สหกรณ์เคดิตยูเนี่ยน ห้วยหลัวสามัคคี

สหกรณ์เคดิตยูเนี่ยน ห้วยหลัวสามัคคี

ตำแหน่งใกล้เคียง บริษัท เงินทุน

กรุงเทพประกันชีวิต by arak
กรุงเทพประกันชีวิต by arak
Ban Fao Rai 43120

ตำแหน่งใกล้เคียง ตัวแทนและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์

พิมศิริวิลล์ บ้านชั้นเดียวเมืองบ้านดุงคำชะโนด  อุดรธานี
พิมศิริวิลล์ บ้านชั้นเดียวเมืองบ้านดุงคำชะโนด อุดรธานี
ซอยการไฟฟ้า, Amphoe Ban Dung

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สหกรณ์เคดิตยูเนี่ยน ห้วยหลัวสามัคคี, ธนาคาร, 163 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง, Ban Tha Huai Lua.

Photos from สหกรณ์เคดิตยูเนี่ยน ห้วยหลัวสามัคคี's post 28/02/2019

ประชากร 70,940 คน กลุ่มเป้าหมาย มี 48,240 คน
>> ปัจจุบัน สมาชิก 1,250 คน
คิด เป็น 2.59% ของกลุ่มเป้าหมาย (วัยกระเตาะนิ)
>> เป็นคนอยากรู้ อยากเห็น นิดนึง

25/07/2018
18/07/2018

การฝากเงินมี 2 ประภท
1. ฝากออมทรัพย์ ธรรมดา
2. ฝากออมทรัพย์พิเศษ

17/07/2018

🐧ประเภทแห่งเงินกู้
สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจำเป็นรีบด่วนและมีความประสงค์ขอกู้เงินคณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ ไม่เกิน 30,000 บาท
(2) เงินกู้สามัญในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ต่างๆ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ ไม่เกิน 200,000 บาท
(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการและต้องมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

🚀เงินกู้ประเภทที่สหกรณ์ได้ให้แก่สมาชิกผู้กู้แต่ละคนในเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีจำนวนต้นเงินเกินกว่าร้อยละสิบของเงินค่าหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ในเวลานั้นไม่ได้

🌼🌷ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิกในอัตราตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ ร้อยละ 12 บาทต่อปีชำระก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน

Photos from สหกรณ์เคดิตยูเนี่ยน ห้วยหลัวสามัคคี's post 17/07/2018

🚀 สหกรณ์เครดิตยูเนียนก่อตั้งมานานแล้ว โดยการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเรา เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้
👨‍💼 สหกรณ์ เครดิตยูเนียนห้วยหลัวสามัคคี ได้รับเงินทุนจากสมาชิกร่วมกันลงหุ้น จากเมื่อตอนเริ่มก่อตั้งมีการลงหุ้นกัน 999 บาท บัดนี้ (2561) มีทุนเรือนหุ้นถึงกว่า 34 ล้านบาทแล้ว
👨‍🏫 มีหลักการบริหาร ง่ายๆ 4 ประการ
🦁 เปิดรับสมาชิกด้วยใจสมัคร
🐯 ใช้หลักประชาธิปไตยในการบริหารงาน
🐻 สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ
🐘 มีอิสระในการบริหารงาน

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริษัท เงินทุน ใน Ban Tha Huai Lua?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


163 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง
Ban Tha Huai Lua
47140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:45 - 16:00
อังคาร 08:45 - 16:00
พุธ 08:45 - 16:00
พฤหัสบดี 08:45 - 16:00
ศุกร์ 08:45 - 16:00