ปานบาร์เบอร์

ปานบาร์เบอร์

ตำแหน่งใกล้เคียง ร้านทำผม

Wizz Cutting Barber & Tattoo ตัดผมชาย สักลาย สุ
Wizz Cutting Barber & Tattoo ตัดผมชาย สักลาย สุ
ในอิงสวนรีสอร์ท ซ.ข้างแขวงทางหลวง ต.บ้านหลุม, Mueang Sukhothai
Barber Bro
Barber Bro
Barber Bro, Sukhothai Thani
Oil&Upper Design
Oil&Upper Design
Soi Ruen Ruedi, Sukhothai Thani
Studio 5
Studio 5
108/32 ถนนสิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000, Sukhothai Thani
มาริสาบิวตี้
มาริสาบิวตี้
หาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย, Sukhothai Thani
ร้านเสริมสวย นลินี
ร้านเสริมสวย นลินี
25 ถ. ตรีโชติ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย, Sukhothai Thani
โรงเรียนเสริมสวยสุนิสา
โรงเรียนเสริมสวยสุนิสา
44,46 ซ.ประเสริฐพงศ์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย, Sukhothai Thani
ร้านเสริมสวยหญิง บิ้วตี้
ร้านเสริมสวยหญิง บิ้วตี้
43/4 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา, Sukhothai Thani
ร้านทำผม สไตล์อั้ม ยืด/ดัดวอ
ร้านทำผม สไตล์อั้ม ยืด/ดัดวอ
ปากทางเข้าวัดคูหา ตรงข้าม ธ.กสิกรไทย จ.สุโขทัย, Sukhothai Thani
เสริมสวยน้องอบ
เสริมสวยน้องอบ
70 หมู่ 3 ตำบล ทับผึ้ง อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย, Amphoe Si Samrong
ดูดีมีสไตล์ บาร์เบอร์ ร้านตั
ดูดีมีสไตล์ บาร์เบอร์ ร้านตั
หนองยาว คลองเขนง ศรีสำโรง, Amphoe Si Samrong
เสริมสวย เมเม่ บิวตี้ บริการ
เสริมสวย เมเม่ บิวตี้ บริการ
58/9 หมู่2 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง, Sukhothai Thani
IQ Beauty Eyebrows
IQ Beauty Eyebrows
43/1 ม.6 ต.ท่าฉนวน, Amphoe Kong Krai Lat
ทรงเกศา บาร์เบอร์
ทรงเกศา บาร์เบอร์
ถนน วัดโพธิ์, Sukhothai Thani
The Borncher Barbershop
The Borncher Barbershop
Sukhothai, Khlong Tan

เ ปิ ด บ ริ ก า ร 0 8 . 0 0 - 1 8 . 0 0 น.
ช่ า ง ป า น 0 8 1 - 3 8 4 1 4 2 9
ช่ า ง ห นึ่ ง 0 8 8 - 2 7 3 5 0 6 9
Get fresh !!

ร้ า น ตั ด ผ ม ข อ ง ทุ ก ค น _/\_

เปิดเหมือนปกติ

06/04/2018

💈☮ โ บ ย บิ น อ อ ก ไ ป . . ☮💈

30/03/2018

💈🔥📶 Preview before offical . . 📶🔥💈

#### Play 2 Barbershop ###

### ต ั ด ผ ม ช า ย เ พ ล ทู ###

20/03/2018

💈🇹🇭🇺🇲 ดี เ ท ล เ ล อ ร์ เ ฟ ด 🇺🇲🇹🇭💈

13/02/2018

สั้นๆ . . ทู น่ า ส ลั ด ค รี ม !
# พ ร้ อ ม ทํ า
# พ ร้ อ ม ส่ ง
# 20฿/กล่อง
### ส่ ง ถึ ง ยู เ ค ร น เ ล ย จ้ า า ###

23/12/2017

อ ย า ก ไ ด้ เ ง า ๆ ๆ ม า ห า เ ร า . .

# ง า น เ ฟ ด F a d e d ที่.. ปานบาร์เบอร์

16/12/2017

ง า น เ ง า ๆ ๆ

ที่.. ปานบาร์เบอร์

13/12/2017

Z~

ที่.. ปานบาร์เบอร์

13/12/2017

ข อ บ คุ ณ น้ อ ง นุ ที่ ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร คั บ .

ที่.. ปานบาร์เบอร์

03/12/2017

อั น เ ด อ ร์ คั ท .
Barber Shop By ช่ า ง 1 >>> @Bansuan
08.00 - 18.00 Off Wed
### W e l c o m e ###

28/11/2017

ส ำ ร อ ง จ อ ง คิ ว ib , line , tel , Walk in . .
Barber Shop By ช่ า ง 1 >>> @Bansuan
Open 08.00 - 18.00 Off Wed
### W e l c o m e ###

29/10/2017

ม า ตั ด ผ ม & ดู ร ถ ส ว ย ๆๆ กั น ค้ า บ บ !
ที่.. ปานบาร์เบอร์

26/10/2017

แ ซ น วิ ซ > > > ปู อั ด , ค อ ก เ ท ล , ไ ส้ ก ร อ ก 2 0 ฿ !!
ค ลี น สุ ด ๆ ๆ ค้ า บ บ .. อ ยู่ ทิ เ บ ต ก็ ส่ ง จ้ า า !!

18/10/2017

ส ลั ด โ ร ล > > > ปู อั ด , ค อ ก เ ท ล , ไ ส้ ก ร อ ก 3 5 ฿ !!
ค ลี น สุ ด ๆ ๆ ค้ า บ บ .. อ ยู่ ด า ว เ ส า ร์ ก็ ส่ ง จ้ า า !!

18/10/2017

ต ัด ผ ม ฟ รี
ถ ว า ย เ ป็ น พ ร ะ ร า ช กุ ศ ล
ใ น ห ล ว ง ร.๙
1 3 ตุ ล า ค ม 2 5 6 0 @ ป า น บ า ร์ เ บ อ ร์

26/09/2017

ข อ บ คุ ณ พี่ บ อ ล ที่ ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร คั บ.

ที่.. ปานบาร์เบอร์

26/09/2017

ปานบาร์เบอร์'s cover photo

26/09/2017

ปานบาร์เบอร์

12/09/2017

พี่ เ อ า แ บ บ ท ริ ส ต อ ง โด .. จั ด ไป !!
ม า เ ฟ ด กั น คั บ ที่.. ปานบาร์เบอร์

05/09/2017

อ ยู่ กั บ ผ ม ทุ ก วั น จ ะ ไ ม่ เ ก่ ง ไ ด้ ไ ง ! ?
ใ ห้ เ ร า ดู แ ล คั บ ที่.. ปานบาร์เบอร์

15/08/2017

ม า ตั ด กั น น่ ะ คั บ .. ร้ า น ที่ มี ร ถ ใ ห ญ่ ๆๆ อ ยู่ ห น้ า ร้ า น อ่ ะ คั บ

ที่.. ปานบาร์เบอร์

09/08/2017

ปานบาร์เบอร์'s cover photo

09/08/2017

ส วั ส ดี วั น พุ ธ ห ยุ ด น่ ะ คั บ.

14/07/2017

R o a d T o T h e F u t u r e ..

ที่.. ปานบาร์เบอร์

05/07/2017

ที ม ช่ า ง บ า ร์ เ บ อ ร์.

ที่.. ปานบาร์เบอร์

05/07/2017

B e f o r e - A f t e r .. GetFresh!!

ที่.. ปานบาร์เบอร์

27/06/2017

ง า น เ ฟ ด แ บ บ ฝ รั่ง น า น ๆๆ ที คับ. #HighSkinFade

ที่.. ปานบาร์เบอร์

21/06/2017

ส กิ น เ ฮ ด กั น ข อ บ เ นี ย น ๆๆ ..
ที่.. ปานบาร์เบอร์

30/05/2017

มั น ก็ จ ะ เ ท่ ๆ ห น่ อ ย อ่ ะ !

ที่.. ปานบาร์เบอร์

30/05/2017

โ ม เ ดิ ร์ น วิ น เ ท จ.

ที่.. ปานบาร์เบอร์

16/04/2017

ส ง ก ร า น ต์ ห ม ด แ ล้ ว .. ม า ตั ด ผ ม กั น คั บ.
ที่.. ปานบาร์เบอร์

10/04/2017

พ รุ่ ง นี้ เ ปิ ด อี ก วั น ก่ อ น ห ยุ ด ส ง ก ร า น ต์ 1 2 - 1 5 คับ.
ที่.. ปานบาร์เบอร์

06/04/2017

ส ลั ด โ ร ล ปู อั ด 20฿!!
#คลีนๆๆ #ลดน้ำหนัก!! >>> รับออเดอร์ด้วยคับ _/\_

03/04/2017

ใ ก ล้ ส ง ก ร า น ต์ แ ล้ ว ม า แ ก ะ ม า ตั ด กั น คั บ.

ที่.. ปานบาร์เบอร์

30/03/2017

ท ร ง เ ดี ย ว กั น แ ต่ ค น ล ะ แ บ บ ค น ล ะ ท ร ง !?

ที่.. ปานบาร์เบอร์

27/03/2017

แ ก ะ ล า ย เ ริ่ ม แ ล้ ว คั บ.
ที่.. ปานบาร์เบอร์

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


306 ม.3 ต.บ้านสวน
Amphoe Muang Sukhothai
64220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 18:00
อังคาร 08:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 18:00
ศุกร์ 08:00 - 18:00
เสาร์ 08:00 - 18:00
อาทิตย์ 08:00 - 18:00