KCS VISA Service

รับจดทะเบียนสมรสไทยกับต่างชาติและรับปรึกษาด้านวีซ่า

Photos from KCS VISA Service's post 18/08/2023

KCS VISA SERVICE รับปรึกษาด้านการขอวีซ่าไปต่างประเทศ(สำหรับคนไทย) รับยื่นวีซ่าไปต่างประเทศทุกประเทศทั่วโลก*ราคาเริ่มที่ 5,000-.บาท(แนะนำการเตรียมตัวการเข้าสถานทูต,เตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ,เตรียมการตอบสัมภาษณ์ ฯ)
รับแปลเอกสารด่วน 36 ภาษา มีตราประทับรับรองคำแปลจากนักแปลอาชีพ *ราคาเริ่มที่ 300-.บาท (บริการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตฯ)
***รับปรึกษาด้านการขอวีซ่า1ปี อยู่ประเทศไทยของชาวต่างชาติ***
บริการด้านวีซ่า
-วีซ่าท่องเที่ยว-วีซ่านักเรียน
-วีซ่าทำงาน-วีซ่าเยี่ยมญาติ
-วีซ่าติดตาม
-วีซ่าคู่หมั้น-วีซ่าแต่งงาน
-จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ด่วน
-รับจองตั๋วเครื่องบิน,รับจองโรงแรม
-จำหน่ายประกันการเดินทาง
-บริการกรอกฟอร์มออนไลน์และจองคิวสถานทูตฯ
-บริการขยายวีซ่าไทย(สำหรับชาวต่างชาติ)
ฯลฯ(และทางบริษัทฯยังมีการให้บริการอีกมากมายตามแต่ลูกค้าจะร้องขอ)
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทฯการันตีวีซ่าหรือต้องการให้บริษัทฯดูแลทุกขั้นตอนของการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯจะคิดค่าบริการตามความยากง่ายของแต่ละประเทศที่จะยื่นขอวีซ่า และหรือ ตามความพร้อมของตัวลูกค้าเอง (ราคาเริ่มที่ 15,000-.บาท-50,000-.บาท)
ติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ 0909531680 คุณต้อม
E-mail:[email protected] Line ID:0909531680
ตัวอย่างลูกค้าบางส่วนของ KCS VISA Service

Photos from KCS VISA Service's post 11/08/2023

KCS VISA SERVICE บริการด้านการจดทะเบียนสมรส ระหว่างชาวไทยกับชาวต่างชาติ..
ติดต่อสอบถามค่าบริการและเอกสารได้ที่คุณต้อม 0909531680

07/07/2023

KCS VISA SERVICE by คุณต้อม 0909531680 Email.:[email protected]
ยินดีให้คำแนะนำสำหรับลูกค้าที่ต้องการขอวีซ่านร.+ทำงาน(เรียนภาษา)ออสเตรเลีย พร้อมกัน.. ถูกต้องตามกฏหมายออสเตรเลีย..เรามีบริการครบ ทั้งวีซ่า,โรงเรียน(ที่เรียนภาษา) ที่พัก,ตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณต้อม 0909531680

03/07/2023

KCS VISA SERVICE by ต้อม 0909531680 Email.:[email protected]
วันนี้ขอแนะนำขั้นตอนการเตรียมเอกสารจดทะเบียนสมรสชาวไทยกับชาวไต้หวัน (เนื่องจากลูกค้าถามมาเยอะและมีลูกค้าติดต่อมาใช้บริการเยอะครับ)
ทุกขั้นตอนเรายินดีให้บริการครับ...
**รายละเอียดขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส ระหว่างชาวไต้หวัน-ไทย
แก้ไขล่าสุด
1. การขอหนังสือรับรองสถานภาพโสดของชาวไต้หวัน (ต้องยื่นด้วยตัวเอง)
1.1 กรอกใบคำร้อง
1.2 หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา และสำเนาหน้าวีซ่า (VISA) ที่เข้ามาประเทศไทย 1 ชุด
1.3 สำมะโนครัวไต้หวันภาษาจีนฉบับเต็ม ที่คัดจากทะเบียนราษฎร์ ต้องมีบันทึกในช่องหมายเหตุให้ครบถ้วน (กำหนดอายุไม่เกิน 3 เดือน) ตัวจริง 2 ชุด หนึ่งชุดใช้สำหรับยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพโสด อีกหนึ่งชุดใช้สำหรับยื่นรับรองเอกสารแต่งงาน
1.4 สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรสไทย (ต้องระบุ วัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าชื่อในทะเบียนบ้านไต้หวันได้)
1.5 คู่สมรสฝ่ายไต้หวันเมื่อได้รับใบรับรองสถานภาพโสดต้องแปลเป็นภาษาไทย และผ่านกระทรวงการต่างประเทศไทยรับรอง หลังจากนั้นจึงสามารถนำไปจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการอำเภอ
1.6 คู่สมรสฝ่ายไทยต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพโสด จากที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตที่ตัวเองมีภูมิลำเนาอยู่ และแปลเป็นภาษาอังกฤษ ให้ยื่นรับรองผ่านกระทรวงการต่างประเทศไทยพร้อมกับหนังสือรับรองสถานภาพโสดคู่สมรสไต้หวัน
2. การนัดสัมภาษณ์และรับรองเอกสาร ยื่นเอกสารที่ช่องหมายเลข 9
พร้อมกรอกใบคำร้องขอรับรองเอกสาร 1 ชุด, แบบฟอร์มการสัมภาษณ์แต่งงาน และใบคำร้องขอวีซ่า (กรอกฟอร์มคำร้องขอวีซ่าในเว็บไซต์ https://visawebapp.boca.gov.tw จากนั้นสั่งพิมพ์คำร้องที่กรอกสมบูรณ์) พร้อมรูปถ่ายสี 2 นิ้ว 3 ใบ และเตรียมเอกสารที่จะต้องรับรอง ดังต่อไปนี้
2.1 หนังสือรับรองสถานภาพโสดของฝ่ายไทย (จากข้อ 1.6)
2.2 ใบสำคัญการสมรสไทย (คร. 3)
2.3 ทะเบียนสมรสไทย (คร. 2)
2.4 ทะเบียนบ้านไทยทั้งเล่ม (หากมีข้อมูลอยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันไม่ถึง 1 ปี จะต้องขอย้อนหลังไปให้ได้ครบ 1 ปี)
2.5 ใบสำคัญการหย่า (คร.7) และทะเบียนการหย่า (คร.6) (ในกรณีที่เคยหย่า)
2.6 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่เคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
2.7 หนังสือรับรองความประพฤติ (กำหนดอายุไม่เกิน 6 เดือน) แนะนำให้ไปยื่นขอหลังจากทราบผลสัมภาษณ์ว่าผ่านแล้ว
2.8 ใบรับรองแพทย์(กำหนดอายุไม่เกิน 3 เดือน) ต้องใช้แบบฟอร์มที่ทางสำนักงานฯ กำหนดและโรงพยาบาลตามรายชื่อด้านล่างเท่านั้น แนะนำให้ไปตรวจสุขภาพหลังจากทราบผลสัมภาษณ์ว่าผ่านแล้ว
1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 3.โรงพยาบาลราชวิถี 5.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2. โรงพยาบาลศิริราช 4.โรงพยาบาลรามาธิบดี 6.โรงพยาบาลลำปาง เอกสาร 2.1-2.8 ข้างต้น หากเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และผ่านกระทรวงการต่างประเทศไทย รับรองทั้งคำแปลและต้นฉบับ พร้อมแนบสำเนา 1 ชุด
 กรณีที่คู่สมรสฝ่ายไทยไม่ต้องการพำนักในไต้หวัน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าหนังสือรับรองความประพฤติ และใบรับรองแพทย์
2.9 ใบตั้งชื่อจีนของคู่สมรสฝ่ายไทย (中文姓名聲明書) ต้องมายื่นด้วยตัวเอง และต้องยื่นก่อนถึงวันนัดสัมภาษณ์
2.10 ฝ่ายหญิงที่มีการจดทะเบียนหย่าไม่เกิน 6 เดือน ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่แสดงผลว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
2.11 หนังสือเดินทางฝ่ายหญิงและฝ่ายชายต้องระบุ วัน เดือน ปี เกิดให้ครบถ้วน พร้อมวีซ่าเข้าประเทศไทยของชาวไต้หวันถ่ายสำเนา 2 ชุด (กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องไปขอคัดประวัติการขอหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล)
2.12 สำมะโนครัวไต้หวันภาษาจีนฉบับเต็ม ที่คัดจากทะเบียนราษฎร์ ต้องมีบันทึกในช่องหมายเหตุให้ครบถ้วน (กำหนดอายุไม่เกิน 3 เดือน) ตัวจริงและสำเนาอย่างละ 1ชุด
2.13 ฝ่ายไต้หวัน ถ้ามีสัญชาติไทยด้วย ให้ใช้บัตรประชาชนไทยในการจดทะเบียนสมรส และแนบสำเนาทะเบียนบ้านไทย หนังสือรับรองสถานภาพสมรสที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอหรือเขตที่มีภูมิลำเนาอยู่ ทะเบียนหย่าและใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) แปลเป็นภาษาอังกฤษ และผ่านกระทรวงการต่างประเทศไทยรับรองพร้อมสำเนา 1 ชุด
2.14 กรณีที่คู่สมรสฝ่ายไทยเคยไปทำงานที่ไต้หวัน ต้องแสดงใบกาม่า (ARC) ที่เคยเข้าไปทำงานพร้อมสำเนา 2 ชุด หากยังไม่หมดสัญญาจ้างงาน จะต้องมีหนังสือยกเลิกการจ้างงานจากกระทรวงแรงงานของไต้หวัน และสำเนาหนังสือเดินทางและใบกาม่า (ARC) ที่เข้าไปทำงานมาแสดงด้วย หากไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่า จะต้องไปขอคัดประวัติทำหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมแนบสำเนา 2 ฉบับ
2.15 กรณีคู่สมรสชาวไทยที่เคยหย่ากับคนไต้หวันจะต้องแสดง
ทะเบียนบ้านไต้หวันของสามีเก่า ซึ่งบันทึกการหย่าแล้ว
** ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสารพร้อมค่าวีซ่า 6,290 บาท ประกอบด้วย
1. ใบสำคัญทะเบียนสมรส 2. ทะเบียนสมรส 3.หนังสือรับรองสถานภาพโสด 4. ใบรับรองแพทย์ 5.ใบรับรองความประพฤติ 6. ใบตั้งชื่อจีน
รวมทั้งหมด 9 ตรา (ตราละ 510 บาท) ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,700 บาท
3. วันสัมภาษณ์เวลา 14.00 น. ให้คู่สมรสทั้งสองฝ่ายมาที่สำนักงานฯ เพื่อรอเรียกสัมภาษณ์ (ห้องหมายเลข 6) โดยนำหนังสือเดินทางตัวจริงของทั้งคู่ และรูปถ่ายงานแต่งงาน รวมถึงรูปถ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมนำใบเสร็จรับเงินที่ทางสำนักงานฯ ออกให้มาด้วย
4. เมื่อสัมภาษณ์ผ่านแล้ว ให้คู่สมรสฝ่ายไต้หวันนำเอกสารที่ผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้ว (ประกอบด้วย 1. หนังสือรับรองสถานภาพโสดของฝ่ายไทย 2. ใบสำคัญการสมรส 3. ทะเบียนสมรส 4. ใบตั้งชื่อจีน) ไปดำเนินการเข้าชื่อในทะเบียนบ้านตามขั้นตอนของทางไต้หวัน หากไม่สามารถกลับไปดำเนินเรื่องเองได้
จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้ญาติหรือบุคคลอื่นกระทำการแทน โดยหนังสือมอบอำนาจจะต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป
5. การยื่นวีซ่า รับบัตรคิวและติดต่อช่องหมายเลข 3, 4, 5 เพื่อขอยื่นวีซ่าโดยเตรียมเอกสาร ดังนี้
5.1 สำมะโนครัวไต้หวันภาษาจีนฉบับเต็ม ที่คัดจากทะเบียนราษฎร์ซี่ง ได้บันทึกชื่อ พร้อมวัน เดือน ปีเกิด ของคู่สมรส (กำหนดอายุไม่เกิน 3 เดือน) ตัวจริงและสำเนาอย่างละ 1 ชุด
5.2 หนังสือเดินทางตัวจริง (ต้องแก้ไขคำนำหน้าชื่อหรือนามสกุลสามีตามที่ได้ระบุไว้ในทะเบียนสมรส)
5.3 ใบเสร็จรับเงินทั้งหมดที่ทางสำนักงานฯ ออกให้
6. การรับวีซ่า คู่สมรสฝ่ายไทยต้องรับการอบรมเวลา 9.30 น. ณ วันนัดรับวีซ่า และสามารถรอรับวีซ่าหลังการอบรมเสร็จ
** กรณีสัมภาษณ์ไม่ผ่าน ทางสำนักงานฯ จะมีหนังสือแจ้งผลการสัมภาษณ์
พร้อมคืนเอกสารแต่งงานตัวจริง ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า คู่สมรสหรือตัวแทนต้องติดต่อกับสำนักงานฯ เพื่อลงลายมือชื่อรับเอกสารตัวจริงคืน โดยหลักการแล้วทางสำนกังานฯ จะสัมภาษณ์เพียงหนึ่งครั้ง แต่หากคู่สมรสมีเหตุผลพร้อมหลักฐานเพิ่มเติมเพียงพอสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ เพื่อขอโอกาสสัมภาษณ์ครั้งที่สองได้หลังจากรับเอกสารคืนแล้วอย่างน้อย 1 เดือน (นับจากวันที่รับหนังสือเดินทางคืน) ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ จะมีหนังสือแจ้งผลการยื่นอุทธรณ์ให้คู่สมรสฝ่ายไต้หวันทราบ สำหรับการยื่นคำอุทธรณ์ขอสัมภาษณ์ครั้งที่สอง กรุณาเตรียมเอกสารประกอบดังนี้
(1) คู่สมรสฝ่ายไต้หวันเป็นผู้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ซึ่ง ต้องมีลายเซ็น ที่อยู่ที่ชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้อุทธรณ์
(2) สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรสฝ่ายละ 1 ฉบับ (ฝ่ายไทยจะต้องแสดงหนังสือเดินทางตัวจริงด้วย)
(3) สำมะโนครัวไต้หวันภาษาจีนฉบับเต็ม ที่คัดจากทะเบียนราษฎร์ ต้องมีบันทึกในช่องหมายเหตุให้ครบถ้วน (กำหนดอายุไม่เกิน 3 เดือน)
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เช่นรูปถ่าย บิลค่าโทรศัพท์ หรือจดหมายที่แสดงว่าได้มีการติดต่อกันหลังจากที่สัมภาษณ์ไม่ผ่าน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสัมภาษณ์ครั้งที่ 2
 ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ยังคงสงวนสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และในกรณียื่นเอกสารไม่สมบูรณ์ ทางสำนักงานฯ อาจเลื่อนวันนัดสัมภาษณ์ออกไปจากเดิมที่ได้นัดสัมภาษณ์ไว้
ยินดีให้บริการ ติอต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณต้อม 0909531680

