คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก-เพจหลัก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก-เพจหลัก

เพจหลักสำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

18/10/2023

📣📣📣 ขอเชิญร่วมงาน VICSAT 2024 “นวัตกรรมปัจจุบันด้านอาหารและเกษตรยั่งยืน” ในวันที่ 28 มีนนาคม 2567 เวลา 08.00 น. -17.00 น. โดยได้รับเกียรติจากนักวิจัยชั้นนำจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ เช่น ศ.ดร. ทากุจิ โอยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น , ศ.ดร.ซิน ยะชุดะ จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น , รศ.ดร. ฉงเซียน หยาง จากมหาวิทยาลัยไชนีสอะคาดีมีออฟซายน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ผศ.ดร.นิอร โฉมศรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , ดร. ริชกี้ พราฟิตริ จากมหาวิทยาลัย บราวิ จายา ประเทศอินโดนีเซีย และ ดร.ซุน ทอรี่ จากสถาบันแห่งชาติ เพลสลีป ประเทศกัมพูชา
✅✅โดยส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 10 มกราคม 2567 และแจ้งผลการพิจารณาในวันที่ 29 มกราคม 2567 บทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ หากส่งบทความฉบับเต็มภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 และแจ้งผลการพิจารณาวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบทความที่ได้รับเลือกจะได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Science and Agricultural Technology ฉบับที่ 5 (1)
✅✅ในหัวข้อจัดงานในปีนี้ได้แก่ การเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรทางการเกษตร
👉👉ลงทะเบียนได้ที่เว็ปไซต์ www.sat.rmutl.ac.th ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

17/10/2023

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า ครั้งที่ 6”
วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Deadline submission: 30 ตุลาคม 2566
Website: https://www.aru.ac.th/arucon/2023/
=========================
หัวข้อในการประชุม:
1. กลุ่มการศึกษา ได้แก่ การศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารศาสตร์
3. กลุ่มวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ ได้แก่ การบัญชี การจัดการ การบริหารธุรกิจ การจัดการการประกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การบริหารการเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเศรษฐศาสตร์
4. กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ศึกษา และวิศวกรรมศาสตร์
5. กลุ่มวิจัยรับใช้สังคม ได้แก่ บทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยครอบคลุมสาขาวิชาทางด้าน การศึกษา ภาษาศาสตร์ การจัดการชุมชน ออกแบบทัศนศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ คหกรรม เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสังคม
6. กลุ่มบัณฑิตศึกษา สำหรับเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย โดยส่งเฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) นำเสนอรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และไม่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ (Proceedings)
=========================
ติตต่อสอบถาม:
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์: 035-276-577
หมายเลขโทรสาร: 035-322-082
E-mail: [email protected]
=========================
#ประชุมวิชาการระดับชาติ #ราชภัฏอยุธยา #มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา #กรุงเก่า #อยุธยา

17/10/2023

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2: “นวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”
The 2nd KSUC Social Innovation and Technology for Area based Development for Sustainale Community Development (KSUC 2nd # SINtech 2023 for ADSCD)
หัวข้อ: “นวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน” (“Social Innovation and Technology for Area based Development for Sustainale Community Development”)
วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2566
ณ Hybrid Conferecen, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ Onsite ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, จังหวัดกาฬสินธุ์
Deadline submission: รอบที่ 1, 31 ตุลาคม 2566 // รอบที่ 2, 25 พฤศจิกายน 2566
Website: https://conference.ksu.ac.th/?home
=========================
หัวข้อในการประชุม:
1. วิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
2. วิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี
3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
4. บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบริการและการท่องเที่ยว
5. ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
6. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
7. นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงพื้นที่ เพื่อความยั่งยืน
=========================
ติดต่อสอบถาม:
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 086-466-0562
E-mail: [email protected]

17/10/2023

👏มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี รับผิดชอบงาน Re - inventing University https://www.rmutl.ac.th/news/23245

Photos from บัณฑิตมทร.ล้านนา's post 16/10/2023
13/10/2023

๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ติด TOP5 สถานศึกษาชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุด 10/10/2023

ขอบคุณบัณฑิตทุกๆท่านที่รับผิดชอบต่อหน้าที่

มทร.ล้านนา ติด TOP5 สถานศึกษาชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ด้านเรียนการสอนและการวิจัย ....

09/10/2023

[ข่าวประชาสัมพันธ์] *หมดเขตลงทะเบียน 20 ตุลาคม 2566
-------------------
ขอเเชิญบุคคล​ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย (Ethical Principles and Human Subject Protection Course)
--------
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ [Zoom Meeting]
เวลา 08.00 - 16.00 น.
------
ค่าลงทะเบียน 500 บาท ท่านสามารถ​โอนค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง เลขที่ 020380144236 ( ชื่อบัญชีสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

** ผู้เข้าร่วมอบรมทำแบบทดสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรจริยธรรมวิจัยในมุนษย์

08/10/2023

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาสัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

06/10/2023

📣ประกาศ!!

👉จากการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "การประชุมเสวนากำหนดทิศทางการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (𝐓𝐡𝐞 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐏𝐌𝐔-𝐀 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫𝐭𝐢𝐮𝐦)"

⏰วันศุกร์ที่ 𝟐𝟎 ตุลาคม 𝟐𝟓𝟔𝟔 เวลา 𝟎𝟖.𝟑𝟎 – 𝟏𝟓.𝟑𝟎 น.

ด้วยมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีจำนวนที่นั่งจำกัด!! 🚨

📖หน่วยบพท. จึงขออนุญาตเรียนแจ้ง รายชื่อผู้สามารถเข้าร่วมการกิจกรรมแบบออนไซต์ (on site) ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา กรุงเทพมหานคร ตามลิงก์ที่อยู่ https://shorturl.asia/AZYTd

🙋สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ยังสามารถเข้าร่วมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ 2 ช่องทาง
🖥️Zoom Meeting ID: 992 3433 4468 Passcode: 123456
🎥facebook live ที่เพจนี้ (งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท.)

👐สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/Cf18aBNC8Co685y46

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณระวิวรรณ บำเพ็ญกุล อีเมล [email protected] โทร 021095432 ต่อ 825

ประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exam) สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 06/10/2023

ประชาสัมพันธ์การสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exam) สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

06/10/2023

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ สัสดีแพง

อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

05/10/2023

📣คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตาพิเศษ

✅เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2566
📌รายละเอียดเพิ่มเติม สมัครออนไลน์ที่ https://sat.rmutl.ac.th/

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรราชมงคลล้านนา #มทรล้านนา #ราชมงคลล้านนา #คณะวิทย์มทรล้านนา #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #โควตาพิเศษ #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #โควตา67

Photos from เครื่องจักรกลเกษตร ‘s Team's post 05/10/2023
04/10/2023

📣ศูนย์ภาษา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมแข่งขันการประกวด Poster Creation Via CANVA
ในหัวข้อ I Care for my MENTAL HEALTH
- การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
🔗 สำหรับนักศึกษา
🔗 สำหรับบุคลากร เจ้าหน้าที่
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ทั้ง แบบเดี่ยว แบบคู่ แบบทีม ตัวแทนห้อง ตัวแทนหน่วยงาน
รางวัลสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
- รางวัลชนะเลิศ 400 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 200 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 100 บาท
- รางวัลพิเศษ 100 บาท
คลิกที่ลิงค์ 👇👇 เพื่อทำการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะคะ
https://forms.gle/pEF7zCJ79DozpSEW8

แข่งขันวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ห้อง1423 เวลา 13.00 - 16.00 น.
*สำหรับใครที่ไม่มี Laptops ของตนเองสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ภาษาค่ะ

