สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ใน Ban Lam Sai?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

พระสอนศีลธรรมผู้นำการเปลี่ยนเเปลง

หลักสูตรที่ทางสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำลังขับเคลื่อนหรือพัฒนาพระสอนศีลธรรมแกนนำ เพื่อยกระดับสู่การเป็นพระสอนศีลธรรมระดับเชียวชาญ (Professional) อยู่ ณ ขณะนี้ รวมไปถึงพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้ครบจำนวน 18,000 รูปทั่วประเทศนั้น ซึ่งเราจะกำลังพัฒนา กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เราต้องการ “สร้างพระสอนศีลธรรมในเวอร์ชั่นใหม่ ที่มีความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน Generation ใหม่ หรือที่เรีกว่าเด็ก Gen Z” นั่นเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เป็นการส่งมอบพระสอนศีลธรรมคืนให้กับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง

การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ Gen Z ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีแบบดิจิตอลส่งผลต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เด็กและเยาวชนเขาสามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ได้ง่ายและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้มากมาย เกิดการเรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย และเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ได้รวดเร็ว ขณะเดียวกันโดยธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนยังเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการปฏิบัติและทดลองทำ โดยเฉพาะการทำกิจการงานที่เป็นเรื่องจริงในชีวิต

การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้เท่าทันกับกระแสของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของพระสอนศีลธรรมพบว่า พระสอนศีลธรรมขาดสมรรถภาพที่จำเป็น ทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังปฏิบัติการสอนไปตามรูปแบบที่เคยได้รับการศึกษาเล่าเรียนมา เน้นใช้วิธีสอนแบบบรรยาย (Passive Lecture) ให้ความรู้เรื่องข้อธรรมคำสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ยึดติดวิธีการสอนแบบเดิม (Fixed mindset) ที่ผูกขาดในการให้ความรู้ ไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากขึ้น ทำให้ไม่สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนได้ เช่น การฝึกทักษะการคิด การจัดการให้เผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้... เป็นต้น นับว่าไม่เกิดผลต่อผู้เรียนในมิติของการนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ เพราะว่าเป็นการสอนธรรมะเพียงแค่หลักการหรือหลักธรรมะเท่านั้น ซึ่งเป็นความรู้มือสอง (second hand knowledges) ที่นำพานักเรียนออกจากชีวิตความเป็นจริง ไม่สอดคล้องหรือไม่อยู่กับความเป็นจริงสักเท่าไร จึงไม่สามารถเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมได้แต่อย่างใด

เป้าหมายสำคัญการสอนพระพุทธศาสนาไม่เพียงสอนให้ผู้เรียนได้แค่ตัวความรู้ (Knowledge) ด้านหลักธรรมคำสอนเท่านั้น แต่เป้าหมายที่สูงไปกว่านั้นคือมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่คุณค่าของชีวิตและระดับปัญญา แน่นอนว่าการที่จะทำพัฒนาผู้เรียนให้คุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น ต้องอาศัย (ครู) พระสอนศีลธรรม เพราะเป็นกุญแจสำคัญอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

🎉การปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนสำหรับพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567🔰จังหวัดชล...
ข่าวด่วนรอบดึกจากสำนักงานพระสอนศีลธรรมเรื่อง:ข่าวสารสำคัญของพระสอนศีลธรรมในเขตกรุงเทพมหานครนักข่าว:นายอดิศร ภูแผลงทอง
ข่าวด่วนรอบดึก จากสำนักงานพระสอนศีลธรรม
บรรยากาศการจัดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนสำหรับพระสอนศีลธรรม จังหวัดลพบุรี ประจ...
ข่าวด่วนจากสำนักงานพระสอนศีลธรรมจากจังหวัดลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ ณ.วัดพุน้อย
การประชุมวางแผนพัฒนา บุคลากรสำนักงานพระสอนศีลธรรม
สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารและถ่ายทอดแผนพัฒนาสำนักงานพระสอนศีลธรรม
สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
🎉📢🎉📢🎉📢ข่าวด่วนพระสอนมาแล้ว🎉📢🎉📢🎉📢ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัด...
สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


79 ม. 1 อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น 2 ตำบลลำไทร
Ban Lam Sai
13170

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00