Guide John Thailand

Guide John Thailand

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก Guide John Thailand, Travel service, Ayutthaya.

Photos from เชียงตุง อยู่ดีกินหวาน's post 13/02/2023
Photos from The EXIT Thai PBS's post 18/01/2023
Photos from ติ๊กสอนภาษาสเปน's post 17/01/2023
55 ประโยคภาษาพม่าที่ใช้สื่อสารในห้องเรียนคุณต้องรู้ 55 Burmese Classroom ExpressionYou Must know 06/01/2023

55 ประโยคภาษาพม่าที่ใช้สื่อสารในห้องเรียนคุณต้องรู้ 55 Burmese Classroom ExpressionYou Must know 55 ประโยคภาษาพม่าที่ใช้สื่อสาร ในห้องเรียนคุณต้องรู้ 55 Burmese Classroom Expression You Must know. Classroom Language in Burmese. #เรียนพูดภาษาพม่า #ครูแซม #ค.....

Chinese HSK4 COURSE for SERIOUS learners (Explanation of words and sentences) Yimin Chinese 06/01/2023

Chinese HSK4 COURSE for SERIOUS learners (Explanation of words and sentences) Yimin Chinese 📚Beautiful HSK4 flashcards presented by YiminChineseThere are 2 versions you can chooseA. Without Audioshttps://etsy.me/3rLr5cFB. With Audios (All 600 word...

Photos from เช็คอินเชียงใหม่ Checkin Chiangmai's post 06/01/2023
03/12/2022

"จีน" แพ้ศึกสงคราม "พระญามังราย" แห่งล้านนา
เอกสารโบราณราชวงศ์หยวนบันทึกเหตุการณ์ไว้........................................................

“หยวนสื่อ” เป็นเอกสารบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ราชวงศ์หยวนฉบับหอหลวง ซึ่งมีซ่งเหลียน (ค.ศ. 1310 – 1381) และหวังเหวย (ค.ศ. 1321 – 1374) เป็นผู้เขียนหลัก โดยเขียนในช่วง ค.ศ. 1368 – 1370 ตามคำสั่งของจักรพรรดิหงอู่ หรือ หมิงไท่จู่ ราชวงศ์หมิง เนื้อหาส่วนใหญ่คัดลอกจาก “สือลู่” ที่เขียนในราชวงศ์หยวน เพื่อรักษาความจริงของประวัติศาสตร์ให้รุ่นหลังสามารถยึดถือเป็นตัวอย่าง จักรพรรดิหมิงไท่จู่ของราชวงศ์หมิงมีคำสั่งว่า “เมื่อเขียนประวัติศาสตร์ให้ราชวงศ์หยวน อย่าให้คำวิพากษ์วิจารณ์มากมาย ให้เขียนตามเรื่องจริง ความดีความชั่วจะปรากฏมาด้วยเขาเอง” อย่างไรก็ตาม “หยวนสื่อ” มีเนื้อหาบันทึกว่าจีนและล้านนามีการติดต่อสัมพันธ์กันในราชวงศ์หยวน เช่น ในสมัยรัชกาลเฉิงจง (ค.ศ. 1294 – 1307) จักรพรรดิเฉิงจงสั่งกองทัพ 2 หมื่นคนไปตีปาไป่สีฟู่ (ล้านนา) ในปีที่ 4 รัชกาลไท่ติ้ง (ค.ศ. 1326) เจ้าน้ำท่วมแห่งปาไป่สีฟู่ (ล้านนา) ส่งบรรณาการให้แก่จีน

“ในสมัยราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1271 – 1368) จีนขยายอำนาจลงสู่พื้นที่ทางภาคใต้ ได้ยึดครองมณฑลยูนนานกับมณฑลกว่างสี และขยายอำนาจอย่างกว้างขวางทั้งในภูมิภาคยุโรป เอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ราชวงศ์หยวนรุกรานอาณาจักรอันนัม (ดินแดนของชาวเวียดที่แพร่ขยายออกมาจากบริเวณเดิมแถบลุ่มแม่น้ำแดงและแม่น้ำดำ) พม่า จามปา และเกาะชวา โดยบังคับให้ยอมรับอำนาจและส่งเครื่องราชบรรณาการแก่ราชวงศ์หยวนมองโกล รัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางแห่งจึงพยายามมองหาความช่วยเหลือและหาหนทางป้องกันภัยจากจีน ตัวอย่างเช่น ล้านนาและสุโขทัย”

ชาวจีนเรียกประเทศของตัวเองว่า “จงกั๋ว” หมายถึง “ประเทศอันเป็นศูนย์กลาง” เพราะชาวจีนแต่โบราณนั้นเชื่อว่าที่ตั้งประเทศของตนคือแผ่นดินที่ตั้งอยู่ตรงกลางของโลก มีผืนน้ำและเกาะแก่งต่าง ๆ ตั้งอยู่โดยรอบแผ่นดินจีน แต่ก็ยังมีอีกคำหนึ่งที่ชาวจีนใช้เรียกประเทศของตัวเองเช่นกัน คือคำว่า “จงหวา” คำว่า “จง” หมายถึง “ศูนย์กลาง” ส่วนคำว่า “หวา” หมายถึง “ความบรรเจิดหรือแจ่มจรัส” ชาวจีนแต่โบราณเชื่อว่าประเทศของตนนั้นเหนือกว่าแผ่นดินอื่นใดในโลก จึงเรียกชื่อประเทศว่า “ศูนย์กลางแห่งความแจ่มจรัส” ซึ่งน่าจะเป็นความหมายโดยรวมที่แท้จริง

ต้นแบบความคิดในเรื่องการจัดความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัฐต่าง ๆ พัฒนาจากระบบศักดินาของจีน ซึ่งยึดถือลัทธิขงจื่อ (Confucius) เป็นแนวคิดหลัก ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว ผู้ปกครองที่มีอำนาจสูงสุด (จักรพรรดิ/ฮ่องเต้) เรียกตัวเองว่า “เทียนจื่อ” หมายถึง “โอรสแห่งสวรรค์” (Son of Heaven) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชนชั้นปกครอง แผ่นดินจีนล้วนเป็นแหล่งภายใต้สวรรค์ เป็นดินแดนของ “โอรสแห่งสวรรค์” ในสังคมจีนโบราณมีระบบชนชั้นที่เข้มงวดตามลัทธิขงจื่อ แต่ละชนชั้นต้องปฏิบัติตามระเบียบและหน้าที่ของตนเอง จักรพรรดิมีหน้าที่ปกครองแผ่นดินจีนให้มีความสุขสงบ ประชาชนทั้งหลายต้องยอมรับอำนาจและปฏิบัติตามฐานะของตนเอง จีนถือว่าตนเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่และตั้งอยู่ในศูนย์กลางอำนาจ จึงมีหน้าที่ปกป้องดูแลรัฐต่าง ๆ ที่อยู่รายล้อมและช่วยพัฒนาให้มีอารยธรรมก้าวหน้า อาณาจักรที่ด้อยกว่าจึงต้องยอมรับอำนาจปฏิบัติตามระเบียบ แสดงความจงรักภักดี และส่งบรรณาการให้แก่จีนตามข้อกำหนด

อาณาจักรล้านนาเป็นพื้นที่สำคัญที่ติดต่อกับยูนนาน พม่าและไทย ตั้งอยู่บนเส้นทางระหว่างจีนกับภาคพื้นทวีปตอนบนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ่งในรัฐที่ส่งบรรณาการให้แก่จีน อาณาจักรล้านนาได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนเป็นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งคนจีนขณะนั้นเรียกอาณาจักรล้านนาว่า “ปาไป่สีฟู่” และเปลี่ยนชื่อในสมัยราชวงศ์หมิงเป็น “ปาไป่ต้าเตี้ยน” ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับอาณาจักรล้านนาสืบเนื่องตลอดมาประมาณ 300 ปี และสิ้นสุดลงเมื่ออาณาจักรล้านนาตกเป็นส่วนหนึ่งของพม่า จีนและล้านนายังไม่มีดินแดนติดต่อกันราชวงศ์หยวนได้ตั้งสำนักปกครองกองทัพที่ยูนนาน เพื่อปกป้องความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และมีนโยบายขยายอำนาจไปสู่พื้นที่ตอนบนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงพม่า ปาไปสีฟู่ (ล้านนา) อันนัม และลาวในเวลาเดียวกันพระญามังรายได้ขยายอำนาจจากเมืองเชียงรายลงไปยังเมืองฝาง ทรงรวบรวมเมืองหริภุญชัยไว้ในอำนาจได้สำเร็จ จึงสร้างเมืองเชียงใหม่และสถาปนาอาณาจักรล้านนา การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับล้านนาจึงเริ่มพบในสถานภาพการขยายอำนาจของราชวงศ์หยวนและราชวงศ์มังราย

ในช่วงเวลาเดียวกัน พระญามังรายก็ขยายอำนาจไปเมืองเชียงรายและเมืองฝาง เนื่องจากได้พบการขยายอำนาจของราชวงศ์หยวนทางตอนเหนือ พระญามังรายจำเป็นต้องขยายอำนาจลงสู่ทางใต้และยึดครองเมืองหริภุญชัยได้สำเร็จในราว ค.ศ. 1292 โดยร่วมมือกับพระญางำเมืองและพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในปีเดียวกัน (ค.ศ. 1292) ราชวงศ์หยวนก็ได้วางแผนจะส่งกองทัพไปโจมตีปาไป่สีฟู่ (ล้านนา) พระญามังรายพยามยามปกป้องรัฐของตนเองโดยร่วมมือกับเมืองที่อยู่ใกล้เพื่อต่อสู้กับราชวงศ์หยวน 2-3 ปี ปาไป่สีฟู่ (ล้านนา) ยั่วยุชายแดนจีนหลายครั้ง ทำให้ราชวงศ์หยวนส่งหลิวเซินนำกองทัพไปปราบปราม

ดังนั้นใน ค.ศ. 1301 ราชวงศ์หยวนเตรียมตัวยกทัพโดยจัดตั้งกองทัพทหารปราบปาไป่สีฟู่เฉพาะที่รวบรวมทหารมองโกลและทหารท้องถิ่นของยูนนาน จักรพรรดิ “ส่งทหารหลิวเซิน เหอล่าไต้ เจิ้งโย่วนำทหารสองหมื่นนายไปปราบปรามปาไป่สีฟู่ (ล้านนา)” แต่ในขณะที่ราชวงศ์หยวนส่งกองทัพไปปราบปรามปาไป่สีฟู่ (ล้านนา) ระหว่างนั้นเกิดกบฏในท้องที่ยูนนานและมีการทำสงครามกับพม่าจนสูญเสียกำลังทัพจำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อการปราบปาไป่สีฟู่ (ล้านนา)

ราชวงศ์หยวนทุ่มเทกำลังทหารอย่างน้อย 2-3 หมื่นคนเพื่อไปตีปาไป่สีฟู่ (ล้านนา) แต่สุดท้ายไม่สำเร็จ ทำให้ราชวงศ์หยวนเสียหายอย่างหนัก ทั้งคน ม้า และเงิน ในอีกด้านหนึ่งยังทำให้เมืองต่าง ๆ ในชายแดนเกิดความวุ่นวาย จึงมีขุนนางเสนอว่า “หลิวเซินเดินทัพไกลไปตีปาไป่สีฟู่กั๋ว เป็นการศึกซึ่งไม่ยุติ ทำให้ราษฏรเดือดร้อนและเกิดจลาจลในระหว่างทาง หลิวเซินปราบการกบฏไม่ได้ ยังทิ้งทหารหลบหนีใน ค.ศ. 1302 เดือนมีนาคม จักรพรรดิปลดหลิวเซิน และขุนนางอีกสองคนยังถูกประหารชีวิต เนื่องจากแพ้ศึกและเสียไพร่พลในการปราบปาไป่สีฟู่ (ล้านนา) สุดท้ายการใช้กำลังทหารบังคับล้านนาให้ยอมรับอำนาจของราชวงศ์หยวนจึงล้มเหลวโดยสิ้นเชิง

เนื่องจากราชวงศ์หยวนล้มเหลวครั้งยกทัพไปเกลี้ยกล่อมปาไป่สีฟู่ (ล้านนา) ราชวงศ์หยวนจึงปรับกลยุทธ์เป็นการส่งราชทูตไปเกลี้ยกล่อมปาไป่สีฟู่ (ล้านนา) ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ของปาไป่สีฟู่ (ล้านนา) ได้ปรับเปลี่ยน จึงยอมสวามิภักดิ์และถวายบรรณาการให้ราชวงศ์หยวน สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างทั้ง 2 รัฐพัฒนาอย่างราบรื่นบนพื้นฐานที่มีความมั่นคงภายในภายใต้ระบบอุปถัมภ์ ล้านนาถวายบรรณาการและรายงานสืบต่อตำแหน่งตามปกติ จีนก็ส่งราชทูตและตอบแทนสิ่งของต่าง ๆ ตามกำหนด ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับล้านนามีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการเมืองและการทหารอย่างชัดเจน แต่ในตอนต้นศตวรรษที่ 16 สถานการณ์ในภาคเหนือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการปรับเปลี่ยน ซึ่งไดเวียดและพม่าได้ขยายอำนาจอย่างรวดเร็ว ทำให้จีนเสียอำนาจการปกครองในพื้นที่บริเวณนี้เรื่อย ๆ จนจีนไม่สามารถช่วยล้านนา จึงปล่อยให้ล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า และความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับล้านนาจึงสิ้นสุดลงไป

อ้างอิง :
โจวปี้เฝิง, ล้านนาสวามิภักดิ์ ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับล้านนา, กรุงเทพฯ: มติชน, 2565
........................................................

