TU Pandemic Legal Aid Centre

TU Pandemic Legal Aid Centre

ความคิดเห็น

UPDATE: ‘ธรรมศาสตร์’ ตั้งศูนย์กฎหมายสู้ภัยโควิด-19 บริการฟรี - ให้คำปรึกษาจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
.
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ชัดเจนขึ้นตามระยะเวลาที่ทอดยาวออกไป มีธุรกิจจำนวนมากที่ประกาศลดชั่วโมงการจ้างงานเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย บางแห่งตัดสินใจเลิกจ้างพนักงาน หรือถึงขั้นปิดกิจการถาวรก็มีให้เห็นไม่น้อย
.
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นลูกโซ่เหล่านั้นมักจะตามมาด้วยข้อพิพาททางกฎหมาย เห็นได้จากสถิติการขอรับบริการที่ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Pandemic Legal Aid Centre) ซึ่งเกินครึ่งเกี่ยวข้องกับ ‘การจ้างงาน’ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลิกจ้าง
.
นอกจากนี้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ‘ข้อกฎหมาย’ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลกระทบที่มีต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา เรื่องการเผยแพร่ข้อมูล เรื่องการเข้า-ออกประเทศ ฯลฯ
.
เหล่านี้คือประเด็นปัญหาที่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถขอรับคำปรึกษาจาก TU Pandemic Legal Aid Centre ได้ทั้งสิ้น จริงๆ แล้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ก่อตั้ง ‘ศูนย์นิติศาสตร์’ มาตั้งแต่เมื่อ 40 ปีก่อน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ยากไร้เพื่อให้เขาเหล่านั้นเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม
.
อย่างไรก็ดี เมื่อโควิด-19 แพร่ระบาด ทางคณะนิติศาสตร์จึงได้หารือกันและได้ข้อสรุปที่จะปรับรูปแบบการทำงานของศูนย์นิติศาสตร์มาเป็น TU Pandemic Legal Aid Centre เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแบบเฉพาะกิจผ่านช่องทางออนไลน์ 2 ช่องทางหลักคือเฟซบุ๊กเพจและอีเมล
.
ภารกิจของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแห่งนี้จะดำเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่
1. ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมาย โดยไม่รวมถึงการว่าความ
2. ให้ความรู้ทางกฎหมายในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19
.
รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เดิมทีศูนย์นิติศาสตร์จะให้บริการเฉพาะประชาชนผู้ยากไร้ แต่ขณะนี้ได้ปรับเปลี่ยนมาให้บริการแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยจะมีฐานะหรืออาชีพใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้า หรือนักธุรกิจ แต่ทั้งหมดต้องเป็น ‘บุคคลธรรมดา’ ไม่ใช่นิติบุคคลหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในทางการค้า
.
สำหรับการให้บริการ ที่ผ่านมาจะเน้นการพูดคุยแบบพบปะเจอหน้าซึ่งกันและกัน แต่ในสถานการณ์พิเศษนี้ได้ปรับเปลี่ยนมาให้คำปรึกษาผ่านทาง ‘ออนไลน์’ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
.
“แน่นอนว่าการให้คำปรึกษาต้องมีความน่าเชื่อถือ หรือในบางกรณีที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่ยุติก็จำเป็นต้องมีการถกเถียงกันพอสมควร ทางศูนย์ฯ จึงมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขากฎหมายต่างๆ กว่าสิบชีวิตเป็นผู้ให้ความเห็น โดยมีบัณฑิตจบใหม่ รวมถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้รับเรื่องจากเคสทางออนไลน์” รศ.ดร.มุนินทร์อธิบาย
