โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

ความคิดเห็น

คิดถึงเฟิร์น

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป?

เปิดเหมือนปกติ

Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post 01/02/2022

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง BK 77 โดยคุณไพรวัน กลางโชคชัย และคณะ ได้นำกล้วยหอมทองและกล้วยหอมแบบแปรรูปมอบให้โรงเรียน ทางโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ขอขอบพระคุณอย่างสูง

12/11/2021
04/11/2021
31/10/2021
Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post 12/10/2021

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับมอบเจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และเครื่องวัดอุณหภูมิผ่านมือถือแบบไร้สัมผัสพร้อมจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมขาตั้ง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ในการนี้ ทางโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post 03/10/2021

วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 นายอรรถกร ชัยมูล รองสพป.บึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาวศิริวิมล สัมพันธ์พงษ์ ศึกษานิเทศประจำกลุ่ม นายศิวัธ สุภาพันธ์ประธานกลุมดอนหญ้านาง นางสาวภาลินี ไชยเดช ผู้อำนวยการบ้านท่าศรีชมชื่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ และจัดเก็บข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

28/09/2021

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 นายสุพรม จอมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้เข้ารับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานรวมใจ จังหวัดบึงกาฬ

Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post 08/09/2021

วันที่ 8 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ดำเนินการจ่ายเงินสดตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ผู้ปกครองนักเรียน จำนวนเงิน 2,000 บาท ต่อคน

31/08/2021
Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post 26/08/2021

นายสุพรม จอมทอง และคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ไ้ด้อบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ และในการอบรมครั้งนี้ คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง ได้เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการอบรม

17/08/2021
Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post 17/08/2021

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายสุพรม จอมทอง และคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ร่วมประชุมชี้แจงการเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity Transparency Assessment Online: ITA Online)ประจำปีงบประมาณ 2564

Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post 15/08/2021

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post 13/08/2021

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุพรม จอมทอง และคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าอบรมพัฒนาครูผู้สอนในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียนและคิดคำนวณ

Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post 30/07/2021

Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post

20/07/2021
Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post 16/07/2021

Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post

16/07/2021
13/07/2021
Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post 02/07/2021

📣📣 ประกาศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เรื่อง หยุดเรียนแบบ On Site เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

01/07/2021

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 📣ประกาศ

Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post 29/06/2021

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ทางคณะ อสม. บ้านโนนสวรรค์ และบ้านโพนแก้ว ได้ให้ความอนุเคราะห์ มาฉีดพ่น กำจัดยุงลาย ทางโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post 14/06/2021

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 1/2564 ในการจัดการเรียนการสอน แบบ On Site เต็มรูปแบบ แบบมาเรียนปกติ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post 20/05/2021

#กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2564

นายสุพรม จอมทอง นำทีมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ บรรยากาศ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ให้น่าอยู่ น่าเรียน สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลจาก โควิด-19

07/05/2021
07/05/2021
07/05/2021
Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post 06/05/2021

#กราฟเปรียบเทียบ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ ดังภาพต่อไปนี้

Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post 06/05/2021

#ประกาศ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปีการศึกษา 2563 มีผลคะแนนเป็นที่น่าภาคภูมิใจ ดังภาพต่อไปนี้

ทั้งนี้ขอชื่นชมและขอจอบคุณ คุณครู ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ/ค่ะ

Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post 21/04/2021

#ประกาศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปีการศึกษา 2563 มีผลคะแนนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ดังภาพต่อไปนี้

Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post 21/04/2021

#ประกาศผล การทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2563 มีผลการทดสอบเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้าน เท่ากับ 96.53 คะแนน ดังภาพที่แนบนี้

Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post 08/04/2021

วันพุธ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนบ้านชุมภูทอง ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้มาส่งคุณครูปนิสา แก้วนาง ที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post 08/04/2021

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรม พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกแขน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคุณครูที่จะย้ายกลับภูมิลำเนา จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่
๑. นางสาวอารีรัตน์ สิทธิโชติ (ครูกุ้ง)
ย้ายไป รร.ชุมชนสมสนุก อ.ปากคาด สพป.บึงกาฬ

๒. นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทะมาตร์ (ครูจันทร์)
ย้ายไป รร.คำคาราษฎร์บำรุง อ. สหัสขันธ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต๑

๓. นางสาวอมรรัตน์ จำปาวัตตะ (ครูชมพู่)
ย้ายไป รร.นาสีนวลอุดมเวศม์ อ. ห้วยเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต๒

และต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาใหม่ จำนวน ๑ ท่าน คือ
คุณครูปนิสา แก้วนาง ย้ายมาจากโรงเรียนชุมภูทอง

ทั้งนี้ขอให้คุณครูทุกท่านประสบความสำเร็จก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน ยิ่งๆขึ้นไป

Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post 08/04/2021

วันพุธ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ และแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป

Photos from โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์'s post 08/04/2021

วันพุธ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
สถานีตำรวจภูธรดอนหญ้านางร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนผู้ที่จบหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


หมู่ 4 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลหนอง
Amphoe Phon Charoen
38180

Amphoe Phon Charoen โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
ถนน อบต. ศรีชมภู บ้านโนน-บ้านหนองทุ่ม
Amphoe Phon Charoen, 38180

นักเรียน ดี ครูดี เด็กน่ารัก ใครๆๆ ก็อยากเรียน

กศน.ตำบลพรเจริญ กศน.ตำบลพรเจริญ
หมู่ 4 `ต.พรเจริญ
Amphoe Phon Charoen, 38180

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลพรเจริญ