โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ

โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 26/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566
📣โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ขอขอบพระคุณกองทุนพัฒนาฯ บริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด นำโดยท่านกำนัน ดร.อดิศักดิ์ คุณพชรพรรณ มาตรศรี พร้อมด้วยครอบครัวมาตรศรี ที่ให้ความอนุเคราะห์นำรถโดยสาร พร้อมพนักงานขับรถบริการรับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ เพื่อไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ “ตามรอยประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อำเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 26/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566
#กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
#ตามรอยประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
📣ดร.รุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ พร้อมด้วยนางสาวดุษฎี เกิดจันทร์ตรง และนางสาวศรีนวล ศรีเหรา ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ “ตามรอยประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อศึกษาเรื่องราวความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของไทย และเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิต ศึกษาโบราณสถานและโบราณวัตถุอันสะท้อนถึงความงดงามทางศิลปกรรมแต่อตีตกาล อีกทั้งเพื่อเปิดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน
ในการนี้ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง วิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเอื้อเฟื้อ อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 26/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566
#ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ณัฐกานต์_มาตรศรีพร้อมด้วยครอบครัวมาตรศรี
📣ดร.รุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับความเมตตาจากท่านผู้ใหญ่ณัฐกานต์ มาตรศรี และครอบครัวมาตรศรี มอบขนมคัพเค้กและเครื่องดื่มให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ในการนี้ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคารพนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่าน พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยเทอญ

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 26/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566
#ให้การต้อนรับท่านสส.นพดล ท่านสจ.วาสนา คุณนพพร มาตรศรี
#ในการมาให้ความช่วยเหลือเรื่องความขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคและการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา
📣ดร.รุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ท่าน สส.นพดล ท่านสจ.วาสนา และคุณนพพร มาตรศรี ในการมาเยี่ยมเยือน ให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ในเรื่องความขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค และร่วมหารือในการให้ความช่วยเหลือ และการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
ในโอกาสนี้ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ขอกราบขอบพระคุณท่าน คุณแม่บุญช่วย มาตรศรี ท่านผู้ใหญ่บรรจง จุมพรม พร้อมทั้งครอบครัวมาตรศรีทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 26/08/2023

23 สิงหาคม 2566
#เนื่องในวันคล้ายวันเกิด_ผอ.ดร.รุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์
📣เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ ดร.รุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ได้รับความเมตตาจาก ท่านสส.นพดล ท่านสจ.วาสนา มาตรศรี ท่านผู้ใหญ่บรรจง จุมพรม ร้านบ้านขามผ้าไทย คุณแม่ประนอม โพธิ์ตระกูล คุณชมพู่ พัชราและครอบครัวร้านขนมแม่ไก่ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ มอบพรอันประเสริฐ มอบเค้ก และของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 23 สิงหาคม 2566 ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ความรัก และเมตตามาโดยตลอด
ในโอกาสนี้ ดร.รุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ ได้มอบวอลเลย์บอล จำนวน 5 ลูก ได้แก่โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ เพื่อนำไปใช้ฝึกซ้อมนักกีฬา ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการกีฬาให้แก่นักเรียนต่อไป

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 26/08/2023

วันที่ 23 สิงหาคม 2566
#ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจในการให้สัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
📣ดร.รุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจในการให้สัมภาษณ์ฯ เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยดุษฎีนิพนธ์ ให้กับท่าน ผอ.พรเทพ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระพังลาน นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (STRATEGIC MANAGEMENT OF THE PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION)”

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 26/08/2023

วันที่ 22 สิงหาคม 2566
#ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา_ครั้งที่_5/2566
📣ผอ.ดร.รุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ดำเนินการจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2566 เพื่อชี้แจงข้อราชการ ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการศึกษา และรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 21/08/2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566
#การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคน_ตำบลรู้ทันสื่อ_ปีงบประมาณ_พ.ศ._2566
📣ดร.รุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ มอบหมายให้นางสาวศรีนวล ศรีเหรา ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคน ตำบลรู้ทันสื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภอออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
🌷ในการนี้ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ขอขอบพระคุณท่านนายกพีระศักดิ์ คุณสุภัทรา มาตรศรี พร้อมเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย และคณะวิทยากร อันทรงคุณค่าจากโรงเรียนผู้สูงอายุทุกท่านที่เมตตาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการเลือกบริโภคสื่ออย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