.
แม้ว่า TU Pandemic Legal Aid Centre จะยังเปิดบริการได้ไม่ครบ 1 เดือนเต็ม หากแต่ก็ให้คำปรึกษาแก่ผู้เดือดร้อนไปเป็นจำนวนมาก คณบดีคณะนิติศาสตร์บอกว่าขณะนี้ศูนย์ฯ ได้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายในกรณีที่มีข้อเท็จจริงและปัญหาทางกฎหมายที่มีความซับซ้อนจำนวน 30 กรณี โดยแต่ละกรณีจะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่มรับเรื่อง ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็น เรียบเรียงความเห็น ตรวจทานความเห็น และส่งคำปรึกษาคืนให้แก่ผู้ที่เดือดร้อน ส่วนใหญ่กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียงแค่ 24-48 ชั่วโมงเท่านั้น
.
“จริงๆ แล้วทางศูนย์ฯ ได้ตอบคำถามไปเยอะมากกว่า 30 กรณี แต่ 30 กรณีที่ว่านี้เป็นกรณีที่มีข้อเท็จจริงที่ซับซ้อนและมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่แตกต่างจากเดิม ถ้ามีคำถามหรือปัญหาเหมือนกับกรณีที่เราได้ตอบไปแล้ว เราก็จะใช้ความเห็นทางกฎหมายเดียวกันตอบไปได้เลยโดยไม่นับเป็นกรณีใหม่ หรือบางครั้งก็มีคำถามในลักษณะขอความรู้ทางกฎหมายที่ไม่ซับซ้อน เราก็สามารถตอบไปได้เลย โดยไม่ได้นับเป็นกรณีใหม่” รศ.ดร.มุนินทร์กล่าว และจากการรวบรวมสถิติพบว่าประมาณครึ่งหนึ่งของกรณีทั้งหมดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ‘แรงงาน’ รองลงมาคือหนี้และสัญญา อาญา และปกครอง ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพของผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้อย่างชัดเจน
.
รศ.ดร.มุนินทร์ อธิบายต่ออีกว่าในส่วนของการให้ความรู้ทางกฎหมาย ศูนย์ฯ ก็จะเผยแพร่บทความขนาดสั้นผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจของศูนย์ฯ เช่น เรื่องผลกระทบที่มีต่อสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญา, เรื่องความรับผิดทางอาญาของคนที่เผยแพร่ข้อมูลโควิด-19 แล้วก่อให้เกิดผลกระทบแก่บุคคลอื่น, เรื่องการเลิกจ้างและสิทธิค่าชดเชย, เรื่องความสัมพันธ์ทางสัญญาหรือหนี้, เรื่องสิทธิของคนที่อยู่ต่างประเทศ ฯลฯ
.
“หรืออย่างเคสที่เราทำแล้ว เราจะนำประเด็นปัญหาที่ถูกถามบ่อยๆ หรือสังคมกำลังให้ความสนใจมาเขียนเป็นบทความวิชาการขนาดสั้น 2-3 หน้า บทความที่ได้รับการเผยแพร่ช่วยตอบคำถามที่ค้างคาใจของผู้ที่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อีกจำนวนมาก และเขาอาจไม่จำเป็นต้องส่งคำถามมาถามเราโดยเฉพาะเจาะจงอีกต่อไป”
.
ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถขอรับคำปรึกษาจากศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ที่เฟซบุ๊กเพจ TU Pandemic Legal Aid Centre หรืออีเมล [email protected] โดยให้ส่งคำถามหรือปัญหา พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน​
.
สำหรับคำถามต่างๆ จะถูกส่งให้ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายในสาขาที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยผู้ขอรับคำปรึกษาจะได้รับความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญภายใน 72 ชั่วโมง แต่บางกรณีอาจใช้เวลานานกว่า หากปัญหาทางกฎหมายมีความซับซ้อน
.
อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://thestandard.co/coronavirus-coverage/
#ฝ่าวิกฤตโควิด19 #โควิด19
👨‍👩‍👧‍ THAM เพื่อประชาชน 👨‍👩‍👧‍👦

1. มาตรการช่วยเหลือรถตู้โดยสารมธ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกมาช่วยเหลือและสรุปความชัดเจนของการวิ่งรับส่งโดยสารของรถตู้โดยสาร สรุปได้ดังนี้
- ช่วยเหลือโดยไม่เก็บค่าเช่ารายเดือน เปลี่ยนเป็นช่วยค่าไฟฟ้าตามจริง
- รถตู้โดยสารหยุดวิ่ง 1 สาย จาก 4 สาย คือสายท่าพระจันทร์
- อีก 3 สาย ให้บริการต่อแต่ลดความถี่ในการวิ่งลง
อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/prinya.thaewanarumitkul/posts/3029572337086684

2. Thammask for Med
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCI-TU) มธ. และคณะทำงานป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 ได้ผลิตหน้ากากอนามัยรุ่น “Thammask” หน้ากากอนามัยสะท้อนน้ำ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีคุณสมบัติสำคัญอย่าง การสะท้อนน้ำของวัสดุผ้า สามารถทำความสะอาดเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ถึง 30 ครั้ง และไม่ดูดซับความชื้น
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ page: Thammask for Med

3. Thammasat Food delivery
เป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารต่าง ๆ และ วินมอเตอร์ไซค์ภายในมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถสั่งอาหารจากร้านอาหารต่าง ๆ ผ่านแอพลิเคชั่น Thammasat food Delivery
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Thammasat Food Delivery

4. โรงพยาบาลสนาม 300 เตียง
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการอีก 4 แห่ง ร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 308 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ได้รับการแพร่ระบาดจากโรค COVID-19 โดยใช้พื้นที่รองรับผู้ป่วยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต โดยจะรับเฉพาะผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลที่ได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นแล้ว และอยู่ในระหว่างการกักตัว
อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/prinya.thaewanarumitkul

5. ศูนย์ประสานงานและดูแลร้านค้า ลูกจ้างร้านค้า และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (COVID-19)
สำนักงานทรัย์สินและกีฬา ได้มีการประกาศให้บริการความช่วยเหลือ ร้านค้า ลูกจ้างร้านค้า และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและดูแลร้านค้า ลูกจ้างร้านค้า และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (COVID-19)”
อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/psm.tu/posts/2924574527578817

6. TU Pandemic Legal Aid Centre หรือ ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัส
อีกหนึ่งโครงการดีๆจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายรวมถึงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนานี้ โดยเปิดให้บริการผ่านระบบออนไลน์
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ page: TU Pandemic Legal Aid Centre

7. จัดทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 (ติดเชื้อ กักตัว หรือถูกพักงาน) ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดต่อได้ที่ กองกิจการนักศึกษาเพื่อพิจารณาขอรับทุนการศึกษา
โดยแบ่งเป็น
ทุนช่วยเหลือ 5,000 บาท 1,000 ทุน
ทุนช่วยเหลือ 2,500 บาท 4,000 ทุน
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2626545124335843&id=1987569741566721เปิดให้บริการแล้ว! “ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัส (TU Pandemic Legal Aid Centre)” จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในวิกฤตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้
.
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัส ให้บริการด้านใดบ้าง?

- ศูนย์ฯ จะให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- เผยแพร่ความรู้ในประเด็นปัญหาทางกฎหมาย ที่เกิดจากจากสถานการณ์โคโรนาไวรัส
.
ดูเงื่อนไขและขั้นตอนการให้บริการได้ที่ page TU Pandemic Legal Aid Centre
.
TU Pandemic Legal Aid Centre is an ad-hoc Pro Bono unit set up by Thammasat University Faculty of Law to provide legal advice free of charge for those who are affected by the Coronavirus 2019 (COVID-19) in Thailand.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดศูนย์เฉพาะกิจ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ผู้ได้รับผลกระทบจากโคโรน่าไวรัส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รับรายละเอียดเพิ่มเติมที่
FB: TU Pandemic Legal Aid Centre
Website: www.law.tu.ac.th/tulawcovid19

TU Pandemic Legal Aid Centre is an ad-hoc Pro Bono unit set up by Thammasat University Faculty of La

“โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน” 24/02/2022

📣📣“โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน”📣📣

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ จัดทำ “โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน” ซึ่งเป็นโครงการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินแก่ประชาชนทั่วไปทางระบบออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ หรือให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางศาล

ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถกรอกรายละเอียดปัญหาหนี้สินของท่านได้ตาม QR Code หรือตามลิงก์ https://bit.ly/3K0rtNt

📌หมายเหตุ
– ศูนย์นิติศาสตร์ และมูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ อาจติดต่อท่านทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
– ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการนี้เท่านั้น
– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม [email protected]

22/02/2022

⚖️⚖️Law To U By TU LAW Centre⚖️⚖️
รายการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย โดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📌EP.19 หัวข้อ “ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด”
🌟วิทยากร อาจารย์ ณัฐ จินตพิทักษ์กุล
🌟ดำเนินรายการ จิรภัทร ชนะสิทธิ์

04/02/2022

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ จัดทำ “โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน”

📣📣“โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน”📣📣

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ จัดทำ “โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน” ซึ่งเป็นโครงการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินแก่ประชาชนทั่วไปทางระบบออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ หรือให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางศาล

ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถกรอกรายละเอียดปัญหาหนี้สินของท่านได้ตาม QR Code หรือตามลิงก์ https://bit.ly/3K0rtNt

📌หมายเหตุ
– ศูนย์นิติศาสตร์ และมูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ อาจติดต่อท่านทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
– ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการนี้เท่านั้น
– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม [email protected]

24/01/2022

⚖️⚖️Law To U By TU LAW Centre⚖️⚖️
รายการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย โดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📌EP.18 หัวข้อ “บทสันนิษฐานความรับผิดเพื่อละเมิด”
🌟วิทยากร อาจารย์ ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน
🌟ดำเนินรายการ จิรภัทร ชนะสิทธิ์

17/01/2022

รายการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย โดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📌EP.17 หัวข้อ “ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น (ต่อ)”
🌟วิทยากร อาจารย์ ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน
🌟ดำเนินรายการ จิรภัทร ชนะสิทธิ์

13/01/2022

⚖️⚖️Law To U By TU LAW Centre⚖️⚖️
รายการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย โดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📌EP.16 หัวข้อ “ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น”
🌟วิทยากร อาจารย์ ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน
🌟ดำเนินรายการ จิรภัทร ชนะสิทธิ์

07/01/2022

📣📣“โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน”📣📣

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ จัดทำ “โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน” ซึ่งเป็นโครงการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินแก่ประชาชนทั่วไปทางระบบออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ หรือให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางศาล

ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถกรอกรายละเอียดปัญหาหนี้สินของท่านได้ตาม QR Code หรือตามลิงก์ https://bit.ly/3K0rtNt

📌หมายเหตุ
– ศูนย์นิติศาสตร์ และมูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ อาจติดต่อท่านทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
– ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการนี้เท่านั้น
– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม [email protected]

13/12/2021

ประกาศ รับสมัครหน่วยงานทางกฎหมายเพื่อรับนักศึกษาฝึกงาน ในโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

📌คุณสมบัติของหน่วยงาน
1. หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เป็นหน่วยงานทางกฎหมายโดยตรงหรือหน่วยงานอื่นที่มีส่วนงานทางกฎหมาย
2. ประสงค์จะรับนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 หรือ 4
เพื่อเข้าร่วมฝึกงานระยะสั้น ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2565
3. หน่วยงานจะให้ความร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกำหนด รวมถึงไม่ขัดข้องในการติดต่อประสานงานอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตามการดำเนินงานของนักศึกษาตามสมควร
4. หน่วยงานมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล หรือ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางหรือจังหวัดใกล้เคียง
5. หน่วยงานจะให้ความดูแลนักศึกษาฝึกงาน โดยจะจัดสรรปริมาณงานตามความเหมาะสม และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาในการทำงานต่างๆ ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน

📌ขั้นตอนการสมัครและประกาศผลการคัดเลือก
1. ให้หน่วยงานกรอกแบบตอบรับตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมแนบภาพถ่ายบริเวณ
หน้าสำนักงานและภายในสำนักงาน แล้วส่งกลับมายังอีเมล [email protected] ได้ตั้งแต่วันประกาศรับสมัครนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศผลการคัดเลือกโดยจะติดต่อเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฝึกงานผ่านทางอีเมลของหน่วยงาน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

📌หมายเหตุ
- การรับสมัครนี้สำหรับเฉพาะหน่วยงานที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาก่อน หากเป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
อยู่แล้วไม่ต้องสมัครในครั้งนี้อีก
- หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ทางอีเมล [email protected] (คุณสุพิตา)

📌สแกนเพื่อดาวน์โหลดแบบตอบรับ หรือดาวน์โหลดได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/internship-summer-2022/

08/12/2021

⚖️⚖️Law To U By TU LAW Centre⚖️⚖️
รายการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย โดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📌EP.13 หัวข้อ “ลักษณะทั่วไปของการทำละเมิด”
🌟วิทยากร ศ.ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต
🌟ดำเนินรายการ จิรภัทร ชนะสิทธิ์

22/11/2021

⚖️⚖️Law To U By TU LAW Centre⚖️⚖️
รายการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย โดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📌EP.12 หัวข้อ “การระงับข้อพิพาททางแรงงาน”
🌟วิทยากร อ.ศุภวิช สิริกาญจน
🌟ดำเนินรายการ จิรภัทร ชนะสิทธิ์

