Nanthaporn legal counsel -ทนายจูน

รับปรึกษาปัญหากฎหมายต่างๆ และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง ฯ

06/06/2024

-รับทำวีซ่าแต่งงาน เยี่ยมญาติ ติดตามคู่สมรส ประเทศญี่ปุ่นระยะสั้นหรือระยะยาว
-ขอเอกสารรับรองโสด เพื่อจดทะเบียนสมรส
-รับจดทะเบียนสมรสที่ญี่ปุ่นและไทย👰🏻‍♀️🤵🏼‍♂️
-แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ
-รับรองเอกสารที่กงสุลกระทรวงต่างประเทศ
-รับคัดข้อมูลประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศ เพื่อทำใบขับขี่ประเทศญี่ปุ่น
-จดทะเบียนหย่า
-จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
-การรับมรดก
#ขอวีซ่าแต่งงาน
#ขอวีซ่าญี่ปุ่น
#ทนายจูน

06/06/2024

Nanthaporn legal counsel2465⚖️📚
✡️รับปรึกษาปัญหากฎหมายแพ่ง/อาญา/ปกครอง/บังคับคดี
🔯จัดทำสัญญาทุกประเภททั้งภาษาไทย/อังกฤษ
☯️รับทำพินัยกรรม จัดตั้งผู้จัดการมรดก
☪️รับจดทะเบียน หรือเซ็นจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/มูลนิธิ
🔯รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา /สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า
☯️รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์
☸️รับรองเอกสารต่างประเทศ (Notarial
ยินดีให้บริการค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
099-450-5662 ทนายจูน
#รับปรึกษากฎหมาย
#ทนายจูน

21/05/2024

#มรดก คือ ทรัพย์สินของผู้ตาย หากใครยังไม่ตายทรัพย์สิบนั้นก็ไม่ใช่มรดก ไดยตามปกติ ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินสามารถที่จะจัดการทรัพย์สินของตัวเองอย่างไรก็ได้ ด้วยการทำพินัยกรรม
#พินัยกรรม คือ การแสดงเจตนาของผู้ตายในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินและกิจการ ของตนก่อนตายเพื่อให้การแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายไว้ถ่วงหน้านั้นมีผลต่อเมื่อตนถึงแก่ความตายแล้ว ซึ่งการแสดงเจตนาดังกล่าวต้องได้ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้
#ผู้รับมรดก เป็นใครเมื่อมีคนตายและผู้ตายมีทรัพย์สิน ซึ่งทรัพย์สินนี้ก็จะกลายเป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทของผู้ตายโดยทันที ซึ่งมรดกของผู้ตายจะตกทอดไปยังทายาทตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ให้ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก 2 ประเภท ได้แก่
1. ทายาทโดยธรรมของผู้ตาย
2. ผู้รับพินัยกรรม
#คู่สมรส ตามกฎหมายย่อมมีสิทธิได้รับมรดกก่อนทายาทโดยธรรมเสมอ
ซึ่งทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรส คือ คู่สมรสที่ชอบตัวยกฎหมายของผู้ตาย ที่ได้จดทะเบียนสมรสกับเจ้ามรดก ไม่ว่าผู้ตายจะมีทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติตามลำดับ 1-6 ดังที่กล่าว อ่านเพิ่มเติม>>https://justicechannel.org/uncategorized/inheritance-property
#กฎหมายน่ารู้ #ความรู้กฎหมาย #สำนักงานกิจการยุติธรรม #ทายาท

21/05/2024

คืนรถที่เช่าซื้ออย่างไร โดยไม่ต้องจ่ายส่วนต่างหรือค่าขาดประโยชน์ตามสัญญาเช่าซื้อ จากคำพิพากษาของศาลแล้ว ซึ่งมีหลักดังต่อไปนี้

1.ผู้เช่าซื้อจะต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นขอคืนรถเช่าซื้อกับผู้ให้เช่าซื้อก่อน

2.ผู้ให้เช่าซื้อติดต่อตกลงและนัดหมายรับรถที่เช่าซื้อคืนจากผู้เช่าซื้อ และรับรถเช่าซื้อแล้ว

3.ผู้เช่าซื้อจะต้องไม่มีค่างวดผิดนัดค้างชำระค่างวดเช่าซื้อเลย ( เรียกได้ว่าเป็นลูกหนี้ชั้นดี ) แต่ถ้าค้างค่างวดไม่เกิน 3 งวด สามารถคืนรถได้ แต่ต้องจ่ายงวดที่ค้างชำระก่อนและแจ้งให้คืนรถได้)

4.ต้องไม่ปรากฎว่าขณะที่ผู้ให้เช่าซื้อรับรถเช่าซื้อคืนแล้วนั้น ผู้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อภายหลังจากผู้ให้เช่าซื้อรับรถเช่าซื้อคืนไปแล้ว

***(ข้อนี้ สำคัญมาก หากว่ามีการลงลายมือชื่อในบันทึกหรือหนังสือว่าจะต้องรับผิดชอบเมื่อผู้ให้เช่าซื้อนำรถไปขายตลาดแล้วมีส่วนต่าง ผู้เช่าซื้อยังคงต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่า แต่หากว่าไม่มีการจัดทำบันทึกดังกล่าวแล้ว ผู้เช่าซื้อจะไม่ต้องรับผิดภายหลังจากการตลาดทอดของผู้ให้เช่าซื้อในส่วนต่างจากสัญญาเช่าซื้อ (เวลาจะเซ็นเอกสารคืนรถต้องตรวจสอบข้อสัญญาให้ดี)

หากว่า มีข้อเท็จจริงทั้ง 4 ประการดังกล่าวครบถ้วนแล้ว แสดงว่า ท่านจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหากปรากฎว่าในภายหลังว่า ผู้ให้เช่าซื้อนำรถที่เช่าซื้อไปขายทอดตลาดแล้วได้เงินไม่เพียงพอตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะมาเรียกร้องเอากับผู้เช่าซื้ออีกไม่ได้

กรณีถือว่าคู่สัญญาสมัครใจเลิกสัญญากัน บริษัทไฟแนนซ์จึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาดรถยนต์ โดยอาศัยสัญญาเช่าซื้ออีกต่อไป

***แต่ถ้าผู้ให้เช่าซื้อไม่ยอมรับรถคืนนั้น เนื่องจากให้เหตุว่าไม่เข้าเงื่อนไขของสัญญา ต้องนำไปวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์ต่อไป

ติดต่อคืนรถปรึกษาได้☎️0817028917
(ทนายจูน)

06/05/2024

📌ตารางค่าบริการ👩🏻‍💻⚖️nanthapornlegal.com

26/04/2024

การโต้เถียงคัดค้านคำพิพากษา
หัวใจของอุทธรณ์หรือฎีกานั้นอยู่ที่การคัดค้านคำพิพากษาของศาลล่างไม่ว่าจะเป็นข้อวินิจฉัยของศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์โจทก์หรือจำเลยจะชนะคดีหรือไม่อยู่ที่ข้อคัดค้านนี้ต้องทุ่มเทความรู้ความสามารถที่มีอยู่แล้วแสดงความคิดเห็นเป็นตัวหนังสือให้ศาลสูงเห็นคล้อยตามให้ได้ การที่จะทำได้เช่นนั้นต้องมีหลักการและเข้าใจถึงปัญหาข้อเท็จจริงหรือปัญหาข้อกฎหมายที่ยกขึ้นโต้เถียงอย่างถ่องแท้ มิใช่เอาความรู้สึกหรือนำความคิดเห็นของตนเองโดยลำพังมาแสดง เพราะมนุษย์นั้นมักจะแสดงความคิดเห็นเข้าข้างตัวเองจึงทำให้ขาดเหตุผลที่เป็นหลักสากลหรือหลักความจริงตามธรรมชาติและหลักกฎหมายที่ถูกต้อง อีกทั้งการมีอคติเช่นนั้นจะทำให้มุมมองของความคิดเห็นนั้นแคบลง ยากแก่การหักล้างคำวินิจฉัยของศาลได้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถหักล้างคำพิพากษาของศาลได้เลยต้องเข้าใจในเบื้องตันเสียก่อนว่าคำพิพากษามาจากมนุษย์ซึ่งมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นโดยอาศัยดุลพินิจของตน ฉะนั้นคำพิพากษาของศาลจึงมาจากความคิดเห็นมิใช่มาจากความเป็นจริงเพราะผู้ที่ตัดสินความนั้นไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์มาด้วยตนเอง หากแต่คาดการณ์ไปตามพยานหลักฐานที่คู่ความนำมาเสนอ การวินิจฉัยข้อเท็จจริงในคดีจึงอาจไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ ในข้อกฎหมายก็เช่นเดียวกันการบัญญัติกฎหมายก็มาจากความคิดของมนุษย์ ลายลักษณ์อักษรที่เขียนไว้ก็อาศัยข้อเท็จจริงในขณะที่เขียนกฎหมายมาปรับ ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นอย่างไรและจะปรับเข้ากับบทกฎหมายที่บัญญัติไว้ได้หรือไม่ จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ถกเถียงกันได้และมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไป ดังนั้น สิ่งที่จะเป็นตัวแปรมาหักล้างกันได้ก็คือ "เหตุผล" ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเขียนอุทธรณ์หรือฎีกา