#ล้านนา #เชียงใหม่ #พิพิธภัณฑ์ #ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่ #清邁 #元代

14/10/2022

ททท. เชิญผู้ประกอบท่องเที่ยวร่วมงานประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “เจ้าบ้านที่ดี” NEW CHAPTERS NEXT NORMAL
ตั้งแต่วันนี้ – 18 ตุลาคม 2565 ฟรี!
จำนวนจำกัด 2,500 ท่านเท่านั้น (ภูมิภาคละ 500 ท่าน)
แล้วพบกันที่งาน 1-2 พฤศจิกายน 2565 พร้อมกัน 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ
ลงทะเบียนคลิก!
https://forms.gle/4QQr7CwWGuXsATAA8
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์

Photos from โกโก้ Cocoa ココア สอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์'s post 07/10/2022
03/09/2022

ที่วัดพระเชตุพนฯ หรือที่ใครต่อใครนิยมเรียกกันแบบสะดวกปากมากกว่าว่า “วัดโพธิ์” นั้น
นอกจากจะมีประติมากรรมรูป “ฤๅษีดัดตน” ในอิริยาบถต่างๆ ประดับประดาอยู่ที่เขามอ (คือภูเขาจำลอง ที่ใช้ประดับตกแต่งในสวนหรืออุทยาน โดยคำว่า “มอ” นั้น เข้าใจว่ากร่อนมาจากคำว่า “ถมอ” ที่แปลว่า “หิน” ในภาษาเขมร) ทั้งหลาย ที่สร้างรายล้อมรอบระเบียงคดของพระอุโบสถแล้ว ก็ยังมีจารึกที่เรียกกันว่า “จารึกโคลงภาพฤๅษีดัดตน” ประดับอยู่ในศาลารายหลังต่างๆ ภายในวัดอีกด้วย
และก็เป็นข้อความที่อยู่ในจารึกเหล่านี้นี่เองที่บอกกับเราว่า เมื่อเรือน พ.ศ.2379 รัชกาลที่ 3 ได้มีรับสั่งให้นำ “สังกสีดีบุกผสม หล่อรูป นักสิทธิ์แปดสิบให้ เทอดถ้าดัดตน” (อักขรวิธีตามจารึก)
ข้อความข้างต้นสามารถแปลไทยเป็นไทยอีกที เพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นได้ว่า รัชกาลที่ 3 ได้รับสั่งให้หล่อรูปสำริด “นักสิทธิ์” ดัดตนขึ้นมา 80 ตน
ส่วนเจ้า “นักสิทธิ์” ที่ว่านี่คือ “สิทธะ” ในปรัมปราคติของชมพูทวีป ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันไปในหลากหลายคัมภีร์ แถมยังต่างกันในรายละเอียดของแต่ละศาสนาอีกด้วย แต่รวมๆ แล้วก็หมายถึง ผู้วิเศษ ผู้มีฤทธิ์ หรือผู้บรรลุธรรมชั้นสูง
ก็อย่างที่โลกภาษาไทยเรารับเอามาแล้วมักจะให้ภาพแบบเหมารวมว่าเป็น “ฤๅษี” นั่นแหละครับ
แต่ถ้าจะว่ากันตามคติของชมพูทวีปอย่างเคร่งครัด “ฤๅษี” กับ “นักสิทธิ์” นั้นถึงจะมีภาพลักษณ์ที่ใกล้เคียงกันอยู่มาก แต่ก็ไม่น่าจะหมายถึงสิ่งเดียวกันเสียทีเดียว
ข้อความในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ระดับที่นับเป็นหนึ่งในมหาปุราณะ (คัมภีร์ในศาสนาประเภทปุราณะของพราหมณ์มีนับพันฉบับ แต่ที่ถูกยกเป็นฉบับมหาปุราณะมีเพียง 18 ฉบับ) ซึ่งรู้จักกันอย่างแพร่หลายในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูอย่างอัคนิปุราณะ ระบุว่าตัวอักษร “ฤ” มีความหมายว่า “เสียง” และคำว่า “ฤๅษี” ก็มีรากมาจากความหมายเดียวกันนี้เอง
ความในอัคนิปุราณะตอนนี้มักถูกนำไปอธิบายความกันต่อไปว่า ในยุคสมัยที่ยังไม่นิยมบันทึกข้อความกันเป็นตัวอักษร พระเวทหรือศาสตร์ต่างๆ นั้นถูกท่องบ่นและถ่ายทอดผ่านทาง “เสียง” ที่เปล่งออกจากปากของฤๅษีนี้เอง
ไม่ว่าคำอธิบายนี้จะถูกต้องหรือไม่ก็ตาม แต่ก็ช่วยให้เราเห็นภาพของ “ฤๅษี” ในความหมายของโลกแห่งความเป็นจริง มากกว่าเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์ ว่าหมายถึง “นักบวช”
แต่นักบวชในที่นี้นั้นต่างจาก “พราหมณ์” เพราะฤๅษีนั้นสามารถมาจากวรรณะใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลที่เกิดในวรรณะพราหมณ์เท่านั้น ดังปรากฏมีฤๅษีประเภทหนึ่งในปรัมปราคติของพวกพราหมณ์ที่เรียกว่า “ราชฤๅษี” คือกษัตริย์ที่สละราชย์ออกบวช เป็นต้น
ในกรณีความเข้าใจพื้นฐานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูแล้ว “ฤๅษี” จึงแตกต่างจาก “นักสิทธิ์” เพราะหมายถึงผู้ปฏิบัติ มากกว่าสิ่งมีชีวิตในอีกสปีชีส์หนึ่ง ที่มีอำนาจวิเศษเหนือมนุษย์
แต่ก็แน่นอนนะครับว่าในแง่ของปรัมปราคติ โดยเฉพาะในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้น ฤๅษีย่อมมีฤทธิ์วิเศษ แถมฤๅษีบางตนถึงกับมีอิทธิเดชขนาดที่สาปพระอินทร์และเทวดาในปกครองของพระอินทร์ให้ไม่มีฤทธิ์ได้เสียด้วยซ้ำไป
ภาพของ “ฤๅษี” กับ “นักสิทธิ์” จึงปนๆ และคล้ายคลึงกันอยู่มาตั้งแต่ในชมพูทวีปแล้วนั่นแหละ
ผมไม่แน่ใจนักว่า ในสมัยรัชกาลที่ 3 ความเข้าใจเรื่อง “ฤๅษี” และ “นักสิทธิ์” นั้น ผู้คน โดยเฉพาะบรรดานักปราชญ์ผู้ประพันธ์สิ่งที่ทุกวันนี้เราเรียกกันว่า โคลงภาพฤๅษีดัดตนนั้น จะยังสามารถจำแนกแยกจากกันเหมือนชุดความรู้เมื่อแรกมีในชมพูทวีปได้หรือเปล่า? (เพราะผมเองก็ไม่คิดว่าผู้คนในสมัยนั้นจะไม่สับสนกับคำศัพท์ที่ต้องค้นไปถึงต้นตอในคัมภีร์ทางศาสนาเหล่านี้)
แต่ก็อยากจะตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่า เมื่อครั้งที่มีการสร้างประติมากรรมรูปฤๅษีดัดตนเหล่านี้ พร้อมๆ กับที่มีการจารึกโคลงภาพฤๅษีดัดตนชุดนี้นั้น ได้มีการรวบรวมเอาผู้วิเศษที่อยู่นอกเหนือจักรวาลวิทยาของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาอื่นๆ ในชมพูทวีปเอาไว้ด้วย
ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดน่าจะเป็นภาพของ “โยฮัน” ที่ในโคลงภาพฤๅษีดัดตนระบุว่า “ปริพาชกนี้ชื่อโยฮัน แลเฮย” ซึ่งก็ยังมีรูปประติมากรรมอยู่ในเขามอที่วัดโพธิ์มาจนทุกวันนี้
คำว่า “ปริพาชก” นั้นมีความหมายตรงตัวว่า ผู้จาริกไป หรือผู้ท่องเที่ยวไป แต่โดยทั่วไปแล้วในโลกของภาษาไทยมักจะหมายถึง “นักบวชนอกพุทธศาสนา” ซึ่งก็เห็นได้ชัดเจนจากทั้งชื่อ และเสื้อผ้าหน้าผมของโยฮัน โดยเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงนักบวชโยฮัน ผู้ทำพิธีล้างบาปให้พระคริสต์
แต่โยฮันก็ไม่ใช่อะไรที่เรียกว่าปริพาชก (ควรสังเกตด้วยว่า เมื่อในโลกภาษาไทยมักจะใช้คำนี้ในความหมายของนักบวชนอกพุทธศาสนาแล้ว ทำไมจึงไม่เรียกฤๅษีของพวกพราหมณ์-ฮินดูว่า ปริพาชกด้วย?) คนเดียวที่ปรากฏอยู่ในโคลงภาพฤๅษีดัดตนหรอกนะครับ ในโคลงภาพชุดนี้ยังมีปริพาชกจากจีนอยู่อีกด้วย ดังความที่ว่า
“ผู้ผนวดจีนแจ้งชื่อ หลี่เจ๋ง
อยู่เขตรเขาซ่าเหล็ง ติ่งสิ้ว” (อักขรวิธีตามจารึก)
“หลี่เจ๋ง” ที่ว่านี้คงจะหมายถึง “หลี่จิ้ง” จากตำนานโป๊ยเซียน ที่เป็นชาวเมือง “ซวนหยวน” (เพี้ยนเป็น “ซ่าเหล็ง” ในจารึก) ส่วนคำว่า “ติ่งสิ้ว” ในจารึกนั้นควรจะหมายถึง “ติ่งเซี้ยว” ที่หมายถึงราชวงศ์ถัง เพราะหลี่จิ้งเป็นขุนพลผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ที่มีชีวิตอยู่จริงระหว่างเรือน พ.ศ.1113-1192 ตรงกับช่วงราชวงศ์ถังนั่นเอง
สรุปง่ายๆ ได้ว่า ไม่ได้มีเฉพาะแค่นักสิทธิ์ หรือฤๅษีจากชมพูทวีป ไม่ว่าจะในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หรือศาสนาพุทธหรอกนะครับ ที่ถูกอัญเชิญมาเป็นแบรนด์ แอมบาสซาเดอร์ รอบๆ เขามอที่วัดโพธิ์ เพราะมีทั้งนักบวชในศาสนาคริสต์และเซียนศาสนาเต๋าของจีนที่ถูกอัญเชิญมาอยู่ที่นี่ด้วย
และเอาเข้าจริงแล้วในบรรดาฤๅษี นักสิทธิ์ หรือผู้วิเศษที่ถูกนำมาแสดงความ “ดัดตน” อยู่ที่วัดโพธิ์นั้นก็ไม่ได้มีเฉพาะฤๅษีของพราหมณ์ชมพูทวีปเท่านั้น
เพราะมีในโคลงภาพฤๅษีดัดตนนั้นระบุชื่อทั้งฤๅษีจากรามเกียรติ์อย่าง ฤๅษีกไลยโกฏ ที่มีหน้าเป็นกวาง, ฤๅษีสังปติเหงะจากอิเหนา, ฤๅษีมโนชจากเนมิราชชาดกในศาสนาพุทธ, ฤๅษีอัจนะคาวี-ฤๅษียุทอักขระ-ฤๅษียาคะ ในตำนานพื้นเมืองของไทยที่ถูกนำชื่อไปตั้งเป็นชื่อเมืองอยุธยา (จารึกฤๅษีชุดนี้เลือนหายไปหนึ่งตน) และแม้แต่ฤๅษีวรเชษฐ ในนิทานพื้นเมืองอย่างเรื่องพระรถเมรี เป็นต้น
พูดง่ายๆ ว่า โดยนัยยะหนึ่งแล้ว บรรดานักสิทธิ์และฤๅษีที่ถูกนำมาแสดงท่าทางดัดตนเหล่านี้ ก็คือการรวบรวมรายชื่อผู้วิเศษที่มีชื่อเสียงเท่าที่ในสมัยโน้นรู้จัก ทั้งนักบวชจากศาสนาภายนอกภูมิภาคอุษาคเนย์ ทั้งในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ หรือแม้กระทั่งศาสนาเต๋าของจีน และฤาษีผู้วิเศษในวรรณกรรมพื้นเมืองอย่างพระรถเมรี หรืออิเหนา (ซึ่งเราไม่อาจแน่ใจได้นักว่า คือ ฤาษีเดียวกับในความหมายของอินเดียหรือไม่?)
มาจัดเรียงไว้ในแผนภูมิจักรวาล ที่แสดงออกผ่านทางแผนผังของวัดโพธิ์นั่นแหละครับ
ถึงแม้ว่าข้อความในจารึกโคลงภาพฤๅษีดัดตนจะระบุเอาไว้ชัดเจนว่า รูปฤๅษีและจารึกเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อ
“เป็นประโยชน์นรชาติสิ้น สบสถาน
เฉกเช่นโอสถทาน ท่านให้
ภูลเพ่อมพุทธสมภาร สมโพธิ์ พระนา
ประกาศพระเกีรยติ์ยศไว้ ตราบฟ้าดินสูญ”
(อักขรวิธีตามจารึก)
หมายความว่า สร้างขึ้นเพื่อเป็นการให้ทานรักษาโรค เพื่อเป็นบุญบารมีแก่รัชกาลที่ 3 เอง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า การระบุชื่อผู้วิเศษ (ไม่ว่าจะเรียกว่าฤๅษี หรืออะไรก็ตาม) เหล่านี้ เป็นการรวบรวม และสร้างจักรวาลวิทยาตามปรัมปราคติใหม่ในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์
ไม่ต่างอะไรกับการชำระบทละครรามเกียรติ์ หรือไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ที่รวบรวมเอาความรู้เกี่ยวกับรามายณะและไตรภูมิทั้งหลายจากตำราสารพัดชนิดมารวบรวมและเรียบเรียงเข้าด้วยกันอย่างที่ไม่มีมาก่อนหน้ายุคกรุงเทพฯ
ประติมากรรมรูปที่มักจะเรียกกันว่า “ฤๅษีดัดตน” ในวัดโพธิ์ จึงเป็นการรวบรวมเอาบรรดาผู้วิเศษ ผู้มีอิทธิฤทธิ์ ทั้งในศาสนาผี, พราหมณ์, พุทธ, คริสต์ และแม้กระทั่งเต๋าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในจักรวาลวิทยาของบุญบารมีที่รัชกาลที่ 3 ได้บำเพ็ญเพียรเอาไว้ที่วัดแห่งนี้
ในนามของ “โอสถทาน” นั่นเอง

-----------------------

"ผี พราหมณ์ พุทธ ในศาสนาไทย"
โดย คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง วิจักขณ์ พานิช และศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ (บรรณาธิการ)
ออกแบบปก ประกิต กอบกิจวัฒนา
320 บาท
ฟรีจัดส่งลงทะเบียน
สั่งซื้อทาง inbox

Photos from Guide John Thailand's post 13/08/2022

"การอยู่ไฟ" ของผู้หญิงไทยหลังทำคลอดในสมัยโบราณ... ซึ่งในสมัยปัจจุบัน... ก็ยังคงมีการทำอยู่บ้างโดยแพทย์แผนไทยสมัยผดุงครรภ์ไทย...

