สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสด

สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสด

ความคิดเห็น

ประกาศจ้า🙏😊

หน่วยงานราชการด้านการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ

10/01/2023

ถึงเวลาต่อทะเบียนกันเเล้วนะคะ.. อย่าลืมมาต่อกันนะคะ
1-31 มกราคม 2566ค่ะ☺️

📢 วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 👨‍🌾
อย่าลืม ❗ มาต่อทะเบียนประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2566

🟢 ยื่นแบบ สวช.03 พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2)
2. เอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการ (ท.ว.ช.3)
3. บัตรประชาชนของผู้ยื่นแบบ
4. หนังสือมอบอำนาจทำการแทน
5. บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช.2/ท.ว.ช. 3 สูญหาย)
6. ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
7. แผนประกอบการ
8. ผลการดำเนินงาน

ติดต่อ : สำนักงานเกษตรอำเภอ (ที่จดทะเบียน)

📌 หากไม่มาต่อทะเบียน 2 ปีติดต่อกัน จะถูกเพิกถอนทะเบียนนะคะ ❗

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 10/12/2022

e-Poster เรื่องธงชาติไทย
สำหรับการเผยแพร่สื่อสาระการเรียนรู้
ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย 🇹🇭
--------------------------------------------------------------------
🇹🇭 🇹🇭 ภาคภูมิใจในความเป็นไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"

🙏 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 30/11/2022

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ โดยนายธนกฤต ถิ่นสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จัดอบรมเกษตรโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร สร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 15/11/2022

แจ้งเตือนการระบาด📣📣📣

15/11/2022

ข้าว🌾🌾🌾อนุมัติแล้วค่ะ🙂

🌾 ครม. เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2565/2566 อนุมัติวงเงิน 81,266 ล้านบาท เป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน
...........................................................................

วันที่ 15 พ.ย. 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (15 พ.ย. 65) เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมมาตรการคู่ขนาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566 และอนุมัติกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 81,265.91 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้จากการจำหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิต ป้องกันความเสี่ยงในการจำหน่ายผลผลิต รวมทั้งมีมาตรการคู่ขนานเพื่อการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำควบคู่กัน ซึ่งรายละเอียดการดำเนินการเช่นเดียวกันกับโครงการฯ ในปีผลิตที่ผ่านมา ประกอบด้วย

1. โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 เป้าหมายเกษตรกร 4.68 ล้านครัวเรือน โดยเป็นการจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาเกณท์กลางอ้างอิง (ราคาตลาด) และราคาประกันรายได้ (10,000 -15,000 บาทต่อตัน ตามชนิดข้าว) วงเงิน รวม 18,700.13 ล้านบาท

2. มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 ประกอบด้วย 3 โครงการ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำ รวม 7,482.69 ล้านบาท ได้แก่ (1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66 วงเงิน 7,107.69 ล้านบาท เป็นการจ่ายสินเชื่อเพื่อชะลอข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จำนวน 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก รวมทั้งค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวในอัตรา 1,500 บาทต่อตัน (2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เป็นการสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย สหการณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย และ/หรือเพื่อการแปรรูป วงเงิน 375 ล้านบาท (3)โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก เป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการให้เก็บสต๊อกในรูปแบบข้าวเปลือกและข้าวสาร เป้าหมายเพื่อดูดซับ 4 ล้านข้าวเปลือก เก็บสต๊อกไว้อย่างน้อย 60-180 วัน (2-6 เดือน) นับตั้งแต่วันที่รับซื้อ โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ใช้จ่ายจากงบปกติของกรมการค้าภายในหรือเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

3. โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66 เป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน ซึ่งจะจ่ายเงินตรงให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท วงเงิน 55,083.09 ล้านบาท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การจัดสรรวงเงินงบประมาณ เบื้องต้นเป็นไปตามกรอบมาตรา 28 ของ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาตรการคู่ขนานและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 ได้ดำเนินการเช่นเดียวกับการดำเนินการตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังได้กล่าวในที่ประชุม ครม. ว่า เป้าหมายการส่งออกข้าวไทยในปีนี้จะสูงถึง 7.5 ล้านตัน ด้วย

#ข้าว #ประกันรายได้ #ชาวนา #พืชเศรษฐิจไทย

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 10/11/2022

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายธนกฤต ถิ่นสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อกม. ลงพื้นที่ประชาคมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพาะปลูกพืชปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้องและรับรองข้อมูลการเเจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของตนเอง ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมการประชาคมทั้งสิ้น 110 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 10/11/2022

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายธนกฤต ถิ่นสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 10/11/2022

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายธนกฤต ถิ่นสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อกม. ลงพื้นที่ประชาคมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพาะปลูกพืชปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้องและรับรองข้อมูลการเเจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของตนเอง ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมการประชาคมทั้งสิ้น 226 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 10/11/2022

