที่ผ่านการฝึกอบรมจะไปทำงานกับภาคเอกชนในธุรกิจร้านอาหารหรือโรงแรม เพื่อให้มีรายได้ที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัว สามารถดำรงชีพด้วยตนเองในสังคมอย่างมีศักดิ์ศ รี โครงการนี้ ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สนองแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา รี ที่ทรงส่งเสริมการสร้างอาชีพให้คนพิการตลอดมา อีกทั้งยังสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ขององค์การสหประชาติ
โครงการน ี้ ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ซึ่งได้มอบหมายให้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาห าร จำกัด (มหาชน) ออกแบบก่อสร้างขยายพื้นที่ทำครัวและร้านอาหารในอาคารฝึกอบรมของศูนย์ APCD การจัดซื้ออุปกรณ์ทำครัวและวัสดุเครื่องใช้ในร้าน อาห าร ปรับปรุงตบแต่งสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมตามหลักการอารยะสถาปัตย์ (universal design) เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการและผู้สูงวัยสามารถเคลื่อนไหวในพื้นที่โครงการได้โดยปราศจากอุปสรรค ด้านอาหารจะปรุงสุกจากครัวร้อนโดยใช้เครื่องปรุงและวัตถุดิบตามรูปแบบรสชาติของซีพี ปัจจุบันมีคนพิการด้านการเคลื่อนไ หว ด้านออทิสติก และพิการด้านสติปัญญา ทำงานอยู่ และในเดือนพฤษภาคม ศกนี้ มูลนิธ ิฯ จะเริ่มใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมผู้พิการได้ปฏิบัติงานจริงในโครงการฝึกทักษะอาชีพคนพิการ ประจำปี 2565
มูลนิธิฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านไปอุดหนุนโครงการ 60+ Plus Kitchen by CP หรือ ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิก าร เพื่อให้การสนับสนุนคนพิการมีงานทำและมีรายได้ โดยร้านตั้งอยู่ที่อาคารฝึกอบรม APCD บ้านราชวิถี ริมถนนพระราม 6 เขตราชเท วี กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 - 16.30 น. โทรศัพ ท์ 02 1171733 มีที่จอดรถให้ลูกค้า

On 4 April 20 22, Her Royal Highness Princess Maha Chak ri Sirindhorn presided over APCD 60+ Pl us Kitchen by CP Opening Ceremony.

Dr. T ej Bunnag, President of the Foundation of Asia-Pacif ic Development Center on Disability (APCD Foundati on) under the patronage of Her Roy al Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn l ed APCD Foundation committees, APCD Executive Boa rd members, High-level officials and Mr. Supak it Chearavanont, Chairman of Charoen Pokphand Gro up Company Limited and CP Group Co.L td. management team to welcome Her Roy al Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.
Mr. Supak it Chearavanont, Chairman of the Board of Charo en Pokphand Group Company Limited, along wi th the management team, consisting of Mr. Wiboon Kusakul, Advisor of Charoen Pokpha nd Group Company Limited, Mr. Prasit Boonduangprase rt Chief Executive Officer Charoen Pokphand Foo ds Public Company Limited and Mr. Suntho rn Jasukorn, Senior Executive Vice President, Fi ve Star Business and the CPF restaura nt welcomed Her Royal Highness Princess Ma ha Chakri Sirindhorn Sirindhorn.
The AP CD 60+ Plus Kitchen by CP proje ct is to provide vocational on-the job-traini ng for persons with disabilities in hospitali ty businesses for people with disabilities. Th is is one of the important Disability-Inclusi ve Business (DIB) projects and missions of t he Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disabili ty under the patronage of Her Roy al Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn at Ba an Ratchavithi, Rama 6 Road, Ratchathewi Distri ct, Bangkok.

15/02/2022

พรุ่งนี้วันมาฆบูชา ครัวซีพีหยุด 1 วันค่ะ

ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ | อร่อยเลิศกับคุณหรีด | 10 ม .ค. 65 10/01/2022

ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ | อร่อยเลิศกับคุณหรีด | 10 ม .ค. 65

ขอบคุณคุณหรีดและรายการอร่อยเลิศกับคุณหรีดที่มาเยี่ยมชมร้านเราค่ะ 😊

https://youtu.be/XipyHNieX70

ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ | อร่อยเลิศกับคุณหรีด | 10 ม .ค. 65

06/01/2022

บรรยากาศการแจกข้าวกล่องและขนม ที่ถนนราชดำเนินค่ะ

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Pl us Kitchen by CP's post 06/01/2022