ในคำพิพากษานั้นกฎหมายบังคับไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 186 (6) ต้องแสดงเหตุผลในการตัดสินทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ถ้าคำพิพากษาใดไม่แสดงเหตุผลไว้ก็เป็นคำพิพากษาทีไม่ชอบ เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ ฉะนั้น ก่อนจะเขียนอุทธรณ์หรือฎีกาในเรื่องใดต้องนำเหตุผลที่ปรากฏในคำพิพากษานั้นมาพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อนว่าศาลนำเหตุผลใดมาลงโทษหรือนำเหตุผลใดมายกฟ้องและเหตุผลที่ศาลยกขึ้นอ้างอิงนั้นมีความเป็นไปได้เพียงใด มีน้ำหนักให้เห็นพ้องด้วยหรือไม่ การรับฟังข้อเท็จจริงของศาลมาจากในสำนวนความหรือไม่ พยานหลักฐานที่ปรากฎในคดีนั้นศาลเชื่อหรือไม่เชื่อโดยอาศัยสิ่งใด และหากจะคัดค้านจะให้เหตุผลใดจึงจะมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือยิ่งกว่าเหตุผลที่ศาลยกขึ้นอ้างในคำพิพากษา นี่คือปัจจัยสำคัญในการเขียนอุทธรณ์หรือฎีกา

คำวินิจฉัยของศาลที่ปรากฏในคำพิพากษานั้นโดยทั่วไปแล้วจะมีการวินิจฉัยอยู่ 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ในเบื้องต้น พยานหลักฐานรับฟังได้เพียงใด ข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้สามารถปรับบทลงโทษจำเลยได้หรือไม่ และสุดท้ายศาลพิพากษาว่าอย่างไร ดังนั้น ในการคัดค้านคำพิพากษาของศาลจึงมีประเด็นที่จะคัดค้านได้ทั้ง 4 ขั้นตอนดังกล่าวแต่การเขียนอุทธรณ์ฎีกาส่วนมากมักจะคัดค้านแต่การรับฟังพยานหลักฐานและการกำหนดโทษของศาลเท่านั้น ทั้งที่มีประเด็นให้คัดค้านอยู่อีกแต่ไม่ได้คำนึงถึงกัน

22/04/2024
20/04/2024

⚖️👩🏼‍💼ถ้าให้การรับสารภาพในศาลชั้นต้นแล้ว จะมาให้การปฏิเสธในชั้นอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้‼️

ฎีกาที่ 2744/2563 จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง และขอถอนคำให้การที่ให้การปฏิเสธนั้น เห็นว่า การที่จำเลยฎีกาขอถอนคำให้การเดิมและให้การใหม่เป็นปฏิเสธนั่น เป็นการขอแก้ไขคำให้การซึ่งจำเลยไม่อาจกระทำได้ เนื่องจากการขอแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การจะต้องกระทำก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 163 วรรคสอง

18/04/2024

ในปี 2566 ที่ผ่านมา การปล่อยชั่วคราวของศาลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ และศาลฎีกา มีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น จำนวน 190,558 คำร้อง คิดเป็น 88 % จากจำนวนที่มียื่น 216,702 คำร้อง โดยการพิจารณาปล่อยชั่วคราวนั้น ศาลได้ดำเนินการทั้งในรูปแบบสัญญาประกัน การประเมินความเสี่ยง โดยอาจกำหนดเงื่อนไขการสาบานตน การแต่งตั้งผู้กำกับดูแล การใส่กำไลข้อเท้า EM การเรียกหลักประกัน แล้วแต่ประเภทของคดี ซึ่งสะท้อนถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในคดีอาญาได้เป็นอย่างดี

#ประกันตัว #ศาล #ปล่อย

17/04/2024
11/04/2024

✨แจกไฟล์คัดลายมือ ✨

เหมาะสำหรับ คนอยากเปลี่ยนลายมือให้ดูเป็นมืออาชีพ ดูน่าเชื่อถือ สายงานกฎหมายลายมือสวยก็สำคัญนะ เขียนใน Ipad หรือ Print มาเขียนเอาก็ได้

ไม่ใช่ ลายมือตามสมุดคัดไทย ก ข ค ง และไม่ใช่ลายมือแบบวัยรุ่น
อันนี้อัพเกรด เป็นลายมือที่ดูผู้ใหญ่ขึ้นจะพบเห็นจากการเขียนจดหมาย เขียนหน้าซอง ร่างเอกสาร สัญญาต่าง ๆ

แอดทำมา 2 แบบหลายปีแล้ว
ทำเป็น PDF ให้เปิดลิงค์ดาวน์โหลดเอาเอง

📍แบบที่ 1
https://drive.google.com/file/d/1AVajicqMa8fCN5EBbVYoboJ_VgoVF2hp/view?usp=drive_link

📍แบบที่ 2
https://drive.google.com/file/d/1ahP4YJxgCiYR4TKBuHdcX6vw30OBKJbw/view?usp=drive_link

ปล. อัพเดท แก้ไขไฟล์แล้ว

#เด็กนิติต้องคัดลายมือสวยอ่านง่าย

11/04/2024

ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลอุทธรณ์สำหรับประชาชน พร้อมให้บริการแล้ว
http://verdict.coj.go.th/SRC_PPL/PPL001

08/04/2024

📌 การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT
1. ขอคืนเป็นเครดิต (ขอคืนด้วยแบบ ภ.พ.30) สามารถยกไปใช้ในเดือนภาษีถัดไปได้ทันที
2.ขอคืนเป็นเงินสด (ทำได้ 2 กรณี)
2.1.ขอคืนด้วยแบบ ภ.พ.30
- ยื่นแบบ ภ.พ.30 ปกติ มีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย
- ยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติม และมีภาษีต้องขอคืน ยอดขาย ภาษีขาย แจ้งไว้เกิน หรือยอดซื้อ ภาษีซื้อ แจ้งไว้ขาด
2.2. ขอคืนด้วยแบบ ค.10 ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้
-ขอเครดิตแต่ไม่นำไปใช้ในเดือนถัดไป
-ยื่นแบบ ภ.พ.30 และชำระภาษีช้า
-ลืมลงชื่อขอคืน
-ไม่มีหน้าที่ยื่น ภ.พ.30
-ภาษีขายเกิน หรือภาษีซื้อขาด (ยอดขายและยอดซื้อถูกต้อง)
-กรณีอื่นที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การใช้ ภ.พ.30 เป็นคำร้องขอคืน
ที่มา กรมสรรพากร 🙏🙏🙏
👍 ชอบกด Like โดนใจ กด Share
และอย่าลืม ✅ See First เพื่อที่จะได้ไม่พลาดความรู้เกี่ยวกับบัญชีและภาษีดีๆ แอดมินจะนำมาลงเรื่อย ๆ ค่ะ 🙏🙏

📌 kuifuengruengtax.com
มองหาที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ด้วยประสบการณ์ตรง มามากกว่า 25 ปี สามารถติดต่อได้เลยนะคะ
👉 Tel: 089-220-9445
👉 Email: [email protected]
#คุยเฟื่องเรื่องTAX #รับทำบัญชี #ตรวจสอบบัญชี #ปิดงบการเงิน #บริการให้คำปรึกษา #วางแผนภาษี #วางระบบบัญชี #ยื่นประกันสังคม #สอนบัญชี #จดบริษัท #จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