21/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566
#ให้ความอนุเคราะห์รถโดยสารรับ_ส่งนักเรียน
📣โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ขอขอบพระคุณกองทุนพัฒนาฯ บริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด นำโดยท่านกำนัน ดร.อดิศักดิ์ คุณพชรพรรณ มาตรศรี พร้อมด้วยครอบครัวมาตรศรี ที่ให้ความอนุเคราะห์นำรถโดยสาร พร้อมพนักงานขับรถบริการรับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ เพื่อไปอุดฟัน และเคลือบฟัน ณ โรงพยาบาลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
#โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ_ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา_ณ_โอกาสนี้

21/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566
#ให้ความอนุเคราะห์บริการน้ำดื่มเพื่อการบริโภค
📣โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ขอขอบพระคุณท่านนายกพีระศักดิ์ คุณสุภัทรา มาตรศรี และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ที่ให้ความอนุเคราะห์นำน้ำดื่ม มาบรรจุถังเก็บน้ำ ไว้เพื่อการบริโภคในโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
#โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ_ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา_ณ_โอกาสนี้

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 19/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566
#กิจกรรมสนุกกับวิทยาศาสตร์_ฐานการเรียนรู้
#เนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ_ประจำปีการศึกษา_2566
📣โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
🔍การแข่งขันระบายสีภาพวันวิทยาศาสตร์
🔍การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
🔍การแข่งขันวาดภาพระบายสี
🔍การประกวดชุดรีไซเคิล
🔍สนุกกับวิทยาศาสตร์ ฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่
#ฐานที่_1_พิกเซล
#ฐานที่_2_เรือขนส่ง
#ฐานที่_3_ภูเขาไฟระเบิด
#ฐานที่_4_เทียนไขดูดน้ำ
#ฐานที่_5_แก้วกักน้ำ
#ฐานที่_6_อัญชันเปลี่ยนร่าง
โดยในแต่ละฐานการเรียนรู้ จะได้เรียนรู้ทั้งแนวคิด ทฤษฎี การลงมือปฏิบัติการทดลอง และสรุปองค์ความรู้ เพื่อการนำความรู้ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
#ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณ คุณครูศรีนวล ศรีเหรา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนของเรา

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 19/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566
#การประกวดชุดรีไซเคิลและผลงานนักเรียน
#งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ_ประจำปีการศึกษา_2566
📣โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแข่งขันระบายสีภาพวันวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี การประกวดชุดรีไซเคิล และสนุกกับวิทยาศาสตร์ ฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้
#ขอกราบขอบพระคุณ ท่านกำนันดร.อดิศักดิ์ มาตรศรี ประธานในพิธีฯเป็นอย่างสูง
🌷ขอขอบพระคุณทีมงานโพธิ์ทองเจริญทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อเด็ก ๆ โพธิ์ทองเจริญของเรา

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 18/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566
#พิธีเปิดงานและมอบเกียรติบัตร
#เนื่องในงานสัปดาห์แห่งการเรียนรู้_วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ_ประจำปีการศึกษา_2566
📣โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจใฝ่เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และได้แสดงออกด้านความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🌷ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านกำนัน ดร.อดิศักดิ์ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะวิทยากรประจำฐาน และนักเรียนที่ได้รับรางวัล
#โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ_ขอกราบขอบพระคุณมา_ณ_โอกาสนี้

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 17/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566
#บำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบรอบ_มรณภาพ_ปีที่_37_หลวงปู่เพียว_อินฺทสุวณฺโณ
📣ดร.รุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ พร้อมด้วยนางทับทิม สมาลาวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ นำนักเรียนเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบรอบ มรณภาพ ปีที่ 37 พระครูสุวรรณโพธิวัฒน์ (หลวงปู่เพียว อินฺทสุวณฺโณ) โดยท่านพระครูภาวนาโพธิวงศ์ วิ. เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองเจริญ เจ้าคณะตำบลพลับพลาไชย เขต 1 ได้เมตตามอบเงินอุปภัมภ์แก่โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ จำนวน 10,000 บาท มอบเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนของโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท และได้เมตตามอบนมกล่อง และยาสีฟันให้แก่นักเรียน ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 17/08/2023