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 เว ลา 11.45 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา รี (มูลนิธิ APCD) โดยนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการ AP CD นำอาหารปรุงสุก จำนวน 100 กล่องและขนมปังจาก 60 พลัสเบเกอร์ร ี่ ด้วยเงินบริจาคของ “ดร. เตช คุณเพ็ญศรี ดร.ยาใจ บุนนา ค” และ “คุณจริย์วัฒน์-คุณกรองแก้ว สันตะบุตร” มอบให้กับผู้ด้อยโอกาสบริเวณถนนราชดำเนินเพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัย COVID-19

03/12/2021

📌📌 แจ้งร้านปิดให้บริการในวันที่ 6 ธ.ค. 64 แ ละ วันที่ 10 ธ.ค. 64 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ แ ละ วันรัฐธรรมนูญ ค่ะ 📌📌

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Pl us Kitchen by CP's post 25/11/2021

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิก าร มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) โดยผู้อำนวยการบริห าร นายพิรุณ ลายสมิต นำอาหารปรุงสุก จำนวน 200 กล่องรวมถึงขนมปังยามาซา กิ 200 ชิ้น ด้วยเงินบริจาคของ Mrs. Soklang S ae Tae, Ms. Clara Leung, Ms. Kar en Leung มอบให้กับกลุ่มเปราะบาง บริเวณชุมชนโค้งรถไฟยมราช เขตราชเทวี โดยนางสาวนราทิพ ย์ ผินประดับ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯฝ่ายเทศกิจ ร่วมรับมอบ เพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยโรคระบาด COVID-19
#เราสู้ไปด้วยก ัน #โควิด19

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Pl us Kitchen by CP's post 22/11/2021

เซ็ตสเต็กหมูคุโรบุตะ ซอสพริกไทดำ เสริฟพร้อมผักย่าง French Fried และซุปฟักท อง รสชาติอร่อยจริงๆค่ะ #เรียนเชิญค่ะ

ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP updat ed their phone number. 22/11/2021

ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP updat ed their phone number.

ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP updat ed their phone number.

22/11/2021

ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ พนักงานทุกคนฉีดวัคซีน COVID-19 ทุกคนแล้วนะคะ
We a re 100% vaccinated.

22/11/2021

ร้านเปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 สามารถสั่งได้ทั้งหน้าร้านและ Foodpan da นะคะ โทร. 02-117-1733 ค่ะ

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Pl us Kitchen by CP's post 19/11/2021

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิก าร มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) โดยผู้อำนวยการบริห าร นายพิรุณ ลายสมิต นำอาหารปรุงสุก จำนวน 200 กล่องรวมถึงขนมปังยามาซา กิ ด้วยเงินบริจาคของ Mrs. Soklang Sae Tae, Ms. Clara Leung, Ms. Karen Leung มอบให้กับชาวชุมชนโรง เจ มักกะสัน เขตราชเทวี เพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยระบาด COVID-19
#เราสู้ไปด้วยกัน #โควิด19

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Pl us Kitchen by CP's post 17/11/2021

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิก าร มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) โดยผู้อำนวยการบริห าร นายพิรุณ ลายสมิต นำอาหารปรุงสุก จำนวน 100 กล่องด้วยเงินบริจาคข อง Mrs. Soklang Sae Tae, Ms. Cla ra Leung, Ms. Karen Leung มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื ่อ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อสู้โรคระบาด COVID-19
#สู้ไปด้วยกัน #โควิด19

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Pl us Kitchen by CP's post 12/11/2021

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิก าร มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) โดยผู้อำนวยการบริห าร นายพิรุณ ลายสมิต นำอาหารปรุงสุก จำนวน 100 กล่องด้วยเงินบริจาคข อง คุณวลีรัตน์ เพชราวรรณ คุณวลัยวรรณ เพชราวรรณ คุณวลัยรัตน์ หลายสรรพสิริและคุณซกเง ็ก แซ่แต้ เพื่อมอบให้กับคนเร่ร่อน กลุ่มเปราะบางบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้า เขตพระนคร

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Pl us Kitchen by CP's post 10/11/2021

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิก าร มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) โดยผู้อำนวยการบริห าร นายพิรุณ ลายสมิต นำอาหารปรุงสุก จำนวน 100 กล่องด้วยเงินบริจาคข อง Mrs. Soklang Sae Tae, Ms. Cla ra Leung, Ms. Karen Leung มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช
#โควิด 19 #สู้ไปด้วยกัน ✌️✌️

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Pl us Kitchen by CP's post 05/11/2021

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิก าร มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) โดยผู้อำนวยการบริห าร นายพิรุณ ลายสมิต นำอาหารปรุงสุก จำนวน 150 กล่องด้วยเงินบริจาคข อง Mrs. Soklang Sae Tae, Ms. Cla ra Leung, Ms. Karen Leung มอบให้กับคนเร่ร่อน ผู้ด้อยโอกาสบริเวณใต้สะพานปิ่นเกล ้า เขตพระนคร

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Pl us Kitchen by CP's post 05/11/2021

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 17.30 น. ทีมผู้บริหารสำนักงานเขตราชเทวีและเจ้าหน้าที่โดยรองผู้อำนวยการเขตรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำร วจ เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจเยี่ยมครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ เพื่อรณรงค์โครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว เพื่อความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Amazing Thailand Safety and Heal th Administration-SHA) # ครัวซีพีผ่านฉลุย

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Pl us Kitchen by CP's post 04/11/2021

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิก าร มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) โดยผู้อำนวยการบริห าร นายพิรุณ ลายสมิต นำอาหารปรุงสุก จำนวน 100 กล่องด้วยเงินบริจาคข อง “ม.ล. รังสิยา เทวกุล” มอบให้กับคนเร่ร่อน ผู้ด้อยโอกาสบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้า เขตพระน คร เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่ดวงวิญญาณคุณแม่รัตนา กุสุมา ณ อยุธยา

20/10/2021

ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 ทางร้าน ปิดให้บริก าร 2 วัน ครับ

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Pl us Kitchen by CP's post 15/10/2021

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิก าร มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) โดยนายพิร ุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร นำอาหารปรุงสุก จำนวน 100 กล่องและขนมปังจ าก 60 พลัสเบเกอร์รี่ ด้วยเงินบริจาคของศิษย์เก่านิติศาสตร์จุฬา รุ่น 18 มอบให้ผู้ด้อยโอกาสและคนเร่ร่ อน บริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้า เพื่อเป็นกำลังใจต่อสู้กับโควิด-19
#สู้ไปด้วยกัน #โควิด19 #เราต้องรอด ✌✌

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Pl us Kitchen by CP's post 13/10/2021

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิก าร มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) โดยนายพิร ุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร นำอาหารปรุงสุก จำนวน 100 กล่องและขนมปังจ าก 60 พลัสเบเกอร์รี่ ด้วยเงินบริจาคของศิษย์เก่านิติศาสตร์จุฬา รุ่น 18 มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์สถานีกลางบางซื ่อ เพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัย COVID-19 โดยมีแพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังเป็นผู้รับมอบ#กำลังใจสู้ภัยโควิด# เราต้องร อด

12/10/2021

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 ทางร้าน ปิดให้บริก าร 1 วัน ครับ

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Pl us Kitchen by CP's post 06/10/2021

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิก าร มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) นำอาหารปรุงส ุก จำนวน 140 กล่องและขนมปังจาก 60 พลัสเบเกอร์รี่ โดยเงินบริจาคข อง “ม.ล. สุจิรา งอนรถ” มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ์เพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัย COVID- 19

05/10/2021

ทุกวันจันทร์ เรามี “ข้าวมันไก่” น้ำจิ้มอร้อย อร่อยไว้บริการ เรียนเชิญนะ คะ

05/10/2021

คุณลูกค้าคะ คุณลูกค้าขา ทุกวันจันทร์มีเมนู ข้าวมันไก่ รสแซ่บ จัดไว้บริการคุณลูกค้านะ คะ เรียนเชิญค่า

01/10/2021

คุณลูกค้าคะ คุณลูกค้าขา วันนี้วันศุกร์อีกล้าวววว เรียนเชิญที่ “ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ” นะ คะ วันนี้มีบะหมี่หมูตุ๋น แสนอร่อยยย เจ้าค่ะ

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Pl us Kitchen by CP's post 30/09/2021

วันพฤหัสที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิก าร มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) โดยนายพิร ุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร นำอาหารปรุงสุก จำนวน 100 กล่องและขนมปังจ าก 60 พลัสเบเกอร์รี่ โดยเงินบริจาคของศิษย์เก่านิติศาสตร์จุฬา รุ่น 18 มอบให้กับชุมชนคนไร้เสี ยง เพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัย COVID-19
#เราสู้ไปด้วยกัน #โควิด19 #เราต้องรอด ✌️ ✌️

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Pl us Kitchen by CP's post 28/09/2021

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิก าร มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) โดยนายพิร ุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร นำอาหารปรุงสุก จำนวน 100 กล่องและขนมปังจ าก 60 พลัสเบเกอร์รี่ โดยเงินบริจาคของศิษย์เก่านิติศาสตร์จุฬา รุ่น 18 มอบให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิก ขุ ชลประทาน เพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัย COVID-19
#เราต้องรอด #เราสู้ไปด้วยกัน #โควิด19เราต้องรอด

23/09/2021

ประกาศค่ะ 🎤🎤
ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ ฯ ขอปิดร้าน 1 ว ัน คือ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
เปิดทำการตามปก ติ วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ค่ะ
..........
................

10/09/2021

ดื่มกาแฟยามบ่าย ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น.. ใครสักคนว่าไว้ แล้วเราก็เห็นด้วย 😄.. Ic ed Americano coffee สักแก้ว เพื่อความสดชื่นยามบ่ายค่ะ ❤️

10/09/2021

วันศุกร์แล้วจ้าาาา แจกความสดใส ด้วยเมนูพิเศษทุกวันศุกร์จากครัวของเราค่ะ ..
บะหมี่หมูตุ๋น สูตรเด ็ด น้ำซุบหอมๆ เข้มข้น อร่อยล้ำ.. 😋

09/09/2021

ข้าวผัดกุ้ง♡ Fried rice with Shrimps ♡ッ
.. ...
#เที่ยงแล้วกินอะไรดี #𝖠𝖯𝖢𝖣60𝖯𝗅𝗎𝗌𝖪𝗂𝗍𝖼𝗁𝖾𝗇

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Pl us Kitchen by CP's post 07/09/2021

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิก าร มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) นำอาหารจำน วน 100 กล่องจากเงินบริจาคของคุณซกลั้ง แซ่แต้ มอบให้กับชุมชนจรัสเมือง เขตปทุมวัน สำหรับผู้ป่วยและเพื่อเป็นกำลังใจสู้ภ ัย COVID-19
#โควิด19 #เราสู้ไปด้วยกัน #เราต้องรอด ✌️✌️

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok
10400

ร้านอาหาร อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
The Londoner Brew Pub The Londoner Brew Pub
1178 Phatthanakan Road
Bangkok, 10250

Established in 1997, the Londoner Brew Pub is Bangkok’s oldest micro-brewery located on Phattanakan Road. We offer a casual setting with high quality food & superb house brewed beer accompanied by great service in a relaxed atmosphere.

Sherry's Brunch Sherry's Brunch
999 Any Soi
Bangkok, 10110

Visiting the tastiest restaurants in Bangkok and beyond!

Cafe Martini Cafe Martini
Bangkok

Sparkle Your Imagination cafemartini.blogspot.com Contact: AMY

Eat Me Restaurant Eat Me Restaurant
1/6 Soi Phiphat 2, Convent Road, Silom
Bangkok, 10500

OPEN EVERYDAY

ZEN CUCINA ZEN CUCINA
@ Central World 3rd Floor Atrium Zone
Bangkok

Zen Cucina - The Contemporary Japanese Cuisine where Imagination meets Originality.

Famous Amos Cookies Famous Amos Cookies
ห้างสยามพารากอน ชั้น G โทร. 08373741
Bangkok, 10200

* FAMOUS AMOS COOKIES *Freshly [email protected] stores ALL DAY100% USA imported ingredientsSiam Paragon Flr G www.famousamos-cookies.com

ตักสุรา ประชาชื่น ตักสุรา ประชาชื่น
70 ถนน เทศบาลนิมิตรเหนือ
Bangkok, 10900

Taksura

Thefabbcafe Thefabbcafe
259/313 SOI PREEDI PANOMYONG 15 SUKHUMVIT 71 RD., WATTANA
Bangkok, 10110

OPEN HOUR: TUESDAY-SUNDAY: 9AM-8PM CLOSED: MONDAY MORE INFO: 📥 DM: inbox ☎️ 063 5836145 ☎️ 02 3921301-2 IG: thefabbcafe Line: @thefabb Website: https://www.fabbaoc.com/

Conrad Bangkok Conrad Bangkok
All Seasons Place 87/3 Wireless Road, Pathumwan
Bangkok, 10330

Welcome to the official page of Conrad Bangkok, where modern luxury meets with the signature style of gracious, intuitive service.

Candle Catering & Delivery Candle Catering & Delivery
Bangkok, 10260

We offer homemade food with freshest ingredients. - Full catering service, outside and at our location. - Food delivery, meal box, snack box, gourmet gift basket www.cookerie-girl.blogspot.com [email protected] Founded 2006

Baan Peeraka (บ้านปีระกา) Baan Peeraka (บ้านปีระกา)
ร่มเกล้า
Bangkok, 10510

ร้านอาหารที่เล็กมาก ดูแลกันเองตั้งแต่หลังครัวยันหน้าประตูร้าน

The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
61 Wireless Road (Witthayu), Lumpini, Pathumwan, Bangkok
Bangkok, 10330

Iconic luxury Bangkok hotel. Perfectly located steps from Phloen Chit BTS Skytrain on Sukhumvit Road in central Bangkok. Modern Thai style yet steeped in history, elegant and sophisticated service sets The Athenee Hotel apart.