โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

ความคิดเห็น

ด.ช.ทัพพ์ อุปพันธ์พงศ์กุล (น้องโตโน)่ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ห้องเรียนพิเศษ (Intensive English Program : IEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมแข่งขัน ตะกร้อลอดห่วงสากล ชนะที่ 1 และเป็นตัวแทนแข่งขัน เซปักตะกร้อ ชนะที่ 2 ในรายการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยนางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดปางล้อและวัดดอนเจดีย์ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
เด็กชายปกาศิต. ชอบมณีแสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3/2. เป็นตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 (ช่วงชั้นที่ 1) แข่งขันคัดลายมือ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเขตพื้นที่
ช้าง ๆ ๆ ๆ ๆ 🐘น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า🐘
ช้างมันตัวโตไม่เบา 🐘จมูกยาว ๆ เรียกว่า...🐘งวง
สองเขี้ยวใต้งวง เรียกว่า...🐘งา
มีหู...มีตา...หาง...ยาว🐘🐘🐘🐘🐘
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3,5/4🐜🐜 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน..🐜🐜.ร่วมกับชุมชนกำจัดลูกน้ำยุงลาย....🐜🐜Big Clearning Day....🐜🐜
ต้นกล้า #ประชาธิปไตย # เริ่มจากเล็ก ๆ ไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า #การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน # โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/65 วันที่ 6 /7/65 ณ ห้องปนะชุมเอื้องแซะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุก ๆ ท่าน คุณครู นักเรียนทุกคน และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย ที่ช่วยเหลือ สนับสนุน.พัฒนา #การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนให้มีคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัล #สถานศึกษาพระราชทานระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้
เรียนรู้... #การเลี้ยงปลาดุก # ในบ่อซีเมนต์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. คุณลักษณะที่ได้. #มีความรับผิดชอบ #มีความเมตตากรุณา. #มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่. #มีความรักสามัคี ฯลฯ
พัฒนาบุคลากร....โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตร...ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 519 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฏาคม 2565 ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ขอบคุณวิทยากรจากสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด นายกองธรรม นวเลิศเมธี ผู้อำนวยการฝึกอบรมและคณะวิทยากรทุก ๆ ท่านที่ให้การฝึกอบรมในครั้งนี้
ขอความร่วมมือ #เลี้ยวซ้ายในช่วงเวลาเร่งด่วน # งานจราจรโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน....ลูกเสือและยุวกาชาด...โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายภายในสถานศึกษา บำเพ็ญประโยชน์โดยช่วยกันเก็บขยะรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน🐌🐛🐜🐝🐞🐲🐉
ภาระกิจนี้เป็นวันที่ 4 แล้ว. รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย/การศึกษาประถมศึกษา....หลากหลายที่มาของน้อง ๆ นักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะเป็น. ... #ครู # โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคนสู่... #ครูมืออาชีพ #.
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกรปรียานัฐ ว่องไวกุลนาก นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนที่สามารถสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ในการสอบได้รับรางวัลชมเชย TEDET : Thailand Educational Devlopment and Evaluation Tests 2021.
ประชุมวางแผนร่วมกัน🔮 ผู้บริหาร. 🔮ศึกษานิเทศ. ครูผู้สอน🔮 วิทยาศาสตร์ 🔮คณิตศาสตร์ 🔮เทคโนโลยี. 🔮ในการขับเคลื่อน..🔮.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล..🔮.โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือเป็นที่ปรึกษา...🔮.การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล..🔮.STEM Education and Digital Technology🔮 (29/6/2565)
ขอบคุณ...มูลนิธิยุวฑูตความดี....กรมสารนิเทศ...กระทรวงการต่างประเทศ...ที่มีโครงการดี ๆ ....โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ในโรงเรียนภาคีเครือข่ายมูลนิธิยุวฑูตความดี...โดยสนับสนุนชุดใส่ใจและทุนการศึกษาให้กับ นักเรียน จำนวน 50 ทุน....ส่งมอบให้โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน/โรงเรียนบ้านไม้สะเป่/โรงเรียนบ้านสบสอย/โรงเรียนบ้านทุงกองมู( 28/6/2565)

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 25/09/2023

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนที่รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Futsal U12 Cup ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 19/09/2023

คณะครูโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนร่วมงาน #คุรุมุทิตาวันอำลาที่ภาคภูมิ # โดยกลุ่มเครือข่ายสิงหนาทราชาลัย ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน (18/9/2566)

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 17/09/2023

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน...ท่านเชษฐา โมสิกรัตน์ พร้อมด้วยท่านจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน...ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการของผู้บริหาร ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ณ โรงแรมอิมพีเรียลธาราแม่ฮ่องสอนแอนด์รีสอร์ท (15/9/66) ในการนี้ทางโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุก ๆ ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยความซาบซึ้งของสายใยความรัก ความเมตตาที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 16/09/2023

