Bachelor of Technology - Electronics Technology

Bachelor of Technology - Electronics Technology

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
319 Kasikam Rd., Sisakate
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา I CNU
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา I CNU
อุบล-ศรีสะเกษ, Si Sa Ket
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
358, ถนนกสิกรรม, Sisakate
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ค
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ค
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก, Si Sa Ket
ชมรมพุทธวิทยาการ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ชมรมพุทธวิทยาการ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, Si Sa Ket
AC English Studio
AC English Studio
90/26 ถนนทองมาก ตำบลโพธิ์ เส้นรอบเมืองแถววิลัยพละและโรงเรียนกีฬา, Si Sa Ket
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา รับส
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา รับส
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา, Si Sa Ket
สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศ
สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศ
บ้านโพธิ์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจานา, Si Sa Ket
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉล
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉล
99 หมู่ 6, Si Sa Ket
สาขาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยา
สาขาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยา
สาขาการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. เฉลิมกาญจนา, Si Sa Ket
สมัครเรียนพยาบาล สาธารณสุข อ
สมัครเรียนพยาบาล สาธารณสุข อ
Si Sa Ket 33000
แนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาล
แนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาล
ศรีสะเกษ, Si Sa Ket
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ถนน วิจิตรนคร, Si Sa Ket
งานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทย
งานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทย
Si Sa Ket 33000
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทย
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทย
319 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Srisaket

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ผลิตบัณฑิตให้ความรู้ความสามารถ การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำเอาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมและทันสมัย มาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มุ่งตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน สถานประกอบการ และสามารถประกอบอาชีพอิสระ

รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานโทรคมนาคม สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานระบบภาพ แสง และเสียง หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานโทรคมนาคม สาขางานไฟฟ้าสื่อสาร หรือในสาขาที่สัมพันธ์กัน กรณีเทียบโอนรายวิชา

มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดเหมือนปกติ

Low-Code คืออะไร ทำไมถึงช่วยให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น? 28/10/2021

Low-Code คืออะไร ทำไมถึงช่วยให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น?

Low-Code คืออะไร ทำไมถึงช่วยให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น? ติดตามแบไต๋ กดเลย! https://cutt.ly/YTbeartai#LowCode หนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญแห่งทศวรรษที่ผู้ทรงอิทธิพลด้าน IT มองว่าคือจุดหมายสำค....

Sport City 19/06/2018

Sport City

https://www.facebook.com/555709834566109/posts/1201336550003431/

Sport City ร่วมกันโหวดจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเมืองกีฬา (Sport City) ประจำปี พ.ศ.2561

27/05/2017
07/05/2016

Bachelor of Technology - Electronics Technology

รับสมัครนักศึกษาจบ ปวส. ต่อปริญญาตรี

Bachelor of Technology - Electronics Technology หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

SISAT GAMES 2015 13/02/2016

SISAT GAMES 2015

SISAT GAMES 2015 พิธีเปิดกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จุดคบเพลิงด้วย MULTICOPTER (โดรน) ผลงานของนักศึกษา ปริญญาตรีหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโล...

11/06/2013

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
ทล.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

Bachelor of Technology (Electronics Technology)
B.Tech. (Electronics Technology)

ผลิตภัณฑ์

ผลิตนักศึกษา เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
ทล.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

Bachelor of Technology (Electronics Technology)
B.Tech. (Electronics Technology)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


319 Kasikum Roadd, Tumbon Nongkok
Amphoe Muang Sisaket
33000

ข้อมูลทั่วไป

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานโทรคมนาคม สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานระบบภาพ แสง และเสียง 2 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานโทรคมนาคม สาขางานไฟฟ้าสื่อสาร หรือในสาขาที่สัมพันธ์กัน กรณีเทียบโอนรายวิชา 3 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 21:00
อังคาร 08:00 - 21:00
พุธ 08:00 - 21:00
พฤหัสบดี 08:00 - 21:00
ศุกร์ 08:00 - 21:00
เสาร์ 08:00 - 21:00
อาทิตย์ 08:00 - 21:00

Amphoe Muang Sisaket มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษ
63 ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Amphoe Muang Sisaket, 33000

ติดต่อสอบถาม โทร.045-613046 โทรสาร.045-616026 E-mail:[email protected]

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลันรามคำแหง
Amphoe Muang Sisaket

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
99 หมู่ 6 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Amphoe Muang Sisaket, 33000

เปิดรับนักศึกษาใหม หลักสูตร 4 ปี สามารถจบได้ภายใน 3 ปี อ.เล็ก โทร 082-146-4426

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Amphoe Muang Sisaket, 33000

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
99 หมู่ 6 ต.โพธิ์
Amphoe Muang Sisaket, 33000

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี อ.เล็ก 082-146-4426

ตอบแทนแผ่นดินเกิดด้วยความด ตอบแทนแผ่นดินเกิดด้วยความด
Amphoe Muang Sisaket

อ.พัสราภรณ์ ยี่สารพัฒน์ (Aj.kookkik) มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา (ฝ่ายรับสมัครเรียนผ่านทาง social)