Cheevadin by Painapaita home

Cheevadin by Painapaita home

ความคิดเห็น

📍กา​รไปเที่ยว การมาเที่ยว
เพื่อปรับสมดุ​ลในร่างกา​ย
ให้ใกล้เ​คียงกั​บธรรมชาติ เที่​ยวบ่อ​ยๆ
ช่​วยให้​ร่างกายแข็งแรง ​ทำให้สุ​ขภา​พดีขึ้น รายละเอี​ย​ดจะเป็​นอย่างไร ไปดูกันเลย

ผลวิจัย​ข​อง มหา​วิทยา​ลัย Surrey ประเทศอังกฤษ ได้ทำการ
ศึ​กษาเมื่อ​ปี 2002 เปิดเ​ผยว่า ​คนที่ไม่​ค่​อยได้อ​อกไปเที่​ยว ​หรือ ไม่​ค่อยได้ออกเดินทาง ไ​ปไหนมาไหน มีโอกาสเป็นโรคหัวใจ
มากกว่า ค​นที่เที่​ยวบ่อยๆ มากถึง 30%

ประโยชน์ของการท่องเที่ยว

1. เมื่อได้รู้ว่า จะไปเที่ย​ว สมอง​จะ​มี กา​รคาดสถานกา​รณ์ และ เริ่มวางแผนล่วงหน้า หา​ก​ทำสำเร็​จ ในสิ่งที่ได้วางแผ​นไว้ ในการไป​ท่องเที่ยว ร่างกาย​จะผลิ​ต ฮอ​ร์โมนโ​ดพามี​น ทุก​ครั้ง​ที่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้​น จะทำให้รู้สึ​กดี เ​หมือน​ประ​ส​บความสำเร็​จ อะไรบา​งอย่างในชี​วิ​ต

2. ด้​วยเ​หตุนี้ พบว่า​การไปเ​ที่ย​วบ่อยๆ ​จะทำให้​มี​ควา​มสุข มา​กยิ่งขึ้น แ​ละ ช่​วยใ​ห้ สุข​ภา​พดีขึ้นได้จริ​ง

3. ​ตา​มข้อมู​ลใ​นปี 2013 จา​ก​การ​สำรวจเ​พิ่มเ​ติม พบ​ว่า การออกเดินทาง ช่วย​ลดควา​มเครี​ยด ได้ดีมาก

4. ​คนที่อ​อกท่องเที่ยว ใน​ที่ต่างๆ แบบไม่ซ้ำ​กัน ​หรือ ออกไปเปิดหูเปิดตา ผจ​ญภัยในส​ถา​นที่ให​ม่ๆ มีโอกาส เ​ป็​นโรคซึมเศร้าน้อย กว่าคนที่ชอบเก็บ​ตั​วอยู่ค​นเดี​ยว

5. ส่​วนผู้ที่ไม่ไ​ด้ท่อ​งเที่ยว ติด​ต่อกันเ​ป็นเวลา​หลา​ยปี มากกว่า 30% มีโอกาสเ​ป็​นโรคหัวใ​จ ​ต่า​ง​จากผู้​ที่ออ​กเดินทางท่องเที่​ยว
บ่​อยๆ ​ก​ลั​บมี ​อัต​รากา​รเป็นโรคหัวใจ ​ต่ำกว่ามาก

6. ด้วยเหตุผลที่ว่า ผู้ที่ท่​องเที่ย​วเป็​น​ประ​จำ จะ​ต้องเดินทางไกล ยิ่งเดินทาง ท่​องเที่ยวมากเท่าไหร่ ก็ไม่รู้สึกเห​นื่​อย เนื่อง
จา​กมีสิ่งตื่นเต้น รออยู่​ข้า​งหน้าตลอด​ทาง โด​ยเฉ​พาะ ​ผู้ที่​ชื่น​ชอบ ​การท่องเที่ย​วแ​บบลุยๆ ก็​ยิ่​งทำให้สุขภาพแข็งแรงดีขึ้นไปอีก

7. ​หากพูด​ง่ายๆ ​ก็คื​อ เมื่อ​ขยั​บร่างกา​ยมากกว่าปกติ แถมยังสนุกกับช่วงเวลา ไปต​ล​อด​ทาง ทำใ​ห้​สุขภา​พ ทางกายและจิตดีขึ้น​มากกว่า คนที่อยู่แต่บ้าน ​หรือทำ​อะไรซ้ำๆ เป็น​กิจวั​ตรประ​จำ

8. ในช่ว​งที่ยั​งมีกำลัง ยิ่งใช้ ยิ่งแข็​งแร​ง การไปท่องเ​ที่ย​ว จึงไ​ด้อะไรมา​ก​กว่าที่คิด ​ออกไ​ปเที่ย​ว​ซะ​บ้าง แล้ว​จะได้อะไร มาก​กว่า​ที่คิ​ดอย่างแน่นอน

9. ส​ถาน​ที่ที่เหมาะ ​กับการไปท่องเที่ยว เ​พื่อปรับสมดุ​ลในร่างกา​ย ให้ใกล้เคียงกั​บธรร​มชา​ติ คือ ทะเล และ ป่าเ​ขา

10. ในทา​งจิ​ตวิท​ยา นอกจาก​สีเ​ขียว ​ที่เรา​มั​กจะเห็น อ​ยู่ในสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ทำให้คุณ​รู้สึกสด​ชื่​น และปลอดภัยแล้ว ​ขณะเดียวกั​น สีฟ้าของน้ำทะเล ก็ทำใ​ห้เ​รารู้สึ​กผ่อนคลา​ย ​จา​กการวิจัยพบว่า ​ยิ่งได้มองเ​ห็น​พื้นที่​สีฟ้าและสีเขียวมากเท่าไหร่ ไม่​ว่า ​จะเป็น​สีฟ้าข​อ​งน้ำทะเ​ล สีเขียว​จาก​ป่าเขา ​ธร​รมชาติ หรือ สี​ฟ้าจาก​ท้อง​ฟ้า ก็​จะยิ่งมี สุขภาพ​จิต​ที่ดี​มากเท่านั้​น

11. ในบริเวณที่ชุ่​ม​ชื้น​อ​ย่าง ชา​ยฝั่งทะเล แม่น้ำลำ​ธาร ​หรือ น้ำต​ก จะมี​ประจุไ​ฟฟ้าลบ ล​อ​ย​อยู่ในอา​กาศ เมื่อ​กระท​บกาย จะไ​ป​กระ​ตุ้นให้ร่างกาย สร้า​งสารเ​ซโ​รโทนิน ทำใ​ห้เรารู้สึก​ส​งบ ผ่อน​คลา​ย และ ​ส​ดชื่น

12. เสียง​คลื่นกระ​ทบชา​ย​หาด เสียง​ลม และ เสี​ยงสั​ตว์ป่าในธรรมชาติ เป็นเ​สีย​งที่ไม่ได้มี​กา​รจัด​วางแ​พทเทิ​ร์นไ​ว้ แต่ถูกธรรมชาติ สร้า​งสรรค์ออก​มา บ​นความ​หลากหลายเกินคา​ดเดา เ​ป็นเสี​ยงเบา ๆ ที่​มีโ​ทนเสียงปานกลางถึ​งต่ำ ทำใ​ห้เรารู้สึ​กสง​บ ทุ​กครั้ง​ที่ไ​ด้ยินได้ฟังเ​สี​ยง

13. จึงไ​ม่แปลกเลย​ ที่ร่างกาย​ของเรา จะเรี​ยก​ร้อ​งให้อ​อกห่างจา​กความวุ่น​วายในตั​วเมือง หลีก​หนี​จากป่าคอ​นกรีต แล้วเดินทางเข้า​ป่าเขา และ ทะเล เพื่อปรั​บสมดุลใน​ร่างกา​ย

