สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

วิสัยทัศน์ : เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ 2569 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 10/12/2023

🌄 #ซันแครก หรือเรียกว่า หมอนหินซ้อน ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า🌿🌷

รู้จัก..ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยาที่เรียกกันว่า “ซันแครก” หินรูปร่างแปลกที่ดูคล้ายหมอนหินวางซ้อนกัน ซึ่งดูสวยงามแปลกตา เกิดจากการผุกร่อนทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว และการกัดเซาะของน้ำและอากาศจนลานหินดูคล้ายเป็นเกล็ดมนๆ ไปทั่วพื้นที่ ซึ่งใครที่ชอบศิลปะสำหรับงานธรณีสวยๆ ต้องไม่พลาดแวะไปเที่ยวชมกัน ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินปุ่ม-ผาชูธง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

ภาพ : ศราวุธ ทองเมือง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และสำนักอุทยานแห่งชาติ

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

Photos from กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post 06/12/2023
Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 06/12/2023

ผอ.สบอ.11 ประชุม SMART Patrol มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานลาดตระเวนและการป้องกันไฟป่า

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ รับฟังสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการพบเห็นเบาะแสของการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ เพื่อนำมาวางแผนปรับกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพของหน่วยงานภาคสนามเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมี ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ ผอ.อนุรักษ์สัตว์ป่า ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ผอ.ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ หน.อช. หน.ขสป. หน.ขหล. และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่

ในการประชุม ผอ.สบอ.11 ได้เน้นย้ำ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน สนับสนุนข้อมูลพื้นที่ จุดล่อแหลม จุดเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดการบุกรุกป่า และจุด hotspot ที่เกิดไฟป่า แจ้งให้หัวหน้าผู้บังคับบัญชาทราบด้วย เพื่อจะได้นำข้อมูลมาวางแผนสั่งการเข้าดำเนินการได้อย่างทันเหตุการณ์

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 06/12/2023

สบอ.11 ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กรม อส. ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายไพรัช มณีงาม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่แต่ละส่วน/กลุ่ม เพื่อให้การดำเนินงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีนายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 06/12/2023

ผอ.สบอ.11 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการ เน้นย้ำให้พร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการ ขสป.แม่จริม ขสป.น้ำปาด ขหล.ห้วยผึ้ง-วังยาว และขหล.ภูสันเขียว โดยมี หน.พื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการ หน.หน่วยงานร่วมบูรณาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการตรวจ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของการควบคุมไฟป่าของพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการของแต่ละพื้นที่ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดย ผอ.สบอ.11 ได้เน้นย้ำการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงพื้นที่ และครอบคลุมงานตามภารกิจต่างๆ ในพื้นที่อนุรักษ์ การจัดทำข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบตามภารกิจ แผนที่ของจุดสกัด จุดเฝ้าระวัง ตลอดจนการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ , เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ทั้งด้านกำลังพล เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน , เน้นทำงานเชิงรุก จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของกองทัพ อำเภอ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เครือข่าย อส.อส. และหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมป้องกันและควบคุมปัญหาไฟป่า ร่วมตั้งจุดสกัด จุดเฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงต่างๆ และร่วมลาดตระเวนพื้นที่ป่าเพื่อเฝ้าระวังไฟป่า และป้องกันการลักลอบเข้ามาเผาป่า , การกำหนดพื้นที่และการลงทะเบียนในการเก็บหาของป่าและใช้ประโยชน์โดยให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ , การบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ และให้จัดตั้ง War Room ทุกพื้นที่อนุรักษ์ ติดตามสถานการณ์ไฟป่าพร้อมสั่งการตลอด 24 ชม. ในการนี้ ผอ.สบอ.11 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมี หน.อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและนำตรวจ ณ อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 05/12/2023

ผอ.สบอ.11 เดินทางขึ้น “ทุ่งโนนสน” สำรวจการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยา

วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2566 นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หัวหน้าวนอุทยานเขารัง หัวหน้าวนอุทยานบึงสามพัน หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยตลาด และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ร่วมเดินทางขึ้นไป “ทุ่งโนนสน” เพื่อสำรวจเส้นทางและสภาพพื้นที่ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางนิเวศวิทยา ณ พื้นที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล.12 (รักไทย) ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ที่มีลักษณะส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าสลับกับป่าสนเขา มีดอกไม้ป่าเล็กๆ ผลิดอกขึ้นมาให้ชมในช่วงปลายฝนต้นหนาวของทุกปี เช่น ดุสิตา สรัสจันทร ทิพย์เกสร สร้อยสุวรรณา หยาดน้ำค้าง หญ้าน้ำค้าง เหลืองพิศมร เป็นต้น

จากการสำรวจ พบว่า ทุ่งโนนสนในปัจจุบันบริเวณที่เป็นทุ่งดอกไม้บางส่วน ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นทุ่งหญ้าและพืชอื่นๆ มีการทับถมของชั้นดินเศษซากพืชซากสัตว์ที่มากขึ้นทำให้พืชที่มีลำต้นที่สูงใหญ่กว่าเกิดขึ้นทดแทนพรรณไม้ขนาดเล็กเหล่านั้น จากการติดตามทุ่งโนนสนมาตลอด 20 กว่าปีจะเห็นว่าบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้ามีบริเวณที่กว้างขึ้นตามลำดับ แต่การพัฒนานี้เป็นไปอย่างช้าๆ และยังเกิดขึ้นตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงแทนที่มีหลากหลายระยะ บริเวณที่เป็นยอดเขาปลายตัดและบริเวณริมลำห้วยลำธาร มีการทดแทนจนกลายสภาพเป็นป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

05/12/2023

"ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ (พิษณุโลก) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 04/12/2023

ข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐาน เราทำได้ ทุกคนทำได้ ‼️

ขอย้ำเตือนนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่น่ารักทุกคน เมื่อเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบของพื้นที่ ตามโพสต์ด้านล่างนี้หนาออเจ้า.👇👇👇..มาร่วมกันปลูกฝังนิสัย เกรงใจ เคารพ และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อว่าหากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ระบบนิเวศของธรรมชาติก็จะคงความสวยงามและสร้างความสุขให้มวลมนุษยชาติได้ชื่นชมไปตลอดกาล...

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

04/12/2023

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ #เข้าฟรี อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า !!
โดยยกเว้นค่าบริการเข้าพื้นที่ให้กับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนด้านนันทนาการ และพักผ่อนหย่อนใจ

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

04/12/2023

4 ธันวาคม
"วันสิ่งแวดล้อมไทย และ วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ (ทสม.)"
“อากาศ” ที่ดีเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศในปัจจุบันเริ่มแย่ลง หลายประเทศทั่วโลกทุ่มเทเพื่อฟื้นคืนลมหายใจให้กลับเป็นดังเดิม
ประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกัน ได้จัดให้มีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ (ทสม.) ขึ้น เพื่อเป็นแนวหน้าในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและให้องค์ความรู้แก่ชาวบ้านท้องถิ่นทั่วประเทศ
ปัจจุบันประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติต่างๆอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งพื้นที่ป่าไม้และป่าชุมชนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มีทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมลดน้อยลง มีสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่สวยงามขึ้น แต่หากเราช่วยกัน ลมหายใจในวันข้างหน้าก็จะดีขึ้น เพราะ “ลมหายใจในอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา”

#ทส.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล
#สิ่งแวดล้อมไทย
#ทสม.

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 01/12/2023

ผอ.สบอ.11 นำตรวจพื้นที่ “รองอธิบดีทรงเกียรติ” ติดตามการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการ อช.ทุ่งแสลงหลวง

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินทางลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการ , ติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า , ติดตามสิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณจากส่วนกลาง และมอบเสบียงให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก มอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บูรณาการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและนำตรวจพื้นที่

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 01/12/2023

สบอ.11 ต้อนรับ “รองอธิบดีทรงเกียรติ” ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานนโยบายสำคัญ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยม ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

โดยท่านรองอธิบดีฯ ได้ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ในด้านการบริหารงบประมาณประจำปี การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง การเตรียมความพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว การบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการ การแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ รวมทั้งการช่วยเหลือเยียวยาราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและผลักดันเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) และ Carbon Cradit ผลักดันให้อุทยานแห่งชาติรับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ ท่านรองอธิบดีฯ ยังได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ ของแต่ละส่วน/กลุ่ม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ในโอกาสนี้ รองอธิบดี ได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ห้องปฏิบัติงานของแต่ละส่วน/กลุ่ม จากนั้นได้ปลูกต้นกันเกรา และถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่เป็นที่ระลึกอีกด้วย

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

29/11/2023

รู้จัก #ยอดภูคราด ซึ่งเป็นจุดที่เป็นอัตลักษณ์ หรือธงนำในการอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก มียอดสูง 1,367 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สูงโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์ของไหล่เขาที่เป็นรูปรอยร่องคราด ร่องไถ สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกและหุบทะเลหมอกได้ชัดเจนจากจุดชมทิวทัศน์ภูคราด บ้านน้ำแจ้ง แต่เนื่องจากเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าสงวนและสัตว์​ป่าสำคัญ​หลายชนิด จึงเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบาง ต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวด

สำหรับจุดชมทิวทัศน์ภูคราด​ ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำแจ้งพัฒนา​ ม.15 อยู่ริมถนนสาย พล.3051 (รพช.) สายบ้านน้ำตอน – บ้านน้ำแจ้งพัฒนา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ​ ซึ่งต้องผ่านด่านตรวจของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด​ และสองฝั่งถนนสายดังกล่าว จะถูกขนาบข้างด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด​ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางยาง

สำหรับจุดชมทิวทัศน์บ้านน้ำแจ้ง ในอนาคตจะมีศักยภาพสูงเพียงพอที่จะเชื่อมต่อกับแหล่งนันทนาการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดและเขตห้ามล่าสัตว์​ป่า​บางยาง

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 29/11/2023

#ภารกิจผู้พิทักษ์ป่าน้ำปาด ผืนป่าอันกว้างใหญ่ คือห้องทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า project งานชิ้นสำคัญ คือตั้งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ยั่งยืน

นาย​ไพรัชย์ วงศ์หน่อ หัวหน้าเขตรักษา​พันธุ์​สัตว์ป่า​น้ำปาด​ รายงานว่า ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน​ 2566 เจ้าหน้าที่เขตรักษา​พันธุ์​สัตว์ป่า​น้ำปาด​ ออกลาดตระเวนตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (smart patrol system) บริเวณป่าหนองดู่ หมู่ 2 ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์​ ป่าห้วยทางลาว หมู่ 6 ตำบลบ้านฝาย อำเภอ​น้ำปาด จจังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทางการลาดตระเวน 8.8 กิโลเมตร ผลการลาดตระเวนไม่พบการกระทำผิด

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน​ 2566 เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าภูฟ้า ออกลาดตระเวนตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (smart patrol system) บริเวณป่าห้วยไคร้แยกซ้าย ป่าภูป่าแฝก หมู่ 6 บ้านห้วยไคร้ ตำบลนาขุม อำเภอ​บ้านโคก จังหวัด​อุตรดิตถ์ ระยะทางการลาดตระเวน 5.4 กิโลเมตร
ผลการลาดตระเวนไม่พบการกระทำผิด

นอกจากนี้ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ออกลาดตระเวนตรวจตราและเฝ้าระวังผืนป่าในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่ล่อแหลมต่อการลักลอบเข้ามาตัดไม้ทำลายป่า เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 28/11/2023

📌เปิดฤดูกาล #พิชิตยอดภูเมี่ยง 8 เนิน 4 ผา แตะขอบฟ้า ที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จ.อุตรดิตถ์

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบแนวผจญภัยสุดมันส์สไตล์แอดเวนเจอร์ วันนี้ (28 พ.ย.66) นายเกิดพงษ์ โยหงส์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ มีประกาศเปิดให้บริการแหล่งท่องเที่ยวยอดภูเมี่ยง บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สญ.1 (ต้นขนุน) หมู่ที่ 3 บ้านต้นขนุน ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

#ยอดภูเมี่ยง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,656 เมตร ซึ่งทริปนี้จะเดินป่าผ่านเนินทั้ง 8 เนิน ได้แก่
เนินที่ 1 หยั่งเชิง (ชื่อก็บอกแล้วว่านี่แค่หยั่งเชิงเท่านั้น!)
เนินที่ 2 ท้าพิสูจน์
เนินที่ 3 รอคอย
เนินที่ 4 ชุ่มฉ่ำ (พักคืนแรกจุดนี้ มีน้ำตกเย็นชื่นใจ)
เนินที่ 5 สยบเซียน (โหดสุดก็เนินนี่ล่ะ เซียนก็เซียนเฮอะ!)
เนินที่ 6 ดงกะทือ
เนินที่ 7 เหินเวหา
เนินที่ 8 วิหคถลาลม

เนินสุดท้ายใช่จะถึงยอดภูเมี่ยงนะ ต้องผ่านผาอีก 4 ผา ✌️✌️
ผาที่ 1 เริงรมย์
ผาที่ 2 ผาแดง
ผาที่ 3 ชมหมอก
ผาที่ 4 วัดใจ
ผาสุดท้ายก่อนถึงยอดภูเมี่ยง สูงสุดของที่นี่!! ถึงจุดนี้ถือว่าชนะเลิศ 👍🌱🌳🌷🐦🦋🌿🌷☀️

ต้องบอกเลยว่าเป็นการเดินป่าปีนเนินที่มันส์สุดๆ
สำหรับทริปนี้ต้องใช้เวลา 3 วัน 2 คืน รวมระยะทาง 13 กม. คืนแรกจะพักที่ระยะกม.ที่ 9 เนินที่ 4 บริเวณลานลูกพลับ มีจุดกางเต็นท์และแหล่งน้ำเย็นชื่นใจ รุ่งเช้าก็ลุยกันต่อเนินที่ 5 เหลืออีก 4 กม.ก็จะถึงจุดหมาย.. เมื่อพิชิตถึงยอดภูแล้วท่านจะหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งกับวิวทิวทัศน์ป่าเขาลำเนาไพรที่เขียวขจี คลอเคลียกับสายหมอกสีขาวนวล สัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด ถ่ายภาพแอคท่าแตะขอบฟ้าสวยๆ แล้วรุ่งเช้าค่อยเดินลงเขากัน

หากนักท่องเที่ยวที่สนใจทริปผจญภัย สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และโทรจองล่วงหน้าได้ที่..อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ 06 4554 6007

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 27/11/2023

สบอ.11 #ร่วมพิธีปักธงชัยบนยอดเขาช้างล้วง ในพื้นที่ อช.น้ำตกชาติตระการ ระลึกพ่อขุนบางกลางท่าว

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ชก. 2 (ช้างล้วง) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ นำโดยนายทศพร ปภากุล ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วยนายคณิศร ทับทองหลาง ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ นายธนบดี รอดสิน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีปักธงชัยบนยอดเขาช้างล้วง ในงานประเพณีปักธงชัยและงานกาชาดอำเภอนครไทย ประจำปี 2566 ณ บริเวณเขาช้างล้วง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก พร้อมกับดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ทั้งความปลอดภัยในเส้นทางเดินขึ้นเขา ปฐมพยาบาล และจัดนิทรรศการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและความรู้ในอุทยานแห่งชาติ โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอ นักท่องเที่ยว นักเรียน และประชาชนอำเภอนครไทย เข้าร่วมพิธี

สำหรับการจัดพิธีปักธงชัย เป็นประเพณีที่ชาวอำเภอนครไทยสืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาลมาจวบจนปัจจุบัน กำหนดจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี หรือตรงกับวันลอยกระทง โดยนำธงสีขาวที่ร่วมกันถักทอ จำนวน 3 ผืน นำขึ้นไปปักบนยอดเขา 3 ยอด ประกอบด้วย "เขาฉันเพล" "เขาย่านไฮ" และ "เขาช้างล้วง" ในระยะทางประมาณ 3.5 กม. เพื่อระลึกถึงพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ หรือพ่อขุนบางกลางท่าว เจ้าเมืองบางยางในอดีต พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย ราชวงศ์พระร่วง ผู้สร้างชาติไทย ที่ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อชาวนครไทยและชนชาติไทย ทั้งนี้ ก่อนเดินขึ้นไปปักธงบนยอดเขาทั้ง 3 ลูก ได้จัดพิธีกล่าวถวายสดุดีเทิดพระเกียรติพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และมอบธงให้ประธานในพิธีเพื่อนำขึ้นไปปักธงชัยบนยอดเขาดังกล่าว

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 27/11/2023

#ลิลลี่ป่า แห่งภูสอยดาว พืชที่หายากและขึ้นเฉพาะถิ่น

นางมีชื่อว่า "แตรวง" (อ่านว่า แตร-วง) หรือลิลลี่ป่า

ชื่อสามัญ 𝐖𝐢𝐥𝐝 𝐋𝐢𝐥𝐲 หรือ 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐮𝐥𝐢𝐧𝐮𝐦 𝐥𝐢𝐥𝐲
ชื่อวิทยาศาสตร์ 𝐋𝐢𝐥𝐢𝐮𝐦 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐮𝐥𝐢𝐧𝐮𝐦 𝐁𝐚𝐤𝐞𝐫 𝐯𝐚𝐫. 𝐛𝐮𝐫𝐦𝐚𝐧𝐢𝐜𝐚 (𝐖.𝐖. 𝐒𝐦𝐢𝐭𝐡) 𝐒𝐭𝐞𝐫𝐧
อยู่ในวงศ์ 𝐋𝐢𝐥𝐢𝐚𝐜𝐞𝐚𝐞 กลุ่ม 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐨𝐦𝐚𝐫𝐭𝐚𝐠𝐨𝐧

เป็นไม้ล้มลุกที่สูงได้ถึง 2 ม. มีหัวอยู่ใต้ดินยาว 5–6 ซม. ลักษณะหัวมีกลีบย่อยโดยรอบประมาณ 50 กลีบต่อหัว เนื้อในสีขาวอมเหลือง

ใบรูปใบหอก เส้นโคนใบ 3 เส้นเรียงสลับกัน ช่อดอกมี 4-9 ดอก ออกดอกตามปลายกิ่ง ดอกรูปแตรห้อยลง สีเหลืองหรืออมเขียว มีปื้นสีม่วงอมน้ำตาลแซม

พบที่จีนตอนใต้ พม่า และภาคเหนือของไทย โดยจะขึ้นตามป่าดิบเขา ป่าสน ที่โล่งบนเขาหินปูน ความสูง 800–1500 ม.จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 🌼

ข้อมูล : หอพรรณไม้ Forest-Herbarium-BKF

ขอบคุณภาพสวยๆ : ตัวคนเดียวก็เที่ยวได้ บันทึกดอกลิลลี่ป่าระหว่างทางขึ้นเนินมรณะก่อนถึงลานสน อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

26/11/2023

วันนี้..วันเพ็ญเดือนสิบสอง ผ่องอำภา🎑
ดวงจันทรา ส่องแสงนวล ยวนเย้ายิ่ง
สายธารา งามเจิ่งนอง สองตลิ่ง
แม่น้ำนิ่ง เงาสะท้อน ย้อนแสงจันทร์

"ลอยกระทงสุขสันต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

25/11/2023

#มื้อนี้อร่อย เจ้าจ๋อสนุกสนานกับการกินแมงเม่า กฎของการอยู่ร่วมกันคือ ห้ามทะเลาะกันนะเด็กๆ

ลิงอ้ายเงียะ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล ตำบลบ้านเมิง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ฉายา "เจ้าถิ่นคุมถ้ำแห่งถ้ำผาท่าพล"🐒🐒🐒

รู้ไหม⁉️ ลิงที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ของไทยมี 6 ชนิดด้วยกัน ได้แก่
🐒ลิงกัง (Macaca nemestrina)
🐒ลงลม หรือ นางอาย (Nycticebus coucang)
🐒ลิงวอก (Macaca mulatta)
🐒ลิงเสน (Macaca arctoides)
🐒ลิงแสม (Macaca fascicularis)
🐒ลิงอ้ายเงี้ยะ หรือลิงอัสสัม หรือลิงภูเขา (Macaca assamensis)

สำหรับ 1 ใน 6 ชนิดของลิงที่พบในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพลแห่งนี้คือ #ลิงอ้ายเงี๊ยะ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่อยู่ในอันดับวานร (ไพรเมต) มีลักษณะคล้ายลิงวอก แต่ขนข้างใบหน้ายาวกว่า เป็นลิงร่างใหญ่ บึกบึน หนักประมาณ 5-10 กก. ตัวยาว 51-63 ซม. ขนสีน้ำตาลอมเหลือง หน้าอก ท้อง ท้องแขนและขาสีขาว ก้นและหางสีเทา หัวโต ใบหน้ายื่นมากกว่าลิงขนสั้นชนิดอื่น ตัวเมียตั้งท้องนานประมาณ 7 เดือน ให้ลูกครั้งละตัว มีอายุยืนได้ถึง 25 ปี มักพบตามภูเขา อาศัยอยู่บนยอดไม้ อยู่กันเป็น 10 - 50 ตัว โดยจะมีสมาชิกบางตัวทำหน้าที่เฝ้ายามบนต้นไม้สูงที่สุดในบริเวณ เมื่อมีอันตรายจะส่งเสียงร้องเตือนพร้อมกับเคลื่อนไหวเพื่อเตรียมหลบหนี ร้องเสียงดัง ปิ้ววววว... ชอบหากินบนต้นไม้ตอนกลางวัน กินผลไม้ ใบไม้ โดยเฉพาะใบอ่อน และกินสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหาร

ภาพ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ สอนไวย์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล

#สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

23/11/2023

เปิดภาพครอบครัวช้างป่าในผืนป่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวยามค่ำคืน

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 23/11/2023

สถานีควบคุมไฟป่าต้นสักใหญ่ และศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าพิษณุโลก เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การป้องกันและควบคุมไฟป่า

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายศุภกิจ เอี่ยมละออ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าต้นสักใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติงานเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อม และวางแผนการปฏิบัติงานการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าต้นสักใหญ่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าพิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า การทำแนวกันไฟ การสาธิตการใช้อุปกรณ์ฯ และการดับไฟป่า

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 23/11/2023

#หยาดเนินมะปราง Microchirita formosa D. J. Middleton พืชชนิดใหม่ของโลก...พบบริเวณเขาหินปูน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล🎋🌏อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ลักษณะเป็นไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 65 ซม. ลำต้นอวบน้ำ สีเขียวอ่อน บริเวณข้อมีสีแดง มีขนสีขาวกระจายห่าง ๆ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม มีขนสั้นนุ่มทั้ง 2 ด้าน ดอกสีขาว มีแต้มสีเหลืองทั้งบนและล่างในหลอดกลีบดอก คำระบุชนิด ‘formosa’ แปลว่าสวยงาม ตัวอย่างต้นแบบ Tetsana, Puudjaa, Hemrat, Jirakorn & Trakulthip 2531 เก็บรักษาไว้ที่หอพรรณไม้

นักพฤกษศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำโดย นางสาวนัยนา เทศนา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช และนายสมราน สุดดี ที่ปรึกษาด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ ได้สำรวจพบพืชสกุลหยาด ชนิดใหม่ของโลก 8 ชนิด โดยพบใน จ.ระยอง 3 ชนิด ชลบุรี 1 ชนิด สระบุรี 1 ชนิด ลพบุรี 1 ชนิด พิษณุโลก 1 ชนิด และเลย 1 ชนิด พบขึ้นอยู่ในพื้นที่จำกัดในระบบจำเพาะเขาหินปูน

ซึ่งได้สำรวจและเก็บตัวอย่างตามวิธีการด้านพฤกษศาสตร์ และได้ประสานงานกับนักพฤกษศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญวงศ์ชาฤๅษีของไทย (Gesneriaceae) Dr. David Middleton และ Dr. Carmen Puglisi เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นพืชชนิดใหม่ในสกุลหยาด (Microchirita) จึงได้ร่วมกันตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Thai Forest Bulletin (Botany) เล่มที่ 51(2) ปี 2023 ทั่วโลกพบพืชสกุลนี้ 47 ชนิด ประเทศไทยพบทั้งหมดถึงปัจจุบัน 37 ชนิด นับว่าเป็นศูนย์กลางของการกระจายพันธุ์ของสกุลนี้

ที่มา : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล Tham Pha Tha Phon Non-Hunting Area

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 22/11/2023

ผอ.สบอ.11 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการ และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าสองแคว และอุทยานแห่งชาติแควน้อย (เตรียมการ) โดยมี หน.พื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการ หน.หน่วยงานร่วมบูรณาการ หน.อช.ต้นสักใหญ่ หน.อช.ลำน้ำน่าน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับการตรวจ ณ ห้องประชุม เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่ รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เน้นย้ำการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงพื้นที่ ครอบคลุมตามภารกิจต่างๆ ในพื้นที่อนุรักษ์ การจัดทำข้อมูลเขตการจัดการภายในพื้นที่ (Zoning) ข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบตามภารกิจ ตลอดจนการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ทั้งด้านกำลังพล เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เน้นทำงานเชิงรุก จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เครือข่าย อส.อส. และหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ใช้กลยุทธ์ “ตรึงพื้นที่” ตั้งจุดเฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงต่างๆ และกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าป่า เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาเผาป่า ประกาศปิดป่าในพื้นที่เสี่ยง การบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ และให้จัดตั้ง War Room ทุกพื้นที่อนุรักษ์ ติดตามสถานการณ์ไฟป่าพร้อมสั่งการตลอด 24 ชม.ในการนี้ ผอ.สบอ.11 และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสองแคว พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และได้ปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก ณ พื้นที่สำนักงานอีกด้วย

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 22/11/2023

กางเต็นท์รับลมหนาว..นอนนับดาวที่..วนอุทยานวังท่าดี ท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติแห่งขุนเขา และวิวอ่างเก็บน้ำคลองลำกง เป็นอีกหนึ่งจุดแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเงียบสงบ ที่อยากชวนนักท่องเที่ยวสาย Camping เดินทางเข้ามาสัมผัสบรรยากาศ

วนอุทยานวังท่าดี ตั้งอยู่ ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และป่าทุ่งหญ้า มีเนื้อที่ 13,266 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเขาสลับกับเนินเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 489-696 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส

พิกัด https://goo.gl/maps/wxxcdCam4x27s1H9A

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

21/11/2023

อากาศเช้านี้ (21 พ.ย.66) บนลานสน อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส #เช็ดตัวก็พอเดี๋ยวไม่สบายหนาออเจ้า

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 20/11/2023

สถานีควบคุมไฟป่าภูหินร่องกล้า เคาะประตูบ้าน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน #ห้ามเผาป่า

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวสมใจ กินไธสง หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูหินร่องกล้า ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ "เคาะประตูบ้าน" สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก “ห้ามเผาป่า” เพื่อให้ประชาชนในท้องที่มีส่วนร่วมในการช่วยกันปกป้องไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า และได้ตระหนักถึงผลกระทบของพิษภัยของไฟป่า และหมอกควัน พร้อมทั้งประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 20/11/2023

#รับลมหนาว..ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา @อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

ภาพทิวเขาสลับซับซ้อนและทิวทัศน์อันสวยงามของอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เกาะแก่งสวยแปลกตา ชมวิถีชีวิตชาวเรือนแพที่เรียงรายสวยงามในลำน้ำอันกว้างไกล ยามเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นส่องแสงสีทองกระทบกับผิวน้ำ คือความประทับใจที่นักท่องเที่ยวมีต่ออุทยานแห่งชาติลำนำน่าน

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน มีสภาพพื้นที่สองส่วนคือ พื้นที่เป็นผืนป่า และพื้นที่ที่เป็นผืนน้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ตั้งอยู่ในท้องที่ 2 จังหวัด คือ อ.ท่าปลา อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ และ อ.เมือง จ.แพร่ มีลักษณะภูมิประเทศที่มีความโดดเด่น มีภูพญาพ่อที่เป็นเทือกเขาที่กั้นพรมแดนระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์-แพร่ มีความสูงที่สุดในพื้นที่ถึง 1,350 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

สำหรับจุดท่องเที่ยวที่กำลังรับชมอยู่นี้ อยู่ในเขต จ.อุตรดิตถ์ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเยือนทุกฤดูกาล กางเต็นท์ชมทิวทัศน์แห่งสายน้ำทะเลสาบสุริยันจันทรา รุ่งเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นรับวันใหม่ ยามค่ำคืนชมพระจันทร์ ดื่มด่ำกับธรรมชาติห่มสายลม สมกับที่ถูกเรียกว่าทะเลสาบน้ำจืด ที่นี่บรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบ ปลอดโปร่งโล่งสบาย สำหรับนักท่องเที่ยวสายแคมป์ปิ้งที่หลงใหลบรรยากาศรับลมชมวิวสายน้ำ หนาวนี้ต้องห้าม..พลาด ที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

ติดตามข้อมูลข่าวสารและการท่องเที่ยวได้ที่เพจ อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน - Lamnam Nan National Park ☎️โทร.090-6047793

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/9mDRc6KftJRxFLk69

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 19/11/2023

สบอ.11 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2566 ณ วัดสะแก จังหวัดนครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดสะแก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 19/11/2023

ผอ.สบอ.11 (พิษณุโลก) ร่วมพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี ณ วัดสะแก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กำหนดถวายในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดสะแก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 19/11/2023

#10องศา อุณหภูมิเช้านี้..ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานมรดกอาเซียน (ASEAN Heritage Park : AHP) แห่งที่ 56

น้ำหนาว..หนาวสมชื่อ เช้านี้ (19 พ.ย.66) นายสมเกียรติ กาติ๊บ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ได้ส่งภาพตรงมาจากที่ทำการอุทยานฯ ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ตัวเลขลดต่ำลงเรื่อยๆ หากใครชอบความเย็นแบบนี้ หนาวนี้...ที่น้ำหนาว อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 5 ของประเทศไทย ภูมิประเทศโดยทั่วไปมีแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเขตแดนกั้นระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ป่ารอยต่อสองจังหวัด คือ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอคอนสาน จังหวัดชัยภูมิ เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายให้คุณเพลิดเพลินใจ เมื่อมองจากภายนอกอุทยานแห่งนี้ จะมีลักษณะเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน และมีอากาศหนาวตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม ที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 2-5 องศาเซลเซียส จนเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง หรือเหมยขาบ

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 19/11/2023

📌 #รับลมหนาวบนทุ่งโนนสน ชมความสมบูรณ์ของธรรมชาติ หยอกเย้ากับสายหมอกและแสงสีทองยามเช้า🏜️🌞

ทุ่งโนนสน มีเนื้อที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ลักษณะส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าสลับกับป่าสนเขา ที่มีดอกไม้ป่าเล็กๆ ผลิดอกขึ้นมาให้ชมในช่วงปลายฝนต้นหนาวของทุกปี

โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลต้นหนาวนี้ ความงดงามของธรรมชาติบนทุ่งโนนสนกำลังสมบูรณ์ละลานตา ดอกไม้ป่ากำลังออกดอกเบ่งบานสวยงามสะพรั่งเต็มท้องทุ่ง และพืชพรรณหลากหลายชนิด รอให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศเย็นสบาย และสายหมอกยามที่ห่มคลุมไปทั่วท้องทุ่งรับแสงสีส้มยามเช้าอย่างสวยงาม

"ทุ่งโนนสน" เป็นกิจกรรมเดินป่าเพื่อสัมผัสและเรียนรู้สภาพธรรมชาติที่งดงามเคล้าด้วยรสชาติการใช้ชีวิตกลางแจ้งแตกต่างจากชีวิตในเมืองโดยสิ้นเชิง ณ ที่แห่งนี้ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ และต้องตระเตรียมร่างกาย จิตใจ อุปกรณ์เดินป่า รวมถึงอาหารการกินให้พร้อม นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและสภาพป่าที่เปลี่ยนไปตามระดับความสูงและปัจจัยแวดล้อมของพื้นที่ และจะได้พบพรรณไม้นานาพันธุ์ที่อยู่บนทุ่งโนนสน

🟨 การเดินทางไปยังทุ่งโนนสน : เริ่มต้นเดินการทางจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล. 12 (รักไทย) ด้วยรถยนต์ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที จากนั้นต้องเดินเท้าเข้าไประยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง จะถึงจุดพักแรมบนทุ่งโนนสน

🟨 แต่ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะขึ้นโนนสน จะต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง โทร. 0887564940

ขอบคุณภาพสวยๆ : คุณนิสยา ภูพิชิต 14 พ.ย.66

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Amphoe Mueang Phitsanulok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ความเป็นมา

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ซึ่งเดิมทีตั้งอยู่ ณ พระราชวังจันทน์ (พระราชวังโบราณ สถานที่ประสูติ และเจริญพระชันษาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่าน) เป็นสถานที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้มายาวนานกว่า 100 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2444 สมัยยังเป็นป่าไม้ภาคพิษณุโลก และมีการปรับปรุง การบริหารงานเรื่อยมาจนถึงปีพ.ศ. 2547 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11” จนกระทั่ง กรมศิลปากรได้เข้ามาบูรณะ พระราชวังจันทน์ให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ของเมืองพิษณุโลก ดังนั้น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 จึงได้มอบพื้นที่ที่เคยปฏิบัติงานมายาวนานกว่า 100 ปี บูรณะเป็น “ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์” มาจนถึง ปัจจุบัน และได้ย้ายที่ทำการแห่งใหม่มาอยู่บริเวณบึงแก่งใหญ่ เลขที่ 555 หมู่ 6 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

#มื้อนี้อร่อย เจ้าจ๋อสนุกสนานกับการกินแมงเม่า กฎของการอยู่ร่วมกันคือ ห้ามทะเลาะกันนะเด็กๆ ลิงอ้ายเงียะ เขตห้ามล่าสัตว์ป่...
เปิดภาพครอบครัวช้างป่าในผืนป่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวยามค่ำคืน
อุทยานฯ น้ำหนาว เผยคลิปช้างป่าหากินในพื้นที่ป่า ยืนยันผืนป่าน้ำหนาวแหล่งน้ำแหล่งอาหารสมบูรณ์นายสมเกียรติ กาติ๊บ หัวหน้าอ...
"เสียงจากธรรมชาติและความสุขของสัตว์ป่าในผืนป่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว"...วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายสมเกียรติ กาติ๊บ หัวหน้าอ...
#ภารกิจผู้พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด จังหวัดพิษณุโลก "เส้นทางเดินของพวกเขาไม่ใช่ถนนคอนกรีต หรือถนนลูกรังที่ว่...
กำลังทำอะไรของเขาน่ะ??? 😂🐼🐻#หมีควาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่  จังหวัดเพชรบูรณ์และชัยภูมิ จากการใช้กล้องดักถ...
#สัตว์ป่าผู้ทรงพลังแห่งผืนป่าน้ำหนาว จากการใช้กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ เพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าตามธรรม...
🔴Live งานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)  #ปล่อยขบวนรถยนต์เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าช...
🔴Live งานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) #มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่พิท...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


555 หมู่6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Amphoe Mueang Phitsanulok
65000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

Amphoe Mueang Phitsanulok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก-เพจหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก-เพจหลัก
52
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

เพจหลักสำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก
บรมไตรโลกนารถ ซอย 38
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก 0-5598-3221

CITCOMS CITCOMS
Nareasuan University
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

Mep Anubanphitsanulok School Mep Anubanphitsanulok School
Anuban Phitsanulok School
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ศรีธรรมไตรปิฏก
Amphoe Mueang Phitsanulok

ค่านิยม MOPH plus NURSES

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก
333 หมู่ที่3 ตำบลวัดพริก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65230

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก ยินดี

RTP Cyber Village สภ.วังน้ำคู้ RTP Cyber Village สภ.วังน้ำคู้
94 ม. 6 ต. วังน้ำคู้
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65230

แจ้งเบาะแส ยาเสพติด การกระทำความผิด ร้องเรียนการปฏิบัติโดยมิชอบ https://forms.gle/JK5JawwodaaoNCyK6

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่

SSRC ipc2:ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี,ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที 2 SSRC ipc2:ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี,ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที 2
292 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย-นครสวรรค์ อ. เมืองพิษณุโลก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ บริการปรึก

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

การศึกษา