Ph.D. Business PSRU

Ph.D. Business PSRU

Doctor of Philosophy Program in Business Administration
Faculty of Manage Science
PIBULSONGKRAM RAGA

Photos from Ph.D. Business PSRU's post 06/08/2023

PhD in Business administration ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (ปร.ด.) รุ่น 1 เตรียมข้อมูล & เนื้อหางานวิจัยกันอย่างเข้มข้น เพื่อสอบจบ 5 บท

อยู่ที่ใหนก็เรียนได้อย่างคุณภาพถ้าตั้งใจ

Photos from Ph.D. Business PSRU's post 05/08/2023

ติดตามงานวิจัยนักศึกษาปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (ปร.ด. รุ่น 1) หลักสอบ 3 บท ปรับแบบสอบถาม/ตรวจ IOC/เก็บขัอมูลกับกลุ่มตัวอย่าง => เตรียมสอบจบ 5 บท ต่อไป

PhDPSRU : อยู่ที่ใหนก็เรียนได้

Photos from Ph.D. Business PSRU's post 05/08/2023

Update ความก้าวหน้างาน thesis สำหรับ นศ ปริญญาเอก ปร.ด. บริหารธุรกิจ รุ่น 2 สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความยั่งยืนในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรื่องสุขภาพ และ การปรับตัวของคนจีนที่มาอยู่ในประเทศไทย (Cross-cultural adjustment) .👍👍

Photos from Ph.D. Business PSRU's post 27/07/2023

ทีมผู้บริหารโครงการปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปร.ด.- Ph.D.) และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล (ร.10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256

Photos from Ph.D. Business PSRU's post 16/07/2023

สัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (PhD-Business Administration) รุ่นที่ 5 (PhDPSRU 5) รอบ 2 ทุกท่าน
- มาจากทุกภาคของประเทศ (ภูเก็ต, เลย,สมุทรปราการ, กทม, สุโขทัย,พิษณุโลก)
- มาจากหลากหลายอาชีพ (พยาบาล, นักธุรกิจ, นักกฎหมาย, นักเทคนิคการแพทย์,ครู)
- มาจากหลากหลายอายุ (25-60 ปี)

#อยู่ที่ใหนก็เรียนปริญญาเอกได้
education - การเรียนรู้ตลอดชีวิต
#โครงการปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (Business Administration) คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

Photos from Ph.D. Business PSRU's post 24/06/2023

หลักสูตร ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (PhD-Business) ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม
ขอแสดงความยินดี คุณชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร นศ ป. เอก รุ่น 2 ที่สอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ผ่านแบบมีเงื่อนไข เรื่อง “อิทธิพลคั่นกลางแบบอนุกรมของการร่วมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยถ่ายทอดแรงจูงใจการท่องเที่ยวสู่ความตั้งใจกลับมาเที่ยวช้ำในเขตภาคเหนือตอนล่าง 1 “

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
- รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมวุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ผศ. ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์
- ผศ. ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
- ผศ. ดร. รัตนา สิทธิอ่วม


#ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

Photos from Ph.D. Business PSRU's post 11/06/2023

โครงการพัฒนาการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (ปร.ด.บริหารธุรกิจ) อบรมการเขียนบทความวิชาการ-Journal citation

โดย ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด
วิทยาลัยนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยโทโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)

#ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

16/05/2023

📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣
วารสารวิทยาการจัดการ มรพส. เปิดรับพิจารณาบทความวิจัย-บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ㆍวารสารผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI ให้อยู่ในวารสารกลุ่ม 2
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 65 – 31 ธันวาคม 67)
ㆍผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ สามารถใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้
ㆍประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน
ㆍตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
▶️ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
▶️ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
▶️ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

24/04/2023

เปิดรับสมัคร นักศึกษาปริญญาเอก บริหารธุรกิจ Ph.D.
Make your Educational dream come true‼️
📌คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
💥สามารถดูรายละเอียดการเปิดรับสมัครได้ที่
https://reg.psru.ac.th
---------------------------------
🟢วิธีการสมัคร
1.สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://reg.psru.ac.th
2.สมัครด้วยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
---------------------------------
📞ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ 055-267050 ,055-267000 ต่อ 8785 ,8787 ,8788 หรือ 061-9128976 หรือ Line: .psru
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มรพส.