04/10/2023

การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารธุรกิจ และ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
The 11th National Conference in Innovative Business and Entrepreneurship
วันที่ 15 ธันวาคม 2566
ณ อาคารรัตนคุณากร (ตึก 2) มหาวิทยาลัยรังสิต, จังหวัดปทุมธานี
Deadline submission: 30 พฤศจิกายน 2566
Website: http://www.thaiejournal.com/
=========================
กลุ่มงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุม:
1. การจัดการ
2. การเป็นผู้ประกอบการ
3. นวัตกรรมธุรกิจ
4. การตลาด
5. การเงิน
6. ธุรกิจระหว่างประเทศ
7. โลจิสติกส์
8. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
=========================
ติดต่อสอบถาม:
หมายเลขโทรศัพท์: 02-791-6000 ต่อ 1005
หมายเลขโทรสาร: 02-791-6000 ต่อ 1075
E-mail: [email protected]
Line ID:

03/10/2023

การประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2566 (NCAME 2023)
หัวข้อ: “นวัตกรรมการจัดการและการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในยุคดิจิทัล”
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566
ณ การประชุมออนไลน์
Deadline submission: 3 พฤศจิกายน 2566
Website: https://rcim-ncame.rcim.in.th/
=========================
หัวข้อในการประชุม:
1. รัฐประศาสนศาสตร์
2. บริหารธุรกิจ
3. การจัดการ
4. การบริหารการศึกษา
=========================
ติดต่อสอบถาม:
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หมายเลขโทรศัพท์: 02-441-6067
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 064-968-5000
E-mail: [email protected]

01/10/2023

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2566
ข้าพระพุทธเจ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก-เพจหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
#สื่อสารองค์กรrmutl

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช
วันที่ 1 ตุลาคม 2566
ข้าพระพุทธเจ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
#สื่อสารองค์กรrmutl

30/09/2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
อดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษาไทย
#สื่อสารองค์กรrmutl

27/09/2023

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3: “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
The 3rd Science and Technology Conference (3rd # PCRUSCI): “Reseach and Innovation for local development”
หัวข้อ: “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” (“Reseach and Innovation for local development”)
วันที่ 8 มีนาคม 2567
ณ การประชุมออนไลน์
Deadline submission: 31 ธันวาคม 2566
Website: https://sci.pcru.ac.th/conference/
=========================
สาขาที่เปิดรับบทความในการประชุม:
• ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณิตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์ทั่วไป
• เกษตรศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตร์
• วิทยาศาสตร์สุขภาพ
• การสอนวิทยาศาสตร์
=========================
ติดต่อสอบถาม:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดยคุณสุกัญญา ทับทอง
หมายเลขโทรศัพท์: 056-717-100 ต่อ 8208
E-mail: [email protected]
หรือ กลุ่มไลน์: Scan QR Code ในท้าย Website
-------------------------------------------
คุณสุกัญญา ทับทอง หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 096-258-5927
คุณแสงจันทร์ สอนสว่าง หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 084-680-9862

Photos from Faculty of Science and Agricultural Technology's post 22/09/2023

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสองท่าน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ดังนี้

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทยา เก่งเขตร์กิจ อาารย์สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์
และรองคณบดี พิษณุโลก
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณา สำราญ อาารย์สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์❤️❤️

21/09/2023

🛑 ยากจน ระหกระเหิน หลงทาง
#เปิดอินไซต์ชีวิต ม.ต้น เยาวชนไทย
หลุดจากระบบ ไม่มีวุฒิ ทำผิดวนซ้ำ โอกาสอยู่ไหน?

📝 ถ้าให้รีวิวชีวิต ม.ต้น แบบเรียลๆ คุณจะเขียนถึงอะไรบ้าง?

สำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ๆ ในสถานพินิจฯ รีวิวชีวิต ม.ต้น ของพวกเขา มักมีเรื่องราวของการเผชิญหน้ากับความยากจน การระหกระเหินหลงทาง และการเรียน ม.ต้นที่ต้องหยุดชะงักลง จนกลายเป็นเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา

แม้จะเข้าเรียนจนถึง ม.3 เทอม 2 แล้ว แต่เมื่อหลุดจากระบบการศึกษา ทำให้ชีวิตถูกตีตราว่า มีแค่วุฒิประถมศึกษา เท่านั้น

จากสถิติ เยาวชนที่ก้าวขาเข้าสู่ประตูสถานพินิจฯ มีจำนวนไม่น้อยที่อยู่ในช่วงวัย ม.ต้น ซึ่งการไม่ได้เรียนต่อของพวกเขา ปิดประตูโอกาสในการทำงานเลี้ยงชีพที่ถูกกฎหมาย และเพิ่มโอกาสการกลับมาทำผิดวนซ้ำ ต่อเนื่องเป็นวงจร

การเปิดโอกาสให้เยาวชนในสถานพินิจฯ ได้เรียนรู้ตามอัธยาศัย หรือเรียนนอกระบบ จนผ่านเกณฑ์ได้รับวุฒิ ม.3 และวุฒิ ม.6 จึงนับเป็นย่างก้าวสำคัญ ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของพวกเขาได้

และนี่คือภารกิจที่ทางกรมพินิจฯ กสศ. และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันผลักดันอย่างเอาจริงเอาจังตั้งแต่ปี 2564

เพื่อมอบเส้นทางใหม่ให้แก่ “เด็ก ม.ต้น” กลุ่มนี้ ได้มีโอกาสรีวิวชีวิต ม.ต้น ของตนเองบ้างว่า

“เรียนจบ ได้วุฒิ และไม่หมดอนาคตแล้วนะ”


🟢 ถ้าให้เลือกระหว่าง “ทักษะ” กับ “วุฒิการศึกษา” คุณจะเลือกสิ่งไหน?

ในปัจจุบัน แวดวงการศึกษาและอาชีพ หันมาให้ความสำคัญกับทักษะของโลกสมัยใหม่มากขึ้น พร้อมๆ กับที่สถาบันและองค์กรต่างๆ เริ่มไม่ยึดติดกับวุฒิการศึกษา


แต่ขณะเดียวกัน สำหรับเด็กและเยาวชนอีกหลายชีวิต การได้รับโอกาสให้เรียนรู้ และได้รับรองวุฒิการศึกษาภาคบังคับ ก็เป็น “หนึ่งโอกาสสำคัญ” ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตพวกเขา ไม่ให้ต้องกลายเป็นแรงงานไร้ทักษะ และติดอยู่ในวังวนความยากจนข้ามรุ่น

วิทิต เติมผลบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนซีวายเอฟ หนึ่งในภาคีขับเคลื่อน “นครพนมโมเดล” ที่ทำให้เด็กเยาวชนจากสถานพินิจฯ หลายคนสามารถเรียนจบและไม่ได้กลับเข้าสู่วังวนการกระทำผิดซ้ำอีก ได้อธิบายว่า


“ผมมีคำพูดว่าสถานพินิจฯ ไม่ได้ขังคน แต่คนโดนขังเพราะเขาไม่จบ ม.3”

วิทิตอธิบายถึงหลักกฎหมายในสังคมว่า เมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดให้ประชาชนคนไทยต้องเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ นั่นคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำให้ระเบียบกระทรวงแรงงานมีเงื่อนไขว่า ผู้ประกอบการจะต้องรับแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาชั้น ม.3 ด้วย


“นั่นก็ทำให้เรารู้เลยว่าต้องทำให้เด็กออกจากสถานพินิจฯ พร้อมวุฒิ ม.3 ให้ได้ เพราะถ้าเขาออกไปแล้วไม่มีวุฒิ สุดท้ายเขาจะวนกลับมา”
.

