วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณ แฟนเพจของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าว และติดต่อสื่อสารระหว่าง บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการศึกษา

30/12/2023

อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗

พระราชรัตนสุธี, รศ.ดร.
ป.ธ.๙ รปม. ศศ.ม. รป.ด. ปร.ด.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก

29/12/2023

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศเปิดการเรียนการสอนหลังเทศกาลปีใหม่ 2567

วันอังคารที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

Photos from วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช's post 08/12/2023

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ขอถวายมุทิตาสักการะ

ในโอกาสที่คณาจารย์ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2566 ดังนี้

พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร.
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระพิทักษ์ อริยปุตฺโต, ดร.
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

พระสมพงษ์ ณฏฺฐิโก, ดร.
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

เข้ารับปริญญาบัตร
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

08/12/2023

ประกาศแจ้งบัณฑิต และมหาบัณฑิต
ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ที่เดินทางไปเข้ารับปริญญา ประจำปี 2566
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566

มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับข้อมูล เอกสาร ที่พัก เป็นต้น
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ที่
หน้าหอประชุม มวก.48 พรรษา

พระครูประภัศร์วรานุกิจ (สุทศ)
โทร.094 636 4625

นายศักดิ์ศรี โสภี
โทร.083 952 6483

นายพิษณุชัย ชูชื่น
โทร.082 225 5488

Photos from สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มจร.พล's post 03/12/2023
Photos from หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มจร.พล.'s post 03/12/2023
Photos from วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช's post 03/12/2023

▪️3 ธันวาคม 2566

▪️พระราชรัตนสุธี, รศ.ดร.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก

▪️เข้ารับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักร
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์

▪️ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

02/12/2023

📍ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน

🧿บัณฑิต
🧿มหาบัณฑิต
🧿ดุษฎีบัณฑิต
🧿อภิธรรมบัณฑิต

📍เข้าพิธีประสาทปริญญา ปี 2566

✅เช็ครายชื่อกันเลย✅
👇👇📱⬇️📱👇👇
https://reg.mcu.ac.th/tdb/

01/12/2023

🎉วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช🎉

ขอถวายมุทิตาและแสดงความยินดีกับ

- บัณฑิต รุ่นที่ 68

- มหาบัณฑิต รุ่นที่ 33

- ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 19

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำปี 2566
พิธีประสาทปริญญา ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2566
........................

▪️วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
▪️จัดพิธีซ้อมรับ ถวายมุทิตา แสดงความยินดี และถ่ายภาพ

▪️วันที่ 3 ธันวาคม 2566

▪️ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

30/11/2023

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน

พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2566
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระราชรัตนสุธี, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
และเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก

26/11/2023

ที่พักบัณฑิต ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2566
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9-10 ธันวาคม 2566

23/11/2023

แบบสำรวจความต้องการเข้าพักภายในมหาวิทยาลัย
พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2566
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อการบริการจัดการเรื่องห้องพักให้เพียงพอต่อความต้องการ
กรุณาตอบรับกลับภายใน
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

https://forms.gle/Qnepw5QyKMuYaShx6

01สารสนเทศพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 22/11/2023

01สารสนเทศพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Looker Studio turns your data into informative dashboards and reports that are easy to read, easy to share, and fully customizable.

10/11/2023

✅ กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2566
🌿มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Photos from สำนักทะเบียนและวัดผล มจร's post 10/11/2023
03/11/2023

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

#ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชทุกหลักสูตร
เข้าร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอ “เชิญชวนมาเรียนต่อที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช”เข้าประกวด

#คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
เป็นนิสิตปัจจุบัน หรือศิษย์เก่าวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

#กติกาการส่งผลงาน
ส่งผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ ความยาว 3-5 นาที
ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1080p
ประเภทไฟล์ mp4, wmv, mpg, mov, mpeg หรือ avi
คลิปวิดีโอมีเนื้อหาประชาสัมพันธ์ เชิญชวน พระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปมาเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ปีการศึกษา 2567

#ประเภทรางวัล
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

#การส่งผลงาน
ส่งไฟล์ผลงานด้วยตนเองที่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช โทร.093 136 4790

#กำหนดการ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 มกราคม 2567

#หมายเหตุ
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ
ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

02/11/2023

✾ | ขอแสดงความยินดีกับ | ✾
• ─────── ✾ ─────── •
พระอนันท์ อุตฺตรวาที
ศิษย์เก่าครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย รุ่นที่ 61
ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม ระดับประเทศ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ผลการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
โครงการ Innovation For Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566

#เพราะศิษย์เก่าคือทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

01/11/2023

วิธีชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และอื่นๆ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1.ชำระด้วยเงินสด ที่ห้องการเงินและบัญชี (ห้อง 204) และรับใบเสร็จ

2.ชำระผ่านธนาคาร
ชื่อธนาคาร ธนาคารทหารไทย
ชื่อบัญชี วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เลขที่บัญชี 496 - 2 - 20841 - 1
*นำใบสำคัญการโอนแจ้ง จนท.การเงิน และรับใบเสร็จ

3.สแกน QR Code รับชำระเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) และ นำใบสำคัญการโอนแจ้ง จนท.การเงิน และรับใบเสร็จ

***ติดต่อสอบถาม

ผศ.ดร.วรพล วรสุวรรณโรจน์
รักษาการ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
โทร. 094 709 6524

นางสาวปรานอม ดีอาจ
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
โทร. 089 706 7979

30/10/2023

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เปิดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

#นิสิตสามารถดาวนฺโหลดตารางเรียนได้ที่

https://www.plmcu.com/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99?fbclid=IwAR1GKdtHNOLu5k8HHsA-4GTIgIQJFMz0Soh8cATa6-qhXzmpCw3dPubBLSk

29/10/2023

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
______________________________________
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
รับสมัครทั้งพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป
______________________________________
#ระดับประกาศนียบัตร หลักสูตร 1 ปี
1.การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
เรียน 2 เทอม เทอมละ 2,500 บาท
2.พระพุทธศาสนา (ป.พส.)
เรียน 2 เทอม เทอมละ 2,500 บาท
3.การบริหารท้องถิ่น (ป.บท.)
เรียน 2 เทอม เทอมละ 4,500 บาท
#ระดับปริญญาตรี
1.พธ.บ. (ศาสนาและปรัชญา)
2.พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
3.ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
4.ค.บ. (การสอนภาษาไทย) หลักสูตรครู
5.ค.บ. (สังคมศึกษา) หลักสูตรครู
ใช้เวลาเรียน 4 ปี
พระภิกษุ สามเณร เทอมละ 4,500 บาท
บุคคลทั่วไป เทอมละ 6,000 บาท
6.รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ใช้วลาเรียน 3 ปี
พระภิกษุ สามเณร เทอมละ 4,500 บาท
บุคคลทั่วไป เทอมละ 6,000 บาท
#ระดับปริญญาโท
1.พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
รับสมัครทั้งพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 82,000 บาท
_________________________________________
#เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
#ช่องทางการสมัครเรียน
1.สมัครผ่าน www.plmcu.net
2.สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 093 136 4790
3. ตรวจสอบข้อมูล www.plmcu.com
________________________________________
#ระบบดูแลและสวัสดิการ
1.กู้เงินกองทุน กยศ.ได้
2.มีหอพัก
3.จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
4.มีอาจารย์ที่ปรึกษา
________________________________________
#วิทยาลัยสงฆ์ #สมัครเรียน #พุทธชินราช
#มีทุนการศึกษา #มีอาหารกลางวัน #มีหอพัก

29/10/2023

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
______________________________________

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
รับสมัครทั้งพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป

______________________________________

#ระดับประกาศนียบัตร หลักสูตร 1 ปี
1.การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
เรียน 2 เทอม เทอมละ 2,500 บาท
2.พระพุทธศาสนา (ป.พส.)
เรียน 2 เทอม เทอมละ 2,500 บาท
3.การบริหารท้องถิ่น (ป.บท.)
เรียน 2 เทอม เทอมละ 4,500 บาท

#ระดับปริญญาตรี
1.พธ.บ. (ศาสนาและปรัชญา)
2.พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
3.ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
4.ค.บ. (การสอนภาษาไทย) หลักสูตรครู
5.ค.บ. (สังคมศึกษา) หลักสูตรครู
ใช้เวลาเรียน 4 ปี
พระภิกษุ สามเณร เทอมละ 4,500 บาท
บุคคลทั่วไป เทอมละ 6,000 บาท
6.รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ใช้วลาเรียน 3 ปี
พระภิกษุ สามเณร เทอมละ 4,500 บาท
บุคคลทั่วไป เทอมละ 6,000 บาท

#ระดับปริญญาโท
1.พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
รับสมัครทั้งพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 82,000 บาท

_________________________________________

#เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

#ช่องทางการสมัครเรียน

1.สมัครผ่าน www.plmcu.net

2.สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 093 136 4790

3. ตรวจสอบข้อมูล www.plmcu.com

________________________________________

#ระบบดูแลและสวัสดิการ

1.กู้เงินกองทุน กยศ.ได้
2.มีหอพัก
3.จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
4.มีอาจารย์ที่ปรึกษา

________________________________________

#วิทยาลัยสงฆ์ #สมัครเรียน #พุทธชินราช
#มีทุนการศึกษา #มีอาหารกลางวัน #มีหอพัก

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัย ใน Amphoe Mueang Phitsanulok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกกำหนดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ...
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกกำหนดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ...
🙏🙏🙏          ▪️วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช▪️   ▪️มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย▪️   ▪️ตำบลบึงพระ อำเภอเมื...

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

https://www.plmcu.net/

ที่อยู่


217 หมู่ 6 ต. บึงพระ อ. เมือง จ. พิษณุโลก
Amphoe Mueang Phitsanulok
65000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 08:45 - 17:15
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

Universities อื่นๆใน Amphoe Mueang Phitsanulok (แสดงผลทั้งหมด)
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทวิ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร
99 หมู่ 9 ต. ท่าโพธิ์ อ. เมือง
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ

Engineering NU Engineering NU
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 055963961,055964015, 055964009

CITCOMS CITCOMS
Nareasuan University
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 ม. 9 ต. ท่าโพธิ์
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

แฟนเพจคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก
Nai Muang
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ต. ท่าโพธิ์ อ. เมือง จ. พิษณุโลก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

งานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร งานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

งานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหา?

Logistics Engineering :: PSRU Logistics Engineering :: PSRU
Pibulsongkram Rajabhat University
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลย

Management PSRU Management PSRU
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

การจัดการสาขาแห่งความสุข