ตัวผมเองเคยได้เรียนเรื่องการผดุงครรภ์ไทยด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยมาบ้างนิดๆหน่อยๆ... บอกได้เลยว่า... ผู้หญิงไทยในสมัยโบราณนี่เค้า "สตรอง" มากๆเลยล่ะครับ... กว่าจะผ่านกระบวนการต่างๆของการสืบพันธุ์จนถึงการคลอดลูก... และการดูแลเด็กทารกจนเจริญวัย... บางครั้งทุกวันนี้เวลาผมได้ยินหญิงสาวสมัยใหม่บ่นนู่นนี่นั่นลำบากหยั่งงู้นหยั่งงี้... แล้วผมนี่แอบๆรู้สึกแบบว่า... ความลำบากของเด็กสาวสมัยนี้มันแทบเทียบไม่ได้เลยกับความลำบากของหญิงสาวสมัยโบราณ... เราควรตะหนักและซาบซึ้งถึงบุญคุณความอึดทรหดอดทนที่หญิงสาวในสมัยโบราณต้องผ่านพบผจญมา... จนมีคนรุ่นเราที่ใช้ชีวิตสุขสบายกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันนี้ด้วยน่ะครับ...

ป.ล. สุขสันต์วันแม่แห่งชาติ(ย้อนหลัง 1 วัน)ด้วยนะครับ... ก็รู้ว่ามันไม่ใช่วันแม่ของเราแต่ละคนจริงๆ แต่อย่างน้อย... ก็อาจเป็นวันที่ช่วยให้เราได้นึกถึงแม่ของคนอื่นด้วยบ้างน่ะครับ... หุหุหุ 👩‍👧‍👧👩‍👧‍👦👩‍👦‍👦👩‍👧‍👧👩‍👧‍👦👩‍👦‍👦

Photos from TAT Review Magazine's post 11/08/2022
Photos from Thailand Festival's post 09/08/2022
‘ไทย’ เปิดประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการควรดัน Wellness Tourism เทรนด์สุดฮิตพิชิตใจ Traveler 02/08/2022

‘ไทย’ เปิดประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการควรดัน Wellness Tourism เทรนด์สุดฮิตพิชิตใจ Traveler จากการที่กระแสรักษ์สุขภาพอีกหนึ่ง Mega Trend โลก ซึ่งกำลังมาแรงต่อเนื่องในปัจจุบัน ส่งผลให้ Wellness Tourism ได้รับอานิสง....

Photos from สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย's post 01/08/2022
Photos from Guide John Thailand's post 31/07/2022

Happy World Ranger Day!

สุขสันต์วันผู้พิทักษ์ป่าโลกด้วยนะครับ... 🤓🤓🤓🤓🤓

Photos from Guide John Thailand's post 29/07/2022

29 July... Happy World Tiger Day! 🐯🐯🐯🐅🐅🐅

29 กรกฎาคม... สุขสันต์วันเสือโคร่งโลกด้วยนะครับ... 🐯🐯🐯🐅🐅🐅

28/07/2022

🏮🍃คืนนี้เวลา 20.30-21.30 น. เชิญชวนผู้สนใจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน WFTGA Tea Chat ร่วมกันครับ... 😊😊😊😊😊

𝗜𝘁 𝗶𝘀 𝐖𝐅𝐓𝐆𝐀 𝐓𝐄𝐀 𝐂𝐇𝐀𝐓𝐒 𝐆𝐋𝐎𝐁𝐀𝐋 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝘆𝗼𝘂'𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗷𝗼𝗶𝗻 𝗼𝘂𝗿 𝘀𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝘁𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄!

As always these informal sessions are an opportunity to connect with others across the globe. How are you doing? What have you been up to? How are things in your city? Check in, have a chat, enjoy some laughs and lighthearted conversations and let's support one another!

𝗗𝗮𝘁𝗲: 𝟮𝟴𝘁𝗵 𝗝𝘂𝗹𝘆 - 𝗧𝗵𝘂𝗿𝘀𝗱𝗮𝘆
𝗧𝗶𝗺𝗲: 𝟭𝟱:𝟯𝟬 - 𝟭𝟲:𝟯𝟬 𝗖𝗘𝗧
𝗧𝗼𝗽𝗶𝗰: 𝗪𝗙𝗧𝗚𝗔 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗧𝗲𝗮 𝗰𝗵𝗮𝘁 𝟯 - 𝗝𝘂𝗹𝘆 𝟮𝟬𝟮𝟮

𝗝𝗼𝗶𝗻 𝗭𝗼𝗼𝗺 𝗠𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴
https://us02web.zoom.us/j/82610818054?pwd=NFVzd0lkQVJtTGpTdkJTSXQ0cmUrZz09

𝗠𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗜𝗗: 𝟴𝟮𝟲 𝟭𝟬𝟴𝟭 𝟴𝟬𝟱𝟰
𝗣𝗮𝘀𝘀𝗰𝗼𝗱𝗲: 𝟮𝟯𝟬𝟰𝟴𝟴

There is no need to pre-register. Just log in and join us on the day at the relevant time.

28/07/2022

Message from UNWTO:

As the world steadily opens up again, the restarting of tourism is bringing hope to people around the globe.

he sector’s recovery also represents a unique opportunity to reassess the impact that tourism has on people and on our planet and to build a more inclusive, sustainable and resilient future.

