ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์, ศูนย์ชุมชน, กศน. ตำบลหัวโพธิ์, Amphoe Song Phi Nong.

Photos from ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์'s post 31/03/2017

กศน.ตำบลหัวโพธิ์นำนักศึกษาเข้ารวมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดอำเภอสองพี่น้อง วันที่ 30 มี.ค.60

Photos from ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์'s post 22/03/2017

📚📚กศน.ตำบลหัวโพธิ์รวมกับ กศน.ตำบลสองพี่น้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลหัวโพธิ์ และมุมเรียนรู้ ฐานต่างๆภายใน กศน.ตำบล โดยมี ครูชมนภัส ครูดวงใจ และครูชุติมา เข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้🎂🎂🎂🎁🎁

Photos from ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์'s post 21/03/2017

โครงศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ ณ กศน.ตำบลหัวโพธิ์ วันที่ 6-17 มี.ค 60

Photos from ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์'s post 21/03/2017

บริบท ภายนอกและภาพใน กศน.ตำบลหัวโพธิ์ แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

Photos from ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์'s post 18/03/2017

สินค้าชุมชนตำบลหัวโพธิ์ "ตะกร้าจากไผ่ ภูมิปัญญาไทย"ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ บ้านพักคนชราบ้านเกาะแก้ว 💸💸💸ราคาแสนถูก ใบละ 50 บาทเท่านั้น สนใจสั่งซื้อที่ครูชมได้เลยค่ะ 089-6096009 ค่ะ

18/03/2017

เกษตรธรรมชาติ

www.google.co.th

ทำไมหูอื้อเมื่อน้ำเข้าหู? 17/03/2017

สาระน่ารู้.📚📚📚

ทำไมหูอื้อเมื่อน้ำเข้าหู? ทำไมหูอื้อเมื่อน้ำเข้าหู?

16/03/2017

สาระน่ารู้ ในวันนี้ " การปลูกผักบุ้งในโอ่ง" http://www.kasetorganic.com/thai-morning-glory.html

403 Forbidden

Photos from ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์'s post 15/03/2017

ประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเชิญชวนประชาชนตำบลหัวโพธิ์ทุกท่านและตำบลใกล้เคียง เข้ารับบริการ และเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 กศน.ตำบลหัวโพธิ์ โครงการส่งเสริมการอ่าน งานการศึกษาตามอัธยศัย โดยให้บริการการจัดทำอาชีพและส่งเสริมการอ่าน โดยมีรถโมบายออกให้บริการประชาชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพักคนชรา ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เศรษฐกิจพอเพียง 15/03/2017

https://www.youtube.com/watch?v=m-0ZiYQbsnA ตาม
รอยพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

เศรษฐกิจพอเพียง "เกษตรทฤษฎีใหม่" เป็นเศรษฐกิจพึ่งตนเองมากขึ้น มีการจัดสรรพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ให้แบ่งพื้นที่ ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง พื้นท...

MV เพลง อยู่อย่างพอเพียง 15/03/2017

https://www.youtube.com/watch?v=MrD5KoVMYpQ

MV เพลง อยู่อย่างพอเพียง ขับร้องโดย : สำราญ ช่วยจำแนก (อี๊ด Fly) ภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่ มีขุนเขาให้คนปีนป่าย อยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝัน พอหวังสูงจนเกินไป กลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจ และ...

15/03/2017

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติสิทธิของผู้ บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ ดังนี้

สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ

1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภครวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม
2.
สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยความสมัครใจของผู้บริโภคและปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม
3.
สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัยมีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว
4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ
5.
สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหาย
เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ดังกล่าว

Timeline photos 15/03/2017

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Timeline photos 15/03/2017

ระบอบประชาธิปไตย ( Democracy ) หมายถึง ระบบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ ดังนั้นการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยก็คือ รูปการปกครองที่ยึดถืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน

ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนั้นจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักหรือเป็นกติกาที่กำหนดแนวทางสำหรับการที่รัฐจะใช้อำนาจปกครองประชาชน และมีหลักการจัดระเบียบการปกครองแต่รัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่เครื่องหมายแสดงความเป็นประชาธิปไตย เพราะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเสด็จการก็มีรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน การที่จะพิจารณาว่าประเทศใดเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ จึงต้องดูว่ารัฐธรรมนูญของประเทศนั้นให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยหรือไม่

ลักษณะสำคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยสามารถพิจารณาได้จาก รัฐบาล การเลือกตั้งและการปกครองโดยเสียงข้างมาก

รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย

ลักษณะของรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย คือ “ รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ” ซึ่งเป็นวาทะของอับราฮัม ลินคอลน์ ( Abraham Lincoln) อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐฯ

การที่รัฐบาลใดจะได้รับการยอมรับว่าเป็นประชาธิปไตยจะต้องมีลักษณะครบทั้ง 3 ประการ คือ

- รัฐบาลของประชาชน หมายถึง รัฐบาลจะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน และประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองได้ด้วยการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นั่นคือ ประชาชนอยู่ในฐานะเป็นเจ้าของรัฐบาลซึ่งบ่งชี้ถึงมิติของการปกครองในด้านความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย

- รัฐบาลโดยประชาชน หมายถึง ประชาชนหรือพลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นผู้ปกครองได้ ถ้าหากได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

- รัฐบาลเพื่อประชาชน หมายถึง รัฐบาลจะต้องมีจุดประสงค์เพื่อความผาสุกของประชาชน และจะต้องมีการกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่ง เช่น ทุก 4 ปี ฯลฯ เพื่อจะได้เป็นหลักประกันว่าผู้ปกครองจะต้องปกครองเพื่อประชาชน หากผันแปรจากจุดหมายนี้ ประชาชนจะได้มีโอกาสเปลี่ยนผู้ปกครองผ่านทางการเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง

ประเทศประชาธิปไตยจำเป็นต้องมีการเลือกตั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถเสนอตัวเข้ารับใช้ส่วนรวมโดยการสมัครรับเลือกตั้ง และเปิดโอกาสให้พลเมืองใช้สิทธิในการที่จะเลือกบุคคลที่ตนต้องการให้เป็นผู้ปกครอง หรือเป็นผู้ใช้สิทธิเป็นปากเสียงแทนตนในสภา

ในระบอบประชาธิปไตยนั้น การมีสิทธิเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวยังไม่เป็นการเพียงพอ ต้องมีหลักประกันในการใช้สิทธิในการใช้สิทธินั้นด้วยว่า สามารถใช้ได้อย่างเสรีเต็มที่และมีโอกาสเลือกสรรตัวบุคคลที่ต้องการจริง ๆ คือ ต้องมีการลงคะแนนแบบลับ ( Secret Ballot)

การปกครองโดยเสียงข้างมาก

การปกครองโดยเสียงข้างมาก หมายถึง บุคคลที่ประกอบกันขึ้นเป็นรัฐบาล นั้นถ้าหากไม่ได้รับเลือกตั้งจากราษฎรโดยตรงแล้ว ก็ต้องเป็นคณะบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากเสียงข้างมากของผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา โดยการออกฎหมาย การวินิจฉัยปัญหา หรือการตัดสินใจในนโยบายต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามความเห็นขอบของเสียงข้างมากของผู้แทนในสภา

ในระบอบประชาธิปไตยมิได้หมายความเพียงการยึดหลักเสียงข้างมากเท่านั้น แต่จะต้องมีหลักประกันสำหรับเสียงข้างน้อยด้วย นั่นคือ สิทธิขั้นพื้นฐานของเสียงข้างน้อยจะต้องได้รับการเคารพ เป็นเสียงข้างมากจะละเมิดหรือก้าวก่ายสิทธิของเสียงข้างน้อยจึงถือเป็นการใช้ “ กฎหมู่ ”

• นอกจากนี้ความเห็นหรือทัศนะของเสียงข้างน้อยจะต้องได้รับการรับฟัง เพราะในระบอบประชาธิปไตยนั้นต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายหรือผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างได้เผยแพร่ทัศนะหรือแนวความคิดของเขา

• ทัศนะหรือความคิดเห็นที่ปราชัยต่อเสียงข้างมากหรือตกเป็นเสียงข้างน้อยนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องสูญหาไปโดยสิ้นเชิง แต่อาจจะกลับมาเป็นทัศนะที่ได้รับการยอมรับหรือเป็นเสียงข้างมากในโอกาสต่อไปได้