แก้มและกอล์ฟเป็นสองเคสตัวอย่างเยาวชนที่ได้มีโอกาสเรียนกับศูนย์การเรียนซีวายเอฟ และสามารถนำวุฒิการศึกษาไปเปิดโอกาสให้ชีวิตใหม่ได้ แม้ว่าพวกเขาจะมีโอกาสเรียนเมื่อตอนพ้นโทษจากสถานพินิจฯ แล้วก็ตาม

“ซีวายเอฟเริ่มมาทำโครงการตอนหนูออกมาจากสถานพินิจฯ แล้วเลยทำให้ได้เรียนตอนหลังค่ะ หนูเรียนประมาณ 3 เดือนก็ได้วุฒิ ม.3 ก็เลยขอเรียนต่อ ม.ปลายเลย เพราะหนูกลัวเรียนจบไม่ทันเพื่อนรุ่นเดียวกัน"

“ตอนนี้หนูทำงานเป็นแม่บ้านไปด้วย แล้วก็เรียนไปด้วย ยังพอแบ่งเวลาได้ แต่หนูอยากลองไปทำอาชีพอื่นๆ ที่เจอคนเยอะๆ เหมือนกัน เพราะจะได้เรียนรู้สังคมด้วย คิดว่าถ้าได้ใบจบ ม.6 มาแล้วก็คงจะไปสมัครทำงานในห้างฯ ดู” แก้มเล่าถึงความปรารถนาด้านการศึกษาและการงานของเธอ

ด้าน กอล์ฟ หลังจากพ้นโทษออกจากสถานพินิจฯ โดยยังเรียนไม่จบชั้น ม.6 ทำให้กอล์ฟไม่มีวุฒิการศึกษาไปยื่นสมัครสอบ “รับราชการทหาร” อย่างที่ฝันไว้ได้ จนเขาได้เรียนกับซีวายเอฟและได้รับวุฒิ ม.6 กอล์ฟก็ตัดสินใจเดินตามความฝันด้วยการสมัครสอบทหาร จนในที่สุดเขาก็สอบนายสิบได้

“กว่าจะผ่านมาได้ ถ้าผมไม่ได้ไปเรียนที่ศูนย์การเรียน ผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเหมือนกัน ผมสอบทหารได้ก็เพราะมีวุฒิ ม.6 ตอนนี้ทำให้ผมคิดว่าตัวเองทำตามความฝันได้แล้ว”

“ถ้าเด็กคนหนึ่งมาจากครอบครัวด้อยโอกาส การจะได้ต่อยอดทางสังคมหรือมีหนทางไปต่อในชีวิตย่อมมีน้อย ดังนั้นการที่เขาจะมีวุฒิการศึกษาภาคบังคับ หรือแม้กระทั่งจบ ม.3 จึงมีความสำคัญกับพวกเขามาก” วิทิต เติมผลบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนซีวายเอฟ กล่าวทิ้งท้าย


🟢 เปิดโอกาส เปิดความฝัน เปิดเส้นทางชีวิตใหม่

“...เกินกว่าครึ่งของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ หรือพ่อแม่แยกกันอยู่ ส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนและไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องสร้างโอกาสให้เขาแทนที่จะตัดสินพวกเขา”

คือเสียงจากภาคีที่ร่วมทำงานเพื่อมอบโอกาสให้เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม
การทำงานตลอด 2 ปีที่ผ่านโอกาสโมเดลระหว่าง กสศ. และกรมพินิจ ฯ มีเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จำนวน 1,958 คน ได้กลับสู่การศึกษาอีกครั้ง และสามารถเรียนจบการศึกษาแล้ว 685 คน ขณะที่ตัวเลขการกระทำผิดซ้ำในปีแรกของเด็กและเยาวชน ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 22.33 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 19.66 ในปี 2564 และเหลือร้อยละ 15.78 ในปี 2565 โดยสาเหตุของการกระทำผิดซ้ำมาจากการคบเพื่อน คึกคะนอง รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และครอบครัว
การมอบโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม นอกจากเปิดความฝันแล้ว ยังมอบเส้นทางชีวิตใหม่ให้แก่พวกเขาอีกด้วย

เส้นทางที่พวกเขาจะได้ตระหนักในศักยภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง

#เพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน
#สร้างโอกาสการศึกษาเปิดเส้นทางชีวิตใหม่
#โอกาสการศึกษาเปลี่ยนแปลงชีวิต

