ปานบาร์เบอร์

ปานบาร์เบอร์

ตำแหน่งใกล้เคียง ร้านทำผม

Oil&Upper Design
Oil&Upper Design
, Sukhothai Thani
Studio 5
Studio 5
ถนนสิงหวัฒน์ ต. ธานี อ. เมือง จ., Sukhothai Thani
มาริสาบิวตี้
มาริสาบิวตี้
หาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย, Sukhothai Thani
เคล็ดไม่ลับ
เคล็ดไม่ลับ
90, Sukhothai Thani
ร้านเสริมสวย นลินี
ร้านเสริมสวย นลินี
ถนนตรีโชติ, Sukhothai Thani
โรงเรียนเสริมสวยสุนิสา
โรงเรียนเสริมสวยสุนิสา
46 ซ. ประเสริฐพงศ์ ต. ธานี อ. เมือ, Sukhothai Thani
ร้านเสริมสวยหญิง บิ้วตี้
ร้านเสริมสวยหญิง บิ้วตี้
43/4 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำ, Sukhothai Thani
ร้านทำผม สไตล์อั้ม ยืด/ดัดวอ
ร้านทำผม สไตล์อั้ม ยืด/ดัดวอ
ปากทางเข้าวัดคูหา ตรงข้าม ธ, Sukhothai Thani
ดูดีมีสไตล์ บาร์เบอร์ ร้านตั
ดูดีมีสไตล์ บาร์เบอร์ ร้านตั
หนองยาว คลองเขนง ศรีสำโรง, Si Samrong
เสริมสวย เมเม่ บิวตี้ บริการ
เสริมสวย เมเม่ บิวตี้ บริการ
หมู่2 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเม, Sukhothai Thani
Speed cut ตัดผมชายสไตล์วินเทจ & แกะ
Speed cut ตัดผมชายสไตล์วินเทจ & แกะ
ทางเดินลานจอดรถหน้าบิ๊กซีส
Watashi shave & haircut
Watashi shave & haircut
, Si Samrong
สักคิ้วลายเส้นสุโขทัย สอนสั
สักคิ้วลายเส้นสุโขทัย สอนสั
ม. 6 ต. ท่าฉนวน, Amphoe Kong Krai Lat
ทรงเกศา บาร์เบอร์
ทรงเกศา บาร์เบอร์
ถนน วัดโพธิ์, Sukhothai Thani
The Borncher Barbershop
The Borncher Barbershop
Sukhothai, Khlong Tan

ตำแหน่งใกล้เคียง ร้านทำเล็บ

Fabulous nail byพี่ปุ๋ย
Fabulous nail byพี่ปุ๋ย
ตลาดศรีสำโรง, Amphoe Si Samrong

เ ปิ ด บ ริ ก า ร 0 8 . 0 0 - 1 8 . 0 0 น.
ช่ า ง ป า น 0 8 1 - 3 8 4 1 4 2 9
ช่ า ง ห นึ่ ง 0 8 8 - 2 7 3 5 0 6 9
Get fresh !!

ร้ า น ตั ด ผ ม ข อ ง ทุ ก ค น _/\_

06/04/2018

💈☮ โ บ ย บิ น อ อ ก ไ ป . . ☮💈

30/03/2018

💈🔥📶 Preview before offical . . 📶🔥💈

#### Play 2 Barbershop ###

### ต ั ด ผ ม ช า ย เ พ ล ทู ###

20/03/2018

💈🇹🇭🇺🇲 ดี เ ท ล เ ล อ ร์ เ ฟ ด 🇺🇲🇹🇭💈

Photos from ปานบาร์เบอร์'s post 13/02/2018

สั้นๆ . . ทู น่ า ส ลั ด ค รี ม !
# พ ร้ อ ม ทํ า
# พ ร้ อ ม ส่ ง
# 20฿/กล่อง
### ส่ ง ถึ ง ยู เ ค ร น เ ล ย จ้ า า ###

23/12/2017

อ ย า ก ไ ด้ เ ง า ๆ ๆ ม า ห า เ ร า . .

# ง า น เ ฟ ด F a d e d ที่.. ปานบาร์เบอร์

16/12/2017

ง า น เ ง า ๆ ๆ

ที่.. ปานบาร์เบอร์

13/12/2017

Z~

ที่.. ปานบาร์เบอร์

13/12/2017

ข อ บ คุ ณ น้ อ ง นุ ที่ ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร คั บ .

ที่.. ปานบาร์เบอร์

Photos from ปานบาร์เบอร์'s post 03/12/2017

อั น เ ด อ ร์ คั ท .
Barber Shop By ช่ า ง 1 >>>
08.00 - 18.00 Off Wed
### W e l c o m e ###

Photos from ปานบาร์เบอร์'s post 28/11/2017

ส ำ ร อ ง จ อ ง คิ ว ib , line , tel , Walk in . .
Barber Shop By ช่ า ง 1 >>>
Open 08.00 - 18.00 Off Wed
### W e l c o m e ###

Photos from ปานบาร์เบอร์'s post 29/10/2017

ม า ตั ด ผ ม & ดู ร ถ ส ว ย ๆๆ กั น ค้ า บ บ !
ที่.. ปานบาร์เบอร์

Photos from ปานบาร์เบอร์'s post 26/10/2017

แ ซ น วิ ซ > > > ปู อั ด , ค อ ก เ ท ล , ไ ส้ ก ร อ ก 2 0 ฿ !!
ค ลี น สุ ด ๆ ๆ ค้ า บ บ .. อ ยู่ ทิ เ บ ต ก็ ส่ ง จ้ า า !!