วิถีชีวิตประชาธิปไตย

ลักษณะสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อาจจำแนกได้ดังนี้

1. เคารพเหตุผลมากกว่าบุคคล โดยไม่ศรัทธาบุคคลใดถึงชั้นปุชนียบุคคล (แต่ก็ต้องกตัญญูต่อญาติผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ) จะต้องไม่เคร่งครัดเรื่องระบบอาวุโส (แต่ก็ต้องให้ความเคารพผู้อาวุโส) ประชาธิปไตยจะดำเนินไปได้ด้วยดีก็ต่อเมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อค้นหาเหตุผลและความถูกต้องที่แท้จริง เพราะเหตุผลเท่านั้นที่จะจรรโลงให้ประชาธิปไตยดำเนินไปได้ และประชาธิปไตยเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผล

2. รู้จักการประนีประนอม คือ ยอมรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ไม่นิยมความรุนแรง ต้องรู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ยึดมั่นหรือดึงดันแต่ความคิดเห็นของตนเองโดยไม่ยอมผ่อนปรนแก้ไข และต้องยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไขความคิดเห็นของตนเองเมื่อผู้อื่นมีความคิดเห็นที่ดีกว่า ปรัชญาประชาธิปไตย โดยพื้นฐานไม่ปรารถนาให้มีการใช้กำลังและการล้มล้างด้วยวิธีการรุนแรง เพราะถ้ามีการใช้กำลังและความรุนแรงแล้ว ก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ไม่มีหรือไม่ใช้เหตุผล ซึ่งก็ขัดกับหลักความเชื่อขั้นมูลฐานของประชาธิปไตยที่ถอว่ามนุษย์มีเหตุผล

3. มีระเบียบวินัย คือ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองอย่างสม่ำเสมอ และช่วยทำให้กฎหมายของบ้านเมืองมีความศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ยอมให้ผุ้ใดมาละเมิดตามอำเภอใจ แต่ถ้ามีความรู้สึกว่ากฎหมายที่ใช้อยู่ไม่เป็นธรรม ก็ต้องหาทางเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายนั้น มิใช่ฝ่ายฝืนหรือไม่ยอมรับ การใช้เสรีภาพเกินขอบเขตจนละเมิดหรือก้าวก่ายในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ย่อมทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในสังคม เพราะสังคมที่ไม่มีการจำกัดในเรื่องสิทธิเสรีภาพเลยนั้นหาใช่สังคมประชาธิปไตยไม่แต่เป็นสังคมอนาธิปไตยที่เปรียบเสมือนไม่มีรัฐบาล ไม่มีกฎหมาย ไร้ระเบียบวินัยทางสังคมโดยสิ้นเชิง

4. มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซึ่งเกิดขึ้นจากความรู้สึกของคนในสังคมว่า ตนเป็นเจ้าของประเทศ และประเทศเป็นของคนทุกคน โดยสำนึกว่า การที่ตนได้รับการศึกษา สามารถทำมาหาเลี้ยงชีพและดำรงชีวิตอยู่ได้ก็เพราะสังคมอันเป็นส่วนรวมของทุกคน ดังนั้นจึงต้องมีหน้าที่ทำประโยชน์ให้เป็นการตอบแทน นอกจากนี้ลักษณะวิถีชีวิตประชาธิปไตยยังมีอีกหลายประเด็น เช่น ต้องเป็นคนหนักแน่นไม่หูเบา, ต้องไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ , มีทัศนะที่ดีต่อคนอื่น, ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น, เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, มีน้ำใจเป็นนักกีฬาคือรู้แพ้รู้ชนะ เป็นต้น

Photos from กศน.ตำบลหัวโพธิ์'s post 15/03/2017
Photos from ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์'s post 15/03/2017

กศน.ตำบลหัวโพธิ์จัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ และถ่ายทอดภูมิปัญญาวันที่ ๑๔ มี.ค ๖๐ ณ บ้านพักคนชราบ้านเกาะแก้ว

Photos from ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์'s post 15/03/2017

โครงการศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียงสวนบ้านคุณลุงไสว ศรียา จังหวัดดนครนายก วันที่ 9 มี.ค.60

Photos from ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์'s post 15/03/2017