#วงดุริยางค์โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน #พร้อมด้วยเด็ก ๆ #ชุมนุมนาฎศิลป์ # นำผู้เกษียณเข้าสู่งาน #ร้อยความรักถักทอใจสานสายใยมุทิตา # วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 16/09/2023

ร้อยความรัก...ถักทอใจ...สายใยมุทิตา...แด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน...(15/9/66)

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 12/09/2023

ร่วมด้วยช่วยกัน...เราไม่ทิ้งใคร...เชิญผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ ท่าน ร่วมบริจาคตามกำลัง...น้ำป่าครั้งนี้หนักหนายิ่งนัก

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 12/09/2023

เรียนรู้ที่จะแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม...เล็ก ๆ ที่ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 11/09/2023

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนห้องเรียนพิเศษสองภาษา ( Intensive English Program : IEP )ร่วมกิจกรรม #ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษภาคเหนือระดับชั้นประถมศึกษา # (ช่วงชั้นที่ 2) ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

08/09/2023

Thank you so much for certificate. We are the best.

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 06/09/2023

#ชุมนุมเบเกอรี่ # เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การฝึกทักษะด้านอาชีพในชั่วโมงชุมนุม เด็ก ๆ สามารถเลือกชุมนุมได้ตามความสมัครใจ และได้ทำในสิ่งที่ชอบ...ความหลากหลายของทักษะอาชีพในอนาคต

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 02/09/2023

ดร.ชฎาภรณ์ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต "เด็กปฐมวัย" ประจำปีการศึกษา 2566 โดยใช้โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดเป็นฐาน เพื่อให้ความรู้เรื่อง "พัฒนาการเด็กปฐมวัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น" แก่พ่อแม่ผู้ปกครองและครูผู้สอนระดับปฐมวัย
#ขอขอบคุณทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลศรีสังวาย์ นำทีมโดย พญ.ทรรวรีก์ อินกองงามและคณะ

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 31/08/2023

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้เพื่อแสดงว่า โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 #เป็นสถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพ # สมควรได้รับรางวัล ับยอดเยี่ยม # ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ดร.อัมพร พินะสา #เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน #

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 30/08/2023

การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ครั้ง4 ในระยะ 2 ปี ก่อนจะเป็น #ครู # ความเข้มข้นของคนจะเป็น #ครู # ด้วยจิตวิญญาณ ด้วยความรักและศรัทธาในวิชาชีพ #ครู #

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 29/08/2023

ขอบคุณคุณสภัค เจริญพรกุล ผู้ปกครอง ดช.สมิทธิ์ เลิศสัมฤทธิ์ ชั้นป.6/3 และดช.จารุกิตติ์ เลิศสัมฤทธิ์ ชั้น ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ที่ให้การสนับสนุนเสื้อทีมนักกีฬาฟุตซอล

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 26/08/2023

ดร.ชฏาภรณ์ ไชยยา ร่วมงาน " #ฮ้อยฮักฮ่วมใจ๋เกษมสันต์วันเกษียณ #...จัดโดยสมาคมผู้บริหาร และครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด(ประเทศไทย) ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 25/8/2566

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 26/08/2023

คณะครูโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ #หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา #ตามเกณฑ์ ว.PA โดย ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพร.สพฐ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 25/08/2023

ขอบคุณกิจกรรมดี ๆ #เด็กไฝ่ดี # จากมูล #มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง #ที่มาช่วยเติมเติมให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 21/08/2023

พัฒนาบุคลากรโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนในการจัดประสบการณ์ให้กับยุวกาชาดโดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตอาสา รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น รักษาอนามัยของตนเอง(20/8/2566)

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 21/08/2023

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนที่ไปร่วมแข่งขันทักษะวิชาการของห้องเรียนสองภาษา (Intensive English Program: IEP) @ Anubann Nakhon Sawan .

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 20/08/2023

EP 5 # Believe in yourself you can do.

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 19/08/2023

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนคนเก่ง ที่ได้คัดเลือกผลงานชนะเลิศ รองชนะเลิศและรางวัลชมเชย กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ไทย 18 สิงหาคม ของทุกปี

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 19/08/2023

#สัปดาห์วิทยาศาสตร์ # โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณ ปลูกฝังให้เป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต ช่างออกแบบ

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 18/08/2023

EP 4 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนอนุบาลบาลนครสวรรค์ เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ เด็ก ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรม

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 18/08/2023

EP 3 คณะครูโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนร่วมจัดนิทรรศการในงาน The National Competition of English Medium Instruction Programes. Open House Northern Region 2023, 14th โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์.