📌 อ้างอิง
https://www.the101.world/cyf-nakhon-panom-model/
https://www.eef.or.th/article-nakhon-phanom-model-260123
========
🔹 บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งในงาน “โอกาส Open house”
ที่ กสศ. ร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มูลนิธิปัญญากัลป์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายการศึกษามากกว่า 20 องค์กร เปิดลานกิจกรรม “โอกาส Open House : สร้างโอกาสการศึกษา เปิดเส้นทางชีวิตใหม่”
🔹 งาน “โอกาส Open house” 'สร้างโอกาส วาดเส้นทางชีวิต'
จัดขึ้นระหว่าง 8 - 10 กันยายน 2566 ที่ Lido Connect (ลิโด้ คอนเน็คท์ ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ)

🔹 รายละเอียดงาน >> https://bit.ly/EEFopenhouseSEP2023

Photos from Faculty of Science and Agricultural Technology's post 19/09/2023

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

18/09/2023

📣 ประกาศ ขอความร่วมมือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ทุกท่าน ให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ให้กรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต https://ejobs.rmutl.ac.th/ (พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการกรอกภาวะการมีงานทำมาแสดงในวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละเขตจังหวัด ซึ่งรอประกาศกำหนดการซ้อมย่อยอีกครั้ง)
2. สำหรับผู้ที่มีงานทำ นำหนังสือถึงสถานประกอบการ(พิมพ์ได้จากระบบภาวะการมีงานทำ) ให้ผู้บังคับบัญชา กรอกแบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ
‍🎓 ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 31 ธันวาคม 2566 🎓

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กองพัฒนานักศึกษา โทร 053921444 ต่อ 2400

16/09/2023

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566: “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ”
จัดโดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University Annual Conference 2023: “Agricultural, Food and Health Innovation”
หัวข้อ: “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ” (“Agricultural, Food and Health Innovation”)
วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2566
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, จังหวัดเชียงใหม่
Deadline submission: 30 กันยายน 2566
Website: https://conference.mju.ac.th
แบบฟอร์มจัดเตรียมบทความ: https://shorturl.asia/QgIYv
ลงทะเบียนและส่งบทความ: https://shorturl.asia/6FXaU
=========================
หัวข้อในการนำเสนอบทความ:
กลุ่มที่ 1: เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ด้านพืช สัตว์ และประมง
กลุ่มที่ 2: นวัตกรรมการแปรรูปผลิตผลการเกษตรและอาหาร
กลุ่มที่ 3: นวัตกรรมด้านสุขภาพ
กลุ่มที่ 4: นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 5: นวัตกรรมการตลาดและธุรกิจการเกษตร
=========================
ติดต่อสอบถาม:
งานประชุมวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หมายเลขโทรศัพท์: 053-873-411
E-mail: [email protected]
หรือ Line ID: https://line.me/R/ti/g/xUeE4JhAFV
=========================
#งานประชุมวิชาการ #งานเกษตรแม่โจ้90ปี

16/09/2023

การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566: “เศรษฐกิจผู้สูงวัย: โอกาสทองของอนาคต”
The 14th SCT Conference: “Silver economy: A golden opportunity for the future”
หัวข้อ: “เศรษฐกิจผู้สูงวัย: โอกาสทองของอนาคต” (“Silver economy: A golden opportunity for the future”)
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567
ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ Onsite ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, จังหวัดนครศรีธรรมราช
Deadline submission: 16 มกราคม 2567
Website: https://conference.sct.ac.th/14/home.php #
=========================
ผลงานทางวิชาการที่อยู่ในขอบข่ายดังนี้:
A. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
B. ด้านวิศวกรรมศาสตร์
C. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
D. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
E ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ
F. ด้านสารสนเทศศาสตร์
G. ด้านการศึกษา
H. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
I. ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
=========================
ติดต่อสอบถาม:
สำนักงานบริหารการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
โดย อาจารย์รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 098-052-7066
นางสาวประวิตรี ดุกทอง หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 087-166-7050
------------------------------------------
สำนักงานบริหารการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
หมายเลขโทรศัพท์: 075-770-136-7 ต่อ 141
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 063-078-4620
หมายเลขโทรศัพท์สาร: 075-538-031
E-mail: [email protected]

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา's post 15/09/2023

15 กันยายน วันพระราชทานนาม "ราชมงคล"

Photos from สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก's post 12/09/2023

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน "โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อสร้างทักษะและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่แก่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (SAT young entrepreneur)" ณ มทร.ล้านนา ลำปางโดยมีการแข่งขัน 3 รายการ
1. การแข่งขันทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีน.ส.พิมลรัตน์ ใจทิมและน.ส.พนารัตน์ พูนเกษร นศ. 3.8 ก. ได้รับรางวัลชมเชย โดยมีอาจารย์อมิตตา คล้ายทอง เป็นผู้ฝึกสอน
2. การแข่งขันทักษะด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มี น.ส.กัลยากร อุตรศักดิ์ นศ. 4.8ก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ น.ส.อธิชา ศรลัมน์ น.ศ. 4.8กได้รับรางวัลชมเชย โดยมีอาจารย์คัชรินทร์ ทองฟัก เป็นผู้ฝึกสอน
3. การแข่งขันการนำเสนอแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ไขปัญหา ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ มี น.ส.น้ำฝน สำลี และน.ส.สาวิณี เจริญลาภ นศ. 4.8 ก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยมีอาจารย์วิไรวรรณ แสนชะนะ เป็นผู้ฝึกสอน
#เทคโนโลยีสารสนเทศ #ราชมงคลล้านนาพิษณุโลก #เด็กวิทย์เกษตรพิดโลก

11/09/2023

มาแล้ว รอบ 1/67
กำหนดการขั้นตอนการสมัครและเกณฑ์การรับนักศึกษาใหม่
รอบ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก

https://entrance.rmutl.ac.th/

09/09/2023

ในนามของพื้นที่พิษณุโลก ขอขอบคุณบุคลากรทุกๆท่าน ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร #พิษณุโลก

งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ซึ่งมีการตรวจประเมินเมือวันที่ 7-8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ข่าว https://sat.rmutl.ac.th/news/22913

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรราชมงคลล้านนา #มทรล้านนา #ราชมงคลล้านนา #คณะวิทย์มทรล้านนา

Photos from สโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร's post 09/09/2023

แอดเข้ากลุ่มline ตามประเภทกีฬานะเด็กๆ

08/09/2023

ลุยยยยยย

กิจกรรมดีๆ ขอเรียนเชิญนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมประกวดร้องเพลง หรือวงดนตรีโฟล์คซอง ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ณ โรงอาหาร ในเวลา 15.00 น.
สมัครได้ที่ : https://forms.gle/5iSqCShsgwfpS7N26

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Amphoe Mueang Phitsanulok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


52
Amphoe Mueang Phitsanulok
65000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Mueang Phitsanulok (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก
บรมไตรโลกนารถ ซอย 38
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก 0-5598-3221

CITCOMS CITCOMS
Nareasuan University
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

Mep Anubanphitsanulok School Mep Anubanphitsanulok School
Anuban Phitsanulok School
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
555 หมู่6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

วิสัยทัศน์ : เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ 2569

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ศรีธรรมไตรปิฏก
Amphoe Mueang Phitsanulok

ค่านิยม MOPH plus NURSES

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก
333 หมู่ที่3 ตำบลวัดพริก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65230

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก ยินดี

RTP Cyber Village สภ.วังน้ำคู้ RTP Cyber Village สภ.วังน้ำคู้
94 ม. 6 ต. วังน้ำคู้
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65230

แจ้งเบาะแส ยาเสพติด การกระทำความผิด ร้องเรียนการปฏิบัติโดยมิชอบ https://forms.gle/JK5JawwodaaoNCyK6

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่

SSRC ipc2:ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี,ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที 2 SSRC ipc2:ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี,ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที 2
292 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย-นครสวรรค์ อ. เมืองพิษณุโลก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ บริการปรึก

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

การศึกษา