วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

กศน.อำเภอเมืองสกลนคร
กศน.อำเภอเมืองสกลนคร
ถนน สกลทวาปี, Sakhon Nakhon
หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสห
หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสห
บ้านโพนยางคำ หมู่10 ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง, Sakon Nakhon
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูร
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูร
บ้านโนนสวรรค์ ต.พังขว้าง, Sakon Nakhon
นครหนองหลักช้าง
นครหนองหลักช้าง
บ้านหนองหลักช้าง
เพจธนาคารเลือด โรงพยาบาลสกล
เพจธนาคารเลือด โรงพยาบาลสกล
Sakon Nakhon 47000
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร
75 ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร, Sakhon Nakhon
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกล
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกล
1700 ถ.มรรคาลัย, Sakon Nakhon
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
150 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม, Sakon Nakhon
สกลราชวิทยานุกูล
สกลราชวิทยานุกูล
ใสสว่าง, Sakon Nakhon
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร, Dong Mafai
งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนคร
งานวางแผน แขวงทางหลวงสกลนคร
Sakhon Nakhon 47000
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2, Sakon Nakhon
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
Dong Mafai 47000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสก
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร, Sakon Nakhon
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร, Sakon Nakhon

ความคิดเห็น

ทบ.ให้โควตาเยาวชนเรียนดี พื้นที่ทุรกันดาร ใจรักทหาร สอบเป็น นนร. ปี 64 แบบเฉพาะกลุ่ม หวังเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงการแข่งขันอย่างทั่วถึง เริ่มสมัครออนไลน์ 28 ธ.ค.นี้

จากนโยบายของกองทัพบกในการคัดสรรบุคคลพลเรือนเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยทุกปีจะเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบกตามคุณสมบัติที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ที่ผ่านมา มีนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่มีความรู้ความสามารถ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องเศรษฐกิจและการเข้าถึงข้อมูล ทำให้ขาดโอกาสที่จะสมัครเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประกอบกับกองทัพบกต้องการคัดสรรนักเรียนที่เรียนเก่งในระดับแนวหน้าของจังหวัดเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากองทัพ ทำให้ในปี 2564 กองทัพบกได้มี “การปรับปรุงแนวทางการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก”
โดยจัดสรรโควตาแบบเฉพาะกลุ่มให้กับเยาวชนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและเยาวชนในพื้นที่พิเศษ/ห่างไกล ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการให้โอกาสกับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารมีความมุ่งมั่นที่จะเดินในเส้นทางทหารอาชีพ มีอุดมการณ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเป็นการกระจายโอกาสไปให้เยาวชนในทุกจังหวัด ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านความมั่นคง

โดยการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกในประจำปี 2564 นี้
จะดำเนินการใน 2 ครั้ง คือ การสอบคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่ม ในช่วงเดือนมกราคม และการสอบคัดเลือกในภาพรวมตามปกติ ในห้วงเดือนเมษายน

สำหรับการสอบคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่มกองทัพบกจะเปิดโอกาสให้เยาวชน 2 กลุ่ม เข้ารับการสอบคัดเลือก ประกอบด้วย เยาวชนผู้ที่มีผลการศึกษาและมีลักษณะทหารดีเยี่ยมของแต่จังหวัด จังหวัดละ 1 นาย และเยาวชนผู้ที่อาศัยและศึกษาในพื้นที่พิเศษ ห่างไกล ทุรกันดาร การสอบคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่มจะเปิดรับสมัครทางออนไลน์ที่ www.crma.ac.th ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 63 - 15 ม.ค. 64 และกองทัพภาคจะดำเนินการสอบภาควิชาการในพื้นที่เพื่อความสะดวกของนักเรียน โดยกองทัพบกยกเว้นค่าสมัครสอบ และมอบให้หน่วยทหารช่วยอำนวยความสะดวกแก่เยาวชน เช่น การยื่นสมัคร การเดินทางมาสอบ ท้ังนี้ผู้ที่ไม่ผ่านการสอบในแบบกลุ่มเฉพาะ ยังสามารถไปสมัครสอบในภาพรวมรอบปกติได้อีกครั้ง

นโยบายการรับสมัครสอบแบบเฉพาะกลุ่มในปีนี้ กองทัพบกมุ่งหวังเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนผู้มีฐานะยากจนในถิ่นทุรกันดารและประชาชนทั่วไปที่รักในอาชีพทหาร ได้มีช่องทางและสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกอย่างเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำ ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความมุ่งมั่นและมีอุดมการณ์รักในอาชีพทหารได้เข้ารับราชการอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอเชิญชวนเยาวชนที่มีคุณสมบัติยื่นความประสงค์และขอรับการอำนวยความสะดวกในการสมัครสอบได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือสอบถามได้ที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 0-37 39-3132 , 0-3739-3010 ถึง 4

...............................
26 ธันวาคม 63
ธัฑ
http://www.sakoltechnic.ac.th
เว็บวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค
ท่านใดสนใจงานสายช่าง และ สายวิศวกรรมทางการขาย เราประกาศรับอยู่นะ รู้ยัง !
แจ้งไปยังศิษย์เก่าทุกรุ่นนะครับ ทางคณะครูได้คุยกันว่าอยากจะจัดงานผ้าป่าเพื่อระดมทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและจัดงานคืนสู้เหย้าชาว s-tech ครูจึงขอเช็คดูหน่อยนะครับว่ามีใครอยากร่วมทำบุญบ้างนะครับ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์+เฉลยวิธีทำ ภาษีอากรธุรกิจ ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ผู้สมัคร เลือกตั้งประธาน #เบอร์2
หัวหน้าพรรค_พัฒนาเพื่อสกลเทคนิค_
✌🏻"รักพี่ชอบพี่ไม่ต้องเลือกพี่ก็ได้
แต่ถ้ารักวิทยาลัยรักสถาบัน เลือกพี่ไว้ใจพี่
แล้วเราจะสร้างวิยาลัยในฝันไปด้วยกัน"✌🏻
อย่าลืมเลือก #เบอร์2 นะคะ พี่ๆน้องๆ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์+เฉลยวิธีทำ การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์ ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"

119 หมู่1 ถนนนิตโย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042704912 การศึกษาสายอาชีพ

เปิดเหมือนปกติ

06/01/2022

โควิดมันอยู่รอบๆตัว

😷 ไทบ้าน 2 ขีด เรียกหมอถึงบ้านฟรี!
.
สำหรับผู้ที่สงสัยว่าตัวเองจะได้รับเชื้อโควิด
.
ให้ไปที่ รพ.สต. ในพื้นที่ก่อน เพื่อรับชุดตรวจฟรี!
.
หากชุดตรวจไม่เพียงพอ จึงเดินทางไปขอรับตรวจที่ รพ.สว่างฯ
.
พบเชื้อ ขึ้น 2 ขีด ให้โทรหาหมอที่ รพ.สต. เขาจะมาตรวจที่บ้าน ซ้ำอีกครั้ง และ รับรองผล ฟรี!
.
ถ้าติดเชื้อโควิดแล้ว ให้รอรถโรงพยาบาลมารับที่บ้าน ฟรี!
.
อย่าเดินทางไปด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่ไปยังผู้อื่น
…………………………………………..
.
มาร่วมสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุด
เพื่อส่งมอบให้กับลูกหลานของเรา
.
ศูนย์ประสานงาน
พรรคไทยสร้างไทย สว่างแดนดิน
.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค
https://goo.gl/maps/PKhrKpMxzmhJXuZA9
.
#ธนชาติไชยทองพันธ์
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. สกลนคร
(สว่างแดนดิน)
.
ร่วมเป็นส่วนนึงในความเป็น
#ไทยสร้างไทยสว่างแดนดิน
https://www.thaisangthai.org/register/volunteer

Photos from วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค's post 02/01/2022

ประกาศ...เลื่อนการเปิดเรียนแบบ onsite หลังช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ไปเป็น​ #วันจันทร์ที่10 มกราคม 2565 นะคะ

Photos from วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค's post 30/12/2021

#กิจกรรมส่งท้ายปี...ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่...ขออำนวยอวยชัยให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยไร้โควิด🎉🎉🎉

Photos from วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค's post 29/12/2021

📢📢..มาจ้าเด็กๆ...📢📢 เอาของขวัญมาลงทะเบียนจับสลากปีใหม่่กัน🎁🎀🎁🎀🎁🎀

22/12/2021

โควิดสายพันธุ์โอไมครอนรุกคืบมาแล้ว แถมมาตอนช่วงเวลาเฉลิมฉลองเสียด้วย
มาดูกันว่า ถ้าเจออาการแบบไหน มีความเสี่ยง และควรทำอย่างไร
#โอไมครอน

Photos from วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค's post 20/12/2021