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 17/08/2023

EP 2 กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ รวมถึงกิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดนครสวรรค์

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 17/08/2023

ขอบพระคุณ ท่านพงศ์พีระ ชูชื่น ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ให้เกียรติ มาเป็นประธานการดำเนินงานโครงการ ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2566 ของหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วย ท่านสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 17/08/2023

กิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษาของห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน #วิทยาศาสตร์ #น่ารู้นอกห้องเรียน

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 16/08/2023

EP 1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษสองภาษา (Intensive English Program : IEP ) เดินทางไปร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 16/08/2023

#ประชุมประชุมประชุม # มีหลายกลุ่ม หลายกิจกรรม หลายโครงการ ปรึกษากันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ จะได้ชัดเจนในทุก ๆ กิจกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และคุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้รับอย่างจำกัด

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 16/08/2023

#กิจกรรมหลังเลิกเรียน # ความหลากหลายของผู้เรียน ความสามารถที่แตกต่างกัน #ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้ # ตามศักยภาพ

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 16/08/2023

ขอบคุณ #แลคตาซอยแม่ฮ่องสอน # ที่สนับสนุนเครื่องดื่มที่มีคุณภาพสูง ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จำนวน 781 กล่อง/781 คน

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 15/08/2023

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ #วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ # ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ศึกษาเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 14-15 สิงหาคม 2566

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 14/08/2023

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ปวีร์พล นิลอุดมศักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับรางวัล 2nd Runner- up Level 8...จากการแข่งขัน 21th Smart Brain World Championship International Competition 2023

12/08/2023

ทีฆายุกา โหตุ ปรมราชมาตา 🙏💙🇹🇭
๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 11/08/2023

ความจงรักภักดีของคนไทยในทุก ๆ พื้นที่ต่อสถาบันพระมหกษัตริย์ ยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของผืนแผ่นดินไทย ไกลถึงแม่ฮ่องสอน ที่นี่คือ #บ้านของพ่อ # ตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ขอแสดงความยินดีกับ #คุณแม่ดีเด่น # ประจำปีการศึกษา 2566 ทุกท่านที่ทำหน้าที่ #แม่ # ได้อย่างดีเยี่ยมจนได้รับคัดเลือกในวันนี้ขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป

11/08/2023

#กระทรวงศึกษาธิการ
ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประชาชน
ร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
https://ops.moe.go.th/ร่วมลงนามถวายพระพร-12-08-66/
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 06/08/2023

#คุรุกษิณามุทิตาชาวดอกบัว # ดร.ชฏาภรณ์ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วย/นายวีระเดช จันทร์โสภา/นางอารมย์ อำพันธ์/นางพจนีย์ ตานะเศรษฐ์ ร่วมงานเกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย(ภาคเหนือ) ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 5 สิงหาคม 2566

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 02/08/2023

การฝึกตนให้ดำรงอยู่อย่างเรียบง่าย...ไม่ฟุ้งเฟ้อ...ไม่ย่อท้อ...ต่อความยากลำบาก...เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต...ได้เป็นคนดีของสังคมสืบไป

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Amphoe Muang Mae Hong Son?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ธรรมะ คือคุณากร
Big pig.
Cookies and milk.
รักการอ่าน
วิทยาศาสตร์น่ารู้
Three little pigs.

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
Amphoe Muang Mae Hong Son
58000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 15:30
อังคาร 08:00 - 15:30
พุธ 08:00 - 15:30
พฤหัสบดี 08:00 - 15:30
ศุกร์ 08:00 - 17:00

Amphoe Muang Mae Hong Son บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Maehongson Immigration Maehongson Immigration
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

Thai Immigration news, information and service for local foreigners who live in the province.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
114 Singhanatbumroong Road, Jongkam
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
64 Pang Lo Nikhom Road , Chong Kham
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

"ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น"

ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
99 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตำรวจ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
98/1 ถนนขุนลุมประพาส ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

การศึกษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน
286/3 ถ. แม่ฮ่องสอน-ปาย ต. ปางหมู
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

Brightness for life quality สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพ

แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
108
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

แขวงทางหลวง แม่ฮ่องสอน

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
104 หมู่ 3 ต. ปางหมู
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ຄະນະ ໂຄສະນາ-ອົບຮົມ ເມືອງເມິງ ຄະນະ ໂຄສະນາ-ອົບຮົມ ເມືອງເມິງ
Amphoe Muang Mae Hong Son

ຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອມຊຶມແນວທາງຂອງພັກ, ກໍາ?

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ - Namtok Mae Surin National Park อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ - Namtok Mae Surin National Park
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

เพจทางการของอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม?