วัดพระธาตุหนองสามหมื่น

วัดพระธาตุหนองสามหมื่น

ตำแหน่งใกล้เคียง สถานที่สักการะ

โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่
หมู่ที่ 3 ถนนหนองสองห้อง-ห้วยยาง ตำบลบ้านแก้ง, Phu Khieo
สำนักสงฆ์ธาตุกุดแห่น้อย อ.ชุ
สำนักสงฆ์ธาตุกุดแห่น้อย อ.ชุ
บ้านนาดอกไม้, Amphoe Chum Phae
วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat
วัดธาตุ บ้านแห่ Watthat
469/2 บ้านนาดอกไม้, Chum Phae
Chumphae Church
Chumphae Church
52/6 M.10, Ban Mai Sa Mak Kee, T.Chaisor, A.Chumphae, Chum Phae
โรงเรียนสารคุณวิทยา
โรงเรียนสารคุณวิทยา
273 หมู่2 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น, Amphoe Chum Phae
วัดบุญบาลประดิษฐ์ จังหวัดขอ
วัดบุญบาลประดิษฐ์ จังหวัดขอ
หมู่ 2, ถนนบุญบาลประดิษฐ์, Chum Phae
มมร.วศช.อำเภอชุมแพ
มมร.วศช.อำเภอชุมแพ
222 หมู่ที่ 10 บ้านสว่างวารี ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น, Amphoe Chum Phae
โตโยต้าขอนแก่น สาขามลิวรรณ
โตโยต้าขอนแก่น สาขามลิวรรณ
888 หมู่ 9 ถนนมลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ, Chum Phae
Pimmara ขอนแก่น
Pimmara ขอนแก่น
memona pimmara chumphae ม .9 ต หนองไผ่, Amphoe Chum Phae
วัดศิริธรรมวนาราม
วัดศิริธรรมวนาราม
บ้านมูลกระบือ ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ, Phu Khieo

ความคิดเห็น

ขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ งานนฉลองอุทเทสิกเจดีย์ วัดพระธาตุหนองสามหมื่น 3-3-62
ธรรมะบรรยาย เรื่อง ทาน ตอน 1
โดย พระครูปลัดสมโภชน์ กวิสฺสโร
https://youtu.be/MQCdtTLqYCg

...เพิ่มช่องทางในการรับฟังอีกช่องทางครับ มีเวลาจะทยอย Upload ขึ้นเรื่อยๆครับ

บ้านแก้ง แหล่งอารยธรรม

เปิดเหมือนปกติ

10/03/2022

รับสมัครเรียน พระวินัย ศีล ๒๒๗ ข้อ ( หลักสูตร ๑ เดือน )
ณ วัดพระธาตุหนองสามหมื่น จ.ชัยภูมิ
เปิดเรียน : ๕ พฤษภาคม - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
สมัครเรียน คลิกที่นี่ https://bit.ly/wat30000

27/02/2022

ประกาศรับสมัครเรียน สำนักเรียนวัดพระธาตุหนองสามหมื่น
๑. วิชา พระวินัยสังเขป ( หลักสูตร ๑ เดือน )
เปิดเรียน : ๕ พฤษภาคม - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
(วันละ ๒ คาบ, ๕ วันต่อสัปดาห์)
สอนโดย : พระอาจารย์บุญทรง (คัมภีระ) คมฺภีรปุญฺโญ
สมัครเรียน คลิกที่นี่ https://bit.ly/wat30000

๒. วิชา ปริวาส มหาวัตร และเสขิยวัตร ( หลักสูตร ๑ เดือน )
เปิดเรียน : ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
(วันละ ๒ คาบ, ๕ วันต่อสัปดาห์)
สอนโดย : พระอาจารย์มหาวิทยา กตธมฺโม
สมัครเรียน คลิกที่นี่ https://bit.ly/wat30000

๓. วิชา กังขาวิตรณี ( พระวินัย หลักสูตร ๗ เดือน )
เปิดเรียน : ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
(วันละ ๑ คาบ, ๕ วันต่อสัปดาห์)
สอนโดย: พระอาจารย์มหาวิทยา กตธมฺโม, พระอาจารย์ธนกฤต ฉนฺทธมฺโม
สมัครเรียน คลิกที่นี่ https://bit.ly/wat30000

๔. วิชา ขันธกะพระวินัย (หลักสูตรพิเศษ)
เปิดเรียน : ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
(เรียนเฉพาะวันพระ และวันอาทิตย์)
สอนโดย : พระอาจารย์มหาอลงกรณ์ จนฺทสาโร
สมัครเรียน คลิกที่นี่ https://bit.ly/wat30000

๕. วิชา พระสูตรพื้นฐาน
เปิดเรียน : ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
(วันละ ๒ คาบ เฉพาะวันอาทิตย์)
สอนโดย : พระอาจารย์มหาอัมพร อาภสฺสโร
สมัครเรียน คลิกที่นี่ https://bit.ly/wat30000

๖. วิชา อภิธัมมัตถสังคหะ (พระอภิธรรม ๙ ปริจเฉท หลักสูตร ๗ เดือน)
เปิดเรียน : ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
(วันละ ๑ คาบ, ๕ วันต่อสัปดาห์)
อาจารย์: พระอาจารย์ชัยยุทธ (ธี) ธีรชโย, พระอาจารย์ชินวงศ์ (ชิน) ฐานวโร
สมัครเรียน คลิกที่นี่ https://bit.ly/wat30000

๗. วิชา บาฬีไวยากรณ์เบื้องต้น (หลักสูตร ๗ เดือน)
เปิดเรียน : ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
(วันละ ๒ คาบ, ๕ วันต่อสัปดาห์)
อาจารย์ : พระอาจารย์มงคล อคฺคธมฺโม, พระอาจารย์บุญทรง (คัมภีระ) คมฺภีรปุญฺโญ
สมัครเรียน คลิกที่นี่ https://bit.ly/wat30000

๘. วิชา บาฬีไวยากรณ์ใหญ่ (หลักสูตร ๑๙ เดือน)
เปิดเรียน : ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
(วันละ ๒ คาบ, ๕ วันต่อสัปดาห์)
อาจารย์ : พระอาจารย์มหาอัมพร อาภสฺสโร, พระมหาพิจิตร ทีปวํโส
สมัครเรียน คลิกที่นี่ https://bit.ly/wat30000

รายละเอียดวิชาเรียน
๑. วิชา พระวินัยสังเขป (หลักสูตรเล็ก)
เนื้อหาวิชา : หลักสูตรเล็ก อธิบาย ๒๒๗ สิกขาบท ในภิกขุปาติโมกข์ องค์อาบัติ-อนาบัติ วิธีการประพฤติตามสิกขาบท โดยย่อ เหมาะสำหรับผู้ใหม่ในพระธรรมวินัย หรือผู้ที่เคยผ่านหลักสูตรใหญ่มาแล้ว และต้องการทบทวนเพื่อฟื้นฟูความรู้ในระยะสั้น

๒. วิชา ปริวาส มหาวัตร และเสขิยวัตร (หลักสูตรเสริม)
เนื้อหาวิชา : หลักสูตรเสริมของหลักสูตรใหญ่ อธิบายการวินิจฉัยอาบัติสังฆาทิเสส ขั้นตอนการประพฤติวุฏฐานวิธี (ปริวาส มานัต อัพภาน) เพื่อออกจากอาบัติสังฆาทิเสส และอธิบายข้อวัตรในมหาวัตรและเสขิยวัตร เหมาะสำหรับท่านที่สนใจเจาะลึกในเนื้อหาดังกล่าว

๓. วิชา กังขาวิตรณี (หลักสูตรใหญ่)
เนื้อหาวิชา : หลักสูตรใหญ่ อธิบาย ๒๒๗ สิกขาบท ในภิกขุปาติโมกข์ มาติกา ๑๗ วิธีการประพฤติตามสิกขาบท และอาบัติที่เกี่ยวข้องในแต่ละสิกขาบท โดยละเอียด เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรทั่วไปผู้ปรารถนาความหมดจดแห่งศีล