กศน.ตำบลหัวโพธิ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กปฐมวัย 0-6 ปี
ณ ศพด.บ้านพักคนชรา

Photos from ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์'s post 15/03/2017

กศน.ตำบลหัวโพธิ์ กิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตย ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลหัวโพธิ์โดยนายกวัชรีณ์ นิ่มอนงค์ เป็นวิทยากร และคณะกรรมของศูนย์ส่งเสีมประธิปไตย

Photos from ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์'s post 05/02/2017

กศน.ตำบลหัวโพธิ์ ทำการคุมสอบเก็บคะแนนนักศึกษา ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย โดยมีอาจารย์กมลทิพย์ ไกรวงษ์ เป็นผู้คุมสอบ สนามสอบ กศน.ตำบลหัวโพธิ์

Photos from ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์'s post 03/02/2017

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชาการสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง ผู้เรียนแต่ละคนสนใจมากดูจากภาพ ค่ะ สู้ๆ

Photos from ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์'s post 03/02/2017

กศน.ตำบลหัวโพธิ์ ได้รับเกรียรติ จาก ท่านนายกวัชณีย์ นิ่มอนงค์ และท่าน ผอ.สิรี ศรีพุฒตาล เป็นประธานเปิด โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชาการสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง ณ กศน.ตำบลหัวโพธิ์

Photos from ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์'s post 24/01/2017

#กศน.ตำบลหัวโพธิ์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง...ณ บ้านพักคนชรา โดยมี น.ส.กมลทิพย์ ไกรวงศ์ ครูอาสาสมัคร ฯ นิเทศน์ กิจกรรม และมี น.ส.จรินทร ขันทอง เป็นวิทยากรค่ะ

Photos from ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์'s post 24/01/2017

#กศน.ตำบลหัวโพธิ์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมการทำตุ๊กตาจากผ้าเช็ดหน้า เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชน ในวันปีใหม่ ในวันที่ 15 ม.ค.60

Photos from ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์'s post 24/01/2017

กศน.ตำบลหัวโพธิ์ เปิดวิชาชีพช่างเชือมไฟฟ้าเบื้องต้น ณ กศน.ตำบลหัวโพธิ์ ขอขอบคุณเจ้าขอสถานที่ด้วยนะค่ะ อาคารบ้านพักคชราบ้านเกาะแก้วค่ะ

Photos from ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์'s post 13/08/2016

กศน.ตำบลหัวโพธิ์รวมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา กับ อบต.หัวโพธิ์ และผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ช่วยกันทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ บริเวณ วัดท่าไชย และ กศน.ตำบล #กศน.ตำบลหัวโพธิ์

Photos from ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์'s post 13/08/2016

กศน.ตำบลหัวโพธิ์รวมกับ อบต.หัวโพธิ์ จัดวิชาชีพระยะสั้น การทำขนมดอกจอก ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมและฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำ ที่ยั่งยืน วันที่ 11 ส.ค.59 ณ บ้านพักคนชราบ้านเกาะแก้ว #กศน.ตำบลหัวโพธิ์

Photos from ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์'s post 05/08/2016

กศน.ตำบลหัวโพธิ์ จัดกิจกรรมดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ เพื่อการติดต่อสื่อสารและจัดจำหน่ายสินค้าในชุชน #กศน.ตำบลหัวโพธิ์

Photos from ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลหัวโพธิ์'s post 04/08/2016

ลงพื้นที่ถ่ายทำค่ะ you tube

04/08/2016

กศน.ตำบลหัวโพธิ์จัดโครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายดิจิทัลชุมชน กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรที่ 1 การใช้เว็บไซต์ You Tube เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ใน Amphoe Song Phi Nong?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


กศน. ตำบลหัวโพธิ์
Amphoe Song Phi Nong
72110

ศูนย์ชุมชน อื่นๆใน Amphoe Song Phi Nong (แสดงผลทั้งหมด)
พระเครื่อง วัดบางหลวง ต.บางหลวง พระเครื่อง วัดบางหลวง ต.บางหลวง
58-59 หมู่10 ต. บางหลวง. อ. บางเลน. จ. นครปฐม
Amphoe Song Phi Nong, 73190

วัดบางหลวง ต.บางหลวง. อ.บางเลน. จ.นครป?