สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวั

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวั

ตำแหน่งใกล้เคียง แท็กซี่

พ่อไสวรถตู้หนามแท่ง - มหาชนะ
พ่อไสวรถตู้หนามแท่ง - มหาชนะ
Yasothon 35130

สถานที่ท่องเที่ยว ของ จังหวัด ศรีษะ?

Timeline photos 21/02/2015

ภาพสลักหินนูนต่ำอยู่บริเวณ ผามออีแดง อ.กันทรลักษ์
ภาพสลักหินนูน ต่ำศิลปะเขมรอายุราวศตวรรษที่
15 สันนิษฐานว่า เก่าแก่ที่สุดใน ประเทศไทย ปรางค์ศิลาช่องโดนตวล ตั้งอยู่ริมหน้า
ผาสูงชัน บนเทือกเขาพนมดงรักใกล้เขตแดนไทย-กัมพูชา ห่างจากบ้านภูมิซรอลไป 8 กิโลเมตร
หรือ ห่างจากตัวอำเภอกันทรลักษณ์ ประมาณ38 กิโลเมตร เป็นปราสาทขอมขนาดเล็กประกอบ
ด้วยปรางค์รูปสี่เหลี่ยมย่อมุม ก่อด้วยอิฐ ซุ้ม ประตูก่อด้วยศิลา และมีรูปสิงโตจำหลักอยู่หน้าปราสาท

Timeline photos 21/02/2015

พระธาตุเรืองรอง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านสร้างเรือง ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
เป็นพระธาตุที่สร้างแบบศิลปะพื้นบ้าน สูง 49 เมตร แบ่งออกเป็น 6 ชั้น ชั้นที่ 1
ใช้สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา ชั้นที่ 2 - 3 ทำเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชนสีเผ่า
ของศรีสะเกษ คือ เขมร ส่วย ลาว เยอ ชั้นที่ 4 ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ ชั้นที่ 5
ใช้สำหรับการทำสมาธิ ชั้นที่ 6 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่ชม
ทัศนียภาพของพื้นที่

Timeline photos 21/02/2015

พุทธสถานศีรษะอโศก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 บ้านศีรษะอโศก ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และศึกษาดูงาน

Timeline photos 21/02/2015

วัดถ้ำสระพงษ์
วัดถ้ำสระพงษ์ตั้งอยู่ภายในโครงการทับทิมสยาม 06 บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ 13
อยู่ทางทิศใต้ของตำบลตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมรัก มีทัศนียภาพที่สวยงาม ภาย
ในวัดมีน้ำตก และถ้ำ

Timeline photos 21/02/2015

วัดบูรพามหาพุทธาราม
เป็นวัดเก่าแก่ เป็นที่นับถือของคนในตำบล ภายในบริเวณวัดจะมีต้นไม้ใหญ่ ร่มรื่น
และมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองอายุหลายร้อยปี ตั้งอยู่ที่ ม. 4 บ้านพราน
ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

Timeline photos 21/02/2015

วัดบ้านไพรบึง
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจดีย์ไพรบึงซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมตามแบบ พุทธคยา
ของอินเดีย ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่สักการะของชาวศรีสะเกษ
นอกนั้นยังมีโบสถ์เก่า อายุราว 50 ปี รูปแบบสถาปัตยกรรมของช่างเขมรโบราณ
สวยงามมากภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอไพรบึง

Timeline photos 21/02/2015

ปราสาทปรางค์กู่
ตั้งอยู่ที่บ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ ห่างจากตังจังหวัดศรีสะเกาประมาณ 70 กิโลเมตร ปรางค์องค์นี้สร้างด้วยแผ่นอิฐเรืยงเป็นโต ๆ เหมือนปราสาทศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ซึ่งเป็นศาสนสถานสมัยขอมที่เก่าแก่มากมีอายุกว่าพันปีหน้าบริเวณปรางค์กู่มีสระ
น้ำกว้างยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นทำเลพักหากินของนกพันธุ์ต่าง ๆ ฝูงใหญ่

Timeline photos 21/02/2015

วัดบ้านพราน (วัดสุพรรณรัตน์)
เป็นวัดเก่าแก่ของตำบลพราน โดยมีจำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรม และเป็นสถานที่
ที่จัดงานบุญของตำบลพราน เช่น ประเพณีสารทเขมร (แซนโดนตา) มีทับหลังนารายณ์บรรทมสิน

Timeline photos 21/02/2015

เป็นศาสนสถาน และสิ่งก่อสร้าง ในบริเวณวัดประดับตกแต่งด้วยขวดแก้ว หลากสีหลาย
แบบนับล้าน ๆ ขวด ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม และร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

Timeline photos 21/02/2015

วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านดอน ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ได้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยมีพระครูวิเวกธรรมจารย์ (รอด) ถิรคุโณ เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกจนถึงปัจจุบัน พื้นที่
บริเวณวัด 18 ไร่ พระภิกษุ 8 รูป สิ่งปลูกสร้างมีอุโบสถ (ริมน้ำ) 1 หลังศาลาการเปรียญ
1 หลัง กุฎิ 8 หลัง ์ ศาลาเอนกประสงค์ 1 หลัง

Timeline photos 21/02/2015

พระพุทธบาทภูฝ้าย
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านภูฝ้าย ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พระพุทธบาทภูฝ้าย ตั้งอยู่บนเขาภูฝ้าย
โดยการสร้างจำลองขึ้นของพระในวัดบนภูเขาภูฝ้ายขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ในทุก ๆ ปี
จะมีราษฎรจากตำบลต่าง ๆ ไปทำบุญ และกราบไหว้เป็นประจำทุกปี ปัจจุบันบนเขาภูฝ้าย
ได้จดทะเบียนจากกรมศิลปากร พื้นที่ 1,415 ไร่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บนภูเขาสูง มีสำนัก
สงฆ์ 1 แห่ง พระภิกษุ 2 รูป สระน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และรอยพระพุทธบาทจำลอง
ตลอดจนสัตว์ป่า เช่นลิง

Timeline photos 21/02/2015

กู่สมบูรณ์
อยู่บริเวณบ้านหนองคูใหญ่ ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นปราสาทสามหลังบนฐานศิลาแลงเดียวกัน ปราสาทก่อนด้วยศิลาแลงร่วมกับอิฐ ก่อด้วยศิลาแลง
ด้านใน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตัวปราสาททั้งหมดล้อมรอบด้วยคูน้ำรูปเกือกม้าเว้นทางเข้า
ด้านทิศใต้ สันนิษฐานว่าปราสาทแห่งนี้คงจะสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรณที่ 17 ปัจจุบันกรมศิลปากร
ได้ขึ้นทะเบียนและบูรณะซ่อมแซม ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Timeline photos 21/02/2015

วัดสระกำแพงใหญ่
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านสระกำแพงใหญ่ ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ก่อสร้างประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงพุทธศตวรรษที่ 16 ตอนปลายเป็นศาสนสถาน
ในศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย และจากการพบเทพนพเคราะห์ชิ้นหนึ่งสันนิษฐานว่าใช้งาน
สะเดาะห์ ใช้วางอดกบัวแต่ละดอก และก็พบพระพุทธรูปนาคปรกองค์หนึ่งเป็นศิลปแบบนายน
จึงอาจสันนิษบานได้ว่าเมื่อพ้นสมัยศาสนาพราหมณ์ไปแล้วคือ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ที่เข้ามาปกครองแถบนี้ก็เปลี่ยนศาสนาจากศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาพุทธมหายาน

Timeline photos 21/02/2015

วัดสระกำแพงใหญ่
ปราสาทแห่งนี้ได้พบทับหลังประมาณ 9 ชิ้น และชิ้นที่สำคัญสันนิฐานว่าเป็นของปรางค์องค์ทิศเหนือ
เป็นรูปคชลักษมี ซึ่งไม่ค่อยพบในประเทศไทย การสลักเป็นรูปคชลักษมี หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ คชลักษมีมีลักษณะเป็นรูปช้าง 2 ตัว หันหน้าเข้าหากันและงวงประสานกันเป็นรูปวงกลมภาย
ในรูปพระนางลักษมี สำหรับหลังที่ปรางค์องค์ประธานจะสลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
และสำหรับทับหลังชิ้นอื่น ๆ เช่น พระกฤษณะประลองกำลังต่าง ๆ นา ๆ

Timeline photos 21/02/2015

วัดสระกำแพงใหญ่
นารายณ์บรรทมสินธุ์นอนตะแคงซ้าย และตัวนาคเป็นแบบบาปวน และที่เท้าของ
พระนารายณ์ จะมีศักติ 2 องค์ คือ นางลักษมี และนางภูมิ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Yasothon
Amphoe Muang Yasothon
35000

Amphoe Muang Yasothon ศิลปะและความบันเทิงอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Morour Home café Morour Home café
บ้านเชียงหวาง ตำบลสำราญ
Amphoe Muang Yasothon, 35000

Morour Home Cafe "โมรัว โฮม คาเฟ่" ร้านกาแฟเล็ก ?