Photos from KCS VISA Service's post 03/07/2023

วันนี้อยู่ สำนักงานทะเบียนกลางนางเลิ้ง คัดเอกสารให้ลูกค้าจดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมัน.

02/07/2023

KCS VISA SERVICE by ต้อม 0909531680 วันนี้มีข่าวดี มาบอกสำหรับคนที่ชอบเที่ยวประเทศไต้หวันกันครับ..อัปเดตข้อมูลฟรีวีซ่าเข้าไต้หวัน

นักท่องเที่ยวเฮ ‘ไต้หวัน’ ขยายเวลา ฟรีวีซ่าคนไทยต่ออีก 1 ปี
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน เว็บไซต์ โฟกัส ไต้หวัน รายงานว่า กระทรวงต่าง
ประเทศไต้หวัน ได้ประกาศฟรีวีซ่า นักท่องเที่ยวชาวไทย บรูไน และฟิลิปปินส์ ต่ออีก 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2023 ถึง 31 กรกฎาคม 2024
“เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการฟื้นฟูการแลกเปลี่ยนแบบทวิภาคี และการท่องเที่ยวร่วมกันในยุคหลังการแพร่ระบาด หน่วยงานที่เข้าร่วมตัดสินใจขยายมาตรการเข้าประเทศ โดยไม่ต้องใช้วีซ่าเป็นเวลาหนึ่งปีสำหรับคนไทย บรูไน และฟิลิปปินส์” กระทรวงต่างประเทศ ระบุ

ทั้งนี้ กระทรวงต่างประเทศ ได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากไทย บรูไน ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และได้มีการขยายต่อเนื่องมาทุกปี โดยเพิ่มฟิลิปปินส์เข้ามาในลิสต์
ขณะเดียวกัน โครงการวีซ่าของนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอนด์ จากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะดำเนินต่อไปถึง 31 ธันวาคม 2024

29/06/2023

KCS VISA SERVICE by ต้อม 0909531680
ข้อดีของการจดทะเบียนสมรส (ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม)

คู่รักหลายคู่ที่แต่งงานแล้ว หรือยังไม่แต่งงาน ลังเลว่าจะต้องจดหรือไม่จดทะเบียนสมรสดีหรือไม่ ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับเจ้าทะเบียนสมรสกันก่อนว่าคืออะไร ?

