ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 15/05/2024

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 256 7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ที่ให้ความอนุเคราะห์การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันควบคุม และระงับโรคติดต่อ ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 15/05/2024

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อแจ้งผลการพัฒนานักเรียนในปีการศึกษา 2566 และกำหนดแนวทางการศึกษา วางแผนการจัดการศึกษาของนักเรียนเป็นรายบุคคล รวมถึงชี้แจงรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) หรือเตรียมความพร้อมของศูนย์ฯ ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ทั้ง 4 กลุ่มงาน ครูการศึกษาพิเศษ นักสหวิชาชีพ เข้าร่วมการประชุม และเข้าขั้นเรียนเพื่อพบปะครูประจำตัวผู้เรียน

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 14/05/2024

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยฯ รับนโยบายการปฏิบัติงาน โดยนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 13/05/2024

วันจันทร์ ที่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเป็นการขอพรผู้ใหญ่ในโอกาสปีใหม่ไทย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย ให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงและตระหนักถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยตลอดจนเพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/KaMHAv8m39o478dT8

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 13/05/2024

วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 เพื่อรายงานการดำเนินงานของทั้ง 4 กลุ่มงาน ปีการศึกษา 2566 และเสนอโครงการ งาน ในปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

09/05/2024

📢📢ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพุธ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแจ้งผลการพัฒนานักเรียนในปีการศึกษา 2566 และกำหนดแนวทางการศึกษา วางแผนการจัดการศึกษาของนักเรียนเป็นรายบุคคล รวมถึงชี้แจงรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) หรือเตรียมความพร้อมของศูนย์ฯ ปีการศึกษา 2567 จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 📝📝

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 09/05/2024

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดกิจกรรม Kick off Big Cleaning Day “5 ส. รอรับลูกกลับโรงเรียน” ทำความสะอาดห้องน้ำนักเรียน และบริเวณโดยรอบๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

09/05/2024

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2567 ด้วยความยินดียิ่ง

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 08/05/2024

วันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเงินและพัสดุ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 6 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบ Google meet ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

05/05/2024

5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 02/05/2024

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมประจำเดือนเมษายม 2567 ครั้งที่ 4/2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบเดือนเมษายนของทั้ง 4 กลุ่มงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 01/05/2024

วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจัหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง ณ ศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 01/05/2024

วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน และตัวแทนคณะครูบุคลากร เข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 "รวมพลคนกีฬา 67 ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 26/04/2024

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มาศึกษาดูงานของสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากร พร้อมทั้งแลกกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 26/04/2024

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คณะนงนุชรีสอร์ท ที่ได้ร่วมสบทบอาหารกลางวัน อาหารว่างและแพมเพิส พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดน้องท่องเที่ยว ในนามศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขออำนาจบุญกุศลในการกระทำครั้งนี้ จงปกปัก รักษาคุ้มครองท่าน และครอบครัวให้พ้นจากภัยอันตราย ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้มีความสุขความเจริญในชีวิตและทรัพย์สิน และหน้าที่การงานยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ

24/04/2024

วันพุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณพีระ วงศ์น้อย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาขุนยวม ที่ได้ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค ให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในนามศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขออำนาจบุญกุศลในการกระทำครั้งนี้ จงปกปัก รักษาคุ้มครองท่าน และครอบครัวให้พ้นจากภัยอันตราย ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้มีความสุขความเจริญในชีวิตและทรัพย์สิน และหน้าที่การงานยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 24/04/2024

วันพุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณชัยเกียรติ บัวตองชูช่อ ที่ได้ร่วมสนับสนุนขนม และเครื่องอุปโภค ให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในนามศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขออำนาจบุญกุศลในการกระทำครั้งนี้ จงปกปัก รักษาคุ้มครองท่าน และครอบครัวให้พ้นจากภัยอันตราย ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้มีความสุขความเจริญในชีวิตและทรัพย์สิน และหน้าที่การงานยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 23/04/2024

วันที่ 22 เมษายน 2567 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อํานวยการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม”พิธีขอขมา (กั่นตอ) และขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา และนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในประเพณีสงกรานต์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2567 ณ ลานหน้าศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 23/04/2024