Photos from GungGinkk School กุ๋งกิ๋ง สคูล's post 01/04/2024
31/03/2024

✅ การชำระอากรเป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
👉 “ตราสารอิเล็กทรอนิกส์” คือ ตราสารแห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ที่จัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์
👉 “ผู้ให้บริการ” คือ ผู้ให้บริการจัดทำและยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทนผู้มีหน้าที่เสียอากรตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การเป็นผู้ให้บริการ สำหรับการจัดทำและยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แทนผู้มีหน้าที่เสียอากรตามประมวลรัษฎากร
✅ ประเภทตราสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องชำระอากร เป็นตัวเงิน จำนวน 5 ตราสาร ประกอบด้วย
1. จ้างทำของ
2. กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร
3. ใบมอบอำนาจ
4. ใบมอบฉันทะ สำหรับให้ลงมติ ในที่ประชุมของบริษัท
5. ค้ำประกัน
การยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนการขอเสียอากร
1. เข้าสู่ระบบ
2. กรอก/นำส่งข้อมูล
ผู้มีหน้าที่เสียอากรเป็นตัวเงินต้องใช้แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งชำระเงินค่าอากรโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) ก่อนกระทำตราสารหรือภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันกระทำตราสาร
👍 ชอบกด Like โดนใจ กด Share
และอย่าลืม ✅ See First เพื่อที่จะได้ไม่พลาดความรู้เกี่ยวกับบัญชีและภาษีดีๆ แอดมินจะนำมาลงเรื่อย ๆ ค่ะ 🙏🙏
📌 https://shorturl.asia/5oH7R
📌 kuifuengruengtax.com
มองหาที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ด้วยประสบการณ์ตรง มามากกว่า 25
👉 Tel: 089-220-9445
👉 Email: [email protected]
#คุยเฟื่องเรื่องTAX #รับทำบัญชี #ตรวจสอบบัญชี #ปิดงบการเงิน #บริการให้คำปรึกษา #วางแผนภาษี #วางระบบบัญชี #ยื่นประกันสังคม #สอนบัญชี #จดบริษัท #จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

Photos from คุยเฟื่องเรื่องTAX's post 31/03/2024
30/03/2024

ว่าด้วย...ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน
Cr. กรมที่ดิน

26/03/2024
22/03/2024

✅️ปรับรูปแบบการคัดถ่ายเอกสารที่ออกจากระบบ e -Filing

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และนายทะเบียน
สภาทนายความภาค1

Photos from สถาบันติวกฎหมาย Ohm's Law (โอห์ม ลอว์)'s post 21/03/2024
14/03/2024
13/03/2024

ศาลแพ่งเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อประชาชน
#ศาล #วันหยุด

Photos from Nanthaporn legal counsel -ทนายจูน's post 11/03/2024

รับจดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT (Value Added Tax) เป็นภาษีที่เกิดขึ้นจากขายสินค้าหรือการให้บริการของกิจการ กล่าวคือเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการบริโภคสินค้าและบริการของประชาชน ซึ่งปัจจุบันจะจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7 (อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปัจจุบัน ณ ปี 2564)
#ทนายจูน
#รับจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
#รับจดทะเบียนบริษัท
#ปรึกษากฎหมาย

10/03/2024

📌 สรุปสาระสำคัญของความแตกต่างใบกำกับภาษีเต็มรูปกับใบกำกับภาษีอย่างย่อ
📋 ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการในแต่ละครั้ง แต่มากไปกว่านั้น ใบกำกับภาษี ยังแบ่งได้ออกอีกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ
2. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
👉 โดยเนื้อหาหลักๆที่ใบกำกับภาษีอย่างย่อต้องมี คือ
- ต้องมีระบุในใบว่า “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ”
- วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
- เลขที่ใบกำกับภาษี
- ชื่อ/ชนิด/ประเภท/ปริมาณ/ราคา ของสินค้าที่ซื้อขาย
- ชื่อ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย
- ราคาสินค้าบริการ โดยต้องระบุยอดรวม Vat แล้ว
- ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด
👉 ส่วนในเนื้อหาของใบกำกับภาษีอย่างเต็มรูปแบบที่เพิ่มมาจากใบกำกับภาษีอย่างย่อ คือ
- ต้องระบุให้ชัดเจนในใบว่าเป็น “ใบกำกับภาษี”
- ต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย
- ต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ
- ส่วนเนื้อหาอื่นๆนั้นคงยังต้องมีเหมือนกับใบกำกับภาษีอย่างย่อ
👉 ส่วนสำคัญที่ต่างกันของใบกำกับภาษี 2 แบบนี้ คือ
💥 ใบกำกับภาษีอย่างย่อ จะไม่สามารถนำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำส่ง ภ.พ.30 ได้
💥 ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ สามารถนำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำส่ง ภ.พ.30 ได้
แล้วใครจะสามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้บ้างหละ?
กิจการในระบบ VAT ที่มีลักษณะขายปลีก โดยเป็นการขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง หมายถึงการซื้อไปใช้เองไม่ได้นำไปขายต่อ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าแผงลอย ร้านขายของชำ ร้านขายยา ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
กิจการในระบบ VAT ที่ให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก เช่น ร้านอาหาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ เป็นต้น
โดยผู้ประกอบการต้องยื่นขอกรมสรรพากรก่อนเพื่อจดขอออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ที่มา : www.topmultiprints.com
👍 ชอบกด Like โดนใจ กด Share
และอย่าลืม ✅ See First เพื่อที่จะได้ไม่พลาดความรู้เกี่ยวกับบัญชีและภาษีดีๆ แอดมินจะนำมาลงเรื่อย ๆ ค่ะ 🙏🙏
📌 https://shorturl.asia/ZGXFw
📌 kuifuengruengtax.com
📌 Line ID : phasitalk
มองหาที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ด้วยประสบการณ์ตรง มามากกว่า 25 ปี ในราคายุติธรรม สามารถติดต่อได้เลยนะคะ
👉 Tel: 089-220-9445
👉 Email: [email protected]
#คุยเฟื่องเรื่องTAX #รับทำบัญชี #ตรวจสอบบัญชี #ปิดงบการเงิน #บริการให้คำปรึกษา #วางแผนภาษี #วางระบบบัญชี #ยื่นประกันสังคม #สอนบัญชี #จดบริษัท #จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน # #ใบกํากับภาษี #ใบกำกับภาษีอย่างย่อ # #ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ #ภาษีมูลค่าเพิ่ม #แม่ค้า #ขายของออนไลน์