ทะเบียนสมรส คือ เอกสารทางกฎหมายที่ยืนยันความสัมพันธ์ของคู่แต่งงาน ที่ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างสามี – ภรรยา เช่น การรับรองบุตร การแบ่งสินสมรส รวมไปถึงการฟ้องหย่า ให้สามารถได้สิทธิ์อย่างถูกกฎหมายและเป็นไปตามที่ควรได้รับ

12 ข้อดี ของการจดทะเบียนสมรส

1.สามี – ภรรยา ต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหนึ่งหาเลี้ยงอีกฝ่าย หรือช่วยกันหาเลี้ยงกันและกันก็ได้ทำให้ทั้งคู่ต้องอุปการะเลี้ยงดูกันและกัน
2.ฝ่ายหญิง หรือ ภรรยา มีสิทธิ์ในการใช้ชื่อสกุลของสามี หรือจะไม่ใช้ก็ได้
3.ถ้าฝ่ายหญิงเป็นชาวต่างชาติ มีสิทธิ์ขอถือสัญชาติไทยตามสามีได้ถ้าต้องการ
4.มีสิทธิ์จัดการทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส หรือที่เราเรียกว่าสินสมรสร่วมกัน
5.มีสิทธิ์รับมรดกของคู่สมรสเมื่ออีกฝ่ายเสียชีวิตไปก่อน
6.มีสิทธิ์รับเงินจากทางราชการ หรือนายจ้าง เช่น กรณีที่คู่สมรสตายเพราะปฏิบัติหน้าที่ หรือจากการทำงาน (บำเหน็จตกทอด) หรือ การรับเงินสงเคราะห์บุตรตามกฎหมายแรงงาน
7.มีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากผู้ที่ทำให้คู่สมรสของตัวเองเสียชีวิตได้
8.สามารถหึงหวงคู่สมรสของตัวเองได้ตามกฎหมาย และหากพบว่าคู่สมรสมีชู้ ก็สามารถเรียกค่าเสียหายได้ทั้งจากคู่สมรสและชู้ได้
9.บุตร มีฐานะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถใช้นามสกุลพ่อได้ สมัครเข้าเรียนได้ และรับมรดกจากผู้เป็นพ่อได้ (ทั้งนี้ บุตรเป็นสิทธิ์ตามชอบธรรมตามกฎหมายของแม่อยู่แล้ว)
10.ได้รับการลดหย่อนค่าภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขการลดหย่อนภาษี
11.สามี-ภรรยา ที่ทำความผิดระหว่างกัน เช่น สามีขโมยเงินภรรยา ภรรยาบุกเข้าบ้านสามี ผู้ที่ทำผิดไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย
12.การจดทะเบียนสมรสทำให้สามีหรือภรรยาฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่ทำร้ายคู่สมรสของตัวเองได้ เช่น หากภรรยาถูกโจรปล้น สามีสามารถฟ้องร้องดำเนินดคีแทนได้

Photos from KCS VISA Service's post 28/06/2023

วันนี้อยู่นี้..กรมการปกครอง มาคัดทะเบียนครอบครัวให้ลูกค้า.

27/06/2023

KCS VISA SERVICE by คุณต้อม 0909531680 ให้บริการด้านจดทะเบียนสมรสคนไทยกับชาวต่างชาติและวีซ่าทุกประเภท..
วันนี้ขอแนะนำการจดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมันในประเทศไทย.
ขั้นตอนการเตรียมเอกสารต่างๆเบื้องต้น..
1. การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติเยอรมัน
1.1. การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย
คุณสมบัติของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทย ตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่ 1448-1453 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 5 ของไทย มีเนื้อหาโดยย่อดังนี้
อายุอย่างต่ำ 20 ปี (ไม่ถึง 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือศาลอนุญาตให้สมรสได้แล้วแต่กรณี)
ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
ไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงกับคู่สมรสของตน
ชายหรือหญิงจะทำการสมรส ในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้
หญิงที่สามีตาย หรือที่การสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น จะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน (ในกรณีคู่สมรสสัญชาติไทยที่จะจดทะเบียนในประเทศไทย นายทะเบียนอาจผ่อนผันไม่ต้องยึดถือตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้ หากฝ่ายหญิงสามารถแสดงหลักฐานว่าตนเองมิได้อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์)

คู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันจะต้องนำ “หนังสือสำคัญที่แสดงว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้” (เรียกเป็นภาษาเยอรมันว่าEhefähigkeitszeugnis) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือนมาแสดงที่สถานทูตฯ เพื่อขอให้สถานทูตฯ ออก “หนังสือรับรอง” (Konsularbescheinigung) และนำไปแสดงต่อนายทะเบียนของไทย ณ สำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอ ที่คู่สมรสทั้งสองประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกัน

ขั้นตอนในการขอ “หนังสือสำคัญที่แสดงว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้”
คู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันจะต้องยื่นคำร้องขอหนังสือดังกล่าวต่อทางสำนักทะเบียนที่ตนมีถิ่นพำนักสังกัดในประเทศเยอรมัน ในกรณีที่ไม่มีถิ่นพำนักในประเทศเยอรมันต้องยื่นคำร้องขอไปยังสำนักทะเบียนเยอรมันที่ผู้ร้องเคยแจ้งพำนักอยู่เป็นครั้งสุดท้าย แบบฟอร์มคำร้องขอรับได้ที่สถานทูตฯ หรือที่สำนักทะเบียนเยอรมัน ทั้งนี้ในการยื่นคำร้องคู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันจะต้องแสดงเอกสารของตน และของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยต่อนายทะเบียนเยอรมันด้วย เพราะนายทะเบียนจะต้องตรวจสอบว่าคู่สมรสทั้งสองมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายเยอรมันที่จะจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่

เอกสารของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันมีดังนี้ *

1. หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน

2. ใบรับรองถิ่นพำนักในประเทศเยอรมัน หรือ ใบแจ้งย้ายถิ่นพำนักออกจากประเทศเยอรมนี

3. สูติบัตร

4. กรณีเคยสมรสแล้ว แสดงคำพิพากษาหย่าที่มีตราประทับรับรองว่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย หรือ มรณบัตรของคู่สมรสเดิม

เอกสารของคู่สมรสฝ่ายสัญชาติไทยมีดังนี้ *

หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน
สูติบัตร หรือ หนังสือรับรองการเกิดที่มีรายละเอียดครบถ้วนเช่นเดียวกับสูติบัตร
สำเนาทะเบียนบ้าน และ/หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร
คำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัวจากสำนักทะเบียนกลาง ที่แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลการสมรส-การหย่าด้วยคอมพิวเตอร์
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีสถานภาพโสด

หนังสือรับรองสถานภาพที่ระบุว่าเป็นบุคคลที่ไม่เคยจดทะเบียนสมรสกับผู้ใด **
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีสถานภาพหม้าย

