TaxforYou Training

TaxforYou Training

ให้ความรู้ จัดอบรมด้านภาษีอากร

Photos from TaxforYou Training's post 10/07/2022

วันที่ 10 กรกฏาคม 2565

เสียงตอบรับและความประทับใจ
จากน้อง ๆ นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ที่ได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร
“ Tax Accounting Practitioner License" (TAP)”

Photos from TaxforYou Training's post 10/07/2022

วันที่ 10 กรกฏาคม 2565

อ.ดูรณี สุขโชคสุวรรณ
(ผู้อำนวยการสถาบัน Tax Skill Academy)
ได้ให้เกียรติมาบรรยายหลักสูตร
“ Tax Accounting Practitioner License" (TAP)”
ในหัวข้อ Value Added Tax
ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Photos from TaxforYou Training's post 09/07/2022

วันที่ 9 กรกฏาคม 2565

อาจารย์ธนากร ตันติกาญจน์ ผู้บริหาร Tax For You ได้ให้เกียรติมาบรรยายหลักสูตร
“ Tax Accounting Practitioner License" (TAP)”
ในหัวข้อ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Photos from TaxforYou Training's post 09/07/2022

วันที่ 9 กรกฏาคม 2565

อาจารย์อัครวัฒน์ รวีย์ชชานนท์
ที่ปรึกษาสถาบัน Tax Skill Academy
ได้ให้เกียรติมาบรรยายหลักสูตร
“ Tax Accounting Practitioner License" (TAP)”
ในหัวข้อ Corporate Income Tax และการจัดทำงบการเงิน
ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Photos from TaxforYou Training's post 09/07/2022

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565
อ.ดูรณี สุขโชคสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบัน Tax Skill Academy
และ ผศ.เหมวดี กายใหญ่ ท่านคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ร่วม อาจารย์อุไรวรรณ บุษทิพย์ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ผศ. ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ดร.สาธิยา กลิ่นสุคนธ์ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
ผศ.ชินเชิง แก้วก่า อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

ได้ให้เกียรติมาเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักบัญชีภาษีอากร Tax Accounting Practitioner
“ Tax Accounting Practitioner License" (TAP)”
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการที่ไม่เพียงมุ่งเน้นให้ผู้อบรมได้ลงมือวิเคราะห์เอกสารทางบัญชี ที่พบได้บ่อยในการทำงาน การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล และจัดทำกระดาษทำการบวกกลับภาษีเงินได้นิติบุคคล และปิดงบการเงิน
หลักสูตรยังผสมผสานเสริมสร้างทักษะ Super Soft Skills ที่จำเป็นในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในอนาคต การสื่อสารให้ตรงใจผู้ฟัง ทักษะการเล่าเรื่องให้ดึงดูดใจ ทักษะการเจรจาต่อรอง การพัฒนาบุคลิกภาพให้โดนใจ HR ตั้งแต่แรกเห็น และเทคนิคการเตรียมตัวตอบคำถามสัมภาษณ์งาน

Photos from TaxforYou Training's post 04/04/2022

ปิดโครงการ Tax Accounting Practitioner#2 ลงเรียบร้อย

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.รัตนาวลี ไม้สัก ท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ให้เกียรติเชิญสถาบัน Tax Skill Academy มาร่วมแบ่งปันความรู้ด้านบัญชีภาษีอากร และเสริมสร้างทักษะ Softskills ให้นักศึกษาชั้นปี 3 – 4

และขอขอบคุณเหล่าคณาจารย์ มทร.พพ. ที่น่ารักทุกท่าน

อาจารย์นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายวางแผน
ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์พลภัทร พลบูรณ์ อาจารย์ประจำวิชาการบัญชี
อาจารย์รณพร พิทักษ์มวลชน อาจารย์ประจำวิชาการบัญชี

และอีกหลายท่าน ขออภัยที่กล่าวชื่อได้ไม่หมดนะคะ ที่ช่วยประสานงาน
คอยให้ความช่วยเหลือ อยู่ดูแลทีมงานตลอดทั้ง 3วันอย่างอบอุ่น แล้วพบกันใหม่ในเทอมหน้านะคะ

Photos from TaxforYou Training's post 03/04/2022

วันที่ 3 เมษายน 2565
เสียงตอบรับและความประทับใจ
จากน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปี 3 - 4
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่ได้เข้าอบรมในหลักสูตร

“ Tax Accounting Practitioner License" (TAP)”

Photos from TaxforYou Training's post 03/04/2022

วันที่ 3 เมษายน 2565
อ.อัครวัฒน์ รวีย์ชชานนท์
(ที่ปรึกษาสถาบัน Tax Skill Academy)

ได้ให้เกียรติมาบรรยายหลักสูตร
“ Tax Accounting Practitioner License" (TAP)”

ในหัวข้อ Personality & Super Soft Skills

ให้กับนักศึกษาชั้นปี 3 - 4 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Photos from TaxforYou Training's post 03/04/2022

วันที่ 3 เมษายน 2565
อ.ดูรณี สุขโชคสุวรรณ
(ผู้อำนวยการสถาบัน Tax Skill Academy)

ได้ให้เกียรติมาบรรยายหลักสูตร
“ Tax Accounting Practitioner License" (TAP)”

ในหัวข้อ Soft Skills - Personality

ให้กับนักศึกษาชั้นปี 3 - 4 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Photos from TaxforYou Training's post 03/04/2022

วันที่ 2 เมษายน 2565
อาจารย์อัครวัฒน์ รวีย์ชชานนท์
ที่ปรึกษาสถาบัน Tax Skill Academy

ได้ให้เกียรติมาบรรยายหลักสูตร
“ Tax Accounting Practitioner License" (TAP)”

ในหัวข้อ Corporate Income Tax และการจัดทำงบการเงิน

ให้กับนักศึกษาชั้นปี 3 - 4 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Photos from TaxforYou Training's post 03/04/2022

วันที่ 2 เมษายน 2565
อาจารย์ดูรณี สุขโชคสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถาบัน Tax Skill Academy

ได้ให้เกียรติมาบรรยายหลักสูตร

“ Tax Accounting Practitioner License" (TAP)”

ในหัวข้อ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ให้กับนักศึกษาชั้นปี 3 - 4 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Photos from TaxforYou Training's post 02/04/2022

2 เมษายน 2565
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร

“ Tax Accounting Practitioner License" (TAP)”

นักศึกษาชั้นปี 3-4 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

02/04/2022

วันที่ 1 เมษายน 2565

อาจารย์ธนากร ตันติกาญจน์ ผู้บริหาร Tax For You ได้ให้เกียรติมาบรรยายหลักสูตร

“ Tax Accounting Practitioner License" (TAP)”

ในหัวข้อ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ให้กับนักศึกษาชั้นปี 3-4 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

02/04/2022

วันที่ 1 เมษายน 2565
อาจารย์รวีภัทร์ กลางสาทร ผู้บริหาร Tax For You
ได้ให้เกียรติมาบรรยายหลักสูตร

“ Tax Accounting Practitioner License" (TAP)”

ในหัวข้อ ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ให้กับนักศึกษาชั้นปี 3-4 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Photos from TaxforYou Training's post 01/04/2022

วันที่ 1 เมษายน 2565
ท่านอาจารย์ดูรณี สุขโชคสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบัน Tax Skill Academy
และ ผศ.ดร.รัตนาวลี ไม้สัก ท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ร่วมด้วย ท่านอาจารย์นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายวางแผน
ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.บุญธรรม พรเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์พลภัทร พลบูรณ์ อาจารย์ประจำวิชาการบัญชี และ
อาจารย์รณพร พิทักษ์มวลชน อาจารย์ประจำวิชาการบัญชี
ได้ให้เกียรติมาเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักบัญชีภาษีอากร Tax Accounting Practitioner

“ Tax Accounting Practitioner License" (TAP)”
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการที่ไม่เพียงมุ่งเน้นให้ผู้อบรมได้ลงมือวิเคราะห์เอกสารทางบัญชี ที่พบได้บ่อยในการทำงาน การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล และจัดทำกระดาษทำการบวกกลับภาษีเงินได้นิติบุคคล และปิดงบการเงิน
หลักสูตรยังผสมผสานเสริมสร้างทักษะ Super Soft Skills ที่จำเป็นในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในอนาคต การสื่อสารให้ตรงใจผู้ฟัง ทักษะการเล่าเรื่องให้ดึงดูดใจ ทักษะการเจรจาต่อรอง การพัฒนาบุคลิกภาพให้โดนใจ HR ตั้งแต่แรกเห็น และเทคนิคการเตรียมตัวตอบคำถามสัมภาษณ์งาน

05/12/2021

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

#คำสอนของพ่อ

03/12/2021

ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.พพ เล่าความรู้สึกหลังร่วม Virtual Tax Specialist Workshop

ความประทับใจจากท่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ศรีสุดา อินทมาศ
หลังเข้าร่วม Upskill ทักษะการวางแผนภาษีอากรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ Virtual Tax Specialist Workshop 2021” for Tax Specialist

Photos from TaxforYou Training's post 30/11/2021

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
เสียงตอบรับจาก 81 คนแรกของประเทศ
ที่ได้ Upskill ทักษะการวางแผนภาษีอากรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ Virtual Tax Specialist Workshop 2021” for Tax Specialist

29/11/2021

“ Virtual Tax Specialist Workshop 2021” for Tax Specialist

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
ความรู้สึกประทับใจจากน้องๆ สาขาบัญชี มทร.พระนคร
หลังจากที่ได้ Upskill ทักษะการวางแผนภาษีอากรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ Virtual Tax Specialist Workshop 2021” for Tax Specialist

29/11/2021

“ Virtual Tax Specialist Workshop 2021” for Tax Specialist

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ความรู้สึกประทับใจจากน้องๆ สาขาบัญชี มทร.พระนคร
หลังจากที่ได้ Upskill ทักษะการวางแผนภาษีอากรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ Virtual Tax Specialist Workshop 2021” for Tax Specialist

Photos from TaxforYou Training's post 29/11/2021

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
“ Virtual Tax Specialist Workshop 2021” for Tax Specialist

ภาพบรรยากาศการประกาศรางวัลแข่งขันนำเสนอผลงานการวางแผนธุรกิจ Virtual Tax Specialist Workshop 2021 for TAX SPECIALIST
รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท กลุ่ม TS01 ธุรกิจขายของออนไลน์
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท กลุ่ม TS06 ธุรกิจร้านอาหาร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท กลุ่ม TS07 ธุรกิจให้เช่าพื้นที่
รางวัลที่ 4 เงินรางวัลมูลค่า 500 บาท กลุ่ม TS02 ธุรกิจร้านอาหาร
รางวัลที่ 5 เงินรางวัลมูลค่า 500 บาท กลุ่ม TS10 ธุรกิจขายของออนไลน์
และรางวัลชมเชยอีก 5 รางวัล สำหรับอีก 5 ทีม
ขอขอบคุณ Tax for You Co.,Ltd. และ คณาจารย์ทีมสาขาบัญชี มทร.พระนคร ผู้สนับสนุนเงินรางวัลหลักอย่างเป็นทางการ

Photos from TaxforYou Training's post 28/11/2021

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
“ Virtual Tax Specialist Workshop 2021” for Tax Specialist

การนำเสนอผลงานวางแผนภาษีแต่ละธุรกิจ.