ขอขอบคุณคณะครู/นักเรียนระดับชั้นม.3
-โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)
-โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา
-โรงเรียนบ้านชัยชนะ
-โรงเรียนสีสุกห้วยโมง
-โรงเรียนชุนชนท่าศิลา
ที่ให้การต้อนรับคุณครูและพี่ๆวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค ในการออกมาแนะแนวการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาในครั้งนี้ #เรียนฟรี #เรียนใกล้บ้าน
#หางานให้ #มีรายได้ระหว่างเรียน

Photos from วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค's post 17/12/2021

กิจกรรมแก้หนาวของหนุ่มๆช่างฯ
#เราไม่ชอบเปย์ตังค์...แต่เราชอบ #เปตอง😁😁😁

17/12/2021

สมัครได้แล้ววันนี้จ้า

📢📢ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา 2564
- ระดับ ปวช. - ระดับ ปวส.
👉ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป👈
#เรียนฟรี #หางานให้ #มีรายได้ระหว่างเรียน

16/12/2021

เริ่มรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 แล้วนะคะ

📢📢ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา 2564
- ระดับ ปวช. - ระดับ ปวส.
👉ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป👈
#เรียนฟรี #หางานให้ #มีรายได้ระหว่างเรียน

10/12/2021

วันรัฐธรรมนูญ
.
ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี
.
เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญ ราชอาณาจักรสยามฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศ ตามระบบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนชาวไทย

วันรัฐธรรมนูญ
.
ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี
.
เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญ ราชอาณาจักรสยามฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศ ตามระบบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนชาวไทย

09/12/2021

💟💌เรื่องเล่าวันนี้💌💟
เมื่อครูถามว่าเป็นไงบ้างลูกฝึกงาน?
พี่ปี3 : อ๋อ...งานไม่หนักเลยครับครู(ยกไหว)🤣🤣🤣

💟💌เรื่องเล่าวันนี้💌💟
เมื่อครูถามว่าเป็นไงบ้างลูกฝึกงาน?
พี่ปี3 : อ๋อ...งานไม่หนักเลยครับครู(ยกไหว)🤣🤣🤣

Photos from วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค's post 08/12/2021

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนและผู้ปกครองค่ะ

05/12/2021

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค

Photos from วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค's post 19/11/2021

#สุขสันต์วันลอยกระทง...กับกิจกรรมยามว่างของพี่ๆชมรมศิลปะฯค่ะ🌺🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸
By...คุณครูรัตนาภรณ์

Photos from วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค's post 17/11/2021

#งานเชื่อมครั้งแรกในวิชาเครื่องกลเบื้องต้น...การเรียนการสอนช่วงโควิด...แบบผสมผสาน

09/11/2021

สาระน่ารู้ #วัคซีนโควิดสำหรับเด็ก

09/11/2021

สาระน่ารู้ #การใช้ชุดตรวจโควิด #ATK

Photos from วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค's post 06/11/2021

ส่งลูกๆปวช.3ออกฝึกงาน...เดินทางปลอดภัยทุกคนนะคะ เจอกันใหม่โอกาสหน้าโชคดีโชคดี❤️❤️❤️❤️ปลายทางชลบุรี

Photos from วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค's post 05/11/2021

Pfizerเข็มที่2...เรียบร้อยดีค่ะ...กลับบ้านพักผ่อนสังเกตอาการตัวเองดีๆและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของคุณหมอด้วยนะคะ

03/11/2021

นัดรับวัคซีนPfizerเข็ม2... ในวันศุกร์ที่ 5 พ.ย.นี้นะสาวๆหนุ่มๆ...คืนนี้อย่าลืมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนไปฉีดวัคซีนกันนะคะ💉💉
#ดูข้อมูลลำดับที่15 #ที่เก่าเวลาเดิม

นัดรับวัคซีนPfizerเข็ม2... ในวันศุกร์ที่ 5 พ.ย.นี้นะสาวๆหนุ่มๆ...คืนนี้อย่าลืมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนไปฉีดวัคซีนกันนะคะ💉💉
#ดูข้อมูลลำดับที่15 #ที่เก่าเวลาเดิม

30/10/2021

ประชาสัมพันธ์...เรื่องการเปิดเรียน
👇👇👇ภาคเรียนที่ 2/2564 ค่ะ👇👇👇

ประชาสัมพันธ์...เรื่องการเปิดเรียน
👇👇👇ภาคเรียนที่ 2/2564 ค่ะ👇👇👇

23/10/2021

#วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม

วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day) ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาส การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณูปการ การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ฯลฯ ล้วนเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญสืบต่อมาจนปัจจุบัน พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” มีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช”

#วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม

วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day) ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาส การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณูปการ การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ฯลฯ ล้วนเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญสืบต่อมาจนปัจจุบัน พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” มีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช”

Photos from วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค's post 14/10/2021

วันนี้คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค ได้นำนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม1(รอบแรก)ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน Onsite ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

13/10/2021

📢📢ประชาสัมพันธ์...เรื่องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกสำหรับนักเรียน/นักศึกษาอายุ12ปีขึ้นไป
.
✍️สำหรับคนที่ลงทะเบียนจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์💉💉💉
#วันที่ฉีด : วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564
#สถานที่ฉีด:โรงเรียนหนองหลวงศึกษา
#เวลานัดฉีด: นัดพบครูก่อน@ที่จุดลงทะเบียน เวลา 9.30น.(เพื่อรับเอกสารNo.1+2ที่ส่งครูมา)
#เอกสารที่ใช้:1.บัตรประชาชน 2.ใบยินยอมจากผู้ปกครอง 3.แบบคัดกรอง(บางคนฝากไว้กับครู)
#การแต่งกาย : ชุดพละสีเทา(หรือชุดกีฬาสี)
.
#ข้อควรปฏิบัติ
1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ(อย่านอนดึกนะคะ)
2. ทานข้าวเช้ามาให้อิ่ม(ทำจิตใจให้สบาย)
3. งดดื่มชา/กาแฟ/เครื่องดื่มมีแอลกอฮอร์
4. สวมใส่หน้ากากอนามัยมาให้เรียบร้อย
5. ใครที่มีความกังวลหลังฉีดยาสามารถนำผู้ปกครองหรือผู้ติดตามมาด้วยได้
6. รักษาเวลาด้วยค่ะ
.
#ปล.หากนักเรียนหรือผู้ปกครองท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามได้กับครูที่ปรึกษานะคะ

Photos from วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค's post 08/10/2021

สัปดาห์นี้...คณะครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามการเรียน Online/On hand /แจ้งรายละเอียดวันนัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน(ทุนเรียนดี)...ทั้งนี้ คณะครูขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง ขอบคุณนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดีค่ะ #โควิดเราต้องไม่ติดมส. #โควิดเราต้องพิชิตเกรด4😊😊😊

19/09/2021

📢📢📢ประกาศ...ขยายการเรียนในรูปแบบออนไลน์ Online #เป็นตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นะคะ

📢📢📢ประกาศ...ขยายการเรียนในรูปแบบออนไลน์ Online #เป็นตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นะคะ

17/09/2021

เตรียมตัวกันนะคะ...

เตรียมตัวกันนะคะ...

Photos from วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค's post 06/09/2021

วันแรกของการ #มอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท ตามนโยบายช่วยเหลือลดภาระผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 #กลุ่มที่รับเงินสด

04/09/2021

ลูกๆคะ...ใครที่มีอายุ18+ และมีความประสงค์อยากฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถถือบัตรประชาชนเดินเข้าไปติดต่อขอฉีดที่โรงพยาบาลบ้านเราได้เลยนะคะ

“วันที่ 7 กันยายน 2564” เวลา 08.00 - 14.00 น. เปิดรับ Walk - in 650 คนสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มเสี่ยง 7 โรค หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มอายุ 18-59 ปี
(เข็มที่ 1 Sinovac + เข็มที่ 2 Astrazenaca)
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

04/09/2021

📢ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค📢

👉เรื่อง : กำหนดการรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลคนละ 2,000 บาท

👉ขอให้นักเรียนหรือผู้ปกครองรับเงินตามกำหนดวันที่ทางวิทยาลัยกำหนดให้ดังนี้

1.วันจันทร์ที่6ก.ย.64 #กลุ่มที่รับเงินสด(มารับที่วิทยาลัยฯ)

2.วันอังคารที่ 7 ก.ย.64 #กลุ่มโอนผ่านธนาคารกรุงไทย(รับยอดทางบัญชีธนาคารที่บ้าน)

3.วันพุธที่ 8 ก.ย.64 #กลุ่มโอนผ่านธนาคารอื่นๆ(รับยอดทางบัญชีธนาคารที่บ้าน)