หนังสือรับรองสถานภาพที่ระบุว่าหลังจากที่คู่สมรสเสียชีวิตแล้ว ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสใหม่กับผู้ใดอีก **
ทะเบียนการสมรส พร้อมบันทึก (คร. 2) และ/หรือใบสำคัญการสมรส
มรณบัตรของคู่สมรส
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีสถานภาพหย่า

หนังสือรับรองสถานภาพที่ระบุว่าหลังจากหย่าจากคู่สมรสเดิมแล้วยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสใหม่กับผู้ใดอีก **
ทะเบียนการสมรส พร้อมบันทึก (คร. 2) กับคู่สมรสเดิม หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวเรื่องการสมรส (กรณีสมรสในต่างประเทศ)
ทะเบียนการหย่า พร้อมบันทึก (คร. 6) กับคู่สมรสเดิม หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวเรื่องการหย่า(กรณีหย่าในต่างประเทศ)
ใบสำคัญการหย่า (คร. 7)
คำพิพากษาของศาลให้หย่า และ/หรือสัญญาประนีประนอมยอมความและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (เฉพาะผู้ร้องที่หย่าตามคำพิพากษาของศาลเท่านั้น)
ในบางกรณี อาจต้องแสดงหนังสือรับรองการหย่าจากหน่วยงานยุติธรรมในประเทศเยอรมนี ว่าการหย่าของไทยเป็นที่ยอมรับของเยอรมันแล้วเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ที่หย่าโดยความสมัครใจ ณ สำนักทะเบียนเขต/อำเภอในประเทศไทย แบบฟอร์มคำร้องขอให้รับรองการหย่า ขอได้ที่สถานทูตฯ สำนักทะเบียนเยอรมัน
ข้อมูลเรื่องการรับรองการหย่านี้ ดูได้จากแผ่นคำแนะนำของสถานทูตฯ (เป็นภาษาเยอรมันเท่านั้น ไม่มีภาษาไทย)
เอกสารของคู่สมรสสัญชาติไทย ติดต่อขอได้จากสำนักทะเบียนในสังกัด สถานทูตฯ ไม่มีหน้าที่ช่วยจัดหาเอกสารให้

การรับรองความถูกต้องของเอกสาร และการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง
ในการยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนเยอรมัน ท่านจะต้องแสดงเอกสารตัวจริงต้นฉบับพร้อมคำแปลภาษาเยอรมันด้วย และโดยปกติแล้วเอกสารต้นฉบับภาษาไทย จะต้องผ่านการรับรองความถูกต้อง (Legalisationsvermerk) หรือรับรองไม่ปลอมแปลง (Echtheitsvermerk) จากสถานทูตฯ ก่อน จุดประสงค์ของการรับรองเอกสารก็เพื่อให้เอกสารของท่านเป็นที่ยอมรับได้ของทางการเยอรมัน ดังนั้นคู่สมรสสมควรที่จะสอบถามนายทะเบียนของเยอรมันด้วยว่า เอกสารต้นฉบับภาษาไทยจำเป็นต้องผ่านการรับรองความถูกต้อง หรือรับรองไม่ปลอมแปลงโดยสถานทูตเยอรมันหรือไม่ กรณีที่จำเป็น โปรดศึกษารายละเอียดจากแผ่นคำแนะนำเรื่องการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงด้วย ทั้งนี้ในการขอให้รับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง ท่านไม่จำเป็นต้องแสดงคำแปลภาษาเยอรมันต่อทางสถานทูตฯ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องแสดงเอกสารต่อนายทะเบียนเยอรมัน ท่านจะต้องมีคำแปลภาษาเยอรมันแนบไปด้วยเสมอ

Photos from KCS VISA Service's post 27/06/2023

KCS VISA SERVICE ยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะครับ..วีซ่าภรรยาไทยทั้ง2ท่าน.และขอบคุณลูกค้าที่ใว้ใจใช้บริการกับ KCS VISA SERVICE มาเป็นเวลามากกว่า5ปี

18/06/2023

KCS VISA SERVICE ให้บริการด้านวีซ่าต่างๆ (ต้อม 0909531680)
วันนี้ขอแนะนำวีซ่าเชงเก้น Schengen
วีซ่าเชงเก้น
วีซ่าประเภทนี้คือวีซ่าที่จะทำให้เราไม่ต้องมานั่งขอวีซ่าหลายๆประเทศ เมื่อเราต้องการเดินทางทริปยุโรป เพราะนักท่องเที่ยวบางคนอยากเที่ยวมากกว่า 1 ประเทศในแต่ละครั้ง (บินมาตั้งไกล ก็ต้องเที่ยวให้คุ้มค่าตั๋วเครื่องบินหน่อย)

แต่ถ้ามีวีซ่าเชงเก้นก็จะสามารถไปเที่ยวได้ 27 ประเทศในยุโรป เช่น ฝรั่งเศส ,สวิสเซอร์แลนด์, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน, เดนมาร์ก, นอร์เวย์ ที่คนไทยส่วนใหญ่ชอบไปเที่ยวกัน แต่จะไม่รวมประเทศในกลุ่มสหราชอาณาจักร ที่ยังต้องขอเป็น UK Visa เช่น แคว้นอิงแลนด์, แคว้นสกอตแลนด์, แคว้นเวลส์, แคว้นไอร์แลนด์เหนือ และประเทศรัสเซียที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

และที่สำคัญเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2023 ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระยะเวลาการอนุมัติวีซ่าให้ยาวขึ้น เช่นจากเดิมอาจเคยได้ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ก็จะอนุมัติให้เป็น 5 ปี Multiple แบบเข้าออกได้หลายครั้ง อยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วันต่อ 180 วัน และปรับค่าธรรมเนียมจากเดิม EUR 60 เป็น EUR 80 แต่ใช่ว่าจะได้วีซ่า 5 ปี Multiple ทุกคน เพราะยังไงสถานทูตต้องพิจารณาจากผู้ที่มีประวัติการเดินทางดี การงาน การเงินมั่นคง
ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้น ได้แก่