Photos from TaxforYou Training's post 27/11/2021

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
“ Virtual Tax Specialist Workshop 2021” for Tax Specialist
กิจกรรม Softskill เรียนไปเล่นไป แต่ได้อะไรมากกว่าที่คิด

Photos from TaxforYou Training's post 27/11/2021

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
ท่านอาจารย์อัครวัฒน์ รวีย์ชชานนท์ ที่ปรึกษาสถาบัน Tax Skill Academy
และ ผศ.ดร.รัตนาวลี ไม้สัก ท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่วมด้วย ท่านอาจารย์นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายวางแผน
ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.บุญธรรม พรเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์พลภัทร พลบูรณ์ อาจารย์ประจำวิชาการบัญชี และ
อาจารย์รณพร พิทักษ์มวลชน อาจารย์ประจำวิชาการบัญชี

ได้ให้เกียรติมาเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบัญชีและภาษีอากร Tax Specialist
“ Virtual Tax Specialist Workshop 2021”

เป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศที่ได้ Upskill Softskill ทั้งการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การบริหารเวลา การนำเสนออย่างสร้างสรรค์ ผ่านการวิเคราห์และสังเคราห์เนื้อหาวางแผนภาษีอากร ก่อนใครในประเทศ

26/11/2021

ทำไมต้องเป็นหลักสูตร Tax Specialist

ต้องยอมรับว่าภายใต้สถานการณ์ Covid 19 นั้น.. ได้สร้างปรากฏการณ์และผลกระทบเชิงลบต่อภาคธุรกิจทั่วโลก รวมถึงทวีปเอเชียและประเทศไทยเอง.. ซึ่งทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวในหลายๆ ส่วนเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตได้ ไม่ว่าจะเป็นการ restructure องค์กร การปรับขนาดองค์กร หรือแม้กระทั่งใช้เครื่องมือทางภาษีอากรในการวางแผนให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัดมากที่สุด

วิชาภาษีอากรจึงไม่ควรถูกจำกัดให้สอนเพียงเฉพาะเนื้อหาในประมวลรัษฎากร ข้อหารือ หรือคำพิพากษาเท่านั้น แต่ pain point คือนักบัญชีในยุคถัดไป จำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาต่างๆ ให้ออกมาเป็นรูปธรรม นำเสนอ และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ได้

ดังนั้นบุคคลที่จะสามารถอยู่รอดได้ในยุคถัดไปนั้น ไม่ใช่บุคคลที่เรียนรู้หรือจำทฤษฎีได้เพียงอย่างเดียว เพราะการจำทฤษฎีหรือการจำเนื้อหาจากตำรานั้นไม่ได้เป็น key to success อีกต่อไปในยุคที่ความรู้และข้อมูลต่างๆ สามารถ search หาได้จาก search engine เพียงแค่ไม่กี่วินาที..
เราจึงต้องเอาชนะ search engine ให้ได้ด้วยความสามารถที่เหนือกว่านั้น

หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความสามารถของนักศึกษาในทุกๆ ทักษะที่จำเป็น โดยมีพื้นฐานภาษีอากรเป็นเบื้องต้น ต่อยอดด้วยการนำหลักการต่างๆ มาร้อยเรียงเพื่อหา solution สำหรับวิธีการที่ประหยัดภาษีได้มากที่สุดภายใต้หลักการที่เป็นไปได้

ตลอดจนเนื้อหาส่วนที่มากที่สุดของหลักสูตร คือ การเน้นการพัฒนาด้าน soft skill ที่มีความจำเป็นมากกว่าทฤษฎีหรือการทำการวางแผนภาษี โดยเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่มุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาสามารถค้นหา mindset ที่เหมาะสมกับตัวเองและอนาคต มีตั้งแต่หลักการสื่อสาร หลักการสัมภาษณ์ให้ได้งานด้วยเทคนิคการเจรจาต่อรองเบื้องต้น หลักการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การฝึกเล่าเรื่อง (story telling) ตลอดจนการนำเสนออย่างมี impact

นอกจากนี้หลักสูตร ยังเพิ่มเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษีระหว่างประเทศ (ภายใต้แนวทางของ OECD และ BEPs) ตั้งแต่หลักการพื้นฐาน หลักการกำหนดราคาโอน (transfer pricing) โดยผ่าน workshop การทำ data screening จริง ข้อคำนึงถึงของการนำสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลให้มาใช้ ตลอดจนการจัดโครงสร้างการถือหุ้นในเบื้องต้นเพื่อให้เห็นถึง “หลักการ” ที่ผู้ประกอบการระดับโลก (multi-national company) ใช้ในการวางแผนภาษี รวมถึงข้อควรระวังสำหรับการตรวจสอบในประเทศไทย

รับรองว่าหลักสูตรนี้ไม่เหมือนกับที่ท่านเคยผ่านมาแน่นอน.. แล้วเจอกันใน class นะครับ!!

25/11/2021

สมมติว่าเรามีเวลาแค่ 3 นาที ที่จะต้องเล่าให้ผู้บริหารฟังในลิฟต์เพื่ออนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี หรือการขออนุมัติ budget เพื่อ renovate office หรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆ อย่างการขอให้ผู้บริหารเซ็นต์เอกสารด่วน จริงๆ แล้วเรื่องที่ว่ามา “ไม่ใช่เรื่องสมมติครับ” และผู้บริหารก็มีเวลาให้เราน้อยมากในความเป็นจริง

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างทักษะ “การนำเสนอ” ให้มี impact และได้งาน โดยเริ่มจาก “ปรับทัศนคติ” เกี่ยวกับการนำเสนอที่มีแต่เดิม ให้เห็นถึง “ทัศนคติที่ควรเป็นธรรมชาติ” สำหรับการนำเสนอ ในทุกๆ เรื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ผู้นำเสนอต้องการนำเสนอ

24/11/2021

เคยรู้สึกตื่นเต้นกับการพูดของใครซักคนนึง ที่เค้าสามารถสะกดเราให้อยู่กับเค้าตลอดเวลาที่เค้าพูดไหมครับ? ทำไมคนบางคนพูดสั้นๆ แค่ห้าที แต่เรากลับจำสิ่งที่เค้าพูดมาได้ถึงวันนี้? ทำไมคนตัวเล็กๆ คนนึงถึงสามารถโน้มน้าวคนอีกจำนวนมากให้คล้อยตามและยอมรับในสิ่งที่สำเสนอได้?

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะที่ยากที่สุดสำหรับนักบัญชี คือ “การเล่าเรื่องบัญชีให้คนอื่นเข้าใจ”? ถ้าเราจะเป็นนักบัญชี นักภาษีอากร หรือนักการเงิน ที่ครบเครื่องและให้คนยอมรับ ความรู้หรือความสามารถทางวิชาชีพนั้นจำเป็นเพียงส่วนนึง แต่ส่วนที่จำเป็นมากกว่าคือการนำสิ่งที่รู้มาเล่าให้เพื่อนร่วมงานฟัง เพื่อขอความร่วมมือ หรือสื่อสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หากปราศจาก soft-skill นี้.. รับรองว่าเหนื่อยมากแน่นอน

23/11/2021

ถ้าต้องออกไปสัมภาษณ์งานจริงๆ นักศึกษาจะต้องเจอความท้าทายหลายรูปแบบ อาทิ การถูกกดดันจากผู้สัมภาษณ์ การวางเฉยจากผู้สัมภาษณ์ และที่เลี่ยงไม่ได้คือการต้องตอบคำถาม “ที่ตอบไม่ได้” ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ถูกนำมาใช้เพื่อวัด talent ของผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้งสิ้น

หลักสูตรนี้ จะได้อธิบายถึง mindset ที่ผู้สัมภาษณ์ต้องเข้าใจก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์ ตลอดจนเทคนิควิธีการคุยอย่างไรให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกผ่อนคลายหรือเต็มใจแลกเปลี่ยนข้อมูลมากขึ้นกับ “เทคนิคการเจรจาต่อรอง” เบื้องต้น.. เทคนิคนี้ไม่ได้นำไปใช้เพื่อการเอาชนะ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจและความรู้สึกร่วมกัน ซึ่ง “gut feeling” ที่เกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์นั้น จะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะได้งานหรือไม่ได้งาน

22/11/2021

ปัจจุบันนี้.. เราปฏิเสธไม่ได้ว่า AI เข้ามามีบทบาทและสร้างผลกระทบกับตำแหน่งงานในยุคก่อนอย่างมาก มีตำแหน่งงานจำนวนไม่น้อยถูกลดจำนวนลงไปและแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือด้วย AI

ดังนั้นถ้าเราอยากอยู่รอด.. เราต้องชนะ AI ให้ได้!!

ถ้าอยากชนะ AI เราต้องรู้ว่าอะไรที่เราทำได้เหนือกว่า AI ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่การท่องจำทฤษฎี หรือจำเนื้อหาทางวิชาการ แต่เป็นการนำเนื้อหาเหล่านั้นออกมาทำงานกับคนอื่นให้ได้อย่างมืออาชีพ ผ่านการสื่อสารที่เรียกว่า authentic communication ซึ่งหากเข้าใจหลักการนี้ จะทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนที่น่าจับตามองและผู้อะไรใครก็ฟัง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองได้ และเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการอย่างแน่นอน

Photos from TaxforYou Training's post 19/09/2021

เสียงตอบรับจากนักศึกษาปี 4 สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Tax Accounting Practitioner (TAP) ของสถาบัน TAX SKILL ACADEMY

Photos from TaxforYou Training's post 19/09/2021

วันที่ 19 กันยายน 2564 อาจารย์ดูรณี สุขโชคสุวรรณ ได้ให้เกียรติมาบรรยายหลักสูตร Tax Accounting Practitioner ให้หัวข้อภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาการบัญชี มหาลัยราชภัฏเลย

Photos from TaxforYou Training's post 19/09/2021

วันที่ 18 กันยายน 2564 อาจารย์รวีภัทร์ กลางสาทร ผู้บริหาร Tax For You ได้ให้เกียรติมาบรรยายหลักสูตร Tax Accounting Practitioner ให้หัวข้อภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาการบัญชี มหาลัยราชภัฏเลย

Photos from TaxforYou Training's post 19/09/2021

วันที่ 18 กันยายน 2564 อาจารย์รวีภัทร์ กลางสาทร ผู้บริหาร Tax For You ได้ให้เกียรติมาบรรยายหลักสูตร Tax Accounting Practitioner ให้หัวข้อภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาการบัญชี มหาลัยราชภัฏเลย

Photos from TaxforYou Training's post 19/09/2021

วันที่ 18-19 กันยายน 2564 อาจารย์อัครวัฒน์ รวีย์ชชานนท์ ผู้บริหาร Tax For You ได้ให้เกียรติมาบรรยายหลักสูตร Tax Accounting Practitioner (TAP) ให้หัวข้อภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาการบัญชี มหาลัยราชภัฏเลย

Photos from TaxforYou Training's post 19/09/2021

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 คุณยุพา วิเศษพานิช ได้ให้เกียรติมาเปิดโครงการอบรม Virtual Tax Professional Workshop for Tax Accounting Practitioner (TAP) ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชาการบัญชี โดยในการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปี 4 เข้าร่วมจำนวน 110 คน

Photos from TaxforYou Training's post 18/09/2021

วันที่ 18-19 กันยายน 2564 สถาบัน Tax Skill Academy ได้จัดอบรมหลักสูตร "Tax Accounting Practitioner License" (TAP) ให้แก่น้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.. โดยมุ่งไปที่หลักการด้านบัญชีและภาษีอากรที่น้องๆ จะได้นำไปใช้ได้ทันที ในช่วงการออกฝึกงานและการปฏิบัติงานในอนาคต..

เนื้อหาหลักสูตรวิชาการจะมุ่งเน้นที่รายการค้าที่เกิดขึ้นจริงและพบได้บ่อยในการปฎิบัติ โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์รายการค้า เกณฑ์สิทธิ์ เกณฑ์คงค้าง ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับรายการค้านั้น ตลอดจนให้ทดลองกรอกแบบแสดงรายการเสียภาษี และกระดาษทำการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายการค้าที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจตั้งแต่การวิเคราะห์เอกสารทางบัญชี ไปจนถึงการปิดบัญชีและกรอกแบบแสดงรายการเสียภาษี

นอกจากนี้ หลักสูตรยังมุ่งสร้างเสริมทักษะเฉพาะที่นักศึกษาจำเป็นต้องมีสำหรับการ "เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน" เทคนิคในการเตรียมตอบคำถามและทัศนคติควรต้องมีตลอดการสัมภาษณ์งาน และทักษะ soft skill ที่จำเป็นในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในอนาคตซึ่งในยุคปัจจุบันนั้น.. มีความสำคัญไม่น้อยกว่าทักษะทางด้านวิชาการ

18/09/2021

สถาบัน Tax4You Training จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน "ภาษีอากร" และ "การบัญขีภาษีอากร" ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ case study และ workshop ให้แก่ผู้สนใจทั้งในรูปแบบองค์กรและสถาบันการศึกษา โดยนอกจากความรู้ด้านทฤษฎีแล้ว สถาบันฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างทักษะประเภท soft skill ให้กับบุคลากรด้านการบัญชีภาษีอากร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมในทุกภาคส่วนสามารถบูรณาการทักษะทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วใรยุคปัจจุบัน.. และเสริมสร้างทักษะด้านการทำงานในยุค new normal ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักบัญชีภาษีอากร

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.พพ เล่าความรู้สึกหลังร่วม Virtual Tax Specialist Workshop
“ Virtual Tax Specialist Workshop 2021” for Tax Specialist
“ Virtual Tax Specialist Workshop 2021” for Tax Specialist

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่

Bangkok
10240

Legal อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
FindmyLawyer FindmyLawyer
เวนิส ดิ ไอริส ชอย 2/7, ท่าแร้ง, บ
Bangkok, 10220

ให้ความรู้ทางกฎหมาย และให้บริการให

มุมกาแฟ คนสอบ Tax Auditor-TA BY AJ.Artit มุมกาแฟ คนสอบ Tax Auditor-TA BY AJ.Artit
วิภาวดี-รังสิต
Bangkok, 10210

บริการทางวิชาการ ความรู้ด้านการสอบ

ทนายวินัย รับทำคดีปกครองและ ทนายวินัย รับทำคดีปกครองและ
Bangkok

รับปรึกษาคดีวินัยที่ไม่เป็นธรรมขอ?

สถานีกฎหมายอวกาศ - Space Law Station สถานีกฎหมายอวกาศ - Space Law Station
Bangkok

Platform แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ปฏิ?

Pdpamatter Pdpamatter
22/43 ลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนซ์
Bangkok, 10900

PDPA MATTER เป็นโปรแกรมในการช่วยเขียนข้อก?

ซื้อขายไอดีเกมส์ ออนไลน์ FreeFrie- ซื้อขายไอดีเกมส์ ออนไลน์ FreeFrie-
Bangkok, 10900

ห้ามโกงห้ามเกรียน หากพบว่าแอดกลุ่มเกรียน ให้แจ้งแอดผู้ดูแลทันที

Aequitas Aequitas
Bangkok

A personal blog to share knowledge about legal English, the language of the law, and legal translati

LL.JS.Thailand Lawfirms LL.JS.Thailand Lawfirms
ถนนร่มเกล้า, คลองสามประเวศ, ล
Bangkok, 10520

Tax and Biz Law Tax and Biz Law
Bangkok, 10150

ผู้เชี่ยวชาญภาษีอสังหาริมทรัพย์ ภา

คุณทนาย คุณทนาย
Bangkok

กฎหมายจะไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนอีกต่อไป ทุกปัญหากฎหมายของคุณ เราช่วยได้