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายธนกฤต ถิ่นสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 10/11/2022

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายธนกฤต ถิ่นสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อกม. ลงพื้นที่ประชาคมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพาะปลูกพืชปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้องและรับรองข้อมูลการเเจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของตนเอง ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมการประชาคมทั้งสิ้น 65 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 10/11/2022

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายธนกฤต ถิ่นสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เยี่ยมเยียนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง ซึ่งมีครูผู้ดูแลแปลงกิจกรรมเกษตรให้การต้อนรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำการเตรียมแปลงปลูกพืชของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป ณ บ้านไกรเกรียง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัด กาญจนบุรี's post 07/11/2022

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัด กาญจนบุรี's post

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 07/11/2022

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ โดย นายธนกฤต ถิ่นสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ มอบหมายให้นางสาววรรณภรณ์ สง่ากชกร ร่วมกับผู้นำชุมชนตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี จำนวน 2 แปลง มันสำปะหลัง จำนวน 3 แปลง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 6 แปลง ณ พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 07/11/2022

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายธนกฤต ถิ่นสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี จำนวน 6 แปลง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 3 แปลง มันสำปะหลัง 3 แปลง ณ พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 07/11/2022

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายธนกฤต ถิ่นสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อกม. ลงพื้นที่ประชาคมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพาะปลูกพืชปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้องและรับรองข้อมูลการเเจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของตนเอง ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมการประชาคมทั้งสิ้น 115 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 28/10/2022

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายธนกฤต ถิ่นสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เพื่อติดตามสถานการณ์ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าว พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการเก็บเกี่ยวให้กับเกษตรกร ณ หมู่ที่ 4 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 28/10/2022

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายธนกฤต ถิ่นสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรประจำปี 2566 และติดตามแปลงเรียนรู้การผลิตทุเรียน คุณภาพของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 2565 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 28/10/2022

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายธนกฤต ถิ่นสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลนาสวน กรณีช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร จำนวน 6 ราย โดยมติที่ประชุมใช้งบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสวนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัด กาญจนบุรี's post 27/10/2022

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัด กาญจนบุรี's post

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 27/10/2022

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายธนกฤต ถิ่นสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเปราะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คำปรึกษาและแนะนำ ในการปลูกและดูแลรักษาป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป ณ บ้านตีนตก หมู่ที่ 1 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 27/10/2022

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายธนกฤต ถิ่นสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบเนื่องจากได้รับแจ้งจากเกษตรกรว่า ตรวจพบโรคตายพรายในกล้วยน้ำว้า และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าได้เป็นโรคดังกล่าวจริง จึงได้แนะนำวิธีการดูแลและป้องกันกำจัดโรคให้กับเกษตรกร โดยวิธีการตัดเผาทำลายต้นที่เป็นโรคและทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรอยู่เสมอ พร้อมทั้งสอนทำชีวภัณฑ์ไตรโคเดอม่าเพื่อใช้ป้องกันและกำจัดโรคต่อไป ณ บ้านตีนตก หมู่ที่ 1 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 21/10/2022

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายธนกฤต ถิ่นสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เยี่ยมเยียน นางสุมาลัย สุ่มมาตย์เกษตรกรปลูกมะขาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คำปรึกษาและแนะนำ การแปรรูปมะขามเปรี้ยวฝักสด ช่องทางการจำหน่าย รวมถึงการปลูกและดูแลรักษาป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป ณ บ้านต้นมะพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 21/10/2022

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายธนกฤต ถิ่นสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เยี่ยมเยียน นางสาวบุญเตือน มอญพูด เกษตรกรต้นแบบปลูกเงาะโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คำปรึกษาและแนะนำ ในการปลูกและดูแลรักษาป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป ณ บ้านน้ำมุด หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัด กาญจนบุรี's post 21/10/2022

👍👍👍

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 20/10/2022

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายธนกฤต ถิ่นสำอางค์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เยี่ยมเยียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 ซึ่งมีครูผู้ดูแลแปลงกิจกรรมเกษตรให้การต้อนรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำการเตรียมแปลงปลูกพืชของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป ณ บ้านตีนตก หมู่ที่ 1 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 20/10/2022

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายธนกฤต ถิ่นสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เยี่ยมเยียนนายประจักษ์ ใจดี เกษตรผู้ปลูกไม้ผลผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คำปรึกษาและแนะนำ ในการปลูกและดูแลรักษาพืชหลังฝนตกหนักให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป ณ บ้านตีนตก หมู่ที่ 1 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 20/10/2022

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายธนกฤต ถิ่นสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อกม. ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงการทำการเกษตรของเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพาะปลูกพืชปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับการสุ่มตรวจแปลงทั้งสิ้น 5 ราย ณ บ้านสามหลัง-ท่าลำใย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 20/10/2022