Photos from ปานบาร์เบอร์'s post 18/10/2017

ส ลั ด โ ร ล > > > ปู อั ด , ค อ ก เ ท ล , ไ ส้ ก ร อ ก 3 5 ฿ !!
ค ลี น สุ ด ๆ ๆ ค้ า บ บ .. อ ยู่ ด า ว เ ส า ร์ ก็ ส่ ง จ้ า า !!

Photos from ปานบาร์เบอร์'s post 18/10/2017

ต ัด ผ ม ฟ รี
ถ ว า ย เ ป็ น พ ร ะ ร า ช กุ ศ ล
ใ น ห ล ว ง ร.๙
1 3 ตุ ล า ค ม 2 5 6 0 @ ป า น บ า ร์ เ บ อ ร์

26/09/2017

ข อ บ คุ ณ พี่ บ อ ล ที่ ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร คั บ.

ที่.. ปานบาร์เบอร์

Photos from ปานบาร์เบอร์'s post 12/09/2017

พี่ เ อ า แ บ บ ท ริ ส ต อ ง โด .. จั ด ไป !!
ม า เ ฟ ด กั น คั บ ที่.. ปานบาร์เบอร์

05/09/2017

อ ยู่ กั บ ผ ม ทุ ก วั น จ ะ ไ ม่ เ ก่ ง ไ ด้ ไ ง ! ?
ใ ห้ เ ร า ดู แ ล คั บ ที่.. ปานบาร์เบอร์

15/08/2017

ม า ตั ด กั น น่ ะ คั บ .. ร้ า น ที่ มี ร ถ ใ ห ญ่ ๆๆ อ ยู่ ห น้ า ร้ า น อ่ ะ คั บ

ที่.. ปานบาร์เบอร์

09/08/2017

ส วั ส ดี วั น พุ ธ ห ยุ ด น่ ะ คั บ.

ปานบาร์เบอร์ updated their business hours. 14/07/2017

ปานบาร์เบอร์ updated their business hours.

ปานบาร์เบอร์ updated their business hours.

Timeline photos 14/07/2017

R o a d T o T h e F u t u r e ..

ที่.. ปานบาร์เบอร์

Photos from ปานบาร์เบอร์'s post 05/07/2017

ที ม ช่ า ง บ า ร์ เ บ อ ร์.

ที่.. ปานบาร์เบอร์

Photos from ปานบาร์เบอร์'s post 05/07/2017

B e f o r e - A f t e r .. GetFresh!!

ที่.. ปานบาร์เบอร์

Photos from ปานบาร์เบอร์'s post 27/06/2017

ง า น เ ฟ ด แ บ บ ฝ รั่ง น า น ๆๆ ที คับ.

ที่.. ปานบาร์เบอร์

Photos from ปานบาร์เบอร์'s post 21/06/2017

ส กิ น เ ฮ ด กั น ข อ บ เ นี ย น ๆๆ ..
ที่.. ปานบาร์เบอร์

Photos from ปานบาร์เบอร์'s post 30/05/2017

มั น ก็ จ ะ เ ท่ ๆ ห น่ อ ย อ่ ะ !

ที่.. ปานบาร์เบอร์

Photos from ปานบาร์เบอร์'s post 30/05/2017

โ ม เ ดิ ร์ น วิ น เ ท จ.

ที่.. ปานบาร์เบอร์

Timeline photos 16/04/2017

ส ง ก ร า น ต์ ห ม ด แ ล้ ว .. ม า ตั ด ผ ม กั น คั บ.
ที่.. ปานบาร์เบอร์

Photos from ปานบาร์เบอร์'s post 10/04/2017

พ รุ่ ง นี้ เ ปิ ด อี ก วั น ก่ อ น ห ยุ ด ส ง ก ร า น ต์ 1 2 - 1 5 คับ.
ที่.. ปานบาร์เบอร์

Photos from ปานบาร์เบอร์'s post 06/04/2017

ส ลั ด โ ร ล ปู อั ด 20฿!!
#คลีนๆๆ #ลดน้ำหนัก!! >>> รับออเดอร์ด้วยคับ _/\_

Photos from ปานบาร์เบอร์'s post 03/04/2017

ใ ก ล้ ส ง ก ร า น ต์ แ ล้ ว ม า แ ก ะ ม า ตั ด กั น คั บ.

ที่.. ปานบาร์เบอร์

Photos from ปานบาร์เบอร์'s post 30/03/2017

ท ร ง เ ดี ย ว กั น แ ต่ ค น ล ะ แ บ บ ค น ล ะ ท ร ง !?

ที่.. ปานบาร์เบอร์

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


306 ม.3 ต.บ้านสวน
Amphoe Muang Sukhothai
64220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 18:00
อังคาร 08:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 18:00
ศุกร์ 08:00 - 18:00
เสาร์ 08:00 - 18:00
อาทิตย์ 08:00 - 18:00

ร้านตัดผมชาย อื่นๆใน Amphoe Muang Sukhothai (แสดงผลทั้งหมด)
Speed cut ตัดผมชายสไตล์วินเทจ & แกะ Speed cut ตัดผมชายสไตล์วินเทจ & แกะ
ทางเดินลานจอดรถหน้าบิ๊กซีส
Amphoe Muang Sukhothai, 64000

ตัดผมชายสไตล์วินเทจและแกะลาย