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คณะคุณยายมิตร พร้อมลูก หลานนำขนมปัง และไอศครีม ร่วมสนันสนุนอาหารกลางวันนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันทำบุญร้อยวันแม่เฒ่าหมาย ชูวงค์ ในนามศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขออำนาจบุญกุศลในการกระทำครั้งนี้ จงปกปัก รักษาคุ้มครองท่าน และครอบครัวให้พ้นจากภัยอันตราย ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้มีความสุขความเจริญในชีวิตและทรัพย์สิน และหน้าที่การงานยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 19/04/2024

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองเด็กชายพศิน พิทักษ์พิจิตรแสง (น้องไดเรกเตอร์) ที่ได้ร่วมสมทบอาหารกลางวัน ต้มแซบกระดูกอ่อน ไก่ทอด ฮอทดอก ไอศครีมและมะม่วง เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของเด็กชายพศิน พิทักษ์พิจิตรแสง ในนามศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขออำนาจบุญกุศลในการกระทำครั้งนี้ จงปกปัก รักษาคุ้มครองท่าน และครอบครัวให้พ้นจากภัยอันตราย ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้มีความสุขความเจริญในชีวิตและทรัพย์สิน และหน้าที่การงานยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 19/04/2024

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องการรับสมัครขอทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2567

13/04/2024
Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 10/04/2024

วันพุธ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ น้องหนิงและชาวคณะ ที่ได้ร่วมสมทบอาหารกลางวัน ไอศกรีม และฮอทดอก ข้าวเกรียบทอด เครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่นักเรียน ในนามศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขออำนาจบุญกุศลในการกระทำครั้งนี้ จงปกปัก รักษาคุ้มครองท่าน และครอบครัวให้พ้นจากภัยอันตราย ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้มีความสุขความเจริญในชีวิตและทรัพย์สิน และหน้าที่การงานยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 04/04/2024

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day” การทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมบริเวณด้านหน้าของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน เหมาะสมแก่การเรียนรู้สำหรับนักเรียน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของบุคลากร

03/04/2024

วันศุกร์ ที่29 มีนาคม 2567 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรและอำเภอคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระดับต้นแบบ) ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

02/04/2024

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
💜

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 29/03/2024

วันศุกร์ ที่29 มีนาคม 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 ครั้งที่ 3/2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบเดือนมีนาคมของทั้ง 4 กลุ่มงาน พร้อมทั้งมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกิดในเดือนมีนาคม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 29/03/2024

วันที่25-29 มีนาคม 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการจัดประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้งทักษะ ความรู้ความเข้าใจด้านงานวิชาการให้กับบุคลากรศูนย์ฯ พร้อมวางแผนการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2567 ณ ห้องศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 29/03/2024

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดประกวดงานโครงงานคุณธรรมของห้องเรียนศูนย์ ฯ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริม พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ประสงค์ โดยนายกัจจายน์ อัมพันธุ์ ประธานคณะกรรมสถานศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 28/03/2024

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะมูลนิธิโคเออร์ ในการมาศึกษาดูงานด้านการดูแลเด็กพิการ และมอบขนม ไอศกรีม ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Amphoe Muang Mae Hong Son?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

กิจกรรมออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน
📣 เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ สำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี 2567 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอ...
📢📢ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสานฝัน “ให้กับน้องคนพิเศษ” 📢📣ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมสนับสนุน “กิจก...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


202/5 M. 1 T. Pangmu
Amphoe Muang Mae Hong Son
58000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Mae Hong Son (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน
61/10 หมู่ 5 ตำบล ผาบ่อง
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

DLD's Family ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ช่องทางการติดตามข่าวสารของหน่วยงาน ผลิตและจำหน่ายพันธุ์สัตว์

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง หมู่ 1
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

หน่วยงานสังกัด สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สถานธนานุบาลแม่ฮ่องสอน สถานธนานุบาลแม่ฮ่องสอน
2 ถ. พาณิชย์วัฒนา ต. จองคำ
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

โรงรับจำนำของรัฐ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
114 Singhanatbumroong Road, Jongkam
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
64 Pang Lo Nikhom Road , Chong Kham
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

"ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น"

ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
99 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตำรวจ

แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
108
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

แขวงทางหลวง แม่ฮ่องสอน

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
104 หมู่ 3 ต. ปางหมู
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ຄະນະ ໂຄສະນາ-ອົບຮົມ ເມືອງເມິງ ຄະນະ ໂຄສະນາ-ອົບຮົມ ເມືອງເມິງ
Amphoe Muang Mae Hong Son

ຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອມຊຶມ, ກໍາແໜ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
105/6 ถนนขุนลุมประพาส
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

โทร/โทรสาร 053-613-022