๔. วิชา ขันธกะพระวินัย (หลักสูตรพิเศษ)
เนื้อหาวิชา : อธิบายหมวดหมู่แห่งสิกขาบทนอกพระปาติโมกข์ เช่น การทำอุโบสถ การปวารณา การทำสังฆกรรมกฐิน พุทธบัญญัติและเรื่องราวว่าด้วยจีวร เป็นต้น เหมาะในการต่อยอดองค์ความรู้จากภิกขุปาติโมกข์ เพื่อบริหารตนเองและองค์กรสงฆ์ อย่างถูกต้องและปราศจากโทษ

๕. วิชา พระสูตรพื้นฐาน
เนื้อหาวิชา : อธิบายเนื้อหาในพระสูตร โดยขยายความเนื้อหาที่ละเอียดลึกซึ้งตามพุทธประสงค์ เช่น คณกโมกคัลลานสูตร อันธกวินธสูตร เป็นต้น เป็นแม่แบบในการศึกษาพระสูตรและนำไปประพฤติปฏิบัติต่อไป เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป

๖. วิชา อภิธัมมัตถสังคหะ
เนื้อหาวิชา : คัมภีร์เบื้องต้นในการเข้าสู่พระอภิธรรมปิฎก อธิบายเนื้อหาพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์โดยประมวลแล้วย่อ นำเสนอในแง่มุมของ ปรมัตถธรรม ๔ แบ่งเป็น ๙ ปริจเฉท (๙ ตอน) เป็นเนื้อหาสำคัญที่จะไขสภาวธรรม จากพระวินัยและพระสูตร พุทธศาสนิกชนทั่วไปที่ปรารถนาจะรู้จักพระพุทธศาสนาและเข้าใจตนเอง ไม่ควรพลาด

๗. วิชา บาฬีไวยากรณ์เบื้องต้น
เนื้อหาวิชา : หลักสูตรเบื้องต้น ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาบาฬีไวยากรณ์ใหญ่ โดยการนำเนื้อหาไวยากรณ์ใหญ่ มาปรับให้นักศึกษาคุ้นเคยกับหลักกฎเกณฑ์และวิธีการสำเร็จรูปศัพท์ เป็นต้น และมีการฝึกหัดแปลภาษาบาฬีเป็นไทยเบื้องต้น อีกด้วย เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีอัธยาศัยในการศึกษาภาษาบาฬี และต้องการจะต่อยอดองค์ความรู้ในคัมภีร์ใหญ่ต่อไป

๘. วิชา บาฬีไวยากรณ์ใหญ่
เนื้อหาวิชา : ประกอบด้วย ๑.ไวยากรณ์ (ปทรูปสิทธิ/กัจจายนะ) ๒.ฉันท์ ๓.อลังการะ ๔.อภิธาน ๕.วิชาแปล เป็นหลักสูตรที่เป็นเครื่องรักษา “บทพยัญชนะ และ อรรถ” ที่เป็นพระพุทธพจน์ ไม่ให้คลาดเคลื่อนไปตามเชื้อชาติภาษาและยุคสมัย ด้วยแบบแผนหลักเกณฑ์ทางภาษา หากเปรียบพระไตรปิฎกเป็นเครื่องมือหลั่งอมตรส หลักสูตรนี้ก็เปรียบได้กับคู่มือในการใช้เครื่อง บาฬีไวยากรณ์ใหญ่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ควรจะสืบทอดและส่งมอบให้กับคนในรุ่นต่อ ๆ ไป พร้อมกับพระไตรปิฎก และคัมภีร์ตามลำดับชั้นทางพระพุทธศาสนา เพราะเมื่อยุคสมัยเปลี่ยน ภาษาก็เปลี่ยน เมื่อภาษาเปลี่ยนก็ไม่มีคนเข้าใจอรรถของพระธรรมได้ ในภาษาของตน อมตรสก็จะไม่มีใครได้ประจักษ์ จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีฉันทะในการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์และมีความพากเพียรในการศึกษา

การให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง 31/01/2022

การให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง

https://youtu.be/iWqc_o82uaI

การให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง พระมหาอัมพร อาภสฺสโร

21/01/2022

รับสมัคร เรียนพระไตรปิฎก หลักสูตร 7 เดือน
เปิดเรียน 14 ก.ค. 2565 – จบหลักสูตร 28 ก.พ. 2566

สถานที่เรียน วัดพระธาตุหนองสามหมื่น จ.ชัยภูมิ
แผนที่การเดินทาง https://tinyurl.com/wat30000