01. ออสเตรีย Austria

02. เบลเยี่ยม Belgium

03. โครเอเชีย Croatia

04. เชค Czech Republic

05. เดนมาร์ก Denmark

06. เอสโตเนีย Estonia

07. ฟินแลนด์ Finland

08. ฝรั่งเศส France

09. เยอรมัน Germany

10. กรีซ Greece

11. ฮังการี Hungary

12. ไอซ์แลนด์ Iceland

13. อิตาลี Italy

14. ลัตเวีย Latvia

15. ลิกเตนสไตน์ Liechtenstein

16. ลิทัวเนีย Lithuania

17. ลักเซมเบอร์ก Luxembour

18. มอลตา Malta

19. เนเธอร์แลนด์ Netherlands

20. นอร์เวย์ Norway

21. โปแลนด์ Poland

22. โปรตุเกส Portugal

23. สโลวาเกีย Slovakia

24. สโลวีเนีย Slovenia

25. สเปน Spain

26. สวีเดน Sweden

27. สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland

หมายเหตุ.....
กรณีเดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม Schengen ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศที่มี วัตถุประสงค์หลัก ตามเอกสาร เช่น ไปประชุม
กรณีเดินทางเข้าประเทศ และใช้ระยะเวลา ในการพำนัก แต่ละประเทศไม่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่า ประเทศที่ พำนักอยู่นานที่สุด
กรณีเดินทางเข้าประเทศและใช้ระยะเวลาพำนัก แต่ละประเทศเท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่า ประเทศแรก ที่เดินทางเข้า
หนังสือเดินทางราชการ กรณีเดินทาง เข้าประเทศในกลุ่ม SCHENGEN ที่มี ประเทศ ฝรั่งเศส/สเปน ร่วมอยู่ด้วย ให้ยื่นขอตรวจลงตราวีซ่า ประเทศ ฝรั่งเศส/สเปน เป็นหลัก

หนังสือเดินทางทูต และ หนังสือเดินทางราชการ กรณีเดินทาง เข้าประเทศในกลุ่ม SCHENGEN ที่มีประเทศต่อไปนี้ ร่วมอยู่ด้วย ต้องขอตรวจลงตราวีซ่า ได้แก่ 1. กรีซ (Greece) 2. ไอซ์แลนด์ (Iceland) 3. ลัทเวีย (Latvia) 4. ลิทัวเนีย (Lithuania) 5. โปรตุเกส (Portugal)
หนังสือเดินทางธรรมดา กรณีเดินทาง เข้าประเทศในกลุ่ม SCHENGEN ต้องยื่นขอตรวจลงตราวีซ่าบางประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเชงเก้น (Schengen Area Countries) แต่เราสามารถใช้วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ไปท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆได้ โดยเราจะต้องมีวีซ่าเชงเก้น ที่สามารถเข้าออกเขตเชงเก้นได้หลายครั้ง (double entry or multiple entry) และยังไม่หมดอายุ

16/06/2023

kcs visa service นอกจากให้บริการด้านจดทะเบียนสมรสไทยกับชาวต่างชาติและรับยื่นเรื่องวีซ่าทุกประเภท เรายังมีบริการให้คำปนึกษาด้านการขอสัญชาติไทยสำหรับต่างชาติ (ปรึกษาฟรี)
การขอสัญชาติไทย
การโอนสัญชาติเป็นไทย นี่คืออีกหนึ่งบริการที่ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติมาก สำหรับผู้ที่ได้ถิ่นที่อยู่แบบถาวรต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี หรือคนต่างชาติที่แต่งงานภรรยาไทยหรือสามีไทยเป็นเวลา 3 ปี หรือมีบุตรด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีสิทธิที่จะขอโอนสัญชาติเป็นไทยได้ kcs visa service มีความยินดี และเต็มใจที่จะให้คำปรึกษาเรื่องเอกสารและปัญหาที่ลูกค้ามี พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทุกคำถามเรามีคำตอบ โดยหลักเกณฑ์ในการขอแปลงสัญชาติและถือสัญชาติไทย มีคำแนะนำในการยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย จากแนวทางประกอบการพิจารณาในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยไว้ ดังนี้
การได้สัญชาติไทย ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.กรณีขอแปลงสัญชาติเป็นไทย (คนต่างด้าวทั่วไป)
หลักเกณฑ์
1.1 เป็นคนต่างด้าวทั่วไป (8- # # -๐๐ # # #-xx-x)
1.2 บรรลุนิติภาวะแล้ว
1.3 มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร
1.4 มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยนับจากการที่ได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
1.5 มีอาชีพสุจริต โดยต้องมีหนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด โดยจะต้องมีรายได้ ดังนี้
1) กรณีไม่มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทย ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 8๐,๐๐๐ บาท/เดือน
2) กรณีมีความเกี่ยวพันกับประเทศไทย เช่น สมรสกับบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือมีบุตรเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ต้องมีรายได้ ไม่ต่ำกว่า 4๐,๐๐๐ บาท/เดือน
1.6 มีหลักฐานการเสียภาษีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
1.7 มีหนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้
1.8 มีความรู้ภาษาไทย โดยสามารถพูดภาษาไทยและฟังภาษาไทยเข้าใจ
1.9 มีความประพฤติดี โดยต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (พิมพ์ลายนิ้วมือส่งตรวจสอบ)พฤติการณ์ทางการเมือง ยาเสพติด และพฤติการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอ ตาม พ.ร.บ. สัญชาติ
ประเภทที่ 1 กรณีขอแปลงสัญชาติเป็นไทย (คนต่างด้าวทั่วไป)
(1) บัตรประจำตัว (ยกเว้น กรณีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทำบัตร)
(2) หนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด
(3) หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ
- หนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้ โดยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 8๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน (กรณีผู้ขอสัญชาติไทยไม่มีความเกี่ยวพัน
หรือสัมพันธ์กับประเทศไทย)
- หนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้ โดยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 4๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน (กรณีผู้ขอสัญชาติไทยมีความเกี่ยวพัน
หรือสัมพันธ์กับประเทศไทย)
- หลักฐานการเสียภาษีเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
(4) กรณีบุตรต้องมีสำเนาสูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด
(5) ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (ท.ร. 14 ทร.13)
(6) หลักฐานทางการศึกษา (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ด่วน!!
คุณต้อม kcs visa service 0909531680
Email.:[email protected]