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายธนกฤต ถิ่นสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อกม. ลงพื้นที่ประชาคมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพาะปลูกพืชปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้องและรับรองข้อมูลการเเจ้งปรับปรุงทพเบียนเกษตรกรของตนเอง ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมการประชาคมทั้งสิ้น 120 ราย ณ บ้านสามหลัง-ท่าลำใย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัด กาญจนบุรี's post 20/10/2022

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัด กาญจนบุรี's post

06/10/2022

สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่าน อย่างสุดซึ้ง 🤍

RIP 🤍

Photos from รู้ทันโรคพืช's post 04/10/2022

ปัญหาน้ำท่วมมันสำปะหลัง🥔🥔🥔

Photos from สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย's post 04/10/2022

หญ้าแม่มด😈😈

Photos from รู้ทันโรคพืช's post 02/10/2022

รู้ไว้... ใช่ว่า🙂

Photos from ติวฟรี เพจเตรียมสอบ นวส.กรมส่งเสริมการเกษตร's post 08/09/2022

⭕เอาแบบตัวอย่างที่ดีในการเขียนมาฝากค่ะ⭕
🙏🙏🙏ขอบคุณเจ้าของเพจเป็นอย่างสูงนะคะ

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี's post 27/08/2022

มาขึ้นทะเบียนกันเถอะนะ... เกษตรรออยู่🙂

Photos from สำนักงานเกษตรจังหวัด กาญจนบุรี's post 12/08/2022

สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ ร่วมกิจกรรม DW

11/08/2022

📣📣📣

📢 วันนี้เรามารู้จักกับ #ใบด่างมันสำปะหลัง ศัตรูตัวร้ายของชาวไร่มัน ซึ่งหากเกิดการระบาดรุนแรงผลผลิตจะลดลง 80-100% ❗

โดยสาเหตุของโรคใบด่างมันสำปะหลังเกิดจาก..
👉 นำท่อนพันธุ์จากต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคไปปลูก
👉 แมลงหวี่ขาวยาสูบ นำเชื้อจากต้นที่เป็นโรคไปสู่ต้นปกติ

สามารถสังเกตอาการของโรคโดย...
🔎 ใบจะมีอาการด่าง เหลือง ใบเสียรูปทรง ลดรูป และยอดที่แตกใหม่แสดงอาการด่างเหลือง

โดยมีแนวทางลดการระบาดรุนแรง คือ...
✔ กำจัดต้นเป็นโรค
✔ ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากต้นที่เป็นโรคมาปลูก
✔ ใช้พันธุ์ทนทานโรคใบด่าง
✔ กำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ

แล้วพรุ่งนี้เรามาดูวิธีการสำรวจและประเมินพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังกันนะคะว่าต้องทำอย่างไร อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ

11/08/2022

🔍🔍🔍

เมื่อวานเรารู้จักกับ #โรคใบด่างมันสำปะหลัง กันไปแล้ว
📢 วันนี้เราจะดูวิธีการสำรวจและการประเมินพื้นที่ระบาดของ #โรคใบด่างมันสำปะหลัง กันค่ะ

🔎 การสำรวจ เราควรสำรวจต้นมันสำปะหลังทุกต้น ทุก 2 สัปดาห์
🔽 หากต้นมันสำปะหลังมีอายุน้อย ต้นไม่สูงมาก ให้เดิน 1 แถว เว้น 5 แบบตัวยู
🔼 หากต้นมันสำปะหลังมีอายุมาก ต้นไม่สูงมาก ให้เดิน 1 แถว เว้น 3 แบบตัวยู
และอย่าลืมสังเกตบริเวณส่วนยอดและแมลงหวี่ขาวยาสูบด้วยนะคะ ❗

และหากพบว่าต้นเป็นโรค เราจะมีวิธีการทำลายอย่างไร อย่าลืมติดตามชมกันในวันพรุ่งนี้นะคะ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

มันก็จะลุยๆหน่อย #ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ #บ้านปากเหมือง
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายสุรสิทธิ์  บริบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ ดำเนินก...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ
Amphoe Si Sawat
71250

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Si Sawat (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์
228/2 หมู่ 4 ต. ท่ากระดาน
Amphoe Si Sawat, 71250

งานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า ควรเริ่มจากการปลูกต้นไม้ในใจต้นกล้าตัวน้อยๆ เพิ่มพลังหัวใจสีเขียว

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ Erawan National อุทยานแห่งชาติเอราวัณ Erawan National
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ หมู่ท
Amphoe Si Sawat, 71250

เพจทางการของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนคร อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนคร
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนคร
Amphoe Si Sawat, 71250

อัปเดตข้อมูล ข่าวสารของอุทยานแห่งช

โครงการปล่อยวัวแดง คืนสู่ธร โครงการปล่อยวัวแดง คืนสู่ธร
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์
Amphoe Si Sawat, 71250

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช