สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

คุณอาจจะชอบ

New Folder
New Folder

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 09/05/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย

ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

บันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จังหวัดสุโขทัย

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย ร่วมประกาศเจตนารมณ์และลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จังหวัดสุโขทัย โดยเป็นการบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างจังหวัดสุโขทัย กับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยใช้ยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 09/05/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย

ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ติดตาม ขับเคลื่อน การดำเนินงานประจำเดือน
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เพื่อรับผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และชี้แจงแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการเรียนรู้ และหารือข้อราชการร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อน งาน สกร. สู่คุณภาพต่อไป ทั้งนี้ ก่อนวาระการประชุม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๔.๐๐ ทุกรายวิชา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมลายสือไท สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 09/05/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย

ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวพจนา วิไลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย และนางพรศิริ ทรัพย์ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ หอประชุมรักษ์ศิลปไทย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ เพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดสุโขทัยภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยมีกำหนดการประชุมระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 09/05/2024

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

- ตำแหน่ง ครู อาสาสมัคร กศน. จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15–21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ในวันและเวลาทำการ โดยยื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย
ลิงก์ Google maps : https://maps.app.goo.gl/arqYKuWyLCkjszwC9

และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผ่านทาง Facebook สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย และเว็บไซต์ http://sukho.nfe.go.th/

รายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงก์ www.bit.ly/jobsukhodole

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 03/05/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย
ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ติดตาม ขับเคลื่อน การดำเนินงาน สกร.
ประชุมบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมลายสือไท เพื่อกำกับ ติดตามให้คำแนะนำ ปรับปรุงพัฒนางาน สกร. ให้มีคุณภาพเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น และแจ้งข้อราชการ อาทิ การรายงานเงินของหน่วยงานย่อยประจำเดือน, รายงานลูกหนี้เงินยืมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗, รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗, ปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗, การขับเคลื่อนงาน TO BE NUMBER ONE, โครงการออมสิน-สกร. สร้างงานให้เป็นเงิน เพื่อขยายผลให้กับบุคลากรในสังกัดต่อไป

02/05/2024

ขอเชิญรับชม รายการ สกร. วาไรตี้ ตอนที่ 18
รอพบกับช่วง สกร.อวดดี กับ “ผ้าย้อมดิน” สุดยอดผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 01/05/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย
ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของ ศกร.ตำบล สู่ห้องเรียนคุณภาพ
ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล ในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคีรีมาศ

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย โดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
การดำเนินงานของ ศกร.ตำบล สู่ห้องเรียนคุณภาพ นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย นางสาวพจนา วิไลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย นายรณชัย ไชยญะอนุกูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นายฤทธิชัย สุริยัน ครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งเสลี่ยม นางสาวขวัญลดา ธิดากาญจน์ นักวิชาการศึกษา และนายวัทน์สิริ ด้วงบาง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม สกร. ในพื้นที่ ศกร.ตำบล ตามมาตรฐาน กศน.ตำบลและรับทราบถึงสภาพปัญหา อุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนา ศกร.ตำบล สู่ห้องเรียนคุณภาพ และเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน ศกร.ตำบลต้นแบบ ๕ ดีพรีเมี่ยม ณ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านน้ำพุ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลศรีคีรีมาศ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านป้อม และศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทุ่งหลวง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 01/05/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย
ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

รับรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานรับรายงานตัวพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน ๓ ราย โดยปฏิบัติหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง และศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย โดยได้กล่าวต้อนรับ พร้อมชี้แจงแนวทางและระเบียบ ข้อบังคับการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ในบริบทสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และสถานศึกษาปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น มานะ ขยันหมั่นเพียร เพื่อให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีคุณภาพ

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 30/04/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย
ฉบับที่ ๓๒ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย โดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของ ศกร.ตำบล สู่ห้องเรียนคุณภาพ นางสาวพจนา วิไลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย นายรณชัย ไชยญะอนุกูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นายวัฒนพันธุ์ มั่นอ้น ครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคีรีมาศ นางสาวขวัญลดา ธิดากาญจน์ นักวิชาการศึกษา และนายวัทน์สิริ ด้วงบาง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม สกร. ในพื้นที่ ศกร.ตำบล ตามมาตรฐาน กศน.ตำบลและรับทราบถึงสภาพปัญหา อุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนา ศกร.ตำบล สู่ห้องเรียนคุณภาพ และเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน ศกร.ตำบลต้นแบบ ๕ ดีพรีเมี่ยม ณ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังตะคร้อ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองหญ้าปล้อง และศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวังลึก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 30/04/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย
ฉบับที่ ๓๐ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