》》》》》

สารจากองค์กรการท่องเที่ยวโลก สหประชาชาติ :

• ในขณะที่โลกกำลังเปิดกว้างเรื่องการเดินทางขึ้นอีกครั้ง

• การกลับมาเริ่มต้นใหม่ของการท่องเที่ยวซึ่งกำลังนำความหวังมาสู่ผู้คนทั่วโลก

• การฟื้นตัวของทุกภาคส่วนยังแสดงถึงโอกาสพิเศษในการประเมินผลกระทบที่การท่องเที่ยวมีต่อผู้คนและบนโลกของเราอีกครั้ง และเพื่อสร้างอนาคตที่ครอบคลุม ยั่งยืน และยืดหยุ่นมากขึ้น

------------

Photos from Guide John Thailand's post 26/07/2022

สองปีกว่าๆที่ไม่มีงานทัวร์เพราะโควิด... วันนี้กลับมาเป็นไกด์ใหม่... ตามทัวร์รุ่นพี่ไกด์ใหญ่อีกครั้ง... แบบว่า... วันนี้เป็นงานทัวร์ปั่นจักรยานของกรุ๊ปครอบครัวชาวฝรั่งเศสในกรุงศรีอยุธยา ผมยังฟังภาษาฝรั่งเศสเข้าใจได้ถึง 80-90% แต่ไม่ได้พูดนาน ตอนนี้แทบพูดไม่ออกเลยซักคำ... ก็เลยได้แต่ตามมาดูเส้นทางทำทัวร์กับรุ่นพี่ไกด์ใหญ่ภาษาฝรั่งเศสเฉยๆ ผมไม่ได้พูดอะไรมาก แต่ถ้ามีลูกทัวร์ภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันล่ะก้อ... ไกด์จอห์นพร้อมลุยทัวร์เองเสมอล่ะคร้าบ... หุหุหุ 🚴‍♂️🚴‍♀️🚴🚴‍♂️🚴‍♀️🚴

Photos from Guide John Thailand's post 25/07/2022

ได้รับเรียบร้อย... สวยงามหยดย้อย... 🤓🤓🤓🤓🤓

25/07/2022

✨ศรีชัยยะปุระ ทริป✨

🌺ล่องเรืออารยธรรมโบราณกาญจนบุรี🌺
THE KWAI SRICHAIYAPURA
ชมธรรมชาติริมแม่น้ำสองสี แม่น้ำแคว แม่น้ำแม่กลอง สะพานข้ามแม่น้ำแคว
อร่อยกับสำรับอาหารพื้นถิ่น ชมการแสดงวัฒนธรรม

📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 081-425-5285, 063-412-2693
📌หรือแอดไลน์ https://lin.ee/mPCsWJA

#ล่องเรือ #ล่องเรือกาญจนบุรี #สะพานข้ามแม่น้ําแคว #ศรีชัยยะปุระทริป #โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม #นวดเเผนไทย #ท่องเที่ยวสุขภาพ #เมืองสุขภาพ #โรงเรียนสอนนวด #เรียนนวด #เรียนนวดไทยสปา #ศึกษาดูงานด้านสุขภาพ #อาหารพื้นถิ่น

25/07/2022

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค , อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์ ขอเชิญออเจ้าร่วมชม "บุพเพสันนิวาส ๒" รอบการกุศลเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้และเป็นการศึกษาเด็กยากจนในจังหวัด ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคมนี้ รอบ ๑ ทุ่มตรงก่อนใคร บัตรราคา ๕๐๐, ๓๐๐,๒๐๐ บาท
#การแต่งกาย :ชุดไทย
#ลงทะเบียน รับบัตรหน้างาน ๑๗.๐๐ น.
บัตรมีจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ คุณสมาภรณ์ ๐๘๑-๘๕๑๒๓๐๘

พร้อมเดินชมตลาดแบบวิถีไทย เลือกซื้ออาหารหวาน คาว ของใช้ มากมาย การแสดงตลอดการจัดงาน อาทิ น้องเจด้า ศรัญญา ช่อง7, ชีปะขาว วัชรชัย , รำไทย, ดนตรีไทย ตั้งแต่ ๒๗-๓๑ กรกฎาคมนี้

# พิเศษ ๓๐ กรกฎาคมนี้ พบ ไอซ์ พาริส ๑๔.๐๐ น.

แล้วพบกันนะเจ้าคะ

Photos from นวดวัดโพธิ์ Watpo&Chetawan's post 24/07/2022
Photos from Guide John Thailand's post 24/07/2022

มีเวลาแค่ 2 วัน... ต้องรีบเร่งทบทวนภาษาฝรั่งเศสของตัวเองเป็นการด่วน... วันอังคารที่จะถึงนี้... ประเดิมงานทัวร์ปั่นจักรยานในกรุงศรีอยุธยางานแรกกับนักท่องเที่ยวครอบครัวชาวฝรั่งเศสน่ะครับ... หุหุหุ 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🚴‍♂️🚴‍♀️🚴🤓🤓🤓

23/07/2022

ตั้งแต่ทำงานเป็นไกด์ทำทัวร์มามากกว่า 15 ปี... เดินทางเข้าๆออกๆวัดมากมายทั่วประเทศไทย... ก็เพิ่งจะได้มีโอกาสเห็นภาพพระพุทธรูป "ปรางพยาบาลภิกษุไข้" นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันน่ะครับ... ประดิษฐานอยู่วัดบางกระสอบ จังหวัดสมุทรปราการ... เหมาะมากๆกับวงการนวดแผนไทยของเราน่ะครับ... 😇😇😇😇😇

Photos from ททท.สำนักงานพัทยา's post 23/07/2022
Photos from Guide John Thailand's post 22/07/2022

สำหรับผมแล้ว... จังหวัดแม่ฮ่องสอน... ถือเป็นจังหวัดที่เหมาะที่สุดสำหรับกิจกรรมการอาบป่า... ธรรมชาติบำบัด... Shinrin Yoku เลยน่ะครับ... 😊😊😊😊😊

22/07/2022

เป็นได้ทั้งไกด์ เป็นได้ทั้งนักร้อง...

บางครั้ง... หลายๆครั้ง... ก็แอบๆรู้สึกคิดถึงบรรยากาศชีวิตเก่าๆสมัยก่อนยุคโควิด-19 เหมือนกันอ่ะนะ... ฮือๆๆๆ 🎤🎤🎤🎶🎶🎶

19/07/2022

อยากมีร้านนวด, สปา, บิวตี้
ถ้ายังไม่ได้ฟังบรรยายครั้งนี้ อย่าเพิ่งลงทุน !

ชมรมธุรกิจบริการสุขภาพภาคใต้(ตอนล่าง) ร่วมกับโรงเรียนวิชาชีพเพื่อสุขภาพ สปาและความงาม เนเชอรัล โซล จัดการบรรยายเรื่อง" #เจ้าของร้านมือใหม่ (รุ่นที่ 1)" โดย อ.ภารรัฐ กรัณย์สุกสี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการธุรกิจบริการสุขภาพมากว่า 20 ปี ในหัวข้อ:

#แนวโน้มและทิศทางตลาดสุขภาพ
#กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(เบื้องต้น)
#โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ

จัดบรรยายแบบออนไลน์ผ่าน Zoom ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.

#ค่าใช้จ่ายเข้าร่วม ... บุคคลทั่วไป 450 บ./คน
#พิเศษ ... เป็นสมาชิกเพจชมรมฯหรือโรงเรียนฯเหลือเพียง
190 บ./คน เท่านั้น !!!!!!!!!