14/06/2023

สำหรับประเทศที่อนุญาตให้คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
35 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า พาสปอร์ตไทยเข้าได้เลย อัปเดต 2023
กลุ่มที่ 1 เข้าประเทศ/ดินแดนได้ 14 วันโดยไม่ต้องวีซ่า
สำหรับกลุ่มแรกเป็นประเทศที่ผู้ถือพาสปอร์ตไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ โดยไม่ต้องมีวีซ่า และสามารถพักอยู่ในประเทศได้นานสุด 14 วัน ได้แก่
1. บาห์เรน (Bahrain)
2. บรูไน (Brunei)
3. กัมพูชา (Cambodia)
4. เมียนมา (Myanmar) เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ
5. ไต้หวัน (Taiwan) เฉพาะระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น
กลุ่มที่ 2 เข้าประเทศ/ดินแดนได้ 15 วันโดยไม่ต้องวีซ่า
6. ญี่ปุ่น (Japan)
กลุ่มที่ 3 เข้าประเทศ/ดินแดนได้ 30 วันโดยไม่ต้องวีซ่า
7. มณฑลไห่หนาน (Hainan)
8. ฮ่องกง (Hong Kong)
9. อินโดนีเซีย (Indonesia)
10. คาซัคสถาน (Kazakhstan)
11. ลาว (Laos)
12. มาเก๊า (Macau)
13. มองโกเลีย (Mongolia)
14. มาเลเซีย (Malaysia)
15. มัลดีฟส์ (Maldives)
16. ฟิลิปปินส์ (Philippines)
17. กาตาร์ (Qatar)
18. รัสเซีย (Russia)
19. เซเชลล์ (Seychelles)
20. สิงคโปร์ (Singapore)
21. แอฟริกาใต้ (South Africa)
22. ทาจิกิสถาน (Tajikistan)
23. ตุรกี (Türkiye)
24. วานูอาตู (Vanuatu)
25. เวียดนาม (Vietnam)
กลุ่มที่ 4 เข้าประเทศ/ดินแดนได้ 60 วันโดยไม่ต้องวีซ่า
26. คีร์กีซ (Kyrgyzstan) เฉพาะระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2568
กลุ่มที่ 5 เข้าประเทศ/ดินแดนได้ 90 วันโดยไม่ต้องวีซ่า
27. อาร์เจนตินา (Argentina)
28. บราซิล (Brazil)
29. ชิลี (Chile)
30. เอกวาดอร์ (Ecuador)
31. สาธารณรัฐเกาหลี / เกาหลีใต้ (Republic of Korea)
32. เปรู (Peru)
กลุ่มที่ 6 เข้าประเทศ/ดินแดนได้ 180 วันโดยไม่ต้องวีซ่า
33. ปานามา (Panama)
34. แคนาดา (Canada) แต่มีเงื่อนไขคือ ต้องเป็นผู้ที่เคยมีวีซ่าแคนาดาในช่วงไม่เกิน 10 ปีที่ผ่านมาหรือเป็นผู้ถือวีซ่าชั่วคราวของสหรัฐอเมริกาอยู่ในปัจจุบัน
กลุ่มที่ 7 เข้าประเทศ/ดินแดนได้ 365 วันโดยไม่ต้องวีซ่า
35. จอร์เจีย (Georgia)

บริการเดินเอกสารยื่นขอวีซ่าไทย สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการอยู่ไทยระยะยาว และวีซ่าคนไทยที่ต้องการไปต่างประเทศ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมฟรี... คุณต้อม 0909531680

12/06/2023

ประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย เดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
ประเทศฟรีวีซ่าสำหรับคนไทย อัปเดต 2023
35 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า พาสปอร์ตไทยเข้าได้เลย
กลุ่มที่ 1 เข้าประเทศ/ดินแดนได้ 14 วันโดยไม่ต้องวีซ่า
สำหรับกลุ่มแรกเป็นประเทศที่ผู้ถือพาสปอร์ตไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ โดยไม่ต้องมีวีซ่า และสามารถพักอยู่ในประเทศได้นานสุด 14 วัน ได้แก่
1. บาห์เรน (Bahrain)
2. บรูไน (Brunei)
3. กัมพูชา (Cambodia)
4. เมียนมา (Myanmar) เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ
5. ไต้หวัน (Taiwan) เฉพาะระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น
กลุ่มที่ 2 เข้าประเทศ/ดินแดนได้ 15 วันโดยไม่ต้องวีซ่า
6. ญี่ปุ่น (Japan)
กลุ่มที่ 3 เข้าประเทศ/ดินแดนได้ 30 วันโดยไม่ต้องวีซ่า
7. มณฑลไห่หนาน (Hainan)
8. ฮ่องกง (Hong Kong)
9. อินโดนีเซีย (Indonesia)
10. คาซัคสถาน (Kazakhstan)
11. ลาว (Laos)
12. มาเก๊า (Macau)
13. มองโกเลีย (Mongolia)
14. มาเลเซีย (Malaysia)
15. มัลดีฟส์ (Maldives)
16. ฟิลิปปินส์ (Philippines)
17. กาตาร์ (Qatar)
18. รัสเซีย (Russia)
19. เซเชลล์ (Seychelles)
20. สิงคโปร์ (Singapore)
21. แอฟริกาใต้ (South Africa)
22. ทาจิกิสถาน (Tajikistan)
23. ตุรกี (Türkiye)
24. วานูอาตู (Vanuatu)
25. เวียดนาม (Vietnam)
กลุ่มที่ 4 เข้าประเทศ/ดินแดนได้ 60 วันโดยไม่ต้องวีซ่า
26. คีร์กีซ (Kyrgyzstan) เฉพาะระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2568
กลุ่มที่ 5 เข้าประเทศ/ดินแดนได้ 90 วันโดยไม่ต้องวีซ่า
27. อาร์เจนตินา (Argentina)
28. บราซิล (Brazil)
29. ชิลี (Chile)
30. เอกวาดอร์ (Ecuador)
31. สาธารณรัฐเกาหลี / เกาหลีใต้ (Republic of Korea)
32. เปรู (Peru)
กลุ่มที่ 6 เข้าประเทศ/ดินแดนได้ 180 วันโดยไม่ต้องวีซ่า
33. ปานามา (Panama)
34. แคนาดา (Canada) แต่มีเงื่อนไขคือ ต้องเป็นผู้ที่เคยมีวีซ่าแคนาดาในช่วงไม่เกิน 10 ปีที่ผ่านมาหรือเป็นผู้ถือวีซ่าชั่วคราวของสหรัฐอเมริกาอยู่ในปัจจุบัน
กลุ่มที่ 7 เข้าประเทศ/ดินแดนได้ 365 วันโดยไม่ต้องวีซ่า
35. จอร์เจีย (Georgia)
สรุปได้ว่า ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า มีทั้งหมด 35 ประเทศและดินแดน โดยส่วนใหญ่จะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปในประเทศระยะสั้น ๆ เท่านั้น แม้ว่าจะไม่มีการขอวีซ่า แต่อาจมีเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ ซึ่งเงื่อนไขจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