09/04/2023

งานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

บทความทางการตลาด & เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล SEM ที่ตีพิมพ์ในวารสาร TCI 1 ของ Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University

View of Antecedents of Communal Engagement, Group Self-esteem, and Trust in member on Loyalty in Social Network Site

09/04/2023

งานวิจัยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจด้วย SEM

ดูจาก อิทธิพลของการสื่อสารโดยผู้ประกอบการเป็นผู้สร้างตราสินค้าบนโซเชียลมีเดียและการส

Photos from Ph.D. Business PSRU's post 08/04/2023

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาปรัชาญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (Doctor of Philosophy Program on Business Administration, PhD) รุ่นที่ 5 แบบออนไลน์ ชุดที่ 1


คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

Photos from คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม's post 26/03/2023
Photos from Ph.D. Business PSRU's post 05/03/2023

Final test สำหรับรายวิชา Literature review and Conceptual design for Business สำหรับ นศ. ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (PhD) รุ่นที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม


#ปริญญาเอก ปริญญาแห่งความภาคภูมิใจ

Photos from MS Get Smart's post 05/03/2023
09/02/2023

เปิดรับสมัครแล้ว.......
รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก) ปีการศึกษา 2566
👉เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เป็นต้นไป
---------------------------------
💥สามารถดูรายละเอียดการเปิดรับสมัครได้ที่
https://reg.psru.ac.th
---------------------------------
🟢วิธีการสมัคร
1.สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://reg.psru.ac.th
2.สมัครด้วยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
---------------------------------
📞ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ 055-267050 ,055-267000 ต่อ 8785 ,8787 ,8788 หรือ 061-9128976 หรือ Line: .psru
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มรพส.

31/12/2022

สวัสดีปีใหม่ 2566 ครับ

Photos from Ph.D. Business PSRU's post 05/10/2022

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (PhD) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านในการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
รศ. ดร.บุณฑวรรณ วิงวอน
รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
รศ.ดร. ชมนาด วรรณพรศิริ
รศ.ดร. สุขแก้ว คำสอน
ผศ. ดร. สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์
ที่ช่วยเสนอแนะและให้การสอบเค้าโครงผ่านไปด้วยดีทั้ง Theoretical & Practical contribution เหมาะสมกับ PhD (Candidate) ต่อไป

Photos from Ph.D. Business PSRU's post 29/08/2022

ประมวลภาพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จัดโครงการโครงการพัฒนาทักษะด้านการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หัวข้อ "ทักษะด้านการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและการตีพิมพ์เผยแพร่" สำหรับนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 1 - 4 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ห้องบงกชเพชร โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว พิษณุโลก

Photos from Ph.D. Business PSRU's post 14/08/2022

ประมวลภาพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับปริญญาเอก หัวข้อ การวิจัยทางบริหารธุรกิจแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research for Business Administration) สำหรับนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 1 - 4 ในวัน เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

05/08/2022

โครงการปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (PhD in Business Administration) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการ พัฒนานักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับปริญญาเอก
หัวข้อ การวิจัยทางบริหารธุรกิจแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research for Business Administration) สำหรับนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 1 - 4

ประเด็นสำคัญ:
- การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
- การวิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
- การนำการวิจัยแบบผสมผสาน 6 รูปแบบสู่การปฎิบัติ

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล

20/05/2022

ด่วน !!!! เปิดรับสมัครรอบที่ 2

Your success starts at Ph.D. MS PSRU‼️

👉คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (PhD) รุ่นที่ 4 ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2565
📌หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ( Doctor of Philosophy Program in Business Administration)
- หลักสูตร 3 ปี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
- แบบ 2.1 ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต มี course work 12 หน่วยกิต
- คุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาโท ทุกสาขา
- รับสมัคร บัดนี้- 30 มิถุนายน 2565

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณจิราวุฒิ มุขเพชร 093-2626969 หรือสมัครด้วยตนเองที่
https://sites.google.com/psru.ac.th/regpsru