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เรียนปริยัติเพื่อการปฏิบัติธรรม เพื่อบรรลุธรรม
2. ไม่ได้เรียนเพื่อ ลาภ ยศ สักการะ

ผลที่จะได้รับ เมื่อเรียนจบหลักสูตร
1. เรียนพระวินัยจบแล้ว ฉลาดในวินัย เป็นพระภิกษุที่มีศีลดีงาม
2. เรียนพระสูตรจบแล้ว มีความศรัทธาอย่างยิ่งในพระรัตนตรัย
3. เรียนพระอภิธรรมจบแล้ว มีปัญญานำไปสู่การบรรลุธรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นพระภิกษุ สามเณร ที่ต้องการเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์
2. ตั้งใจเรียน ให้ความเคารพและเชื่อฟังอาจารย์ผู้สอน
3. ยินดีปฎิบัติตามพระธรรมวินัยและกฎระเบียบของวัด
อ่านกฎระเบียบของวัด http://pratripitaka.com/pics/temple-rule.jpg

วิชาที่เปิดสอน
1. พระวินัย ( ภิกขุปาฏิโมกข์ )
2. พระสูตร
3. พระอภิธรรม 9 ปริจเฉท (อภิธัมมัตถสังคหะ)

ตัวอย่างวีดีโอ เรียนพระวินัย
https://tinyurl.com/phravinai

ตัวอย่างวีดีโอ เรียนพระอภิธรรม
https://tinyurl.com/apidham9

วิธีสมัครเรียน
สมัครเรียน ด้วยการถ่ายรูปหนังสือสุทธิ เขียนชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ส่งมาที่ Line ID = buddhasippa.com

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
พระมหาอัมพร อาภสฺสโร โทร 096-7640383

Photos from วัดพระธาตุหนองสามหมื่น's post 19/01/2022

หลักสูตรการศึกษา วัดพระธาตุหนองสามหมื่น

04/03/2021

รับสมัคร เรียนพระไตรปิฎก หลักสูตร 7 เดือน

เปิดเรียน 29 ก.ค. 2564 – จบหลักสูตร 28 ก.พ. 2565

สถานที่เรียน วัดพระธาตุหนองสามหมื่น จ.ชัยภูมิ
แผนที่การเดินทาง https://tinyurl.com/wat30000

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นพระภิกษุ สามเณร
2. ให้ความเคารพและเชื่อฟังอาจารย์ผู้สอน
3. ยินดีปฎิบัติตามพระธรรมวินัยและกฏระเบียบของวัด
อ่านกฏระเบียบของวัด http://pratripitaka.com/pics/temple-rule.jpg

วิชาที่เปิดสอน
1. พระวินัย สอนโดย พระมหาอลงกรณ์ จนฺทสาโร
[อาจารย์จากวัดเขาสนามชัย หัวหิน]
2. พระสูตร สอนโดย พระมหาอัมพร อาภสฺสโร
[อาจารย์จากวัดท่ามะโอ ลำปาง]
3. พระอภิธรรม สอนโดย คณาจารย์วัดพระธาตุหนองสามหมื่น
[อภิธรรมบัณฑิต (มูลนิธิแนบ) + (อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย) ]

ตารางเรียน เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน (หยุด วันพระ วันอาทิตย์ )

ห้องเรียนติดแอร์ ที่พัก อาหาร สัปปายะดี

ตัวอย่างวีดีโอการสอน อภิธรรม ปริจเฉท 9 สมถะ วิปัสสนา
https://tinyurl.com/apidham9

วิธีสมัครเรียน
สมัครเรียน ด้วยการถ่ายรูปหนังสือสุทธิ เขียนชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ส่งมาที่ Line ID = buddhasippa.com

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
พระมหาอลงกรณ์ โทร 086-9484072
Line ID = buddhasippa.com
http://pratripitaka.com/study/

ภาพงานทอดกฐินสามัคคี 63 17/10/2020

ภาพงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถและถวายปัจจัย๔ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

Photos from วัดพระธาตุหนองสามหมื่น's post 06/10/2020

...ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถและถวายปัจจัย ๔
... ในวันเสาร์ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

