หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การศึกษา

09/04/2024

รับสมัครอาจารย์ภาษาไทย 1 อัตรา 🎉🎉🎉

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร รับสมัคร อาจารย์ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
📌สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ทางด้านภาษาไทย การสอนภาษาไทย การสื่อสารภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
📌มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่างๆ
📌มีประสบการณ์ในการสอนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

🗣สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป >>>

Photos from หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร's post 28/03/2024

#ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สุชาดา เจียพงษ์ เป็นอย่างสูงที่กรุณามาให้ความรู้กับนิสิตปริญญาโท กศ.ม.ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นะครับ

Photos from หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร's post 27/03/2024

#ขอแสดงความยินดีกับ นายชูศักดิ์ เข็มมงคลศิริ นิสิตปริญญาโท กศ.ม.ภาษาไทย (รหัส 65) ครูโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ (ธนาคารกรุงเทพ ๕) ที่ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ “การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์”💕 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 1 ใน 52 โครงการที่ผ่านการคัดเลือก ของการส่งทั้งหมด 384 โครงการ จาก 103 เขตพื้นที่การศึกษา 🎉🎉🎉

Photos from คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร's post 18/03/2024
Photos from หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร's post 18/03/2024

#ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาเอก กศ.ด. ภาษาไทย ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนละ 10,000 บาท 🎉🎉🎉

Photos from หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร's post 17/03/2024

นิสิตปริญญาโท แผน ข ครู-อาจารย์ประจำการ (รหัส 65) จำนวน 27 คน เตรียมสอบการค้นคว้าอิสระ (IS) ในวันที่ 25-26 เมษายน 2567 สอบผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft teams โดยมีกรรมการสอบฯ ดังนี้

12/03/2024

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ภาษาไทย 1 อัตรา #หมดเขต31มีนาคม2567

ขอตามหาเพื่อนร่วมงานสายภาษานะครับ 🤩

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้าเว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์ หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์และสื่อ-> รับสมัครงาน https://arts.tu.ac.th/news

12/03/2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีรายชื่อดังนี้

#ระดับปริญญาเอก กศ.ด. ภาษาไทย
1. นายอัครวัฒน์ ศรวัฒนานนท์
2. นายศราวุธ น้อยลา
3. นางสาวสุนารี ฝีปากเพราะ

#ระดับปริญญาโท กศ.ม. ภาษาไทย
#แผน1 ว.2 (แบบ 3 ภาคการศึกษา)
1. นางสาวอาชาณีย์ กันหาที
2. นางสาวอรทัย คุ้มแสง

#แผน2 ครู-อาจารย์ประจำการ (แบบ 3 ภาคการศึกษา)
1. นางสาวภัทรวดี สามัคคี
2. นางสาวชลทิพย์ ช่างนาวา
3. นางสาวนุชนาถ คำบัง
4. นายอดิสรณ์ สุขสำราญ
5. นายศิริวัฒน์ ขาวฉลาด
6. นางสาวกมลชนก อ่อนละมูล
7. นางสาวชญานี ปานทรัพย์
8. นางสาวชนกนาถ รัตนเวชสิทธิ
9. นางสาวนิราพร ครองราช
10. นางสาวนิศารัตน์ น้อยทอง
11. นางสาวสุวณิชย์ ศิริจันทร์
12. นางสาวกมลชนก สมจิตต์
13. นางสาวเบญจมาศ กลิ่นเชตุ
14. นางสาวสุวกุล นาคสุขมูล
https://www.admission.graduate.nu.ac.th/assets/pdf/news/b989cff60228dd9fabeac09bedcb38fa.pdf
https://www.admission.graduate.nu.ac.th/assets/pdf/news/41ba7c6a62bb285cda04361229476c70.pdf

***สำหรับผู้ที่สมัครเดือนมีนาคม 2567 รอพิจารณาและสัมภาษณ์ แล้วจะประกาศผลในรอบถัดไปนะครับ

11/03/2024

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครอาจารย์ประจำ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา #หมดเขตรับสมัคร26มีนาคม2567

https://central.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/670305-01.pdf?

Photos from หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร's post 10/03/2024

#ขอแสดงความยินดีกับ นายชูศักดิ์ เข็มมงคลศิริ นิสิตปริญญาโท กศ.ม.ภาษาไทย (รหัส 65) ที่ได้รับรางวัล “ครูดีศรีสุโขทัย ๑” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในโครงการเชิดชูเกียรติครู ประเภทครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลายดีเด่น ❤️

07/03/2024

เตรียมไว้ต้อนรับนิสิตปริญญาเอก กศ.ด.ภาษาไทย รหัส 67 😊

06/03/2024

ขอเชิญนิสิตปริญญาโท กศ.ม. ภาษาไทย รหัส 65 และ รหัส 66 ทุกคน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ”ตำราเรียนหลักภาษาไทยสำหรับครู : ข้อสงสัย ความเชื่อมโยง และการนำไปใช้“ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา เจียพงษ์ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ เวลา 16.00 -17.00 น. จะเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง กศ.ม.ภาษาไทย นะครับ

05/03/2024

สมัครมาเรียน ป.โท กศ.ม. ภาษาไทย และ ป.เอก กศ.ด. ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ กันเยอะๆ นะครับ ❤️

Vlog เวียง เชียงราย l วัดร่องขุ่น สถาปัตยกรรมชื่อก้องโลก คติชนวิทยา 02/03/2024

EP.6 นวัตกรรมที่ได้จากโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ “การศึกษาคติชนวิทยาล้านนากับการบูรณาการการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21” ในรายวิชาคติชนวิทยากับการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย #คลิปนวัตกรรมการนำเสนอแหล่งข้อมูลทางคติชนวิทยาล้านนา ❤️

Vlog เวียง เชียงราย l วัดร่องขุ่น สถาปัตยกรรมชื่อก้องโลก คติชนวิทยา

02/03/2024

#สมัครมาเรียนปริญญาโท
กศ.ม.ภาษาไทย กันเยอะๆ นะครับ 😊

29/02/2024

#สมัครมาเรียนปริญญาโท กศ.ม. ภาษาไทย กันนะครับ

นิสิตปริญญาโท กศ.ม.ภาษาไทย รหัส 65 ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 5,000 บาท จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1.นายณัฐเกียรติ เจริญสุข
2.Mr.Sai San Myint
3.นางสาวกมลลักษณ์ ทนันไชย
4.นายสมชาย ทุนมาก

บ้านผาฮี้ แดนนี้มีมนต์ขลัง : คติชนวิทยา 28/02/2024

EP.5 นวัตกรรมที่ได้จากโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ “การศึกษาคติชนวิทยาล้านนากับการบูรณาการการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21” ในรายวิชาคติชนวิทยากับการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย #คลิปนวัตกรรมการนำเสนอแหล่งข้อมูลทางคติชนวิทยาล้านนา ❤️

บ้านผาฮี้ แดนนี้มีมนต์ขลัง : คติชนวิทยา จัดทำโดยนายดนุพล พุ่มสลิด รหัสนิสิต 66061111นายธนโชติ จามูล รหัสนิสิต 66061289นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ โนจิตร รหัสนิสิต 66061...

28/02/2024

#สมัครมาเรียนปริญญาเอก กศ.ด. ภาษาไทย กันนะครับ

นิสิตปริญญาเอก กศ.ด.ภาษาไทย รหัส 65 ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 10,000 บาท จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวกษมา สุรเดชา
2. นายจิรัฎฐ์ เพ็งแดง
3. พระมหาโยธิน ไกรษร
4. นายสิรพัชญ์ หาญนอก
5. พระอนันต์ ครุฑโปร่ง
6. นางสาวอรุโณทัย อินทนิด
7. Ms.Nguyen Kieu Yen

Photos from หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร's post 27/02/2024

#ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรักษ์ บุญนะ
ศิษย์เก่า กศ.ม.ภาษาไทย รหัส 64

🎖️Aksorn Inspired Gallery
บทสัมภาษณ์สุด Exclusive เบื้องหลังการสร้างห้องเรียนสุดสร้างสรรค์ จากคุณครูเจ้าของสุดยอดไอเดียในโครงการ “ร่วมแชร์ 100 แผนฯ สร้างแรงบันดาลใจ”

ร่วมอ่านบทสัมภาษณ์สร้างแรงบันดาลใจ และเข้าชมแผนสร้างแรงบันดาลใจกันได้แล้วนะครับ 😊
✨เข้าชม Aksorn Inspired Gallery : https://bit.ly/3N72bQO
#อักษร #อจท #100แผน #100แผนอักษร #100แผนอจท

ไร่แม่ฟ้าหลวง โยนกเชียงแสน ดินแดนแห่งล้านนา : คติชนวิทยากับการสอนภาษาไทย 26/02/2024

EP.4 นวัตกรรมที่ได้จากโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ “การศึกษาคติชนวิทยาล้านนากับการบูรณาการการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21” ในรายวิชาคติชนวิทยากับการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย #คลิปนวัตกรรมการนำเสนอแหล่งข้อมูลทางคติชนวิทยาล้านนา ❤️

ไร่แม่ฟ้าหลวง โยนกเชียงแสน ดินแดนแห่งล้านนา : คติชนวิทยากับการสอนภาษาไทย การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย ชั้นปีที่ 1รายวิชา คติชนวิทยากับการสอนภาษาและวรรณกรรมไทยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทย...

ตำนานการล่มสลายของโยนกนาคพันธุ์ (วรรณกรรมท้องถิ่น) 24/02/2024

EP.3 นวัตกรรมที่ได้จากโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ “การศึกษาคติชนวิทยาล้านนากับการบูรณาการการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21” ในรายวิชาคติชนวิทยากับการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย #คลิปนวัตกรรมการนำเสนอแหล่งข้อมูลทางคติชนวิทยาล้านนา ❤️

ตำนานการล่มสลายของโยนกนาคพันธุ์ (วรรณกรรมท้องถิ่น) ผลงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการศึกษา รายวิชาคติชนวิทยากับการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย ไม่ได้มีจุดประสง....

ไร่ชาฉุยฟง สุดยอดใบชา เมืองล้านนา : คติชนวิทยากับการสอนภาษาไทย 23/02/2024

EP.2 นวัตกรรมที่ได้จากโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ “การศึกษาคติชนวิทยาล้านนากับการบูรณาการการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21” ในรายวิชาคติชนวิทยากับการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย #คลิปนวัตกรรมการนำเสนอแหล่งข้อมูลทางคติชนวิทยาล้านนา ❤️

ไร่ชาฉุยฟง สุดยอดใบชา เมืองล้านนา : คติชนวิทยากับการสอนภาษาไทย การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย ชั้นปีที่ 1รายวิชาคติชนวิทยากับการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร

23/02/2024

สมัครมาเรียนปริญญาเอก กศ.ด.ภาษาไทย กันนะครับ
หมดเขตรับสมัคร 17.05.67

21/02/2024

สมัครมาเรียนปริญญาเอก กศ.ด.ภาษาไทย กันนะครับ
#หมดเขต17พฤษภาคม67

20/02/2024

สมัครเรียนปริญญาโท ปริญญาเอก
สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์
หมดเขต 17 พ.ค. นี้

20/02/2024

นอกจากความรู้และคุณวุฒิที่ได้ พวกเรายังได้มิตรภาพที่ดีอีกด้วย ❤️
#สมัครมาเรียนปริญญาโท กศ.ม.ภาษาไทย กันนะครับ
#หมดเขตรับสมัคร17พฤษภาคม67

19/02/2024

น่ารักมาก แต่พี่ๆ บอกต้องย่อขั้นสุด 555+ 🤣🤣🤣

19/02/2024

อากาศร้อนทุกคนก็กลายเป็นผึ้งแตกรัง ตามมาพบที่จุดนัดพบได้เท่านี้เอง 😆😆😆

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Amphoe Mueang Phitsanulok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Congratulations
ก่อนนอนคืนนี้ พามาส่องพี่ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ว่าเขาเรียนอะไร ทำสื่อการสอนอะไร #สอนภาษาไทยอย่างไรให้ทันสมัย #สอนภาษาไทยในยุ...
มหาบัณฑิต กศ.ม.ภาษาไทย รหัส 64 จำนวน 30 คน เตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 #ขอแสดงความยินดีด้วยคร...
ประกาศผลการสุ่มจับรางวัลร่วมตอบใต้โพสต์ว่า “เรียนปริญญาโท กศ.ม.ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดีอย่างไร? ❤️สุ่...
จากนิสิตปริญญาตรีสู่ปริญญาโท กศ.ม.ภาษาไทย และกำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นมหาบัณฑิตอย่างภาคภูมิ ❤️#ความภูมิใจขอ...
สมัครมาเรียนปริญญาโท กศ.ม.ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กันนะครับ #ขอบคุณพี่ใบบอนที่ทำคลิปนี้ให้นะครับ ❤️

เว็บไซต์

ที่อยู่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Amphoe Mueang Phitsanulok
65000

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Mueang Phitsanulok (แสดงผลทั้งหมด)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก-เพจหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก-เพจหลัก
52
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

เพจหลักสำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก
บรมไตรโลกนารถ ซอย 38
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก 0-5598-3221

CITCOMS CITCOMS
Nareasuan University
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

Mep Anubanphitsanulok School Mep Anubanphitsanulok School
Anuban Phitsanulok School
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
555 หมู่6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

วิสัยทัศน์ : เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ 2569

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ศรีธรรมไตรปิฏก
Amphoe Mueang Phitsanulok

ค่านิยม MOPH plus NURSES

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก
333 หมู่ที่3 ตำบลวัดพริก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65230

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก ยินดี

RTP Cyber Village สภ.วังน้ำคู้ RTP Cyber Village สภ.วังน้ำคู้
94 ม. 6 ต. วังน้ำคู้
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65230

แจ้งเบาะแส ยาเสพติด การกระทำความผิด ร้องเรียนการปฏิบัติโดยมิชอบ https://forms.gle/JK5JawwodaaoNCyK6

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลุ?

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่

SSRC ipc2:ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี,ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที 2 SSRC ipc2:ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี,ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที 2
292 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย-นครสวรรค์ อ. เมืองพิษณุโลก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ บริการปรึก