12/05/2022

ด่วน !!!! เปิดรับสมัครรอบที่ 2

Your success starts at Ph.D. MS PSRU‼️

👉คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก
บริหารธุรกิจ (PhD) รุ่นที่ 4 ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2565
📌หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ( Doctor of Philosophy Program in Business Administration)
- หลักสูตร 3 ปี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
- แบบ 2.1 ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต มี course work 12 หน่วยกิต
- คุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาโท ทุกสาขา
- รับสมัคร บัดนี้- 31 พฤษภาคม 2565

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณจิราวุฒิ มุขเพชร 093-2626969 หรือสมัครด้วยตนเองที่
https://sites.google.com/psru.ac.th/regpsru

25/04/2022

Your success starts at Ph.D. MS PSRU‼️

👉คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก
บริหารธุรกิจ (PhD) รุ่นที่ 4 ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2565

📌หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ( Doctor of Philosophy Program in Business Administration)
- หลักสูตร 3 ปี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
- แบบ 1.1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 48 หน่วยกิต ไม่มี course work
- แบบ 2.1 ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต มี course work 12 หน่วยกิต
- คุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาโท ทุกสาขา

- รับสมัคร บัดนี้- 30 เมษายน 2565

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณจิราวุฒิ มุขเพชร 093-2626969 หรือสมัครด้วยตนเองที่
https://sites.google.com/psru.ac.th/regpsru

04/03/2022

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (PhD) รุ่นที่ 4 ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2565
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ( Doctor of Philosophy Program in Business Administration)
- หลักสูตร 3 ปี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
- แบบ 1.1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 48 หน่วยกิต ไม่มี course work
- แบบ 2.1 ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต มี course work 12 หน่วยกิต
- คุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาโท ทุกสาขา
- รับสมัคร บัดนี้- 30 เมษายน 2565

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิราวุฒิ มุขเพชร 093-2626969 หรือสมัครด้วยตนเองที่
https://sites.google.com/psru.ac.th/regpsru

06/02/2022

แจ้งกำหนดการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้ (เปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา)
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ : 055-267050

Untitled Document 23/07/2021

สมัครเรียนออนไลน์ปริญญาเอก

ขยายเวลารับสมัครปริญญาเอก รอบ 2

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (PhD) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

- หลักสูตร 3 ปี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
- แบบ 1.1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 48 หน่วยกิต ไม่มี course work
- แบบ 2.1 ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต มี course work 12 หน่วยกิต
- คุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาโท ทุกสาขา
- รับสมัคร บัดนี้- 31 กรกฎาคม 2564
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
https://reg.psru.ac.th/gadmission/

Untitled Document

12/07/2021

ขยายเวลารับสมัครปริญญาเอก รอบ 2

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (PhD) รุ่นที่ 3 ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2564
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ( Doctor of Philosophy Program in Business Administration)
- หลักสูตร 3 ปี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
- แบบ 1.1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 48 หน่วยกิต ไม่มี course work
- แบบ 2.1 ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต มี course work 12 หน่วยกิต
- คุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาโท ทุกสาขา
- รับสมัคร บัดนี้- 30 กรกฎาคม 2564
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
https://reg.psru.ac.th/gadmission/

06/07/2021

ขยายเวลารับสมัครปริญญาเอก รอบ 2

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (PhD) รุ่นที่ 3 ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2564
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ( Doctor of Philosophy Program in Business Administration)
- หลักสูตร 3 ปี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
- แบบ 1.1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 48 หน่วยกิต ไม่มี course work
- แบบ 2.1 ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต มี course work 12 หน่วยกิต
- คุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาโท ทุกสาขา
- รับสมัคร บัดนี้- 31 กรกฎาคม 2564
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
https://reg.psru.ac.th/gadmission/

11/06/2021

ขยายเวลารับสมัครปริญญาเอก รอบ 2

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (PhD) รุ่นที่ 3 ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2564
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ( Doctor of Philosophy Program in Business Administration)
- หลักสูตร 3 ปี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
- แบบ 1.1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 48 หน่วยกิต ไม่มี course work
- แบบ 2.1 ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต มี course work 12 หน่วยกิต
- คุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาโท ทุกสาขา
- รับสมัคร บัดนี้- 15 กรกฎาคม 2564
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
https://reg.psru.ac.th/gadmission/

03/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 05/03/2021

The application is Now Open !!
Ph.D. (Business Administration)
Faculty of Management Science, Pibulsongkram Rajabhat University