14/11/2021

⚖️⚖️Law To U By TU LAW Centre⚖️⚖️
รายการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย โดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📌EP.11 หัวข้อ “การรวมกลุ่มตามสัญญาจ้างแรงงาน”
🌟วิทยากร อ.ศุภวิช สิริกาญจน
🌟ดำเนินรายการ จิรภัทร ชนะสิทธิ์

01/11/2021

⚖️⚖️Law To U By TU LAW Centre⚖️⚖️
รายการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย โดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📌EP.9 หัวข้อ “สัญญาจ้างแรงงาน”
🌟วิทยากร ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร
🌟ดำเนินรายการ จิรภัทร ชนะสิทธิ์

18/10/2021

⚖️⚖️Law To U By TU LAW Centre⚖️⚖️
รายการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย โดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📌EP.8 หัวข้อ “การตีความพินัยกรรม (ต่อ)”
🌟วิทยากร รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
🌟ดำเนินรายการ จิรภัทร ชนะสิทธิ์

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message. 15/10/2021

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

Now it's easier to send TU Pandemic Legal Aid Centre a message.

18/07/2020

[ความรับผิดของรัฐต่อความเสียหายในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน]
โดยรองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นับแต่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วประเทศ โดยอาศัยอำนาจจากพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เพราะเหตุแห่งการระบาดของโรคโควิด ๑๙ รัฐบาลได้ออกข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งหลายฉบับ รวมทั้งใช้อำนาจหลายประการในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งในบางครั้ง เกิดประเด็นปัญหาว่า รัฐบาลได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือได้ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการกระทำที่เป็นปัญหาดังกล่าวข้างต้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน จะมีผู้ใดรับผิดต่อปัญหาข้างต้นหรือไม่เพียงใด

ต่อประเด็นที่กล่าวมา มักมีผู้เข้าใจว่า การใช้อำนาจของรัฐในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการใช้อำนาจในสถานการณ์เฉพาะหรือสภาวะยกเว้นที่รัฐจะไม่ถูกตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายและไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน ความเข้าใจข้างต้นนี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะกฎหมายยังคงให้รัฐรับผิดต่อความเสียหายจากการใช้อำนาจในสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งผู้เขียนจะอธิบายตามลำดับ ดังนี้

๑. รัฐต้องรับผิดจากกฎหมายใด

มาตรา ๑๗ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่ได้บัญญัติห้ามนำพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ ทั้งยังบัญญัติชัดว่าผู้ได้รับความเสียหายยังคงมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ได้ เพราะฉะนั้น รัฐซึ่งหน่วยงานที่ดำเนินการในนามของรัฐในสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ปัจจุบัน ก็คือ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) หรือที่มักเรียกว่า ศบค. จึงอยู่ในฐานะที่เป็นองค์กรซึ่งถูกนำไปพิจารณาเรื่องความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจในสถานการณ์ดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม ศบค. ณ ขณะนี้ ได้ย้ายมาจากสังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มาเป็นหน่วยงานพิเศษตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ที่มีสถานะซึ่งไม่ได้สังกัดกระทรวงหรือกรมใดโดยตรง ดังนั้น หน่วยงานที่จะต้องรับผิดต่อความเสียหายอันสืบเนื่องจากการดำเนินการของ ศบค. คือ กระทรวงการคลัง ตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ

ทั้งนี้ การพิจารณาความรับผิดของหน่วยงานข้างต้นต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนย่อมเป็นไปตามหลักความรับผิดเรื่องละเมิด ซึ่งมีหลักเกณฑ์ทั่วไปที่สำคัญอยู่ในมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยจะต้องเริ่มต้นจากการปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินได้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่จนมีผู้ได้รับความเสียหาย เช่น ปล่อยปละละเลยต่อมาตรการที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังการแพร่กระจายของโรค (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ฎ. ๑๕๑๗๑/๒๕๕๖) ประมาทเลินเล่อในการดูแลความปลอดภัยหรือสถานที่จนทำให้มีผู้ติดเชื้อ (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๘๓/๒๕๕๘) ขาดความระมัดระวังในการเฝ้าระวังผู้มีความเสี่ยง (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๔๒๗/๒๕๕๕)

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการต้องรับผิดต่อผู้เสียหายด้วยหรือไม่

ผู้เสียหายไม่อาจฟ้องร้องดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ทั้งนี้ เพราะกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับคำสั่งหรือมีหน้าที่บังคับอยู่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ นอกจากนั้น มาตรา ๑๗ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ยังกำหนดบทคุ้มครองสำทับให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดทางแพ่งอีกด้วย

๓. ผู้เสียหายต้องฟ้องใครให้รับผิด

แม้ผู้เสียหายจะไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ใน ศบค. คือ กระทรวงการคลัง ที่จะต้องเข้ามารับผิดโดยตรงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนแทนเจ้าหน้าที่ โดยผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีต่อกระทรวงการคลังในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อให้เยียวยาหรือชดใช้ต่อความเสียหายที่ได้เกิดขึ้น

๔. ศาลใดมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีสถานการณ์ฉุกเฉิน

แม้คดีฟ้องร้องให้หน่วยงานรับผิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายจะมีสภาพเป็นคดีปกครองที่โดยหลักย่อมอยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง แต่เนื่องจากมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ไม่ให้ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำตามพระราชกำหนดนี้อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เพราะฉะนั้น จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไปหากไม่ใช่คดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลอื่น ดังนั้น ศาลยุติธรรมจึงเป็นศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน

๕. อายุความที่รัฐต้องรับผิดกี่ปี

ความรับผิดของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นความรับผิดต่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ของตนที่ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นความรับผิดที่เกิดขึ้นตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งมีอายุความ ๑๐ ปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยนับอายุความตั้งแต่เกิดเหตุ ไม่ใช้หลักเรื่องอายุความ ๑ ปี ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๘๑๓/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ่), ๗๐๗๗/๒๕๖๐)

จากที่ได้อธิบายมาทั้งหมดข้างต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อเขียนนี้จะทำให้ประชาชนหรือผู้ได้รับความเสียหายจากการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถเข้าใจได้โดยง่ายและได้รับประโยชน์พอสมควร

02/05/2020

[Work from home but not far from domestic violence: COVID-19 กับผลกระทบจากการทำงานที่บ้าน สู่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว]

ฉัตรฑริกา นภาธนาพงศ์
นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งยังคงพบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตแม้กระทั่งในเวลานี้ หน่วยงานภาครัฐจึงได้มีมาตรการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้จัดทำแผนการทางานต่างๆและให้พนักงานของตนทำงานที่บ้านหรือที่เรียกกันอย่างคุ้นหูว่า Work from home เพื่อลดการติดเชื้อจากการเดินทางมาทำงานหรือกลับบ้าน นอกจากนี้ในหลายหน่วยงานได้มีการเลิกจ้างพนักงานหรือพักงานหรือลดเงินเดือนลูกจ้างลดเพื่อรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจและความอยู่รอดขององค์กรเอาไว้ จึงปฎิเสธไม่ได้เลยว่า “บ้าน” เป็นสถานที่พักพิงหลักที่คนในสังคมไทย ณ ขณะนี้ จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตลอด 24 ชั่วโมง เพราะฉะนั้น “ครอบครัว” จึงเป็นสังคมพื้นฐานและสังคมเดียวที่สามารถพูดคุยกันต่อหน้าได้โดยไม่ต้องผ่านหน้ากากอนามัยและไม่ต้องผ่านหน้าจอสี่เหลี่ยมต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้

ทั้งนี้ สื่อในหลายสำนักได้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว ซึ่งสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวนั้นกลับพบว่า เกิดจากมาตรการ Social Distancing รูปแบบ work from home เนื่องจากการที่ลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทต้องถูกกักตัวทำงานที่บ้านตามประกาศของหน่วยงาน หรือในบางรายที่นายจ้างมีผลประกอบการลดลง จึงส่งผลให้ลูกจ้างไม่ได้รับเงินเดือนหรือได้รับลดน้อยลงจากปกติ หรือซ้ำร้ายไปกว่าคือการนำไปสู่การถูกเลิกจ้าง ความกดดันต่าง ๆที่เกิดขึ้นจากรายได้ที่ลดลงหรือถูกเลิกจ้างเช่นว่านี้ ความไม่เคยชินที่ต้องอยู่ที่บ้านตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งความเครียดจากสภาวะที่ไม่ปกติของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซึ่งทำให้ไม่สามารถออกไปข้างนอกเพื่อผ่อนคลายความเครียดได้ จึงส่งผลให้ขณะนี้อัตราการเกิดความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นอย่างคาดไม่ถึง

นอกจากนี้ จากการศึกษาข้อมูลได้พบว่า งานวิจัยขององค์กรทางสังคมหลายประเทศ เช่น องค์กรต่อต้านความรุนแรงในสาธารณรัฐประชาชนจีน องค์กรช่วยเหลือสังคมในประเทศสหรัฐอเมริกา และรายงานขององค์กรอนามัยโลก (WHO) ได้เปิดเผยถึง สถิติความรุนแรงในครอบครัวซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ถูกทำร้ายร่างกายคือ เด็กและผู้หญิง ซึ่งสาเหตุในการกระทำความรุนแรงของบิดาหรือสามี ส่วนใหญ่เกิดจากความเครียดและความกดดันที่ต้องถูกเลิกจ้าง ลดเงินเดือน หรือไม่ได้ออกไปพบปะสังสรรค์กับสังคมเดิมที่คุ้นเคย และเมื่อยิ่งมีช่วงระยะเวลาในการอยู่ที่บ้านมากขึ้น โอกาสในการกระทบกระทั่งต่อกันไปจนถึงขั้นการทำร้ายร่างกายต่อกันยิ่งมีมากขึ้น อันจะนำมาสู่อัตราการหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลานี้ ส่วนในประเทศไทย มีสถิติจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยว่า จากการจัดเก็บข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ศปก.สค.) พบว่า สถิติความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นโดยในเดือนมีนาคม 2563 มีจำนวนประมาณ 154 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีจำนวน 144 ราย โดยมีสาเหตุมาจากความเครียดที่ต้องอยู่บ้านตลอดทั้งวัน จากงานวิจัยและรายงานต่าง ๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจึงเป็นการตอกย้ำว่า มาตรการ Social Distancing รูปแบบ work from home ส่งผลให้บ้านและครอบครัวกลายเป็นสถานที่ที่เปราะบางที่สุดที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว

จากสภาพปัญหาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ผู้เขียนจึงจะได้นำเสนอมาตรการทางกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันที่สามารถนำปรับใช้เพื่อคลี่คลายปัญหาดังกล่าวทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง ดังต่อไปนี้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในทางกฎหมายอาญาที่ให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประกาศใช้เป็นการชั่วคราวตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองและสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 โดยในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งคุ้มครองเยียวยาความเสียหายแก่ “ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว” โดยได้กำหนดคำนิยามคำว่า ความรุนแรงในครอบครัว ไว้ในมาตรา 3 บัญญัติว่า “การกระทำใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้ เกิดอันตราย แก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัว ต้องกระทำการ ไม่กระทำการ หรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาท” ซึ่งมาตรการตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเป็นการออก “คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว” โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือโดยศาล และมีกระบวนการ “ประนีประนอมยอมความแบบมีเงื่อนไข” โดยให้ผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเข้าสู่กระบวนการที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการยอมความ เช่น การฟื้นฟู การบำบัดรักษา หรือการคุมความประพฤติ เป็นต้น และหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข พนักงานสอบสวนหรือศาลมีอำนาจยกคดีขึ้นมาพิจารณาต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นการพิจารณาโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาต่อไป

นอกจากนี้ในส่วนของกฎหมายแพ่งลักษณะครอบครัวว่าด้วยเรื่องเหตุฟ้องหย่า แม้การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสามีหรือภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่อาจเป็นเหตุฟ้องหย่าได้ เนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตรายแต่ยังจัดอยู่ในเกณฑ์ที่รักษาได้ จึงยังมิใช่เหตุฟ้องหย่าตามมาตรา 1516 (9) แต่อย่างไรก็ตาม หากการเกิดโรคดังกล่าวหรือการพยายามเฝ้าระวังการติดเชื้อส่งผลให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวแล้ว มาตรา 1516(3) ได้กำหนดให้การทำร้ายหรือทรมาน ร่างกายและจิตใจของสามีหรือภริยาสามารถเป็นเหตุฟ้องหย่าได้