ดังนั้น การออกเดินทาง ท่องเที่ยว จึงดีเช่นนี้แล

แปลเรียบเรียง nj ฮาโตริ

#painapaita
#มาปายต้องเท่
#ครัวบ้านปายนาปายตา
Cheevadin by Painapaita home
#จองตรงบ้านปายนาปายตา
☎️ 085-0377188 ✔️ รับส่วนลด 10-20%
“บ้านข้าวตู” บ้านที่มีความสุขแบบเรียบง่าย สบายใจ กับนักเดินทางอารมณ์ดี 😍ขอบคุณที่เลือกมาอยู่ด้วยกัน ที่บ้านเรา #บ้านปายนาปายตา หนึ่งสัปดาห์ กับกิจกรรมที่เลือก นั่งสมาธิ ดื่มชาตอนเช้า วิ่งสูดอากาศ ทานอาหารไทยสุขภาพดี ที่ครัวบ้านเรา Healthy food at painapaita ไปเที่ยวกาดวันเสาร์(ตลาดเฟรนรี่) ต่อยมวย อุดหนุนร้านกาแฟในเมือง ช๊อปปิ้ง #ร้านชีวาดิน ร้าน20บาทหน้าวัดหัวนา นวดไทย กินข้าวนอกบ้าน

#painapaitahome
Cheevadin by Painapaita home
www.painapaita.com
☎️จองตรงบ้านปายนาปายตา
085-0377188
“..ไม่มีโคมไฟระย้า มีแต่ดาวเต็มฟ้าให้อุ่นใจ..”
บ้านปายนา ปายตา เป็นบ้านดินผสมผสานงานไม้ ต้นไผ่ ใบตองตึง กับการออกแบบในสิ่งที่เรารัก และรักทุกอย่างที่เราทำความสุขจากการเดินทาง ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติเพื่อการพักผ่อน ที่ สุข สงบ ร่มรื่น หอมกลิ่นดอกไม้ไทย กลิ่นดิน กลิ่นข้าว และกาแฟสด
🌿💚🇹🇭🤗😻💚💛❤️🥘🥗🥒🥑🥥🥦🥕🌶🦉

📌#จองตรงบ้านปายนาปายตา โทร.085-0377188
รับส่วนลด 10-20% เริ่มพักได้ตั้งแต่ ตุลาคม เป็นต้นไป
กับบ้านพัก 5หลัง กับ #อาหารเช้าสุขภาพดี
Healthy food at painapaita
#บ้านข้าวปุ้น
#บ้านข้าวปุ๊ก
#บ้านข้าวมันปู
#บ้านข้าวตู
#บ้านทองก้อน
#บ้านดินในเมืองปาย Suparatana Kob www.painapaita.com
Punjama Prommate
Cheevadin by Painapaita home

#ปายเมืองงาม งามตา งามกาย งามใจ
ขอบคุณ​ Maitreyi Prajna
นอกจากจะสั่งชุดผ้่าฝ้ายเยื่อไผ่สีธรรมชาติแล้ว
ยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับร้านชีวาดินของเราด้วย🙏😊😍♥️
Fall in ❤️ cheevadin
ชอบสีม่วง ชอบผ้าไทย งานคนไทย ยังไงก็สวยงามตามวิถีไทยและวิถีที่เรียบง่าย แต่เท่ห์ เก๋ เป็นตัวของเราเอง

Apart from the lovely accommodation and homely setting provided by PaiNa PaiTa, Kob has been providing tourists and locals alike with quality handicrafts for Our hand-woven fabrics made of cotton ...Bag,Clothing,Pillowcase, Bedspread,Notebook,Necklace.

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 09/05/2022

“คุณค่าของงานที่ร้านเราผลิต
ไม่ใช่แค่สินค้า ผลิตภัณฑ์
แต่รวมไปถึง เรื่องราวของ
คนทอผ้า ช่างเย็บผ้า คนออกแบบ
ทุกคนคือหัวใจที่ร้อยเรียงรวมกันกลายเป็นงานหนึ่งชิ้นที่มีคุณค่า

About Cheevadin shop
and some work from today

The value of the work that our shop produces not just a product
but including the story of
weaver, seamstress, designer
Everyone is a heart that is lined together. became a valuable piece of work.

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 08/05/2022

“คุณค่าของงานที่ร้านเราผลิต
ไม่ใช่แค่สินค้า ผลิตภัณฑ์
แต่รวมไปถึง เรื่องราวของ
คนทอผ้า ช่างเย็บผ้า คนออกแบบ
ทุกคนคือหัวใจที่ร้อยเรียงรวมกันกลายเป็นงานหนึ่งชิ้นที่มีคุณค่า

About Cheevadin shop
and some work from today

The value of the work that our shop produces not just a product
but including the story of
weaver, seamstress, designer
Everyone is a heart that is lined together. became a valuable piece of work.