3-Year Program (Coursework and Dissertation)
Preparation for careers in Business Administration.
แบ่งจ่ายค่าเทอมได้สบาย ๆ จำนวน 6 เทอม
สนใจติดต่อ 081-4002026

https://reg.psru.ac.th/gadmission/

สมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

17/02/2021

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (PhD) รุ่นที่ 3 ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2564
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ( Doctor of Philosophy Program in Business Administration)
- หลักสูตร 3 ปี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
- แบบ 1.1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 48 หน่วยกิต ไม่มี course work
- แบบ 2.1 ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต มี course work 12 หน่วยกิต
- คุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาโท ทุกสาขา
- รับสมัคร บัดนี้- พฤษภาคม 2564
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
https://reg.psru.ac.th/gadmission/

Photos from Ph.D. Business PSRU's post 24/01/2021

หลักสูตรปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (PhD in Business Administration)จัดการเรียนการสอนทั้งระบบออนไลน์และ on class ใหักับนักศึกษา เรื่องหลักการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง SEM เพื่อสำหรับการพัฒนาคุณภาพดุษฎีนิพนธ์..

👍👍

Photos from Ph.D. Business PSRU's post 26/12/2020

โครงการปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (ปร.ด.-PhD) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอชื่นชมและความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทกับการพัฒนาตนเอง

ขอแสดงความยินดีกับ PhD Student ทั้ง 6 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

- ผู้ช่วยศาตราจารย์ นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวนิชย์ สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (PhD1)

- ผู้ช่วยศาตราจารย์ ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (PhD2)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลอยณัชชา เตชะเศรษฐ์ศิริ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (PhD2)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกอ้อ ขวัญณิณ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (PhD1)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บวรลักษณ์ เงินมา สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (PhD2)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (PhD2)

23/12/2020

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (PhD) รุ่นที่ 3 ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2564

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ( Doctor of Philosophy Program in Business Administration)
- หลักสูตร 3 ปี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
- แบบ 1.1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 48 หน่วยกิต ไม่มี course work
- แบบ 2.1 ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต มี course work 12 หน่วยกิต
- คุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาโท ทุกสาขา
- รับสมัคร บัดนี้- พฤษภาคม 2564
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
http://ms.psru.ac.th/graduate/
ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์
081-400-2026

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Amphoe Mueang Phitsanulok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Amphoe Mueang Phitsanulok
65000

เวลาทำการ

จันทร์ 00:00 - 23:59
อังคาร 00:00 - 23:59
พุธ 00:00 - 23:59
พฤหัสบดี 00:00 - 23:59
ศุกร์ 00:00 - 23:59
เสาร์ 00:00 - 23:59
อาทิตย์ 00:00 - 23:59

Amphoe Mueang Phitsanulok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก
บรมไตรโลกนารถ ซอย 38
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก 0-5598-3221

Mep Anubanphitsanulok School Mep Anubanphitsanulok School
Anuban Phitsanulok School
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ศรีธรรมไตรปิฏก
Amphoe Mueang Phitsanulok

ค่านิยม MOPH plus NURSES

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก
333 หมู่ที่3 ตำบลวัดพริก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65230

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก ยินดี

RTP Cyber Village สภ.วังน้ำคู้ RTP Cyber Village สภ.วังน้ำคู้
94 ม. 6 ต. วังน้ำคู้
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65230

แจ้งเบาะแส ยาเสพติด การกระทำความผิด ร้องเรียนการปฏิบัติโดยมิชอบ https://forms.gle/JK5JawwodaaoNCyK6

Computer Engineering PSRU Computer Engineering PSRU
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

งานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร งานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

งานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหา?

สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Faculty Of Social Sciences, Naresuan University
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

แฟนเพจประชาสัมพันธ์ของ สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจ่านกร้อง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจ่านกร้อง
โรงเรียนจ่านกร้อง
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

เพจนี้เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ภายในโ

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
99/1 Village No. 5 Ngiw-ngam Sub-district
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65130

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่

SSRC ipc2:ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี,ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที 2 SSRC ipc2:ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี,ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที 2
292 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย-นครสวรรค์ อ. เมืองพิษณุโลก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ บริการปรึก