Photos from วัดพระธาตุหนองสามหมื่น's post 03/10/2020

ตักบาตรเทโว 3-10-63

03/10/2020
02/09/2020

ปกิณกธรรม ตอน 3 พอจ ธีรชโย การปรารถนาที่จะหมดกิเลส คลายกำหนัด คลายความต้องการ คือสิ่งจำเป

ปกิณกธรรม การพ้นทุกข์ได้ ต้องคลายการยึดถือทุกสิ่งทุกอย่าง แม้กระทั้งผลของบุญ ...พระอาจารย์ธีรชโย
ตอน 1
https://www.youtube.com/watch?v=D17i6kKuPOQ
.
ตอน 2
https://www.youtube.com/watch?v=TIYyMckpbU8&t=87s
.
ตอน 3
https://www.youtube.com/watch?v=7ziAZ3L6mpo&t=54s

#เราต้องปรารถนาการหมดกิเลส สภาพของการหมดกิเลสจะไม่มีขันธ์ ไม่มีกายกับใจที่จะเกิดในอนาคต #การปรารถนาที่จ....

31/08/2020

พบไม้ตะเคียนจำนวน 4 ต้น ในคลองน้ำด้านทิศใต้ของวัด

04/03/2020

งานปฏิบัติธรรม ประจำปี 63 ณ วัดพระธาตุหนองสามหมื่น
...1-7 มีนาคม 2563

31/12/2019

อุบาสก อุบาสิกา ร่วมสวดมนต์ข้ามปี 31ธันวาคม 2562

31/12/2019

ผ้าป่าสามัคคี

13/10/2019

วันออกพรรษา

08/10/2019

รีวิวภูเขียว

🕍 " พระธาตุหนองสามหมื่น " เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
⛩#หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี ตั้งอยู่ที่ บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่จากลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ปรากฎเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างศิลปะล้านนาช้าและอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรต ที่ 21 - 22 ในสมัยพระไชยเชษฐธิราชแห่งอาณาจักรลาว
🙏อยากเชิญชวนเที่ยวชมศิลปะวัฒนธรรมและกราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิต สาธุ...
#รีวิวภูเขียว
#สำนึกรักบ้านเกิด
#แชร์ชวนเที่ยวภูเขียว

ขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ วัดพระธาตุหนองสาม 06/03/2019

ขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ วัดพระธาตุหนองสาม

04/03/2019

ขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ งานนฉลองอุทเทสิกเจดีย์ วัดพระธาตุหนองสามหมื่น 3-3-62

ขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ งานนฉลองอุทเทสิกเจดีย์ วัดพระธาตุหนองสามหมื่น 3-3-62
https://youtu.be/j8ZT_Y301No

27/07/2018

วันอาสาฬหบูชา (บาลี: อาสาฬหปูชา; อักษรโรมัน: Āsāḷha Pūjā) เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย[1] คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน

วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ[2] ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์[3]

การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ ประกอบด้วย โกณฑัญญะ วัปปะภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า "วันพระธรรม" หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ "วันพระสงฆ์" คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดว่าเป็น"วันพระรัตนตรัย" อีกด้วย

เดิมนั้นไม่มีการประกอบพิธีการบูชาในเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาในประเทศพุทธเถรวาทมาก่อน จนมาในปี พ.ศ. 2501 การบูชาในเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาจึงได้เริ่มมีขึ้นในประเทศไทย ตามที่คณะสังฆมนตรี ได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2501 โดยคณะสังฆมนตรีได้มีมติให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธในประเทศไทย ตามคำแนะนำของ พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี)[4] โดยคณะสังฆมนตรีได้ออกเป็นประกาศสำนักสังฆนายกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2501[5] กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาพร้อมทั้งกำหนดพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีพิธีปฏิบัติเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล

อย่างไรก็ตาม วันอาสาฬหบูชาถือเป็นวันสำคัญที่กำหนดให้กับวันหยุดของรัฐเพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ส่วนในต่างประเทศที่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทอื่น ๆ ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันอาสาฬหบูชาเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชา
ที่มา วิกิพีเดีย

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ผ้าป่าสามัคคี

ประเภท

ที่อยู่


ชัยภูมิ
Amphoe Phu Khieo
36110