ร่วมเปิดโครงการ รวมพลังสตรี สืบสานผ้าไทย
ร่วมใจขจัดความยากจน สู่การพัฒนาคนอย่างยั่งยืน

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ “รวมพลังสตรี สืบสานผ้าไทย ร่วมใจขจัดความยากจน สู่การพัฒนาคนอย่างยั่งยืน” โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิด ณ หอประชุมรักษ์ศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรีในการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจน และการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพพร้อมมีกิจกรรมเดินแบบ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” สืบสานภูมิปัญญาผ้าไทย

ภาพประชาสัมพันธ์ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 29/04/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.จังหวัดสุโขทัย
ฉบับที่ ๓๐ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของ ศกร.ตำบล สู่ห้องเรียนคุณภาพ
ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล ในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกงไกรลาศ

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย โดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
การดำเนินงานของ ศกร.ตำบล สู่ห้องเรียนคุณภาพ นางสาวพจนา วิไลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย นายรณชัย ไชยญะอนุกูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นายวัฒนพันธุ์ มั่นอ้น ครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคีรีมาศ นางสาวขวัญลดา ธิดากาญจน์ นักวิชาการศึกษา และนายวัทน์สิริ ด้วงบาง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม สกร. ในพื้นที่ ศกร.ตำบล ตามมาตรฐาน กศน.ตำบลและรับทราบถึงสภาพปัญหา อุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนา ศกร.ตำบล สู่ห้องเรียนคุณภาพ และเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน ศกร.ตำบลต้นแบบ ๕ ดีพรีเมี่ยม ณ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลไกรนอก ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลป่าแฝก ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่าฉนวน และศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองตูม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 29/04/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.จังหวัดสุโขทัย
ฉบับที่ ๒๙ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ประสานความร่วมมือ สกร.จังหวัดสุโขทัย จัดการศึกษาให้กับผู้ต้องขัง

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวจิรวรรณ จันทไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุโขทัย และนายบรรเลง ยงญาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับพันตำรวจตรีจตุพร อรุณฤกษ์ถวิล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย และคณะ ในโอกาสพบปะ เพื่อหารือแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาภาคบังคับ (ม.๓ หรือมัธยมศึกษาตอนต้น) ทุกคน ณ ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมมือกับเรือนจำจังหวัดสุโขทัยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสุโขทัยมาโดยต่อเนื่อง ปัจจุบันมีนักศึกษาในระดับประถมศึกษา (ป.๖) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประมาณ ๑๒๐ คน ซึ่งในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (พฤษภาคม ๒๕๖๗) นี้ คาดว่าจะมีนักศึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งทางพันตำรวจตรีจตุพร อรุณฤกษ์ถวิล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย ได้หารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดคุณภาพ นักศึกษาในเรือนจำจบการศึกษาออกไปอย่างมีคุณภาพ โดยกำหนดแนวทางหลักคือ ให้เจ้าหน้าที่ในเรือนจำเป็นครูประจำกลุ่ม (ครูผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน) ตามระเบียบวิธีการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และใช้บุคลากรอื่น รวมถึงผู้ต้องขังในเรือนจำที่มีความรู้ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) เป็นครูพี่เลี้ยงในการดำเนินการช่วยเหลือด้านการเรียนการสอน

สืบเนื่องจากแนวคิดการดำเนินงานของพันตำรวจตรีจตุพร อรุณฤกษ์ถวิล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย และนางสาวจิรวรรณ จันทไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุโขทัย จะได้จัดบุคลากรไปชี้แจง ทำความเข้าใจ และให้ความรู้วิธีการจัดการศึกษาแก่ครู และครูพี่เลี้ยงในเรือนจำ ในโอกาสต่อไป โดยจะดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ นี้

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 29/04/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.จังหวัดสุโขทัย
ฉบับที่ ๒๘ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

ประชุมกรมการจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในรอบเดือนที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานในรอบเดือนถัดไป ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์แก่ประชาชน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 29/04/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.จังหวัดสุโขทัย
ฉบับที่ ๒๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยาราชกุมาร

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวพจนา วิไลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยาราชกุมาร โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

29/04/2024

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

- ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 4 ราย

ให้ผู้ผ่านเกณฑ์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้ามารายงานตัว วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 28/04/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.จังหวัดสุโขทัย
ฉบับที่ ๒๖ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

สกร.สุโขทัย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์
และประเมินแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครู กศน.ตำบล

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และประเมินแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้การดำเนินการสอบโปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบการจัดสอบของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 27/04/2024

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน (สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

- ตำแหน่ง ครู อาสาสมัคร กศน. ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
- ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 4 ราย

กำหนดสอบสัมภาษณ์ - วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2567
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

โดยจะประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ทาง Facebook สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขทัย และเว็บไซต์ www.sukho.nfe.go.th

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 27/04/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.จังหวัดสุโขทัย
ฉบับที่ ๒๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

สกร.สุโขทัย ดำเนินการสอบบุคคลทั่วไป
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครูอาสาสมัคร กศน. และครู กศน.ตำบล

วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการสอบบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. และครู กศน.ตำบล (สอบข้อเขียน) ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้การดำเนินการสอบโปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบการจัดสอบของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 25/04/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.จังหวัดสุโขทัย
ฉบับที่ ๒๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของ ศกร.ตำบล สู่ห้องเรียนคุณภาพ
@ศกร.ตำบล ในสังกัด สกร.อำเภอเมืองสุโขทัย

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย โดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของ ศกร.ตำบล สู่ห้องเรียนคุณภาพ นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย นางสาวพจนา วิไลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย นายรณชัย ไชยญะอนุกูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวขวัญลดา ธิดากาญจน์ นักวิชาการศึกษา และนายวัทน์สิริ ด้วงบาง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม สกร. ในพื้นที่ ศกร.ตำบล ตามมาตรฐาน กศน.ตำบลและรับทราบถึงสภาพปัญหา อุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนา ศกร.ตำบล สู่ห้องเรียนคุณภาพ และเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน ศกร.ตำบลต้นแบบ ๕ ดีพรีเมี่ยม ณ ศกร.ตำบลปากพระ ศกร.ตำบลยางซ้าย ศกร.ตำบลบ้านสวน ศกร.ตำบลตาลเตี้ย และศกร.ตำบลวังทองแดง สกร.อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 25/04/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.จังหวัดสุโขทัย
ฉบับที่ ๒๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี โดยในงานเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวายบูรพมหากษัตริย์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชน ตลอดจนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 25/04/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.จังหวัดสุโขทัย
ฉบับที่ ๒๒ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวพจนา วิไลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย นำบุคลากรเข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 25/04/2024

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

- ตำแหน่ง ครู อาสาสมัคร กศน. จำนวน 16 ราย
- ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 82 ราย

กำหนดสอบข้อเขียน - วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567
กำหนดสอบสัมภาษณ์* - วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2567
*ผู้สอบผ่านข้อเขียนจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย
ลิงก์ Google maps : https://maps.app.goo.gl/arqYKuWyLCkjszwC9

โดยประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 น. ผ่านทาง Facebook สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย และเว็บไซต์ www.sukho.nfe.go.th

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 24/04/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.จังหวัดสุโขทัย
ฉบับที่ ๒๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดดำเนินกิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning Day ทำความสะอาดเตรียมสถานที่สำหรับการสอบพนักงานราชการทั่วไป ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอเมืองสุโขทัย และห้องเรียน ศกร.ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการสอบพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่งครูอาสาสมัคร กศน. และคร กศน.ตำบล ซึ่งมีกำหนดการสอบในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 23/04/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.จังหวัดสุโขทัย
ฉบับที่ ๒๐ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

ประชุมบุคลากร ภารกิจเร่งด่วน

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมภารกิจเร่งด่วน เตรียมความพร้อมรับการนิเทศตรวจสอบภายใน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ และเตรียมการจัดสอบเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. และครู กศน.ตำบล ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมลายสือไท สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 23/04/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.จังหวัดสุโขทัย
ฉบับที่ ๑๙ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

สืบสานประเพณีสงกรานต์ สกร.สุโขทัย

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย นำโดยนายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวพจนา วิไลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สกร.สุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๗ สรงน้ำพระพุทธรูป ถวายผ้าป่า และรดน้ำดำหัว ขอขมา ขอพรผู้อาวุโส ที่ท่านได้ทุ่มเททำงานเพื่อ สกร. มาตลอดชีวิตราชการและผู้บริหาร สกร.จังหวัดสุโขทัย ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนงาน สกร.ได้บรรลุเป้าหมาย
เสริมสิริมงคลในชีวิต หน้าที่การงาน และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป ณ วัดพระพายหลวง
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 22/04/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.จังหวัดสุโขทัย
ฉบับที่ ๑๘ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของ ศกร.ตำบล สู่ห้องเรียนคุณภาพ
@ศกร.ตำบล ในสังกัด สกร.อำเภอศรีนคร
และสกร.อำเภอสวรรคโลก

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย โดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของ ศกร.ตำบล สู่ห้องเรียนคุณภาพ นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย นางสาวพจนา วิไลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย นายรณชัย ไชยญะอนุกูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นายฤทธิชัย สุริยัน ครู สกร.อำเภอทุ่งเสลี่ยม นางสาวขวัญลดา ธิดากาญจน์ นักวิชาการศึกษา และนายวัทน์สิริ ด้วงบาง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม สกร. ในพื้นที่ ศกร.ตำบล ตามมาตรฐาน กศน.ตำบลและรับทราบถึงสภาพปัญหา อุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนา ศกร.ตำบล สู่ห้องเรียนคุณภาพ และเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน ศกร.ตำบลต้นแบบ ๕ ดีพรีเมี่ยม ณ ศกร.ตำบลน้ำขุม สกร.อำเภอศรีนคร ศกร.ตำบลคลองยาง ศกร.ตำบลปากน้ำ และศกร.ตำบลเมืองบางยม สกร.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 22/04/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.จังหวัดสุโขทัย
ฉบับที่ ๑๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายบรรเลง ยงญาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาการเปรียญ (ศาลาพิบูลวราศรัย) วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อความเป็นสิริมงคล เกิดความสุขสงบในจิตใจ เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา รวมทั้งถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 19/04/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.จังหวัดสุโขทัย
ฉบับที่ ๑๖ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของ ศกร.ตำบล สู่ห้องเรียนคุณภาพ
@ศกร.ตำบล ในสังกัดสกร.อำเภอสวรรคโลก

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย โดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของ ศกร.ตำบล สู่ห้องเรียนคุณภาพ นางสาวพจนา วิไลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย นายรณชัย ไชยญะอนุกูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นายฤทธิชัย สุริยัน ครู สกร.อำเภอทุ่งเสลี่ยม นางสาวขวัญลดา ธิดากาญจน์ นักวิชาการศึกษา และนายวัทน์สิริ ด้วงบาง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม สกร. ในพื้นที่ ศกร.ตำบล ตามมาตรฐาน กศน.ตำบลและรับทราบถึงสภาพปัญหา อุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนา ศกร.ตำบล สู่ห้องเรียนคุณภาพ และเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน ศกร.ตำบลต้นแบบ ๕ ดีพรีเมี่ยม ณ ศกร.ตำบลวังพิณพาทย์ ศกร.ตำบลวังไม้ขอน และศกร.ตำบลเมืองสวรรคโลก สกร.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย's post 19/04/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.จังหวัดสุโขทัย
ฉบับที่ ๑๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

รดน้ำดำหัวพ่อเมืองสุโขทัย
เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวพจนา วิไลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการ ขอพร เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงานเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัย ใน Ban Kluai?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สกร.สุโขทัยเกมส์ 2567
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย พวกเราพร้อมก้าวไปด้วยกันสู่ "กรมส่งเสริมการเรียนรู้" ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ#WeAreReady#กรมส...
บรรยากาศพิธีเปิดงาน กศน.สุโขทัยเกมส์ ปี2560

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


245 ม. 2 ตำบลบ้านกล้วย อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย
Ban Kluai
64000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30