วันที่ 16 สิงหาคม 2566

📣ดร.รุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ขอขอบพระคุณคุณครูทับทิม สมาลาวงษ์ ที่ได้เมตตาบริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาทให้แก่โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ เพื่อนำไปเลี้ยงอาหารแก่นักเรียน และใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของนางสาวกานต์ธีรา สมาลาวงษ์ (บุตรธิดา) คือในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 และในโอกาสที่บุตรธิดาสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ลำดับที่ 1 และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
🙏ขออาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ศักดิ์ทั้งหลายทั้งปวง ได้ปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัว ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง และเป็นที่รักของคนทั้งหลายตลอดไป

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 17/08/2023

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566
#มอบเงินทุนเสมอภาค_ภาคเรียนที่_1_ประจำปีกาศึกษา_2566
📣ดร.รุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ มอบหมายให้นางทับทิม สมาลาวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ พร้อมด้วยนางรักษิณา แก้วพงษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และครูประจำชั้นนักเรียน ดำเนินการมอบเงินทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 ทุน ทุนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 13/08/2023

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
#ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่ออุทัย_คุณแม่วรรณี_หงษ์เวียงจันทร์ (ร้านนวพรเช่าชุด ดอนคา) ุ่งอรุณ_หงษ์เวียงจันทร์_ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
📣โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่ออุทัย คุณแม่วรรณี หงษ์เวียงจันทร์ (ร้านนวพรเช่าชุด ดอนคา) ที่ให้การสนับสนุนชุดการแสดงเทิดพระเกียรติ และขอขอบคุณ ผอ.ดร.รุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ที่ได้นำขนมเบื้องมาเลี้ยงนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่เคารพนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่าน พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยเทอญ

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 13/08/2023

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
#กองทุนพัฒนาฯ_บริษัทศิลามาตรศรี_มอบกระเป๋านักเรียนและชุดขาววันพระ
📣โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ได้รับความเมตตาจากกองทุนพัฒนาฯ บริษัทศิลามาตรศรี โดยในการนี้ ท่านผู้ใหญ่ณัฐกานต์ มาตรศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ พร้อมทั้งครอบครัว ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทน เดินทางมามอบกระเป๋านักเรียน และชุดขาววันพระ ให้แก่โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ เพื่อนำมาแจกให้กับนักเรียนทุกคน โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ขอกราบขอบพระคุณท่านและครอบครัวเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่เคารพนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่าน พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยเทอญ

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 13/08/2023

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
#กราบขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ
#คุณลุงฉลวย_คุณป้าสังเวียน_หงษ์เวียงจันทร์
#ลุงสมาน_คุณป้าบุญส่ง_บุญศักดิ์
📣โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ได้รับความเมตตาจากคุณลุงฉลวย คุณป้าสังเวียน หงษ์เวียงจันทร์ มอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท และคุณลุงสมาน (มั่ง) คุณป้าบุญส่ง บุญศักดิ์ มอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ขอกราบขอบพระคุณท่านและครอบครัวเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่เคารพนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่าน พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยเทอญ

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 13/08/2023

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
#ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่บุญช่วย_มาตรศรี_ท่านผู้ใหญ่บรรจง_จุมพรม(ร้านบ้านขามผ้าไทย)และมาตรศรีกรุ๊ป
📣โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ได้รับความเมตตาจากคุณแม่บุญช่วย มาตรศรี และท่านผู้ใหญ่บรรจง จุมพรม (ร้านบ้านขามผ้าไทย) มอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท นำก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยง จำนวน ๔๐๐ ชาม และมอบน้ำดื่มแบบขวด จำนวน ๑๐๐ โหล เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ขอกราบขอบพระคุณท่านและครอบครัวเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่เคารพนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่าน พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยเทอญ

12/08/2023

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
#กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ_ประจำปี_๒๕๖๖
#พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์_พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
📣คลิปการแสดงเทิดพระเกียรติ ชุดที่ ๒ จินตลีลา "แม่ของแผ่นดิน" โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
🌷ฝึกซ้อมโดย คุณครูเยาวลักษณ์ มาตรวิจิตร และคุณครูทับทิม สมาลาวงษ์
🌷อำนวยการฝึกโดย ผอ.ดร.รุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 12/08/2023

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
#พิธีกราบคุณแม่และผู้มีพระคุณ_กิจกรรมการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
#วันเฉลิมพระชนมพรรษา_สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์_พระบรมราชินีนาถ_พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
📣โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ร่วมกันจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีพิธีกราบคุณแม่และผู้มีพระคุณ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณ แสดงออกซึ่งความรักต่อคุณแม่และผู้มีพระคุณ และกิจกรรมการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารกำนันเคี้ยง นางบุญช่วย มาตรศรี โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ บรรยากาศเต็มไปความรัก ความอบอุ่นด้วยสายใยแห่งความรัก ขอขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่อบรม บ่มนิสัยบุตรหลานให้ความรัก การดูแล เอาใจใส่เป็นอย่างดี “สุขสันต์วันแม่” และ “สุขสันต์ในทุก ๆ วันตลอดไป”

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 12/08/2023

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
#พิธีกราบคุณแม่และผู้มีพระคุณ_เนื่องในวันแม่แห่งชาติ_ประจำปี_๒๕๖๖
#วันเฉลิมพระชนมพรรษา_สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์_พระบรมราชินีนาถ_พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
📣โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ร่วมกันจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีพิธีกราบคุณแม่และผู้มีพระคุณ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณ แสดงออกซึ่งความรักต่อคุณแม่และผู้มีพระคุณ และกิจกรรมการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารกำนันเคี้ยง นางบุญช่วย มาตรศรี โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ บรรยากาศเต็มไปความรัก ความอบอุ่นด้วยสายใยแห่งความรัก ขอขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่อบรม บ่มนิสัยบุตรหลานให้ความรัก การดูแล เอาใจใส่เป็นอย่างดี “สุขสันต์วันแม่” และ “สุขสันต์ในทุก ๆ วันตลอดไป”

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 12/08/2023

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
#พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ_ประจำปี_๒๕๖๖
#วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์_พระบรมราชินีนาถ_พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
📣ผอ.ดร.รุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความชื่นชมและยินดี ในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยได้มีการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการแสดงผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมสร้างสรรค์ ขยำกระดาษ การระบายสีภาพ การวาดภาพระบายสี การคัดลายมือ การทำการ์ดวันแม่ และการเขียนเรียงความวันแม่ ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารกำนันเคี้ยง นางบุญช่วย มาตรศรี โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 12/08/2023

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
#พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง_ถวายเป็นพระราชกุศล
#วันเฉลิมพระชนมพรรษา_สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์_พระบรมราชินีนาถ_พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
📣ผอ.ดร.รุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูภาวนาโพธิวงศ์ วิ. เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองเจริญ เจ้าคณะตำบลพลับพลาไชย เขต ๑ และคณะสงฆ์ วัดโพธิ์ทองเจริญ ณ อาคารกำนันเคี้ยง นางบุญช่วย มาตรศรี โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 12/08/2023

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
#พิธีถวายพระพรชัยมงคล_และการแสดงเทิดพระเกียรติ
#วันเฉลิมพระชนมพรรษา_สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์_พระบรมราชินีนาถ_พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
📣ผอ.ดร.รุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน รวมถึงเป็นการระลึกพระคุณและแสดงความรักต่อคุณแม่และผู้มีพระคุณ ณ อาคารกำนันเคี้ยง นางบุญช่วย มาตรศรี โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 12/08/2023