#ผู้เข้าร่วมฯจะได้รับใบประกาศนียบัตรทุกท่าน

จองสิทธิ์/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : อ.พรทิพย์
โทร : 081-766-6780
ไลน์ : https://line.me/R/ti/p/%40lca7356w

Photos from Guide John Thailand's post 19/07/2022

ยังคงเฝ้ารอการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่อยู่เสมอน่ะครับ... 🇹🇭💘🇨🇳

19/07/2022

“อยากเปิดโรงเรียนสอนนวด อยากสืบทอดอาชีพแพทย์แผนไทย ให้กับคนรุ่นหลังได้รับรู้และภูมิใจ นวดไทยเป็นมรดกโลก ที่ต่างประเทศดังมากนะ แต่คนไทยกลับดูถูกกันเอง”
บ้านเกิดเป็นคนเชียงใหม่ พ่อแม่อาศัยที่ลำพูน ไปอยู่ภูเก็ตตอนอายุ 19 เริ่มงานนวดตอนสึนามิเข้าพอดี ปี 2005 ก่อนจะมาเป็นหมอนวด ทำงานเด็กเสิร์ฟก่อน เจอสึนามืที่กะรน เลยได้พักงาน 10 วัน พอดีวันนั้นแม่ของเพื่อนให้ช่วยพาไปสาธารณสุข พอไปส่งเสร็จ เห็นเค้ามีทุนเรียนนวด เป็นครูจากวัดโพธิ์มาสอนฟรีเลยที่ภูเก็ต เลยลงเรียนไปเลยไหนๆก็ว่างอยู่ พนักงานที่ สบส. บอกโชคดีมากเลยนะ วัดโพธิ์มาสอน ปกติไปเรียนเองประมาณ 15,000 นี่น้องได้เรียนฟรีเลยนะ เรียนแต่นวดไทยกับเท้า ยังไม่กล้านวดน้ำมัน เห็นเค้าถอดเสื้อผ้า ยังเขินกับวงการนี้
พอเรียนเสร็จเราต้องสอบ บังเอิญเจอสปาเมเนเจอร์ เค้ามาเรียนเพิ่ม เค้าเลยมาชวนไปอยู่ด้วย มีสปาที่ป่าดอง บอกเราคุยเก่ง เลยไปเยี่ยมพี่เค้าที่โรงแรม จังหวะนั้นมีลูกค้าล้นมา 1 คนเป็นคนญี่ปุ่น เค้าเลยขอให้เราช่วยนวดฝ่าเท้า จริงๆเราไปเที่ยวเฉยๆ พอได้ลองนวดจริง เราก็ใช้วิชา กดจุด 36 จุดตามที่เรียนมาเป้ะๆ เลยวิชากำลังร้อน จำได้ว่าได้ทิปมา 100 บาท ได้ค่าชั่วโมง 120 บาทเมื่อ 20 ปีที่แล้ว รู้สึกมันเยอะมาก เป็นเด็กเสิร์ฟทำทั้งวันยังไม่ถึงเลย สำหรับเมื่อก่อนรู้สึกเยอะมาก เลยทำอาชีพนวดตั้งแต่นั้นมา
พอช่วงนั้นมีข่าวสึนามิมาอีก เราเลยออกจากตรงนั้นก่อน ไปอยู่เชียงใหม่ ขายข้าวแกง เราชอบทำอาหาร ทำแล้วมีความสุข แต่ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ สุดท้ายทำไม่ไหว กลับไปเป็นลูกจ้างร้านอาหารญี่ปุ่น และก็เปลี่ยนไปทำเอ็มเค หลังจากนั้นมีเพื่อนชวนสมัครไปที่สปาใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต เรามีใบวัดโพธิ์เค้าเลยรับ เพื่อนเราไม่มีเค้าไม่รับ แต่เราบอกเราจะสอนเพื่อนเอง เค้าเลยยอมรับทั้งคู่
ได้เรียนหมดเลย นวดไทย ออย ขัดผิว ขัดหน้า นวดหน้านวดตัว ได้เรียนเพิ่มจากเดย์สปา ได้สอนเพื่อนไปในตัวด้วย รู้เลยว่าตัวเองเป็นคนชอบสอน ผ่านมา 1 ปี มีเพื่อนไปอยู่ที่บันยันทรี ไปต่างประเทศกลับมา ชื่อจอย อยากไปต่างประเทศบ้างเลยไปสมัคร แล้วเค้าก็รับ และสอนใหม่หมดเลย เรียนปรับใหม่หมด เรียนหินร้อน ทำเล็บ ทำเสริมสวยเพิ่ม ทำได้ 2 ปี เค้าก้ส่งไปดูไบ
บันยันทรีมีสาขาทั่วโลก มีหลายสาขา วนทำทั่วทุกสาขาของที่ดูไบเลย ทำอยู่ที่ดูไบ 2 ปี พอครบสัญญาและจึงกลับมาไทย หลังจากนั้นต้องไปจีนต่อ ไปประจำกวางโจ ในเครือบันยันทรี โรงแรมใหญ่มาก ครบสัญญาก้ได้ไปเที่ยวฮ่องกงด้วย ใช้สิทธิเปิดโรงแรมพักฟรี ได้พักในคาสิโนสวยหรูมาก
พอครบ 2 ปีที่จีน ก็กลับไปดูไบอีก แต่สปาที่ดูไบครบสัญญากับที่ดินตรงนั้น 10 ปี เค้าก็เลยขอให้เราไปปิดสปาที่ดูไบให้ พอเราไปปิดตัวตรงนั้นเรียบร้อย เรากลับสับสนในชีวิต พอเราทำกับบันยันทรีครบ 8 ปี เราสับสนว่าทำทางไหนต่อดี อิ่มตัวด้วย เริ่มเบื่อแล้ว กลับมาเรียนท่าเดิม เราชอบอะไรใหม่ๆ เหมือนแบบต้องกลับมาเรียนอนุบาลใหม่นะ เราจะจบจากไหนมาก็ตาม ก็เลยลาออก
ก็เลยไปขายตรงบริษัทนึง จุดไฟในตัวเอง มาขายของออนไลน์พักนึง แต่ไม่ใช่แนว เราไม่ชอบหาคน เลยกลับไปนวด เข้าไปทำที่สปาในสยามพารากอน มีเพื่อนชวนไปเกาหลี มาดามเกาหลีเห็นประสบการณ์ อยากให้เราเปนเทรนเนอร์ เราเลยรู้ว่าตนเองชอบเปนเทรนเนอร์ เพราะตัวเองชอบคิดอะไรใหม่ๆตลอด ไปอยู่เกาหลี 2 เดือน แล้วก็กลับมาไทย
ไปเรียนแพทย์แผนไทยที่เชียงใหม่มาเป็นวิทยากรสอนนวด ถ้าสอบเสร็จจะได้ใบประกอบโรคศิลป์ เปิดคลินิกได้ แต่เรายังสอบไม่ผ่าน เพราะไม่ได้ไปสอบ ต้องเดินทางต่างประเทศ เราไม่ไหว ที่สอบเป็นภาษาบาลีหมดเลย รู้สึกไม่ได้อะไร เราเลยไม่สอบ คิดว่าไม่ได้ใช้ สิ่งที่ใช้กับสอบมันสวนทางกัน เลยไม่ได้ใส่ใจในการสอบ ไปทำงานต่างประเทศต่อ ไปสอนที่ลาว ที่จีนอีก เค้าให้เราช่วยเปิดโรงแรมใหญ่ๆที่เทียนจิน ไปปักกิ่งด้วยหลายเมืองเลย
หลังจากนั้นเราก็กลับมาเชียงใหม่ มาเปิดโรงเรียนของเรา แต่ดันมีปัญหาด้านเอกสาร สุดท้ายเลยไม่ได้ทำต่อ เราเลยคิดว่ามีอะไรที่เราอยากทำและไม่ได้ทำอีก ก็คืออยากลงเรือสำราญ สุดท้ายเราก็ได้ไปทำงานบนเรือสำราญแล่นจากทะเลเมดิเตอเรเนี่ยน โปตุเกส อิตาลี่ กรีช โคเอเชีย หมดหน้าร้อนก้ไปคาริเบียน 5-6 เดือน สนุกมาก เมาเรือไปนวดไปดมยาดมไป พอครบสัญญาก็กลับไทย มาเรียนสักคิว ต่อขนตา แต่เราตาไม่ดี และกลัวเลือด เลยไม่ใช่ทาง
ตอนนี้เรามาเป็นฟรีแลนซ์อยู่ เดินสายหลายร้านเลย อยากรู้เทคนิคหลายๆที่ เราไม่ชอบอยู่ที่เดิมนานๆ ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เรามาคิดดูแล้วอาชีพนวดดีสุดแล้ว หลับตานวดยังได้เลย เวลาหลับตาเรามองเห็นหมดเลย กล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นเลือด เรารักอาชีพนี้มากๆ
กุลริศา (หยก)
เทอราปิส และครูสอนนวด
#มนุษย์หมอนวด

Photos from Samarnnopphon Ratanathamthitaya's post 17/07/2022
17/07/2022

สายท่องเที่ยวและสายรักสุขภาพก็มา!!!!

ชวนคนรักการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ ร่วมกิจกรรมต่างๆ แบบครบครันในงานเดียว Thailand Hub of Health & Travel : เที่ยวสุขภาพ นวดสุขภาพ สมุนไพรสุขภาพ รวมบูธกิจกรรมท่องเที่ยว นวด และสมุนไพร ไว้มากกว่า 100 บูธ ระหว่างวันที่ 12 – 17 ก.ค. 2565 บริเวณลานชั้น M ศูนย์การค้า The Market Bangkok

#เที่ยวสุขภาพ กับแพคเกจท่องเที่ยว 5 ภาค โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ แพคเกจเพื่อสุขภาพ ยกขบวนมาลดราคาพิเศษรับเทรนด์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
#นวดสุขภาพ กับการนวดไทย 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ นวดพื้นบ้านกับหมอเมืองล้านนา อาทิ ย่ำข่าง ตอกเส้น , ภาคใต้ นวดน้ำมันลังกาสุกะ , ภาคกลาง ต้นตำรับแห่งนวดไทย อาทิ การนวดแบบราชสำนัก/เชลยศักดิ์ , ภาคอีสาน ศาสตร์การนวดผ้าขาวม้า
ครั้งแรก! ร่วมเชียร์คนไทยที่ผ่านการคัดเลือกชิงแชมป์ประเทศไทย เข้าสู่เวทีการแข่งขันนวดไทยชิงแชมป์โลก World Nuad Thai Championship ชิงถ้วยพระราชทานฯ แบบไลฟ์สดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวันเสาร์ที่ 16 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.ณ บริเวณ Main Hall ชั้น M
#สมุนไพรสุขภาพ ช้อปผลิตภัณฑ์คุณภาพจากสมุนไพรไทย, สินค้าเพื่อสุขภาพ, ผลิตภัณฑ์กัญชากัญชงที่ผ่านการรับรองโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสินค้าสำหรับคนรักสุขภาพอีกมากมาย

โปรโมชั่นพิเศษภายในงาน เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไข รับของสมนาคุณฟรี! (โปรดอ่ายรายละเอียดเพิ่มเติมบริเวณหน้างาน) พร้อมร่วมกิจกรรมรับรางวัล Gift Voucher ฟรี!, ส่วนลดพิเศษ ทั้งทริปท่องเที่ยวและที่พักภายในงาน
พบกันที่งาน Thailand Hub of Health & Travel ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ ชั้น M

ศูนย์การค้า The Market Bangkok ราชประสงค์
เดินทางโดย BTS ลงสถานีชิดลม ออกทางออกที่ 6 ใช้ทางเชื่อม R-Walk
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ตั้งอยู่บนถนนราชดำริ
https://goo.gl/maps/nBNfBmUbt5EpAPVS6

#เดอะมาร์เก็ตแบงคอก #ราชประสงค์ #ราชดำริ #ศูนย์การค้า #เที่ยว #สุขภาพ #นวด #แพทย์แผนไทย #สมุนไพร #กัญชา

Photos from อยุธยา-Ayutthaya Station's post 17/07/2022
Photos from ไปไหนอะ ตุ๊ด?'s post 16/07/2022
Photos from Guide John Thailand's post 15/07/2022

วันแรกของการกลับมาลุยงานล่ามต๊ะหานเมกาที่จังหวัดลพบุรียาวๆหนึ่งเดือนครึ่ง... วันนี้เดินเท้าขึ้นมาพิชิตจุดชมวิววัดเวฬุวัน(เขาจีนแล)เป็นที่เรียบร้อย... หุหุหุ 😇😇😇😇😇

15/07/2022

วันแรกของการกลับมาลุยงานล่ามต๊ะหานเมกาที่จังหวัดลพบุรียาวๆหนึ่งเดือนครึ่ง... วันนี้เดินเท้าขึ้นมาพิชิตจุดชมวิววัดเวฬุวัน(เขาจีนแล)เป็นที่เรียบร้อย... หุหุหุ 😇😇😇😇😇

15/07/2022

เป้าหมายแรกสำหรับวันนี้... วัดเวฬุวัน(เขาจีนแล)...

ก็ตั้งใจไว้ว่า... มาทำงานล่ามต๊ะหานเมกาหนึ่งเดือนครึ่งรอบนี้... จะมาเก็บสะกอร์พิชิตภูเขาในจังหวัดลพบุรีให้ได้อย่างน้อยซัก 10 ลูกน่ะครับ... ถ้ามีเวลาว่างๆอ่ะนะ... หุหุหุ 😎😎😎😎😎

ส่องเทรนด์ Wellness Tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เที่ยวอย่างไรให้ได้สุขภาพดี – THE STANDARD 14/07/2022

ส่องเทรนด์ Wellness Tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เที่ยวอย่างไรให้ได้สุขภาพดี – THE STANDARD การระบาดของเชื้อไวรัสและโรคภัยต่างๆ ในปัจจุบัน กลายเป็นตัวกระตุ้นกระแสรักสุขภาพให้กับประชาชนมากขึ้นใน....

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว ใน Ayutthaya?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Tourist Guide & Singer
จุดชมวิว วัดเวฬุวัน(เขาจีนแล) จังหวัดลพบุรี

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่

Ayutthaya
13180

Travel services อื่นๆใน Ayutthaya (แสดงผลทั้งหมด)
Ayodia Tour & Travel Ayodia Tour & Travel
Ayutthaya, 13000

บริการนำเที่ยว/จัดแพ็คแกจทัวร์ท่อง

Nutty's Adventures Nutty's Adventures
45/2 Mu1, Rojana Road , Pratu Chai
Ayutthaya, 13000

Nutty's Adventures supports CBT (Community Based Tourism).We're always thinking of how to share the