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 10/04/2022

“ Bags of Nature”

28/03/2022

“ลินิน” เป็นผ้าที่ช่วยปกป้อง ผิวหนังจากแสงแดด และทนทาน ใช้ได้นาน มีผิวสัมผัสที่ดี สวย สง่า

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 11/03/2022

“ลินิน” กับอากาศในฤดูร้อน ผ้าลินินสามารถระบายความร้อนได้ดี แห้งง่าย ไม่เก็บกลิ่นหรือความชื้นเอาไว้นาน มีคุณสมับติที่คล้ายกับผ้าฝ้ายหรือผ้าคอตตอน แต่ผ้าลินินมีความทนทานมากกว่า เนื่องจากมีเส้นใยที่เหนียวกว่า #ร้านชีวาดิน ✔️พร้อมส่งทุกชุดทั่วไทย 🇹🇭😊

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 03/03/2022

Everything happens for a reason.
Don’t question it, trust it.
.
.
.
.#ครอบครัวปายนาปายตา
www.painapaita.com

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 19/02/2022

ชีวิตชีวาในเมืองปาย กับกิจกรรมย้อมสีธรรมชาติ ด้วยผ้าเยื่อไผ่ โดยครูนะโม สาธุ ติดตาม 📍เปิดรับพรีออร์เดอร์ผ้าเยื่อไผ่ ย้อมสีธรรมชาติ ชิ้นละ 350 บาท (2 หลา ตัดชุดได้) ส่งฟรี ❗️ทั่วไทย ✔️เขียวเพกา ✔️ เหลืองดาวเรือง ✔️ส้มเปลือกประดู่ ✔️ส้มอิฐดอกทองกวาว

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 19/02/2022

Natural dyes from flowers and plants

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 17/02/2022

สวยสง่า มีสไตล์เฉพาะตัว กับนางแบบวีไอพีของ #ร้านชีวาดิน “ชุดจั้มสูท” ผ้าลินินฝ้าย เนื้อผ้าเบาสบาย ใส่ได้ทุกฤดูกาล ขอบคุณน้องโอ๋ จาก @paisiam1979 ที่มาช็อปปิ้ง และใส่ถ่ายแบบให้กับร้านเราด้วยนะคะ สวย แข็งแรง และเป็นผู้หญิงที่มีความสุขทุกวัน #สุภาพรผู้หญิงคิดบวก

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 16/02/2022

เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว “ผ้าลินิน” มีส่วนช่วยในการปกป้องผิวเราจากแสงแดด เลือกสวมใส่ผ้าลินินในฤดูนี้ด้วยเสื้อผ้าของ #ร้านชีวาดิน เสื่อผ้าที่ใส่แล้วมีความสุข ใส่สบายในทุกฤดู ชุกฝดนี้เป็นเดรสยาวปักมือ ผ้าลินินย้อมสีธรรมชาติ สวยสดใส มีชุดเดียว ราคา 1,890 บาท พร้อมส่งฟรี ❗️

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 16/02/2022

เสื้อคลุมผ้าเยื่อไผ่ ปักมือเดินเส้นทั้งตัว สีจัดใส่ในวันพิเศษ ใส่ได้หลายแบบหลายโอกาส มี 3 สี ครีมขาวนวล ครีมสีเยื่อไผ่ และสีแดง ตัวละ 900 บาท จัดส่งฟรี 📍ทั่วไทย

Cheevadin by Painapaita home now takes appointments on their Page. 03/02/2022

Cheevadin by Painapaita home now takes appointments on their Page.

Cheevadin by Painapaita home now takes appointments on their Page.

Cheevadin by Painapaita home now takes appointments on their Page. 03/02/2022

Cheevadin by Painapaita home now takes appointments on their Page.

Cheevadin by Painapaita home now takes appointments on their Page.

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 27/01/2022

“Bag to Natural “
กระเป๋าผ้าใยกันชง ปักมือทั้งใบด้วยฝ้ายปั่นมือธรรมชาติ ที่ด้นจากลายกะเหรี่ยงโบราณ และลายเส้น มี 2 ใบ สีน้ำตาลดินแดง และ ขาวธรรมชาติ 📍จองได้ ราคาใบละ 1,290 บาท พร้อมส่งฟรี😚ทั่วไทย

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 25/01/2022

“เดรสยาว” ของ #ร้านชีวาดิน
ถูกออกแบบจากความชอบการเดินทาง
ที่ใส่ไปได้ทุกที่ด้วยชุดกระโปรงที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้ผ้าฝ้ายเยื่อไผ่ที่เบาสบาย
ทุกชุดจึงถูกออกแบบจากความสุข
ราคา 890 บาท พร้อมส่งทั่วไทย
คู่สีนี้มีชุดเดียวค่ะ ปักหมุด 📍จองได้เลย

www.painapaita.com
Suparatana Kob

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 19/01/2022

ได้ทำในสิ่งที่รักเราก็จะได้รักกลับมา ชีวาดิน เสื้อผ้าที่ใส่แล้วมีความสุข www.painapaita.com

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 19/01/2022

“เสื่อผ้าที่ใส่แล้วมีความสุข”#ร้านชีวาดิน @cheevadin @maemod.runaround @praew_praewpitchy

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 30/12/2021

“ลูกค้าที่น่ารัก”
ของร้านเรา #ร้านชีวาดิน มีครบทุกชุด กับเสื้อผ้าที่ออกแบบให้เฉพาะ ได้สวมใส่ในการเดินทางเที่ยวทั่วไทย 🙏ขอบคุณมากมายสำหรับภาพที่ส่งมาให้ตลอดในการเดินทางกับเสื้อผ้าของร้านชีวาดิน ฝ้ายปั่นมือ เย็บมือ ผ้าเยื่อไผ่ ผ้าลินิน ผ้าฝ้ายปั่นมือ

29/12/2021

❤️ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่น่ารักค่ะ ใส่ชุดผ้าทอสีคราม ฝ้ายปั่นมือ ทอแบบโบราณ ได้สวย เท่ มีสไตล์มากๆ เป็นเดรสที่ใส่ได้หลายโอกาส ใส่แล้วมีความสุข เที่ยวได้ทุกที่

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 14/12/2021

Big Thanks 🙏 ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกคน 😍
ที่สนับสนุนงานของ #ร้านชีวาดิน มาตลอด ทั้งหมดนี้คือกำลังใจในการสร้างสรรค์งานผ้า งานทอมือ งานสีธรรมชาติ การออกแบบ เพื่อให้ทุกคนที่ได้ใช้มีความสุข กับสิ่งที่เลือกให้กับตัวคุณ
painapaita home www.painapaita.com

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 12/12/2021

“เปิดร้านนะคะ”
งานของฝาก ทำมือทุกชิ้นงานสีธรรมชาติ และเย็บมือทำมือ ของฝาก ของขวัญ งานชิ้นเดียว ผ้าทอ ผ้าคลุมเตียง ผ้าคลุมไหล่ กางเกงขาสั้น เดรสผ้าเยื่อไผ่ งานผ้าทอ สีธรรมชาติ indigo colors hum hemp linen cotton bamboo frabric

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 10/12/2021

“กระเป๋า” ผ้าฮัม สีน้ำตาลแดง เป็นกนะเป๋าทรงสี่เหลี่ยม ใช้ได้หลายโอกาส ลวดลายปักมือลายโบราณงานลายเส้นทั้งใบ ข้างในบุผ้าฝ้ายเยื่อไผ่ มีกระเป๋าชั้นใน ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ มีใบเดียว ราคา1,690 บาท 📍 พร้อมส่งทั่วไทย

03/12/2021

Fashion weekend by lovely Models

03/12/2021

Fashion weekend

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 30/11/2021

“หิน” เงินเมืองน่าน ลูกปัดอินเดีย พลอยทิเบต แก้วอัฟกานิสถาน ลาพีช หยก @cheevadin

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 24/11/2021

“ร้านเปิดนะคะ” ผ้าใยกันชง ผ้าลินิน สีธรรมชาติ เย็บมือ งานผ้าทอโบราณ งานถักด้วยฝ้ายปั่นมือ ผ้าคลุมเตียง ผ้าเยื่อไผ่

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 06/11/2021

🙏ขอบพระคุณ ครูไก่ Pai yoga shala ที่มาเป็นนางแบบให้กับ #ร้านชีวาดิน พร้อมทั้งอุดหนุนมาตลอด วันนี้มาถอยชุด “จั้มสูท” ครูใส่แล้วเท่ห์มากๆคะ สวยหวานด้วยสีฟ้าเทา ผ้าลินินผสมเยื่อไผ่สีฟ้าอ่อน 🦋 สวยงามมากจริงๆคะ

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 06/11/2021

“..ร้านเปิดนะคะ “ เปิดพร้อมความสดใส พร้อมเสื้อผ้าที่ใส่แล้วมีความสุข กับ สีของธรรมชาติ การตัดเย็บที่เรียบง่าย ใส่ได้หลายโอกาส

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 02/11/2021

“ฮัม” จากสีธรรมชาติ

“ hum “ เป็นผ้าทอเกรดดี ลำตัวมีความหนาและมีเนื้อสัมผัสที่สวยงาม และที่สำคัญสีไม่ตกจากการย้อมและติดผ้า มีกระบวนการที่ยากกว่าผ้าทอทั่วไปมาก ราคาจะสูงกว่าผ้าทอทั่วไป ยิ่งใช้ยิ่งสวย.

“Hum”
From Natural colors
mention of hum It is a good grade woven fabric. The body is thick and has a beautiful texture. And most importantly, the color does not fall through dyeing and fixing the fabric. There is a process that is much more difficult than general woven fabrics. The price is higher than general woven fabrics. The more you use, the more beautiful

02/11/2021

เดรสผ้าฝ้ายทอมือเย็บมือทั้งตัว
ย้อมสีคราม ฝ้ายนุ่ม ใส่สบาย
พร้อมส่งทั่วไทย 🇹🇭 และสีธรรมชาติ
อีกหลายสี

Photos from Cheevadin by Painapaita home's post 31/10/2021

“Indigo dress “ ชุดเดรสผ้าฝ้ายนุ่มสองชั้นฟรีไซส์ เปิดรับพรีออร์เดอร์ ใส่สบาย ได้ทุกโอกาส มี 2 สี คราม และ ฮ่อม เป็นชุดที่เติมเต็มพลังชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความหมาย มีความสุขในการได้สวมใส่ผ้าฝ้ายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฝ้ายปั่นมือ กับ สีธรรมชาติ มาดึงพลังบวกจากตัวคุณ ด้วยเสื้อผ้าของเราคะ “cheevadin” ใช้เวลาตัดเย็บมือ 3 วัน พร้อมจัดส่ง ทุกตัวราคา 1,290 บาท ส่งฟรีทั่วไทยคะ ส่งรายละเอียดใน ib fb:Suparatana Kob

ถักทอย้อมสีธรรมชาติ
เพือสืบทอดภูมิปัญญาสู่ลูกหลาน
ใบฮ่อม สมอ ดอกทองกวาว เปลือกไม้ดู่
ดินทุ่งนา เมล็ดเงาะป่า ลูกมะเดื่อ ดินแดง เพกา
#ร้านชีวาดินบ้านปายนาปายตา ขอเป็นส่วนหนึ่ง
ในการนำเสนอ ความเพียร ความงาม และความจริง ของชุมชนชาวบ้านปกากญอที่ยังคงมีวิถีชีวิตอย่างงดงามอย่างไม่สิ้นสุดผ่านการบอกเล่าเรืองราวผ่านเส้นฝ้าย

📷

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

❤️
natural dyeThe red color from the vine, the name of Ta Kor (in Karen language) is an edible herb. Wearing with the skin ...
เปิดร้านเปิดตัวผู้จัดการ​ #ร้านชีวาดิน.ค่ะมารับตำแหน่งใหม่เช้านี้หลังจาก.#ฟ้่าเปิดนางก็ไม่ยอมไปไหนมาเฝ้าคุมงานอย่างใกล้ช...
ขอบคุณ​นางแบบจากUK🌏🌐
ง า น มื อ ที่ ทำ ด้ ว ย หั ว ใ จPunjama PrommatePotjana SuansriNisakorn Prommate
สวัสดีเช้าวันจันทร์ สุขสัน์วันเริ่มต้นใหม่อีกวันค่ะสีจากทองกวาว #ขอบคุณคุณครูนะโมสาธุ
ขอบคุณนางแบบของ #ร้านชีวาดิน ทุกคนน่ะค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะ ขอบคุณที่มาอุดหนุนเราค่ะ#แฟนเพจบ้านปายนาปายตา#TheTeaRoompaina...
#ร้านชีวาดิน รุ่น "บอสปันสบายใจขนาดเล็ก"กับกระเป๋าสะพายสบายๆได้หลายโอกาสเหมาะกับการเดินทางสบายๆใส่กับเสื้อผ้าได้หลายสี #...
ห น า ว แ ล้ ว ห่ ม ผ้ า ฝ้ า ย สี ธ ร ร ม ช า ติทอมือและลวดลายจากจินตนาการ #ร้านชีวาดินPunjama PrommateNisakorn Prommat...

ผลิตภัณฑ์

Fabrics, Jewellery, and a variety of personal and home accessories. Our hand-woven fabrics made of cotton ...Bag,Clothing,Pillowcase, Bedspread,Notebook,Necklace...,

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Painapaita Home, 122 Moo 1, 1095 Main Street
Amphoe Pai
58130

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

Amphoe Pai ร้านขายของอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
กางเกงอัดพรีทขายถูกราคาเทส กางเกงอัดพรีทขายถูกราคาเทส
Amphoe Pai, 58130

เสื้อผ้าฝ้าย​ ดุจดาว​ ปลีกส่ง

Vajtswv tsev neeg uas ncaj nceeg Vajtswv tsev neeg uas ncaj nceeg
โป่งสา, ปาย, ประเทศไทย
Amphoe Pai, 58130

Love Strawberry Pai เลิฟสตรอเบอร์รี่ปาย Love Strawberry Pai เลิฟสตรอเบอร์รี่ปาย
80 Moo 10
Amphoe Pai, 58130

Strawberry outlet แหล่งรวมผลิตภัณฑ์จากสตรอว์เบอร์รี่

พรทิพย์อาหารสด พรทิพย์อาหารสด
Amphoe Pai, 58130

พรทิพย์อาหารสด จำหน่าย หมูสด ไก่สด หมูกระทะ หมูสไลด์ อาหารทะเลแช่แข็ง

Eve Eve Shop Eve Eve Shop
Amphoe Pai, 58130

ศูนย์รวมขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูก เสื้อผ้า แฟชั่นเกาหลี เดรสพร้อมส่ง

ร้านบอย วีระพันธุ์ ร้านบอย วีระพันธุ์
บอย วีระพันธุ์
Amphoe Pai, 58130

ร้านบอย วีระพันธุ์ จำหน่ายเครื่องดนตรีสากล รับซ่อมกีต้าร์

น้ำดื่มตราสวัสดี น้ำดื่มตราสวัสดี
104 Moo.1 Weingnua
Amphoe Pai, 58130

Sawasdee Drinking Water Factory is located in Pai. it produces various ranges of ml bottles of drinking water in Sawasdee Brand and/or your own brand.

Health shop วิตามินผิวสวยใส Health shop วิตามินผิวสวยใส
42 Moo6
Amphoe Pai, 58130

สินค้านำเข้าจากเมกา ของแท้100% USA ถ้าคุณต้องการวิตามินเจ๋งๆสักตัว

ร้านแอมปาย ของที่ระลึก ร้านแอมปาย ของที่ระลึก
73 ม.2 ต.เวียงใต้ อ.ปาย
Amphoe Pai, 58130

ตุ๊กตา ของขวัญ ของที่ระลึก รับทำ กรอบรูป กรอบลอย ช่อดอกไม้ ช่อตุ๊กตา ชุดแจกันดอกไม้

Phonnock moccasin Phonnock moccasin
Amphoe Pai

HANDICRAFTS MOCCASIN leather shop//made to order//by Oil

This 'n That : art gallery & studio This 'n That : art gallery & studio
89/1 M.3 T.Viengtai
Amphoe Pai, 58130

Art gallery & Craft products in Pai, North of Thailand.

Malamong shop Malamong shop
188 หมู่ 8 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย
Amphoe Pai, 58130

Art / Craft / Accessory Handmade