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566
#โครงการต้นกล้าความดี_ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
📣นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ นางรักษิณา แก้วพงษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ให้การต้อนรับคุณยุพา โพธิ์ทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชยและคณะ ซึ่งมาแนะนำวิธีการปลูกต้นไม้ และมอบต้นไม้ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 52 ราย ตามโครงการต้นกล้าความดี ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
🙏ในการนี้ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ขอขอบพระคุณท่านนายกพีระศักดิ์ มาตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 09/08/2023

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566
📣นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ พร้อมด้วยนางรักษิณา แก้วพงษา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย และสถานศึกษาในตำบลพลับพลาไชย และนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการขับร้องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดแข่งขัน” และ “การเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยการดนตรี ผ่านกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะดนตรี” ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน (การบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน ครั้งที่ 5) ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
🙏ในการนี้ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 09/08/2023

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566
#ขอขอบพระคุณคุณแม่บุญช่วย_มาตรศรี_ผู้ใหญ่บรรจง_จุมพรม(ร้านบ้านขามผ้าไทย)พร้อมด้วยครอบครัวมาตรศรี
#มอบน้ำดื่ม_50_โหล_เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ_ประจำปี_2566
#ท่านนายกพีระศักดิ์_มาตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการบริการรถบรรทุกน้ำ มาช่วยทำความสะอาดอาคารกำนันเคี้ยง นางบุญช่วย มาตรศรี เพื่อเตรียมสถานที่จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
📣โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ได้รับความเมตตาจากคุณแม่บุญช่วย มาตรศรี ท่านผู้ใหญ่บรรจง จุมพรม (ร้านบ้านขามผ้าไทย) และครอบครัวมาตรศรี มอบน้ำดื่มแบบขวดให้แก่โรงเรียน จำนวน 50 โหล เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 และกิจกรรมอื่น ๆ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
📣 ได้รับความเมตตาจากท่านนายกพีระศักดิ์ มาตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ดูแล สนับสนุนการบริการรถบรรทุกรถ พร้อมเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาด จัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
🙏ขอกราบขอบพระคุณท่านและครอบครัวเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่เคารพนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่าน พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยเทอญ

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 09/08/2023

วันที่ 1 - 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566
#การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน_ครั้งที่_1
📣นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ได้ดำเนินการกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน “การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ครั้งที่ 1” ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 เพื่อสำรวจความต้องการ ศึกษาสภาพปัญหา ให้คำปรึกษาแนะนำ และสร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
#ในการนี้_ขอขอบพระคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี_ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 04/08/2023

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

📣นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันอวยพรวันคล้ายวันเกิดของคุณครูประนอม โพธิ์ตระกูล ข้าราชการบำนาญ อดีตครูชำนาญาการพิเศษโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ท่านผู้มีพระคุณ ให้ความรักความเมตตา ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนและเป็นกำลังแรงใจให้กับโรงเรียนนวัดโพธิ์ทองเจริญด้วยดีมาโดยตลอด และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่านในปีนี้ คือวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ท่านได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ เป็นจำนวนเงิน 6,300 บาท
🙏ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ศักดิ์ทั้งหลายทั้งปวง ได้ปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัว ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง และเป็นที่รักเคารพนับถือของคนทั้งหลายตลอดไป

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 28/07/2023

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 งานวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566
#ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
📣โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ขอกราบขอบพระคุณ
🌷คุณแม่บุญช่วย มาตรศรี, ผญ.บรรจง จุมพรม (ร้านบ้านขามผ้าไทย) พร้อมทั้งครอบครัวมาตรศรี และคุณลุงสมาน (มั่ง) บุญศักดิ์ ในโอกาสที่ท่านได้ให้ความเมตตา สนับสนุนเงินปัจจัย มอบน้ำดื่ม จำนวน 300 ขวด เครื่องดื่ม น้ำแข็ง อาหารกลางวัน (ยำสามกรอบ ไส้กรอกทอด และไก่ทอด) และบริการรถซาเล้ง จำนวน 7 คัน มาช่วยกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
🌷ได้รับความเมตตาจากท่าน ดร.วิเชียร รุจิธำรงกุล ในการสนับสนุนรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถ มาช่วยกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องจากงานวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้
🌷ได้รับความเมตตาจากคุณนพพร มาตรศรี และครอบครัว มอบข้าวสารให้แก่โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ เพื่อเข้าโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
🌷ขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูภาวนาโพธิวงศ์ วิ. เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองเจริญ พร้อมคณะสงฆ์ ท่านผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน ชุมชน ชาวบ้าน ตลอดจนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกท่าน
🌷ขอขอบพระคุณมูลนิธิดอกแก้ว และเจ้าหน้าที่สายตรวจสถานีตำรวจตำบลพลับพลาไชยที่มาอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยด้านการจราจร
🙏ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคารพนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่าน พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยเทอญ

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 28/07/2023

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
#กิจกรรมถวายเทียนพรรษา_เนื่องในวันเข้าพรรษา
📣ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และกิจกรรมแห่เทียน ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธิ์ทองเจริญ เพื่อน้อมจิตระลึกถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา ร่วมทำบุญ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทางพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 28/07/2023

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
#กิจกรรมแห่เทียนพรรษา_2
📣ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และกิจกรรมแห่เทียน ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธิ์ทองเจริญ เพื่อน้อมจิตระลึกถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา ร่วมทำบุญ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทางพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 28/07/2023

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
#กิจกรรมแห่เทียนพรรษา_1
📣ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และกิจกรรมแห่เทียน ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธิ์ทองเจริญ เพื่อน้อมจิตระลึกถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา ร่วมทำบุญ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทางพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 28/07/2023

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
#ทรงพระเจริญ
📣ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และกิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 26/07/2023

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
#โครงการส่งเสริมสุขบัญญัติ_ประจำปีงบประมาณ_2566(2)
📣โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ให้การต้อนรับ นางสาวอัมพร พันธ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเหนือ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการมาจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพขั้นพื้นฐานให้เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชน ได้นำแนวทางของสุขบัญญัติมาประยุกต์ใช้สู่การมีสุขภาพที่ดี รักษาสุขภาพร่างกาย แปรงฟันอย่างถูกวิธี ใส่ใจสุขภาพทุกวัน เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ที่มีการเจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพ
🙏ในการนี้ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเหนือ และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพลับพลาไชย เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 26/07/2023

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
#โครงการส่งเสริมสุขบัญญัติ_ประจำปีงบประมาณ_2566(1)
📣โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ให้การต้อนรับ นางสาวอัมพร พันธ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเหนือ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการมาจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพขั้นพื้นฐานให้เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชน ได้นำแนวทางของสุขบัญญัติมาประยุกต์ใช้สู่การมีสุขภาพที่ดี รักษาสุขภาพร่างกาย แปรงฟันอย่างถูกวิธี ใส่ใจสุขภาพทุกวัน เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ที่มีการเจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพ
🙏ในการนี้ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเหนือ และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพลับพลาไชย เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Photos from โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ's post 26/07/2023

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
#รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย_ประจำปี_พ_ศ_2566
📣ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ในการดำเนินโครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
🌷วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 “รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ 1”
🙏ขอขอบคุณครูวิลัยพร ศรีฉ่ำ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครูและบุคลากรฯทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Amphoe U-Thong?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

อิ่มอุ่น

เว็บไซต์

ที่อยู่


หมู่8 ตำบลพลับพลาไชย
Amphoe U-Thong
72160

Amphoe U-Thong บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Amphoe U-Thong, 72160

ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัด

Churn Matįø Churn Matįø
04
Amphoe U-Thong, PHNOMPAM

Boy NHERN TAKORA

TUON REM TUON REM
449 Tha Rahat
Amphoe U-Thong, 72000

business

โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
321
Amphoe U-Thong, 72160

สอบถาม-สั่งซื้อยาสมุนไพร กรุณาโทรต?

สถานีตำรวจภูธรสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี สถานีตำรวจภูธรสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานีตำรวจภูธรสระยายโสม
Amphoe U-Thong, 72220

ยินดีรับใช้ประชาชน