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว คงมิอาจปฎิเสธได้ว่า มาตรการ Social Distancing รูปแบบ work from home ซึ่งเป็นมาตรการที่บรรเทาการติดเชื้อไวรัส COVID-19 แต่กลับเป็นภัยเงียบที่สำคัญประการหนึ่ง
อันก่อให้เกิดการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ผู้เขียนตระหนักและมีความวิตกกังวลต่อภัยดังกล่าว เนื่องจากเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวที่บุคคลภายนอกไม่อาจล่วงรู้หรือเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ทัน ดังนั้น ผู้เขียนจึงอยากนำเสนอบทความดังกล่าวเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่เกิดจากสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนไม่ควรนิ่งเฉย และเพื่อมิให้ต้องมีการนำกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งที่ผู้เขียนได้นำเสนอมาแล้วข้างต้นมาใช้บังคับซึ่งจะส่งผลต่อสถาบันครอบครัว รัฐจึงควรเร่งดำเนินการต่างๆให้สถานการณ์กลับมาปกติโดยเร็วที่สุด ก่อนที่ความรุนแรงในครอบครัวจะมีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นอันมิอาจย้อนกลับไปแก้ไขได้

TU Pandemic Legal Aid Centre

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัส เป็นศูนย์เฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

TU Pandemic Legal Aid Centre is an ad-hoc Pro Bono unit set up by Thammasat University Faculty of Law to provide legal advice free of charge for those who are affected by the Coronavirus 2019 (COVID-19) in Thailand.

Contact us:
Email: [email protected]
Website: http://www.law.tu.ac.th/tulawcovid19/

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

📌วิดีโอแนะนำการทำพินัยกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยคุณพรปวีณ์ อุดมรัตนะศิลป์ นิติกรศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรร...

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok
10200

Bangkok การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Dharmniti Seminar & Training Dharmniti Seminar & Training
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่
Bangkok, 10800

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด Dharmniti Seminar and Training Co.,Ltd.

ทนายคลายทุกข์ ทนายคลายทุกข์
194 รามอินทรา52/1 แขวงรามอินทรา เ
Bangkok, 10230

ประธานเครือข่าย ทนายคลายทุกข์ วิทยากรฝึกอบรม กฎหมาย/ทวงหนี้ คอลัมนิสต์โพสทูเดย์ Cop magazine

Pongpasin & Associates Pongpasin & Associates
Bangkok

Full-cycle Legal Services with Extensive Experience Lawyers ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

FindmyLawyer FindmyLawyer
เวนิส ดิ ไอริส ชอย 2/7, ท่าแร้ง, บ
Bangkok, 10220

ให้ความรู้ทางกฎหมาย และให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย โดยทนายที่ท่านเลือกเองได้

CTAB Attorneys Association CTAB Attorneys Association
Bangkok, 10240

ส่งเสริม อบรม พัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป

สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข - Udomsuk สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข - Udomsuk
สน.อุดมสุข เลขที่ 306 ถ.รามคำแหง
Bangkok, 10250

สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข

มุมกาแฟ คนสอบ Tax Auditor-TA BY AJ.Artit มุมกาแฟ คนสอบ Tax Auditor-TA BY AJ.Artit
วิภาวดี-รังสิต
Bangkok, 10210

บริการทางวิชาการ ความรู้ด้านการสอบใบอนุญาต Tax Auditor และความรู้ทางวิชาชีพบัญชี

Bngfh132332 Bngfh132332
Fghfghgfhgf
Bangkok, BVNVB

TLScontact Thailand TLScontact Thailand
ทุ่งมหาเมฆ สาทร
Bangkok, 10120

สถานีกฎหมายอวกาศ - Space Law Station สถานีกฎหมายอวกาศ - Space Law Station
Thailand
Bangkok

Platform แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ปฏิ?

Thailand Bike Tours - B.S.T Adventure Travel Thailand Bike Tours - B.S.T Adventure Travel
98/10 Mind Hof Village, Romklao Rd, Klongsampraves, Ladkrabang
Bangkok, 10520

Operating for Indochina Bike Tours which mean doing the best package service for Adventure Cyclist's

Royal King Services Royal King Services
Level 29, The Offices At Centralworld 999, 999/9 Rama I Rd, Pathum Wan District
Bangkok, 10330

Royal King's Services is dedicated to assist and guide you through all legal and immigration services in Thailand. We operate a highly efficient and cost-effective visa, work permi...