ยินดีให้คำปรึกษาด้านวีซ่าฟรี ติดต่อคุณต้อม 0909531680

05/04/2023

วันนี้อยู่ที่นี้นะครับ..พาลูกค้ายื่นวัซ่าไทย.

23/03/2023

ยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะครับ ได้วีซ่าเยี่ยมสามีชาวอังกฤษ แบบ2ปี...

Photos from KCS VISA Service's post 08/03/2023

วันนี้อยู่นี้..ตม.พาลูกค้าเกาหลียื่นวีซ่าภรรยาไทย

07/02/2023

วันนี้พาลูกค้าชาวออสเตรเลียมายื่นวีซ่าไทย1ปี..(Retirement Visa)

Photos from KCS VISA Service's post 23/01/2023

ยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะครับ..ทั้งคู่จดทะเบียนสมรสและวีซ่าไทย

19/01/2023

วันนี้อยู่ที่นี้.สำนักงานเขตหลักสี่ ทำเอกสารจดทะเบียนสมรสชาวไทยกับชาวอังกฤษ

17/01/2023

วันนี้มาฟังผลวีซ่าภรรยาไทย วีซ่า1ปี..

08/12/2022

วันนี้อยู่นี่..พาลูกค้ามาต่อวีซ่า..และยื่นวีซ่าไทย Retirement Visa

Photos from KCS VISA Service's post 30/11/2022

ยินดีกับลูกค้าทุกท่าน....ความสุขของลูกค้าคืองานของเรา...
THE GREAT VISA SERVICE ติดต่องาน คุณต้อม 0909531680

Photos from The GREAT VISA Service's post 19/06/2021

ยินดีกับลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับ...ทั้งจดทะเบียนสมรสและวีซ่าต่างๆ(ไม่ได้อัพเดทนานเลย)

26/06/2020

4เดือนที่ไม่มีงานเลย นี้เป็นงานแรกหลังโควิด 19 ดีขึ้น
(ได้เคลียร์งานเก่า) รองานใหม่ต่อไป..

Photos from The GREAT VISA Service's post 06/03/2020

ยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะครับ...

Photos from The GREAT VISA Service's post 19/02/2020

ยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะครับ.

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการวางแผนกิจกรรม ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


400/208 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
Bangkok
10250

การวางแผนงานแต่งงาน อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
SarawuthWeddings SarawuthWeddings
เอเวอร์ซิตี้ รามอินทรา-จตุโชติ
Bangkok, 10220

Service : Wedding Photographer, Pre- Wedding, ช่างภาพอาชีพ

Araya Nikah Planner Araya Nikah Planner
เลขที่ 254/60 ซอย 40 หมู่บ้านสัมมากร ถนนรามคำแหง 110 แขวง/เขต สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
Bangkok, 10250

"Multicultural family planning and systematic Nikah & wedding consulting in Thailand."

By Flower Organizer By Flower Organizer
Bangkok, 10900

"Your event can be everything you dream" Web: www.flower-organizer.com LineID: byflowerorganizer

เดอ ลูน่า เวดดิ้ง -  De Lunar Wedding เดอ ลูน่า เวดดิ้ง - De Lunar Wedding
Rama VI
Bangkok, 10400

ออกแบบและจัดงานแต่งงานทั้งไทยและส?

ของรับไหว้ ของรับไหว้
VR Village Bangwaek 46
Bangkok

จำหน่ายของรับไหว้ งานแต่งงาน ของชำร่วย

Emcee Beauty พิธีกรงานแต่ง Emcee Beauty พิธีกรงานแต่ง
Ladprao
Bangkok, 10240

พิธีกรงานแต่งมืออาชีพ พิธีกรงานเลี้ยงฉลองสองภาษา Thai-Eng นายพิธีมงคลสมรส ไทย / จีน / Vow Ceremony

Ever After - Weddings & Events Ever After - Weddings & Events
Bangkok, 10900

We are a passionate weddings & events creative and organizer.

Life Style By Yowvares Life Style By Yowvares
Bangkok, 10110

บริการจำหน่ายและเช่าชุดวิวาห์​ ชุดเพื่อนเจ้าสาว​ ชุดราตรีสำหรับผู้ใหญ่ ชุดออกงานต่างๆ

Begetter The Wedding Begetter The Wedding
39/15 ซอย รามคำแหง 187
Bangkok, 10510

🤵👰บริการถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง เช่าชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าว บริการดูแลแต่งตัวในพิธีวันจริง แต่งหน้าทำผม📷📸

Emcee_Komal Emcee_Komal
Bangkok

Komal is a versatile anchorwoman.Passion for stage work and having good crowd control skills. It is

Centerwedding : รับจัดงานแต่งงาน ตกแต่งสถานที่จัดงานแต่งงาน แบ็คดรอป Centerwedding : รับจัดงานแต่งงาน ตกแต่งสถานที่จัดงานแต่งงาน แบ็คดรอป
Ekkamai 20
Bangkok, 10250

บริการจัดงานแต่งงาน ตกแต่งสถานที่

Rassarin Rassarin
Bangkok, 10260

Classy & Luxury Flower Designer