#หมายเหตุ
(1)ผู้ที่รับเป็นเงินสดให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง(เซ็นสำเนาถูกต้อง)อย่างละ2แผ่น
(2)ให้มาเพียงนักเรียนหรือผู้ปกครองที่จะมารับเท่านั้น(คนใดคนหนึ่ง)เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 และให้สวมหน้ากากอนามัยด้วย
(4)การรับเงินเยียวยาในครั้งนี้ทางวิทยาลัยฯจ่ายให้เป็นทั้งเงินสดและโอนผ่านบัญชีธนาคารของนักเรียนหรือผู้ปกครองนะคะ คนที่รับเป็นเงินสดขอให้ท่านมารับตามวันเวลาที่กำหนดให้ด้วยค่ะ หากไม่สามารถมารับตามวันเวลาที่กำหนดได้ให้แจ้งครูที่ปรึกษานักเรียนนะคะ

01/09/2021

📢📢ประชาสัมพันธ์ค่ะ...นักเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค ทั้งระดับ ปวช.-ปวส. สามารถเช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยา 2,000 บาท ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง หากนักเรียนท่านใดรายชื่อตกหล่น ให้ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาของท่าน ทางวิทยาลัยฯจะได้ดำเนินการส่งรายชื่อเพิ่มเติมให้ภายในวันที่3กันยายน2564นี้
#หมายเหตุ:หากส่วนกลางได้โอนเงินให้สถานศึกษาเมื่อไหร่ ทางวิทยาลัยฯจะรีบดำเนินการจัดสรรทันที

กดเข้าไปตรวจสอบได้ที่ 👉 www.vec.go.th

📢📢ประชาสัมพันธ์ค่ะ...นักเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค ทั้งระดับ ปวช.-ปวส. สามารถเช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยา 2,000 บาท ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง หากนักเรียนท่านใดรายชื่อตกหล่น ให้ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาของท่าน ทางวิทยาลัยฯจะได้ดำเนินการส่งรายชื่อเพิ่มเติมให้ภายในวันที่3กันยายน2564นี้
#หมายเหตุ:หากส่วนกลางได้โอนเงินให้สถานศึกษาเมื่อไหร่ ทางวิทยาลัยฯจะรีบดำเนินการจัดสรรทันที

กดเข้าไปตรวจสอบได้ที่ 👉 www.vec.go.th

31/08/2021

ประกาศ📢📢วอ.สกลเทคนิค
ขอขยายรูปแบบการเรียนออนไลน์ออกไปอีก
ตั้งแต่ วันที่ 1-17กันยายน2564
#รักษาสุขภาพด้วยนะคะลูกๆ

13/08/2021

ประกาศ ...วิทยาลัยฯขอแจ้งขยายเวลาการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน(เรียนที่บ้าน) ออกไปถึง
วันที่ 31 สิงหาคม 2564
#จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ

Photos from วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค's post 12/08/2021

🎼🎶🎼อยากขอบคุณฟ้า...ให้เรามาเป็นลูกแม่
รักดีๆ...รักไม่มีแต่...ไม่เคยได้รับจากใคร🎼🎶🎶
#สุขสันต์วันแม่ค่ะ💓💓💓

Photos from วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค's post 12/08/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

#ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลเทคนิค

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

กิจกรรมภาคบ่ายต้อนรับน้องใหม่คราฟฟฟ
สู้ๆนะคราฟพี่ปี3✌️✌️✌️
ระวัง!!!หน่วยเก็บกู้ระเบิดกำลังทำงาน😊😊😊
ัปรับตั้งรอบเดินเบา
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชนและรณรงค์การป้องกันให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์
จับเวลาคลายปมวงกลมปริศนาพี่กับน้อง
มาเด้อกินข้าวเที่ยงนำกันจ้า😍😍พักเที่ยงแบบมีความสุขคราฟฟฟป๋ม
15/06/2560-2
15/06/2560

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ถนน ใจผาสุก
Amphoe Sawang Daen Din
47000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
Amphoe Sawang Daen Din บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สพป. สกลนคร เขต 2 สพป. สกลนคร เขต 2
สว่างแดนดิน
Amphoe Sawang Daen Din, 47110

ช่องทางการติดต่อต่อสาร เผยแพร่กิจกรรมของ สพป.สน.2

นครหนองหลักช้าง นครหนองหลักช้าง
บ้านหนองหลักช้าง
Amphoe Sawang Daen Din, 47240

แหล่งวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายม องค์การบริหารส่วนตำบลทรายม
22
Amphoe Sawang Daen Din, 47110

อบต.ทรายมูล