ทนายความจอจาน - คุยกับทนายความ, Bangkok Videos

Videos by ทนายความจอจาน - คุยกับทนายความ in Bangkok. รับว่าความทั่วราชาอาณาจักร คดีแพ่ง คดีอาญา ทนายความรุ่นใหม่ สื่อสารง่าย เข้าใจคุณ

Other ทนายความจอจาน - คุยกับทนายความ videos

สัมภาษณ์ลูกความคนนึงที่ชนะ ทั้งศาลชั้นต้นและอุทธรณ์

[ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก สัญญาจ้างแรงงาน ] ทำอย่างไร!?

[ โพสต์ประจานลูกหนี้ โดนฟ้องคดีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ] PDPA มีการกำหนดบทลงโทษเอาไว้ทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมาทั้งหมด!! โดยมีรายละเอียดดังนี้ ✏️โทษทางแพ่ง มีการกำหนดให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิด บวกกับ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มเติมสูงสุดเป็น 2 เท่าของค่าเสียหายจริง ค่าสินไหมทดแทน + (ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ x 2) เท่ากับว่า หากศาลตัดสินให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 10 ล้านบาท ศาลอาจจะกำหนดค่าสินไหมเพื่อการลงโทษเพิ่มอีก 20 ล้านบาท รวมเป็น 30 ล้านบาท!! ✏️โทษทางอาญาของ PDPA มี 2 โทษคือ โทษจำคุก และ โทษปรับ ถึงตรงนี้หลายคนคงจะงงว่า หากผู้กระทำผิดเป็นบริษัท (นิติบุคคล) แล้ว บริษัทจะได้รับโทษจำค

รับว่าความ แก้ต่างคดี ทนายความรุ่นใหม่ สื่อสารจริงใจ ไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่น

คดีเช่าซื้อและบัตรเครดิต

[ คดี เช่าซื้อรถยนต์ และ บัตรเครดิต] ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 ข้อ 3 ในประกาศนี้ (4) ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ ในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อรายงวด 3 งวดติดๆ กัน และผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชำระนั้น ภายในเวลาอย่างน้อย 30 วันนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือ และผู้เช่าซื้อละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น (5) เมื่อผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้เช่าซื้อ และกลับเข้าครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซื้อ เพื่อนำออกขายให้แก่บุคคลอื่น ก. ก่อนขายให้แก่บุคคลอื่น ผู้ให้เช่าซื้อต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้

คดีเช่าซื้อ
[ โดนฟ้องคดีเช่าซื้อ ไม่ต้องหนักใจ ให้ทนายยื่นให้การ] กรณีการต่อสู้คดีความทนายจะเตรียมคำให้การ สำหรับให้ลูกความไปยื่นให้การ ข้อต่อสู้ในการยื่นคำให้การสู้คดีเช่าซื้อรถกรณีไฟแนนซ์ฟ้องค่าขาดราคาส่วนต่างจากการขายทอดตลาด กรณีไฟแนนซ์ฟ้องค่าขาดราคาส่วนต่างจากการขายทอดตลาด 1.ประเด็นผู้ให้เช่าซื้อหรือไฟแนนซ์ไม่ปฎิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา 2.ส่งมอบทรัพย์ที่เช่าซื้อคืน ก่อนผิดนัด "ผู้เช่าซื้อส่งมอบรถคืนผู้ให้เช่าซื้อก่อนผิดนัดชำระหนี้ สัญญาเช่าจึงเป็นอันเลิกกัน เมื่อผู้ให้เช่าซื้อนำรถไปขายทอดตลาดได้ราคาน้อยกว่าราคาตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดในค่าขาดราคา หรือค่าส่วนต่างจาการขายทอดตลาด กรณีนี้หากยังมีการฟ้อ

คดีหย่า
[ ว่าด้วยการหย่า ] สาเหตุที่นำมาฟ้องหย่าได้! 1.อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นแบบภริยาหรือสามี 2.มีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นประจำ 3.ประพฤติชั่ว เป็นความผิดอาญา หรือเป็นเหตุอื่นที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่ง อับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง ถูกดูถูก เกลียดชัง เสียหายหรือเดือนร้อนเกินสมควร 4.ทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาท หรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่ง หรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างร้ายแรง 5.จงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิน 1 ปี 6.ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และถูกจำคุกเกิน 1 ปี ในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีส่วนทำความผิด หรือยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ และเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหาย หรือเดือดร้อนเกินสมควร 7.สมัครใจแยกกันอยู่เกิน 3 ปี หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเกิน 3 ปี 8.ถูกศาลส

มารู้จัก พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เบื้องต้นกันคราบ

[ การไต่สวนมูลฟ้อง] คือกรณีที่ราษฎร์เป็นโจทก์ฟ้องต่อศาลเอง โจทก์ต้องไปศาล จำเลย ไม่ต้องไป โจทก์จะต้องนำพยานหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ มานำสืบแสดงต่อศาล เพื่อให้ศาลเชื่อว่าคดีมีมูลเพียงพอที่จะรับฟ้องไว้พิจารณา จำเลย ต้องตั้งทนายไปศาลนะ เพราะเปิดช่องตาม กฎหมายใหม่ได้เพิ่มเติม มาตรา 165/2 โดยเพิ่มสิทธิของจำเลยในการต่อสู้คดีในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง โดยระหว่างการไต่สวนมูลให้โอกาสจำเลยยื่นคำแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสำคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล และจะระบุในคำแถลงถึงตัวบุคคล เอกสาร หรือวัตถุ ที่จะสนับสนุนข้อเท็จจริงของจำเลยตามคำแถลงด้วยก็ได้ ทนายไปถามค้านได้ ฝ่ายจำเลยถ้ายื่นคำแถลงอ้างถึง ตัวบุคคลเอกสารหรือวัตถุใดแล้ว ศาลมีอำนาจในการ เรีย

ฟ้องคดีเงินกู้ ใช้ Chat เป็นหลักฐานฟ้องคดีได้ #คดีกู้ยืมเงิน #กู้เงิน #กู้เงินด่วน

ดูหมิ่งซึ่งหน้าและการโฆษณา

หมิ่นประมาท VS ดูหมิ่น
จำไว้ หมิ่นประมาทยิ่งพูดความจริงยิ่งผิด แต่ยอมความได้ ดูหมิ่นซึ่งหน้า ดูหมิ่นการโฆษณา คือ ด่าหยาบคาย ทำให้เจ็บใจ โทษน้อย แต่ยอมความไ่ม่ได้ ไปโรงพักสถานเดียว