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง การปฏิบัติตามกฎหมาย ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

⚖️👩🏼‍💼ถ้าให้การรับสารภาพในศาลชั้นต้นแล้ว จะมาให้การปฏิเสธในชั้นอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้‼️ฎีกาที่ 2744/2563 จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม...
รับจดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT (Value Added Tax) เป็นภาษีที่เกิดขึ้นจากขายสินค้าหรือการให้บริการของกิจการ กล่าวคือเป็นภาษ...
หนังสือทวงถามหนี้ (Notice) คือ หนังสือที่เจ้าหนี้หรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้ ส่งไปให้ลูกหนี้หรือคู่กรณีเพื่อแจ้งลูกหนี...
เหตุใดจึงต้องมียื่นคำร้องเป็นผู้จัดการมรดก⚖️ เนื่องจาก ⚖️เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย  และมีทรัพย์สินที่ตกทอดแก่ทายาทไม่ว่...
☑️คำพิพากษาฎีกา ที่ 1452/2511 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกู้เงิน 14,000 บาท จำเลยให้การว่า กู้และรับเงินเพียง 10,000 บาท จำเลยชำร...

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

Bangkok
10250

กฎหมาย อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Ex Ex
Bangkok

CJ Matter Co.,Ltd CJ Matter Co.,Ltd
Bangkok, 10230

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอสังหาริม?

The Legal Officer The Legal Officer
เวนิส ดิ ไอริส ชอย 2/7, ท่าแร้ง, บางเขน, กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10220

ให้ความรู้ทางกฎหมาย และให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย โดยทนายที่ท่านเลือกเองได้

Sarom សារម្យ Sarom សារម្យ
94 Phahonyothin Road, Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani
Bangkok, 12130

Video

คุณทนาย คุณทนาย
ลาดพร้าว
Bangkok, 10240

ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากฎหมาย รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

บริษัท สำนักกฎหมายนาราและที่ปรึกษา จำกัด "Nara and Consultant Law Office" บริษัท สำนักกฎหมายนาราและที่ปรึกษา จำกัด "Nara and Consultant Law Office"
Bangkok, 10210

ที่ปรึกษากฎหมาย รับว่าความทั่วราชอาณาจักร งานนิติกรรมและสัญญา งานจดทะเบียนต่างๆ

Myanmar work permit Myanmar work permit
Saphanmai
Bangkok

ทนายวิชัย The Lawyer ทนายวิชัย The Lawyer
Bangkok, 10310

มีประสบการณ์ในการทำงานทนาย 30ปี

ทนายวินัย รับทำคดีปกครองและวินัยข้าราชการ ทนายวินัย รับทำคดีปกครองและวินัยข้าราชการ
Bangkok

รับปรึกษาคดีวินัยที่ไม่เป็นธรรมขอ?

สถานีกฎหมายอวกาศ - Space Law Station สถานีกฎหมายอวกาศ - Space Law Station
Bangkok

Platform แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ปฏิ?

9&9 consulting, Accounting and Taxation 9&9 consulting, Accounting and Taxation
93/292 IDO Sukhumvit 93
Bangkok, 10260

รับเป็นที่ปรึกษา วางแผนด้านภาษีอากร งานบัญชี และงานตรวจสอบภายใน การรับมือกับสรรพากร